LỊCH SỬ (Tiết13) - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG LẦN THỨ HAI (1075--1077)

Chia sẻ: fordec

- Trình bày sơ lược nguyên nhân ,diễn biến ,kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống dưới thời Lý. - Tường thuật sinh động trận quyết chiến trên phòng tuyến sông Cầu . - Ta thắng được quân Tống bởi tinh thần dũng cảm và trí thông minh của quân dân .Người anh hùng tiêu biểu của cuộc kháng chiến này là Lý Thường Kiệt .

Nội dung Text: LỊCH SỬ (Tiết13) - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG LẦN THỨ HAI (1075--1077)

L CH S (Ti t13)

CU C KHÁNG CHI N CH NG QUÂN T NG
L N TH HAI (1075--1077)

I-/ M C TIÊU :

H c xong bài này HS bi t :

- Trình bày sơ lư c nguyên nhân ,di n bi n ,k t qu c a cu c
kháng chi n ch ng quân T ng dư i th i Lý.

- Tư ng thu t sinh ng tr n quy t chi n trên phòng tuy n sông
C u.

- Ta th ng ư c quân T ng b i tinh th n dũng c m và trí thông
minh c a quân dân .Ngư i anh hùng tiêu bi u c a cu c kháng chi n
này là Lý Thư ng Ki t .

II-/ DÙNG D Y -H C :

- Phi u h c t p c a HS.

- Lư c cu c kháng chi n ch ng quân T ng l n th hai .
III-/CÁC HO T NG D Y -H C


T/gian Ho t ng d y Ho t ng h c


A-/Ki m tra bài cũ

H i :Vì sao dư i th i Lý nhi u chùa ư c xây d ng G i 2 HS lên tr l i
?

Chùa g n v i sinh ho t văn hoá c a nhân dân ta như
th nào ?

GV nh n xét -ghi i m

B-/ D y bài m i :

Gi i thi u :Sau l n th t b i u tiên c a cu c t n
công xâm lư c nư c ta l n th I năm 981,nhà T ng
luôn p âm mưu xâm lư c nư c ta m t l n
n a.Năm 1072,vua Lý Thánh Tông t Tr n ,vua Lý HS l ng nghe
Nhân Tông lên ngôi khi mói 7 tu i .Nhà T ng coi ó
là m t cơ h i t t ,li n xúc ti n vi c chu n b xâm
lư c nư c ta .Trong hoàn c nh vô cùng khó khăn y
,ai là ngư i lãnh o nhân dân ta kháng chi n.Cu c
kháng chi n ch ng quân T ng l n th hai di n ra
như th nào?Bài h c hôm nay s giúp các em tr l i
ư c câu h i này ?

*Ho t ng 1:Lý Thư ng Ki t ch ng t n công
quân xâm lư c T ng .
GV yêu c u HS c SGK , o n "Cu i năm
1072.............r i rútv "

GV tv n Cho HS th o lu n :"Vi c Lý Thư ng
Ki t cho quân sang t T ng có 2 ý ki n khác nhau .

+ xâm lư c nư c T ng .

Ho t ng cá nhân .
+ phá âm mưu xâm lư c nư c ta c a nhà T ng .
1 HS c
GV k t lu n :Lý Thư ng Ki t ch ng t n công nơi
t p trung lương th o c a quân T ng phá âm mưu
xâm lư c nư c ta c a nhà T ng .Vì trư c ó ,khi
nghe tin vua Lý Thông m t ,vua Lý Nhân Tông còn -Ý ki n th hai úng
nh ,nhà T ng ã l i d ng tình hình khó khăn c a
+ phá tan âm mưu
nư c ta chu n b kéo quân sang xâm lư c nư c ta
xâm lư c nư c ta .
.

B i vì:Trư c ó l i
*Ho t ng 2:Tr n chi n trên sông Như Nguy t
d ng vi c vua Lý lên
-GV treo lư c sau ó trình bày tóm t t di n bi n ngôi còn quá nh quân
cu c kháng chi n . T ng ã chu n b xâm
lư c
-GV h i :

+Lý Thư ng ki t ã làm gì chu n b chi n u
v i gi c ? -HS l ng nghe

+Quân T ng kéo quân sang xâm lư c nư c ta vào
th i gian nào ?
-HS theo dõi
+L c lư ng c a quân T ng khi sang xâm lư c nư c +Lý Thư ng Ki t xây
ta như th nào ?Do ai ch huy ? d ng phòng tuy n
C u(ngày nay là sông
+Tr n quy t chi n gi a ta và gi c di n ra âu ?
C u)

Nêu v trí quân gi c và quân ta trong tr n náy. .
+Vào cu i năm 1076.

+Chúng kéo 10 v n b

+K l i tr n quy t chi n trên phòng tuy n sông Như binh, 1v n ng a ,20

ngưy t ? v n dân phu , dư i s
ch huy c a Quách Quỳ

+Tr n quy t chi n di n
ra trên phòng tuy n
sông Như Nguy t

+Khi ã nb B c
sông Như Nguy t
.Quách Qùy nóng lòng
ch quân thu ti n vào
ph i h p vư t sông
nhưng quân thu c a
chúng ã b quân ta
ch n ng ngoài b
bi n Quách Quỳ li u
m ng cho quân óng bè
t ch c ti n công ta
.Hai bên giao chi n ác
li t ,phòng tuy n sông
Như Nguy t tư ng như
s p v .Lý Thư ng Ki t
t mình thúc quân xông
t i tiêu di t k thù
-GV yêu c u 2HS ng i c nh nhau cùng trao i và trình
.Tr n Như Nguy t quân
bày l i di n bi nc a cu c kháng chi n cho nhau
ta i th ng.
nghe
-HS làm vi c theo c p
-G i i di n các nhóm lên trình bày
-1HS trình bày ,HS
khác theo dõi b sung ý

*Ho t ng 3:K tqu c a vi c và nguyên nhân qu c a ki n
cu c lháng chi n
-1HS c ,c l p theo

GV yêu c u HS c SGK t : "Sau hơn 3 tháng...... dõi trong SGK .


.N n c l p c a nư c ta ư c gi v ng " HS phát bi u ý ki n
,các HS khác b sung
GV h i:Em hãy trình bày k t qu c a cu c kháng chi ncho ý:Quân T ng
ch ng quân T ng xâm lư c l n th hai. ch t quá n a và ph i
rút v nư c ,n n c
l p c a nư c i Vi t
ư c gi v ng.

+HS trao i v i nhau
và tr l i
+Theo em, vì sao nhân dân ta có th giành ư c
chi n th ng v vang y? HS l ng nghe


K t lu n :Cu c kháng chi n ch ng quân T ng xâm -HS c l p c 3 câu

lư c l n th hai ã k t thúc th ng l i v vang,n n u,c l p ng thanh

c l p c a nư c ta ư c gi v ng .Có ư c th ng c câu cu i cùng .

l i y là vì nhân dân ta có m t lòng n ng nàn yêu
nư c ,tinh th n dũng c m, ý chí quy t tâm ánh gi c
,bên c nh ó l i có s lãnh o tài gi i c a Lý
M t vài HS nêu ý ki n
Thư ng Ki t
C-/C ng c ,d n dò:

GV gi i thi u bài thơ Nam qu c sơn hà ,sau ó cho
HS c di n c m

-GV h i :Em có suy nghĩ gì v bài thơ này ?

-GV t ng k t gi h c

Chu n b bài sau:Nhà Tr n thành l p .

-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản