Loại hình sử dụng đất

Chia sẻ: ptbnhuy

Là bức tranh mô tả thực trạng sử dụng đất của một vùng đất với những phương thức sản xuất và quản lý trong các điều kiện tự nhiên, KT-XH và kỹ thuật xác định.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Loại hình sử dụng đất

Chương 3
Loại hình sử dụng đất

A. Lựa chọn và mô tả LUT
1. Định nghĩa về LUT
Là bức tranh mô tả thực trạng sử dụng đất của
một vùng đất với những phương thức sản xuất và
quản lý trong các điều kiện tự nhiên, KT-XH và kỹ
thuật xác định.


1/6/2009
2. Đánh giá hiện trạng các loại hình sử dụng đất
Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

Nội dung đánh giá :

- Các loại cây được sản xuất trong vùng nghiên cứu
- Sự phân bố và diện tích
Theo bảng thống kê.
Thể hiện trên bản đồ. Sơ đồ
Viễn thám - Kỹ thuật GIS
Qua ảnh mô tả: - So sánh
- Quan sát trực tiếp
Ví dụ: Hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Ninh Thuận
1/6/2009
1 Rainfed agri
2 Irrigated agri
3 Forestry
4 Fisheries
5 Wildlife reserve
6 Urban development
1/6/2009
7 Extensive grazing
1/6/2009
1/6/2009
Lùa chän c¸c LUT trong ®¸nh gi¸ ®Êt
1. C¬ së lùa chän:
- Môc tiªu vµ ph¹m vi nghiªn cøu
- Nhu cÇu cña ®Þa ph−¬ng trong quy ho¹ch tæng thÓ: ph¸t triÓn hay thay ®æi
sö dông ®Êt.
- Kh¶ n¨ng thùc tÕ/tiÒm n¨ng s¶n xuÊt cña ®Þa ph−¬ng: Quü ®Êt, ®iÒu kiÖn
s¶n xuÊt, lao ®éng, tiÕn bé kü thuËt…
VÝ dô: C¸c LUT ®−îc x¸c ®Þnh, lùa chän theo môc tiªu ®¸nh gi¸ ®Êt:

L−¬ng thùc
S¶n xuÊt n«ng nghiÖp C«ng nghiÖp
Thuû s¶n
- Phôc vô cho
quy ho¹ch tæng thÓ: Rõng ®Çu nguån
L©m nghiÖp Rõng ®Æc dông
Rõng s¶n xuÊt


1/6/2009
- Phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh/huyện:
Cơ cấu cây trồng
Từng loại cây trồng cụ thể
Canh tác đất dốc
- Phục vụ cho các dự án phát triển sản xuất: Đa dạng hoá cây trồng
Nông lâm kết hợp
Trang trại/Nông trại
1/6/2009
Lựa chọn các LUT từ các loại sử dụng đất có triển vọng
1. Liệt kê các LUT hiện tại theo thứ tự đánh giá hiện trạng:
- Các LUT có ý nghĩa sản xuất của vùng
- Các LUT có triển vọng của vùng và của các vùng lân cận có
cùng điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
- Các LUT có triển vọng theo kinh nghiệm của các nông dân và
các nhà khoa học, kỹ thuật trong vùng nghiên cứu.
- Các LUT có triển vọng theo các kết quả thử nghiệm từ nghiên
cứu khoa học hay khuyến nông lâm.
2. Mô tả sơ bộ các thuộc tính của các LUT
Theo các thông tin điều tra và phương pháp thu thập thông tin để
lựa chọn LUT.

1/6/2009
1/6/2009
3. Lựa chọn các LUT bằng quá trình chắt lọc:
- Kiến thức
- Trao đổi
- Phỏng vấn
- Nhà nghiên cứu - Nhà quản lý - Nông dân nhất trí các LUT có
triển vọng.
- Lao động có phù hợp với các LUT?
- Các LUT có đáp ứng thị trường ổn định
- Các LUT có phù hợp với điều kiện canh tác hiện tại và tương
lai của nông hộ? Có được chính người nông dân chấp nhận?
- Các LUT có phù hợp với điều kiện sản xuất: kinh tế, tín dụng,
hạ tầng cơ sở, vật tư?1/6/2009
Mô tả các loại hình sử dụng đất
Mục đích:
- Xác định yêu cầu sử dụng đất của mỗi LUT
- Mức độ thích hợp của các yêu cầu sử dụng đất
Nội dung mô tả:
+ Các đặc tính - tính chất của LMU
+ Các thuộc tính của các LUT trên mỗi LMU
+ Số LUT và mức độ chi tiết trong mô tả sẽ phụ thuộc vào mục
đích và tỷ lệ bản đồ của dự án đánh giá đất.
Mô tả các thuộc tính của LUT


1/6/2009
1/6/2009
1/6/2009
1/6/2009
1/6/2009
Mô tả cây Cao su (Lê Anh Tú, 2006)
• Sản xuất, quản lý:
Diễn biến diện tích
Năng suất, sản lượng
Đối tượng QL:
Nông trường:1000 – 2000 ha
Tiểu điền: 4 ha/hộ
Giống: PB 235/260, VM 515, GT 1, RRim 600
Tiêu thụ: nguyên liệu cho CN nội địa + XK
• Yêu cầu SDĐ: đất nâu đỏ, nâu vàng/bazan, nâu vàng/PSC; đất
bằng hay ít dốc, tầng dày >100 cm, T0 23 -300 C.
• Đầu tư & hiệu quả sx:
Đầu tư cơ bản cao,
Thời kỳ KTCB dài 5-6 năm, TKKD 25-30 năm
NS bq = 40-50 tạ/ha trên đất bazan, 30-40 tạ/ha trên đất PSC
Gỗ 140-220 m3/ha

1/6/2009
Yêu cầu:
• Xem kỹ các nội
dung chi tiết mô tả
13 thuộc tính của
LUT trong sách
(Trang 43-49)
• Xem kỹ thí dụ
minh hoạ về phân
tích, lựa chọn và
mô tả các LUT
trong sách (Trang
49-50)
1/6/2009
B. Yêu cầu sử dụng đất đai của các LUT.

1. Khái niệm:
Yêu cầu sử dụng đất đai (LUR) là những đòi hỏi về đặc điểm
và tính chất đất đai đảm bảo cho LUT phát triển bền vững.

2. Mục đích:
- Xác định những đặc tính/ tính chất đất cần có cho mỗi LUT
- Xác định mức độ thích hợp của LUR cho sát đúng với sản
xuất thực tế của mỗi LUT để thuận lợi cho công tác phân hạng
thích hợp đánh giá đất.
1/6/2009
3. Yêu cầu và giới hạn trong việc xác định các yêu cầu sử dụng
đất cho các LUT

- Bền vững về kinh tế.
- Bền vững về môi trường.
- Bền vững về xã hội.

Để xác định đúng các yêu cầu sử dụng đất cần so sánh những yêu
cầu trên với nhu cầu và điều kiện sản xuất của người sử dụng đất.
1/6/2009
4. Nội dung: Có 3 nhóm yêu cầu sử dụng đất.
(1). Yêu cầu sinh trưởng hoặc sinh thái
- Điều kiện sinh thái môi trường đối với từng loại cây
- Đặc tính sinh lý
- Yêu cầu đầu tư và quản lý đối với sinh trưởng và phát triển của
mỗi loại cây.
(2). Yêu cầu quản lý (Chỉ tiêu kỹ thuật và phương thức quản lý)
- Quy mô sản xuất của nông hộ - trang trại đối với các LUT
- Các chính sách - thể chế quản lý và sở hữu đất đai
- Điều kiện làm đất: Cơ giới hoá hay thủ công
- Kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng khác trong LUT.
- Cơ sở hạ tầng: giao thông - bảo quản - chế biến
- Quản lý thị trường thu mua nông sản phẩm


1/6/2009
(3). Yêu cầu bảo vệ: Nhằm đảm bảo tính bền vững của LUT
- Chu kỳ sản xuất của các LUT: đảm bảo độ phì đất và sản lượng
cây trồng
- Bảo vệ tính chất lý hoá học của đất canh tác: Chống xói mòn,
rửa trôi, bạc màu hoá, thoái hoá đất
- Bảo vệ chất lượng và năng suất cây trồng không được suy giảm
- Chống các nguy cơ thiên tai - ô nhiễm đất.
- Bảo tồn động thực vật/ cây trồng/ vật nuôi bằng quỹ gien.

(Xem kỹ các thí dụ về LR cho các LUT từ trang 58 - 60)
1/6/2009
Baûng 2.6: MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC ÑÔN VÒ BAÛN ÑOÀ ÑAÁT VÔÙI CAÙC LUTs
Soá Teân ñaát Vieät nam Loaïi hình söû duïng ñaát (*)
Thöù Noâng nghieäp Röøng
Töï Chuyeân Chuyeân Cao Caø Tieâu Caây Ngaäp Traøm Khaùc
Luùa Mau su pheâ AQ Maën
I C ÑAÁT CAÙT BIEÅN
1 Cc Ñaát coàn caùt traéng, vaøng - - - - - - - - **
2 Cñ Ñaát coàn caùt ñoû - - - - - - - - **
3 C Ñaát caùt bieån * * - - - * - - **
4 Cb Ñaát caùt môùi bieán ñoåi * * - - - * - - **
5 Cg Ñaát caùt gley * - - - - - - - **
II M ÑAÁT MAËN
6 Mm Ñaát maën suù veït ñöôùc - - - - - - *** - -
7 Mn Ñaát maën nhieàu - - - - - - * - -
8 M Ñaát maën trung bình vaø ít ** * - - - * - - -
III S ÑAÁT PHEØN
9 Sp Ñaát pheøn tieàm taøng
* Ñaát pheøn TT noâng * - - - - - - *** -
* Ñaát pheøn TT saâu ** - - - - - - *** -
10 Sj Ñaát pheøn hoaït ñoäng
* Ñaát pheøn HÑ noâng * * - - - - - *** -
* Ñaát pheøn HÑ saâu ** * - - - - - *** -
IV P ÑAÁT PHUØ SA
11 P Ñaát PS trung tính ít chua *** *** - - * *** - - -
12 Pc Ñaát phuø sa chua *** ** - - - ** - - -
13 Pg Ñaát phuø sa gley *** - - - - * - - -
14 Pu Ñaát phuø sa muøn *** * - - - * - - -
15 Pb Ñaát phuø sa coù taàng ñoám ræ *** * - - - * - - -
1/6/2009
(***) Raát phoå bieán; (**) Phoå bieán; (*) Ít phoå bieán; (-) Khoâng hieän dieän
Baûng 2.7 MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA MOÄT SOÁ CHÆ TIEÂU PHUÏ VÔÙI LUTs
Loaïi hình söû duïng ñaát (*)
CAÙC CHÆ TIEÂU Noâng nghieäp Röøng
Chuyeân Chuyeân Cao Caø Tieâu Caây Ngaäp Traøm Khaùc
Luùa Mau su pheâ AQ maën
I ÑOÄ DOÁC
< 3o *** *** *** *** *** *** *** *** *
3-8o * *** *** ** ** *** _ _ **
8-15o _ ** ** * _ ** _ _ ***
o
15-20 _ * * _ _ * _ _ ***
20-25o _ _ _ _ _ _ _ _ ***
o
> 25 _ _ _ _ _ _ _ _ ***
II TAÀNG DAÀY ÑAÁT
>100 cm *** *** *** *** *** *** *** *** ***
70-100 cm *** *** ** ** ** ** _ _ ***
50-70 cm *** *** _ * * * _ _ **
30-50 cm ** ** _ _ * * _ _ **
< 30 cm * * _ _ _ _ _ _ *
III ÑAÙ LOÄ ÑAÀU
Khoâng coù *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Ít _ ** _ ** ** ** _ _ **
Trung bình _ * _ * * * _ _ *
Cuïm taäp trung _ _ _ _ _ _ _ *
IV THAØNH PHAÀN CG
Caùt * * _ _ _ _ _ _
Caùt pha, thòt nheï ** *** * * * * _ _
Trung bình ** ** ** ** ** ** ** **
Thòt naëng *** * *** *** *** *** *** ***
Seùt *** * *** ** ** ** *** ***
1/6/2009 Raát phoå bieán; (**) Phoå bieán; (*) Ít phoå bieán; (-) Khoâng hieän dieän
(***)
LUR cho chuyên lúa
• +Đất: đất thủy thành, đất đỏ vàng biến đổi do
trồng lúa nước, đất xám, đất đỏ vàng có địa hình
bằng có khả năng giữ nước mùa mưa
• +Tầng đất: > 30cm
• +TPCG: từ nhẹ đến nặng
• +Ngập: không thường xuyên
• +Nhiệt độ: TB và cao
• +Tưới: có
• +Lượng mưa: TB đến cao (>1500mm)


1/6/2009
Baûng 5.3 Yeâu caàu söû duïng ñaát cuûa caùc loaïi hình söû duïng ñaát


Loaïi hình Yeáu toá Yeáu toá phaân caáp
Söû duïng ñaát chuaån ñoaùn S1 S2 S3 N
1. Luùa nöôùc Loaïi ñaát Ñaát phuø sa Ñaát xaùm - Ñaát ñoû bazan
o o
02 vu Ñoä doác 3
(ÑX + HT) Taàng daày ñaát > 50 cm < 50 cm - -
TPCG - -
2. Luùa + maøu Loaïi ñaát Ñaát phuø sa Ñaát xaùm - Ñaát ñoû bazan
o o o
(Maøu ÑX + Ñoä doác 8
Luùa HT) Taàng daày ñaát > 50 cm < 50 cm - -
Ñieàu kieän töôùi Coù töôùi Khoâng töôùi - -
3. Cao su Loaïi ñaát Ñaát ñoû bazan Ñaát xaùm - Ñaát phuø sa
o o
Ñoä doác 8 - -
Taàng daày ñaát > 100 cm 70-100 cm 50-70 cm < 50 cm
4. Caây Ñieàu Loaïi ñaát Ñaát ñoû bazan Ñaát xaùm Ñaát phuø -
o o
Ñoä doác 8 sa
- -
Taàng daày ñaát > 70 cm 50-70 cm 30-50 cm -
1/6/2009
Chuyên màu và CCNNN
• +Đất: đất phù sa, đất đỏ vàng, đất xám
• +Tầng đất: > 30cm
• +TPCG: từ TB đến nhẹ, đất tơi xốp thoát nước
tốt
• +Ngập: Không và không phèn, mặn
• +Nhiệt độ: cao
• +Tưới: có
• +Lượng mưa: TB đến cao (>1500 mm)
• +Độ dốc: 50 cm
• +TPCG: từ TB đến nhẹ, đất tơi xốp thoát nước
tốt
• +Ngập: Không và không phèn, mặn
• +Nhiệt độ: tùy theo loại cây
• +Tưới: tùy lọai cây
• +Lượng mưa: TB đến cao (>1500 mm)
• +Độ dốc: 20-250

1/6/2009
Hội thảo quốc tế 1991 Nairobi về nền
tảng cho việc SDĐ bền vững:
• Duy trì nâng cao sản lượng (Productivity)
• Giảm tối thiểu mức rủi ro trong sản xuất
(Security)
• Bảo vệ tiềm năng tài nguyên tự nhiên và
ngăn chặn sự thoái hoá đất (Protection)
• Có thể tồn tại về mặt kinh tế (Viability)
• Có thể chấp nhận được về mặt xã hội
(Acceptability)

1/6/2009
Trong điều kiện của Việt nam:

– Bền vững về kinh tế : hiệu quả kinh tế cao,
được thị trường chấp nhận (tổng thu nhập,
thu nhập thuần)
– Bền vững về môi trường : bảo vệ được đất
đai và môi trường tự nhiên, ngăn chặn sự
thoái hóa đất, tăng độ che phủ.
– Bền vững về xã hội : thu hút được lao động,
đảm bảo đời sống xã hội phát triển, tỷ lệ sản
phẩm hàng hóa.


1/6/2009
LUT bền vững về KT-XH-MT

• Lúa 2-3 vụ
• Lúa màu : Đậu phụng+Thuốc lá+Lúa ĐX
hay thuốc lá+lúa mùa+hành tây, Đậu
phụng ĐX+lúa mùa+bắp
• Cây CN lâu năm : cà phê, cao su, trà...
• Cây ăn trái : cam quít, vải thiều, nhãn,
chôm chôm, sầu riêng
• Rừng

1/6/2009
• LUT không bền vững về KT:
lúa 1 vụ


• LUT không bền vững về MT:
cây trồng cạn trên đất dốc


• LUT không bền vững về KT-XH-MT:
đất trống đồi trọc

Lưu ý về kết quả kiểm kê đai toàn quốc 2005

1/6/2009
4.4.2 Löïa choïn caùc LUTs duøng cho ñaùnh giaù ñaát ñai:

Nhöõng caên cöù ñeå löïa choïn caùc heä thoáng söû duïng ñaát:
Gia taêng lôïi ích cuûa ngöôøi noâng daân. (Hieäu quaû kinh teá)
Quan heä caùc LUSs vôùi muïc tieâu phaùt trieån cuûa vuøng nghieân cöùu.
Quan heä caùc LUSs vôùi tieàm naêng phaùt trieån NN vuøng nghieân cöùu.
Taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa caùc LUSs.
4.5. YEÂU CAÀU SÖÛ DUÏNG ÑAÁT CUÛA CAÙC LOAÏI HÌNH SÖÛ DUÏNG ÑAÁT

3.5.1 Khaùi nieäm veà yeâu caàu söû duïng ñaát ñai:

Yeâu caàu söû duïng ñaát ñai (LR), laø nhöõng ñieàu kieän ñaát ñai caàn thieát vaø
ñoøi hoûi cho vieäc boá trí moät loaïi hình söû duïng ñaát cuï theå moät caùch oån
ñònh vaø coù hieäu quaû. Bao goàm:
Caùc yeâu caàu cuûa caây troàng, vaät nuoâi,
Caùc yeâu caàu veà quaûn trò vaø
Caùc yeâu caàu baûo veä ñaát ñai.
1/6/2009
Câu hỏi kiểm tra 10 ph
Hãy nêu một số yêu cầu sử dụng đất cho
đất đô thị.
1/6/2009
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản