Lịch sử ( Tiết 4) - NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC(Tr 17)

Chia sẻ: fordec

- Từ năm 179 TCN đến năm 938, nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ. - Kể được một số chính sách áp bức bốc lột của các triều đại phong kiến Phương Bắc đối với nhân dân ta. - Nhân dân ta đã không cam chịu làm nô lệ, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, giữ gìn nên văn hoá dân tộc. - Giáo dục các em có ý thức kính những tấm gương tiêu biểu của ông cha ta trong việc giữu gì và bảo vệ nền độc lập của dân...

Nội dung Text: Lịch sử ( Tiết 4) - NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC(Tr 17)

L ch s ( Ti t 4)

NƯ C TA DƯ I ÁCH Ô H

C A CÁC TRI U I PHONG KI N PHƯƠNG B C(Tr 17)

I/ M c tiêu : H c xong bài này HS bi t

- T năm 179 TCN n năm 938, nư c ta b các tri u i phong
ki n phương B c ô h .

-K ư c m t s chính sách áp b c b c l t c a các tri u i
phong ki n Phương B c i v i nhân dân ta.

- Nhân dân ta ã không cam ch u làm nô l , liên t c ng lên
kh i nghĩa ánh u i quân xâm lư c, gi gìn nên văn hoá dân t c.

- Giáo d c các em có ý th c kính nh ng t m gương tiêu bi u
c a ông cha ta trong vi c gi u gì và b o v n n c l p c a dân t c.

II/ dùng d y - h c :

- Phi u h c t p

III/ Các ho t ng d y – h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
A. Ki m tra bài cũ

- G i HS lên b ng tr l i câu h i - HS tr l i . L p nh n xét.

1. Nư c Âu L c ra i trong hoàn
c nh nào ?

2. Thành t u c s c v qu c
phòng c a ngư i dân Âu L c là gì ?

3. c bài h c ghi nh .

B. D y bài m i :

Gi i thi u : T năm 179 TCN sau
khi chinh ph c nư c ta. Tri u à và các
tri u i PK phương b c ã tìm cách áp
b c tàn b o nhân dân ta g n 1000 năm.
trong su t th i gian ó nhân dân ta liên
t c n i d y ch ng ách nô l . bài h c hôm
nay chúng ta s tìm hi u i u ó. - HS quan sát

*Ho t ng 1 : Làm vi c cá nhân

+ M c tiêu : N m ư c tình hình - HS làm vi c cá nhân i n vào
nư c ta trư c và sau khi b các tri u i b ng.
phong ki n Phương B c ô h .
- HS trình bày.
Ti n hành :
- HS nh n xét k t lu n
- GV ưa b ng so sánh tình hình
nư c ta trư c và sau khi b các tri u i
phong ki n phương B c ô h .

- GV phát phi u cho t ng HS và
yêu c u các em i n n i dung vào b ng.

- GV g i HS trình bày trư c l p

- GV và HS ch t ý chính


- HS nh c l i n i dung b ng
trên.
Trư c T
năm 179 TCN năm 179 n
năm 938Ch Là Tr
quy n nư c cl p thành qu n,
huy n c a - HS quan sát
phong ki n
phương B c

- HS i n vào phi u
Kinh c B ph
t l p và t ch thu c


- HS nh n xét
Văn Có Ph i
hoá phong t c t p theo phong t c
=> K t lu n úng
ngư i Hán,
quán riêng h c ch Hán
nhưng nhân
dân ta v n gi
gìn b n s c
dân t c

- HS nh c l i tên=> Ch quy n : Là làm ch v m i
m t

=> Văn hoá : N n văn hoá riêng
c a nư c nhà.

Ho t ng 2 : làm vi c cá nhân
- HS tr l i nhi u em.
+ M c tiêu : các em n m ư c th i
gian c a các cu c kh i nghĩa .

Ti n hành:

- GV m b ng ph th ng kê ( có
th i gian di n ra các cu c kh i nghĩa, c t
ghi các cu c kh i nghĩa )

- GV yêu c u HS i n vào b ng tên
các cu c kh i nghĩa vào phi u h c t p
c a mình.

- GV g i HS trình bày trư c l p
bài t p v a i n vào b ng.

- GV và HS nh n xét úng và i n
vào b ng ph l p.


Th i Các cu c kh i nghĩa
gian
Năm Kh i nghĩa Hai Bà
40 Trưng

Năm Kh i nghĩa Bà Tri u
248
Kh i nghĩa Lý Bí
Năm
Kh i nghĩa Tri u
542
Quang Ph c
Năm
Kh i nghĩa Mai Thúc
550
Loan
Năm
Kh i nghĩa Phùng
722
Hưng
Năm
Kh i nghĩa Khuc Th a
766
D
Năm
Kh i nghĩa Dương
905
ình Ngh
Năm
931 Chi n th ng B ch
ăng
Năm
938
C. C ng c - d n dò :

- Khi ô h nư c ta các tri u i
Phương b c ã làm nh ng gì ?

- Nhân dân ta ã ph n ng ra sao ?

- Em hãy k tên các cu c kh i
nghĩa l n nhân dân ta ch ng l i ách ô h
c a các tri u i phong ki n phương B c
?

- 2 HS c bài h c ghi nh

- GV nh n xét gi h c

* Bài sau : Kh i nghĩa Hai Bà
Trưng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản