Loài Sâu Đục Thân hại Mía

Chia sẻ: lenguyentn

1.SÂU ĐỤC THÂN MÍA : Tên khoa học : Scirpophaganivella (Sâu đục thân mình trắng),họ Ngài sáng : Pyralidae Procerasversonata (Sâu đục thân 4 vạch), họ Ngài sáng : Pyralidae Chilosuppressalis (Sâu đục thân 5 vạch),họ Ngài sáng : Pyralidae Argyroploce(Eucosma) schistaceana (Sâu đụcthân mình vàng), họ Eucosmidae Sesamiainferens (Sâu đục thân màu hồng),họ Noctuidae Bộ Cánh vẩy : Lepidoptera Đặc điểm sinh học và cách gây hại a. Sâu đục thân mình trắng: Vòng đời trung bình 45-55 ngày, thời gian trứng 7-9 ngày, sâu non 27-31 ngày, nhộng 911 ngày, bướm đẻ trứng 2-4 ngày. Bướm hoạt động ban...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản