Lĩnh vực phát triển Thẩm mỹ

Chia sẻ: toyotayaris

Giới thiệu những điểm mới của lĩnh vực phát triển thẩm mỹ trong CTGDMN mới. Bao gồm 2 ND là âm nhạc và tạo hình. AN và TH được coi là các phương tiện nghệ thuật nhằm góp phần hình thành và phát triển cảm xúc và tình cảm thẩm mỹ cho trẻ + Đối với NT nội dung GDPTTM được lồng ghép vào lĩnh vực GD TC-XH; + Đối với MG có riêng lĩnh vực GDPTTM. Hoạt động của trẻ được thiết kế theo hướng tích hợp chủ đề. Đẩy mạnh việc học qua chơi  hình thành kiến thức, thái...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lĩnh vực phát triển Thẩm mỹ

̣ ́
II. NÔI DUNG CHINH


1/ Giới thiêu những điêm mới cua linh vực GD
̣ ̉ ̉ ̃
phat triên thâm mỹ trong chương trinh GDMN
́ ̉ ̉ ̀
2/ Giới thiêu nôi dung linh vực GD phat triên
̣ ̣ ̃ ́ ̉
thâm mỹ cho độ tuôi nhà trẻ và mâu giao
̉ ̉ ̃ ́
3/ Hướng dân cach tổ chức cac hoat đông AN
̃ ́ ́ ̣ ̣
và TH theo hướng tich hợp chủ đề
́
̣ ̣
Hoat đông 1:
Giới thiêu những điêm mới cua linh vực phat triên thâm mỹ
̣ ̉ ̉ ̃ ́ ̉ ̉
trong CTGDMN mới
 Bao gôm 2 ND là âm nhac và tao hinh. AN và TH được coi là cac
̀ ̣ ̣ ̀ ́
phương tiên nghệ thuât nhăm gop phân hinh thanh và phat triên cam
̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̉
xuc và tinh cam thâm mỹ cho trẻ
́ ̀ ̉ ̉
+ Đôi với NT nôi dung GDPTTM được lông ghep vao linh vực GD
́ ̣ ̀ ́ ̀ ̃
TC-XH;
+ Đôi với MG có riêng linh vực GDPTTM. Hoat đông cua trẻ được
́ ̃ ̣ ̣ ̉
thiêt kế theo hướng tich hợp chủ đê.
́ ́ ̀
 Đây manh viêc hoc qua chơi  hinh thanh kiên thức, thai độ đăc biêt
̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣
là những KN cân cho cuôc sông cua tre. ̀ ̣ ́ ̉ ̉
 Khuyên khich GV linh hoat trong viêc xac đinh, lựa chon và tổ chức
́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣
cac HĐ đa dang, phù hợp với cac điêu kiên cụ thể cua trường lớp.
́ ̣ ́ ̀ ̣ ̉
 GV sử dung linh hoat cac PP nhăm tich cực hoa hoat đông cua tre.
̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉
 Trong QT giao duc GV thường xuyên đanh giá sự phat triên cua trẻ
́ ̣ ́ ́ ̉ ̉
qua cac dâu hiêu đanh giá  kip thời điêu chinh ND, phương phap
́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́
GD.
So sánh sự giống và khác nhau giữa chương
trình CC và chương trình GDMN

́
Giông nhau:
 Đều xuất phát từ mục tiêu CSGD trẻ MN nói chung và mục
đích của việc GD nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) nói riêng.
 Kế thừa nội dung giáo dục AN, TH bao gồm hát, vận động
theo nhạc, nghe nhạc, nghe hát, trò chơi AN, vẽ, nặn, cắt, xé,
dán.
 Có cùng PP dạy các kỹ năng về âm nhạc, tạo hình.
 Có cùng các HĐ nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình).
 Đều có ND trọng tâm và nội dung kết hợp
 Tổ chức trong t/g nhất định phù hợp với các độ tuổi.
So sánh sự giống và khác nhau giữa chương trình cải
cách và chương trình GDMN (tt)


́
Khac nhau:
Chương trinh CC
̀ Chương trinh GDMN
̀
GDAN, TH được coi là GDAN, TH được coi là
các bộ môn học có cấu phương tiện nghệ thuật
trúc chặt chẽ. nhằm GD và phát triển
cảm xúc và TC thẩm mỹ.
Nội dung GDAN, TH Nội dung GDAN, TH

chia theo giai đoạn (3 hướng vào các CĐ. Tuỳ
tháng). thuộc vào từng CĐ để đưa
ra gợi ý thời gian thực
hiện các CĐ
So sánh sự giống và khác nhau giữa chương trình cải
cách và chương trình GDMN (tt)
Khác nhau
Chương trinh cai cach
̀ ̉ ́ Chương trinh GDMN
̀
 Nội dung GD được căn cứ vào
khả năng cảm thụ và mức độ khó
dễ của tác phẩm (AN, TH) đối
với trẻ  GV lựa chọn HĐ trọng
tâm để tiến hành trên giờ chơi
tập có chủ đích hoặc HĐ học.
 HĐ trọng tâm được tiến hành
khi ND đó là mới hoặc trẻ chưa
có KN thể hiện.
So sánh sự giống và khác nhau giữa chương trình cải
cách và chương trình GDMN (tiêp theo)
́

́
Khac nhau:
Chương trinh cai cach
̀ ̉ ́ Chương trinh GDMN
̀
 Với HĐAN nội dung giáo  Với HĐAN nội dung kết
dục AN được tiến hành trên hợp không nhất thiết là 3 ND
4 loại tiết đối với trẻ NT và mà căn cứ vào HĐ trọng tâm
MG. VD: nội dung trọng tâm là động hay tĩnh để chọn nội
là dạy hát hoặc nghe nhạc dung kết hợp, đảm bảo hài
nghe hát, hoặc VĐ theo nhạc hoà ND động và tĩnh trong
hoặc biểu diễn văn nghệ. HĐ.
 HĐ biểu diễn được thực  HĐ biểu diễn văn nghệ
hiện sau mỗi bài học GDAN. được tổ chức sau mỗi CĐ
bao gồm các ND hát, vận
động theo nhạc, TCAN, đọc
thơ, câu đố...
So sánh sự giống và khác nhau giữa chương trình cải
cách và chương trình GDMN (tiêp theo)
́
́
Khac nhau:

Chương trinh cai cach
̀ ̉ ́ Chương trinh GDMN
̀
 Với HĐTH nội dung GD  Với HĐTH nội dung GD
được tiến hành trên các loại căn cứ vào KN đó là mới hay
tiết riêng biệt. VD: vẽ theo cũ kết hợp với khả năng thể
mẫu, theo đề tài, vẽ theo ý hiện của trẻ để GV tiến
thích. hành HĐ theo mẫu, theo đề
tài hay theo ý thích.
Y/c cần đạt trên các HĐ
 Trên các loại tiết đều đưa
ra MĐYC cần đạt cho từng nghệ thuật (AN, TH) được
loại tiết. xác định bởi KT, KN, thái độ.
 Nội dung GD nghệ thuật
(AN, TH) được tiến hành
theo quan điểm tích hợp.
Lưu ý
 Y/c cần đạt trên các HĐ nghệ thuật được xác định
bởi KT, KN và thái độ.
GV hay nhầm lẫn giữa thái độ và GD
 VD: Yêu thiên nhiên tươi đẹp không có nghĩa là GD
trẻ phải yêu quí quê hương đất nước.
+ KT: trẻ biết hoặc hiểu ND đó ntn?
+ KN: Trẻ làm được gì yhông qua HĐ đó (biết hát
đúng giai điệu, rõ lời, biết vỗ tay, gõ đệm nhịp
nhàng)
+ Thái độ: là thái độ tham gia vào HĐ đó ntn?
Hoat đông 2: Giới thiêu muc tiêu và nôi dung linh vực
̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃
giao duc phat triên thâm mỹ
́ ̣ ́ ̉ ̉

̣
1) Muc tiêu
Bước đâu hinh thanh và phat triên ở trẻ khả năng:
̀ ̀ ̀ ́ ̉
- Cam nhân vẻ đep trong thiên nhiên, cuôc sông
̉ ̣ ̣ ̣ ́
và trong tac phâm nghệ thuât;
́ ̉ ̣
- Thể hiên cam xuc, sang tao trong cac hoat đông
̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣
̣
âm nhac, tao hinh;̣ ̀
- Yêu thich, hao hứng tham gia vao cac HĐ nghệ
́ ̀ ̀ ́
thuât ̣
̣ ̣ ́
Hoat đông 2 (tiêp theo)
2) Nôi dung: (được phân chia theo độ tuôi)
̣ ̉
 Cảm nhận vẻ đẹp thông qua các HĐ nào:
+ HĐNT
+ Cho trẻ QS các SVHT
+ Lắng nghe âm thanh trong thiên nhiên được thể hiện bằng các tác
phẩm ÂN.
+ QS các t/p tạo hình
+ QS và trò chuyện với trẻ
+ HĐC, HĐ ngày hội ngày lễ
 Dạy cho trẻ 1 số KN trong HĐAN
+ Thông qua các KN
+ Xem trẻ thể hiện 1 cách sáng tạo thông qua tác phẩm, biết nêu ý định, nói lên
cảm xúc.
+ Trẻ có thể đặt lời cho 1 câu, 1 bài hát quen thuộc (5t)
+ Tự chọn dung cụ và NVL để thể hiện sản phẩm TH
Nhiêm vụ cua giao viên
̣ ̉ ́
Lâp kế hoach GD cac kĩ năng cho trẻ phù hợp với
̣ ̣ ́
khả năng cua trẻ và điêu kiên thực tê.
̉ ̀ ̣ ́
Quan tâm trực tiêp đên từng trẻ.
́ ́  
Khuyên khich trẻ thể hiên cam xuc, sang tao qua cac
́ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́
̣ ̣
hoat đông TH, AN.
Tao MT để trẻ có thể tự lựa chon cac HĐ do trẻ khởi
̣ ̣ ́
xướng nhăm phat triên tinh tự tin và tinh tự lực cua
̀ ́ ̉ ́ ́ ̉
tre. ̉
Hoat đông 3: Hướng dân cach tổ chức cac hoat đông
̣ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̣
âm nhac, tao hinh theo hướng tich hợp chủ đề
̣ ̣ ̀ ́


1. Nôi dung GD phat triên thâm mỹ có thể tich
̣ ́ ̉ ̉ ́
hợp, tiên hanh thông qua cac HĐ nao? Qua cac
́ ̀ ́ ̀ ́
CĐ nao? Nêu cac hinh thức tổ chức GD phat
̀ ́ ̀ ́
̉ ̉
triên thâm my. ̃
2. Tổ chức môi trường giao duc thâm mỹ
́ ̣ ̉
̉ ̀
Thông tin phan hôi
 Được thực hiên ở tât cả cac CĐ và tiên hanh thông qua HĐ
̣ ́ ́ ́ ̀
hoc có chủ đinh và ở MLMN.
̣ ̣
 Có thể tích hợp với các lĩnh vực phát triển (NT, TC, TM,
TCXH và chính bản thân nó)
 Thông qua các HĐ:
+ HĐNT
+ HĐ góc
+ HĐ chiều
+ HĐ tham quan
+ HĐ có chủ đích
+ MLMN
+ Ngày hội, ngày lễ
̣ ̣ ̣ ̀
a/ Hoat đông tao hinh


Trò chuyện, đọc thơ, câu đố,.. tạo cảm xúc cho trẻ
Cho trẻ QS các SVHT
GV hướng dân mâu: GV giai thich, kêt hợp với lâm mâu châm, rõ
̃ ̃ ̉ ́ ́ ̀ ̃ ̣
̀
rang.
HĐTH cua tre: nêu trẻ chưa biêt cach thực hiên, giao viên lam mâu
̉ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̃
lai cho trẻ xem. Vât mâu có thể để từ đâu đên cuôi HĐ nêu như trẻ
̣ ̣ ̃ ̀ ́ ́ ́
không lam được, nêu trẻ lam được thì không nhât thiêt phai đăt mâu
̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̃
từ đâu đên cuôi. GV khuyên khich trẻ bổ sung thêm cac chi tiêt
̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́
hoăc sử dung cac mâu săc, đường net, hinh dang để tao ra cac san
̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉
phâm đơn gian và có sang tao.
̉ ̉ ́ ̣
- Nhân xet san phâm: GV và trẻ cung NXSP, khuyên khich trẻ kể về
̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ́
san phâm do trẻ lam ra. GV hướng trẻ nhin vao san phâm, nhân xet
̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ́
về mau săc, hinh dang, đường net hoăc bố cuc cua san phâm. GD
̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉
trẻ biêt giữ gin san phâm TH.
́ ̀ ̉ ̉
̣ ̣ ̣ ̀ ́
a/ Hoat đông tao hinh (tiêp theo)


b. Hoat đông tao hinh được tiên hanh ở MLMN:
̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀
 HĐ tao hinh ở sân trường: GV cho trẻ QS cac SVHT trong
̣ ̀ ́
thiên nhiên, cuôc sông gân gui, khuyên khich trẻ vẽ trên đât,
̣ ́ ̀ ̃ ́ ́ ́
cat, nên gach; xêp hinh băng hôt hat, soi đá hoăc cung trẻ lam
́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀
̀ ́ ́
ĐC băng cac NVL khac nhau.
 HĐ tao hinh ở các góc: Trẻ được tự do thể hiện vẽ, nặn, cắt
̣ ̀
dán, xếp hình.
 HĐC: GV khuyến khích trẻ tham gia hoạt động chiều theo ý
thích, qua đó GV giúp những trẻ chưa thực hiện thành thạo
vẽ, nặn, dán, xếp hình để tạo ra những sản phẩm mà trẻ yêu
thích.
Quan sát Làm ĐDĐC Nặn bằng các
Chất liệu khác nhau
Làm tranh bằng
các chất liệu TẠO HÌNH Làm mô hình
Cắt xé dán
Xem tranh ……….
Gấ p
̣ ̣ ̣
b/ Hoat đông âm nhac

a/ Tổ chức trên HĐ học có chủ định, có thể tiến hành như
sau:
- Lôi cuốn sự chú ý của trẻ bằng cách cho trẻ nghe âm thanh của giai
điệu bài hát, âm thanh của các nhạc cụ, bằng các TCÂN, câu đố,
bài thơ, câu chuyện có liên quan đến CĐ âm nhạc.
- GV làm mẫu cho trẻ xem (hát mẫu, vận động mẫu). Mẫu phải chính
xác, rõ ràng, thể hiện sắc thái tình cảm, kết hợp đệm đàn với cử
chỉ, điệu bộ minh hoạ. GV giới thiệu nội dung, tính chất của bài
hát, bản nhạc hoặc VĐ.
- GV hướng dẫn trẻ hoạt động:
+ Khi trẻ chưa cảm nhận và thể hiện được qua giọng hát, nét
mặt, cử chỉ, điệu bộ hoặc VĐ theo nhạc thì GV hướng dẫn theo
các hình thức: cả lớp, tổ, nhóm.
+ Khi đa số trẻ đã thể hiện được qua giọng hát, nét mặt, cử chỉ,
điệu bộ hoặc VĐ theo các bài hát, bản nhạc thì GV tiến hành
dưới hình thức biểu diễn văn nghệ hoặc biểu diễn cá nhân.
̣ ̣ ̣ ́
b/ Hoat đông âm nhac (tiêp theo)
Giáo dục âm nhạc bao gồm các hoạt động sau:
 Hoạt động hát
 Nội dung kết hợp: vận động theo nhạc (hoặc TCÂN)
 Nghe nhạc, nghe hát
 Hoạt động vận động theo nhạc
 Nội dung kết hợp: nghe nhạc, nghe hát
 Trò chơi âm nhạc
 Hoạt động nghe nhạc, nghe hát.
 Nội dung kết hợp: VĐ theo nhạc (hoặc TCÂN)
 Hoạt động sinh hoạt văn nghệ theo CĐ: Bao gồm các bài
hát, điệu múa, bản nhạc, trò chơi, bài thơ, câu đố có trong
chủ đề. Dưới hình thức sinh hoạt văn nghệ, GV tham gia
cùng với trẻ thể hiện lại 2-3 bài hát, điệu múa kết hợp GV
hát cho trẻ nghe.
̣ ̣ ̣
b/ Hoat đông âm nhac (tt)
b. Hoạt động âm nhạc tiến hành ở MLMN
- TDS kết hợp với âm nhạc: sử dụng những bản nhạc, bài
hát hành khúc có giai điệu vui, khoẻ khoắn. ÂN trong
giờ thể dục tạo không khí sôi nổi, phấn chấn, giúp trẻ
VĐ nhịp nhàng với nhịp điệu bài hát.
- HĐNT: giáo viên cho trẻ hát hoặc hát cho trẻ nghe những
bài hát có giai điệu vui tươi, trong sáng, ND gần gũi, dễ
hiểu, phù hợp với phong cảnh thiên nhiên, sự vật hay
hiện tượng trẻ đang tiếp xúc, nhằm gây ấn tượng và
làm giàu cảm xúc cho trẻ trước vẻ đẹp của thiên nhiên,
góp phần GD trẻ thông qua nội dung, lời ca của bài hát.
̣ ̣ ̣
b/ Hoat đông âm nhac (tt)
b. Hoạt động âm nhạc tiến hành ở MLMN
- Hoạt động ở các góc: GV hướng dẫn một nhóm trẻ chơi
trò chơi. Trẻ hát múa lại bài hát, điệu múa, trò chơi âm
nhạc vừa học.
- Hát cho trẻ nghe trước giờ ngủ trưa: GV lựa chon ̣
những bài hát có giai điệu mềm mại, trữ tình, bài hát ru
êm dịu.
- HĐC: GV có thể tổ chức cho trẻ hoạt động ÂN theo ý
muốn: trẻ hát, múa, chơi TCAN. GV động viên, khuyến
khích cả lớp cùng tham gia. Đây là cơ hội để trẻ học
hỏi lẫn nhau, chia sẻ cảm xúc và cùng hợp tác biểu
diễn. Ngoài ra GV có thể hát cho trẻ nghe những bài hát
thiếu nhi, làn điệu dân ca của quê hương mình, những
bài hát trong trò chơi dân gian mà trẻ yêu thích.
Làm nhạc cụ bằng
Hát Nghe hát,
các chất liệu
nghe nhạc
TCÂN
Nghe âm thanh
Âm nhạc bằng các chất
liệu khác nhau
VĐ theo nhạc
Nghe âm thanh
Biểu diễn HĐ lễ hội
Từ thiên nhiên
c/ Tổ chức môi trường GD thẩm mỹ:
- GV cần tổ chức môi trường GD phát huy
tính tích cực, khả năng sáng tạo của trẻ
trong hoạt động ÂN và thẩm mỹ
- Tạo điều kiện, cơ hội để trẻ thường xuyên
được tiếp xúc với MTXQ, giúp trẻ cảm
nhận vẻ đẹp của TGXQ muôn hình, muôn
vẻ.
- Tạo MT nghệ thuật XQ trẻ như không gian
lớp học, các góc HĐ nghệ thuật cần được
bài trí đẹp mắt, chuẩn bị và sắp xếp các
dụng cụ âm nhạc, NVL, đồ dùng 1cách
c/ Tổ chức môi trường GD thẩm mỹ (tiêp theo)
́


- Đặt và sắp xếp các vật mẫu, vật liệu tạo hình sao
cho trẻ có thể thấy rõ và lấy được dễ dàng để thực
hiện HĐTH vào những lúc trẻ thích và có thể trưng
bày các sản phẩm của mình. MT nghệ thuật phong
phú sẽ tạo cảm xúc cho trẻ và giúp trẻ dễ dàng tập
trung chú ý vào hoạt động.
- Đảm bảo MT giao tiếp thân thiện, hòa đồng giữa
cô và trẻ, giữa trẻ và trẻ. Hãy để trẻ tự thể hiện ý
muốn, cảm xúc và hiểu biết của mình trong hoạt
động ÂN và TH, qua đó GV động viên, khuyến
khích để phát huy tính tích cực và sáng tạo của trẻ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản