LỊCH SỬ Y HỌC

Chia sẻ: truongthiuyen13

Tham khảo tài liệu 'lịch sử y học', y tế - sức khoẻ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LỊCH SỬ Y HỌC

 

 1. LËCH SÆÍ Y HOÜC LËCH
 2. Muûc tiãu hoüc táûp Muûc N ãu âæ åüc caïc âàûc âiãø m phaït triãø n Nãu  cuía y hoüc qua chãú âäü xaî häüi. c uía P hán tê ch âæ åüc caïc kãút luáûn ruït ra Phán  tæ ì lë ch s æ í y hoüc. tæ
 3. 1.MÅÍ ÂÁÖU 1 .MÅÍ
 4. 2. Y HOÜC TRONG XAÎ HÄÜI NGUYÃN THUÍY . 2. HOÜC ( 3 .000.000 nàm âãún 4.000 nàm træ åïc 3.000.000  Cäng ng uyãn) Cäng 2 .1.S æ û xuáút hiãûn c uía c o n ng æ åìi v aì 2.1.S  s æ û ra âåìi c uía y ho üc 2.1.1 S æ û xuáút hiãûn c uía c o n ng æ åìi  P haït hiãûn xæ ång ho ïa thaûc h c uía  n g æ åìi væ åün Âäng Phi c ho tháúy lo aìi n g æ åìi xuáút hiãûn trãn traïi âáút c aïc h n g aìy nay kho aíng trãn 3.000.000 nàm laì â iãö u c hàõ c c hàõ n. The o phaït hiãûn kho a h o üc åí Âäng Phi, lao âäüng s aïng taûo ra c hê nh c o n ng æ åìi vaì xaî häüi lo aìi ng æ åìi.
 5. 2.1.2. S æ û ra âåìi c uía y ho üc  Ng æ åìi ta âaî tç m tháúy nhæ îng máö m Ng  m äúng , dáúu vãút c uía ho aût âäüng y h o üc qua c aïc c äng c uû khai quáût nåi c æ truï vaì mai taïng c uía ng æ åìi ng uyãn thuíy, tranh ve î, âiãu khàõ c , âäö duìng tro ng hang âäüng , mäü c äù, ng än ng æ î, truyãûn c äø tê c h...Chê nh s aín xuáút, s æ û lao âäüng c uía ng æ åìi ng uyãn thuíy laìm c ho nãö n kinh tãú ng uyãn thuíy phaït triãø n, tæ ì âáúy taûo âiãö u kiãûn c ho s æ û p haït triãø n c uía c aïc ho aût âäüng y ho üc , c hæ ï khäng phaíi do tháö n thaïnh, tråìi
 6. Lë c h s æ í y ho üc bàõ t âáö u c uìng mäüt Lë  luïc våïi lë c h s æ í phaït s inh ra bãûnh táût v aì lë c h s æ í ng æ åìi tháö y thuäúc âiãö u trë . Vaìo kho aíng 17.000 nàm træ åïc c äng n g uyãn, ng æ åìi ta tç m ra âæ åüc mäüt hç nh v e î ng æ åìi phuì thuíy c hæ îa bãûnh tro ng h ang 3 anh e m åí trãn nuïi Pyre ne e ïs åí P haïp. Nhæ váûy lë c h s æ í y ho üc bàït âáö u c uìng mäüt luïc våïi lë c h s æ í phaït s inh ra b ãûnh, tæ ïc vaìo thåìi kyì ng æ åìi hiãûn âaûi x uáút hiãûn, c o ï thãø vaìo kho aíng 17.000 n àm træ o ïc c äng ng uyãn, c uîng tro ng thåìi â aûi âäö âaï c uî háûu kyì (40.000 nàm - 12.000 nàm træ åïc c äng ng uyãn). 1 2.000
 7. 2 .2. Caïc ho aût âäüng y ho üc tro ng xaî 2.2.  häüi ng uy ãn thuíy h äüi 2 .2.1. Co n ng æ åìi thåìi tiãö n s æ í d aïm thæ í 2.2.1.  p háùu thuáût ng uy hiãø m Âuûc mäø xæ ång s o ü, c huí yãúu laìm  b åït âau, âãø ma quyí ra kho íi âáö u, c hæ ï khäng phaíi g iaíi quyãút vãút thæ ång åí tro ng s o ü, vç khäng c o ï vãút thæ ång naìo c aí. ( Âáy laì s æ û kãút håüp g iæ îa tän g iaïo våïi y thuáût) 2.2.2 Vãö v ãû s inh p ho ìng b ãûnh  Haình âäüng vãû s inh pho ìng bãûnh ra Haình  â åìi ráút s åïm, tuy c o ìn thä s å, g iuïp c ho n g æ åìi ng uyãn thuíy c häúng âåî våïi thiãn n hiãn nhæ láúy laï âãø c he mç nh, c he â áö u c häúng nàõ ng mæ a, láúy vo í c áy, da thuï âãø laìm c hàn, kã s aìn c ao âãø
 8. Âàûc biãût khi ng æ åìi ng uyãn thuíy Âàûc  tç m ra âæ åüc læ ía, g iuïp c ho c o n ng æ åìi s æ åíi áúm, c häúng áø m tháúp, biãút àn c hê n... 2.2.3 S àn s o ïc b aì m e û v aì tre í e m  Âåî âe í vaì s àn s o ïc tre í e m laì nhæ îng Âåî  h o aût âäüng y ho üc láu âåìi do ng æ åìi p huû næ î lao âäüng , tê c h luîy kinh n g hiãûm tro ng nuäi c o n vaì truyãö n tæ ì âåìi naìy s ang âåìi khaïc . â åìi
 9. 2.2.4 Vãö c hæ îa b ãûnh  Tro ng ho aût âäüng lao âäüng âãø s inh Tro  täö n, c o n ng æ åìi ng uyãn thuíy dáö n dáö n n háûn tháúy c o í c áy, ho a quaí c o ï nhæ îng thæ ï c hæ îa âæ åüc bãûnh naìo âo ï. thæ Ng æ åìi ng uyãn thuíy c o i ng uyãn nhán Ng  g áy nãn bãûnh táût laì nhæ îng hiãûn tæ åüng thæ ûc tãú tro ng thiãn nhiãn nhæ c áy, âaï, s uïc váût vaì ho ü c hæ îa bãûnh b àò ng nhæ îng thæ ï c o ï tro ng thiãn nhiãn: c áy, c o í.... Âáúy laì quan niãûm y ho üc thä s å c uía ng æ åìi ng uyãn thuíy.
 10. 3.Y HOÜC TRONG XAÎ HÄÜI CHIÃÚM HÆÎU NÄ LÃÛ CHIÃÚM ( Thãú g iåïi c äø âaûi : 4000 nàm træ åïc Thãú  c äng ng uyãn - 500 nàm s au c äng ng uyãn) Thåìi g ian naìy xuáút hiãûn trãn traïi Thåìi  âáút 3 nho ïm quäúc g ia: â áút - Nho ïm quäúc g ia c äø âaûi Trung Nho  Âäng : Læ åîng haì, Ai Cáûp. Âäng - Nho ïm quäúc g ia c äø âaûi Viãùn Nho  Âäng : Áún Âäü, Trung Quäúc . Âäng
 11. 3 .1. Y ho üc tro ng c aïc q uäúc g ia c äø âaûi 3.1.  p hæ ång âäng ( Trung âäng vaì Viãùn Âäng ).  3.1.1 Y ho üc c äø v uìng Læ åîng haì ( Læ u  væ ûc s äng Tig re vaì Euphrate ) væ 3 000 nàm træ åïc c äng ng uyãn, nhæ îng 3000  n g æ åìi S ume ïrie n viãút trãn âáút thä, âuïc thaình khuän näø i lãn nhæ îng c hæ î hç nh b uïa, no ïi lãn c aí mäüt täø c hæ ïc c aïc tháö y thuäúc våïi mäüt trç nh âäü ng hiãûp v uû ráút c ao , âãø laûi c aí c aïc lo aûi dao p háùu thuáût. Ho ü c ho g an laì c å quan â iãö u ho ìa quan tro üng nháút, tim laì trung tám c uía trê tuãû, tai laì trung tám c uía ng hë læ ûc , mäüng laì taûi maïu, maïu â äø i måïi båíi tiãu thuû thæ ïc àn. 2000
 12. Kãú tuûc ng æ åìi S ume ïrie n laì ng æ åìi Kãú  B abylo ne . Thåìi kyì naìy c o ï nhiãö u taìi liãûu vãö y ho üc hån laì y ho üc S ume ïrie n. Co ï mäüt bäü luáût Hammo urabi c o ï quy â ë nh c aïc âiãö u vãö y tãú nhæ tháö y thuäúc âæ åüc traí 10 âäö ng baûc nãúu c hæ îa âæ åüc mäüt c o n màõ t kho íi nho üt c ho c huí nä, 2 âäö ng c ho nä lãû, 5 âäö ng n ãúu c hæ îa âæ åüc kho íi bãûnh xæ ång h ay phuí taûng , nãúu g áy c hãút ng æ åìi h o àûc máút màõ t s au khi mäø thç bë træ ìng phaût bàò ng c aïc h c àõ t c uût 2 tay. Thåìi kyì naìy c o ìn biãút: Thåìi
 13. - Ruäö i laì váût truyãö n mäüt s äú Ruäö  bãûnh. b ãûnh. - B ãûnh âau ràng vaì thuäúc c hæ îa Bãûnh  ràng . ràng - Caïc thæ ï thuäúc måî, ræ åüu, dáö u, Caïc  máût o ng , s æ îa. m áût - Thuäúc c hæ îa bãûnh khaïc : to íi, haût Thuäúc  c aíi, mæ åïp âàõ ng , læ u huyình, c aì âäüc dæ åüc . dæ - Daûng thuäúc c o ï: s àõ c , c ao , bäüt  * He ïro do te : S æ í g ia Hy Laûp 484- 420 He  træ åïc c äng ng uyãn c o ï g hi ràò ng åí B abylo ne , s æ û hiãø u biãút c uía ng æ åìi d án vãö bãûnh táût khaï phäø biãún, n g æ åìi bãûnh âæ åüc nàò m mäüt c häù åí g iæ îa c håü, phäú, nåi c äng c äüng âãø c ho
 14. Thåìi kyì naìy vai tro ì c uía ng æ åìi tháö y  thuäúc mang tê nh c aïc h mäüt g iaïo s é ráút ro î ne ït, c o ìn pháø u thuáût viãn c hiãúm mäüt âë a vë tháúp hån. Bãûnh táût âæ åüc xe m laì háûu quaí c uía mäüt täüi läùi, c uía s æ û g iáûn dæ î c uía c aïc tháö n linh ho àûc kãút quaí c uía mäüt s æ û aïm aính do quyí quaïi. a ïm
 15. 3.1.2 Y ho üc thåìi c äø Ai c áûp  Nãö n vàn minh Ai Cáûp laì mäüt tro ng ba Nãö  nãö n vàn minh låïn nháút thåìi xæ a. n ãö Thåìi kyì naìy y ho üc c uîng mang tê nh Thåìi  c háút tän g iaïo . Træ åïc khi c hæ îa ng æ åìi b ãûnh thæ åìng c o ï tãú lãù, s au âo ï âáúm b o ïp c å thãø , ho àûc c ho uäúng thuäúc g áy n än mæ ía. Thåìi kyì naìy mäüt ng æ åìi kiãm n hiãûm væ ìa laìm g iaïo s é vaì tháö y thuäúc ( s au vaìi thãú kyí måïi taïc h). Ng æ åìi Ai Cáûp c ho ràò ng ng æ åìi bë bãûnh hay bë c hãút laì d o c o ï mäüt ma læ ûc hung aïc laìm c ho c o n n g æ åìi äúm vaì c hãút. Nhæ ng dáö n dáö n y ho üc taì thuáût Nhæ  â æ åüc thay bàò ng y ho üc c hán c hê nh hån v ç c o ï taïc duûng c uía c aïc thuäúc c hæ îa b ãûnh.
 16. Âàûc âiãø m c uía y ho üc c äø Ai Cáûp: Âàûc - Täø c hæ ïc thaình c aïc c huyãn kho a: Màõ t, Täø ràng , âáö u. ràng - Co ï tháö y thuäúc c hæ îa nhæ îng bãûnh Co khäng nhç n tháúy ( bãûnh näüi kho a) khäng - Cháún thæ ång ho üc âæ åüc phaït triãø n Cháún s åïm ( do tai naûn tro ng lao âäüng xáy dæ ûng , c hiãún tranh...) dæ - Ng o aûi kho a c o ìn âån s å ( taìi liãûu c uía Ng Ebe rs c o ï taí lám s aìng c aïc khäúi u, taìi liãûu Edwin S mith c o ï nãu c aïc h âiãö u trë c aïc vãút thæ ång , vãút bo íng , nàõ n
 17. - Kyî thuáût æ åïp xaïc täút. Kyî - Co ï træ åìng Y åí S ais ( haû læ u s äng Nil) Co 525 nàm træ åïc c äng ng uyãn. 5 25 - Chæ îa bãûnh bàò ng c aïc lo aûi thuäúc Chæ n æ åïc , viãn, måî, bäüt, mæ åïp âàõ ng , ho a h o ìe , g an bo ì, c háút s àõ t, rãù læ ûu táø y g iun, båm vaìo ám âaûo axid lac tic âãø traïnh thai, c hæ îa màõ t bàò ng s ulfat âäö ng , c áö m maïu bàò ng s àõ t nung âo í.
 18. - Chæ îa bãûnh bàò ng váût lyï trë liãûu ( thãø duûc , xo a bo ïp...) d uûc - Vãû s inh vaì täø c hæ ïc y tãú âãø pho ìng Vãû b ãûnh âaî âaût âæ åüc mäüt trç nh âäü khaï c ao . Nhæ îng quy tàõ c vãö vãû s inh âaî â æ åüc aïp duûng ng hiãm ng àût tæ ì viãûc tàõ m g iàût, c àõ t to ïc âãún viãûc c áúm àn thë t s uïc váût c o ï váût laû baïm vaìo , táø y g iun c o ï âë nh kyì c aí âäúi våïi ng æ åìi kho íe . Co ï nhæ îng tháö y thuäúc c huyãn laìm viãûc kiãø m tra âãø âaím baío nhán læ ûc tro ng c aïc c äng trç nh xáy dæ ûng vaì n hæ îng c uäüc haình quán: c o ï thãø laì
 19. 3.1.3 Y ho üc c äø Áún Âäü  Nhæ îng hiãø u biãút vãö y ho üc Áún Nhæ  Âäü khaï haûn c hãú thåìi kyì naìy. Bäü kinh Yajur Ve da âaî taí mäüt hãû thäúng tuáö n ho aìn maïu, bãûnh dë c h haûc h do c huäüt, muäùi âäút g áy ra s äút re ït, bãûnh lao c o ï ho , s äút, khaûc ra maïu, kãø 700 tãn thaío mäüc c hæ îa bãûnh, c äng thæ ïc xäng , xo a, nàõ n, bo ïp. x äng Thåìi kyì naìy c o ï S US RATA laì pháùu Thåìi  thuáût viãn näø i tiãúng âaî taí 100 lo aûi d uûng c uû thuí thuáût thæ åìng duìng , thuí thuáût mäø tæ í c ung láúy thai, mäø s o íi b aìng quang . Ng o aûi kho a âæ åüc phaït
 20. Giaíi pháø u c o ìn ng he ìo naìn do tän Giaíi  g iaïo c áúm mo üi tiãúp xuïc våïi xaïc c hãút. S US RATA c o ï no ïi âãún c å thãø g äö m c o ï 300 xæ ång , 90 g án, 500 c å. 3 00 Ng æ åìi Áún Âäü g io íi vãö mäø màõ t, Ng  m uîi, mäi, tai, ho üng , biãút duìng thuäúc g iaím âau, thuäúc ng uí khi mäø xe í. Ho ü â aî no ïi âãún duìng c aí aïm thë , hê t thuäúc m ã khi mäø xe í, vãû s inh vä truìng tro ng p háùu thuáût: pháùu thuáût viãn phaíi c àõ t to ïc ng àõ n, mo ïng tay ng àõ n vaì aïo quáö n tràõ ng tháût s aûc h s e î. q uáö
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản