Luận văn:Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường THPT tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: ctrl_12

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường thpt tại huyện mộ đức, tỉnh quảng ngãi', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luận văn:Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường THPT tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

1B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
Đ I H C ĐÀ N NG
NGÔ ANH H I
BI N PHÁP QU N LÝ CÔNG TÁC B I DƯ NG
THƯ NG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯ NG THPT
T I HUY N M Đ C, T NH QU NG NGÃI


Chuyên ngành : Qu n lí giáo d c
Mã s : 60 14 05
TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ GIÁO D C H C
Đà N ng - Năm 2012
2Công trình ñư c hoàn thành t i
Đ I H C ĐÀ N NG
Ngư i hư ng d n khoa h c : TS. VÕ NGUYÊN DU
Ph n bi n 1: PGS.TS. LÊ QUANG SƠN


Ph n bi n 2: PGS.TS. PHÙNG ĐÌNH M N
Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Giáo
d c h c h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 9 tháng 6 năm 2012
Có th tìm hi u lu n văn t i :
- Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng
- Thư vi n Trư ng Đ i h c Sư ph m, Đ i h c Đà N ng
3
M Đ U
1. Lý do ch n ñ tài
Theo ñi u l trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông
(THPT) và trư ng ph thông có nhi u c p h c có ghi: “Rèn luy n ñ o ñ c,
h c t p văn hóa, b i dư ng chuyên môn, nghi p v ñ nâng cao hi u qu
gi ng d y và giáo d c”.
Tuy v y, hi n nay vi c b i dư ng nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ GV
v n còn g p nhi u khó khăn, hi u qu chưa cao. M t s GV ñ t trình ñ
chuyên môn chu n nhưng năng l c gi ng d y, k năng lên l p v n còn
lúng túng, nh t là GV m i ra trư ng.
Do ñó, nghiên c u bi n pháp qu n lý ho t ñ ng b i dư ng thư ng
xuyên cho ñ i ngũ GV THPT là m t v n ñ c p bách có ý nghĩa quy t ñ nh
t o ra s chuy n bi n ch t lư ng giáo d c hi n nay.
Xu t phát t nh ng lý do trên, chúng tôi ch n ñ tài nghiên c u:
Bi n pháp qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV các
trư ng THPT t i huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi.
2. M c ñích nghiên c u
Đ xu t m t s bi n pháp b i dư ng thư ng xuyên ( BDTX ) cho
giáo viên (GV) các trư ng THPT nh m góp ph n nâng cao ch t lư ng ñ i
ngũ GV, ñáp ng yêu c u ñ i m i giáo d c huy n M Đ c, t nh Qu ng
Ngãi.
3. Khách th và ñ i tư ng nghiên c u
3.1. Khách th nghiên c u:
Công tác qu n lý c a Hi u trư ng các trư ng THPT M Đ c, t nh
Qu ng Ngãi.
4

3.2. Đ i tư ng nghiên c u:
Các bi n pháp c a Hi u trư ng ñ i v i công tác b i dư ng thư ng
xuyên cho GV các trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng Ngãi.
4. Gi thuy t khoa h c
Phân tích, ñánh giá ñúng th c tr ng qu n lý công tác b i dư ng
thư ng xuyên cho GV THPT s ñ xu t ñư c nh ng bi n pháp mang tính
kh thi, góp ph n nâng cao ch t lư ng d y h c và giáo d c các trư ng
THPT t i M Đ c, t nh Qu ng Ngãi hi n nay.
5. Gi i h n ph m vi nghiên c u c a ñ tài
T p trung nghiên c u vi c qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên
cho GV THPT huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi.
6. Nhi m v nghiên c u
- Nghiên c u cơ s lý lu n v công tác b i dư ng thư ng xuyên cho
GV THPT.
- Kh o sát, ñánh giá th c tr ng qu n lý công tác b i dư ng thư ng
xuyên c a Hi u trư ng các trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng Ngãi.
- Đ xu t các bi n pháp qu n lý c a Hi u trư ng v i công tác b i
dư ng thư ng xuyên cho GV các trư ng THPT t i M Đ c, t nh Qu ng
Ngãi nh m nâng cao ch t lư ng gi ng d y.
7. Phương pháp nghiên c u
- Nhóm các phương pháp nghiên c u lý lu n
- Nhóm các phương pháp nghiên c u th c ti n
- Phương pháp toán, th ng kê
8. Đóng góp c a ñ tài
N u nghiên c u thành công chúng ta s n m b t ñư c th c tr ng và
ñ xu t ñư c bi n pháp qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV
5

THPT nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c cho các trư ng THPT t i M
Đ c, t nh Qu ng Ngãi.
9. C u trúc c a lu n văn
PH N M Đ U: Gi i thi u m t s v n ñ chung c a ñ tài.
PH N N I DUNG: Có 3 chương
Chương 1. Cơ s lý lu n v qu n lý công tác b i dư ng thư ng
xuyên cho GV các THPT.
Chương 2. Th c tr ng qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho
GV c a Hi u trư ng các trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng Ngãi.
Chương 3. Các bi n pháp qu n lý c a Hi u trư ng ñ i v i công tác
b i dư ng thư ng xuyên cho GV các trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng
Ngãi.
K T LU N C A LU N VĂN
Ngoài ra còn có danh m c tài li u tham kh o, ph l c, m u phi u h i
ý ki n c a GV và cán b qu n lý.


CHƯƠNG 1.
CƠ S LÝ LU N V CÔNG TÁC QU N LÝ CÔNG TÁC B I
DƯ NG THƯ NG XUYÊN CHO GV CÁC TRƯ NG TRUNG H C
PH THÔNG
1.1. Khái quát l ch s nghiên c u v n ñ
V n ñ b i dư ng nói chung, b i dư ng thư ng xuyên nói riêng, t
trư c ñ n nay ñư c ngành Giáo d c & Đào t o và nhi u nhà nghiên c u
quan tâm ñ n.
Các công trình nghiên c u ñã ñ c p và ch ra nh ng v n ñ xoay
quanh b i dư ng thư ng xuyên cho GV THPT. Tuy nhiên, t i t nh Qu ng
Ngãi vi c nghiên c u v qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên còn ít
6

công trình bàn ñ n. Do v y, vi c nghiên c u ñ tài này s góp ph n nâng
cao ch t lư ng ñ i ngũ GV THPT t i huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi.
1.2. M t s khái ni m cơ b n
1.2.1. Giáo d c ph thông ( GDPT )
Giáo d c ph thông n m trong h th ng giáo d c qu c dân. Giáo d c
ph thông nh m giúp h c sinh hoàn thi n h c v n ph thông, có hi u bi t
thông thư ng v k thu t và hư ng nghi p, có ñi u ki n ñ ti p t c các b c
h c sau ph thông ho c ñi vào cu c s ng lao ñ ng.
1.2.2. Qu n lý và qu n lý giáo d c
1.2.2.1. Qu n lý ( QL )
1.2.2.2. Qu n lý giáo d c ( QLGD )
1.2.2.3. Ch c năng qu n lý giáo d c
1.2.2.4. Qu n lý nhà trư ng
1.2.3. Đào t o và b i dư ng
1.3. Bi n pháp và bi n pháp qu n lý
1.4. Qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho ñ i ngũ GV THPT
1.4.1. Ý nghĩa và s c n thi t c a công tác b i dư ng thư ng xuyên
cho ñ i ngũ GV THPT
Ý nghĩa c a công tác BDTX cho GV THPT:
BDTX cho GV cũng ñ ng nghĩa v i ti p t c ñào t o. Đây là yêu c u
c p thi t ñ nâng cao trình ñ v m i m t. Công tác này v a ñáp ng yêu
c u trư c m t v a có ý nghĩa chi n lư c lâu dài.
S c n thi t c a công tác BDTX cho ñ i ngũ GV THPT:
BDTX cho GV THPT góp ph n thi t th c trong vi c nâng cao ch t
lư ng d y-h c, ñáp ng yêu c u ñ i m i Giáo d c & Đào t o. BDTX
không ch là nhi m v c a cơ quan QLGD các c p, c a cơ s Giáo d c mà
còn là nghĩa v và quy n l i c a m i GV.
7

1.4.2. M c tiêu, nhi m v c a công tác b i dư ng thư ng xuyên
1.4.2.1. M c tiêu b i dư ng thư ng xuyên
Ch th 22/2003/CT-BGD ĐT ch ra m c tiêu b i dư ng nhà giáo và
cán b QLGD: “Nâng cao nh n th c v ch nghĩa Max - Lênin, tư tư ng
H Chí Minh; ñư ng l i quan ñi m c a Đ ng; ch trương chính sách c a
Nhà nư c và c a ngành; nâng cao năng l c chuyên môn, nghi p v theo
hư ng c p nh t, hi n ñ i hóa phù h p v i th c ti n phát tri n giáo d c Vi t
Nam ñ ñáp ng các yêu c u ñ i m i v m c tiêu, n i dung, phương pháp
giáo d c”.
1.4.2.2. Nhi m v b i dư ng thư ng xuyên
- Không ng ng nâng cao trình ñ chính tr , năng l c chuyên môn,
nghi p v , năng l c ñáp ng ngh nghi p, trình ñ chuyên môn, ngo i ng ,
tin h c…cho ñ i ngũ.
- GV có thói quen t h c, t nghiên c u ñ nâng trình ñ . N m ch c
ki n th c, k năng th c hành và phương pháp d y h c m i nh m ñáp ng
yêu c u giáo d c trong tình hình m i.
1.4.3. N i dung, phương pháp, hình th c b i dư ng thư ng xuyên
1.4.3.1. N i dung b i dư ng thư ng xuyên
BDTX nh m m c ñích b sung nh ng thi u h t v tri th c trên cơ s
d y nh ng ki n th c cũ còn phù h p, thay ñ i nh ng tri th c l c h u, b
sung, c p nh t nh ng tri th c m i nh m nâng cao trình ñ chuyên môn,
nghi p v cho ñ i ngũ ñ công tác hi u qu hơn. N i dung c th g m:
+ Kh i ki n th c b t bu c.
+ Kh i ki n th c t ch n.
8

1.4.3.2. Phương pháp b i dư ng thư ng xuyên
Phương pháp BDTX theo hư ng tích c c, tương tác; coi tr ng t
h c, t b i dư ng k t h p v i trao ñ i, th o lu n; phát huy vai trò ch th
và tính cá th hóa c a GV.
1.4.3.3. Các hình th c b i dư ng thư ng xuyên
Hình th c BDTX qua các l p t p hu n, qua chuyên ñ , qua sinh ho t
t nhóm chuyên môn, t h c-t b i dư ng, b i dư ng t xa…
1.4.4. N i dung qu n lý b i dư ng thư ng xuyên
1.4.4.1. Qu n lý m c tiêu b i dư ng thư ng xuyên
Qu n lý m c tiêu BDTX là quá trình th c hi n nh ng tác ñ ng c a
ch th qu n lý ñ n các thành t c u thành quá trình BDTX và thi t l p
m i quan h c a các thành t ñó theo m c tiêu BDTX ñã xác ñ nh.
1.4.4.2. Qu n lý n i dung b i dư ng thư ng xuyên
Qu n lý n i dung BDTX là quá trình ho ch ñ nh và tri n khai trên
th c ti n nh ng n i dung ph c v cho m c tiêu b i dư ng. Các n i dung
ñư c xác ñ nh theo 2 nhóm chính:
- Nhóm n i dung chính tr xã h i
- Nhóm n i dung khoa h c, k thu t, công ngh
1.4.4.3.Qu n lý ho t ñ ng d y trong quá trình b i dư ng thư ng
xuyên
Qu n lý ho t ñ ng d y và qu n lý vi c th c hi n các nhi m v c a
ñ i ngũ GV và c a t ng GV.
1.4.4.4.Qu n lý ho t ñ ng h c trong quá trình b i dư ng thư ng
xuyên
Qu n lý ho t ñ ng h c c a h c viên là qu n lý vi c t ch c các
nhi m v h c t p, nghiên c u, rèn luy n c a h trong quá trình BDTX.
9

1.4.4.5. Qu n lý các ñi u ki n ph c v b i dư ng thư ng xuyên
1.4.5. Đ i m i
1.4.6. M i quan h gi a qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên
v i ch t lư ng ñ i ngũ GV THPT
Mu n nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ GV có nhi u y u t như b i
dư ng chính tr , năng l c chuyên môn nghi p v , hành vi, thái ñ , nh n
th c,… tăng cư ng qu n lý công tác BDTX cho GV có ý nghĩa quy t ñ nh
t i vi c nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ GV. Do ñó ph i tăng cư ng công tác
BDTX cho ñ i ngũ GV.
1.4.7. Tăng cư ng qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên
Đây là ho t ñ ng có ch ñích, có k ho ch, h p v i quy lu t c a ch
th qu n lý nh m t o ñi u ki n cho m i ñ i tư ng GV ñ u có cơ h i h c
t p nâng cao trình ñ ñáp ng v i yêu c u ch n hưng và phát tri n s
nghi p giáo d c nh m ñào t o ngu n nhân l c có ch t lư ng cao.
1.4.8. T ch c th c hi n công tác b i dư ng thư ng xuyên
Công tác BDTX cho ñ i ngũ GV THPT ch mang l i hi u qu khi
vi c t ch c th c hi n ñư c ti n hành ñ ng b t B GD&ĐT ñ n các cơ
s trư ng h c.
CHƯƠNG 2.
TH C TR NG QU N LÝ B I DƯ NG THƯ NG XUYÊN CHO
GV C A HI U TRƯ NG CÁC TRƯ NG TRUNG H C PH
THÔNG M Đ C, T NH QU NG NGÃI.
2.1. Khái quát tình hình phát tri n, kinh t - xã h i và giáo d c c a
huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi
2.1.1. Đ c ñi m t nhiên và dân cư
2.1.2. Đ c ñi n kinh t - xã h i
10

2.2. Tình hình phát tri n giáo d c
2.2.1. Quy mô, s lư ng và ch t lư ng
2.2.1.1. Quy mô
2.2.1.2. Ch t lư ng
2.2.2. Đ i ngũ cán b qu n lý, GV
Đ i ngũ CBQL và GV ngày càng ñư c c ng có v s lư ng (293
ngư i), trình ñ chuyên môn (x p lo i gi i: 46,6%), t o ñi u ki n nâng cao
ch t lư ng d y h c và giáo d c (h c sinh x p lo i khá gi i: 26,2%); s
lư ng GV d y gi i c p t nh tăng (x p lo i ñ o ñ c t t, khá: 96,3%); t l
GV ñ t và vư t chu n ñào t o cũng tăng d n (100%).
2.2.3. Cơ s v t ch t và thi t b d y h c
Trong nh ng năm qua các trư ng ph thông (PT) trong huy n ñã có
nh ng chuy n bi n tích c c, m nh m trên nhi u m t, trong ñó có xây
d ng và ñ u tư cơ s v t ch t trư ng h c.
2.2.4. Đ nh hư ng phát tri n Giáo d c và Đào t o
Đ nh hư ng trong nh ng năm ti p theo ñã t o ra m t tri n v ng m i
trong ngành giáo d c, ñáp ng yêu c u giáo d c toàn di n cho h c sinh.
Đào t o, b i dư ng ñ i ngũ GV ñ ñ n năm 2015 có 10% GV vư t chu n.
M r ng quy mô các trư ng, ngành, c p h c, nâng cao ch t lư ng ñào t o.
2.3. Th c tr ng công tác b i dư ng thư ng xuyên
2.3.1. N i dung b i dư ng thư ng xuyên cho ñ i ngũ GV
Trong nh ng năm qua, các trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng
Ngãi ñã l a ch n các n i dung phù h p, thi t th c, mang tính ñ ng b ñ
tri n khai công tác BDTX cho ñ i ngũ GV. Nh ng n i dung ñó bao g m:
B i dư ng qui ch chuyên môn; B i dư ng nghi p v sư ph m; B i dư ng
ki n th c chuyên môn; B i dư ng phương pháp d y h c tiên ti n; B i
11

dư ng ng x sư ph m; B i dư ng tác phong sư ph m; B i dư ng tin h c
và s d ng công ngh thông tin.
2.3.2. Phương pháp b i dư ng thư ng xuyên
Tùy thu c vào tình hình c th v ñ i ngũ c a m i trư ng, Hi u
trư ng các trư ng THPT ñã v n d ng các phương pháp b i dư ng sau:
Phương pháp b i dư ng tr c ti p; Phương pháp b i dư ng gián ti p;
Phương pháp b i dư ng giao vi c; Phương pháp phân công GV gi i giúp
ñ GV m i; Phương pháp t b i dư ng.
2.3.3. Hình th c b i dư ng thư ng xuyên
Nh ng hình th c BDTX cho ñ i ngũ GV thư ng ñư c Hi u trư ng
các trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng Ngãi áp d ng là: B i dư ng dài
h n, ng n h n; B i dư ng theo chuyên ñ ; B i dư ng theo hình th c t b i
dư ng; B i dư ng ñón ñ u; Tham gia h i th o, h i thi, h i gi ng; B i
dư ng t xa
2.4. K t qu ñi u tra th c tr ng v nh n th c ñ i v i các n i dung b i
dư ng thư ng xuyên
Các Hi u trư ng ñ u cho r ng c n ph i có m t n i dung chương
trình b i dư ng c th cho ñ i ngũ GV v i nh ng nhi m v tr ng tâm
nh m tác ñ ng t t t i kh năng và năng l c c a m i GV. Khi công tác
BDTX ñư c th c hi n có k t qu s góp ph n xây d ng m t ñ i ngũ v ng
vàng và t o s c m nh cho m i ho t ñ ng khác c a các trư ng.
Th c tr ng nh n th c m c ñ tác d ng n i dung BDTX. Nh ng bi n
pháp ñư c coi là r t c n thi t thì cũng ñ ng th i cũng có nhi u tác d ng
trong quá trình qu n lý n i dung b i dư ng cho GV ñó là các bi n pháp:
B i dư ng quy ch chuyên môn; B i dư ng nghi p v sư ph m; B i
dư ng ki n th c chuyên môn; B i dư ng phương pháp d y h c tiên ti n;
B i dư ng tin h c, ngo i ng .
12

2.5. K t qu ñi u tra v s ñánh giá c a cán b , GV ñ i v i phương
pháp b i dư ng thư ng xuyên
Nh n th c m c ñ tác d ng c a các bi n pháp qu n lý phương pháp
b i dư ng cho GV c a Hi u trư ng ñư c các nhà qu n lý và GV ñánh giá
m c ñ tương ñ i.
2.6. K t qu ñi u tra v s ñánh giá c a cán b , GV ñ i v i các hình
th c b i dư ng thư ng xuyên
Hình th c BDTX cho ñ i ngũ GV THPT ñư c các Hi u trư ng nhà
trư ng ñánh giá cao. Các Hi u trư ng ñ u cho r ng hình th c BDTX cho
GV n u h p lý s góp ph n ñem l i hi u qu v ch t lư ng giáo d c cho
nhà trư ng.
2.7. Th c tr ng các ñi u ki n ph c v b i dư ng thư ng xuyên
Qu n lý các ngu n l c cơ s v t ch t, thi t b giáo d c và các ñi u
ki n v th i gian, kinh phí ph c v BDTX cho GV THPT là nh m th c
hi n t t ch trương nâng cao ch t lư ng giáo d c c a nhà trư ng.
2.8. Đánh giá chung v th c tr ng và công tác qu n lý b i dư ng
thư ng xuyên
2.8.1. Tích c c, thành t u
Công tác BDTX cho GV các nhà trư ng luôn bám sát n i dung,
chương trình c a t t c các môn h c, th hi n ñúng ch trương c a Đ ng
ñó là giáo d c h c sinh toàn di n. Nhà trư ng ñã có ñ nh hư ng v công
tác BDTX cho ñ i ngũ GV.
2.8.2. T n t i và b t c p
- T n t i v nh n th c: Công tác tuyên truy n, giáo d c chưa ñư c
chú tr ng ñúng m c nên v n còn m t s ít GV chưa th t quan tâm ñ n ho t
ñ ng này.
13

- T n t i trong vi c xây d ng k ho ch và ch ñ o ho t ñ ng: Xây
d ng k ho ch có ch chưa sát, chưa ch ñ o k p th i, chưa b trí th i gian
h p lý, chưa hư ng d n c th GV v phương pháp xây d ng k ho ch t
h c c a cá nhân, vi c ki m tra công tác t h c, t b i dư ng c a GV chưa
k p th i.
- H n ch trong vi c t o các ñi u ki n ho t ñ ng:
2.9. Nguyên nhân, t n t i, b t c p
- Nguyên nhân khách quan:
Trong các văn b n v ñánh giá GV còn ít ñ c p ho c có nhưng tiêu
chí ñánh giá m c ñ chưa cao ñ i v i công tác b i dư ng và t b i
dư ng c a GV.
Đ ngũ GV còn nh ng khó khăn nh t ñ nh.
Th i gian b i dư ng ít, thư ng không liên t c, ch ñ ưu ñãi còn h n
ch .
- Nguyên nhân ch quan:
Nhi u GV nh n th c v vai trò, nhi m v chưa ñ y ñ , s ph n ñ u
vươn lên, ý chí t h c, t rèn còn y u
M t s Hi u trư ng chưa làm t t nhi m v ch ñ o, t ch c th c
hi n, ki m tra ñánh giá m t cách ñúng m c.
S ph i h p, trao ñ i kinh nghi m ít ñư c t ch c gi a các trư ng,
kinh phí ñ u tư chưa thõa ñáng.
14

CHƯƠNG 3.
Đ XU T CÁC BI N PHÁP QU N LÝ C A HI U TRƯ NG
Đ I V I CÔNG TÁC B I DƯ NG THƯ NG XUYÊN CHO GV
CÁC TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG HUY N M Đ C,
T NH QU NG NGÃI
3.1. Đ nh hư ng và nguyên t c ñ xu t bi n pháp
3.1.1. Đ nh hư ng v qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho
GV c a Hi u trư ng các trư ng THPT huy n M Đ c, t nh
Qu ng Ngãi
Xu hư ng ñ i m i giáo d c THPT ñang ñ t ra cho công tác qu n lý
BDTX cho ñ i ngũ GV b ng vi c xây d ng m t h th ng các bi n pháp
qu n lý công tác BDTX cho GV ñ ñáp ng các nhi m v giáo d c trong
hi n t i và tương lai c a m i trư ng.
3.1.2. Nguyên t c ñ xu t bi n pháp
3.1.2.1. Đ m b o tính k th a
Công tác BDTX th c hi n và cùng phát tri n theo s ñ i m i c a
giáo d cTHPT. Công tác qu n lý BDTX cũng d n có s thay ñ i. Nh ng
thay ñ i này là s k th a nh ng thành t u c a công tác BDTX t nh ng
giai ño n trư c nhưng có s b sung nh ng y u t m i phù h p v i th c t
c a các ho t ñ ng giáo d c.
3.1.2.2. Đ m b o tính toàn di n
C n ñ m b o BDTX cho ñ i ngũ GV ñ các m t cơ b n sau: có tâm;
có t m; có k năng; có phương pháp khoa h c; có s c kh e.
Bi n pháp qu n lý công tác BDTX ph i ñ m b o th c hi n nh ng tác
ñ ng ñ ng b ñ n các y u t c u trúc khác nhau c a công tác này, t công
tác t ch c b trí s p x p ñ i ngũ chuyên viên, cán b qu n lý (CBQL) vào
15

t ng công vi c c th phù h p v i năng l c và yêu c u c a nhi m v ñ n
nh ng thay ñ i v n i dung, phương pháp và hình th c BDTX.
3.1.2.3. Đ m b o tính hi u qu
Bi n pháp qu n lý công tác BDTX cho GV ñòi h i ph i có s ñ u tư
các ngu n l c xác ñ nh, các bi n pháp ñ xu t là nh m làm cho công tác
này ñư c t t hơn, n u không như v y, các bi n pháp ñư c ñ xu t s tr
thành t n kém và vô ích.
3.1.2.4. Tính ñ ng b
Ho t ñ ng BDTX ch có k t qu m mãn khi có s ñ ng b c a ñ i
ngũ GV và CBQL các c p, t nh n th c t m quan tr ng c a công tác b i
dư ng ñ n vi c t h c, t b i dư ng, tích c c trong các ho t ñ ng b i
dư ng, t o các ñi u ki n c n thi t ñ n s ch ñ o, ki m tra, ñánh giá c a
các c p qu n lý giáo d c.
3.1.3. Phát huy vai trò ch th c a GV trong công tác b i dư ng
thư ng xuyên
Phát huy vai trò ch th c a GV trong công tác BDTX cơ b n là phát
huy: v trách nhi m; v tình v a s c; v s ñánh giá c a GV
3.2. Các bi n pháp c th
3.2.1. Xác ñ nh t m quan tr ng c a công tác b i dư ng thư ng
xuyên
3.2.1.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp
Nh n th c ñúng v công tác BDTX c a ñ i ngũ GV v a là m c tiêu
v a là bi n pháp th c hi n nh m nâng cao năng l c cho ñ i ngũ GV, là
trách nhi m c a m i t ch c; c a b máy nhà trư ng và các c p qu n lý
giáo d c; c a t ng thành viên GV.
16

3.2.1.2. N i dung, bi n pháp
T ch c cho GV và CBQL h c t p các văn ki n c a Đ ng, Nhà
nư c, c a ngành Giáo d c & Đào t o và Ngh quy t h ng năm c a H i
ñ ng nhà trư ng. Ch r m c tiêu chi n lư c phát tri n giáo d c trong th i
kỳ m i, nh ng gi i pháp kh c ph c s y u kém c a Giáo d c & Đào t o.
Tăng cư ng vai trò c a t chuyên môn v i vi c nâng cao nh n th c:
xây d ng t nhóm chuyên môn thành m t ñơn v qu n lý; nêu n i dung,
nhi m v , quy n h n qu n lý c a t trư ng phù h p v i công tác qu n lý
c a ngành.
Tăng cư ng vai trò c a t chuyên môn.
3.2.2. K ho ch hóa công tác b i dư ng thư ng xuyên
3.2.2.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp
M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp nh m xác ñ nh và hình thành m c
tiêu c a ho t ñ ng, ñ m b o ch c ch n các ngu n l c, l a ch n phương án
kh thi. Kh c ph c hi n tư ng CBQL ti n hành trên th c t chưa t t v i
công tác b i dư ng.
3.2.2.2. N i dung, bi n pháp
Xây d ng k ho ch BDTX, Hi u trư ng c n ti n hành: t ch c cho
GV nghiên c u k các văn b n, xây d ng k ho ch t t chuyên môn ñ n
toàn trư ng; phân công GV có trình ñ , tay ngh cao tr c ti p giúp ñ GV
có trình ñ còn h n ch ; b trí th i gian ñ t o ñi u ki n ñ GV tham gia;
phân lo i GV tham gia nh ng ñ t BDTX mang tính riêng l . Trong k
ho ch ph i ki m tra, ñánh giá c th .
17

3.2.3. Hoàn thi n cơ c u t ch c và cơ ch ho t ñ ng ñ i v i công
b i dư ng thư ng xuyên
3.2.3.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp
Xu t phát t quan ñi m cán b nào phong trào y. Đ i v i công tác
BDTX cho GV, ñ ho t ñ ng ñi vào n n p, c n hoàn thi n cơ c u t ch c
và cơ ch ho t ñ ng c a ñơn v ñ i v i công tác BDTX cho GV.
3.2.3.2. N i dung, bi n pháp
Thành l p Ban ch ñ o và hoàn thi n cơ ch ph i h p qu n lý công
tác BDTX cho GV. C n nêu rõ nhi m v c a ban và c a t ng thành viên.
Tăng cư ng kh o sát và ñánh giá ñ i ngũ GV và hi u qu gi ng d y làm
căn c ñ c i ti n xây d ng n i dung, hình th c và ki m tra ñánh giá
BDTX cho GV c a nhà trư ng.
3.2.4. Đa d ng hóa các hình th c b i dư ng thư ng xuyên
3.2.4.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp
S ña d ng hóa hình th c BDTX giúp GV có ñi u ki n ch n l a cơ
h i phát tri n phù h p v i t ng cá nhân và cũng là y u t giúp nhi u ñ i
tư ng GV tham gia
3.2.4.2. N i dung, bi n pháp
Hình th c t h c t p-t b i dư ng: “Phương pháp t h c và lòng
ham h c, ñó là cái quý nh t”. Đây chính là con ñư ng phát tri n năng l c
n i sinh c a ñ i ngũ GV, c a công tác BDTX và là bí quy t ñ h c t p su t
ñ i. Đ vi c t b i dư ng ñư c GV ti p nh n và th c hi n; Hi u trư ng
thông qua t chuyên môn hư ng d n GV xây d ng k ho ch và th c hi n.
T ch c b i dư ng t i các trư ng THPT qua ho t ñ ng chuyên môn:
Hi u trư ng c n chú ý các công vi c như phát huy vai trò c a t chuyên
môn; tăng cư ng t ch c h i thi tay ngh trong nhà trư ng; t ch c b i
dư ng cho GV vi c chu n b bài lên l p: tìm hi u yêu c u chương trình,
18

yêu c u bài d y, xác ñ nh h th ng m c ñích; n m v ng yêu c u v tri
th c, k năng, k x o, phương pháp nh n th c, phát tri n năng l c nh n
th c…
Hình th c b i dư ng theo chuyên ñ : Hi u trư ng xây d ng k
ho ch và t ch c tham gia ho t ñ ng b i dư ng này; Đ c bi t, trong quá
trình th c hi n l p k ho ch c n chú ý ñ n vi c tuy n ch n, phân lo i GV;
Đánh giá chính xác m t m nh, y u c a t ng GV, t ñó ñ c GV tham gia
BDTX phù h p v i yêu c u t ng ñ t b i dư ng.
Hình th c BDTX theo chu kỳ và b i dư ng ñ i m i chương trình,
ñ i m i sách giáo khoa: là chương trình b t bu c c a GV THPT, ñ t b i
dư ng mang tính c p nh t hóa ki n th c hơn và b sung ki n th c. Do v y,
Hi u trư ng l p k ho ch th c hi n và ñ m b o ñúng yêu c u ñ t b i
dư ng.
Đa d ng hóa v hình th c t ch c BDTX cho GV trên cơ s và t
h c c a GV; M t khác Hi u trư ng nhà trư ng c n th y rõ nh ng tính ch t
ưu vi t, nh ng t n t i b t c p c a t ng lo i hình b i dư ng ñ xem xét và
xác ñ nh hình th c. Vi c t ch c ñ ng b và ña d ng hóa các lo i hình s
t o ñi u ki n, cơ h i cho nhi u GV tham gia cũng như ña d ng hóa hình
th c cũng s có s b sung khi m khuy t cho nhau gi a các hình th c.
3.2.5. C i ti n n i dung, phương pháp b i dư ng thư ng xuyên
3.2.5.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp
Xác ñ nh ph n ki n th c ñ t ch c b i dư ng và t b i dư ng cho
GV là c n thi t, là s ñ nh hư ng phát tri n năng l c d y h c cho GV.
Bi n pháp còn có tác ñ ng ñ n hi u qu lo i hình b i dư ng k c v s
lư ng và ch t lư ng.
19

3.2.5.2. N i dung, bi n pháp
Dù hình th c b i dư ng nào thì n i dung cơ b n v n nh m ñ giúp
GV c p nh t thêm ki n th c b môn, nghi p v d y h c,… Tùy thu c vào
lo i hình b i dư ng c n ch n n i dung b i dư ng phù h p và mang tính
v a toàn di n v a kh thi nh t.
C i ti n phương pháp BDTX:
C i ti n phương pháp nh m m c ñích t o ñi u ki n cho GV có cơ h i
phát huy vai trò ch th và tính cá th hóa trong quá trình tham gia BDTX.
C i ti n phương pháp BDTX cho GV ph i ñư c ti n hành ñ ng b ,
phù h p v i yêu c u phát tri n giáo d c hi n nay.
3.2.6. Tăng cư ng ki m tra công tác b i dư ng thư ng xuyên
3.2.6.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp
Qua quá trình ki m tra, Hi u trư ng trư ng ñánh giá k t qu th c
hi n công tác BDTX cho GV trong nhà trư ng; tìm ra nh ng m t ưu, m t
h n ch ñ ñi u ch nh và c i ti n k ho ch, t ch c, ch ñ o th c hi n.
3.2.6.2. N i dung, bi n pháp
Xây d ng chu n ñánh giá GV nói chung và chu n ñánh giá BDTX
nói riêng m t cách c th và công khai ñ th c hi n.
Công tác ki m tra, ñánh giá ph i ñư c t ch c thư ng xuyên, liên t c
ñ ng th i luôn luôn bám vào nh ng yêu c u ñ i m i c a ngành ñ ñ m b o
s thi t th c, phù h p và ñ t hi u qu ho t ñ ng.
3.2.7. Tăng cư ng các ñi u ki n h tr công tác b i dư ng thư ng
xuyên
3.2.7.1. M c tiêu, ý nghĩa c a bi n pháp
Cùng v i cơ s v t ch t, thi t b d y h c, vi c xây d ng ñư c môi
trư ng thu n l i, xây d ng chính sách khuy n khích nâng cao trình ñ , ñ u
tư ñ kinh phí cho các ho t ñ ng cũng có ý nghĩa to l n và c n thi t góp
20

ph n hoàn thi n qu n lý công tác BDTX cho ñ i ngũ GV THPT c a Hi u
trư ng các trư ngTHPT.
3.2.7.2. N i dung, bi n pháp
Hoàn thi n h th ng cơ s v t ch t, trang thi t b d y h c ñ y ñ
cùng s ñ ng b theo hư ng chu n hóa, hi n ñ i hóa.
Xây d ng môi trư ng thu n l i cho công tác BDTX.
Là ñi u ki n kích thích ñ m i GV t giác tham gia ho t ñ ng, là ñ
ñưa hi u qu công tác BDTX cho ñ i ngũ GV có hi u qu .
Tăng cư ng ngu n l c tài chính cho ho t ñ ng BDTX.
Đ u tư kinh phí theo quy ñ nh ñ GV có ñi u ki n tham gia công tác
b i dư ng và t b i dư ng.
Xây d ng các chính sách khuy n khích b i BDTX.
Bi u dương k p th i ñ ñ ng viên tinh th n nh ng GV làm tròn trách
nhi m, ñ t ch t lư ng cao trong d y h c và giáo d c; ñ th c hi n, Hi u
trư ng c n th c hi n gi i pháp huy ñ ng ngu n l c t i ña.
Tóm l i, qua ñ xu t b y bi n pháp trên chúng tôi có suy nghĩ:
Các bi n pháp trên ñây có m i quan h h u cơ ch t ch nhau và
mang tính ñ ng b , m i bi n pháp ñ u có tác ñ ng ñ n các bi n pháp khác
và ngư c l i, do v y trong th c ti n c n s d ng ph i h p m i có th nâng
cao hi u qu công tác qu n lý, góp ph n ñưa BDTX cho ñ i ngũ GV c a
các trư ng THPT trên ñ a bàn huy n có hi u qu .
3.3. Ki m ch ng tính h p lý và kh thi c a các bi n pháp
Qua th ng kê k t qu ý ki n c a 14 Cán b qu n lý các trư ng THPT
trong huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi v tính phù h p và tính kh thi c a
các bi n pháp, chúng tôi thu ñư c k t qu như b ng 3.1 sau:
21

B ng 3.1: S li u ki m ch ng tính h p lý và kh thi c a các bi n pháp

Tính c p thi t (%) Tính kh thi (%)
R t Không Không
T C p Kh Có
Các bi n pháp c p c nc p kh
T thi t thi kh thi
thi t thi t thi
Nâng cao nh n th c
cho ñ i ngũ GV và
1 CBQL v t m quan 92,8 7,2 0 78,6 14,3 5,7
tr ng c a công tác
BDTX
K ho ch hoá công
tác b i dư ng GV
2 phù h p nhu c u 85,7 14,3 0 78,6 21,4 0
phát tri n ñ i ngũ
GV THPT hi n nay
Hoàn thi n cơ c u t
ch c và cơ ch ho t
3 71,4 28,6 0 78,6 21,2 0
ñ ng ñ i v i công
tác b i dư ng GV
Đa d ng hoá các lo i
4 85,7 14,3 0 92,8 7,2 0
hình BDTX
C i ti n n i dung,
5 92,8 7,2 0 85,7 14,3 0
phương pháp BDTX
Tăng cư ng thanh
6 ki m tra công tác 85,7 13,3 1,0 78,6 17,1 4,3
BDTX
Tăng cư ng các ñi u
7 ki n h tr công tác 92,8 5,2 2,0 78,6 7,1 14,3
BDTX
Nh n xét: m c dù có xu t hi n t l khó khăn trong tính c p thi t và
kh thi (bi n pháp 1: 5,7%, bi n pháp 7: 14,3%) nhưng nói chung 7 bi n
pháp ñã ñ xu t ñư c 14 cán b QLGD các trư ng THPT trong ñ a bàn M
Đ c, t nh Qu ng Ngãi ñánh giá là h p lý và có tính kh thi cao.
22

3.4. M t s k t qu ñ t ñư c
M t s bi n pháp bư c ñ u ñư c áp d ng ñ qu n lý công tác BDTX
có hi u qu (bi n pháp 1: Nâng cao nh n th c…, Bi n pháp 2: Hoàn thi n
cơ c u t ch c… bi n pháp 6: Tăng cư ng cơ s v t ch t…và bi n pháp 7:
Tăng cư ng các ñi u ki n h tr …) t i m t s trư ng THPT t i M Đ c,
t nh Qu ng Ngãi, chúng tôi hy v ng trong th i gian ñ n hi u qu ñ t ñư c
cao hơn.
23

K T LU N


T k t qu nghiên c u lý lu n và th c ti n c a ñ tài, chúng tôi rút ra
m t s k t lu n sau:
1. Đ kh ng ñ nh s t n t i và phát tri n c a nhà trư ng trong giai
ño n hi n nay và trong tương lai, vi c nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ là
nhi m v và yêu c u b c thi t ñ i v i ngành GD-ĐT nói chung và c a các
trư ng THPT t i huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi nói riêng. Trong t t c
các y u t góp ph n nâng cao ch t lư ng c a nhà trư ng thì vi c qu n lý
công tác BDTX cho ñ i ngũ GV là vi c làm c n ph i thư ng xuyên, liên
t c và có ý nghĩa quy t ñ nh cho vi c phát tri n c a nhà trư ng.
2. V n ñ BDTX cho GV trong các trư ng THPT là m t nhi m v
tr ng tâm, có ý nghĩa to l n c v m t lý lu n l n th c ti n.
V ý nghĩa lý lu n:
- Các v n ñ nêu ra ñ nghiên c u trong ñ tài này góp ph n h th ng
hóa các khái ni m, lý lu n v BDTX trong c u trúc nhân cách c a ngư i
GV, lý lu n v qu n lý các ho t ñ ng BDTX cho ñ i ngũ GV c a trư ng
THPT.
- Làm rõ thêm quan ñi m qu n lý công tác BDTX cho ñ i ngũ GV
c a Hi u trư ng, là yêu c u GV thư ng xuyên t b i dư ng và luôn rèn
luy n nh m nâng cao năng l c c a ñ i ngũ, phù h p v i ñ i tư ng nh m
ñáp ng yêu c u ñ i m i giáo d c trong giai ño n hi n nay.
V ý nghĩa th c ti n
- Đ tài góp ph n xây d ng các gi i pháp v t ch c nh m nâng cao
ch t lư ng ho t ñ ng BDTX cho ñ i ngũ GV các trư ng THPT trong tình
hình ñ i m i giáo d c hi n nay v i các gi i pháp qu n lý công tác BDTX
c th và thi t th c.
24

- Ý nghĩa th c ti n các gi i pháp xu t phát t nh ng b c xúc c a
công tác BDTX cho ñ i ngũ GV các trư ng THPT. Các bi n pháp ñư c
xây d ng trên cơ s th c tr ng c th ñ tìm ra nh ng mâu thu n, nh ng
ñi m y u kém, ñáp ng yêu c u trong công tác BDTX cho ñ i ngũ GV các
nhà trư ng.
- Tính th c ti n c a ñ tài nghiên c u còn th hi n tính kh thi, b i
các gi i pháp này ch y u d a trên cơ s phát huy n i l c ch quan c a ñ i
ngũ GV, ñ i ngũ cán b QLGD và ti m năng hi n có c a các nhà trư ng.
Th i gian nghiên c u ñ tài còn h n ch , song v i s hư ng d n t n
tình c a GV hư ng d n, chúng tôi t ñánh giá m c ñích mà ñ tài ñ t ra ñã
ñ t ñư c, nhi m v nghiên c u ñã ñư c gi i quy t và th c hi n. Hy v ng
ñ tài s góp ph n làm phong phú thêm kinh nghi m qu n lý ñ n các Hi u
trư ng trư ng THPT trong công tác BDTX cho ñ i ngũ GV THPT.
M t s khuy n ngh
Đ i v i B GD-ĐT:
B GD&ĐT ñã ban hành chương trình BDTX m i vào tháng 8/2011
nhưng c n s m biên so n và xây d ng h th ng tài li u h p lý và các văn
b n hư ng d n các lo i hình BDTX ñ GV có ñi u ki n tham gia t t công
tác này và Hi u trư ng cũng có căn c ñ l p k ho ch, t ch c, ki m tra,
ñánh giá công tác này.
Đ i v i UBND t nh Qu ng Ngãi:
C i thi n ch ñ tr c p ñ i v i cán b , công ch c trên ñ a bàn t nh
Qu ng Ngãi ñư c c ñi h c, ñi t p hu n, tham gia BDTX.
Đ y nhanh ti n ñ ñ u tư xây d ng trư ng THPT ñ t chu n qu c gia
nh m t o ñi u ki n v CSVC ñ công tác t ch c BDTX ñư c thu n l i.
Ti p t c t o ñi u ki n ñ ñ i ngũ CBQL, GV c a các trư ng ñư c
tham gia h c t p, BDTX nâng cao trình ñ .
25

Đ i v i S GD-ĐT Qu ng Ngãi:
Ti p t c th c hi n ch th s 40/CT-TU c a Ban bí thư, nhanh chóng
s p x p l i ñ i ngũ nhà giáo và CBQL ñ nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ.
T ch c quy ho ch ñào t o, b i dư ng ñ i ngũ nh m tác ñ ng nâng
cao nh n th c, t o ñ ng l c t h c, t b i dư ng ñ nâng cao trình ñ
trong cán b , GV.
Tăng cư ng kinh phí ñ hi n ñ i hóa trang thi t b d y h c, tài li u
tham kh o ph c v cho ho t ñ ng d y h c và b i dư ng ñ i ngũ.
Tăng cư ng công tác thanh ki m tra, ñánh giá ho t ñ ng BDTX các
trư ng THPT.
Đ i v i các trư ng THPT trong t nh:
Quán tri t nghiêm túc Ch th 40/CT-TW c a Ban bí thư v tăng
cư ng lãnh ñ o c a Đ ng ñ i v i vi c xây d ng và nâng cao ch t lư ng
ñ i ngũ nhà giáo và cán b QLGD.
Th c hi n ñ nh kỳ công tác nh n xét, ñánh giá CB-VC hàng năm ñ
nâng cao nh n th c b i dư ng cho ñ i ngũ.
Hi u trư ng c n ph i là t m gương sáng v vi c thư ng xuyên t h c
và rèn luy n ñ không ng ng nâng cao trình ñ chuyên môn và năng l c
qu n lý; xem ñây là ñ ng l c nâng cao nh n th c và ñ m b o cho GV có
ñ ñi u ki n c n thi t ñ ti p t c h c t p lên ñ t chu n và trên chu n.
Tăng cư ng công tác xã h i hóa giáo d c, thu hút các ngu n l c ñ
nhanh chóng hi n ñ i hoá trang thi t b ph c v gi ng d y và ho t ñ ng b i
dư ng c a nhà trư ng.

Tài Liệu Kinh tế - Thương mại Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản