login.html

Chia sẻ: Lê Văn Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
110
lượt xem
32
download

login.html

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bài toán lập trình liên quan đến web

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: login.html

 1. login.html LOGIN Username Password
 2.       New user ? Account.java package myEntities; public class Account { private String username; private String password; public Account(String username, String password) { this.username = username; this.password = password; } public String getPassword() { return password; } public void setPassword(String password) { this.password = password; } public String getUsername() { return username; } public void setUsername(String username) { this.username = username; } } ConfigDB.java package myEntities; import javax.servlet.ServletContext; public class ConfigDB { private String driverDB, urlDB, userDB, passDB; public ConfigDB(ServletContext context) { this.driverDB = context.getInitParameter("DriverDB").trim(); this.urlDB = context.getInitParameter("UrlDB").trim(); this.userDB = context.getInitParameter("UserDB").trim(); this.passDB = context.getInitParameter("PassDB").trim(); } public String getDriverDB() { return driverDB; } public void setDriverDB(String driverDB) {
 3. this.driverDB = driverDB; } public String getPassDB() { return passDB; } public void setPassDB(String passDB) { this.passDB = passDB; } public String getUrlDB() { return urlDB; } public void setUrlDB(String urlDB) { this.urlDB = urlDB; } public String getUserDB() { return userDB; } public void setUserDB(String userDB) { this.userDB = userDB; } } AccountDAO.java package myDAOs; import myEntities.*; import java.sql.*; public class AccountDAO { private ConfigDB cfgDB; public AccountDAO(ConfigDB cfgDB) { this.cfgDB = cfgDB; } private Connection createConnection() throws Exception { Class.forName(cfgDB.getDriverDB()); Connection con = DriverManager.getConnection(cfgDB.getUrlDB(),cfgDB.getUserDB(),cfgDB.getPassDB()); return con; } public boolean isExistAccount(Account account) throws Exception { String strQuery = "SELECT * FROM Account WHERE Username=? AND Password=?"; PreparedStatement pst = createConnection().prepareStatement(strQuery); pst.setString(1, account.getUsername()); pst.setString(2, account.getPassword()); ResultSet rs = pst.executeQuery(); if (rs.next()) return true; else return false; } public boolean insertAccount(Account account) throws Exception { String strQuery = "INSERT INTO Account VALUES(?,?)"; PreparedStatement pst = createConnection().prepareStatement(strQuery); pst.setString(1, account.getUsername());
 4. pst.setString(2, account.getPassword()); int rowsAffect = pst.executeUpdate(); if (rowsAffect > 0) return true; else return false; } } ControllerServlet.java package myServlets; import myEntities.*; import myDAOs.*; import java.io.IOException; import java.io.PrintWriter; import javax.servlet.ServletException; import javax.servlet.http.HttpServlet; import javax.servlet.http.HttpServletRequest; import javax.servlet.http.HttpServletResponse; public class ControllerServlet extends HttpServlet { protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { String action = request.getParameter("action"); if (action.equals("loginUser")) { handleLoginUser(request, response); } else if (action.equals("home")) { response.sendRedirect("login.html"); } else if (action.equals("formRegister")) { response.sendRedirect("register.html"); } else if (action.equals("registerUser")) { handleRegisterUser(request, response); } else if (action.equals("pagingPage")) { String pageID = request.getParameter("pageID"); response.sendRedirect("book-list.jsp?pageID=" + pageID); } else if (action.equals("formNewBook")) { response.sendRedirect("book-new.html"); } else if (action.equals("newBook")) { handleNewBook(request, response); } else if (action.equals("deleteBook")) { handleDeleteBook(request, response); } else if (action.equals("formEditBook")) { String strCode = request.getParameter("code"); response.sendRedirect("book-edit.jsp?code=" + strCode); } else if (action.equals("editBook")) { handleEditBook(request, response); } else if (action.equals("logoutUser")) { request.getSession(true).removeAttribute("username"); response.sendRedirect("ControllerServlet?action=home"); } } private void handleLoginUser(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { String strUser = request.getParameter("txtUsername"); String strPass = request.getParameter("txtPassword"); Account acc = new Account(strUser, strPass); ConfigDB cfgDB = new ConfigDB(this.getServletContext());
 5. AccountDAO accDAO = new AccountDAO(cfgDB); boolean result = false; try { if (accDAO.isExistAccount(acc)) { request.getSession(true).setAttribute("username", strUser); result = true; } } catch (Exception ex) { ex.printStackTrace(); } if (result) response.sendRedirect("book-list.jsp"); else response.sendRedirect("login-fail.html"); } private void handleRegisterUser(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { String strUser = request.getParameter("txtUsername"); String strPass = request.getParameter("txtPassword"); Account acc = new Account(strUser, strPass); ConfigDB cfgDB = new ConfigDB(this.getServletContext()); AccountDAO accDAO = new AccountDAO(cfgDB); boolean result = false; try { if (accDAO.insertAccount(acc)) result = true; } catch (Exception ex) { ex.printStackTrace(); } if (result) response.sendRedirect("ControllerServlet?action=home"); else response.sendRedirect("register-fail.html"); } private void handleNewBook(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { String name = request.getParameter("txtBookName"); String author = request.getParameter("txtBookAuthor"); String price = request.getParameter("txtBookPrice"); Book b = new Book(0, name, author, Integer.parseInt(price)); ConfigDB cfgDB = new ConfigDB(this.getServletContext()); BookDAO bDAO = new BookDAO(cfgDB); boolean result = false; try { if (bDAO.insertBook(b)) result = true; } catch (Exception ex) { ex.printStackTrace(); } if (result) response.sendRedirect("book-list.jsp"); else response.sendRedirect("book-fail.html"); } private void handleDeleteBook(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { String strCode = request.getParameter("code"); ConfigDB cfgDB = new ConfigDB(this.getServletContext()); BookDAO bDAO = new BookDAO(cfgDB);
 6. boolean result = false; try { if (bDAO.deleteBook(Integer.parseInt(strCode))) result = true; } catch (Exception ex) { ex.printStackTrace(); } if (result) response.sendRedirect("book-list.jsp"); else response.sendRedirect("book-fail.html"); } private void handleEditBook(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { String code = request.getParameter("txtBookCode"); String name = request.getParameter("txtBookName"); String author = request.getParameter("txtBookAuthor"); String price = request.getParameter("txtBookPrice"); Book b = new Book(Integer.parseInt(code), name, author, Integer.parseInt(price)); ConfigDB cfgDB = new ConfigDB(this.getServletContext()); BookDAO bDAO = new BookDAO(cfgDB); boolean result = false; try { if (bDAO.updateBook(b)) result = true; } catch (Exception ex) { ex.printStackTrace(); } if (result) response.sendRedirect("book-list.jsp"); else response.sendRedirect("book-fail.html"); } } login-fail.html LOGIN Invalid user ... Please, login again Book.java package myEntities; public class Book { private int code; private String name; private String author; private int price; public Book(int code, String name, String author, int price) { this.code = code; this.name = name; this.author = author;
 7. this.price = price; } public String getAuthor() { return author; } public void setAuthor(String author) { this.author = author; } public int getCode() { return code; } public void setCode(int code) { this.code = code; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } public int getPrice() { return price; } public void setPrice(int price) { this.price = price; } } BookDAO.java package myDAOs; import myEntities.*; import java.sql.*; import java.util.*; public class BookDAO { private ConfigDB cfgDB; public BookDAO(ConfigDB cfgDB) { this.cfgDB = cfgDB; } private Connection createConnection() throws Exception { Class.forName(cfgDB.getDriverDB()); Connection con = DriverManager.getConnection(cfgDB.getUrlDB(),cfgDB.getUserDB(),cfgDB.getPassDB()); return con; } public ArrayList getAllBooks() throws Exception { ArrayList result = new ArrayList(); String strQuery = "SELECT * FROM Book"; Statement st = createConnection().createStatement();
 8. ResultSet rs = st.executeQuery(strQuery); while (rs.next()) { Book book = new Book(rs.getInt("BookCode"), rs.getString("BookName"), rs.getString("BookAuthor"), rs.getInt("BookPrice")); result.add(book); } return result; } public ArrayList getBooks(int numOfRowsOnePage, int indexOfPage) throws Exception { ArrayList result = new ArrayList(); int startRow = (indexOfPage - 1) * numOfRowsOnePage; String strQuery = " SELECT TOP " + numOfRowsOnePage + " * FROM Book WHERE BookCode NOT IN"; strQuery += " (SELECT TOP " + startRow + " BookCode FROM Book ORDER BY BookCode)"; strQuery += " ORDER BY BookCode"; Statement st = createConnection().createStatement(); ResultSet rs = st.executeQuery(strQuery); while (rs.next()) { Book book = new Book(rs.getInt("BookCode"), rs.getString("BookName"), rs.getString("BookAuthor"), rs.getInt("BookPrice")); result.add(book); } return result; } public int getRowCount() throws Exception { String strQuery = "SELECT COUNT(*) FROM Book"; Statement st = createConnection().createStatement(); ResultSet rs = st.executeQuery(strQuery); if (rs.next()) return rs.getInt(1); else return 0; } public boolean insertBook(Book book) throws Exception { String strQuery = "INSERT INTO Book VALUES(?,?,?)"; PreparedStatement pst = createConnection().prepareStatement(strQuery); pst.setString(1, book.getName()); pst.setString(2, book.getAuthor()); pst.setInt(3, book.getPrice()); int rowsAffect = pst.executeUpdate(); if (rowsAffect > 0) return true; else return false; } public boolean deleteBook(int code) throws Exception { String strQuery = "DELETE FROM Book WHERE BookCode=?"; PreparedStatement pst = createConnection().prepareStatement(strQuery); pst.setInt(1, code); int rowsAffect = pst.executeUpdate(); if (rowsAffect > 0) return true; else return false; } public Book getBook(int code) throws Exception {
 9. Book book = new Book(code, "", "", 0); String strQuery = "SELECT * FROM Book WHERE BookCode=?"; PreparedStatement pst = createConnection().prepareStatement(strQuery); pst.setInt(1, code); ResultSet rs = pst.executeQuery(); if (rs.next()) { book.setName(rs.getString("BookName")); book.setAuthor(rs.getString("BookAuthor")); book.setPrice(rs.getInt("BookPrice")); } return book; } public boolean updateBook(Book book) throws Exception { String strQuery = "UPDATE Book SET BookName=?, BookAuthor=?, BookPrice=? WHERE BookCode=?"; PreparedStatement pst = createConnection().prepareStatement(strQuery); pst.setString(1, book.getName()); pst.setString(2, book.getAuthor()); pst.setInt(3, book.getPrice()); pst.setInt(4, book.getCode()); int rowsAffect = pst.executeUpdate(); if (rowsAffect > 0) return true; else return false; } } book-list.jsp JSP Page LIST BOOK Book Code Book Name Book Author Book Price Management
 10. ArrayList arrBooks = bDAO.getBooks(numOfRowsOnePage, pageID); String strRows = ""; for(Book book : arrBooks) { strRows += ""; strRows += "" + book.getCode() + ""; strRows += "" + book.getName() + ""; strRows += "" + book.getAuthor() + ""; strRows += "" + book.getPrice() + ""; strRows += "Edit"; strRows += "Delete"; strRows += ""; } out.print(strRows); %> New Book ? Logout register.html REGISTER Username
 11. Password   register-fail.html ACTION USER Insert user fail ... Please, register again book-new.html NEW BOOK Book Name Book Author Book Price   book-fail.html
 12. BOOK Action fail ... book-edit.jsp JSP Page BOOK DETAILS Book Code Book Name Book Author Book Price  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản