Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

Chia sẻ: | Ngày: pdf 5 p | 3

0
254
views

Hs Cần -nắm được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương -Có kỹ năng dùng các qui tắc khai phương một thương và chia 2 căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức -Hình thành phương pháp chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương dựa vào định nghĩa CBHSH

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
Nội dung Text

  1. LIÊN H Ệ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG I-MỤC TIÊU : Hs Cần -nắm đư ợc nội dung và cách chứng minh định lý về liên h ệ giữa phép chia và phép khai phương -Có kỹ năng dùng các qui tắc khai phương một thương và chia 2 căn b ậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức -Hình thành phương pháp chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương dựa vào định nghĩa CBHSH II- CHUẨN BỊ : -HS học kỹ công thức tóm tắt định nghĩa CBHSH,cách chứng minh định lý khai ph ương một tích -GVSGK,Bảng phụ ghi cách ch ứng minh khác và một số bài tập III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh 2) các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của Gv Hoạt động của HS Ghi bảng
  2. Hoạt động 1: Kiểm tra bài *Hs1 lên bảng làm bài cũ: 22b) =15 *viết các bình phương của 22d) =25 các số ch ình phương từ 1  HS@ :25b) đến 20 x=1,25 Làm bài tập 22b,d  25d)x1=-2; x2=4 * phát biểu 2 qui tắc khai phương một tích ,nhân *HS nhận xét đánh giá 1) Định lý khai phương một CBH thương Làm bài tập 25 b,d *HS làm ?1 trên phiếu *VD tính và so sánh học tập 16 16 ; 25 25 2 16 4 4 Hoạt động 2:Định lý  25 5 5 16 4 2  16  4 4 Cho Hs làm ?1 trên phiếu 5  25 25 5 5 học tập – Gv sữa ?1 16 4  *Hs nêu trư ờng hợp tổng 5 25 Cho Hs nh ận xét về quát =>ĐL 16 16 Vậy  25 25  16  16 tiếp nhận phần -HS ; ?  25  25 chứng minh định lý * ĐL:sgk *Tứ những điều trên hãy * phải c/m: a a suy ra trường hợp tổng a  0; b  0;  b b quát a a a )2   0; ( ? b b b
  3. *GV d ẫn dát học sinh c/m 2) Ap dụng : định lý theo đ n CBHSH -HS phát biểu qui tắc a) Q ui tắc khai phương một ? cần c/m điều gì ? theo đn khai phương một thương thương CBHSH tương đương -Cho hs làm ?2 trên sgk/17 chứng minh điều gì ? phiếu cá nhân VD:tính -HS theo dõi trả lới 225 225 15   256 16 256 -HS làm VD2 196 14 0,0196    0,14 10000 100 Hoạt động 3:Ap dụng -Nêu qui tắc chia 2 CBH Gv hướng dẫn HS phát ? b) Quy tắc chia hai CBH biểu qui tắc khai phương -HS làm ?3 vào vở một thương sgk/17 (GV có th ể lưu ý thêm đ iều VD: tính -HS tiếp nhận phần chú kiện 999 999   9 3 ý 111 111 -Gv giới thiệu phần chú ý 52 52 42    117 93 117 Yêu cầu HS làm trên phiếu _HS làm theo hướng dẫn ca A A *Chú ý : A  0, B  0;  B B của GV nhân ?2 VD: Rút gọn -Gv chọn một số phiếu có 2a 2 b 4 a 2b 4 a 2b 4 cách làm khác nhau đ ể sữa   50 25 25 2 sai ab  5 - GV Cho hs làm VD2 b=>
  4. Gv giới thiệu qui tắc chia 2 CBH -GV theo dõi HS làm ?3 vào vở để sữa ssai kịp thời *GV từ định lý trên có thể mở rộng cho biểu thức Gv nêu phần chú ý -Gv giảng phần VD của chú ý Hoạt động 4: cũng cố – dặn dò *Gv nh ấn mạnh với 2 qui tắc tuỳ từng bài để vận dụng qui tắc nào cho phù hợp *?khi nào dùng qui tắc a) cho phù hợp *BVN: 28;29;30 SGK/chu ẩn bị b ài luyện tập
Đồng bộ tài khoản