Lịch sử Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

Chia sẻ: mucnuongsate

1. Kiến thức: Học sinh biết: Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỷ XX. Phong trào Đông Du là 1 phong trào yêu nước nhằm mục đích chống thực dân Pháp. 2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng tóm tắt sự kiện và rút ra ý nghĩa lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu mến, kính trọng, biết ơn Phan Bội Châu.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

LÒCH SÖÛ

PHAN BOÄI CHAÂU VAØ PHONG TRAØO ÑOÂNG DUI. Muïc tieâu:

1. Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát: Phan Boäi Chaâu laø nhaø yeâu
nöôùc tieâu bieåu ñaàu theá kyû XX. Phong traøo Ñoâng Du laø 1
phong traøo yeâu nöôùc nhaèm muïc ñích choáng thöïc daân
Phaùp.

2. Kó naêng: Reøn kyõ naêng toùm taét söï kieän vaø ruùt ra yù
nghóa lòch söû.

3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yeâu meán, kính troïng,
bieát ôn Phan Boäi Chaâu.

II. Chuaån bò:

- Thaày: AÛnh trong SGK - Baûn ñoà theá giôùi - Tö lieäu veà
Phan Boäi Chaâu vaø phong traøo Ñoâng Du.

- Troø : SGK, söu taàm tö lieäu veà Phan Boäi Chaâu.
III. Caùc hoaït ñoäng:
T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC

G

1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt

4’ 2. Baøi cuõ: “Xaõ hoäi Vieät
Nam cuoái theá kyû XIX ñaàu
theá kyû XX”

- Ñaàu theá kyû XX, xaõ hoäi
Vieät Nam coù nhöõng
chuyeån bieán gì veà maët
kinh teá?

- Cuoái theá kyû XIX - ñaàu
theá kyû XX, xaõ hoäi Vieät
Nam coù nhöõng chuyeån
bieán gì veà maët xaõ hoäi?
- Cuoäc soáng cuûa taàng lôùp
naøo, giai caáp naøo khoâng heà
thay ñoåi?

 Giaùo vieân nhaän xeùt baøi
cuõ

1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi:

Phan Boäi Chaâu vaø phong
traøo Ñoâng Du

30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït

ñoäng:

18’ * Hoaït ñoäng 1: (laøm vieäc - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân

caû lôùp)

Muïc tieâu: HS bieát thaân
theá cuûa Phan Boäi Chaâu

Phöông phaùp: Giaûng giaûi,
ñaøm thoaïi

- Em bieát gì veà Phan Boäi - Oâng sinh naêm 1867, trong
Chaâu? moät gia ñình nhaø nho
ngheøo, taïi laøng Ñan
Nhieäm, nay laø xaõ Xuaân
Hoøa, huyeän Nam Ñaøn, tænh
Ngheä An .
 Giaùo vieân nhaän xeùt +
giôùi thieäu theâm veà Phan
Boäi Chaâu (keøm hình aûnh)

+ Phan Boäi Chaâu (1867 -
1940) queâ ôû laøng Ñan
Nhieãm, xaõ Xuaân Hoøa,
huyeän Nam Ñaøn, tænh
Ngheä An. OÂng lôùn leân khi
ñaát nöôùc ñaõ bò thöïc daân
Phaùp ñoâ hoä. 17 tuoåi ñaõ
höôûng öùng phong traøo Caàn
Vöông, oâng laø ngöôøi thoâng
minh, hoïc roäng, taøi cao, coù
yù chí ñaùnh ñuoåi giaëc Phaùp
xaâm löôïc. Chuû tröông luùc
ñaàu cuûa oâng laø döïa vaøo
Nhaät ñeå ñaùnh Phaùp.

+ Naêm 1924, Phan Boäi
Chaâu töøng tieáp xuùc vôùi
laõnh tuï Nguyeãn Aùi Quoác
vaø toan theo ñöôøng loái
XHCN nhöng chöa kòp thi
haønh thì bò Phaùp baét.

- Taïi sao Phan Boäi Chaâu - Nhaät Baûn tröôùc ñaây laø
laïi chuû tröông döïa vaøo moät nöôùc phong kieán laïc
Nhaät ñeå ñaùnh ñuoåi giaëc haäu nhö Vieät Nam. Tröôùc
Phaùp? nguy cô maát nöôùc, Nhaät
Baûn ñaõ tieán haønh caûi caùch
vaø trôû neân cöôøng thònh.
Phan Boäi Chaâu cho raèng:
Nhaät cuõng laø moät nöôùc
Chaâu AÙ neân hy voïng vaøo
söï giuùp ñôõ cuûa Nhaät ñeå
ñaùnh Phaùp.

 Giaùo vieân nhaän xeùt +
choát:

Phan Boäi Chaâu laø ngöôøi coù
yù chí ñaùnh ñuoåi Phaùp vaø
chuû tröông cuûa oâng laø döïa
vaøo Nhaät vì Nhaät cuõng laø
moät nöôùc Chaâu AÙ.

15’ * Hoaït ñoäng 2: (laøm vieäc - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, traû

theo nhoùm) lôøi caâu hoûi phieáu HT.
Muïc tieâu:Giuùp HS hieåu
veà phong traøo Ñoâng Du vaø
dieãn bieán

Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi,
thaûo luaän

- Giaùo vieân giôùi thieäu: 1 - Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù.
hoaït ñoäng tieâu bieåu cuûa
Phan Boäi Chaâu laø toå chöùc
cho thanh nieân Vieät Nam
sang hoïc ôû Nhaät, goïi laø
phong traøo Ñoâng Du

- Giaùo vieân phaùt phieáu hoïc
taäp

- Phong traøo baét ñaàu luùc - Baét ñaàu töø 1905, chaám
naøo? Keát thuùc naêm naøo? döùt naêm 1908

- Phong traøo Ñoâng du do ai - Phan Boäi Chaâu khôûi
khôûi xöôùng vaø laõnh ñaïo? xöôùng vaø laõnh ñaïo

- Muïc ñích? - Cöû ngöôøi sang Nhaät hoïc
taäp nhaèm ñaøo taïo nhaân taøi
cöùu nöôùc.

- Phong traøo dieãn ra nhö - 1905: 9 ngöôøi sang Nhaät
theá naøo? nhôø chính phuû Nhaät ñaøo
taïo

- Phan Boäi Chaâu vieát “Haûi
ngoaïi huyeát thö” vaän ñoäng:

+ Thanh nieân yeâu nöôùc
sang Nhaät du hoïc.

+ Keâu goïi ñoàng baøo quyeân
tieàn uûng hoä phong traøo.

- 1907: hôn 200 ngöôøi sang
Nhaät hoïc taäp, quyeân goùp
ñöôïc hôn 1 vaïn ñoàng.
- Hoïc sinh Vieät Nam ôû - Hoïc sinh traû lôøi
Nhaät hoïc nhöõng moân gì?
Nhöõng moân ñoù ñeå laøm gì?

- Ngoaøi giôø hoïc, hoï laøm - Hoïc sinh neâu
gì? Taïi sao hoï laøm nhö
vaäy?

- Phong traøo Ñoâng Du keát - 1908: lo ngaïi tröùôc phogn
thuùc nhö theá naøo? traøo Ñoâng Du, thöïc daân
Phaùp ñaõ caáu keát vôùi Nhaät
choáng laïi phong traøo 
Chính phuû Nhaät ra leänh
truïc xuaát thanh nieân Vieät
Nam vaø Phan Boäi Chaâu ra
khoûi Nhaät Baûn.

 Giaùo vieân nhaän xeùt - ruùt - Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù
laïi ghi nhôù
5’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân

Muïc tieâu: Giuùp HS naém
ñöôïc yù nghóa cuûa phong
traøo Ñoâng Du

Phöông phaùp: Ñoäng naõo,
hoûi ñaùp

- Taïi sao chính phuû Nhaät - Hoïc sinh 2 daõy thi ñua
thoûa thuaän vôùi Phaùp choáng thaûo luaän traû lôøi
laïi phong traøo Ñoâng Du?

 Ruùt ra yù nghóa lòch söû - Theå hieän loøng yeâu nöôùc
cuûa nhaân daân ta

- Giuùp ngöôøi Vieät hieåu
phaûi töï cöùu soáng mình

 Giaùo duïc tö töôûng: yeâu
meán, bieát ôn Phan Boäi
Chaâu
1’ 5. Toång keát - daën doø:

- Hoïc ghi nhôù

- Chuaån bò: Quyeát chí ra ñi
tìm ñöôøng cöùu nöôùc

- Nhaän xeùt tieát hoïc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản