Luận văn:Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường THPT tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
86
lượt xem
19
download

Luận văn:Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường THPT tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường thpt tại huyện mộ đức, tỉnh quảng ngãi', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường THPT tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGÔ ANH H I BI N PHÁP QU N LÝ CÔNG TÁC B I DƯ NG THƯ NG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯ NG THPT T I HUY N M Đ C, T NH QU NG NGÃI Chuyên ngành : Qu n lí giáo d c Mã s : 60 14 05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ GIÁO D C H C Đà N ng - Năm 2012
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c : TS. VÕ NGUYÊN DU Ph n bi n 1: PGS.TS. LÊ QUANG SƠN Ph n bi n 2: PGS.TS. PHÙNG ĐÌNH M N Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Giáo d c h c h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 9 tháng 6 năm 2012 Có th tìm hi u lu n văn t i : - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n Trư ng Đ i h c Sư ph m, Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài Theo ñi u l trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông (THPT) và trư ng ph thông có nhi u c p h c có ghi: “Rèn luy n ñ o ñ c, h c t p văn hóa, b i dư ng chuyên môn, nghi p v ñ nâng cao hi u qu gi ng d y và giáo d c”. Tuy v y, hi n nay vi c b i dư ng nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ GV v n còn g p nhi u khó khăn, hi u qu chưa cao. M t s GV ñ t trình ñ chuyên môn chu n nhưng năng l c gi ng d y, k năng lên l p v n còn lúng túng, nh t là GV m i ra trư ng. Do ñó, nghiên c u bi n pháp qu n lý ho t ñ ng b i dư ng thư ng xuyên cho ñ i ngũ GV THPT là m t v n ñ c p bách có ý nghĩa quy t ñ nh t o ra s chuy n bi n ch t lư ng giáo d c hi n nay. Xu t phát t nh ng lý do trên, chúng tôi ch n ñ tài nghiên c u: Bi n pháp qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV các trư ng THPT t i huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi. 2. M c ñích nghiên c u Đ xu t m t s bi n pháp b i dư ng thư ng xuyên ( BDTX ) cho giáo viên (GV) các trư ng THPT nh m góp ph n nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ GV, ñáp ng yêu c u ñ i m i giáo d c huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi. 3. Khách th và ñ i tư ng nghiên c u 3.1. Khách th nghiên c u: Công tác qu n lý c a Hi u trư ng các trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng Ngãi.
 4. 4 3.2. Đ i tư ng nghiên c u: Các bi n pháp c a Hi u trư ng ñ i v i công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV các trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng Ngãi. 4. Gi thuy t khoa h c Phân tích, ñánh giá ñúng th c tr ng qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV THPT s ñ xu t ñư c nh ng bi n pháp mang tính kh thi, góp ph n nâng cao ch t lư ng d y h c và giáo d c các trư ng THPT t i M Đ c, t nh Qu ng Ngãi hi n nay. 5. Gi i h n ph m vi nghiên c u c a ñ tài T p trung nghiên c u vi c qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV THPT huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi. 6. Nhi m v nghiên c u - Nghiên c u cơ s lý lu n v công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV THPT. - Kh o sát, ñánh giá th c tr ng qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên c a Hi u trư ng các trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng Ngãi. - Đ xu t các bi n pháp qu n lý c a Hi u trư ng v i công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV các trư ng THPT t i M Đ c, t nh Qu ng Ngãi nh m nâng cao ch t lư ng gi ng d y. 7. Phương pháp nghiên c u - Nhóm các phương pháp nghiên c u lý lu n - Nhóm các phương pháp nghiên c u th c ti n - Phương pháp toán, th ng kê 8. Đóng góp c a ñ tài N u nghiên c u thành công chúng ta s n m b t ñư c th c tr ng và ñ xu t ñư c bi n pháp qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV
 5. 5 THPT nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c cho các trư ng THPT t i M Đ c, t nh Qu ng Ngãi. 9. C u trúc c a lu n văn PH N M Đ U: Gi i thi u m t s v n ñ chung c a ñ tài. PH N N I DUNG: Có 3 chương Chương 1. Cơ s lý lu n v qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV các THPT. Chương 2. Th c tr ng qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV c a Hi u trư ng các trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng Ngãi. Chương 3. Các bi n pháp qu n lý c a Hi u trư ng ñ i v i công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV các trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng Ngãi. K T LU N C A LU N VĂN Ngoài ra còn có danh m c tài li u tham kh o, ph l c, m u phi u h i ý ki n c a GV và cán b qu n lý. CHƯƠNG 1. CƠ S LÝ LU N V CÔNG TÁC QU N LÝ CÔNG TÁC B I DƯ NG THƯ NG XUYÊN CHO GV CÁC TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG 1.1. Khái quát l ch s nghiên c u v n ñ V n ñ b i dư ng nói chung, b i dư ng thư ng xuyên nói riêng, t trư c ñ n nay ñư c ngành Giáo d c & Đào t o và nhi u nhà nghiên c u quan tâm ñ n. Các công trình nghiên c u ñã ñ c p và ch ra nh ng v n ñ xoay quanh b i dư ng thư ng xuyên cho GV THPT. Tuy nhiên, t i t nh Qu ng Ngãi vi c nghiên c u v qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên còn ít
 6. 6 công trình bàn ñ n. Do v y, vi c nghiên c u ñ tài này s góp ph n nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ GV THPT t i huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi. 1.2. M t s khái ni m cơ b n 1.2.1. Giáo d c ph thông ( GDPT ) Giáo d c ph thông n m trong h th ng giáo d c qu c dân. Giáo d c ph thông nh m giúp h c sinh hoàn thi n h c v n ph thông, có hi u bi t thông thư ng v k thu t và hư ng nghi p, có ñi u ki n ñ ti p t c các b c h c sau ph thông ho c ñi vào cu c s ng lao ñ ng. 1.2.2. Qu n lý và qu n lý giáo d c 1.2.2.1. Qu n lý ( QL ) 1.2.2.2. Qu n lý giáo d c ( QLGD ) 1.2.2.3. Ch c năng qu n lý giáo d c 1.2.2.4. Qu n lý nhà trư ng 1.2.3. Đào t o và b i dư ng 1.3. Bi n pháp và bi n pháp qu n lý 1.4. Qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho ñ i ngũ GV THPT 1.4.1. Ý nghĩa và s c n thi t c a công tác b i dư ng thư ng xuyên cho ñ i ngũ GV THPT Ý nghĩa c a công tác BDTX cho GV THPT: BDTX cho GV cũng ñ ng nghĩa v i ti p t c ñào t o. Đây là yêu c u c p thi t ñ nâng cao trình ñ v m i m t. Công tác này v a ñáp ng yêu c u trư c m t v a có ý nghĩa chi n lư c lâu dài. S c n thi t c a công tác BDTX cho ñ i ngũ GV THPT: BDTX cho GV THPT góp ph n thi t th c trong vi c nâng cao ch t lư ng d y-h c, ñáp ng yêu c u ñ i m i Giáo d c & Đào t o. BDTX không ch là nhi m v c a cơ quan QLGD các c p, c a cơ s Giáo d c mà còn là nghĩa v và quy n l i c a m i GV.
 7. 7 1.4.2. M c tiêu, nhi m v c a công tác b i dư ng thư ng xuyên 1.4.2.1. M c tiêu b i dư ng thư ng xuyên Ch th 22/2003/CT-BGD ĐT ch ra m c tiêu b i dư ng nhà giáo và cán b QLGD: “Nâng cao nh n th c v ch nghĩa Max - Lênin, tư tư ng H Chí Minh; ñư ng l i quan ñi m c a Đ ng; ch trương chính sách c a Nhà nư c và c a ngành; nâng cao năng l c chuyên môn, nghi p v theo hư ng c p nh t, hi n ñ i hóa phù h p v i th c ti n phát tri n giáo d c Vi t Nam ñ ñáp ng các yêu c u ñ i m i v m c tiêu, n i dung, phương pháp giáo d c”. 1.4.2.2. Nhi m v b i dư ng thư ng xuyên - Không ng ng nâng cao trình ñ chính tr , năng l c chuyên môn, nghi p v , năng l c ñáp ng ngh nghi p, trình ñ chuyên môn, ngo i ng , tin h c…cho ñ i ngũ. - GV có thói quen t h c, t nghiên c u ñ nâng trình ñ . N m ch c ki n th c, k năng th c hành và phương pháp d y h c m i nh m ñáp ng yêu c u giáo d c trong tình hình m i. 1.4.3. N i dung, phương pháp, hình th c b i dư ng thư ng xuyên 1.4.3.1. N i dung b i dư ng thư ng xuyên BDTX nh m m c ñích b sung nh ng thi u h t v tri th c trên cơ s d y nh ng ki n th c cũ còn phù h p, thay ñ i nh ng tri th c l c h u, b sung, c p nh t nh ng tri th c m i nh m nâng cao trình ñ chuyên môn, nghi p v cho ñ i ngũ ñ công tác hi u qu hơn. N i dung c th g m: + Kh i ki n th c b t bu c. + Kh i ki n th c t ch n.
 8. 8 1.4.3.2. Phương pháp b i dư ng thư ng xuyên Phương pháp BDTX theo hư ng tích c c, tương tác; coi tr ng t h c, t b i dư ng k t h p v i trao ñ i, th o lu n; phát huy vai trò ch th và tính cá th hóa c a GV. 1.4.3.3. Các hình th c b i dư ng thư ng xuyên Hình th c BDTX qua các l p t p hu n, qua chuyên ñ , qua sinh ho t t nhóm chuyên môn, t h c-t b i dư ng, b i dư ng t xa… 1.4.4. N i dung qu n lý b i dư ng thư ng xuyên 1.4.4.1. Qu n lý m c tiêu b i dư ng thư ng xuyên Qu n lý m c tiêu BDTX là quá trình th c hi n nh ng tác ñ ng c a ch th qu n lý ñ n các thành t c u thành quá trình BDTX và thi t l p m i quan h c a các thành t ñó theo m c tiêu BDTX ñã xác ñ nh. 1.4.4.2. Qu n lý n i dung b i dư ng thư ng xuyên Qu n lý n i dung BDTX là quá trình ho ch ñ nh và tri n khai trên th c ti n nh ng n i dung ph c v cho m c tiêu b i dư ng. Các n i dung ñư c xác ñ nh theo 2 nhóm chính: - Nhóm n i dung chính tr xã h i - Nhóm n i dung khoa h c, k thu t, công ngh 1.4.4.3.Qu n lý ho t ñ ng d y trong quá trình b i dư ng thư ng xuyên Qu n lý ho t ñ ng d y và qu n lý vi c th c hi n các nhi m v c a ñ i ngũ GV và c a t ng GV. 1.4.4.4.Qu n lý ho t ñ ng h c trong quá trình b i dư ng thư ng xuyên Qu n lý ho t ñ ng h c c a h c viên là qu n lý vi c t ch c các nhi m v h c t p, nghiên c u, rèn luy n c a h trong quá trình BDTX.
 9. 9 1.4.4.5. Qu n lý các ñi u ki n ph c v b i dư ng thư ng xuyên 1.4.5. Đ i m i 1.4.6. M i quan h gi a qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên v i ch t lư ng ñ i ngũ GV THPT Mu n nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ GV có nhi u y u t như b i dư ng chính tr , năng l c chuyên môn nghi p v , hành vi, thái ñ , nh n th c,… tăng cư ng qu n lý công tác BDTX cho GV có ý nghĩa quy t ñ nh t i vi c nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ GV. Do ñó ph i tăng cư ng công tác BDTX cho ñ i ngũ GV. 1.4.7. Tăng cư ng qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên Đây là ho t ñ ng có ch ñích, có k ho ch, h p v i quy lu t c a ch th qu n lý nh m t o ñi u ki n cho m i ñ i tư ng GV ñ u có cơ h i h c t p nâng cao trình ñ ñáp ng v i yêu c u ch n hưng và phát tri n s nghi p giáo d c nh m ñào t o ngu n nhân l c có ch t lư ng cao. 1.4.8. T ch c th c hi n công tác b i dư ng thư ng xuyên Công tác BDTX cho ñ i ngũ GV THPT ch mang l i hi u qu khi vi c t ch c th c hi n ñư c ti n hành ñ ng b t B GD&ĐT ñ n các cơ s trư ng h c. CHƯƠNG 2. TH C TR NG QU N LÝ B I DƯ NG THƯ NG XUYÊN CHO GV C A HI U TRƯ NG CÁC TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG M Đ C, T NH QU NG NGÃI. 2.1. Khái quát tình hình phát tri n, kinh t - xã h i và giáo d c c a huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi 2.1.1. Đ c ñi m t nhiên và dân cư 2.1.2. Đ c ñi n kinh t - xã h i
 10. 10 2.2. Tình hình phát tri n giáo d c 2.2.1. Quy mô, s lư ng và ch t lư ng 2.2.1.1. Quy mô 2.2.1.2. Ch t lư ng 2.2.2. Đ i ngũ cán b qu n lý, GV Đ i ngũ CBQL và GV ngày càng ñư c c ng có v s lư ng (293 ngư i), trình ñ chuyên môn (x p lo i gi i: 46,6%), t o ñi u ki n nâng cao ch t lư ng d y h c và giáo d c (h c sinh x p lo i khá gi i: 26,2%); s lư ng GV d y gi i c p t nh tăng (x p lo i ñ o ñ c t t, khá: 96,3%); t l GV ñ t và vư t chu n ñào t o cũng tăng d n (100%). 2.2.3. Cơ s v t ch t và thi t b d y h c Trong nh ng năm qua các trư ng ph thông (PT) trong huy n ñã có nh ng chuy n bi n tích c c, m nh m trên nhi u m t, trong ñó có xây d ng và ñ u tư cơ s v t ch t trư ng h c. 2.2.4. Đ nh hư ng phát tri n Giáo d c và Đào t o Đ nh hư ng trong nh ng năm ti p theo ñã t o ra m t tri n v ng m i trong ngành giáo d c, ñáp ng yêu c u giáo d c toàn di n cho h c sinh. Đào t o, b i dư ng ñ i ngũ GV ñ ñ n năm 2015 có 10% GV vư t chu n. M r ng quy mô các trư ng, ngành, c p h c, nâng cao ch t lư ng ñào t o. 2.3. Th c tr ng công tác b i dư ng thư ng xuyên 2.3.1. N i dung b i dư ng thư ng xuyên cho ñ i ngũ GV Trong nh ng năm qua, các trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng Ngãi ñã l a ch n các n i dung phù h p, thi t th c, mang tính ñ ng b ñ tri n khai công tác BDTX cho ñ i ngũ GV. Nh ng n i dung ñó bao g m: B i dư ng qui ch chuyên môn; B i dư ng nghi p v sư ph m; B i dư ng ki n th c chuyên môn; B i dư ng phương pháp d y h c tiên ti n; B i
 11. 11 dư ng ng x sư ph m; B i dư ng tác phong sư ph m; B i dư ng tin h c và s d ng công ngh thông tin. 2.3.2. Phương pháp b i dư ng thư ng xuyên Tùy thu c vào tình hình c th v ñ i ngũ c a m i trư ng, Hi u trư ng các trư ng THPT ñã v n d ng các phương pháp b i dư ng sau: Phương pháp b i dư ng tr c ti p; Phương pháp b i dư ng gián ti p; Phương pháp b i dư ng giao vi c; Phương pháp phân công GV gi i giúp ñ GV m i; Phương pháp t b i dư ng. 2.3.3. Hình th c b i dư ng thư ng xuyên Nh ng hình th c BDTX cho ñ i ngũ GV thư ng ñư c Hi u trư ng các trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng Ngãi áp d ng là: B i dư ng dài h n, ng n h n; B i dư ng theo chuyên ñ ; B i dư ng theo hình th c t b i dư ng; B i dư ng ñón ñ u; Tham gia h i th o, h i thi, h i gi ng; B i dư ng t xa 2.4. K t qu ñi u tra th c tr ng v nh n th c ñ i v i các n i dung b i dư ng thư ng xuyên Các Hi u trư ng ñ u cho r ng c n ph i có m t n i dung chương trình b i dư ng c th cho ñ i ngũ GV v i nh ng nhi m v tr ng tâm nh m tác ñ ng t t t i kh năng và năng l c c a m i GV. Khi công tác BDTX ñư c th c hi n có k t qu s góp ph n xây d ng m t ñ i ngũ v ng vàng và t o s c m nh cho m i ho t ñ ng khác c a các trư ng. Th c tr ng nh n th c m c ñ tác d ng n i dung BDTX. Nh ng bi n pháp ñư c coi là r t c n thi t thì cũng ñ ng th i cũng có nhi u tác d ng trong quá trình qu n lý n i dung b i dư ng cho GV ñó là các bi n pháp: B i dư ng quy ch chuyên môn; B i dư ng nghi p v sư ph m; B i dư ng ki n th c chuyên môn; B i dư ng phương pháp d y h c tiên ti n; B i dư ng tin h c, ngo i ng .
 12. 12 2.5. K t qu ñi u tra v s ñánh giá c a cán b , GV ñ i v i phương pháp b i dư ng thư ng xuyên Nh n th c m c ñ tác d ng c a các bi n pháp qu n lý phương pháp b i dư ng cho GV c a Hi u trư ng ñư c các nhà qu n lý và GV ñánh giá m c ñ tương ñ i. 2.6. K t qu ñi u tra v s ñánh giá c a cán b , GV ñ i v i các hình th c b i dư ng thư ng xuyên Hình th c BDTX cho ñ i ngũ GV THPT ñư c các Hi u trư ng nhà trư ng ñánh giá cao. Các Hi u trư ng ñ u cho r ng hình th c BDTX cho GV n u h p lý s góp ph n ñem l i hi u qu v ch t lư ng giáo d c cho nhà trư ng. 2.7. Th c tr ng các ñi u ki n ph c v b i dư ng thư ng xuyên Qu n lý các ngu n l c cơ s v t ch t, thi t b giáo d c và các ñi u ki n v th i gian, kinh phí ph c v BDTX cho GV THPT là nh m th c hi n t t ch trương nâng cao ch t lư ng giáo d c c a nhà trư ng. 2.8. Đánh giá chung v th c tr ng và công tác qu n lý b i dư ng thư ng xuyên 2.8.1. Tích c c, thành t u Công tác BDTX cho GV các nhà trư ng luôn bám sát n i dung, chương trình c a t t c các môn h c, th hi n ñúng ch trương c a Đ ng ñó là giáo d c h c sinh toàn di n. Nhà trư ng ñã có ñ nh hư ng v công tác BDTX cho ñ i ngũ GV. 2.8.2. T n t i và b t c p - T n t i v nh n th c: Công tác tuyên truy n, giáo d c chưa ñư c chú tr ng ñúng m c nên v n còn m t s ít GV chưa th t quan tâm ñ n ho t ñ ng này.
 13. 13 - T n t i trong vi c xây d ng k ho ch và ch ñ o ho t ñ ng: Xây d ng k ho ch có ch chưa sát, chưa ch ñ o k p th i, chưa b trí th i gian h p lý, chưa hư ng d n c th GV v phương pháp xây d ng k ho ch t h c c a cá nhân, vi c ki m tra công tác t h c, t b i dư ng c a GV chưa k p th i. - H n ch trong vi c t o các ñi u ki n ho t ñ ng: 2.9. Nguyên nhân, t n t i, b t c p - Nguyên nhân khách quan: Trong các văn b n v ñánh giá GV còn ít ñ c p ho c có nhưng tiêu chí ñánh giá m c ñ chưa cao ñ i v i công tác b i dư ng và t b i dư ng c a GV. Đ ngũ GV còn nh ng khó khăn nh t ñ nh. Th i gian b i dư ng ít, thư ng không liên t c, ch ñ ưu ñãi còn h n ch . - Nguyên nhân ch quan: Nhi u GV nh n th c v vai trò, nhi m v chưa ñ y ñ , s ph n ñ u vươn lên, ý chí t h c, t rèn còn y u M t s Hi u trư ng chưa làm t t nhi m v ch ñ o, t ch c th c hi n, ki m tra ñánh giá m t cách ñúng m c. S ph i h p, trao ñ i kinh nghi m ít ñư c t ch c gi a các trư ng, kinh phí ñ u tư chưa thõa ñáng.
 14. 14 CHƯƠNG 3. Đ XU T CÁC BI N PHÁP QU N LÝ C A HI U TRƯ NG Đ I V I CÔNG TÁC B I DƯ NG THƯ NG XUYÊN CHO GV CÁC TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG HUY N M Đ C, T NH QU NG NGÃI 3.1. Đ nh hư ng và nguyên t c ñ xu t bi n pháp 3.1.1. Đ nh hư ng v qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV c a Hi u trư ng các trư ng THPT huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi Xu hư ng ñ i m i giáo d c THPT ñang ñ t ra cho công tác qu n lý BDTX cho ñ i ngũ GV b ng vi c xây d ng m t h th ng các bi n pháp qu n lý công tác BDTX cho GV ñ ñáp ng các nhi m v giáo d c trong hi n t i và tương lai c a m i trư ng. 3.1.2. Nguyên t c ñ xu t bi n pháp 3.1.2.1. Đ m b o tính k th a Công tác BDTX th c hi n và cùng phát tri n theo s ñ i m i c a giáo d cTHPT. Công tác qu n lý BDTX cũng d n có s thay ñ i. Nh ng thay ñ i này là s k th a nh ng thành t u c a công tác BDTX t nh ng giai ño n trư c nhưng có s b sung nh ng y u t m i phù h p v i th c t c a các ho t ñ ng giáo d c. 3.1.2.2. Đ m b o tính toàn di n C n ñ m b o BDTX cho ñ i ngũ GV ñ các m t cơ b n sau: có tâm; có t m; có k năng; có phương pháp khoa h c; có s c kh e. Bi n pháp qu n lý công tác BDTX ph i ñ m b o th c hi n nh ng tác ñ ng ñ ng b ñ n các y u t c u trúc khác nhau c a công tác này, t công tác t ch c b trí s p x p ñ i ngũ chuyên viên, cán b qu n lý (CBQL) vào
 15. 15 t ng công vi c c th phù h p v i năng l c và yêu c u c a nhi m v ñ n nh ng thay ñ i v n i dung, phương pháp và hình th c BDTX. 3.1.2.3. Đ m b o tính hi u qu Bi n pháp qu n lý công tác BDTX cho GV ñòi h i ph i có s ñ u tư các ngu n l c xác ñ nh, các bi n pháp ñ xu t là nh m làm cho công tác này ñư c t t hơn, n u không như v y, các bi n pháp ñư c ñ xu t s tr thành t n kém và vô ích. 3.1.2.4. Tính ñ ng b Ho t ñ ng BDTX ch có k t qu m mãn khi có s ñ ng b c a ñ i ngũ GV và CBQL các c p, t nh n th c t m quan tr ng c a công tác b i dư ng ñ n vi c t h c, t b i dư ng, tích c c trong các ho t ñ ng b i dư ng, t o các ñi u ki n c n thi t ñ n s ch ñ o, ki m tra, ñánh giá c a các c p qu n lý giáo d c. 3.1.3. Phát huy vai trò ch th c a GV trong công tác b i dư ng thư ng xuyên Phát huy vai trò ch th c a GV trong công tác BDTX cơ b n là phát huy: v trách nhi m; v tình v a s c; v s ñánh giá c a GV 3.2. Các bi n pháp c th 3.2.1. Xác ñ nh t m quan tr ng c a công tác b i dư ng thư ng xuyên 3.2.1.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp Nh n th c ñúng v công tác BDTX c a ñ i ngũ GV v a là m c tiêu v a là bi n pháp th c hi n nh m nâng cao năng l c cho ñ i ngũ GV, là trách nhi m c a m i t ch c; c a b máy nhà trư ng và các c p qu n lý giáo d c; c a t ng thành viên GV.
 16. 16 3.2.1.2. N i dung, bi n pháp T ch c cho GV và CBQL h c t p các văn ki n c a Đ ng, Nhà nư c, c a ngành Giáo d c & Đào t o và Ngh quy t h ng năm c a H i ñ ng nhà trư ng. Ch r m c tiêu chi n lư c phát tri n giáo d c trong th i kỳ m i, nh ng gi i pháp kh c ph c s y u kém c a Giáo d c & Đào t o. Tăng cư ng vai trò c a t chuyên môn v i vi c nâng cao nh n th c: xây d ng t nhóm chuyên môn thành m t ñơn v qu n lý; nêu n i dung, nhi m v , quy n h n qu n lý c a t trư ng phù h p v i công tác qu n lý c a ngành. Tăng cư ng vai trò c a t chuyên môn. 3.2.2. K ho ch hóa công tác b i dư ng thư ng xuyên 3.2.2.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp nh m xác ñ nh và hình thành m c tiêu c a ho t ñ ng, ñ m b o ch c ch n các ngu n l c, l a ch n phương án kh thi. Kh c ph c hi n tư ng CBQL ti n hành trên th c t chưa t t v i công tác b i dư ng. 3.2.2.2. N i dung, bi n pháp Xây d ng k ho ch BDTX, Hi u trư ng c n ti n hành: t ch c cho GV nghiên c u k các văn b n, xây d ng k ho ch t t chuyên môn ñ n toàn trư ng; phân công GV có trình ñ , tay ngh cao tr c ti p giúp ñ GV có trình ñ còn h n ch ; b trí th i gian ñ t o ñi u ki n ñ GV tham gia; phân lo i GV tham gia nh ng ñ t BDTX mang tính riêng l . Trong k ho ch ph i ki m tra, ñánh giá c th .
 17. 17 3.2.3. Hoàn thi n cơ c u t ch c và cơ ch ho t ñ ng ñ i v i công b i dư ng thư ng xuyên 3.2.3.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp Xu t phát t quan ñi m cán b nào phong trào y. Đ i v i công tác BDTX cho GV, ñ ho t ñ ng ñi vào n n p, c n hoàn thi n cơ c u t ch c và cơ ch ho t ñ ng c a ñơn v ñ i v i công tác BDTX cho GV. 3.2.3.2. N i dung, bi n pháp Thành l p Ban ch ñ o và hoàn thi n cơ ch ph i h p qu n lý công tác BDTX cho GV. C n nêu rõ nhi m v c a ban và c a t ng thành viên. Tăng cư ng kh o sát và ñánh giá ñ i ngũ GV và hi u qu gi ng d y làm căn c ñ c i ti n xây d ng n i dung, hình th c và ki m tra ñánh giá BDTX cho GV c a nhà trư ng. 3.2.4. Đa d ng hóa các hình th c b i dư ng thư ng xuyên 3.2.4.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp S ña d ng hóa hình th c BDTX giúp GV có ñi u ki n ch n l a cơ h i phát tri n phù h p v i t ng cá nhân và cũng là y u t giúp nhi u ñ i tư ng GV tham gia 3.2.4.2. N i dung, bi n pháp Hình th c t h c t p-t b i dư ng: “Phương pháp t h c và lòng ham h c, ñó là cái quý nh t”. Đây chính là con ñư ng phát tri n năng l c n i sinh c a ñ i ngũ GV, c a công tác BDTX và là bí quy t ñ h c t p su t ñ i. Đ vi c t b i dư ng ñư c GV ti p nh n và th c hi n; Hi u trư ng thông qua t chuyên môn hư ng d n GV xây d ng k ho ch và th c hi n. T ch c b i dư ng t i các trư ng THPT qua ho t ñ ng chuyên môn: Hi u trư ng c n chú ý các công vi c như phát huy vai trò c a t chuyên môn; tăng cư ng t ch c h i thi tay ngh trong nhà trư ng; t ch c b i dư ng cho GV vi c chu n b bài lên l p: tìm hi u yêu c u chương trình,
 18. 18 yêu c u bài d y, xác ñ nh h th ng m c ñích; n m v ng yêu c u v tri th c, k năng, k x o, phương pháp nh n th c, phát tri n năng l c nh n th c… Hình th c b i dư ng theo chuyên ñ : Hi u trư ng xây d ng k ho ch và t ch c tham gia ho t ñ ng b i dư ng này; Đ c bi t, trong quá trình th c hi n l p k ho ch c n chú ý ñ n vi c tuy n ch n, phân lo i GV; Đánh giá chính xác m t m nh, y u c a t ng GV, t ñó ñ c GV tham gia BDTX phù h p v i yêu c u t ng ñ t b i dư ng. Hình th c BDTX theo chu kỳ và b i dư ng ñ i m i chương trình, ñ i m i sách giáo khoa: là chương trình b t bu c c a GV THPT, ñ t b i dư ng mang tính c p nh t hóa ki n th c hơn và b sung ki n th c. Do v y, Hi u trư ng l p k ho ch th c hi n và ñ m b o ñúng yêu c u ñ t b i dư ng. Đa d ng hóa v hình th c t ch c BDTX cho GV trên cơ s và t h c c a GV; M t khác Hi u trư ng nhà trư ng c n th y rõ nh ng tính ch t ưu vi t, nh ng t n t i b t c p c a t ng lo i hình b i dư ng ñ xem xét và xác ñ nh hình th c. Vi c t ch c ñ ng b và ña d ng hóa các lo i hình s t o ñi u ki n, cơ h i cho nhi u GV tham gia cũng như ña d ng hóa hình th c cũng s có s b sung khi m khuy t cho nhau gi a các hình th c. 3.2.5. C i ti n n i dung, phương pháp b i dư ng thư ng xuyên 3.2.5.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp Xác ñ nh ph n ki n th c ñ t ch c b i dư ng và t b i dư ng cho GV là c n thi t, là s ñ nh hư ng phát tri n năng l c d y h c cho GV. Bi n pháp còn có tác ñ ng ñ n hi u qu lo i hình b i dư ng k c v s lư ng và ch t lư ng.
 19. 19 3.2.5.2. N i dung, bi n pháp Dù hình th c b i dư ng nào thì n i dung cơ b n v n nh m ñ giúp GV c p nh t thêm ki n th c b môn, nghi p v d y h c,… Tùy thu c vào lo i hình b i dư ng c n ch n n i dung b i dư ng phù h p và mang tính v a toàn di n v a kh thi nh t. C i ti n phương pháp BDTX: C i ti n phương pháp nh m m c ñích t o ñi u ki n cho GV có cơ h i phát huy vai trò ch th và tính cá th hóa trong quá trình tham gia BDTX. C i ti n phương pháp BDTX cho GV ph i ñư c ti n hành ñ ng b , phù h p v i yêu c u phát tri n giáo d c hi n nay. 3.2.6. Tăng cư ng ki m tra công tác b i dư ng thư ng xuyên 3.2.6.1. M c ñích, ý nghĩa c a bi n pháp Qua quá trình ki m tra, Hi u trư ng trư ng ñánh giá k t qu th c hi n công tác BDTX cho GV trong nhà trư ng; tìm ra nh ng m t ưu, m t h n ch ñ ñi u ch nh và c i ti n k ho ch, t ch c, ch ñ o th c hi n. 3.2.6.2. N i dung, bi n pháp Xây d ng chu n ñánh giá GV nói chung và chu n ñánh giá BDTX nói riêng m t cách c th và công khai ñ th c hi n. Công tác ki m tra, ñánh giá ph i ñư c t ch c thư ng xuyên, liên t c ñ ng th i luôn luôn bám vào nh ng yêu c u ñ i m i c a ngành ñ ñ m b o s thi t th c, phù h p và ñ t hi u qu ho t ñ ng. 3.2.7. Tăng cư ng các ñi u ki n h tr công tác b i dư ng thư ng xuyên 3.2.7.1. M c tiêu, ý nghĩa c a bi n pháp Cùng v i cơ s v t ch t, thi t b d y h c, vi c xây d ng ñư c môi trư ng thu n l i, xây d ng chính sách khuy n khích nâng cao trình ñ , ñ u tư ñ kinh phí cho các ho t ñ ng cũng có ý nghĩa to l n và c n thi t góp
 20. 20 ph n hoàn thi n qu n lý công tác BDTX cho ñ i ngũ GV THPT c a Hi u trư ng các trư ngTHPT. 3.2.7.2. N i dung, bi n pháp Hoàn thi n h th ng cơ s v t ch t, trang thi t b d y h c ñ y ñ cùng s ñ ng b theo hư ng chu n hóa, hi n ñ i hóa. Xây d ng môi trư ng thu n l i cho công tác BDTX. Là ñi u ki n kích thích ñ m i GV t giác tham gia ho t ñ ng, là ñ ñưa hi u qu công tác BDTX cho ñ i ngũ GV có hi u qu . Tăng cư ng ngu n l c tài chính cho ho t ñ ng BDTX. Đ u tư kinh phí theo quy ñ nh ñ GV có ñi u ki n tham gia công tác b i dư ng và t b i dư ng. Xây d ng các chính sách khuy n khích b i BDTX. Bi u dương k p th i ñ ñ ng viên tinh th n nh ng GV làm tròn trách nhi m, ñ t ch t lư ng cao trong d y h c và giáo d c; ñ th c hi n, Hi u trư ng c n th c hi n gi i pháp huy ñ ng ngu n l c t i ña. Tóm l i, qua ñ xu t b y bi n pháp trên chúng tôi có suy nghĩ: Các bi n pháp trên ñây có m i quan h h u cơ ch t ch nhau và mang tính ñ ng b , m i bi n pháp ñ u có tác ñ ng ñ n các bi n pháp khác và ngư c l i, do v y trong th c ti n c n s d ng ph i h p m i có th nâng cao hi u qu công tác qu n lý, góp ph n ñưa BDTX cho ñ i ngũ GV c a các trư ng THPT trên ñ a bàn huy n có hi u qu . 3.3. Ki m ch ng tính h p lý và kh thi c a các bi n pháp Qua th ng kê k t qu ý ki n c a 14 Cán b qu n lý các trư ng THPT trong huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi v tính phù h p và tính kh thi c a các bi n pháp, chúng tôi thu ñư c k t qu như b ng 3.1 sau:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản