lớp, dạng đường nét trong autocad

Chia sẻ: nguyendinhtoan_287

LỚP (LAYERS) Ðể xây dựng lớp bao gồm đặt tên lớp, màu, loại đường nét và các tính chất của lớp… ta có thể chọn một trong những cách sau: * Trên thanh Object Properties : click vào biểu tượngĠ * Trên dòng Command : Ddlmodes hay Layer hay La ( * Trên Menu chính : Format\ Layers... Sau khi kích động lệnh AutoCAD mở hộp hội thoại Layer and Linetype Properties

Nội dung Text: lớp, dạng đường nét trong autocad


I. LỚP (LAYERS)
Ðể xây dựng lớp bao gồm đặt tên lớp, màu, loại đường nét và các
tính chất của lớp… ta có thể chọn một trong những cách sau:
* Trên thanh Object Properties : click vào biểu tượngĠ
* Trên dòng Command : Ddlmodes hay Layer hay La (
* Trên Menu chính : Format\ Layers...
Sau khi kích động lệnh AutoCAD mở hộp h ội thoại Layer and
Linetype Properties
như hình 4.1
1. Tạo lớp mới:

Từ hộp thoại Layer and Linetype Properties (hình 4.1) ta thực
hiện như sau:
Nhấp nút New trong hộp thoại hình 4.1 sẽ xuất hiện ô so ạn
thảo Layer 1 tại cột Name dưới lớp 0
Nhập tên lớp mới vào ô soạn thảo. Tên lớp tối đa không quá 31
ký tự. Ký tự có thể là số, chữ ... nhưng không được có khoảng
trống
Nếu cần tạo nhiều lớp cùng một lúc ta nhập các tên l ớp
cách nhau bởi dấu phẩy (,).

AutoCAD tự động sắp xếp theo thứ tự A, B, C, D,...

2. Gán lớp hiện hành

Lớp hiện hành là lớp khi ta tạo vật thể nó sẽ nằm trên lớp này,
Default của AutoCAD là lớp 0.
Ðể đưa lớp có sẵn là lớp hiện hành ta chỉ cần chọn tên lớp sau đó
click vào ô Current. Lúc này bên cạnh ô Current sẽ xu ất hi ện tên l ớp
ta vừa chọn. Sau đó click OK
3. Thay đổi màu của lớp (Layer Color)

Ðể thay đổi màu cho một lớp nào đó, trước tiên ta sẽ chọn lớp đó, sau
đó ta nhấp vào ô màu của lớp sẽ xuất hiện hộp thoại Select Colors như
hình 4.2
Hình 4.2. Select Color

Theo hộp hội thoại này, ta có thể gán màu nào
đó cho lớp mà ta ưng ý. Có tổng cộng 256 màu,
nhưng ta nên chọn các màu tiêu chuẩn có số thứ tự
từ 1 đến 7 (red, yellow, green, cyan, blue, magenta,
white) cho dễ nhớ

Khi màu của lớp thay đổi thì chỉ có các đối
tượng nằm trong ByLayer của lớp này mới thay
đổi theo màu mới còn các đối tượng nằm trong
ByColor vẫn giữ nguyên màu của nó (mặc dù nó
vẫn nằm trong lớp ta vừa thay đổi màu)
4. Gán dạng đường cho lớp (Linetypes Layers)
Ðể gán dạng đường cho lớp, ta nhấp vào tên dạng đường của lớp, khi
đó sẽ xuất hiện hộp hội thoại Select Linetype như hình 4.3.
Ðầu tiên trong bản vẽ chỉ có một loại đường duy nhất là đường liên tục
(Continuous). Ðể nhập các dạng đường khác vào trong bản vẽ ta s ử dụng
nút Load trong hộp thoại của hình 4.3, AutoCAD sẽ mở ra hộp thoại Load
or Reload Linetypes như hình 4.4.
Ta sẽ chọn những dạng đường cần thiết và tải vào bản vẽ, sau đó
chọn dạng đường để gán cho lớp.
5. Kiểm soát sự thể hiện của lớp
5.1. Tắt/ Mở lớp
Ta có thể tắt hay mở 1 lớp nào đó khi cần thiết. Khi một l ớp bị
tắt, các đối tượng trong lớp này sẽ không được thể hiện lên màn hình và
cũng không được in ra giấy.
Ðể tắt/ mở lớp nào đó ta thực hiện một trong các cách
sau:
Trong hộp thoại Layer Control : chọn On (mở) hay Off (tắt).
Từ thanh công cụ Object Properties : click vào biểu tượng bóng
đènĠ, đèn cháy sáng (lớp được mở), ngược lại đèn tắt (lớp bị tắt)

Chú ý: Các đối tượng trong lớp bị tắt sẽ không in được ra giấy

5.2. Ðông cứng và Làm tan băng của một Layer cho
tất cả các khung nhìn (Freeze/ Thaw)
Ðể đóng băng (Freeze) và làm tan băng (Thaw) lớp trên tất cả
khung nhìn (viewports), ta nhấp vào trạng thái Freeze/Thaw th ứ nh ất (ch ữ
F thứ nhất trong hình 4.1). Các đối tượng của lớp đóng băng không thể
hiện trên màn hình và ta không thể hiệu chỉnh được các đối tượng này.
Trong quá trình tái hiện bản vẽ bằng lệnh Regen (Regeneration), hay
Zoom... các đối tượng của lớp đóng băng sẽ bị lờ đi do đó giúp cho quá
trình tái hiện được nhanh hơn

Chú ý: Lớp hiện hành không thể đóng băng

5.3. Ðông cứng và Làm tan băng lớp trên khung
nhìn hiện hành (Current Vport)
Ðể đóng (Freeze) và làm tan băng (Thaw) lớp trên khung nhìn hiện
hành (Current Viewport tạo bằng lệnh Mview), ta nh ấp vào bi ểu t ượng
trạng thái Freeze/Thaw thứ hai (chữ F thứ hai trong hình 4.1).

5.4. Ðông cứng và Làm tan băng lớp trên khung nhìn sẽ
tạo (New Vports)
Ðể đóng (Freeze) và làm tan băng (Thaw) lớp trên khung nhìn m ới
sẽ tạo (New Viewports tạo bằng lệnh Mview), ta nh ấp vào bi ểu t ượng
trạng thái Freeze/Thaw thứ ba (chữ F thứ ba trong hình 4.1).

Chú ý: Các đối tượng trong lớp bị đóng băng sẽ không in đ ược ra
giấy
5.5. Khóa và mở khóa cho lớp (Lock/ Unlock)

Ðể khóa và mở khóa cho lớp, ta nhấp vào biểu tượng trạng thái
Lock/Unlock (chữ L trong hình 4.1). Ðối tượng của Layer bị khóa sẽ
không hiệu chỉnh được; tuy nhiên ta vẫn thấy trên màn hình và có th ể in
chúng ra giấy

5.6. Thể hiện tên lớp trong hộp thoại Layer and Linetype
Properties

Khi làm việc với bản vẽ có số lượng lớn các lớp, đòi hỏi nhiều
thời gian để tìm kiếm các lớp trong hộp thoại Layer and Linetype
Properties (hình 4.1). AutoCAD cung cấp cho ta một hộp tho ại gọi là h ộp
thoại Set Layer Filters (hình 4.6 ) để giúp ta l ọc danh sách các l ớp c ần th ể
hiện lên trên hộp thoại Layer and Linetype Properties

Ðể mở được hộp thoại này, ta chọn nút Show trong hộp thoại
Layer and Linetype Properties (hình 4.5) để thể hiện Menu thả sau đó
chọn Set Filter dialog, hộp thoại Set Layer Filters (hình 4. 6) sẽ mở ra
II. DẠNG ÐƯỜNG NÉT (LINETYPE)

Khi chọn nút Linetype trên hộp thoại hình 4.1 sẽ xuất hiện trang
Linetype như hình dưới đây (hình 4.7)
Ðể nhập các dạng đường vào trong bản vẽ, ta chọn nút Load...
Khi đó xuất hiện hộp thoại Load and Reload Linetypes (hình 4.4). Trên
hộp thoại này, ta chọn các dạng đường cần thiết (hoặc ta chọn các dạng
file *.lin tại nút chọn File... có sẵn của AutoCAD) và nhấn phím OK

Ta có thể gán tỉ lệ cho các loại đường này bằng cách ch ọn nó sau
đó chọn một trong hai loại Global scale factor hay Current objects scale.

Các nút chọn trong hộp thoại hình 4.7:

Global scale factor : gán tỉ lệ dạng đường cho tất cả các đối
tượng của bản vẽ .

 Current objects scale : gán tỉ lệ dạng đường cho đối tượng đang
vẽ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản