LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

Chia sẻ: yesno123

Hs Cần -nắm được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương -Có kỹ năng dùng các qui tắc khai phương một thương và chia 2 căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức -Hình thành phương pháp chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương dựa vào định nghĩa CBHSH

Nội dung Text: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

LIÊN H Ệ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
I-MỤC TIÊU : Hs Cần


-nắm đư ợc nội dung và cách chứng minh định lý về liên h ệ giữa phép chia và phép khai

phương


-Có kỹ năng dùng các qui tắc khai phương một thương và chia 2 căn b ậc hai trong tính

toán và biến đổi biểu thức


-Hình thành phương pháp chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai

phương dựa vào định nghĩa CBHSH


II- CHUẨN BỊ :


-HS học kỹ công thức tóm tắt định nghĩa CBHSH,cách chứng minh định lý khai ph ương

một tích


-GVSGK,Bảng phụ ghi cách ch ứng minh khác và một số bài tập


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh


2) các hoạt động chủ yếu :Hoạt động của Gv Hoạt động của HS Ghi bảng
Hoạt động 1: Kiểm tra bài *Hs1 lên bảng làm bài

cũ:
22b) =15

*viết các bình phương của
22d) =25
các số ch ình phương từ 1

 HS@ :25b)
đến 20

x=1,25
Làm bài tập 22b,d

 25d)x1=-2; x2=4
* phát biểu 2 qui tắc khai

phương một tích ,nhân *HS nhận xét đánh giá
1) Định lý khai phương một
CBH
thương

Làm bài tập 25 b,d
*HS làm ?1 trên phiếu *VD tính và so sánh

học tập
16 16
;
25 25
2
16 4 4
Hoạt động 2:Định lý 
25 5 5
16 4 2
 16  4 4
Cho Hs làm ?1 trên phiếu 5 
25
25 5 5
học tập – Gv sữa ?1 16 4

*Hs nêu trư ờng hợp tổng 5
25
Cho Hs nh ận xét về quát =>ĐL
16 16
Vậy 
25 25
 16  16 tiếp nhận phần
-HS
; ?
 25  25
chứng minh định lý
* ĐL:sgk
*Tứ những điều trên hãy
* phải c/m:
a a
suy ra trường hợp tổng a  0; b  0; 
b b
quát a a a
)2 
 0; ( ?
b
b b
*GV d ẫn dát học sinh c/m 2) Ap dụng :

định lý theo đ n CBHSH
-HS phát biểu qui tắc a) Q ui tắc khai phương một

? cần c/m điều gì ? theo đn khai phương một thương thương

CBHSH tương đương
-Cho hs làm ?2 trên sgk/17
chứng minh điều gì ?
phiếu cá nhân
VD:tính

-HS theo dõi trả lới
225 225 15
 
256 16
256
-HS làm VD2
196 14
0,0196    0,14
10000 100
Hoạt động 3:Ap dụng
-Nêu qui tắc chia 2 CBH

Gv hướng dẫn HS phát ?
b) Quy tắc chia hai CBH
biểu qui tắc khai phương
-HS làm ?3 vào vở
một thương sgk/17


(GV có th ể lưu ý thêm đ iều VD: tính

-HS tiếp nhận phần chú
kiện
999 999
  9 3
ý
111
111
-Gv giới thiệu phần chú ý
52 52 42
  
117 93
117
Yêu cầu HS làm trên phiếu

_HS làm theo hướng dẫn
ca A A
*Chú ý : A  0, B  0; 
B B
của GV
nhân ?2
VD: Rút gọn
-Gv chọn một số phiếu có
2a 2 b 4 a 2b 4 a 2b 4
cách làm khác nhau đ ể sữa  
50 25 25
2
sai ab

5

- GV Cho hs làm VD2 b=>
Gv giới thiệu qui tắc chia 2

CBH


-GV theo dõi HS làm ?3

vào vở để sữa ssai kịp thời


*GV từ định lý trên có thể

mở rộng cho biểu thức


Gv nêu phần chú ý


-Gv giảng phần VD của

chú ý
Hoạt động 4: cũng cố –

dặn dò


*Gv nh ấn mạnh với 2 qui

tắc tuỳ từng bài để vận

dụng qui tắc nào cho phù

hợp


*?khi nào dùng qui tắc a)

cho phù hợp


*BVN: 28;29;30

SGK/chu ẩn bị b ài luyện

tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản