Lịch sử ra đời và phát triển của truyền hình

Chia sẻ: phuonguyen123

Có thể nói, hiện nay truyền hình là phương tiện truyền thông phổ biến nhất thế giới. Hầu hết mọi người không có cơ hội trực tiếp gặp mặt các nguyên thủ quốc gia, du hành tới mặt trăng, chứng kiến một cuộc chiến hay xem một trận thi đấu thể thao…với truyền hình, họ có được cơ hội làm những việc đó. Không chỉ là một phương tiện truyền thông, phương tiện giải trí thuần tuý, ngày nay truyền hình còn được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống hiện đại. Bộ phận an ninh sử...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử ra đời và phát triển của truyền hình

L CH S RA I VÀ PHÁT TRI N
C A TRUY N HÌNH
Có th nói, hi n nay truy n hình là phương ti n truy n thông ph bi n nh t
th gi i. H u h t m i ngư i không có cơ h i tr c ti p g p m t các nguyên th
qu c gia, du hành t i m t trăng, ch ng ki n m t cu c chi n hay xem m t tr n thi
u th thao…v i truy n hình, h có ư c cơ h i làm nh ng vi c ó. Không ch là
m t phương ti n truy n thông, phương ti n gi i trí thu n tuý, ngày nay truy n hình
còn ư c ng d ng trong r t nhi u lĩnh v c c a cu c s ng hi n i. B ph n an
ninh s d ng truy n hình như m t công c b o v , giám sát. Ngành tàu i n ng m
dùng truy n hình qu n lý h th ng ư ng tàu i n hay ng m hay i u khi n
con tàu t xa. Các bác sĩ khám n i t ng b nh nhân b ng camera hi n vi thay vì
m . Ngành giáo d c ti n hành ào t o t xa cũng thông qua truy n hình.
Truy n hình là lo i hình phương ti n thông tin i chúng m i xu t hi n t
kho ng gi a th k XX, nhưng ã phát tri n r t nhanh chóng, m nh m và ư c
ph bi n h t s c r ng rãi trong vòng vài ba th p niên tr l i ây. Th m nh c
trưng c a truy n hình là cung c p thông tin dư i d ng hình nh (K t h p âm thanh
và m c nh t nh c v i ch vi t) mang tính h p d n sinh ng, tr c ti p và
t ng h p. T ó, lo i hình phương ti n truy n thông c áo, c bi t này t o nên
ư c ngư i ti p nh n thông tin hi u qu t ng h p t c th i v nh n th c và th m
m , trư c h t là trình tr c quan, tr c c m.
B ng s k t h p các ch c năng ph n ánh- nh n th c th m m - gi i trí v i
nhau, truy n hình ngày càng thu hút ư c nhi u khán gi . Vai trò, v trí, nh
hư ng và tác ng c a truy n hình i v i công chúng nói chung, quá trình hình
thành và nh hư ng dư lu n xã h i nói riêng ã và ang tăng lên nhanh chóng.
1.Truy n hình th gi i.
Truy n hình là h th ng phát và thu hình nh và âm thành b ng nh ng thi t
b truy n d n tín hi u t qua cáp, s i quang và quan tr ng nh t là sóng i n t .
Nh ng h th ng truy n hình th t s u tiên b t u i vào ho t ng chính
th c trong th p niên 40 c a th k này, không lâu sau khi khái ni m "truy n hình"
ư c s d ng v i nghĩa như chúng ta v n hi u ngày nay. Ngành truy n hình th
gi i ã ph i tr i qua m t th i gian dài phát tri n m i có ư c thành t u ó.
Năm 1873, nhà khoa h c ngư i Scotland James Cleck Maxwell tiên oán
s t n t i c a sóng i n t , phương ti n chuy n t i tín hi u truy n hình.
Cùng năm này, nhà khoa h c ngư i Anh Willoughby Smith và tr lý
Joseph May ch ng minh r ng i n tr su t c u nguyên t Selen thay i khi ư c
chi u sáng. Phát minh này ã ưa ra khái ni m "su t quang d n", nguyên lý ho t
ng c a ng vidicon truy n nh. 15 năm sau, năm 1888, nhà v t lý ngư i c
Wihelm Hallwachs tìm ra kh năng phóng thích i n t c a m t s v t li u. Hi n
tư ng này ư c g i là "phóng tia i n t ", nguyên lý c a ng orthicon truy n nh.
M c dù nhi u phương th c chuy n i ánh sáng thành dòng i n t ã
ư c phát minh và hoàn thi n nhưng h th ng truy n hình u tiên v n chưa
i u ki n ra i. V n c t y u là dòng i n t o ra còn y u và chưa tìm s ư c
m t phương pháp khuy ch i hi u qu . Mãi cho t i năm 1906, khi Lee De Forest,
m t k sư ngư i M ăng ký sáng ch ng triode chân không thì v n m i ư c
gi i quy t.
1.1, ĩa Nipkow
Năm 1884, k sư Paul Nipkow ch t o thành công thi t b th c nghi m
truy n hình u tiên, ĩa Nipkow. Ông t chi c ĩa có c l theo hình xoáy c
phía trư c m t b c tranh ư c chi u sáng. Khi quay ĩa, l th ng u tiên quét
qua i m cao nh t c a b c tranh, l th hai quét th p hơn l u tiên m t chút, l
th 3 l i th p hơn chút n a,… và c như v y cho t i tâm b c tranh. thu ư c
hình nh, Nipkow quay chi c ĩa, sau m i vòng quay, t t c các i m c a b c
tranh l n lư t hi n lên. Nh ng chi c ĩa tương t quay i m nh n. Khi t c
quay t 15 vòng/'giây, ánh sáng i qua h th ng ĩa tái t o ư c hình nh tĩnh c a
b c tranh.
Thi t b c a Nipkow ư c s d ng mãi t i th p k 20 c a th k này. Sau
ó k thu t truy n nh tĩnh d a trên h th ng ĩa Nipkow ư c Jenkins và Baird
ti p t c hoàn thi n. Nh ng hình nh thu ư c tuy còn thô nhưng ã có th nh n ra.
Thi t b thu v n s d ng ĩa Nipkow t phía trư c m t ng n èn ư c i u khi n
sáng b ng tin hi u t b ph n c m quang phía sau ĩa thi t b phát. Năm 1926
Baird công b m t h th ng truy n nh tĩnh s d ng ĩa Nipkow 30 l .
K thu t này ư c g i là phương pháp quét cơ h c, hay phương pháp phân
tích cơ h c.
1.2, Truy n hình i n t .
ng th i v i s phát tri n c a phương pháp phân tích cơ h c, năm 1908
nhà sáng ch ngư i Anh Campbell Swinton ưa ra phương pháp phân hình i n
t . Ông s d ng m t màn nh thu nh n m t i n tích thay i tương ng v i
hình nh, và m t súng i n t trung hoà i n tích này, t o ra dòng bi n t bi n
thiên. Nguyên lý này ư c Zworykin áp d ng trong ng ghi hình iconoscope, b
ph n quan tr ng nh t c a camera. V sau, chi c èn orthicon hi n i hơn cũng s
d ng m t thi t b tương t như v y.
Năm 1878, nhà v t lý và hoá h c ngư i Anh, William Crookes phát minh ra
tia âm c c. T i năm 1908, Campbell Swinton và Boris Rosing, ngư i Nga, cl p
nghiên c u nh ng k t q a thu ư c c a hai ông l i tương ng. Theo ó, hình nh
ư c tái t o b ng cách dùng m t ng phóng tia âm c c (cathode-rays, tube-CRT)
b n phá màn hình ph phóphor. Trong su t nh ng năm 30, công ngh CRT ư c
k sư i n t ngư i M tên là Allen DuMont t p trung nghiên c u. Phương pháp
tái hi n hình nh c a DuMont v cơ b n gi ng phương pháp chúng ta ang s
d ng ngày nay.
Ngày 13/1/1928, nhà phát minh Emst Alexanderson cho ra i chi c máy
thu hình áp d ng phương pháp phân hình i n t u tiên trên th gi i t i
Schenectady, New York, M . Hình nh trên màn hình 76 mm (3 inch) x u và
không n nh nhưng máy thu hình v n ph bi n nhi u gia ình. Nhi u máy thu
ki u này ã ư c s n xu t và bán t i Schenectady. Cũng t i ây, ngày 10/5/ 1928,
ài WGY b t u phát sóng u n.
1.3, Phát hình công c ng.
Trong khi ó chương trình truy n hình công c ng u tiên l i xu t hi n
London năm 1936. Nh ng bu i phát hình này do 2 công ty c nh tranh v i nhau
th c hi n. Marconi- EMI phát b ng hình nh 405 dòng quét ngang v i 25 mành
hình/ giây (25 frame/s) và hãng truy n hình Baird phát b ng hình nh 240 dòng
quét ngang cũng v i 25 frame/s. u năm 1937, h Marconi v i ch t lư ng hình
nh t t ư c ch n làm chu n. Năm 1941, M ch p nh n chu n 525 dòng quét v i
30 frame/s cho b ph n gi i c a mình. Thánh 11/1937, BBC th c hi n bu i phát
hình ngoài tr i áng chú ý u tiên. ó là bu i phát hình l ăng quang c a vua
George VI t i công viên Hyde, London. BBC ã s d ng m t máy phát xách tay
t trên chi c xe c bi t. Vài ngàn khán gi ã ch ng ki n bu i phát hình này.
1.4, Truy n hình màu.
Ngay t năm 1904 ngư i ta ã bi t r ng có th ch t o thi t b truy n hình
màu b ng cách s d ng 3 màu cơ b n là , l c và xanh. Năm 1928, Baird cho ra
m t truy n hình màu dùng 3 b ĩa Nipkow quét hình nh. 12 năm sau, Peter
Goldmark ch t o ư c h th ng truy n hình màu v i kh năng l c t t hơn. Năm
1951 bu i phát hình màu u tiên ã s d ng h th ng c a Goldmark. Tuy nhiên,
h th ng này không thích h p v i truy n hình ơn s c nên cu i năm ó thí nghi m
b h y b . Cu i cùng thì h th ng truy n hình màu thích h p v i truy n hình ơn
s c cũng ra i năm 1953. M t năm sau, phát hình màu công c ng l i xu t hi n.
Nh ng bư c phát tri n ti p theo c a nghành truy n hình th gi i ch là hoàn
thi t ch t lư ng truy n hình b ng nh ng màn hình l n hơn, công ngh phát và
truy n d n tín hi u truy n hình t t hơn mà thôi. Nh ng màn hình u tiên ch t
18 ho c 25 cách m ng (7 ho c 10 inch) kích thư c ư ng chéo. Màn hình ngày
nay có kích thư c l n hơn r t nhi u. V i s ra i c a máy chi u, mán nh truy n
hình có th ph c v nh ng mán hình có kích thư c ư ng chéo lên t i 2m. Nhưng
các nhà s n xu t cũng không quên phát tri n máy thu hình nh g n, ch ng h n
m t máy thu hình c 3 inch (7,6 cm)
Ngày nay, ngành truy n hình th gi i ang t ng bư c chuy n d n t công
ngh tương t (hay tu n t - analog) sang truy n hình k thu t s (digital). T th p
k 80, h truy n hình nét cao (high-definition television - HDTV) s d ng k
thu t s b t u ư c nghiên c u.
1.5, Các giai o n phát tri n c a truy n hình th gi i
Truy n hình có m i liên h m t thi t v i m t s lo i hình truy n th ng
hay ngh thu t khác như phát thanh, i n nh…Tuy nhiên, ch sau m t vài th p k
sơ khai, truy n hình ã ti n hành nh ng bư c dài và th c s tách ra kh i các lo i
hình khác, tr thành phương ti n truy n thông c l p và có s c m nh to l n trong
vi c t o d ng và nh hư ng dư lu n. Vi c phát sóng truy n hình u tiên M
ư cb t u t nh ng năm 1930, và truy n hình ch th c s ph bi n t nh ng
năm 1950. Nh ng ài phát thanh như NBC, CBS, ABC… sau khi phát tri n thêm
h th ng truy n hình ã th c s l n m nh và tr thành nh ng t p oàn phát thanh
- truy n hình t m c th gi i.
Trên th c t , s hình thành và phát tri n c a truy n hình g n li n v i các s
ki n khoa h c - công ngh cũng như các s ki n chính tr - xã h i khác. Ngay t
u nh ng năm 1920, ngư i ta ã chú ý n truy n hình do h nh n th c ư c vai
trò c a truy n hình trong vi c tuyên truy n, qu ng bá trên các m t kinh t , chính
tr , xã h i…có th i m qua m t vài m c quan tr ng trong niên i truy n hình
như sau.
1887: Heinrich Hertz (ngư i c) ch ng minh nh ng tính ch t c a sóng
i nt .
1890-1895: Edouart Branly (ngư i Pháp), Oliver Lodge (ngư i Anh) và
Alexandre Popov (ngư i Nga) hoàn ch nh i n báo vô tuy n.
1895: Guglielmo Marconi (ngư i Ý) ng d ng nh ng công trình nghiên
c u v vô tuy n i n.
Tháng 3/1899: Liên l c vô tuy n qu c t u tiên ra i Anh và Pháp, dài
46 Km
1923: Vladimir Zworykin (ngư i Nga) phát minh ra ng iconoscop, cho
phép bi n năng lư ng ánh sáng thành năng lư ng i n.
1929: Chương trình phát hình âu tiên c a BBC ư c th c hi n t k t qu
nghiên c u c a John Baird v quét cơ h c.
Tháng 4/1931: Chương trình phát hình u tiên ư c th c hi n Pháp d a
trên nh ng nghiên c u c a René Barthélemy.
1934: Vladimir Zworykin hoàn ch nh nghiên c u v iconoscop và b t u
ng d ng vào vi c xây d ng và phát sóng truy n hình.
1935: Pháp t máy phát trên tháp Eiffel
1936: Th v n h i Berlin ư c truy n hình t i m t s thành ph l n.
1939: Truy n hình Liên Xô phát u n hàng ngày
1941: M ch p nh n 525 dòng quét v i b phân gi i c a mình
Trong và sau chi n tranh th gi i th II: Các cư ng qu c ch y ua gay
g t phát các chương trình truy n hình nh m v n ng nhân dân ng h các
chi n lư c quân s và kinh t c a mình.
1948: Pháp ch p nh n chu n 819 dòng quét, k t qu nghiên c u c a Henri
de France.
1954: ài RTF phát nh ng bu i try n hình u tiên b ng i u bi n t n s .
1956: Hãng Ampex gi i thi u máy ghi hình t (thu hình nh trên băng t )
Tháng 10/1960 truy n hình tr c ti p cu c tranh lu n trên kênh truy n hình
gi a 2 ng c viên t ng th ng M : Richard Nixon và John Kennedey
1964: V tinh ĩa tĩnh u tiên ư c phóng lên qu o mang tên Early
Bird.
1965: Di n ra cu c chi n v các chu n truy n hình màu SECAM (Pháp) và
PAL ( c) t i Châu Âu
Tháng 10/1967: Khánh thành truy n hình màu Pháp và Liên Xô
1969: Cu c b lên b m t trăng c a tàu Apollo 11 ư c chuy n hình
tr c ti p qua Mondovision.
1970: Hi p h i vi n thông qu c t phân chia các sóng truy n hình centimet
cho các nư c và gi i thi u lo i băng hình video dùng cho công chúng.
1992: Truy n hình k thu t s tr thành hi n th c
Như v y, có th th y, l ch s phát tri n c a truy n hình luôn n m trong và
cùng song hành v i l ch s ti n b nhân lo i. Truy n hình ngày m t l n m nh l n
là do nhu c u thông tin c a công chúng ngày càng cao, khoa h c k thu t phát
tri n và xu t hi n nhu c u ư c giao lưu qu c t . Chính b n thân các v n s
ki n chính tr , xã h i cũng góp ph n thúc y truy n hình ph i t phát tri n và phát
huy hơn n a nh ng ưu th c a mình, t ó d n t o nên nh ng c trưng riêng bi t
mang tính lo i hình trong h th ng các phương ti n truy n thông i chúng hi n
nay. ư c thi t k v i nh ng màn nh r ng áp d ng k thu t hình nh 1125 dòng
quét ngang thay cho máy thu hình truy n th ng ch 525 ho c 625 dòng quét.
2, Truy n hình Vi t Nam
2.1, S ra i c a Truy n hình Vi t Nam
Ngày 7/9/1970, chương trình truy n hình th nghi m u tiên c a nư c
Vi t Nam dân ch c ng hoà ư c phát sóng. Chương trình này do ài ti ng nói
Vi t Nam th c hi n.
Trư c ó, ngày 4/1/1968, phó th tư ng Lê Thanh Nghi ký quy t nh s
01/TTG-VP cho phép t ng c c thông tin (tr c thu c Chính Ph ) thành l p"Xư ng
phim vô tuy n truy n hình Vi t Nam ". ây là m t xư ng phim nh a 16 ly, có
nhi m v làm phim th i s tài li u truy n hình g i ra nư c ngoài nh ài truy n
hình các nư c xã h i ch nghĩa phát trên sóng c a h tuyên truy n i ngo i,
ng th i hư ng d n và h p tác v i các oàn làm phim vô tuy n truy n hình nư c
ngoài n quay phim Vi t Nam. Năm 1971,
Chính Ph ã quy t nh chuy n xư ng phim vô tuy n truy n hình t t ng
c c thông tin sang ài ti ng nói Vi t Nam, tăng cư ng cho truy n hình m t i
ngũ làm phim th i s tài li u có kinh nghi m th c t và có m t s v n tư li u quý.
Gi a năm 1966, M ưa truy n hình vào mi n Nam. Khi nh n ư c thông
tin này, b biên t p và i ngũ cán b k thu t ài ti ng nói Vi t Nam quy t tâm
lao vào cu c ua chu n b cho ư c truy n hình có th ti p qu n và i u hành
các ài truy n hình mi n Nam ngay sau khi gi i phóng. Nhi u oàn cán b , k
thu t viên ư c g i ra nư c ngoài h c truy n hình. Sau m t th i gian dài n l c
c ac m t i ngũ ông o cán b , k thu t viên, ngày 7/9/1970 chương trình
truy n hình u tiên ư c t ch c trong phòng thu nh c l n, thư ng g i là Studio
M, c a ài ti ng nói Vi t Nam t i tr s 58 Quán S . Chương trình g m 15 phút
tin t c do phát thanh viên tr c ti p c trên micro và 45 phút ca nh c.
Sau m t th i gian làm th , t i 30 t t Tân H i (27/1/1971), nhân dân Th ô
Hà N i ư c xem chương trình truy n hình u tiên. Chương trình ra m t khán gi
Th ôl n u tiên, l i là êm 30 t t nên khá phong phú: 30 phút th i s trong
nư c và qu c t do các phát thanh viên nam n thay nhau c trư c micro, thu vào
camera i n t chuy n th ng lên sóng, chương trình ca nh c 30 phút dùng phương
pháp playlack; chương trình phim truy n, phim tài li u ư c chi u lên tư ng, dùng
camera i n t thu l i và phát lên sóng qua máy phát.
Như v y, ngay t nh ng chương trình truy n hình th nghi m cũng như
chương trình phát sóng ph c v nhân dân u tiên, truy n hình Vi t Nam ã dùng
hình th c phát tr c ti p là do nh ng h n ch v m t thi t b k thu t. Lúc ó chúng
ta chưa có máy ghi hình dùng băng t và cũng chưa có telecine (máy chi u phim
truy n hình).
Sau khi th nghi m phát sóng thành công, chương trình th nghi m ư c
phát hai t i m i tu n, m i t i 2h30' r i tăng lên ba t i, b n t i m t tu n. Kéo dài
n tháng 4 năm 1972 khi M m r ng chi n tranh b ng không gian ánh phá ác
li t vào Hà N i . Trong th i gian này các phóng viên, biên t p viên c a ài truy n
hình v n ti p t c làm vi c nh m ghi l i nh ng hình nh chi n u dũng c m c a
quân và dân Th ô. Nh ng b phim tài li u ư c th c hi n trong th i gian này
như: Hà N i - i n Biên Ph , Hà N i 5 ngày s c, Ti ng Tr ng Trư ng ã
giành ư c nhi u gi i thư ng Bông Sen B c qu c t và trong nư c.
Sau khi hi p nh Pari ư c ký k t, các chương trình c a ài THVN l i
ư c ti p t c phát sóng. Các chương trình c a ài l n lư t ư c ra m t công chúng
như: Vì an ninh T qu c (27.1.1973) (Bu i phát sóng u tiên c a chương trình
này là t i 16-8-1972), Câu l c b ngh thu t (21.2.1976) văn hoá xã h i
(21.3.1976) Quân i nhân dân (24-4-1976), th d c th thao (26.5.1976), Kinh t
(9.5.1976). T i khi chuy n v trung tâm truy n hình Gi ng Võ, t 16/6/1976 m i
phát chính th c hàng ngày.
2.2, Th i kỳ phát sóng chính th c hàng ngày
Ngày 16/6/1976 vi c khai thác sóng chuy n t 58 Quán S v trung tâm
Gi ng Võ. T i ây ã có m t trung tâm hoàn ch nh v i 3 trư ng quay (S1, S2, S3),
t ng kh ng ch (master control room), máy phát 1kW kênh 6 và c t ăngten cao
60m.
Năm 1976, ài truy n hình thành ph H Chí Minh ã th nghi m phát
hình màu. M t năm sau, 1977, ài truy n hình Trung ương cũng b t u phát th
nghi m truy n hình màu vào các sáng Ch nh t. T gi a năm 1980, khi ài Hoa
sen i vào ho t ng, chương trình phát sóng c a ài truy n hình Trung ương xen
k lúc có màu, lúc không do s d ng nhi u chương trình màu thu t ài Hoa sen.
Ngày 1/8/1986, ài truy n hình Trung ương chuy n h n sang phát màu h
SECAM 3b b ng các thi t b chuyên dùng, t b hoàn toàn truy n hình en tr ng.
S dĩ chúng ta ch n h màu SECAM 3b vì ây là h màu ư c Liên Xô và ph n
l n các nư c xã h i ch nghĩa s d ng.
B t u t ngày 1/1/1991, h truy n hình màu c a ài truy n hình Vi t
Nam chuy n t h SECAM 3b sang phát b ng h PAL/D/K. S thay i này là
úng n và k p th i, nh hư ng th ng nh t cho s phát tri n m nh m c a ngành
trong nh ng năm sau ó và thúc y các m i quan h h p tác v i các nư c trong
khu v c và trên th gi i.
Ngày 30/1/1991, Chính ph ra quy t nh s 26/CP giao cho T ng c c bưu
i n thuê v tinh Intesputnik truy n d n tín hi u phát thanh truy n hình năm 1991.
T t âm l ch Tân Mùi ( u năm 1991) b t u truy n chính th c b ng cách ph
sóng qua v sinh chương trình truy n hình qu c gia cho các ài a phương.
Ngày 31/3/1998, ài truy n hình Vi t Nam chính th c tách kênh VTV1,
VTV2, VTV3. ây là m t bư c nh y v t c a ài truy n hình Vi t Nam v c n i
dung chương trình l n th i lư ng phát sóng. VTV1 l y n i dung tr ng tâm là
chính tr - kinh t - xã h i v i th i lư ng 11,5h/ngày trên kênh 9 và ph sóng qua
v tinh. VTV2 chú tr ng ph n khoa h c - giáo d c, phát sóng 13h/ngày trên kênh
9 và ph sóng qua v tinh. VTV3 là kênh gi i trí - văn hoá th thao, kinh t , th i
lư ng 12h/ngày trên kênh 22 UHF và cũng ư c ph sóng qua v sinh. Ngoài ra,
ài truy n hình Vi t Nam còn có chương trình MMDS (9 kênh) và chương trình
VTV4 dành cho c ng ng ngư i Vi t sinh s ng nư c ngoài, phát sóng qua v
sinh, 4 gi /ngày. T 10-12-2002 kênh VTV5 truy n hình ti ng dân t c thi u s
c a Trung ương ã phát chính th c qua v tinh 3 l n/tu n và phát các 3 l n/tu n
v i th i lư ng 2 gi các ài a phương thu l i và phát sóng ph c v ng bào
vào th i lư ng thích h p.
2.3, S hình thành các ài truy n hình a phương
Sau khi gi i phóng mi n Nam, th ng nh t t nư c, ài truy n hình Sài
Gòn ư c i tên thành ài truy n hình Thành ph H Chí Minh. ã có các ài
phát l i chương trình truy n hình C n Thơ, Nha Trang, Quy Nhơn và Hu .
T u nhưng năm 1990, nhi u a phương như à N ng, H i Phòng,
Qu ng Ninh, Ngh An… l n lư t dùng ngân sách a phương mua máy phát
truy n hình công su t 1kW ho c 100 W, 200W. c bi t là t khi ài truy n hình
Vi t Nam s d ng v tinh ph sóng toàn qu c thì các ài truy n hình các t nh,
thành ph ã có m t bư c tăng trư ng v s lư ng.
n nay, h th ng truy n hình Vi t Nam ã có 1 ài truy n hình qu c gia,
5 ài truy n hình khu v c (Hu , à N ng, C n thơ, Phú Yên, Sơn La) và 64 ài
phát thanh - truy n hình i phương; 4 kênh truy n hình cáp h u tuy n CATV;
t ng th i lư ng 200 gi /ngày ư c ph sóng 80% toàn qu c. Ngoài vi c nâng cao
cơ s v t ch t, k thu t, trang thi t b hi n i v máy móc…. Truy n hình Vi t
Nam chú tr ng vi c y m nh ào t o i ngũ cán b , công nhân viên, cán b k
thu t, c bi t là i ngũ phóng viên, biên t p, tiêu chu n hoá i ngũ cán b ph c
v cho ngành truy n hình hi n i phù h p v i xu th toàn c u hoá trong truy n
thông i chúng th gi i.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản