Luận văn: Công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận Ba Đình

Chia sẻ: hild89

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận ba đình', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luận văn: Công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận Ba Đình

Luận văn
Công tác quản lý thu thuế giá
trị gia tăng ở khu vực kinh tế
cá thể trên địa bàn quận Ba
Đình
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Lêi nãi ®Çu


ThuÕ lµ kho¶n thu chñ yÕu cña Ng©n s¸ch Nhµ n­íc, lµ c«ng cô
quan träng ®Ó ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i tæng s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp
quèc d©n. Nh­ vËy, cã thÓ thÊy r»ng ThuÕ lµ mét biÖn ph¸p kinh tÕ cña mäi
Nhµ n­íc. Song ®Ó biÖn ph¸p ®ã ®¹t hiÖu qu¶ sÏ rÊt cÇn ®Õn mét bé phËn
chuyªn tr¸ch, chÊt l­îng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ hµnh thu.
NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy, ®ång thêi ®Ó b¾t nhÞp ®­îc víi b­íc
chuyÓn biÕn vÒ c¬ cÊu, thµnh phÇn kinh tÕ, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· thùc thi
c¶i c¸ch hÖ thèng ThuÕ b­íc hai. Trong ®ã, næi bËt nhÊt lµ viÖc thay thÕ 2
s¾c thuÕ Doanh thu vµ thuÕ Lîi tøc b»ng thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ Thu
nhËp doanh nghiÖp ®­îc th«ng qua t¹i kú häp thø 11 vµ cã hiÖu lùc thi
hµnh tõ 1/1/1999. §©y lµ b­íc ®i v« cïng quan träng, thÓ hiÖn sù m¹nh d¹n
cña §¶ng ta trong c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn sù khëi ®Çu
nµo còng ®Òu cã nh÷ng ch¾c trë kh«ng thÓ tr¸nh khái, nhÊt lµ ë khu vùc
kinh tÕ c¸ thÓ c¶ n­íc nãi chung vµ ®Æc biÖt ë QuËn Ba §×nh nãi riªng. §Ó
cã thÓ th¸o gì ®­îc nh÷ng khã kh¨n nµy vµ t×m ra h­íng ®i míi lµ c¶ mét
vÊn ®Ò nan gi¶i ®èi víi Bé Tµi chÝnh, Tæng côc ThuÕ vµ c¸c c¬ quan h÷u
quan.
QuËn Ba §×nh lµ mét trong 7 QuËn néi thµnh cña thµnh phè Hµ
néi. QuËn Ba §×nh kh«ng réng vÒ diÖn tÝch nh­ng cã nhiÒu trô së, c¬ quan
trung ­¬ng cña §¶ng, chÝnh phñ, c¸c c¬ quan ngo¹i giao, ®¹i sø qu¸n. Tuy
nhiªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë ®©y còng rÊt phong phó. Qua thêi
gian thùc tËp ë Chi côc ThuÕ quËn Ba ®×nh, ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña
c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé c«ng t¸c t¹i Chi côc, t«i ®· ®i s©u nghiªn
cøu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ qu¶n lÝ thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu
vùc kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn QuËn Ba ®×nh trong nh÷ng th¸ng ®Çu


Trang 1
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
triÓn khai luËt thuÕ míi nµy.Tõ ®ã còng xin ®­îc ®­a ra mét sè ph­¬ng
h­íng nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc
kinh tÕ c¸ thÓ, gãp phÇn t¨ng thu cho Ng©n s¸ch nhµ n­íc.
B¾t nguån tõ nh÷ng lÝ do trªn nªn ®Ò tµi cã tªn gäi lµ: “Bµn vÒ
c«ng t¸c qu¶n lÝ thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ trªn
®Þa bµn quËn Ba ®×nh" .


Toµn bé ®Ò tµi ®­îc tr×nh bµy theo kÕt cÊu sau:


PhÇn I: Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi
thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ hiÖn nay.
PhÇn II: T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh
tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn quËn Ba ®×nh trong quý I n¨m 2003
PhÇn III: Mét sè ph­¬ng h­íng t¨ng c­êng qu¶n lý thu thuÕ gi¸
trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ ë quËn Ba ®×nh.


V× thêi gian thùc tËp vµ tr×nh ®é h¹n hÑp nªn bµi viÕt kh«ng thÓ
tr¸nh khái khiÕm khuyÕt, sai sãt. RÊt mong ®­îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c
thÇy c«, c¸c c¸n bé thuÕ vµ nh÷ng ng­êi quan t©m.


Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Trang 2
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Môc lôc
PhÇn I: Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý thuÕ gi¸
trÞ gia t¨ng ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ c¸
thÓ hiÖn nay.


I. ThuÕ vµ vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ
tr­êng:
1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña thuÕ.
2. Vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.


II. Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia
t¨ng ë n­íc ta hiÖn nay:
1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng thay cho
thuÕ Doanh thu.
2. ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt.
3. Néi dung c¬ b¶n cña luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.


ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ
III.
gia t¨ng ®èi víi khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ:
1. VÞ trÝ, vai trß cña kinh tÕ c¸ thÓ trong nÒn kinh tÕ thÞ
tr­êng.
ý nghÜa cña viÖc t¨ng c­êng qu¶n lý thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
2.
®èi víi khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ.
Trang 3
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
PhÇn II: T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ
gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa
bµn QuËn Ba §×nh quý I n¨m 2003.


I. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi vµ t×nh h×nh qu¶n lý
thu thuÕ trªn ®Þa bµn quËn Ba §×nh:
1. Mét sè nÐt vÒ ®Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi.
2. C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y thu thuÕ trªn ®Þa bµn quËn Ba
§×nh.


II. T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi
c¸c hé kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn quËn Ba §×nh
trong nh÷ng th¸ng ®Çu thùc hiÖn luËt thuÕ míi:
1. Qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ.
2. Qu¶n lý c¨n cø tÝnh thuÕ.
3. Qu¶n lý kh©u thu nép tiÒn thuÕ.


PhÇn III: Mét sè ph­¬ng h­íng
t¨ng c­êng qu¶n lý thu thuÕ ë khu vùc
kinh tÕ c¸ thÓ t¹i QuËn Ba §×nh.


I. Qu¶n lÝ ®èi t­îng nép thuÕ:


1. Qu¶n lý nh÷ng hé ®· qu¶n lý ®­îc .


Trang 4
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
2. Qu¶n lý nh÷ng hé ch­a qu¶n lý ®­îc.


II. Qu¶n lý vÒ c¨n cø tÝnh thuÕ:


III. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý thu nép trªn thuÕ:
1. C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch.
2. C«ng t¸c ®«n ®èc thu nép thuÕ.
3. C«ng t¸c kiÓm tra vµ thanh tra thuÕ.


IV. C¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc c¸n bé:
1. ChÊn chØnh bé m¸y ho¹t ®éng cña Chi côc thuÕ QuËn Ba
§×nh.
2. T¨ng c­êng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé mét c¸ch cã hÖ thèng.
3. Cã chÝnh s¸ch vÒ l­¬ng tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸n bé thuÕ.
4. Tranh thñ sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña c¬ quan thuÕ vµ c¸c
cÊp, c¸c ngµnh cã liªn quan.


V. Mét sè biÖn ph¸p kh¸c:
1. Tõng b­íc ®­a khoa häc kü thuËt vµo qu¶n lý thu thuÕ nh­
øng dông c«ng cô tin häc.
2. Lµm thay ®æi thãi quen cña ng­êi d©n vÒ viÖc sö dông ho¸
®¬n, chøng tõ.
3. KiÕn nghÞ vÒ v¨n b¶n luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc.
Trang 5
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
PhÇn I
Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý thuÕ gi¸
trÞ gia t¨ng ®èi víi thµnh phÇn
kinh tÕ c¸ thÓ.


I. ThuÕ vµ vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh
tÕ thÞ tr­êng:


Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña ThuÕ:
1.


ThuÕ xuÊt hiÖn cïng víi sù xuÊt hiÖn cña Nhµ n­íc vµ sù ph¸t
triÓn tån t¹i cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ tiÒn tÖ. Nhµ n­íc sö dông thuÕ
nh­ mét c«ng cô ®Ó phôc vô cho viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm
vô cña m×nh. LÞch sö cµng ph¸t triÓn, c¸c hÖ thèng thuÕ kho¸, c¸c h×nh
thøc thuÕ kho¸ vµ ph¸p luËt thuÕ ngµy cµng ®a d¹ng vµ hoµn thiÖn cïng
víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c kho¶n ®ãng gãp cña ng­êi
d©n cho Nhµ n­íc ®­îc x¸c ®Þnh vµ ®­îc quy ®Þnh c«ng khai b»ng luËt
ph¸p cña Nhµ n­íc .
C¸c kho¶n thuÕ ®ãng gãp cña d©n t¹o thµnh quü tiÒn tÖ cña Nhµ
n­íc. Cïng víi sù hoµn thiÖn chøc n¨ng cña Nhµ n­íc, ph¹m vi sö dông
quü tiÒn tÖ cña Nhµ n­íc ngµy cµng më réng. Nã kh«ng chØ ®¶m b¶o
chi tiªu ®Ó duy tr× quyÒn lùc cña bé m¸y Nhµ n­íc, mµ cßn ®Ó chi tiªu
cho c¸c nhu cÇu phóc lîi chung vµ kinh tÕ. Nh­ vËy g¾n liÒn víi Nhµ
Trang 6
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
n­íc, thuÕ lu«n lµ mét vÊn ®Ò thêi sù nãng báng ®èi víi c¸c ho¹t ®éng
kinh tÕ x· héi vµ víi mäi tÇng líp d©n c­.
Cã rÊt nhiÒu c¸c quan ®iÓm nh×n nhËn thuÕ d­íi nhiÒu h×nh thøc
kh¸c nhau, nh­ng ®øng trªn gãc ®é tµi chÝnh, cã thÓ xem xÐt thuÕ d­íi
kh¸i niÖm nh­ sau:
ThuÕ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tµi chÝnh b¾t buéc nh­ng
phi h×nh sù cña Nhµ n­íc nh»m ®éng viªn mét sè bé phËn thu nhËp
tõ lao ®éng, tõ cña c¶i, tõ vèn, tõ c¸c chi tiªu hµng ho¸ vµ dÞch vô, tõ
tµi s¶n cña c¸c thÓ nh©n vµ ph¸p nh©n nh»m tËp trung vµo tay Nhµ
n­íc ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ cho bé m¸y nhµ n­íc vµ c¸c
nhu cÇu chung cña x· héi. C¸c kho¶n ®éng viªn qua thuÕ ®­îc thÓ
chÕ ho¸ b»ng luËt.
Víi nhËn thøc nh­ vËy, cã thÓ thÊy râ sù kh¸c nhau gi÷a thuÕ víi
c¸c h×nh thøc ph©n phèi kh¸c dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau ®©y:
 §Æc ®iÓm thø nhÊt : ThuÕ lµ mét biÖn ph¸p tµi chÝnh cña
Nhµ n­íc mang tÝnh quyÒn lùc, tÝnh c­ìng chÕ, tÝnh ph¸p lý cao nh­ng
sù b¾t buéc nµy lµ phi h×nh sù.
Qu¸ tr×nh ®éng viªn nguån thu tõ thuÕ cña Nhµ n­íc lµ qu¸ tr×nh
chuyÓn ®æi quyÒn së h÷u mét bé phËn thu nhËp cña c¸c ph¸p nh©n vµ
thÓ nh©n thµnh quyÒn së h÷u cña Nhµ n­íc. Do ®ã Nhµ n­íc ph¶i dïng
quyÒn lùc ®Ó thùc hiÖn quyÒn chuyÓn ®æi. TÝnh quyÒn lùc t¹o nªn sù b¾t
buéc lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, nh­ng v× c¸c ho¹t ®éng thu nhËp cña
thÓ nh©n vµ ph¸p nh©n kh«ng g©y c¶n trë cho x· héi nªn tÝnh b¾t buéc
nµy lµ phi h×nh sù. V× vËy cã thÓ nãi viÖc ®¸nh thuÕ kh«ng mang tÝnh
h×nh ph¹t.
§Æc ®iÓm nµy ®­îc thÓ chÕ ho¸ trong hiÕn ph¸p cña mäi quèc gia,
viÖc ®ãng gãp thuÕ cho nhµ n­íc ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng nghÜa vô
b¾t buéc ®èi víi c«ng d©n. Mäi c«ng d©n lµm nghi· vô ®ãng thuÕ theoTrang 7
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
nh÷ng luËt thuÕ ®­îc c¬ quan quyÒn lùc tèi cao quy ®Þnh vµ nÕu kh«ng
thi hµnh sÏ bÞ c­ìng chÕ theo nh÷ng h×nh thøc nhÊt ®Þnh.
* §Æc ®iÓm thø hai: ThuÕ tuy lµ biÖn ph¸p tµi chÝnh cña Nhµ n­íc
mang tÝnh b¾t buéc, song sù b¾t buéc ®ã lu«n lu«n ®­îc x¸c lËp trªn
nÒn t¶ng kinh tÕ-x· héi cña ng­êi lµm nhiÖm vô ®ãng thuÕ, do ®ã thuÕ
bao giê còng chøa ®ùng c¸c yÕu tè kinh tÕ x· héi.
+ YÕu tè kinh tÕ thÓ hiÖn : HÖ thèng thuÕ tr­íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn
thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña mét Quèc gia, c¬ cÊu kinh tÕ, thùc
tiÔn vËn ®éng cña c¬ cÊu kinh tÕ ®ã, còng nh­ chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n
lý cña Nhµ n­íc. Cïng víi yÕu tè ®ã cßn ph¶i kÓ ®Õn ph¹m vi, møc ®é
chi tiªu cña Nhµ n­íc nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kinh tÕ cña m×nh.
+ YÕu tè x· héi thÓ hiÖn : HÖ thèng thuÕ ph¶i dùa trªn phong tôc,
tËp qu¸n cña quèc gia, kÕt cÊu giai cÊp còng nh­ ®êi sèng thùc tÕ cña
c¸c thµnh viªn trong tõng giai ®o¹n lÞch sö. MÆt kh¸c thuÕ cßn thùc hiÖn
ph©n phèi l¹i thu nhËp x· héi ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi.
Nh­ vËy møc ®éng viªn qua thuÕ trong GDP cña mét quèc gia
phô thuéc vµo nhu cÇu chi tiªu cña Nhµ n­íc vµ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, x·
héi cña quèc gia ®ã.
* §Æc ®iÓm thø ba: ThuÕ lµ mét kho¶n ®ãng gãp kh«ng mang tÝnh
chÊt hoµn tr¶ trùc tiÕp. Nghi· lµ kho¶n ®ãng gãp cña c«ng d©n b»ng
h×nh thøc thuÕ kh«ng ®ßi hái ph¶i hoµn tr¶ ®óng b»ng sè l­îng vµ
kho¶n thu mµ nhµ n­íc thu tõ c«ng d©n ®ã nh­ lµ mét kho¶n vay m­în.
Nã sÏ ®­îc hoµn tr¶ l¹i cho ng­êi nép thuÕ th«ng qua c¬ chÕ ®Çu t­ cña
Ng©n s¸ch nhµ n­íc cho viÖc s¶n xuÊt vµ cung cÊp hµng ho¸ c«ng céng.
§Æc ®iÓm nµy lµm næi râ sù kh¸c nhau gi÷a thuÕ vµ lÖ phÝ. LÖ phÝ
®­îc coi lµ mét kho¶n ®èi gi¸ gi÷a Nhµ n­íc víi c«ng d©n, khi c«ng
d©n thõa h­ëng nh÷ng dÞch vô c«ng céng do nhµ n­íc cung cÊp ph¶i tr¶
mét phÇn thu nhËp cña m×nh cho nhµ n­íc. Tuy nhiªn viÖc trao ®æi nµyTrang 8
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
th­êng kh«ng tu©n thñ theo h×nh thøc trao ®æi ngang gi¸ dùa trªn quy
luËt cña thÞ tr­êng.
Tãm l¹i, ThuÕ lµ mét biÖn ph¸p kinh tÕ cña mäi Nhµ n­íc, nã ®­îc
thùc thi khi ho¹t ®éng kinh tÕ t¹o ra thu nhËp hoÆc sö dông nguån thu
nhËp t¹o ra. §Æc biÖt, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vai trß cña Nhµ n­íc
ngµy cµng trë nªn quan träng th× vai trß cña thuÕ còng chiÕm vÞ trÝ
kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh
tÕ.


2. Vai trß cña ThuÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng:

Sö dông c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó gi¶i quyÕt 3 vÊn ®Ó c¬ b¶n cña nÒn
kinh tÕ (s¶n xuÊt c¸i g×, nh­ thÕ nµo, cho ai) lµ ph¸t kiÕn vÜ ®¹i cña nh©n
lo¹i, c¬ chÕ thÞ tr­êng th«ng qua nh÷ng yÕu tè cña nã ®· t¹o ra ®éng lùc
thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, kÝch thÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng
cao chÊt l­îng hiÖu qu¶, thóc ®Èy qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt, ®Èy
nhanh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung ho¸ s¶n xuÊt.
Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®ã, c¬ chÕ thÞ tr­êng cã nh­îc ®iÓm lµ
g©y cho x· héi nh÷ng l·ng phÝ vÒ lao ®éng, tµi nguyªn, vèn dÉn ®Õn ®éc
quyÒn thñ tiªu c¹nh tranh. Víi c¬ chÕ ph©n phèi qua thÞ tr­êng th­êng
khoÐt s©u hè ng¨n c¸ch gi÷a ng­êi giÇu vµ ng­êi nghÌo, t¹o sù bÊt æn
®Þnh vÒ kinh tÕ x· héi.
Tõ nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm ®ã cÇn thiÕt ph¶i cã sù can thiÖp cña Nhµ
n­íc vµo qu¸ tr×nh kinh tÕ -x· héi ®Ó ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc cña
c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng nh­îc ®iÓm cña chóng. §Ó
qu¶n lý, ®iÒu hµnh vÜ m« nÒn kinh tÕ x· héi, Nhµ n­íc sö dông nhiÒu
c«ng cô nh­: KÕ hoÆch ho¸, ph¸p luËt, c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn
tÖ..vv.. Trong c¸c c«ng cô trªn th× chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ ®ãng vai
trß quan träng nhÊt vµ ThuÕ lµ mét c«ng cô quan träng trong chÝnh s¸ch

Trang 9
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
tµi chÝnh tiÒn tÖ, thuÕ ®­îc nhµ n­íc sö dông ®Ó thùc hiÖn vai trß qu¶n
lý vÜ m« kinh tÕ x· héi.
Cã thÓ thÊy râ vai trß cña ThuÕ næi bËt ë c¸c mÆt sau:


* ThuÕ lµ nguån thu chñ yÕu cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc:


Mét nÒn tµi chÝnh quèc gia lµnh m¹nh ph¶i dùa chñ yÕu vµo
nguån thu tõ néi bé nÒn kinh tÕ quèc d©n.TÊt c¶ c¸c nhu cÇu chi tiªu
cña Nhµ n­íc ®Òu ®­îc ®¸p øng qua c¸c nguån thu tõ thuÕ, phÝ vµ c¸c
h×nh thøc thu kh¸c nh­: vay m­în, viÖn trî n­íc ngoµi, b¸n tµi nguyªn
quèc gia, thu kh¸c..vv.. Song thùc tÕ c¸c h×nh thøc thu ngoµi thuÕ ®ã cã
rÊt nhiÒu h¹n chÕ, bÞ rµng buéc bëi nhiÒu ®iÒu kiÖn. Do ®ã thuÕ ®­îc coi
lµ kho¶n thu quan träng nhÊt v× kho¶n thu nµy mang tÝnh chÊt æn ®Þnh
vµ khi nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× kho¶n thu nµy cµng t¨ng. ë n­íc
ta, ThuÕ thùc sù trë thµnh nguån thu chñ yÕu cña Ng©n s¸ch Nhµ n­íc
tõ n¨m 1990. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua tû träng sè thuÕ trong tæng thu
ng©n s¸ch .
BiÒu 1: T×nh h×nh tØ lÖ thuÕ vµ phÝ trong tæng thu ng©n s¸ch nhµ
n­íc ta trong thêi gian qua ( Tµi liÖu cña Tæng côc thuÕ ).


N¨m Tæng sè thuÕ vµ phÝ % So víi tæng thu % So víi GDP
( tû ®ång) NSNN
1990 5906 73.7 14.0
1991 9844 92.7 12.83
1992 18514 88.0 16.75
1993 28695 90.5 21.0
1994 36629 89.6 21.51
Trang 10
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Qua biÓu trªn ta thÊy sè thu thuÕ vµ phÝ ®· chiÕm phÇn chñ yÕu
trong tæng thu NSNN vµ t¨ng nhanh qua c¸c n¨m, ®· b¶o ®¶m vÒ c¬ b¶n
yªu cÇu chi th­êng xuyªn ngµy cµng t¨ng cña NSNN, gi¶m béi chi ng©n
s¸ch, gi¶m l¹m ph¸t, tõng b­íc gãp phÇn æn ®Þnh trËt tù x· héi, giµnh
mét phÇn ®Ó t¨ng chi cho tÝch luü. Nh­ vËy, chøng tá thuÕ lµ nguån thu
quan träng nhÊt cña NSNN.


* ThuÕ, mét c«ng cô gãp phÇn ®iÒu chØnh c¸c môc tiªu kinh tÕ vÜ
m« cña Nhµ n­íc:


ChÝnh s¸ch thuÕ ®­îc ®Æt ra kh«ng chØ nh»m mang l¹i sè thu ®¬n
thuÇn cho ng©n s¸ch mµ yªu cÇu cao h¬n lµ qua thu gãp phÇn thùc hiÖn
chøc n¨ng viÖc kiÓm kª, kiÓm so¸t, qu¶n lý h­íng dÉn vµ khuyÕn khÝch
ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më réng l­u th«ng ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn
kinh tÕ theo h­íng ph¸t triÓn cña kÕ ho¹ch nhµ n­íc, gãp phÇn tÝch cùc
vµo viÖc ®iÒu chØnh c¸c mÆt mÊt c©n ®èi lín trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Ngµy nay, h­íng vµo viÖc xö lý c¸c môc tiªu cña kinh tÕ vÜ m« lµ
nhiÖm vô träng t©m cña mäi chÝnh phñ. Sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña
viÖc qu¶n lý Nhµ n­íc, nÒn kinh tÕ lµ gi¶i quyÕt c¸c môc tiªu cña kinh
tÕ vÜ m«. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i, ng­êi ta th­êng x¸c
®Þnh 4 môc tiªu c¬ b¶n cña kinh tÕ vÜ m« mµ mäi chÝnh phñ ph¶i theo
®uæi. Bèn môc tiªu ®ã lµ:
- §¶m b¶o thóc ®Èy sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ mét c¸ch hîp lý .
- T¹o ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm ®Çy ®ñ cho ng­êi lao ®éng.
- æn ®Þnh gi¸ c¶, tiÒn tÖ, chèng l¹m ph¸t.
-Thùc hiÖn sù c©n b»ng c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ.
Trang 11
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Víi 4 môc tiªu trªn ta cã thÓ thÊy râ ThuÕ lµ mét c«ng cô hÕt søc
quan träng nh»m biÕn 4 môc tiªu ®ã thµnh hiÖn thùc.


1. ThuÕ kÝch thÝch sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ, t¹o c«ng ¨n viÖc
lµm:


§Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu nµy, mét trong nh÷ng c«ng cô quan
träng mµ nhµ n­íc sö dông lµ chÝnh s¸ch thuÕ. Néi dung ®iÒu tiÕt cña
thuÕ gån hai mÆt: KÝch thÝch vµ h¹n chÕ. Nhµ n­íc ®· sö dông chÝnh
s¸ch thuÕ mét c¸ch linh ho¹t trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh, b»ng viÖc t¸c
®éng vµo cung-cÇu nh»m ®iÒu chØnh chu kú kinh doanh- mét ®Æc tr­ng
vèn cã cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.
Khi nÒn kinh tÕ suy tho¸i, tøc lµ khi ®Çu t­ ngõng trÖ, s¶n xuÊt vµ
tiªu dïng ®Òu gi¶m th× nhµ n­íc dïng thuÕ ®Ó kÝch thÝch ®Çu t­ vµ
khuyÕn khÝch tiªu dïng.
- B»ng viÖc gi¶m thuÕ ®¸nh vµo s¶n xuÊt, gi¶m thuÕ ®èi víi
hµng s¶n xuÊt ra ®Ó khuyÕn khÝch t¹o lîi nhuËn, kÝch thÝch
viÖc ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt.
- B»ng viÖc gi¶m thÕ ®¸nh vµo tiªu dïng nh»m khuyÕn khÝch
tiªu dïng.
- §Ó h¹n chÕ vµ g©y ¸p lùc ®èi víi viÖc l­u gi÷ vèn kh«ng ®­a
vµo ®Çu t­, cã thÓ t¨ng thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp vÒ tiÒn göi tiÕt
kiÖm vµ thu nhËp vÒ tµi s¶n dù tr÷, tõ ®ã sÏ khuyÕn khÝch viÖc
®­a vèn vµo ®Çu t­, s¶n xuÊt kinh doanh.
Khi nÒn kinh tÕ h­ng thÞnh, ®Ó ng¨n chÆn nguy c¬ mét nÒn kinh
tÕ “nãng” ph¸t triÓn dÉn ®Õn l¹m ph¸t vµ khñng ho¶ng thõa th× nhµ n­íc
dïng thuÕ ®Ó gi¶m tèc ®é ®Çu t­ å ¹t vµ gi¶m bít møc tiªu dïng cña x·
héi. Song viÖc t¨ng thuÕ ph¶i ®­îc xem xÐt trong mét giíi h¹n cho phÐpTrang 12
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
®Ó ®¶m b¶o võa t¨ng nguån thu cho NSNN võa ®iÒu chØnh c¬ cÊu ngµnh
nghÒ hîp lý.
Nh­ vËy, cã thÓ thÊy sù t¸c ®éng cña thuÕ cã ¶nh h­ëng rÊt lín
®Õn nÒn kinh tÕ, ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt kinh tÕ thÞ tr­êng cña Nhµ n­íc.
Th«ng qua thuÕ, Nhµ n­íc thùc hiÖn ®Þnh h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt.
ChÝnh s¸ch thuÕ cã ®Þnh h­íng ph©n biÖt, cã thÓ gãp phÇn t¹o ra sù ph¸t
triÓn c©n ®èi hµi hoµ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c khu vùc, c¸c thµnh phÇn kinh
tÕ, lµm gi¶m bít chi phÝ x· héi vµ thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Trong
nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng x¶y ra c¸c chu kú kinh doanh ®ã lµ chu kú dao
®éng lªn xuèng vÒ møc ®é thÊt nghiÖp vµ tû lÖ l¹m ph¸t, sù æn ®Þnh nÒn
kinh tÕ víi t×nh tr¹ng cã ®Çy ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm, l¹m ph¸t ë møc thÊp
®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng lµ h­íng phÊn ®Êu nç lùc
cña mäi chÝnh phñ nh»m san b»ng chu kú kinh doanh, ®­a gi¸ c¶ vÒ
møc æn ®Þnh.


2. ThuÕ thùc hiÖn vai trß t¸i ph©n phèi c¸c nguån tµi chÝnh,
gãp phÇn ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi:


Kinh tÕ thÞ tr­êng lµm ra t¨ng sù ph©n ho¸ giµu nghÌo, sù ph©n
ho¸ nµy cã nh÷ng khi bÊt hîp lý vµ lµm gi¶m tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ-x·
héi. Do vËy, cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ph©n phèi l¹i cña c¶i x· héi
nh»m h¹n chÕ sù ph©n ho¸ nµy, lµm lµnh m¹nh x· héi.
Nhµ n­íc dïng thuÕ ®Ó ®iÒu tiÕt phÇn chªnh lÖch gi÷a ng­êi giµu
vµ ng­êi nghÌo, th«ng qua viÖc trî cÊp hoÆc cung cÊp hµng ho¸ c«ng
céng. Th«ng qua thuÕ thu nhËp, Nhµ n­íc thùc hiÖn vai trß ®iÒu chØnh
vÜ m« trong lÜnh vùc tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp, h¹n chÕ sù ph©n ho¸ giµu
nghÌo vµ tiÕn tíi c«ng b»ng x· héi. Mét khÝa c¹nh kh¸c cña chÝnh s¸ch
thuÕ nh»m ®iÒu chØnh thu nhËp lµ c¸c kho¶n thuÕ ®¸nh vµo tiªu dïng:
ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng.

Trang 13
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Víi nh÷ng hµng hãa dÞch vô thiÕt yÕu viÖc gi¶m thuÕ sÏ cã lîi
cho ng­êi nghÌo h¬n vµ sù chªnh lÖch vÒ thu nhËp còng ®­îc gi¶m bít.
Tr¸i l¹i nh÷ng mÆt hµng xa xØ, cao cÊp viÖc t¨ng thuÕ sÏ gãp phÇn ph©n
phèi l¹i mét bé phËn thu nhËp cña ng­êi giµu trong x· héi. Tuy nhiªn,
khi sö dông c«ng cô thuÕ ®Ó ®iÒu chØnh thu nhËp, møc thu nªn x©y
dùng hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng ®iÒu tiÕt qu¸ lín lµm gi¶m kh¸t väng lµm
giµu cña nhµ kinh doanh vµ gi¶m kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ®Êt
n­íc.


3. ThuÕ lµ c«ng cô kiÒm chÕ l¹m ph¸t:


Nguyªn nh©n cña l¹m ph¸t cã thÓ do cung cÇu lµm cho gi¸ c¶
hµng ho¸ t¨ng lªn hoÆc do chi phÝ ®Çu vµo t¨ng. ThuÕ ®­îc sö dông ®Ó
®iÒu chØnh l¹m ph¸t, æn ®Þnh gi¸ c¶ thÞ tr­êng. NÕu cung nhá h¬n cÇu
th× nhµ n­íc dïng thuÕ ®Ó ®iÒu chØnh b»ng c¸ch gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c
yÕu tè s¶n xuÊt, gi¶m thuÕ thu nhËp ®Ó kÝch thÝch ®Çu t­ s¶n xuÊt ra
nhiÒu khèi l­îng s¶n phÈm nhiÒu h¬n. §ång thêi t¨ng thuÕ ®èi víi hµng
ho¸ tiªu dïng ®Ó gi¶m bít cÇu. NÕu l¹m ph¸t do chi phÝ t¨ng, gia t¨ng
thÊt nghiÖp, sù tr× trÖ cña tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, gi¸ c¶ ®Çu vµo t¨ng,
nhµ n­íc dïng thuÕ h¹n chÕ t¨ng chi phÝ b»ng c¸ch c¾t gi¶m thuÕ ®¸nh
vµo chi phÝ, kÝch thÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.


4. ThuÕ gãp phÇn b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc vµ t¹o ®iÒu
kiÖn hoµ nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi:


B¶o hé hîp lý nÒn s¶n xuÊt trong n­íc tr¸nh khái sù c¹nh
tranh khèc kiÖt tõ bªn ngoµi ®­îc coi lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c
n­íc. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt th«ng qua thuÕ xuÊt nhËp khÈu. §ÓTrang 14
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
kÝch thÝch s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn, kÝch thÝch s¶n xuÊt hµng ho¸
xuÊt khÈu, nhµ n­íc ®¸nh thuÕ rÊt thÊp hoÆc kh«ng ®¸nh thuÕ vµo hµng
xuÊt khÈu. KhuyÕn khÝch xuÊt khÈu hµng ho¸ ®· qua chÕ biÕn, h¹n chÕ
xuÊt khÈu nguyªn liÖu th«. §¸nh thuÕ nhËp khÈu thÊp ®èi víi hµng ho¸
m¸y mãc thiÕt bÞ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc vµ ®¸nh thuÕ nhËp khÈu
cao ®èi víi hµng ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ trong n­íc ®· s¶n xuÊt ®­îc
hoÆc hµng ho¸ tiªu dïng xa xØ.
HiÖn nay, xu h­íng héi nhËp kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë
trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Sù ­u ®·i, c¸c hiÖp ®Þnh vÒ thuÕ, tÝnh
th«ng lÖ quèc tÕ cña chÝnh s¸ch thuÕ cã thÓ lµm gia t¨ng sù hoµ nhËp
kinh tÕ gi÷a mét sè quèc gia víi khu vùc vµ céng ®ång quèc tÕ.
Tr­íc sù ®æi míi m¹nh mÏ cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái hµng
lo¹t c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, tµi chÝnh ph¶i thay ®æi cho phï hîp, trong
®ã cã chÝnh s¸ch thuÕ kho¸. Kú häp thø XI Quèc héi kho¸ IX n­íc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam ®· th«ng qua hai luËt thuÕ quan
träng lµ LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp
cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/1999 thay thÕ cho LuËt thuÕ doanh thu, lîi
tøc. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ngµnh thuÕ còng nh­ c¸c ®èi t­îng s¶n xuÊt kinh
doanh ph¶i n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh 2 luËt thuÕ nµy gióp
cho ThuÕ ngµy cµng cã søc kh¶ thi, hiÖu qu¶ h¬n trong nÒn kinh tÕ thÞ
tr­êng.


II. Sù cÇn thiÕt ph¶I ¸p dông thuÕ thuÕ Gi¸
trÞ gia t¨ng ë n­íc ta hiÖn nay:


1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng thay
cho thuÕ Doanh thu:Trang 15
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ChØ cã s¶n xuÊt míi t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi vµ nguån
thu cho NSNN. Do ®ã, Nhµ n­íc cã tr¸ch nhiÖm quan t©m, t¹o m«i
tr­êng thuËn lîi cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn, l­u th«ng ®­îc th«ng suèt. Mét
m«i tr­êng ®Çu t­ ®­îc coi lµ thuËn lîi nÕu trong ®ã, nh÷ng c¬ chÕ
chÝnh s¸ch ®­îc quy ®Þnh phï hîp, râ rµng, æn ®Þnh, Ýt cã biÕn ®éng ®Ó
t¹o cho doanh nghiÖp yªn t©m bá vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh
doanh.
ë n­íc ta, ®Õn thêi ®iÓm nµy, Nhµ n­íc thÊy cÇn thiÕt ph¶i ¸p
dông thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó thay thÕ cho thuÕ doanh thu v× c¸c lý do
sau:
Víi ViÖt Nam, ThuÕ doanh thu ®· ®­îc ¸p dông tõ rÊt l©u, tr­íc
®©y cã tªn lµ ThuÕ doanh nghiÖp, tõ khi c¶i c¸ch thuÕ b­íc mét (tõ n¨m
1990) ®­îc ®æi tªn lµ ThuÕ doanh thu. ThuÕ doanh thu cã ®Æc tr­ng c¬
b¶n lµ cã nhiÒu møc thuÕ suÊt, ph©n biÖt theo nghµnh hµng vµ mÆt hµng.
ThuÕ thu hµng th¸ng vµ tÝnh trªn tæng doanh thu b¸n hµng, kh«ng cã
khÊu trõ thuÕ ®· nép ë kh©u tr­íc. ThuÕ suÊt ®­îc quy ®Þnh thÊp.
ThuÕ doanh thu cã ­u ®iÓm lµ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, thu døt ®iÓm
tõng lÇn b¸n hµng mµ kh«ng ph¶i theo dâi tho¸i tr¶ sè thuÕ ®· nép ë
kh©u tr­íc. V× vËy, nguån thu cña c¸c cÊp ng©n s¸ch vµ gi÷a c¸c ®Þa
ph­¬ng còng t­¬ng ®èi æn ®Þnh.
Tuy nhiªn, thuÕ doanh thu cã nhiÒu nh­îc ®iÓm, trong ®ã,
nh­îc ®iÓm lín nhÊt lµ thu thuÕ trïng l¾p. ThuÕ doanh thu quy ®Þnh cø
mçi lÇn b¸n hµng lµ mét lÇn ph¶i nép ThuÕ doanh thu nªn cµng chuyªn
m«n ho¸ s©u th× cµng ph¶i nép nhiÒu thuÕ. Ng­îc l¹i, nÕu tæ chøc s¶n
xuÊt khÐp kÝn kiÓu tù cÊp tù tóc th× ph¶i nép Ýt thuÕ h¬n. Do ®ã, thuÕ
doanh thu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸.
MÆt kh¸c, c¬ chÕ thuÕ cã nhiÒu møc thuÕ suÊt ®Ó b¶o hé ®Õn tõng ngµnh
hµng, mÆt hµng chØ phï hîp víi thêi kú kÕ hoÆch ho¸, thêi k× mµ gi¸ c¶Trang 16
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
®¹i bé phËn hµng ho¸ ®Òu do Nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý.ViÖc quy
®Þnh qu¸ nhiÒu thuÕ suÊt lµm cho s¾c thuÕ phøc t¹p, t¹o kÏ hë ®Ó trèn
thuÕ, l¸ch thuÕ. MÆt kh¸c thuÕ Doanh thu quy ®Þnh qu¸ nhiÒu c¸c
tr­êng hîp miÔn gi¶m thuÕ, nhiÒu khi kh«ng ®óng tÝnh chÊt cña thuÕ
gi¸n thu, g©y phøc t¹p cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn, qu¶n lý.
Sang c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng, gi¸ c¶ hµng ho¸ do cung- cÇu
trªn thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh, nÕu vÉn duy tr× c¬ chÕ nhiÒu thuÕ suÊt th× chØ
lµm t¨ng thªm khã kh¨n, phøc t¹p trong qu¶n lý vµ t¹o nhiÒu kÏ hë cho
trèn lËu thuÕ... ChÝnh v× vËy, trong c¶i c¸ch thuÕ b­íc II nµy, Quèc héi
®· quyÕt ®Þnh ban hµnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó ¸p dông tõ 1/1/2003
thay thÕ cho thuÕ doanh thu.


2. ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt:

ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ thuÕ tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm
cña hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh ë tõng kh©u trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt,
l­u th«ng ®Õn tiªu dïng.
V× chØ tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô ë
tõng kh©u b¸n hµng, kh«ng ®¸nh vµo phÇn gi¸ trÞ ®· chÞu thuÕ ë kh©u
tr­íc, cho nªn c¸ch tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ rÊt khoa häc, rÊt cÇn
thiÕt ®èi víi ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo h­íng C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i
ho¸ vµ phï hîp víi yªu cÇu héi nhËp quèc tÕ.
Víi b¶n chÊt ®ã, ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n so
víi thuÕ doanh thu, nh­ sau:


+ ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng thu trïng l¾p cho nªn gãp phÇn
khuyÕn khÝch chuyªn m«n ho¸, hîp t¸c ho¸ ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt
l­îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.Trang 17
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
+ ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng chØ tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm,
kh«ng tÝnh vµo vèn, nªn gãp phÇn khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n bá
vèn ra ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, phï hîp víi ®Þnh h­íng
ph¸t triÓn kinh tÕ ë n­íc ta trong thêi gian tíi.
+ ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng gãp phÇn khuyÕn khÝch m¹nh mÏ viÖc
s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, v× hµng ho¸ xuÊt khÈu ch¼ng nh÷ng kh«ng
ph¶i chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u xuÊt khÈu mµ cßn ®­îc tho¸i tr¶
l¹i toµn bé sè thuÕ ®· thu ë c¸c kh©u tr­íc.
+ ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc thu tËp trung ngay ë kh©u ®Çu tiªn
lµ kh©u s¶n xuÊt hoÆc kh©u nhËp khÈu hµng ho¸ vµ thu ë mçi kh©u ®Òu
cã thÓ kiÓm tra ®­îc viÖc thu nép thuÕ ë kh©u tr­íc, cho nªn h¹n chÕ
®­îc thÊt thu h¬n so víi thuÕ doanh thu.
+ ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc thùc hiÖn thèng nhÊt vµ chÆt chÏ
theo nguyªn t¾c c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua, b¸n hµng ®Ó khÊu trõ sè thuÕ
®· nép ë kh©u tr­íc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ, nÕu kh«ng cã ho¸ ®¬n mua
hµng ghi râ sè thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép ë kh©u tr­íc th× kh«ng ®­îc
khÊu trõ thuÕ. V× vËy, ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng khuyÕn khÝch c¸c c¬ së s¶n
xuÊt, kinh doanh khi mua hµng ph¶i ®ßi ho¸ ®¬n, vµ khi b¸n hµng ph¶i
cã ho¸ ®¬n theo ®óng quy ®Þnh. Víi nguyªn t¾c thuÕ thu ë kh©u sau
®­îc khÊu trõ sè thuÕ ®· nép ë kh©u tr­íc, ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng sÏ gãp
phÇn h¹n chÕ ®­îc nh÷ng sai sãt, gian lËn trong viÖc ghi chÐp ho¸ ®¬n.
Ho¹t ®éng mua-b¸n hµng ho¸, cung øng lao vô, dÞch vô cã ho¸ ®¬n,
chøng tõ ®­îc ®­a vµo nÒ nÕp thµnh thãi quen trong nÒn kinh tÕ sÏ lµ
tiÒn ®Ò cho viÖc tin häc ho¸ qu¸ tr×nh qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, h¹n
chÕ bít nh÷ng sai sãt, tiªu cùc vµ mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho nÒn kinh tÕ.
+ ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, t¹o ®iÒu
kiÖn cho ViÖt nam héi nhËp kinh tÕ víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn
thÕ giíi.Trang 18
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Râ rµng, thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng cã nhiÒu ­u ®iÓm næi tréi h¬n thuÕ
doanh thu. Môc ®Ých chñ yÕu cña viÖc ¸p dông thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ
t¹o thªm thuËn lîi cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t triÓn, chø
kh«ng nh»m t¨ng møc ®éng viªn, cµng kh«ng ph¶i lµ lµm cho doanh
nghiÖp khã kh¨n.


2. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng:


Theo luËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®· ®­îc quèc héi kho¸ IX th«ng
qua t¹i kú häp thø 11.
NghÞ ®Þnh sè 28/2003/N§-CP.
Th«ng t­ sè 89/2003/TT-BTC.


 Ph¹m vi ¸p dông :


§èi t­îng chÞu thuÕ : Hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt,
a.
kinh doanh vµ tiªu dïng ë ViÖt nam lµ ®èi t­îng chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia
t¨ng, trõ c¸c ®èi t­îng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ ®· quy ®Þnh trong
luËt.
Do nh÷ng môc tiªu kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh trong tõng thêi kú,
luËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh 26 nhãm, mÆt hµng kh«ng thuéc diÖn
chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. §Æc ®iÓm cña nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng ph¶i
chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ:
- Nh÷ng ho¹t ®éng nhµ n­íc cÇn khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nh­ng
®ang gÆp khã kh¨n. VÝ dô: Nhµ ë thuéc së h÷u nhµ n­íc do
nhµ n­íc b¸n cho ng­êi ®ang thuª.
Trang 19
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
- Nh÷ng ho¹t ®éng liªn quan ®Õn vèn ®Çu t­. VÝ dô: DÞch vô tÝn
dông vµ quü ®Çu gåm ho¹t ®éng cho vay vèn, cho thuÕ tµi
chÝnh..
- Nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ dÞch vô thiÕt yÕu. VÝ dô:
S¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i ch­a qua chÕ biÕn hoÆc chØ s¬
chÕ..
- Nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng mang tÝnh kinh doanh. VÝ dô: Vò khÝ,
khÝ tµi phôc vô quèc phßng an ninh..
- Nh÷ng ho¹t ®éng cÇn ­u ®·i nh­ng ë møc ®é võa ph¶i. VÝ dô:
Hµng miÔn thuÕ b¸n t¹i c¶ng, ga, s©n bay..
- Nh÷ng hµng ho¸ mang tÝnh chÊt xö lý vÒ mÆt kÜ thuËt ®¸nh
thuÕ. VÝ dô: Hµng ho¸ dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô
®Æc biÖt.
- Nh÷ng hµng ho¸ kh«ng mang tÝnh chÊt gia t¨ng, tiªu dïng t¹i
ViÖt nam hoÆc theo nh÷ng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. VÝ dô:
Hµng chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh..
Nh÷ng hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng ph¶i
nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo, nh­ng kh«ng ®­îc khÊu trõ, hoµn
thuÕ GTGT ®Çu ra.


b. §èi t­îng nép thuÕ: C¸c tæ chøc c¸ nh©n, s¶n xuÊt kinh doanh
hµng hãa dÞch vô chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng (gäi chung lµ c¬ së kinh
doanh) vµ tæ chøc c¸ nh©n kh¸c nhËp khÈu hµng ho¸ chÞu thuÕ Gi¸
trÞ gia t¨ng ( gäi chung lµ ng­êi nhËp khÈu) lµ ®èi t­îng nép thuÕ
Gi¸ trÞ gia t¨ng.
Trang 20
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 C¨n cø tÝnh thuÕ vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ:


a. C¨n cø tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng : lµ gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ
suÊt:


- Gi¸ tÝnh thuÕ :
Nguyªn t¾c chung: Gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ ch­a cã thuÕ Gi¸ trÞ gia
t¨ng
+ §èi víi hµng ho¸ dÞch vô do c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh b¸n ra
hoÆc cung øng cho ®èi t­îng kh¸c, gi¸ tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ gi¸
b¸n ch­a cã thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng.
+ §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ gi¸ nhËp t¹i cöa khÈu céng víi
thuÕ nhËp khÈu.
+ §èi víi hµng ho¸ dÞch vô ®Ó trao ®æi sö dông néi bé biÕu tÆng,
gi¸ tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc x¸c ®Þnh theo gi¸ tÝnh thuÕ cña tõng
hµng ho¸ dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t­¬ng ®­¬ng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh
c¸c lo¹i ho¹t ®éng nµy.
+ §èi víi ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n, gi¸ tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia
t¨ng lµ tiÒn cho thuª trong tõng kú.
+ §èi víi gia c«ng hµng ho¸, gi¸ tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ gi¸
gia c«ng ch­a cã thuÕ bao gåm: TiÒn c«ng, tiÒn nhiªn liÖu, ®éng lùc vËt
liÖu phô vµ chi phÝ kh¸c ®Ó gia c«ng.
+ §èi víi ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt gi¸ tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia
t¨ng lµ gi¸ x©y dùng, l¾p ®Æt ch­a cã thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng.
+ §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô h­ëng tiÒn c«ng hoÆc
tiÒn hoa hång, gi¸ tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ tiÒn c«ng hoÆc tiÒn hoa
hång ®ù¬c h­ëng ch­a trõ kho¶n phÝ tæn nµo.
Trang 21
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
+ §èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i, bèc xÕp gi¸ tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng
lµ gi¸ c­íc vËn t¶i, bèc xÕp ch­a cã thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng.
+ §èi víi hµng ho¸, dÞch vô ®Æc thï ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:
Gi¸ tÝnh Gi¸ thanh to¸n
thuÕ = -------------------------------------
gi¸ trÞ gia t¨ng 1+ ThuÕ suÊt(%) thuÕ GTGT


- ThuÕ suÊt:


LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh 4 møc thuÕ suÊt:
0%,5%,10%,20%.
Môc ®Ých cña viÖc quy ®Þnh 4 møc thuÕ suÊt nµy lµ nh»m kh¾c
phôc nh­îc ®iÓm cña thuÕ Doanh thu, lµ mét b­íc gi¶m bít ®¸ng kÓ sù
phøc t¹p vµ kÐm hiÖu qu¶ cña c¬ chÕ ®a thuÕ suÊt. §ång thêi thÓ hiÖn
chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt thu nhËp vµ h­íng dÉn tiªu dïng ®èi víi hµng ho¸,
dÞch vô cña nhµ n­íc.


+ Møc thuÕ suÊt 0% ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu.
+ Møc thuÕ suÊt 5% ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ vµ dÞch vô thiÕt
yÕu, phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng.
+ Møc thuÕ suÊt 10% lµ thuÕ suÊt phæ th«ng ¸p dông ®èi víi
hµng ho¸ dÞch vô th«ng th­êng nh»m ®¶m b¶o sè thu cho NSNN.
+ Møc thuÕ suÊt 20% ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô kh«ng
thiÕt yÕu mµ nhµ n­íc cÇn ®iÒu tiÕt:
. Vµng b¹c ®¸ quý do c¬ së kinh doanh mua vµo b¸n ra.
. Kh¸ch s¹n du lÞch ¨n uèng
. Xæ sè kiÕn thiÕt.
. §¹i lý tµu biÓn.
. DÞch vô m«i giíi.


Trang 22
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
b. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ:
Cã 2 ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng:
Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn Gi¸ trÞ
gia t¨ng.


@ Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ:
- §èi t­îng vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông: Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ
®­îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c
yªu cÇu vÒ më vµ ghi sæ kÕ to¸n, chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña
chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ.
- C¸ch tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép:
ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ThuÕ GTGT ThuÕ GTGT
ph¶i nép = ®Çu ra - ®Çu vµo


Gi¸ tÝnh thuÕ cña ThuÕ suÊt thuÕ
ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng
®Çu ra = HH,DV b¸n ra x gtgt HH,DV ®ã.


ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng Tæng thuÕ GTGT ®· thanh to¸n ghi trªn
= ho¸ ®¬n GTGT mua hµng ho¸ dÞch vô
®Çu vµo hoÆc chøng tõ nép thuÕ GTGT hµng ho¸,
nhËp khÈu


@ Ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT:

- §èi t­îng vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông: Lµ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kinh
doanh ch­a thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng
tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, c¸c c¬ së kinh


Trang 23
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
doanh mua b¸n vµng, b¹c, ®· quý, ngo¹i tÖ. Gi¸ b¸n hµng ho¸, dÞch vô
ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng lµ gi¸ ®· cã thuÕ GTGT.
- C¸ch tÝnh thuÕ :
Sè thuÕ GTGT GTGT cña hµng ho¸ ThuÕ suÊt GTGT
ph¶i nép = dÞch vô chÞu thuÕ x cña hµng ho¸ DV


Trong ®ã:
GTGT cña hµng hãa Gi¸ thanh to¸n cña Gi¸ TT cña hµng ho¸
= -
dÞch vô hµng ho¸ DV b¸n ra DV mua vµo t­¬ng øng


c. KhÊu trõ thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo:


+ ThuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt kinh
doanh hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng th× ®­îc khÊu trõ
toµn bé .
+ ThuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸ dÞch vô dïng ®ång thêi cho s¶n
xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ kh«ng
chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× chØ ®­îc khÊu trõ sè thuÕ ®Çu vµo cña hµng
ho¸ dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ
Gi¸ trÞ gia t¨ng.
+ ThuÕ ®Çu vµo ph¸t sinh trong th¸ng nµo ®­îc kª khai khÊu
trõ khi x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng ®ã.
+ ThuÕ ®· tr¶ cho hµng ho¸, vËt t­, tµi s¶n cè ®Þnh, dÞch vô
mua vµo ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc diÖn
chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng th× kh«ng ®­îc khÊu trõ.
+ Riªng víi tµi s¶n cè ®Þnh, nÕu cã sè thuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu
trõ lín th× ®­îc phÐp khÊu trõ dÇn hoÆc ®­îc hoµn thuÕ.Trang 24
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
d. Hoµn thuÕ:
ViÖc hoµn thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng chØ ¸p dông cho c¸c ®èi t­îng
nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ trong c¸c tr­êng hîp sau:
+ §­îc xÐt hoµn thuÕ khi c¬ së kinh doanh cã sè thuÕ Gi¸ trÞ
gia t¨ng ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ lín h¬n sè thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra
ph¸t sinh 3 th¸ng liªn tôc.ViÖc hoµn thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®­îc
thùc hiÖn trong ®Çu quý tiÕp theo.
+ §­îc hoµn thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng kú hoÆc theo
th¸ng khi c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu mÆt hµng theo thêi vô hoÆc xuÊt
khÈu theo tõng lÇn víi sè l­îng lín ph¸t sinh sè thuÕ ®Çu vµo ®­îc
khÊu trõ lín.
+ C¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îng nép thuÕ theo ph­¬ng
ph¸p khÊu trõ thuÕ cã ®Çu t­, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh cã sè thuÕ Gi¸ trÞ
gia t¨ng ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ lín th× ®­îc xÐt hoµn thuÕ:
. C¬ së ®Çu t­ míi, ®· ®¨ng ký nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng nh­ng
ch­a cã ph¸t sinh doanh thu b¸n hµng ®Ó tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu
ra. NÕu thêi gian ®Çu t­ tõ mét n¨m trë lªn, thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu
vµo sÏ ®­îc xÐt hoµn thuÕ theo tõng n¨m. Tr­êng hîp c¬ së kinh doanh
x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i hoµn cã sè thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña tµi
s¶n ®Çu t­ ®­îc hoµn lín, thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo sÏ ®­îc xÐt
hoµn thuÕ theo tõng quý.
. C¬ së kinh doanh ®Çu t­ më réng, ®Çu t­ theo chiÒu s©u, cã
sè thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña tµi s¶n ®Çu t­ ®· ®­îc khÊu trõ
trong 3 th¸ng ( kÓ tõ th¸ng ph¸t sinh thuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n ®Çu t­)
mµ vÉn ch­a ®­îc khÊu trõ hÕt th× sè thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ch­a
®­îc khÊu trõ sÏ ®­îc hoµn l¹i.
+ C¬ së kinh doanh quyÕt to¸n thuÕ khi s¸t nhËp, chia t¸ch,
gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cã sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nép thõa.Trang 25
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
+ C¬ së kinh doanh cã quyÕt ®Þnh xö lý hoµn thuÕ cña c¬
quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.


e. MiÔn gi¶m thuÕ:


§¬n vÞ nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt, vËn t¶i, x©y dùng, th­¬ng m¹i,
du lÞch, ¨n uèng trong nh÷ng n¨m ®Çu ¸p dông thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng mµ
bÞ lç do sè thuÕ GTGT ph¶i nép lín h¬n sè thuÕ tÝnh theo møc thuÕ
doanh thu tr­íc ®©y th× ®­îc xÐt gi¶m thuÕ GTGT ph¶i nép. Møc thuÕ
®­îc xÐt gi¶m ®èi víi tõng c¬ së kinh doanh t­¬ng øng víi sè lç do
nguyªn nh©n nªu trªn nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ sè thuÕ GTGT mµ c¬ së
kinh doanh ph¶i nép cña n¨m ®­îc xÐt gi¶m thuÕ.
C¬ së kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô d­íi ®©y khi tÝnh thuÕ
GTGT ®Çu ra ®­îc gi¶m 50% møc thuÕ quy ®Þnh:
- Than ®¸.
- M¸y cµy, m¸y kÐo, m¸y b¬m n­íc, m¸y c«ng cô, m¸y ®éng
lùc.
- Mét sè chÊt ho¸ häc ®­îc quy ®Þnh râ t¹i Th«ng t­ 175/1998
TT-BTC.
- Hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña c¸c c¬ së kinh doanh
th­¬ng m¹i nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ mua vµo,
b¸n ra.
- Kh¸ch s¹n, du lÞch, ¨n uèng.
- DÞch vô, phÇn mÒm vµ s¶n phÈm phÇn mÒm
C¬ së kinh doanh khi b¸n hµng ho¸, dÞch vô ph¶i ghi thuÕ
GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô nµy trªn ho¸ ®¬n GTGT theo møc thuÕ ®·
®­îc gi¶m.
Trang 26
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Thùc hiÖn gi¶m ngay 50% møc thuÕ GTGT ph¶i nép khi nhËp
khÈu ®èi víi c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu:
- Than ®¸.
- M¸y kÐo, m¸y b¬m n­íc, m¸y c«ng cô, m¸y ®éng lùc.
- Mét sè chÊt ho¸ häc ®­îc quy ®Þnh râ t¹i Th«ng t­ sè 20/1999
TT/BTC.
- DÞch vô phÇn mÒm vµ s¶n phÈm phÇn mÒm.
ThuÕ GTGT ph¶i nép kª khai trªn tê khai h¶i quan vµ th«ng
b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶I quan lµ sè thuÕ GTGT tÝnh theo møc thuÕ ®·
gi¶m 50%.


ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ
III.
Gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi khu vùc kinh tÕ
c¸ thÓ :


1. VÞ trÝ, vai trß cña kinh tÕ c¸ thÓ trong nÒn kinh tÕ thÞ
tr­êng:


NÒn kinh tÕ n­íc ta trong thêi kú tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ®·
®­îc §¹i héi lÇn thø VI chØ râ: “ NÒn kinh tÕ cã c¬ cÊu nhiÒu thµnh
phÇn, kinh tÕ x· héi chñ nghÜa bao gåm khu vùc quèc doanh, kinh tÕ tËp
thÓ, kinh tÕ gia ®×nh vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c gåm kinh tÕ tiÓu s¶n
xuÊt hµng ho¸, kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n”. §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø
VII tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh “ Thµnh phÇn kinh tÕ chñ yÕu trong thêi kú qu¸
®é ë n­íc ta lµ kinh tÕ quèc doanh, kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ c¸ thÓ, kinh
tÕ t­ b¶n t­ nh©n, kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc”. Trong ®ã, kinh tÕ c¸ thÓ
Trang 27
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
gåm nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ vµ nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dùa
vµo vèn vµ søc lao ®éng chñ yÕu.
Hé kinh tÕ c¸ thÓ kinh doanh cè ®Þnh lµ nh÷ng hé s¶n xuÊt kinh
doanh dÞch vô ( nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh mµ ph¸p luËt cho phÐp ) cã
®Þa ®iÓm kinh doanh cè ®Þnh ë mét n¬i nµo ®ã, cïng víi sù ph¸t triÓn
cña nÒn kinh tÕ, kinh tÕ c¸ thÓ ph¸t triÓn rÊt nhanh trong c¶ n­íc, ho¹t
®éng trong mäi ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, giao th«ng vËn t¶i, th­¬ng nghiÖp,
¨n uèng, dÞch vô..
§Æc ®iÓm cña kinh tÕ c¸ thÓ lµ tÝnh t­ h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt
ng­êi chñ kinh doanh tù quyÕt ®Þnh tõ quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh
®Õn ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm. Do ®ã ho¹t ®éng cña kinh tÕ c¸ thÓ
mang tÝnh tù chñ cao, tù t×m kiÕm nguån lùc, vèn, søc lao ®éng, tù lo
vÒ ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm. Kinh tÕ c¸ thÓ rÊt linh ho¹t,
nh¹y bÐn trong kinh doanh, tuy nhiªn nã còng béc lé nhiÒu h¹n chÕ g©y
lén xén cho thÞ tr­êng nh­: Kinh doanh tr¸i phÐp, lµm hµng gi¶, bu«n
lËu, trèn thuÕ nh»m thu lîi nhuËn cao.
NÕu nh­ thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh chiÕm vai trß chi phèi
nÒn kinh tÕ, th× thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ nãi riªng vµ thµnh phÇn kinh tÕ
ngoµi quèc doanh nãi chung, tuy chiÕm tû träng nhá h¬n nh­ng cµng
ngµy cµng ph¸t triÓn vµ chiÕm mét vÞ trÝ xøng ®¸ng trong nÒn kinh tÕ
quèc d©n. Khu vùc kinh tÕ nµy kh«ng nh÷ng chiÕm mét khèi l­îng s¶n
phÈn t­¬ng ®èi trong tæng s¶n phÈm x· héi mµ nguån thu tõ thµnh phÇn
kinh tÕ nµy còng chiÕm mét tû träng t­¬ng ®èi lín trong tæng thu Ng©n
s¸ch Nhµ n­íc. §ång thêi cßn thu hót mét lùc l­îng lao ®éng lín mµ
thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh ch­a ®¶m b¶o hÕt. Kinh tÕ c¸ thÓ ®· tËn
dông ®­îc lùc l­îng dåi dµo, nhÊt lµ lao ®éng cã tay nghÒ cao, ®ång
thêi gi¶i quyÕt ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng d­ thõa, t¹o
thu nhËp vµ tõng b­íc gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña c¸c tÇng líp d©n
c­. Ph­¬ng ph¸p kinh doanh cña hé c¸ thÓ còng rÊt phong phó vµ ®a


Trang 28
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
d¹ng, thu hót nhiÒu thµnh phÇn x· héi tham gia, do ®ã tr×nh ®é chuyªn
m«n, tay nghÒ cña hä còng rÊt ®a d¹ng.
ë n­íc ta h¬n 10 n¨m më cöa ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng theo
®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß cña thµnh phÇn
kinh tÕ ngoµi quèc doanh nãi chung vµ kinh tÕ c¸ thÓ nãi riªng.Thµnh
phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh bæ sung hç trî cho thµnh phÇn kinh tÕ
quèc doanh, nhÊt lµ khu vùc thµnh phÇn kinh tÕ ch­a thùc sù chiÕm vÞ
trÝ chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Thùc tÕ, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sè thuÕ thu ®­îc tõ kinh tÕ c¸
thÓ cã tû träng theo xu h­íng t¨ng lªn trong tæng thu ng©n s¸ch Nhµ
n­íc. Theo sè liÖu cña Tæng côc ThuÕ th×:
+ N¨m 1992 tæng thu nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ 21.023 tû
th× thuÕ ®¹t 16.074 tû ®ång; trong ®ã thu tõ thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ lµ
589 tû (chiÕm 2,8% trong tæng thu Ng©n s¸ch vµ chiÕm 3,7% so víi
tæng thu thuÕ).
+ N¨m 1993 tæng thu nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ 31.840 tû
th× thuÕ ®¹t 25.572 tû ®ång; trong ®ã thu tõ thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ lµ
893 tû(chiÕm 2,8% trong tæng thu Ng©n s¸ch vµ chiªm 3,5% so víi tæng
thu thuÕ).
Tãm l¹i, ho¹t ®éng kinh tÕ ngoµi quèc doanh nãi chung vµ ho¹t
®éng kinh tÕ c¸ thÓ nãi riªng lµ ho¹t ®äng tån t¹i kh¸ch quan do ®ßi hái
cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi. Víi quan ®iÓm ®ã ho¹t ®éng cña thµnh
phÇn kinh tÕ nµy ngµy cµng trë nªn quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc
d©n c¶ trong hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai.
Trang 29
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
2. ý nghÜa cña viÖc t¨ng c­êng qu¶n lý thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng
®èi víi khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ:

ThuÕ GTGT lµ mét s¾c thuÕ quan träng trong hÖ thèng thuÕ n­íc
ta. ViÖc ¸p dông thuÕ GTGT thay cho thuÕ doanh thu sÏ ®¶m b¶o tËp
trung mét sè thu lín cho NSNN. H¬n n÷a, trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ n­íc
ta hiÖn nay, do nhu cÇu chi tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ rÊt lín nªn ®· xÈy ra
t×nh tr¹ng thiÕu hôt ng©n s¸ch. Do vËy chóng ta ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p
®Ó t¨ng thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc.Víi ®­êng lèi ®æi míi kinh tÕ t¹o ®iÒu
kiÖn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn, cïng b×nh ®¼ng tr­íc
ph¸p luËt th× viÖc qu¶n lý khu vùc kinh tÕ nµo còng quan träng. Thµnh
phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh nãi chung vµ kinh tÕ c¸ thÓ nãi riªng l¹i
®ang ph¸t triÓn c¶ vÒ qui m« vµ sè l­îng, kh¶ n¨ng thu nhËp t¨ng nhanh
th× viÖc t¨ng c­êng qu¶n lý thu thuÕ khu vùc kinh tÕ nµy lµ rÊt cÇn thiÕt.
MÆt kh¸c, ®¶m b¶o sù c«ng b»ng x· héi lµ mét yªu cÇu ®Æt ra
víi chÝnh s¸ch thuÕ vµ b¶n th©n víi chÝnh s¸ch thuÕ còng ph¶i ®¶m b¶o
sù c«ng b»ng x· héi, v× cã c«ng b»ng x· héi th× míi cã thÓ ®éng viªn sè
thu lín nhÊt trong thêi gian ng¾n nhÊt.T¨ng c­êng qu¶n lý thuÕ Gi¸ trÞ
gia t¨ng ®èi víi kinh tÕ c¸ thÓ mét c¸ch chÆt chÏ chÝnh lµ biÖn ph¸p ®Ó
®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng x· héi, tõ ®ã sÏ gi¶m tèi ®a hiÖn t­îng trèn lËu
thuÕ, t¹o ra sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ.
Ngoµi ra, th«ng qua qu¶n lý thuÕ GTGT ®èi víi hé kinh doanh
c¸ thÓ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho Nhµ n­íc qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ th«ng
qua:
+ KiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ngµnh nghÒ, mÆt hµng kinh doanh, tõ
®ã gióp cho c¸c c¬ quan qu¶n lý kinh tÕ cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh
nghÒ phï hîp.
Trang 30
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
+ N¾m ®­îc møc ®é tiªu dïng, c¬ cÊu tiªu dïng s¶n phÈm, dÞch
vô, tõ ®ã gióp Nhµ n­íc cã c¬ së ®Þnh h­íng tiªu dïng trong d©n c­ phï
hîp víi tõng thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ c¸ thÓ.


Trong nh÷ng n¨m qua, viÖc qu¶n lý thu thuÕ nãi chung vµ thuÕ
Doanh thu nãi riªng ®èi víi khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ cßn rÊt nhiÒu thiÕu
sãt, dÉn ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng lµ thÊt thu thuÕ, Nhµ n­íc bÞ chiÕm dông
vèn g©y t¸c ®éng xÊu ®èi víi nÒn kinh tÕ. ViÖc ¸p dông thuÕ GTGT thay
thÕ cho thuÕ Doanh thu sÏ t¹o ra kh¶ n¨ng kiÓm tra, kiÓm so¸t tèt h¬n
®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý. Tuy nhiªn sÏ g©y khã kh¨n :
Do thuÕ GTGT ®ßi hái ph¶i thay ®æi mét thãi quen vèn ®· ¨n
s©u trong c¸ch nghÜ vµ c¸ch lµm cña mçi ng­êi. Mét trong nh÷ng thãi
quen ®ã lµ: Mua b¸n hµng kh«ng cÇn ho¸ ®¬n, linh ho¹t ®Õn møc tuú
tiÖn trong ghi chÐp chøng tõ, sæ kÕ to¸n, tÝnh thuÕ trªn tæng doanh thu,
kh«ng ph©n biÖt gi÷a doanh nghiÖp cã nhiÒu vµ doanh nghiÖp cã Ýt gi¸
trÞ t¨ng thªm..mµ thay ®æi mét thãi quen th× bao giê còng hÕt søc khã
kh¨n.
Do thuÕ GTGT chØ tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm nªn ®Ó b¶o
®¶m møc ®éng viªn ngang b»ng víi ThuÕ doanh thu th× thuÕ suÊt thuÕ
GTGT ph¶i cao h¬n thuÕ suÊt thuÕ doanh thu. §iÒu nµy dÔ g©y t©m lý
cho r»ng Nhµ n­íc t¨ng thuÕ vµ dÉn ®Õn t¸c ®éng lµm t¨ng gi¸, cho nªn
cïng víi viÖc gi¶i thÝch, cÇn ¸p dông biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ vµ ph¶i
cã c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ ®Ó kiÒm chÕ, ng¨n ngõa lîi dông t¨ng gi¸.
Thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ phÇn lín lµ nh÷ng hé quy m« nhá,
ho¹t ®éng ph©n t¸n rÊt khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý.
Còng bëi nh÷ng lý do ®ã mµ bµi viÕt sau ®©y xin ®Ò cËp ®Õn
thùc tr¹ng qu¶n lý c«ng t¸c thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ
c¸ thÓ trªn ®Þa bµn quËn Ba ®×nh. Tõ ®ã, nghiªn cøu t×m ra nguyªn nh©n
cña mÆt yÕu, còng nh­ ­u ®iÓm cña mÆt m¹nh ®Ó ®­a ra mét sè biÖn


Trang 31
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng nh»m
lµm cho bé m¸y hµnh thu cña quËn ngµy cµng cã hiÖu qu¶ h¬n.
Trang 32
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
PhÇn II
T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ
gia t¨ng ë khu vùc Kinh tÕ c¸ thÓ
trªn ®Þa bµn QuËn Ba §×nh quý I n¨m
1999.

I. §Æc ®iÓm kinh tÕ- x· héi vµ t×nh h×nh qu¶n lý
thu thuÕ trªn ®Þa bµn quËn Ba §×nh:


1. Mét sè nÐt vÒ ®Æc ®iÓm kinh- tÕ x· héi:

QuËn Ba §×nh lµ mét trong 7 quËn néi thµnh cña thñ ®« Hµ néi. Trªn ®Þa
bµn quËn Ba §×nh gåm 15 ph­êng ( hiÖn nay lµ 12 ph­êng), ®©y lµ mét quËn
cã nhiÒu c¬ quan trung ­¬ng cña §¶ng vµ ChÝnh phñ, c¸c c¬ quan ngo¹i giao,
®¹i sø, ®ång trô së. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ toµn thµnh phè vµ nÒn
kinh tÕ thÞ tr­êng th× c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn quËn còng ph¸t triÓn
m¹nh mÏ. Ngoµi ra, do nguyªn nh©n thiÕu viÖc lµm mµ mét sè l­îng kh«ng
nhá c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ra bu«n b¸n ngµy cµng t¨ng vµ cã sù biÕn
®éng liªn tôc.
Trªn ®Þa bµn quËn Ba §×nh kh«ng cã c¸c trung t©m th­¬ng m¹i lín, chØ
cã mét sè chî ë tÇm cì trung b×nh nh­ chî Long Biªn, chî Ngäc Hµ.., mét sè
chî xanh ë c¸c khu nhµ cao tÇng, c¸c khu vùc ®«ng d©n c­. C¸c hé bu«n b¸n
c¸ thÓ cßn tËp trung ë c¸c d·y phè chÝnh nh­ trôc ®­êng NguyÔn Th¸i Häc-
Kim M·, Gi¶ng Vâ- §­êng La Thµnh.. C¸c hé c¸ thÓ kinh doanh ë quËn BaTrang 33
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
§×nh chñ yÕu lµ nh÷ng hé nhá. C¸c hé s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp chñ yÕu
lµ c¸c hé ®­îc ph¸t triÓn tõ kinh tÕ phô gia ®×nh dÇn dÇn trë thµnh nghÒ kiÕm
sèng cña c¶ gia ®×nh nh­ng ®©y còng chØ lµ nh÷ng hé võa vµ nhá.
Trong c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ, quËn Ba §×nh còng ®· ®ãng gãp
kh«ng nhá vµo nÒn kinh tÕ quèc d©n. Quý I n¨m 1999 toµn quËn ®· ®¹t ®­îc
nh÷ng thµnh tÝch sau:
S¶n xuÊt kinh doanh ngoµi quèc doanh: gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp
­íc ®¹t 19.083 triÖu ®ång, so víi cïng kú n¨m tr­íc t¨ng 10,12%, trong ®ã
khèi HTX t¨ng 19,18%, khèi c¸ thÒ t¨ng 7,45%, khèi c«ng ty TNHH t¨ng
48,88% .
Ho¹t ®éng kinh doanh cña khèi chî kh¸ æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶. C¶i
t¹o n©ng cÊp chî Ch©u Long vµ chî Thµnh C«ng A chuÈn bÞ ®­a vµo ho¹t
®éng kinh doanh. TriÓn khai c¸c thñ tôc x©y dùng trung t©m th­¬ng m¹i dÞch
vô Cèng VÞ.
C«ng t¸c thu thuÕ: TËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn hai luËt thuÕ míi. T¨ng
c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, rµ so¸t chèng sãt hé ®Ó t¨ng nguån thu. Quý I n¨m
1999 Chi côc thu ®­îc 11.241 triÖu ®ång ®¹t 92,08% kÕ hoÆch quý, ®¹t
22,10% so víi kÕ ho¹ch n¨m, t¨ng 1,14% so víi cïng kú( trong ®ã thu phÝ vµ
lÖ phÝ t¨ng 32% so víi kÕ ho¹ch quý, t¨ng 35,97% so víi cïng kú ).
Còng nh­ t×nh h×nh chung cña c¸c chi côc thuÕ, viÖc ph©n cÊp qu¶n lý,
thu thuÕ cña chi côc thuÕ Ba §×nh ®­îc dùa trªn Th«ng t­ 110/2000/TT/BTC.
Cô thÓ, Chi côc thuÕ ®­îc quyÒn qu¶n lý c¸c ®èi t­îng :


- Hé c¸ thÓ kinh doanh c«ng th­¬ng nghiÖp ngoµi quèc doanh nép thuÕ
Gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp.
- Hé nép thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp.
- Hé nép thuÕ nhµ ®Êt.
Trang 34
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Theo tinh thÇn cña th«ng t­ nµy th× tÊt c¶ c¸c hé nép thuÕ Gi¸ trÞ gia
t¨ng theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp sÏ do Chi côc thuÕ QuËn Ba §×nh qu¶n lý. Cßn
nh÷ng c«ng ty, tËp thÓ trªn ®Þa bµn quËn tr­íc ®©y nép thuÕ t¹i Chi côc thuÕ
Ba §×nh, nay ®¨ng ký nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ sÏ
do Côc thuÕ Hµ néi trùc tiÕp qu¶n lý, nh­ng sè thuÕ thu vÉn nép vµo kho b¹c
Nhµ n­íc QuËn Ba §×nh. Nh­ vËy, xÐt vÒ khÝa c¹nh sæ s¸ch, b¸o c¸o chi côc
thuÕ Ba §×nh vÉn gi¸n tiÕp qu¶n lý lo¹i ®èi t­îng nµy th«ng qua giÊy nép tiÒn
vµo kho b¹c ®­îc ph« t« chuyÓn vÒ kÕ to¸n kho b¹c t¹i Chi côc hµng ngµy.


2. C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y thu thuÕ trªn ®Þa bµn QuËn Ba §×nh:


Chi côc thuÕ quËn Ba §×nh ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 315
TC/Q§/TCCB ban hµnh ngµy 21/8/1999 cña Bé Tµi chÝnh. Tõ ®©y Chi côc
chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, thay thÕ cho tªn gäi Phßng thuÕ C«ng Th­¬ng
NghiÖp tr­íc ®©y. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®­îc sù chØ ®¹o cña Côc thuÕ Hµ
néi vµ sù nhÊt trÝ trong l·nh ®¹o chi côc vµ c¸n bé nh©n viªn trong toµn Chi
côc, ®ång thêi cïng víi sù thay ®æi vÒ viÖc ph©n cÊp qu¶n lý do ¸p dông hai
luËt thuÕ míi nªn bé m¸y cña c¬ quan thuÕ Ba §×nh ®­îc tæ chøc nh­ sau:
Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chi côc lµ 140 ng­êi, trong ®ã cã 131
biªn chÕ, cßn l¹i 9 hîp ®ång ®­îc s¾p xÕp :
- Ban l·nh ®¹o:
1 Chi côc tr­ëng Phô tr¸ch chung.
1 Chi côc phã Phô tr¸ch khèi c¸ thÓ.
1 Chi côc phã Phô tr¸ch vÒ ®Êt + phÝ.
1 Chi côc phã Phô tr¸ch vÊn ®Ò nghiÖp vô.
- C¸c bé phËn trùc thuéc chi côc ®­îc tæ chøc :
+ Phßng thanh tra, kiÓm tra 10 ng­êi
+ Phßng ngiÖp vô 11 ng­êi
+ Phßng hµnh chÝnh, tæ chøc 5 ng­êi

Trang 35
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
+ §éi thuÕ §iÖn Biªn- Kim M· 13 ng­êi
+ §éi thuÕ Thµnh c«ng-Gi¶ng Vâ 14 ng­êi
+ §éi thuÕ Ngäc kh¸nh-Ngäc Hµ 10 ng­êi
+ §éi thuÕ §éi CÊn-Cèng VÞ 14 ng­êi
+ §éi thuÕ Qu¸n Th¸nh-Tróc B¹ch 13 ng­êi
+ §éi thuÕ Trung trùc-Phóc X¸ 7 ng­êi
+ §éi thuÕ Chî Long Biªn 8 ng­êi
+ §éi thu kh¸c 11 ng­êi


Víi viÖc tæ chøc bé m¸y thu thuÕ nh­ vËy trong nh÷ng n¨m qua Chi
côc thuÕ QuËn Ba §×nh ®· ®¹t nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ trong viÖc qu¶n
lý thu thuÕ ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ. Tuy nhiªn vÉn cßn cã nhiÒu
nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt cÇn ®­îc kh¾c phôc.


II. T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng
®èi víi c¸c hé kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn
quËn Ba §×nh trong nh÷ng th¸ng ®Çu thùc
hiÖn luËt thuÕ míi:


1. Qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ:


Theo luËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh th× tÊt c¶ c¸c c¬ së s¶n xuÊt,
kinh doanh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kª khai ®¨ng ký thuÕ víi c¬ quan thuÕ theo
quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Qua ®ã c¬ quan thuÕ cã thÓ n¾m ®­îc sè hé s¶n xuÊt
kinh doanh trªn ®Þa bµn, ph©n lo¹i hé vµ ph©n nghµnh nghÒ ®Ó cã thÓ qu¶n lý
mét c¸ch chÆt chÏ ®èi t­îng nép thuÕ.
Trang 36
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
§ång thêi theo quyÕt ®Þnh sè 75/1998/Q§- TTg cña Thñ t­íng ChÝnh
Phñ th× mäi tæ chøc, c¸ nh©n cã ho¹t ®éng kinh doanh chÞu thuÕ ®Òu ph¶i kª
khai ®¨ng ký thuÕ ®Ó ®­îc cÊp m· sè thuÕ vµ hÖ thèng m· sè nµy ®­îc øng
dông kÓ tõ ngµy 1/1/1999. Theo quyÕt ®Þnh trªn, c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm
sö dông m· sè ®èi t­îng nép thuÕ ®Ó qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ , theo dâi sè
liÖu nép thuÕ cña ®èi t­îng nép thuÕ vµ ghi m· sè ®èi t­îng nép thuÕ trªn mäi
giÊy tê giao dÞch víi ®èi t­îng nép thuÕ nh­: th«ng b¸o nép thuÕ, th«ng b¸o
ph¹t, lÖnh thu, c¸c quyÕt ®Þnh ph¹t hµnh chÝnh thuÕ, biªn b¶n kiÓm tra vÒ thuÕ..
Nh­ vËy viÖc qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ trªn m· sè ®· ®em l¹i hiÖu
qu¶ râ rÖt cho c¸c cÊp qu¶n lý thuÕ vµ cho Chi côc thuÕ QuËn Ba §×nh nãi
riªng. KÓ tõ ®©y c¸n bé thuÕ cã thÓ øng dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c qu¶n lý
®èi t­îng nép thuÕ, gióp viÖc qu¶n lý ®­îc chÆt chÏ h¬n, ®ì vÊt v¶ v× ph¶i theo
dâi ghi chÐp b»ng tay trªn sæ bé hµng th¸ng.
Tuy nhiªn, do t×nh h×nh chung vÒ sù thiÕu tù gi¸c cña c¸c hé nép thuÕ
nªn c¸c c¸n bé thuÕ qu¶n lý ®Þa bµn ®· liªn hÖ phèi hîp víi UBND c¸c
ph­êng, c«ng an, qu¶n lý thÞ tr­êng vµ nhiÒu ngµnh liªn quan kh¸c ®Ó n¾m
v÷ng c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn c¸c ph­êng, c¸c chî. C¸c bé
thuÕ thuéc c¸c ®éi lËp danh s¸ch c¸c c¬ së kinh doanh mµ m×nh phô tr¸ch
qu¶n lý, th«ng qua ®iÒu tra doanh thu, ph©n lo¹i nghµnh nghÒ, quy m« ®Ó qu¶n
lý cho phï hîp. Sau khi ®· th«ng qua Héi ®ång t­ vÊn thuÕ ph­êng ®­a sè hé
®ã vµo bé ®Ó qu¶n lý thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng nép hµng th¸ng.
Hµng th¸ng vµo ngµy 5 c¸c c¸n bé qu¶n lý ph¶i lËp ®­îc danh s¸ch hé
nghØ kinh doanh trªn ®Þa bµn, hé míi ra kinh doanh vµ lµm tæng hîp ghi thu
ph©n lo¹i hé nh»m ¸p dông chÕ ®é thu thÝch hîp. Còng tõ sè liÖu nµy cña c¸n
bé qu¶n lý mµ v¨n phßng chi côc thuÕ míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó lËp bé qu¶n lý c¸c
hé kinh doanh.
VËy nh×n chung viÖc qu¶n lý kiÓm tra sè hé s¶n xuÊt kinh doanh t­¬ng
®èi s¸t. Sau ®©y lµ biÓu sè hé s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn ghi theo bËc
m«n bµi:


Trang 37
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
BiÓu 2: Sè hé s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn ghi theo bËc m«n bµi.


N¨m 1998 Quý I n¨m 1999
Sè hé % Sè hé %
DiÔn gi¶i
Tæng sè hé 3679 100 4159 100
BËc 1 148 4,023 200 4,8
BËc 2 109 2,96 130 3,12
BËc 3 439 11,93 584 14,04
BËc 4 973 26,45 1441 34,65
BËc 5 1573 42,76 1804 43,39
BËc 6 437 11,877


Víi biÓu sè liÖu trªn, ta nhËn thÊy:
1. Sè hé s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn cña n¨m 1999 ®· t¨ng so
víi n¨m 1998 lµ: 480 hé, t­¬ng øng 13%.
2. Trong tæng sè hé t­ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn quËn sè
hé bËc 5 chiÕm tØ träng cao nhÊt : N¨m 1998 chiÕm 42,76%, n¨m
1999 chiÕm 43,39%.
3. Møc ®é kinh doanh cña c¸c hé cã xu h­íng t¨ng ë tÊt c¶ c¸c bËc
so víi n¨m 1998:
BËc 1: t¨ng 52 hé t­¬ng øng 35%
BËc 2: t¨ng 21 hé t­¬ng øng 19%
BËc 3: t¨ng 145 hé t­¬ng øng 33%
BËc 4: t¨ng 468 hé t­¬ng øng 48%
BËc 5: t¨ng 231 hé t­¬ng øng 14%
Trang 38
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Riªng bËc 6 gi¶m 100%, nh­ vËy c¸c hé ®· chuyÓn h­íng n©ng cÊp
dÇn t×nh tr¹ng kinh doanh cña m×nh æn ®Þnh h¬n, cã sù ®Çu t­ vµ thu nhËp kh¸
h¬n.
Qua biÓu trªn cã thÓ thÊy c¸c hé c¸ thÓ trªn ®Þa bµn ®· ph¸t triÓn c¶ vÒ
sè l­îng vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. Nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn trªn
lµ do chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®· t¹o cho m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi h¬n.
C¬ chÕ thÞ tr­êng kÕt hîp víi c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· gióp
cho thµnh phÇn kinh tÕ nµy ph¸t triÓn.
§Ó ph©n tÝch râ h¬n ta xÐt biÓu qu¶n lý c¬ cÊu c¸c hé t­ nh©n trªn ®Þa
bµn quËn Ba §×nh.


BiÓu sè 3: C¬ cÊu hé kinh doanh trªn ®Þa bµn QuËn Ba §×nh theo ngµnh
nghÒ


N¨m 1998 Quý I/ 1999
Sè hé % Sè hé %
Hé kinh doanh
Tæng sè hé 3679 100 4159 100
Ngµnh s¶n xuÊt 309 8,4 328 7,89
Ngµnh dÞch vô 514 14 546 13,1
Ngµnh th­¬ng nghiÖp 1792 48,7 1904 45,78
Ngµnh ¨n uèng 1064 28,9 1162 27,93
Ngµnh vËn t¶i 219 5,3


Qua biÓu trªn ta thÊy:
1. Víi ngµnh s¶n xuÊt: Sè hé thuéc ngµnh nµy t¨ng ®¸ng kÓ: n¨m 1999 t¨ng
so víi n¨m 1998 lµ 19 hé t­¬ng øng 6,1%. Nh­ng xÐt vÒ tû träng sè hé trong
ngµnh ta thÊy tû träng cña ngµnh nµy n¨m 1998 gi¶m ®i. N¨m 1998 chiÕm tû
träng 8,4% nh­ng ®Õn n¨m 1999 l¹i chØ chiÕm 7,89%.
Trang 39
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
MÆt hµng chñ yÕu cña ngµnh nµy lµ s¶n xuÊt c¬ kim khÝ, s¶n xuÊt c¸c
mÆt hµng c«ng nghiÖp thùc phÈm nh­: s¶n xuÊt b¸nh kÑo, s¶n xuÊt b¸nh cèm,
s¶n xuÊt bón b¸nh.. Nh÷ng mÆt hµng nµy viÖc kinh doanh cßn t­¬ng ®èi æn
®Þnh nh­ng s¶n xuÊt c¬ khÝ tiªu dïng th× ngµy cµng bÞ thu hÑp do sù t¸c ®éng
cña nhiÒu mÆt hµng trªn thÞ tr­êng.
Nh×n vµo c¬ cÊu ngµnh ta thÊy tû träng sè hé s¶n xuÊt chiÕm trong tæng
sè ngµy cµng gi¶m mÆc dï sè hé vÉn t¨ng. §iÒu nµy nãi lªn r»ng s¶n xuÊt tiÓu
thñ c«ng nghiÖp khu vùc c¸ thÓ ë ®Þa bµn QuËn Ba §×nh lµ kh«ng thuËn lîi
b»ng c¸c nghµnh kh¸c.


§èi víi ho¹t ®éng dÞch vô: Sè ng­êi ho¹t ®éng trong ngµnh dÞch vô
2.
t¨ng vÒ sè tuyÖt ®èi nh­ng vÒ sè t­¬ng ®èi l¹i gi¶m. N¨m 1998 cã 514 hé
chiÕm 14%. N¨m 1999 cã 546 hé chiÕm 13,1%. Tõ ®ã ta thÊy r»ng ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc dÞch vô nµy kh«ng hiÖu qu¶ mÆc dï sè hé cã t¨ng lªn vÒ sè
tuyÖt ®èi, bëi v× trong n¨m 1999 do thay ®æi l¹i ®iÒu kiÖn cÊp phÐp kinh doanh
cho c¸c hé cho thuª b¨ng h×nh mµ nhiÒu hé kinh doanh lo¹i nµy ®· ph¶i
chuyÓn hoÆc th«i kh«ng kinh doanh n÷a.
C¸c hé t­ nh©n söa ch÷a lÆt vÆt vµ nhÊt lµ söa ch÷a ®iÖn l¹nh ë trªn ®Þa
bµn QuËn Ba §×nh kinh doanh kh«ng æn ®Þnh vµ kÐm hiÖu qu¶ nªn mét sè ®·
xin chuyÓn sang b¸n th­¬ng nghiÖp, mét sè ph¶i chuyÓn ®i kinh doanh ë c¸c
n¬i kh¸c cã hiÖu qu¶ h¬n.
Sè hé t¨ng lªn tuyÖt ®èi cña ngµnh dÞch vô chñ yÕu lµ lo¹i h×nh röa xe
m¸y, photocopy, chôp ¶nh nh­ng kh«ng ph¶i lµ sù t¨ng lªn ®¸ng kÓ.


3. Hai nghµnh ¨n uèng vµ th­¬ng nghiÖp: ®Òu cã xu h­íng gi¶m mÆc dï sè
hé kinh doanh ë hai ngµnh nµy ®Òu t¨ng lªn vÒ sè tuyÖt ®èi.
Ngµnh th­¬ng nghiÖp lµ ngµnh cã sè hé kinh doanh cao nhÊt vµ tû
träng cña nã lµ lín nhÊt trong tæng sè hé kinh doanh.Trang 40
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Ngµnh th­¬ng nghiÖp: N¨m 1998 cã 1792 hé chiÕm 48,7%. N¨m 1999
cã 1904 hé chiÕm 45,78%. So s¸nh vÒ sè tuyÖt ®èi th× t¨ng nh­ng vÒ sè t­¬ng
®èi l¹i gi¶m, n¨m 1999 gi¶m so víi n¨m 1998 lµ 2,92%. §iÒu ®ã chøng tá
r»ng ngµnh th­¬ng nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c ngµnh kh¸c, tuy
nhiªn cã qu¸ nhiÒu hé kinh doanh nªn sè t¨ng kh«ng lín.
MÆt hµng chñ yÕu cña c¸c hé kinh doanh th­¬ng nghiÖp lµ b¸n t¹p ho¸,
®å ®iÖn d©n dông, ë c¸c chî lµ c¸c mÆt hµng thùc phÈm thiÕt yÕu ®èi víi ®êi
sèng cña nh©n d©n. §Æc biÖt trªn ®Þa bµn QuËn Ba §×nh kh«ng cã hé kinh
doanh ®iÖn m¸y, kinh doanh xe m¸y, kinh doanh c¸c mÆt hµng ®iÖn tö cao cÊp.
Trong sè hé kinh doanh th­¬ng nghiÖp nµy chØ cã 20 hé kinh doanh vµng b¹c
n»m r¶i r¸c trªn toµn ®Þa bµn. C¸c hé kinh doanh vµng b¹c nµy hµng th¸ng nép
thuÕ b×nh qu©n lµ 15.000.000 ®.


Ngµnh ¨n uèng: Sè hé kinh doanh ¨n uèng t¨ng lªn vÒ sè tuyÖt ®èi
nh­ng l¹i gi¶m vÒ sè t­¬ng ®èi. Cô thÓ n¨m 1998 cã 1064 hé chiÕm tû träng
28,9%, n¨m 1999 cã 1162 hé chiÕm tû träng 27,93% tuy t¨ng sè hé tuyÖt ®èi
lµ 98 hé. Sè hé t¨ng nµy chñ yÕu lµ nh÷ng hé kinh doanh ¨n uèng nhá b×nh
d©n, kh«ng ph¶i lµ nh÷ng nhµ hµng, ¨n uèng cao cÊp.


Ngµnh vËn t¶i: Sang n¨m 1999 Chi côc thuÕ míi ®­a ngµnh nµy vµo
4.
qu¶n lý tuy nhiªn sè hé qu¶n lý ch­a ph¶i lµ nhiÒu, míi ®­îc 219 hé chiÕm tû
träng 5,3%. C¸c hé vËn t¶i nµy chñ yÕu lµ xe t¶i, xÝch l« cßn lo¹i xe vËn
chuyÓn kh¸ch lµ kh«ng ®¸ng kÓ.
Qua biÓu 2 vµ 3, ta cã thÓ n¾m ®­îc sè l­îng vµ c¬ cÊu hé kinh doanh
trªn ®Þa bµn vµ tõ ®ã cã ph­¬ng h­íng qu¶n lý c¸c hé kinh doanh tõ kh©u ra
th«ng b¸o, ®iÒu chØnh doanh thu tÝnh thuÕ tíi kh©u thu nép. Song chØ qua biÓu
nµy chóng ta kh«ng thÓ n¾m ®­îc thùc tr¹ng qu¶n lý vÒ hé kinh doanh ë khu
vùc nµy ra sao.Trang 41
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
§Ó thÊy ®­îc t×nh h×nh qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ trªn ®Þa bµn ta xÐt
®Õn biÓu qu¶n lý hé kinh doanh
BiÓu 4: Qu¶n lý hé kinh doanh trªn ®Þa bµn QuËn Ba §×nh:


N¨m 1998 Quý I n¨m 1999
Hé thùc Hé cã Hé qu¶n Hé thùc Hé cã Hé qu¶n
tÕ kinh ®¨ng ký lý trªn tÕ kinh ®¨ng ký lý trªn
doanh kinh bé doanh kinh bé
doanh doanh
Ngµnh nghÒ
Tæng sè hé 3930 3679 3631 4530 4159 4109
Ngµnh s¶n xuÊt 320 309 309 342 328 328
Ngµnh dÞch vô 522 514 505 574 546 540
Ngµnh th­¬ng nghiÖp 1976 1792 1785 2064 1904 1880
Ngµnh ¨n uèng 1122 1064 1032 1320 1162 1142
Ngµnh vËn t¶i 230 219 219


Víi kÕt qu¶ nh­ vËy cã thÓ thÊy r»ng, Chi côc vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý ®·
cã nh÷ng cè g¾ng rÊt tÝch cùc trong viÖc n¾m b¾t c¸c hé kinh doanh ®Ó ®­a vµo
qu¶n lý. Qua mçi n¨m sè hé kinh doanh ngµy cµng t¨ng lªn, c«ng viÖc cña c¸c
c¸n bé qu¶n lý ngµy cµng nÆng nÒ, hä ph¶i ®i s©u ®i s¸t ®Õn tõng ngãc ngh¸ch
trªn ®Þa bµn m×nh qu¶n lý nh»m th©m nhËp mét c¸ch cÆn kÏ t×nh h×nh thùc tÕ,
®­a c¸c hé míi ra kinh doanh vµo diÖn qu¶n lý.
Tuy nhiªn, sè hé ch­a qu¶n lý ®­îc vÉn cßn lín hÇu nh­ ë ngµnh nµo,
n¨m nµo còng cã sè l­îng hé ch­a qu¶n lý ®­îc.
Theo sè liÖu n¨m 1998 th× sè l­îng hé ch­a qu¶n lý ®­îc lµ 299 hé víi
tû lÖ 7,6%. Ta thÊy hé ch­a qu¶n lý ®­îc chñ yÕu t¨ng ë ngµnh th­¬ng nghiÖp
(184 hé), s¶n xuÊt (11 hé), dÞch vô (17 hé), ¨n uèng (90 hé).
Trang 42
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
§Õn n¨m 1999, sè hé ch­a ®­a vµo sæ bé thùc tÕ lµ 421 hé víi tû lÖ hé
ch­a qu¶n lý lµ 9,3% vµ còng tËp trung ë ngµnh th­¬ng nghiÖp (184 hé), s¶n
xuÊt (18 hé), dÞch vô (34 hé), ¨n uèng (178 hé) vµ vËn t¶i (11 hé).
Qua b¶ng sè liÖu ®ã chóng ta thÊy ®­îc c«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c c¸n
bé thuÕ thùc tÕ ch­a cã hiÖu qu¶ l¾m, sè hé ch­a qu¶n lý ®­îc t­¬ng ®èi lín
mÆc dï c¸c c¸n bé thuÕ ®· cè g¾ng hÕt søc ®Ó lµm gi¶m ®­îc sè l­îng hé ch­a
qu¶n lý ®­îc nµy. Tuy nhiªn, trong c«ng t¸c nµy c¸c c¸n bé qu¶n lý thuÕ cña
chi côc thuÕ QuËn Ba §×nh còng ®· cã nh÷ng nç lùc vµ thu ®­îc c¸c kÕt qu¶
nhÊt ®Þnh:
Tuy sè hé ch­a ®­a vµo qu¶n lý n¨m 1999 cao h¬n sè hé ch­a ®­a vµo
qu¶n lý n¨m 1998 (tõ 7,6% lªn 9,3%) nh­ng thùc chÊt c¸n bé qu¶n lý ®· cã
nhiÒu tÝch cùc b¸m s¸t ®Þa bµn, th­êng xuyªn kiÓm tra sè hé nh­ng còng
kh«ng thÓ kiÓm tra hÕt ®­îc nh÷ng hé bu«n b¸n lÆt vÆt, ngåi vØa hÌ, c¸n bé
c«ng nh©n viªn nhµ n­íc ®i lµm ban ngµy sím tèi ra b¸n hµng thªm.
§ång thêi víi sè liÖu ®iÒu tra cña c¬ quan thèng kª lµ cao h¬n so víi
sè ®­îc cÊp phÐp ®¨ng ký kinh doanh. Cô thÓ, n¨m 1999 theo sè liÖu ®iÒu tra
cña c¬ quan thèng kª trªn ®Þa bµn QuËn Ba §×nh hiÖn cã 4530 hé nh­ng ®­îc
cÊp giÊy ®¨ng ký kinh doanh lµ 4159 hé vµ sè hé ®· ®­a vµo diÖn qu¶n lý lµ
4109 hé. Nh­ vËy so s¸nh gi÷a sè hé hiÖn kinh doanh vµ sè hé ®· ®­a vµo
qu¶n lý thu thuÕ th× chªnh lÖch lµ 421 hé nh­ng nÕu so s¸nh gi÷a sè hé ®· cÊp
®¨ng ký kinh doanh vµ hé ®· ®­a vµo qu¶n lý thu thuÕ chªnh lÖch lµ 50 hé,
®iÒu nµy chøng tá c¸n bé qu¶n lý thuÕ ®· hÕt søc cè g¾ng trong c«ng t¸c qu¶n
lý vÒ hé kinh doanh.
Cßn cã sù chªnh lÖch 421 hé khi so s¸nh gi÷a hé thùc tÕ kinh doanh vµ
hé ®· ®­a vµo qu¶n lý lµ do cã nhiÒu hé bu«n b¸n kinh doanh nhá, thu nhËp
thÊp vµ theo luËt ®Þnh th× c¬ quan thuÕ cïng c¸c c¬ quan h÷u quan ®ang xem
xÐt gi¶i quyÕt miÔn thuÕ. §ång thêi trong sè hé nµy cßn cã nh÷ng hé kinh
doanh sím, tèi mµ thùc sù ngµnh thuÕ ®· cã cè g¾ng trong c«ng t¸c qu¶n lý
nh­ng vÉn kh«ng qu¶n lý ®­îc hÕt.


Trang 43
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Tuy ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng nh­ vËy nh­ng nh×n chung hiÖu qu¶ cña
c«ng t¸c qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ cña c¸c c¸n bé qu¶n lý ch­a cao. Sè l­îng
hé ch­a qu¶n lý cßn nhiÒu nªn cßn dÉn ®Õn thÊt thu thuÕ. Cã thÓ chia ra lµm 2
d¹ng thÊt thu ë nh÷ng hé ®· qu¶n lý ®­îc vµ thÊt thu ë nh÷ng hé ch­a qu¶n lý
®­îc.


A. ThÊt thu ë nh÷ng hé ®· qu¶n lý ®­îc:


Nh÷ng hé ®· qu¶n lý ®­îc lµ nh÷ng hé cã cöa hµng, cöa hiÖu kinh
doanh cè ®Þnh t¹i c¸c ®Þa ®iÓm cè ®Þnh vµ cã ho¹t ®éng kinh doanh. Trªn thùc
tÕ nh÷ng hé ®· qu¶n lý ®­îc chiÕm mét tû lÖ rÊt lín cho nªn nÕu thÊt thu ë
nh÷ng hé nµy lµ thÊt thu lín nhÊt.
Nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn t­îng thÊt thu thuÕ ë nh÷ng hé ®· qu¶n lý
®­îc lµ do nhiÒu lý do :
- Do cã nhiÒu hé nóp d­íi h×nh thøc bªn ngoµi lµ nép ®¬n xin nghØ kinh
doanh t¹m thêi hoÆc l©u dµi nh­ng trªn thùc tÕ vÉn kinh doanh. H×nh
thøc nghØ gi¶ nµy lµ do tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ch­a cao cña c¸c c¸n bé
thuÕ nªn ®· kh«ng kiÓm so¸t th­êng xuyªn hoÆc do c¸n bé th«ng ®ång
tiªu cùc víi chñ kinh doanh.
- Do cã nh÷ng hé míi ra kinh doanh ®­îc c¸n bé thuÕ ®­a vµo bé qu¶n lý
nh­ng nh÷ng th¸ng ®Çu ®­îc h­ëng ­u ®·i miÔn gi¶m thuÕ. Nh­ng trªn
thùc tÕ nh÷ng hé míi ra kinh doanh l¹i lµ nh÷ng hé cò nh­ng ®· ®æi tªn,
chuyÓn ®Þa ®iÓm, thay ®æi quy m«. Tuy nhiªn sè l­îng hé nµy rÊt Ýt.
- Do c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra cña phßng thanh tra ch­a th­êng xuyªn
s©u s¸t, ®ång thêi thñ tôc chÊp nhËn cho nghØ kinh doanh ch­a chÆt chÏ
nªn c¸c hé kinh doanh vÉn dùa vµo ®ã nh»m trèn thuÕ.
Tuy vËy nguyªn nh©n nghØ gi¶ cña c¸c hé kinh doanh nh»m trèn thuÕ lµ
vÊn ®Ò nan gi¶i nhÊt.Thùc tÕ cho th©ý nh÷ng hé nghØ gi¶ ®Òu thuéc c¸c ngµnhTrang 44
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
th­¬ng nghiÖp, ¨n uèng bëi lÏ kinh doanh ë c¸c ngµnh nµy kh«ng phøc t¹p nh­
c¸c ngµnh kh¸c, l¹i dÔ di chuyÓn ®Þa ®iÓm kinh doanh, sè hé cña 2 ngµnh nµy
lín nªn g©y khã kh¨n phøc t¹p cho qu¶n lý.
X¶y ra t×nh tr¹ng trªn lµ do viÖc lÊn chiÕm vØa hÌ lµm n¬i kinh doanh,
bé m¸y nhµ n­íc cã sù biªn chÕ l¹i dÉn ®Õn nhiÒu ng­êi bÞ thiÕu viÖc lµm buéc
hä ph¶i ra ®­êng tham gia vµo kinh doanh vµ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. HiÖn
t­îng ng­êi ng­êi kinh doanh, nhµ nhµ kinh doanh ®· trë nªn phæ biÕn cho
sè l­îng ng­êi b¸n nhiÒu lªn, gi¸ c¶ l¹i ®¾t ®á, hµng ngo¹i trµn ngËp l¹i rÎ nªn
muèn b¸n ®­îc hµng ph¶i h¹ gi¸ dÉn ®Õn xu h­íng muèn kinh doanh cã l·i th×
ng­êi kinh doanh ph¶i trèn lËu thuÕ.


B. ThÊt thu ®èi víi nh÷ng hé ch­a qu¶n lý ®­îc:


Hé ch­a qu¶n lý ®­îc lµ nh÷ng hé ch­a cã ®¨ng ký kinh doanh nh­ng
l¹i vÉn kinh doanh. Nh÷ng hé nµy th­êng kh«ng thu ®­îc thuÕ, nÕu cã thu
®­îc chñ yÕu vÉn ë c¸c kho¶n tiÒn ph¹t, vµ sè thu nµy chiÕm tû träng nhá
trong tæng sè thuÕ.
Nh÷ng hé thuéc lo¹i nµy lµ nh÷ng hé ho¹t ®éng trong ngµnh th­¬ng
nghiÖp, ngµnh ¨n uèng nhá, bu«n b¸n ë vØa hÌ, b¸n hµng rong, ng­êi söa ch÷a
lÆt vÆt.. Theo tÝnh chÊt nghÒ nghiÖp nh÷ng ng­êi nµy th­êng kh«ng ngåi cè
®Þnh ®Ó kinh doanh vµ thêi gian kinh doanh kh«ng th­êng xuyªn. Th«ng
th­êng nh÷ng hé nµy th­êng cã thu nhËp thÊp, còng cã mét sè hé kinh doanh
cã quy m« lín song nh÷ng tr­êng hîp nµy míi ra kinh doanh ch­a cã ®¨ng ký
kinh doanh hoÆc ®· xin th«i kinh doanh nh­ng vÉn cßn nÊn n¸ ho¹t ®éng thªm.
XÐt vÒ mÆt kh¸ch quan lµ nh­ vËy nh­ng xÐt vÒ mÆt chñ quan th× viÖc
thÊt thu thuÕ tõ nh÷ng hé ch­a qu¶n lý lµ do c¸n bé thuÕ ch­a qu¶n lý chÆt
chÏ, kh«ng kiÓm tra ®Òu ®Æn th­êng xuyªn vµ cßn qu¸ nhiÒu hiÖn t­îng tiªu
cùc trong mét sè c¸n bé thuÕ.Trang 45
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Nãi tãm l¹i, nguyªn nh©n viÖc kh«ng qu¶n lý hÕt hé kinh doanh ngoµi
nguyªn nh©n kh¸ch quan cßn cã nguyªn nh©n chñ quan sau: C¸c c¸n bé thuÕ
ch­a b¸m s¸t ®Þa bµn, ®a sè míi chØ quan t©m ë nh÷ng ngµnh hµng, mÆt hµng
lín mµ quªn mÊt nh÷ng ngµnh hµng, mÆt hµng nhá. C¸c c¸n bé thuÕ míi chØ
lµm trong giê hµnh chÝnh mµ ch­a quan t©m tíi ngoµi giê hµnh chÝnh. ViÖc
®«n ®èc thu nép ch­a linh ho¹t, dån vµo cuèi th¸ng nªn cßn mang tÝnh quan
liªu. Ch­a cã biÖn ph¸p xö lý kiªn quyÕt víi nh÷ng hé cè ý tr©y ú, cßn mang
nÆng tÝnh do¹ n¹t, thiÕu tuyªn vËn ®éng.
MÆt kh¸c sè l­îng hé kinh doanh trªn ®Þa bµn lín nh­ng víi sè l­îng
c¸n bé thuÕ Ýt ái ch­a ®ñ ®Ó qu¶n lý hÕt nÕu nh­ ch­a nãi ®Õn tr×nh ®é chuyªn
m«n ch­a cao, ch­a cã sù quan t©m ®óng møc cña ngµnh, c¸c cÊp. ViÖc phèi
hîp gi÷a c¸c ban ngµnh cßn mang tÝnh bÞ ®éng, c«ng t¸c tuyªn truyÒn ch­a
cao.
Cã thÓ nãi, thÊt thu vÒ hé hiÖn nay cßn rÊt lín trong khi ®ã ®Ó ®¶m b¶o
nguån thu cho NSNN th× ngoµi viÖc ph¶i t¨ng c­êng kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c
hé s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn th× ta cßn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ ®èi víi
nh÷ng hé ®· qu¶n lý ®­îc vµ kh«ng cã biÖn ph¸p nµo kh¸c lµ ph¶i t¨ng c­êng
c«ng t¸c qu¶n lý c¨n cø tÝnh thuÕ.


2. Qu¶n lý c¨n cø tÝnh thuÕ:

Theo luËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng c¸c hé nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p trùc
tiÕp cã thÓ ®¨ng ký nép thuÕ theo 1 trong 3 ph­¬ng ph¸p sau:
- Ph­¬ng ph¸p kª khai trùc tiÕp trªn Gi¸ trÞ gia t¨ng.
- Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp trªn doanh thu.
- Ph­¬ng ph¸p kho¸n.
§Ó ®­îc nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp trªn Gi¸ trÞ gia t¨ng
c¸c hé ph¶i thùc hiÖn viÖc mua, b¸n cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n chøng tõ ghi chÐp sæ
s¸ch kÕ to¸n.

Trang 46
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Theo ph­¬ng ph¸p nµy :


Gi¸ trÞ gia t¨ng Gi¸ thùc tÕ cña hµng Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸
cña hµng ho¸, dÞch vô = ho¸, dÞch vô b¸n ra - dÞch vô mua vµo t­¬ng
øng


§èi víi hé ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n b¸n hµng( b¸n hµng lËp ®Çy ®ñ
ho¸ ®¬n b¸n hµng) x¸c ®Þnh ®óng doanh thu b¸n hµng nh­ng kh«ng cã ®ñ ho¸
®¬n mua hµng ho¸, dÞch vô th× cã thÓ nép ®¨ng ký nép thuÕ theo ph¸p trùc
tiÕp trªn doanh thu.
Gi¸ trÞ gia t¨ng Doanh thu hµng Tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng
Cña hµng ho¸, dÞch vô= ho¸, dÞch vô b¸n ra x (%) theo quy ®Þnh


§èi víi hé ch­a thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn ch­a ®ñ viÖc mua, b¸n hµng
cã ho¸ ®¬n. C¬ quan thuÕ c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh cña tõng hé Ên ®Þnh
møc doanh thu tÝnh thuÕ ( ph­¬ng ph¸p kho¸n)
Gi¸ trÞ gia t¨ng Doanh thu Ên ®Þnh x Tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng
Cña hµng ho¸, dÞch vô = (%) theo quy ®Þnh
Trong thùc tÕ, do ®Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh doanh trªn ®Þa bµn quËn Ba
§×nh phÇn lín lµ kinh doanh nhá nªn hÇu hÕt c¸c hé ®¨ng ký nép thuÕ theo
ph­¬ng ph¸p kho¸n, cßn sè l­îng hé ®¨ng ký nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p kª
khai lµ rÊt nhá.


BiÓu sè 5: Qu¶n lý doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi hé c¸ thÓ trªn ®Þa bµn
QuËn Ba §×nh:
§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång
Trang 47
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
N¨m 1998 Quý I n¨m 1999
DT 6 th¸ng DT 6 th¸ng So DT 3 th¸ng DT 3 th¸ng So
Ngµnh nghÒ ®Çu n¨m cuèi n¨m s¸nh ®Çu n¨m cuèi 1998 s¸nh
S¶n xuÊt 2.123.668 2.456.434 116 1.830.141 1.228.217 149
DÞch vô 5.694.438 9.928.980 174 9.145.687,5 4.964.490 184
Th­¬ng nghiÖp 16.260.774 19.190.122 118 13.326.742 9.595.061 138
¡n uèng 5.272.773 6.579.616 124 3.420.605,5 3.289.808 103
VËn t¶i 1.186.169

29.351.653 38.155.152 130 28.909.345 19.077.576 151
Tæng céngNh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy doanh thu tÝnh thuÕ t¨ng. N¨m 1999
doanh thu tÝnh thuÕ 3 th¸ng ®Çu n¨m so víi 3 th¸ng cuèi n¨m 1998 t¨ng lµ:
28.909.345 - 19.077.576 = 9.831.769 ngh×n ®ång( t¨ng 51%).
Cô thÓ:
Ngµnh s¶n xuÊt t¨ng: 601.924 ngh×n ®ång, t­¬ng ®­¬ng 49%
Ngµnh dÞch vô t¨ng: 4.181.197,5 ngh×n ®ång, t­¬ng ®­¬ng 84%
Ngµnh th­¬ng nghiÖp t¨ng: 3.731.681 ngh×n ®ång, t­¬ng ®­¬ng 38%
Ngµnh ¨n uèng t¨ng: 130.797,5 ngh×n ®ång, t­¬ng ®­¬ng 3%
Ngµnh vËn t¶i: 1.186.169 ngh×n ®ång, t­¬ng ®­¬ng 100%
ViÖc t¨ng doanh thu lµ do t¨ng vÒ sè hé vµ quy m« kinh doanh.
Nh×n vµo sè liÖu ®· tÝnh to¸n ë trªn trong 2 n¨m 1998 vµ 1999 ta thÊy doanh
thu ë c¸c ngµnh ®Òu t¨ng nh­ng tèc ®é t¨ng kh«ng ®ång ®Òu, tËp trung vµo c¸c
ngµnh ¨n uèng, th­¬ng nghiÖp sau ®ã ®Õn dÞch vô vµ cuèi cïng lµ ngµnh s¶n
xuÊt. ë QuËn Ba §×nh trong mét vµi n¨m gÇn ®©y cã thªm lo¹i dÞch vô cho
ng­êi n­íc ngoµi thuª nhµ ë vµ do vËy ngµnh dÞch vô cã diÔn biÕn t¨ng mét
c¸ch ®¸ng kÓ. Ngoµi ra c¬ quan thuÕ ®· cã sù ®iÒu chØnh doanh thu kÞp thêi
tr­íc sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng.
MÆc dï doanh thu tÝnh thuÕ qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng nh­ng kh«ng ph¶i lµ
kh«ng x¶y ra hiÖn t­îng thÊt thu thuÕ ë Chi côc thuÕ QuËn Ba §×nh. Cã thÓ
quy vÒ do c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu sau:
Trang 48
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
+ Tr­êng hîp 1: ThÊt thu do kh«ng ®iÒu chØnh doanh thu kÞp thêi so
víi tèc ®é tr­ît gi¸ dÉn tíi møc thuÕ thu ®­îc ë giai ®o¹n sau l¹c hËu so víi
møc thuÕ thu ë giai ®o¹n tr­íc vÒ gi¸ trÞ. X¶y ra t×nh tr¹ng trªn cã thÓ do c¸n
bé ch­a b¸m s¸t sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶, ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c hé.
+ Tr­êng hîp 2: ThÊt thu vÒ doanh thu do viÖc ®Þnh doanh thu tÝnh thu
tÝnh thuÕ ch­a phï hîp víi møc ®é kinh doanh thùc tÕ. Víi hé ¸p dông doanh
thu tÝnh thuÕ lµ doanh thu kho¸n: Møc kho¸n doanh thu ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬
së ®IÒu tra vµ hiÖp th­¬ng gi÷a c¸n bé thuÕ vµ ng­êi kinh doanh. Trong tr­êng
hîp c¬ së kinh doanh kh«ng chÊp nhËn hiÖp th­¬ng th× c¸n bé thuÕ cã quyÒn
Ên ®Þnh doanh thu kho¸n trªn c¬ së ®· ®iÒu tra. Nh­ vËy kh«ng cã mét c¬ së
nµo ®Ó x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c doanh thu tÝnh thuÕ lµ phï hîp víi thùc tÕ
kinh doanh mµ hoµn toµn tuú thuéc vµo ý muèn chñ quan cña c¸n bé thuÕ.
ChÝnh v× møc doanh thu kho¸n kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nªn ®· lµm thÊt
tho¸t tiÒn thuÕ. §Ó kh¾c phôc viÖc nµy t¹i c¸c ph­êng ®· cã c¸c héi ®ång t­
vÊn thuÕ gi¸m s¸t, ®ång thêi Chi côc còng th­êng xuyªn cho ®éi kiÓm tra rµ
so¸t doanh thu tÝnh thuÕ nh­ng còng kh«ng lµm ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c víi
tÊt c¶ c¸c hé.


Tãm l¹i, cã thÓ nhËn thÊy rÊt râ thÊt thu doanh sè lµ do c¸c nguyªn
nh©n:
- Kh¸ch quan:
+ Sè hé kinh doanh lín, qui m« vèn nhá, n»m r¶i r¸c dÉn ®Õn viÖc khã qu¶n lý
trong khi ®éi ngò c¸n bé thuÕ máng, mét c¸n bé qu¶n lý qu¸ nhiÒu ®èi t­îng
( cã c¸n bé qu¶n lý ë khu vùc chî Long Biªn qu¶n lý ®Õn 106 hé) v× vËy ch­a
thÓ s©u s¸t, n¾m ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh thùc tÕ t¹i ®Þa bµn.
+ Doanh thu kho¸n mang tÝnh chñ quan nªn ch­a ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ kinh
doanh cña ®èi t­îng nép thuÕ, th­êng thÊp h¬n nhiÒu so víi doanh thu thùc tÕ.
+ ý thøc chÊp hµnh luËt thuÕ cña c¸c ®èi t­îng ch­a cao, th­êng cã ph¶n øng
chèng ®èi khi c¬ quan thuÕ ®iÒu chØnh doanh thu kho¸n.

Trang 49
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
- Chñ quan:
+ Tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch néi dung luËt thuÕ cho c¸c ®èi t­îng thùc hiÖn ch­a
tèt.
+ C«ng t¸c gi¸m s¸t ®Þa bµn thùc hiÖn ch­a ®ång ®Òu, th­êng xuyªn.
+ Cßn cã sù tho¶ hiÖp gi÷a c¸n bé thuÕ vµ ®èi t­îng nép thuÕ nh»m th­¬ng
l­îng ®Ó 2 bªn cïng cã lîi vµ chØ cã nhµ n­íc lµ chÞu thiÖt thßi.
+ C«ng t¸c ®iÒu chØnh doanh thu tiÕn hµnh ch­a kÞp thêi, ch­a b¸m s¸t sù biÕn
®éng cña thÞ tr­êng..vv..


 Víi ph­¬ng ph¸p qu¶n lý doanh thu tÝnh thuÕ cña c¸c hé kª khai, viÖc tÝnh
thuÕ cã c¬ së chÝnh x¸c h¬n nªn viÖc x¸c ®Þnh doanh sè t­¬ng ®èi s¸t víi thùc
tÕ ph¸t sinh. Doanh thu tÝnh thuÕ ®· ®­îc n©ng lªn râ rÖt. Tuy nhiªn viÖc ¸p
dông thu thuÕ theo kª khai lµ ph­¬ng ph¸p míi nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
tån t¹i mµ mét sím mét chiÒu ch­a thÓ kh¾c phôc ®­îc ngay. Víi ph­¬ng
ph¸p nµy sè l­îng c¸c hé ®¨ng ký nép thuÕ trªn ®Þa bµn quËn t­¬ng ®èi Ýt, chØ
chiÕm kho¶ng 30% tæng sè hé qu¶n lý trªn sæ bé.


BiÓu sè 6: Qu¶n lý doanh thu mét sè hé ®iÓn h×nh.
§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång.


STT Tªn hé DT kª khai DT TÝnh thuÕ DT ®iÒu tra Tû lÖ %
1 Ngµnh s¶n xuÊt
Lª Mai Anh 6300 7800 1200 65


2 Ngµnh th­¬ng nghiÖp
TrÇn Minh T©m 32000 3800 65517 58


3 Ngµnh ¨n uèng
§Æng Anh Th­ 10200 15193 24500 62
Trang 50
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Qua biÓu sè liÖu trªn ta thÊy doanh thu thùc tÕ qua ®iÒu tra cao h¬n so
víi doanh thu tÝnh thuÕ( doanh thu tÝnh thuÕ chØ ®¹t 58% ®Õn 65% doanh
thu thùc tÕ) vµ doanh thu thùc tÕ v­ît xa doanh thu kª khai.ViÖc thÊt thu
trong qu¶n lý doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi hé kª khai cßn lµ vÊn ®Ò nan gi¶i
v× b¶n th©n nÒn kinh tÕ n­íc ta nãi chung vµ khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ nãi
riªng ®ang ë giai ®o¹n chuyÓn ®æi, phøc t¹p.


Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn cã thÓ do:
- ViÖc thùc hiÖn chÕ ®é sæ s¸ch , ho¸ ®¬n chøng tõ míi chØ lµ h×nh thøc
ch­a theo ®óng quy ®Þnh ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª ( ch­a ghi chÐp ®Çy ®ñ
kÞp thêi chÝnh x¸c nh÷ng doanh thu ,chi phÝ hµng ngµy).
- V× míi ¸p dông nªn hÇu hÕt c¸c c¬ së kinh doanh nµy ch­a cã kÕ to¸n
®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n nªn tr×nh ®é kÕ to¸n non yÕu cßn h¹ch to¸n sai
- C«ng t¸c thanh tra kiÓm tra cña Chi côc ch­a th­êng xuyªn vµ kÞp thêi
®Ó ph¸t hiÖn uèn n¾n nh÷ng sai sãt.
- Khi ®èi t­îng nép thuÕ vi ph¹m chÕ ®é ho¸ ®¬n chøng tõ th× Chi côc
ch­a xö lý nghiªm theo quy ®Þnh.
- C¸n bé thuÕ ®­îc giao qu¶n lý ®èi t­îng, hiÓu biÕt vÒ kÕ to¸n ch­a s©u,
viÖc tuyªn truyÒn gi¶i thÝch kÐm thuyÕt phôc còng lµ mét nguyªn nh©n cho
nh÷ng tån t¹i trªn


3. Qu¶n lý kh©u thu nép tiÒn thuÕ:

ViÖc qu¶n lý kh©u thu nép tiÒn thuÕ còng ®­îc chia ra lµm 2 chÕ ®é
thu cho thÝch hîp:
- §èi víi hé thu theo h×nh thøc kª khai th× theo luËt ®Þnh cø ngµy 5 hµng
th¸ng c¬ së ph¶i nép tê khai tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸n bé qu¶n lý.
Sau ®ã c¸n bé qu¶n lý kiÓm tra xem xÐt nÕu ®óng ký x¸c nhËn vµo tê khaiTrang 51
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
vµ chuyÓn cho bé phËn nghiÖp vô cña Chi côc ®Ó tÝnh to¸n sè thuÕ ph¶i nép
cña c¬ së. Sau khi tÝnh to¸n sè thuÕ ph¶i nép bé phËn nghiÖp vô tr×nh l·nh
®¹o chi côc duyÖt råi ra th«ng b¸o cho c¬ së vµ yªu cÇu c¬ së ph¶i nép sè
tiÒn thuÕ ®ã vµo kho b¹c theo mét h¹n ®Þnh nhÊt ®Þnh.
- §èi víi hé thu theo h×nh thøc kho¸n doanh thu: Còng ngµy 5 hµng
th¸ng bé phËn kiÓm tra sau khi nhËn ®¬n xin nghØ kinh doanh cña c¸c hé
xin nghØ kinh doanh ë c¸c ®Þa bµn( c¸c ®¬n nµy ®Òu ph¶i cã x¸c nhËn cña
UBND ph­êng hoÆc Ban qu¶n lý c¸c chî) th× vµo sæ vµ chuyÓn cho bé phËn
nghiÖp vô ®Ó chÊm bé nh÷ng hé nghØ kinh doanh, bé phËn nghiÖp vô còng
nhËn ®­îc danh s¸ch ®iÒu chØnh doanh thu cña c¸c hé kinh doanh sau khi
®· cã cã sù phª duyÖt cña l·nh ®¹o chi côc ®Ó chÊm vµo bé. Sau khi bé
phËn nghiÖp vô ®· chÊm bé ph¶i tr×nh l·nh ®¹o chi côc duyÖt bé vµ ra
th«ng b¸o nép thuÕ cho c¸c hé kinh doanh. C¸n bé qu¶n lý ®Þa bµn nhËn
th«ng b¸o nép thuÕ ë bé phËn nghiÖp vô vµ ph¸t cho c¸c hé kinh doanh yªu
cÇu nép thuÕ theo th«ng b¸o vµ h¹n nép , ®Þa ®iÓm nép ®· ®­îc quy ®Þnh.
NÕu c¸c hé tr©y × kh«ng nép thuÕ th× sÏ ra th«ng b¸o lÇn 2, lÇn 3 hoÆc nÕu
cÇn thiÕt cã thÓ lËp hå s¬ ®Ó thùc hiÖn c­ìng chÕ theo luËt ®Þnh.
BiÓu hiÖn ®Çu tiªn cña kh©u nép tiÒn thuÕ tr­íc hÕt lµ ë sè thuÕ thu
®­îc trong kú vµ sè nî ®äng trong kú.


BiÓu sè 7: T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng
ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn QuËn Ba §×nh.


§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång
Trang 52
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
N¨m 1998 Quý I/ 1999
Sè thuÕ % Sè thuÕ %
DiÔn gi¶I
Sè kÕ ho¹ch 6.000.000 4.000.000
Sè thùc hiÖn 6.580.000 3.495.581
Tû lÖ hoµn thµnh 109,67 87,39
Ph©n theo c¬ cÊu thu 6.580.000 100 3.495.581 100
*Thu thuÕ GTGT(DT) 4.317.456 65,61 2.728.300 78,05
*§ßi nî thuÕ GTGT(DT) 2.263.183 34,39 767.281 21,95Dùa vµo sè liÖu cña biÓu t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch trªn ta nhËn thÊy
c«ng t¸c thu thuÕ GTGT cña n¨m 1999 cã phÇn gi¶m sót so víi c«ng t¸c thu
thuÕ Doanh thu n¨m 1998 tr­íc ®©y.
N¨m 1998 Chi côc thuÕ Ba §×nh hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch thu
thuÕ doanh thu ®èi víi hé kinh tÕ c¸ thÓ ( ®¹t 109,67%) .
N¨m 1999 víi 3 th¸ng ®Çu triÓn khai thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®¬n vÞ l¹i
kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ( chØ ®¹t 87,39%) mÆc dï sè thuÕ thu ®­îc quý I
n¨m 1999 lµ 3.495.581.000 ®ång, v­ît h¬n rÊt nhiÒu so víi sè thuÕ Doanh thu
thu ®­îc cña 3 th¸ng ®Çu n¨m 1998.
Nh­ng xÐt vÒ mÆt kÕ ho¹ch th× ®¬n vÞ vÉn kh«ng hoµn thµnh víi kÕ
ho¹ch ®­îc giao. §ã lµ do kÕ ho¹ch ®Æt ra qu¸ cao so víi nguån thu thùc tÕ mµ
Chi côc Ba §×nh cã kh¶ n¨ng, vÊn ®Ò nµy ®· ®­îc kiÓm ®iÓm rót kinh nghiÖm.
MÆt kh¸c do míi ®­a thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµo thùc hiÖn nªn Chi côc thuÕ cßn
gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n c¶ vÒ phÝa chñ quan vµ phi¸ kh¸ch quan.
Còng nh×n vµo biÓu ta thÊy sè thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ngµy cµng cao so
víi thuÕ doanh thu.


N¨m 1998 : sè thu thuÕ doanh thu chiÕm 65,61% .
Trang 53
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
N¨m 1999 : sè thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng chiÕm 78,05% trong tæng sè
thùc thu thuÕ ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ. §©y lµ mét biÓu hiÖn tèt do sè nî gi¶m
dÇn.
N¨m 1998 ®ßi nî ®­îc 2.263.183.000 ®ång, chiÕm 34,39%
N¨m 1999 ®ßi nî ®­îc 767.281.000 ®ång, chiÕm 21,95%
KÕt qu¶ nµy lµ do c«ng t¸c qu¶n lý tèt nªn sè thuÕ thu ®­îc nhiÒu h¬n, nh­ng
®Ó cã lêi kh¼ng ®Þnh chÝnh x¸c ph¶i xem xÐt t×nh h×nh nî ®äng qua c¸c n¨m.
Tr­íc hÕt ta h·y ®Ó cËp ®Õn t×nh h×nh qu¶n lý thu nép thuÕ ®èi víi hé kinh tÕ
c¸ thÓ trªn ®Þa bµn QuËn Ba §×nh.
BiÓu sè 8: T×nh h×nh thu nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng cña c¸c hé kinh tÕ c¸
thÓ trªn ®Þa bµn quËn Ba §×nh.
§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång

DiÔn gi¶I N¨m 1998 Quý I/99
1. Sè thuÕ ®· nép vµo kho b¹c 6.580.639 3.495.581
2. Sè thuÕ ph¶i thu 7.104.051 3.626.584
3. So s¸nh víi sè ph¶i thu
_ Sè tuyÖt ®èi -523.412 -131.003
_ Sè t­¬ng ®èi _7,4% _3,6%Víi sè liÖu trªn ta thÊy sè thuÕ nép vµo kho b¹c so víi sè thuÕ ghi thu
®¹t ch­a cao. Cô thÓ:
N¨m 1998 so víi sè thuÕ ph¶i thu ®¹t 92,6%.
N¨m 1999 so víi sè thuÕ ph¶i thu ®¹t 96,4%.
Nh­ vËy qua c¸c n¨m sè thuÕ thu ®­îc ngµy cµng nhiÒu, tèc ®é thu n¨m
1999 lín h¬n so víi n¨m 1998. §iÒu nµy chøng tá c¸c c¸n bé thuÕ ®· lµm tèt


Trang 54
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
c«ng t¸c ®«n ®èc thu nép thuÕ, ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c c¸c
c¸n bé thu thuÕ ®· b¸m s¸t ®Þa bµn nhiÒu h¬n, qua ®ã ®· thu ®­îc nhiÒu hé
kinh doanh s¶n xuÊt trªn ®Þa bµn n»m ngoµi sæ bé vµ cã biÖn ph¸p thu tèt h¬n.
Qua c¸c n¨m, sè thuÕ thu ®­îc ngµy cµng t¨ng. Nh×n vµo sè liÖu so
s¸nh gi÷a ghi thu vµ thùc thu c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ sè t­¬ng ®èi ta thÊy sè nî
®äng hoÆc kh«ng thu ®­îc hoÆc Ýt ra lµ t¹m thêi ch­a thu ®­îc gi¶m ®i râ rÖt.
Sè liÖu ®ã ngµy cµng minh chøng cho viÖc thu thuÕ cã hiÖu qu¶ bëi kho¶ng
c¸ch nµy ®¸ng ra ph¶i t¨ng lªn do sè hé kinh doanh t¨ng lªn.
Cô thÓ viÖc ®­a kho b¹c xuèng tËn ®Þa bµn ®Ó thu tiÒn thuÕ kÕt hîp víi
viÖc t¸ch bé phËn tÝnh thuÕ vµ ph¸t hµnh th«ng b¸o, bé phËn ®«n ®èc thu nép
tiÒn thuÕ vµ bé phËn thanh tra xö lý ®· phèi hîp ¨n ý, hç trî, kiÓm tra lÉn nhau
®Ó ®Èy nhanh c«ng t¸c thu nép tiÒn thuÕ vµ h¹n chÕ nh÷ng tiªu cùc cã thÓ ph¸t
sinh.
Hµng th¸ng vµo nh÷ng ngµy quy ®Þnh kho b¹c ®Õn c¸c ®iÓm thu, Chi
côc thuÕ còng cö c¸n bé ë bé phËn nghiÖp vô viÕt ngay giÊy nép tiÒn cho c¸c
hé kinh doanh trùc tiÕp ®Õn nép thuÕ t¹i ®IÓm thu, ®©y còng lµ mét biÖn ph¸p
®Èy nhanh c«ng t¸c thu nép thuÕ, h¹n chÕ tiªu cùc. §ång thêi Chi côc thuÕ
còng phèi hîp víi UBND c¸c ph­êng, Ban qu¶n lý c¸c chî vµ c¸c ph­¬ng tiÖn
th«ng tin ®¹i chóng ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é thu nép tiÒn thuÕ.
Qu¶n lý thu nép tiÒn thuÕ tèt sÏ gi¶m ®­îc sè nî ®äng, chÝnh v× thÕ nî
®äng thuÕ nhiÒu hay Ýt lµ biÓu hiÖn cña c«ng t¸c qu¶n lý thu nép tèt hay xÊu.


BiÓu sè 9: Theo dâi t×nh h×nh nî ®äng thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc
kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn QuËn Ba §×nh.
§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång
Trang 55
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
N¨m 1998 N¨m 1999
Ngµnh Ghi thu Thùc thu Nî ®äng Ghi thu Thùc thu Nî ®äng
S¶n xuÊt 790.52 680.643 109.877 279.562 267.281 12.281
DÞch vô 2.294.295 2.246.316 47.979 2.031.260 2.008.718 22.542
T.NghiÖp 2.256.197 2.036.015 220.182 825.605 772.702 52.903
¡n uèng 1.763.039 1.617.665 145.374 396.324 353.048 43.276
VËn t¶I 93.831 93.831 0

Tæng céng 7.104.051 6.580.639 523.412 3.626.582 3.495.580 131.002


Nh×n vµo biÓu trªn, cã thÓ thÊy r»ng t×nh h×nh nî ®äng qua c¸c n¨m
vÉn tån t¹i vµ lu«n lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i trong c«ng t¸c thu nép thuÕ nãi
chung vµ thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng nãi riªng.
Qua 2 n¨m 1998 vµ 1999, ta cã tû lÖ nî ®äng thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng
( thuÕ Doanh thu) sau:


Ngµnh N¨m 1998 Quý I n¨m 1999
S¶n xuÊt 13,9% 4,4%
DÞch vô 2,1% 1,11%
Th­¬ng nghiÖp 9,76% 6,4%
¡n uèng 8,25% 10,9%
Trung b×nh 7,4% 3,6%


Cã thÓ thÊy râ sè nî ®äng:


N¨m 1998 chiÕm 7,4% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 523.412.000 ®ång.
Quý I n¨m 1999 chiÕm 3,6% t­¬ng øng víi sè tiÒn 131.002 ®ång.
Trang 56
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Nh­ vËy qua c¸c n¨m c¸c hé c¸ thÓ ®· chiÕm dông sè vèn cña Nhµ
n­íc lµ ®¸ng kÓ, tËp trung hÇu hÕt vµo nghµnh th­¬ng nghiÖp vµ ¨n uèng. Cho
nªn kÕt hîp víi kh©u qu¶n lý vÒ sè hé vµ doanh thu th× c¸n bé thuÕ ph¶i tËp
trung quan t©m chó ý h¬n vµo hai ngµnh nµy bëi thÊt tho¸t tiÒn thuÕ vµ d©y d­a
tiÒn thuÕ tËp trung nhiÒu vµo hai ngµnh nµy. Qua ®ã ta còng thÊy biÖn ph¸p
qu¶n lý vµ thu nî ®äng qua c¸c n¨m cña c¸n bé thuÕ ch­a thËt tèt nªn sè nî tõ
n¨m nµy sang n¨m kh¸c cø chång chÊt h¬n.
Tãm l¹i qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng,
t×nh h×nh nî ®äng qua c¸c n¨m ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn Qu©n Ba
§×nh cã thÓ rót ra ®­îc mét vµi nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c nµy:
C¸c c¸n bé thuÕ ®· cã sù cè g¾ng nç lùc trong qu¶n lý, Chi côc thuÕ Ba
§×nh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé thuÕ lµm viÖc nh­ng kh«ng lµm gi¶m hiÖu
qu¶ lµm viÖc cña c¸n bé thuÕ. C¸n bé thuÕ ®· cè g¾ng chuyªn s©u vµo viÖc ®«n
®èc thu nép tiÒn thuÕ. ViÖc nép tiÒn thuÕ qua kho b¹c ®· lµm gi¶m bít khã
kh¨n cho c¸n bé thuÕ, thñ tôc ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu. Tuy nhiªn, cÇn ph¶i båi
d­ìng thªm tr×nh ®é cho c¸c c¸n bé thu ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ c«ng viÖc.
C«ng t¸c qu¶n lý thu cã nhiÒu thay ®æi víi chiÒu h­íng tèt, c¸n bé thuÕ
n¨ng ®éng nhiÖt t×nh tÝch cùc b¸m s¸t ®Þa bµn vµ kiÓm tra c¸c hé kinh doanh,
ph¸t hiÖn nhiÒu vô trèn thuÕ vµ cã biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó nhanh chãng thu håi
l¹i cho NSNN. C¸c c¸n bé thuÕ b×nh qu©n mçi ng­êi ph¶i qu¶n lý tõ 60 ®Õn 70
hé thËm chÝ cã nh÷ng ng­êi qu¶n lý h¬n 100 hé (trong ®ã cã c¶ nh÷ng hé lín)
®Òu cè g¾ng hoµn thµnh nhiÖm cô ®­îc giao, kÞp thêi phèi hîp víi c¸c ban
ngµnh cã liªn quan nh­ UBND ph­êng, Ban qu¶n lý chî, c«ng an, qu¶n lý thÞ
tr­êng..vv ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c thu.
C¸c c¸n bé thuÕ tù båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô thùc hiÖn
viÖc tuyªn truyÒn gi¶i thÝch phèi hîp víi c¸c bé phËn tÝnh vµ ra th«ng b¸o
thuÕ, bé phËn thanh tra ®Ó n©ng cao chÊt l­îng thu thuÕ vµ chèng tiªu cùc.
Th­êng xuyªn häp bµn rót kinh nghiÖm ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ ®¹t kÕt
qu¶ cao nhÊt.


Trang 57
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Nh­ng bªn c¹nh nh­ng thµnh tÝch ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ ë Chi
côc thuÕ Ba §×nh cßn nh÷ng yÕu kÐm sau:


 VÒ c«ng t¸c qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ:


Qu¶n lý ch­a chÆt, sè hé ch­a qu¶n lý ®­îc cßn nhiÒu. N¨m 1998 cßn
229 hé ch­a qu¶n lý ®­îc, n¨m 1999 cßn 421 hé ch­a qu¶n lý ®­îc. Ngoµi ra
viÖc qu¶n lý c¸c hé kinh doanh ngoµi sæ bé ®· ®­a vµo sæ ch­a ®¹t kÕt qu¶
cao, tû lÖ thu ®­îc nh÷ng hé nµy cßn thÊp.


Nguyªn nh©n thÊt thu lµ do c«ng t¸c ®iÒu tra hé kinh doanh kh«ng
®­îc phèi hîp chÆt chÏ víi c¬ quan thuÕ vµ c¸c ngµnh cã liªn quan, viÖc ph©n
lo¹i hé ch­a ®­îc tèt nªn viÖc x¸c ®Þnh biÖn ph¸p thu kh«ng ®¹t kÕt qu¶ cao.
ViÖc x¸c ®Þnh hé kinh doanh cßn mang tÝnh chÊt kÕ ho¹ch thu kiÓu trªn rãt
xuèng, d­íi cè g¾ng thùc hiÖn ®Ó lÊy thµnh tÝch mµ kh«ng cã sù quan t©m
®óng møc.


 VÒ c«ng t¸c qu¶n lý c¨n cø tÝnh thuÕ:


Ta thÊy dï n¨m 1999 triÓn khai luËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng Chi côc ®· cã
sù ®iÒu chØnh doanh thu tÝnh thuÕ nh­ng vÉn ch­a s¸t thùc tÕ. ViÖc qu¶n lý
nh÷ng hé lín nãi chung cßn láng lÎo, ®¬n thuÇn, møc thu cßn thÊp chñ yÕu
dùa vµo kª khai sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó tÝnh thuÕ, cßn thiÕu kiÓm tra th­êng xuyªn
nªn cßn ®Ó mÊt thuÕ.
Nguyªn nh©n lµ do c¸c c¸n bé thuÕ tuy cã b¸m s¸t ®Þa bµn nh­ng míi
chØ chó träng vµo l­îng hé kinh doanh mµ ch­a thùc sù quan t©m tíi quy m«
kinh doanh. Kh«ng kiÓm tra th­êng xuyªn viÖc ghi chÐp sæ s¸ch nªn dÉn ®Õn
ghi kh«ng ®óng vµ cßn lµm thÊt tho¸t ho¸ ®¬n. Kh«ng b¸m s¸t ®Þa bµn vµ kÞpTrang 58
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
thêi ®iÒu chØnh doanh thu tÝnh thuÕ theo sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶, thêi vô vµ qui
m« kinh doanh nªn còng lµm thÊt thu thuÕ. MÆt kh¸c c¸n bé thuÕ nhiÒu khi
cßn thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc ®­îc giao còng lµm thÊt thu
tiÒn thuÕ.


 Trong kh©u qu¶n lý thu nép:


Trong kh©u qu¶n lý thu nép vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, cßn ®Ó
t×nh tr¹ng nî ®äng x¶y ra nhiÒu vµ kÐo dµi qua c¸c n¨m. Sè nî ®äng chiÕm tõ
3-8% tæng sè thuÕ ghi thu hµng n¨m.
Nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn lµ do c¸n bé thuÕ cßn yÕu vÒ
nghiÖp vô, kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tuyªn truyÒn, vËn ®éng, gi¶i thÝch, cßn lóng
tóng khi ®Ò ra møc thu vµ ghi thu. Cßn g©y nhiÒu th¾c m¾c trong d©n, c«ng
t¸c tuyªn truyÒn ch­a ®­îc coi träng ®óng møc.
Ngoµi ra viÖc thu nép vÉn cßn cã c¸c tån t¹i lµ do ph¸p luËt thuÕ cña
chóng ta ch­a nghiªm, nhiÒu tr­êng hîp vi ph¹m c¸c chÝnh s¸ch thuÕ kh«ng
®­îc xö lý thÝch ®¸ng, tr­êng hîp hµnh hung ng­êi thi hµnh c«ng vô vÉn x¶y
ra dÉn ®Õn t×nh tr¹ng coi th­êng ph¸p luËt, mÆt kh¸c ch­a cã sù quan t©m
®óng møc cña c¸c ngµnh c¸c cÊp, ch­a cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸n bé
thuÕ vµ UBND c¸c ph­êng, Ban qu¶n lý c¸c chî vµ c¬ quan liªn ngµnh kh¸c.
C«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ phÇn lín cßn mang tÝnh bÞ ®éng h¬n lµ chñ ®éng.
ViÖc sö dông h×nh thøc thu cßn cã lóc tuú tiÖn dÉn ®Õn thÊt thu thuÕ.
ChÝnh v× c¸c lý do nªu trªn mµ viÖc ®ßi hái ph¶i t¨ng c­êng qu¶n lý
thu thuÕ ®èi víi khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn QuËn Ba §×nh, viÖc
v¹ch ra ph­¬ng h­íng ®Ó t¨ng c­êng qu¶n lý thu thuÕ lµ rÊt cÇn thiÕt víi ®Þa
bµn QuËn Ba §×nh gåm rÊt nhiÒu ph­êng vµ c¸c chî.
Trang 59
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
PhÇn III


Mét sè ph­¬ng h­íng t¨ng c­êng
c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ Gi¸ trÞ gia
t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ trªn
®Þa bµn QuËn Ba §×nh.

ThuÕ lµ nguån thu chñ yÕu cña Nhµ n­íc trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ
tr­êng nh»m ®¸p øng yªu cÇu vèn cÇn thiÕt thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh tÕ x·
héi cña nhµ n­íc. Hµng n¨m nhµ n­íc ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng vµ tæ chøc thùc
hiÖn kÕ hoÆch thuÕ. KÕ hoÆch thuÕ xÐt vÒ mÆt lý luËn lµ dù kiÕn qu¸ tr×nh ph©n
phèi vµ tæ chøc ®éng viªn mét bé phËn GDP cña x· héi cho nhµ n­íc th«ng
qua thuÕ. XÐt vÒ mÆt thùc tiÔn, kÕ hoÆch thuÕ lµ qu¸ tr×nh dù ®o¸n, tÝnh to¸n vµ
tæ chøc ®éng viªn nguån thu b»ng thuÕ trªn ph¹m vi c¶ n­íc Qu¸ tr×nh x©y
dùng vµ qu¶n lý kÕ hoÆch thuÕ hÕt søc cÇn thiÕt ë n­íc ta.
Tr­íc hÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nhµ
n­íc ®· hoÆch ®Þnh ®ßi hái ph¶i cã l­îng vèn cÇn thiÕt ®­îc huy ®éng tõ trong
néi bé nÒn kinh tÕ. Do ®ã, cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc kh¶ n¨ng t­¬ng ®èi
ch¾c ch¾n vÒ l­îng vèn cã thÓ huy ®éng ®­îc b»ng thuÕ ®Ó nhµ n­íc chñ ®éng
bè trÝ sö dông vèn. §ång thêi phèi hîp víi viÖc huy ®éng nguån thu kh¸c ®Ó
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c©n ®èi ng©n s¸ch mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi mçi
quèc gia.Tõ yªu cÇn tÊt yÕu cÊp thiÕt ®ã ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn kÕ hoÆch thuÕ.
MÆt kh¸c trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nhµ n­íc ph¸t huy vai trß qu¶n lý kinh tÕ vÜ
m« th«ng qua c¸c c«ng cô hµnh chÝnh, kinh tÕ, ph¸p luËt. KÕ hoÆch thuÕ lµ


Trang 60
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý cña nhµ n­íc võa ®éng viªn tõ ho¹t ®éng
kinh tÕ x· héi võa ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng kinh tÕ vµ sù vËn ®éng cña kinh tÕ ®Ó cã
c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kinh tÕ hîp lý.
Tõ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña kÕ hoÆch thuÕ ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý
thuÕ ph¶i ngµy cµng ®­îc n©ng cao, æn ®Þnh, ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng vµ t¸c
dông cña mét bé phËn tµi chÝnh quan träng cña n­íc nhµ.
Qua thêi gian nghiªn cøu ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn thu thuÕ Gi¸ trÞ
gia t¨ng ë thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn quËn Ba §×nh trong 3 th¸ng
®Çu n¨m 1999, chóng ta ®· thÊy ®­îc phÇn nµo t×nh h×nh chung còng nh­ ­u-
nh­îc ®iÓm trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËt thuÕ míi nµy. Víi t×nh h×nh ®ã ta cã
thÓ t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n tån t¹i thuéc c«ng t¸c qu¶n lý ®èi t­îng nép
thuÕ, qu¶n lý c¨n cø tÝnh thuÕ vµ c«ng t¸c thu nép, qu¶n lý c¸n bé.
Sau thêi gian nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ trªn ®Þa bµn QuËn Ba §×nh,
t«i xin nªu ra mét sè ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý thu
thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn QuËn Ba
§×nh.


I . Qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ:


§Ó qu¶n lý ®­îc ®èi t­îng nép thuÕ, ®ßi hái c¸n bé thuÕ ph¶i tÝch cùc
b¸m s¸t ®Þa bµn ®Ó qu¶n lý ®­îc hé kinh doanh ®· ®­a vµo sæ bé, th­êng
xuyªn ph¸t hiÖn hé míi ra kinh doanh ®Ó ®­a vµo qu¶n lý. Phèi hîp víi c¸c c¬
quan ®iÒu tra thèng kª, c¬ quan cÊp ®¨ng ký kinh doanh ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho
hé kinh doanh thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ cña m×nh ®èi víi Nhµ n­íc. Ph¶i
quy râ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt víi tõng c¸n bé qu¶n lý, th­êng xuyªn phèi hîp
víi ph­êng ®Ó kiÓm tra sè hé nghØ kinh doanh, ph¸t hiÖn hé nghØ gi¶.. Cã biÖn
ph¸p thËt cøng r¾n víi hé cè t×nh vi ph¹m nh­ xö ph¹t hµnh chÝnh, thËm chÝ
truy tè tr­íc ph¸p luËt. Víi nh÷ng hé th­êng xuyªn chÊp hµnh tèt nghÜa vôTrang 61
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
nép thuÕ th× c¸c ®éi thuÕ ph­êng ph¶i tæng kÕt hµng th¸ng ®Ó cuèi n¨m tr×nh
lªn Chi côc cã h×nh thøc khen th­ëng ®éng viªn kÞp thêi.


A. Qu¶n lý nh÷ng hé ®· qu¶n lý ®­îc:


1. C¸c hé kinh doanh ®­îc theo dâi trªn sæ bé ph¶i ®­îc x¾p xÕp theo
m· sè tõng ®Þa bµn, ngµnh nghÒ, ph­¬ng ph¸p nép thuÕ ( kª khai hay Ên ®Þnh).
C¸c c¸n bé thuÕ ph¶i th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh
cña c¸c hé mµ m×nh qu¶n lý, khi hé cã ®¬n xin nghØ th× c¸n bé thuÕ cã thÓ
cïng víi c¬ quan liªn ngµnh theo dâi, kiÓm tra vµ còng cã thÓ ®Ó tù c¸c hé
theo dâi lÉn nhau. §iÒu nµy lµ rÊt cã thÓ thùc hiÖn ®­îc v× trong c¬ chÕ thÞ
tr­êng mét hé míi ra kinh doanh hay nghØ kinh doanh rÊt cã t¸c ®éng tíi c¸c
hé kh¸c khi hä cïng kinh doanh mét ngµnh nghÒ.


2. C¸c hé cã ®¬n xin nghØ kinh doanh nµy chØ ®­îc chÊm nghØ khi cã lý do
chÝnh ®¸ng vµ trong ®¬n ph¶i cã môc “ NÕu vi ph¹m th× sÏ bÞ xö lý ra sao? ”.
§¬n nµy ph¶i ®­îc UBND ph­êng ký ®ãng dÊu vµ ph¶i ®­îc chuyÓn vÒ Chi
côc thuÕ ®óng thêi h¹n quy ®Þnh ®Ó kiÓm tra mét c¸ch kÞp thêi. §ång thêi c¸n
bé qu¶n lý thu thuÕ t¹i ®Þa bµn nµo ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn xö lý kÞp
thêi nh÷ng hé xin nghØ mµ vÉn kinh doanh.


4. Mçi khi ban hµnh chÝnh s¸ch quy ®Þnh míi ph¶i tuyªn truyÒn gi¶i thÝch
râ rµng, cô thÓ ®Ó tr¸nh g©y hiÓu lÇm dÉn ®Õn xuÊt hiÖn hµnh vi chèng ®èi. Khi
cã biÓu hiÖn nµy nªn mêi hä vÒ ®éi hoÆc chi côc ®Ó gi¶i thÝch.


5. Khi cã xu thÕ chèng ®èi hµng lo¹t ( víi c¸c hé kinh doanh trong c¸c
chî), cÇn ph¶i xö lý nghiªm minh tr¸nh t×nh tr¹ng trµn lan. MÆt kh¸c, ph¶i
xem l¹i trong viÖc thùc hiÖn cã g× sai sãt cÇn ph¶i söa ch÷a kÞp thêi vµ s½n
sµng nhËn lçi.

Trang 62
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
6. Thùc tÕ cho thÊy nhiÒu hé kinh doanh Ýt hiÓu biÕt vÕ thuÕ, nhÊt lµ thuÕ
Gi¸ trÞ gia t¨ng l¹i lµ mét luËt thuÕ míi, cã tÝnh phøc t¹p h¬n vÒ ph­¬ng ph¸p
tÝnh thuÕ. NhiÒu hé cho r»ng kh«ng cÇn biÕt thuÕ lµ g× ?. C¸n bé thuÕ b¸o nép
bao nhiªu nÕu c¶m thÊy ®­îc th× nép cßn kh«ng th× chèng ®èi, tr©y × kh«ng
nép, hoÆc t×m c¸ch mãc ngoÆc víi c¸n bé thuÕ ®Ó ®­îc gi¶m thuÕ vµ chØ nép
víi møc thuÕ rÊt thÊp, g©y tæn thÊt cho NSNN. Cßn nhiÒu ng­êi kh¸c l¹i cho
r»ng t¨ng møc thuÕ hiÖn nay lµ kh«ng hîp lý v× bu«n b¸n ngµy cµng khã kh¨n,
tiÒn kiÕm ®­îc ngµy cµng vÊt v¶ mµ thuÕ th× mçi ngµy mét t¨ng, kÌm theo viÖc
ban hµnh nh÷ng s¾c thuÕ míi g©y x¸o ®éng phÇn nµo cho ho¹t ®éng kinh
doanh cña hä.


Nh­ vËy míi biÕt ®­îc tÇm hiÓu biÕt vÒ thuÕ cña ng­êi d©n cßn qu¸ Ýt, cÇn
ph¶i gi¶i thÝch h­íng dÉn chÝnh s¸ch chÕ ®é ®Õn tõng ng­êi d©n qua c¸c
ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cña Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng. MÆt kh¸c
còng ph¶i chý ý ®Õn mäi ®Ò ®¹t cña d©n, xem l¹i møc thuÕ cho phï hîp víi
thùc tr¹ng cña c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. Gi÷a tõng khu vôc trong ®Þa bµn
ph¶i x©y dùng møc thuÕ hîp lý gi÷a c¸c ngµnh nghÒ, mÆt hµng kinh doanh.
Ph¶i cã sù phèi hîp ¨n ý gi÷a c¸c ban ngµnh ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thu vÒ cho ng©n
s¸ch trung ­¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng nh­ng møc thu ph¶i tho¶ ®¸ng ®Ó
c¸c hé kinh doanh cã thÓ chÊp nhËn ®­îc, cã thÓ tiÕp tôc kinh doanh ®­îc,
kh«ng thÓ m¹nh ai nÊy lµm, c«ng an còng thu, uû ban còng thu, thuÕ còng
thu.. Cuèi cïng chØ cã ng­êi kinh doanh chÞu. C¸c ban ngµnh ph¶i häp l¹i
nh»m ®Ò ra mét møc ®ãng gãp hîp lý ®Ó ng­êi d©n chÞu ®­îc mµ vÉn ®¶m b¶o
thu ng©n s¸ch.
Trang 63
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
B. §èi víi hé ch­a qu¶n lý ®­îc:


1. C¬ quan thuÕ mµ cô thÓ lµ c¸c c¸n bé thuÕ ph¶i tÝch cùc b¸m s¸t ®Þa bµn
phèi hîp víi c¬ quan liªn ngµnh ®Ó ®iÒu tra x¸c ®Þnh râ sè hé kinh doanh mµ
kh«ng cã giÊy phÐp kinh doanh.


Cô thÓ: - Víi hé bu«n b¸n ngay t¹i nhµ, cã cöa hµng cöa hiÖu, cã chç
ngåi cè ®Þnh cÇn tiÕn hµnh cÊp ngay ®¨ng ký kinh doanh, m· sè thuÕ, tÝnh
to¸n doanh thu vµ sè thuÕ ph¶i nép ®Ó ®­a vµo qu¶n lý trong sæ bé.


- Víi hé kinh doanh ë vØa hÌ, v·ng lai kh«ng cã chç ngåi cè ®Þnh
còng nh­ thêi gian cô thÓ th× biÖn ph¸p tr­íc m¾t ®Ó n¾m v÷ng ®­îc nh÷ng
hé nµy lµ cÇn theo dâi th­êng xuyªn vµ cã thÓ tiÕn hµnh thu thuÕ sau ®ã
dÇn dÇn nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®­a vµo sæ bé qu¶n lý.


2. CÇn cã nh÷ng chÕ ®é xö lý nghiªm minh víi nh÷ng hé cè t×nh chèng ®èi
hoÆc nóp bãng tËp thÓ ®Ó kinh doanh trèn thuÕ. Ngoµi nh÷ng biÖn ph¸p xö lý
hµnh chÝnh th«ng th­êng, nÕu vi ph¹m nhiÒu lÇn cã thÓ bÞ truy tè tr­íc ph¸p
luËt.


3. Trong tr­êng hîp c¸c hé qu¸ khã qu¶n lý do tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm ngµnh
nh­ hé b¸n hµng ¨n s¸ng, hµng hoa, thÞt.. nªn ch¨ng cã thÓ ¸p dông chÕ ®é thu
gãp theo ngµy kinh doanh.


II. Qu¶n lý vÒ c¨n cø tÝnh thuÕ:


Yªu cÇu ®Çu tiªn cña c¸c c¸n bé thuÕ lµ ph¶i th­êng xuyªn b¸m s¸t ®Þa
bµn, n¾m v÷ng sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶, sù thay ®æi quy m« kinh doanh ®Ó cãTrang 64
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh c¨n cø tÝnh thuÕ s¸t víi thùc tÕ. B»ng suy nghÜ trªn ta cã thÓ
®­a ra mét sè ph­¬ng h­íng sau:
1. CÇn cã sù ®iÒu chØnh doanh thu tÝnh thuÕ vµ viÖc ®iÒu chØnh nµy ph¶i
c¨n cø vµo sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ ®Ó th«ng b¸o kÞp thêi víi bé phËn ra th«ng
b¸o vµ khi ®ã ph¶i gi¶i thÝch cô thÓ víi tõng hé kinh doanh vÒ lý do ®iÒu chØnh
vµ møc ®iÒu chØnh. Khi ®iÒu chØnh doanh thu tÝnh thuÕ ph¶i lµm ®óng quy
tr×nh nghiÖp vô cña ngµnh ®· ®Ò ra ®ã lµ ph¶i th«ng qua Héi ®ång t­ vÊn thuÕ
ph­êng vµ cã sù phª duyÖt cña l·nh ®¹o Chi côc thuÕ vµ th«ng b¸o cho hé kinh
doanh vÒ lý do ®iÒu chØnh vµ møc thuÕ ®iÒu chØnh. ViÖc ®iÒu chØnh doanh thu
¸p dông cho ngµnh hµng nµo, mÆt hµng nµo ph¶i ¸p dông ®ång lo¹t vµ c«ng
khai, trong tr­êng h¬p kh«ng ¸p dông cho hé nµo cÇn ph¶i nªu râ lý do t¹i sao
kh«ng ®iÒu chØnh. Víi nh÷ng hé cã quy m« kinh doanh nh­ nhau, ®iÒu kiÖn
kinh doanh nh­ nhau th× møc ®iÒu chØnh còng ph¶i nh­ nhau.Trong kh©u ®Òu
chØnh tr¸nh g©y th¾c m¾c vµ t­ t­ëng chèng ®èi hµng lo¹t. ViÖc ®iÒu chØnh
gi÷a c¸c khu vùc ph¶i gièng nhau vµ ®iÒu chØnh ®ång ®Òu.


2. Víi ngµnh ¨n uèng th× kh©u qu¶n lý c¨n cø tÝnh thuÕ th­êng vÊp ph¶i
khã kh¨n trong viÖc ®Þnh ra doanh thu hoÆc nÕu ph¶i thùc hiÖn sæ s¸ch kÕ to¸n
còng kh«ng cã ®iÒu kiÖn. BiÖn ph¸p qu¶n lý c¨n cø tÝnh thuÕ cña ngµnh nµy
ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ, ®iÒu tra hµng th¸ng ®iÓn h×nh t¹i c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau
®Ó tõ ®ã quyÕt ®Þnh vÒ viÖc t¨ng doanh thu tÝnh thuÕ phï hîp víi tõng hé vµ
tõng vïng nhÊt ®Þnh.


3. Më c¸c líp kÕ to¸n t­ nh©n. Tõ ®ã ®èi víi nh÷ng hé thùc hiÖn sæ s¸ch
cho nghiªm chØnh, c¸n bé thuÕ ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra ghi sæ vµ viÖc sö
dông chøng tõ ho¸ ®¬n ®Ó cã g× sai sãt cã thÓ söa ch÷a ®­îc ngay. Trong
tr­êng hîp hé cè t×nh vi ph¹m ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý ®Ých ®¸ng hoÆc cã thÓ
®­a ra truy tè tr­íc ph¸p luËt.Trang 65
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
4. Trong lÜnh vùc qu¶n lý ho¸ ®¬n cÇn cã biÖn ph¸p xöl ý thËt nÆng ®èi
víi ng­êi b¸n còng nh­ ng­êi mua ®Ó mÊt ho¸ ®¬n mét c¸ch kh«ng chÝnh
®¸ng. C¸n bé thuÕ ph¶i më sæ theo dâi t×nh h×nh sö dông ho¸ ®¬n cña c¸c hé
sö dông ho¸ ®¬n trong ®Þa bµn m×nh phô tr¸ch. Hµng th¸ng cïng víi nhiÖm vô
kiÓm tra doanh thu, c¸n bé thuÕ cã nhiÖm vô kiÓn tra t×nh h×nh sö dông ho¸
®¬n theo quy ®Þnh nÕu ®Ó mÊt m¸t, thÊt l¹c th× sÏ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh
qu¶n lý sö dông ho¸ ®¬n cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh.


5. CÇn ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh quyÕt ®Þnh sè 1345/TCT/TCCB cña
Tæng côc thuÕ ban hµnh ngµy 9/12/1998 vÒ viÖc x¸c ®Þnh doanh sè Ên ®Þnh ®èi
víi hé c¸ thÓ nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p kho¸n. Th­êng xuyªn
kiÓm tra x¸c ®Þnh møc doanh thu kho¸n cho phï hîp víi thùc tÕ kinh doanh
cña c¸c hé.


6. C¸n bé thuÕ ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra c¸c hé kinh doanh ®Ó ph¸t
hiÖn nh÷ng mÆt hµng mµ hé kinh doanh thªm ®Ó tÝnh l¹i møc thuÕ cho phï hîp
tr¸nh thÊt thu vÒ thuÕ. Trong tr­êng hîp c¸c hé hiÖn ®ang thu thuÕ theo doanh
thu kho¸n mµ cã sö dông ho¸ ®¬n th× c¸n bé thuÕ ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra
®Ó ph¸t hiÖn vµ truy thu thªm ngay doanh thu chªnh lÖch gi÷a doanh thu trªn
ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ doanh thu kho¸n.


7. Ho¹t ®éng thanh kiÓm tra ph¶i th­êng xuyªn liªn tôc. CÇn ph¶i bæ
xung c¸c c¸n bé thanh tra cã tr×nh ®é nghiÖp vô v÷ng vµng cã phÈm chÊt ®¹o
®øc tèt xøng ®¸ng víi 1 trong 3 bé phËn cña quy tr×nh thu thuÕ t¸ch 3 bé phËn
mµ Tæng côc thuÕ ®· ban hµnh.


8. §Ó ng¨n chÆn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, sö dông ho¸ ®¬n chøng
tõ kh«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª th× c¸c c¸n bé thuÕ
ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra víi nh÷ng néi dung sau:


Trang 66
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
- KiÓm tra xem c¬ së dïng mÊy lo¹i ho¸ ®¬n: ViÖc sö dông ho¸ ®¬n
b¸n hµng nÕu vi ph¹m nh­ dïng 2 quyÓn mét lóc, ho¸ ®¬n nh¶y cãc, néi
dung ghi chÐp kh«ng râ rµng, kh«ng ®óng chØ tiªu quy ®Þnh ghi trªn ho¸
®¬n th× ph¶i lËp biªn b¶n xö lý ngay. ViÖc ph¸t hµnh, l­u hµnh nh÷ng ho¸
®¬n kh«ng ph¶i ho¸ ®¬n do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh ph¶i ®­îc xö lý nh­
hµnh vi khai man trèn lËu thuÕ.


- KiÓm tra viÖc kho¸ sæ kÕ to¸n( cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m ph¶i
kho¸ sæ kÕ to¸n, lËp b¶ng kª khai tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh).


- §èi víi nh÷ng hé ®¨ng ký thu thuÕ theo ph­¬ng ph¸p kª khai mµ
kh«ng thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n ho¸ ®¬n chøng tõ
theo quy ®Þnh th× Chi côc thuÕ nªn phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng( ®éi
liªn ngµnh) xö lý b»ng c¸ch kh«ng thõa nhËn sè liÖu cña hé s¶n xuÊt kinh
doanh vµ Ên ®Þnh møc thuÕ cao nhÊt cïng víi viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh
chÝnh theo nghÞ ®Þnh 22/CP cña ChÝnh Phñ( ®iÒu 2 kho¶n I quy ®Þnh xö
ph¹t tõ 20.000 ® ®Õn 200.000 ® cã thÓ ph¹t ®Õn 1.000.000 ®).
Båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é ghi chÐp, më sæ s¸ch kÕ to¸n cña nh÷ng
®èi t­îng nép theo h×nh thøc kª khai. Tõng b­íc chuyÓn dÇn c¸c ®èi t­îng
nµy sang ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ khÊu trõ.


III. Mét sè biÖn ph¸p thu nép tiÒn thuÕ:


VÊn ®Ò chñ yÕu ë kh©u nµy lµ cÇn ph¶i t×m ra ph­¬ng h­íng ®Ó thóc ®Èy
nhanh viÖc nép thuÕ ë c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ, h¹n chÕ tèi ®a sè nî ®äng
còng nh­ gi¶i quyÕt sè thuÕ tån ®äng.
Trang 67
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
C¸c c¸n bé thuÕ ph¶i ®«n ®èc thu nép thuÕ th­êng xuyªn døt ®iÓm sè
thuÕ ph¶i thu hµng th¸ng kh«ng ®Ó c¸c hé d©y d­a tiÒn thuÕ . Kho¸n møc thu
thuÕ cho tõng c¸n bé vµ g¾n tr¸ch nhiÖm vËt chÊt víi tõng c¸n bé thuÕ. Theo
dâi kÕt qu¶ vµ sè thuÕ nî ®äng ®Ó cuèi th¸ng, cuèi quý cã c¬ së b×nh xÐt thu
®ua khen th­ëng.


Trong tr­êng hîp hé kinh doanh cè t×nh vi ph¹m kh«ng chÞu nép thuÕ
còng nh­ kh«ng chÞu tr¶ tiÒn thuÕ cßn nî th× ph¶i phèi kÕt hîp víi c¸c c¬ quan
cã tr¸ch nhiÖm xö lý kÞp thêi nh­ : xö lý hµnh chÝnh, tÞch thu tµi s¶n hay truy
tè tr­íc ph¸p luËt..vv.. Ph¶i thanh kiÓm tra th­êng xuyªn víi tÊt c¶ c¸c hé kinh
doanh còng nh­ c¸c c¸n bé thuÕ ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng vô vi ph¹m ph¸p
luËt thuÕ. Nh÷ng c¸n bé thuÕ cã biÓu hiÖn tiªu cùc nh­ x©m tiªu tiÒn thuÕ , t­
th«ng víi hé kinh doanh ®Ó tham « tiÒn thuÕ..vv..§èi víi nh÷ng c¸n bé vi
ph¹m 10 ®iÒu kû luËt cña ngµnh thuÕ th× ph¶i kiªn quyÕt xö lý ®Ó lÊy lßng tin
víi d©n chóng.


1.C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch :

§Ó ®¶m b¶o tèt ®­îc c«ng t¸c x©y dùng kÕ hoÆch Chi côc thuÕ cÇn cã
biÖn ph¸p sau:


C¸n bé chuyªn qu¶n ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng hé kinh
doanh, c¨n cø vµo sù h­íng dÉn cña Chi côc vÒ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña
tõng ®Þa bµn, c¨n cø vµo sè thu n¨m tr­íc mµ x©y dùng kÕ hoÆch thu thuÕ Gi¸
trÞ gia t¨ng theo quý, th¸ng, n¨m.


Bè trÝ c¸n bé cã n¨ng lùc ®Ó lµm c«ng t¸c thu thËp tµi liÖu phèi hîp chÆt
chÏ víi c¸c ngµnh h÷u quan ®Ó thu thËp tµi liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kÞp thêi.
Tæ chøc tËp huÊn cho c¸n bé chuyªn qu¶n vÒ tÇm quan träng cña c«ng t¸c x©y

Trang 68
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
dùng kÕ hoÆch.Coi viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng kÕ hoÆch lµ mét môc tiªu
quan träng ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu thi ®ua cña c¸c tæ, ®éi vµ c¸c c¸n bé chuyªn
qu¶n.


2. C«ng t¸c ®«n ®èc thu nép thuÕ:


C«ng t¸c ®«n ®èc thu nép thuÕ cã t¸c dông rÊt quan träng trong c«ng
t¸c qu¶n lý thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng v× môc ®Ých cuèi cïng lµ sè thuÕ nép vµo
Ng©n s¸ch Nhµ n­íc . Muèn lµm tèt c«ng t¸c nµy th× Chi côc cÇn cã nh÷ng
biÖn ph¸p sau:


Chi côc phèi hîp víi kho b¹c ®Ó bè trÝ thªm nh÷ng ®iÓm thu thuËn lîi
khi cÇn thiÕt, ®Ò nghÞ kho b¹c lµm thªm giê ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c c¬ së kinh
doanh nép thuÕ ®­îc thuËn lîi.


Ph¶i xö lý nghiªm minh, c«ng b»ng ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp nî nÇn
d©y d­a vÒ thuÕ. NÕu vi ph¹m tiÕp lÇn sau sÏ ph¹t nÆng h¬n, tõ ®ã khuyÕn
khÝch vµ ý thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi nép thuÕ.


Ph¶i cã chÕ ®é th­ëng ph¹t ®èi víi c¸n bé chuyªn qu¶n trong viÖc ®«n
®èc thu nép thuÕ. NÕu c¸n bé chuyªn qu¶n lµm tèt c«ng viÖc nµy th× ph¶i cã
chÕ ®é khen th­ëng ngay ®èi víi c¸n bé ®ã. Vµ ng­îc l¹i c¸n bé chuyªn qu¶n
nµo lµm kh«ng tèt c«ng viÖc cña m×nh, ®Ó s¬ hë hé nî nÇn d©y d­a th× ph¶i cã
møc ph¹t ®èi víi c¸n bé ®ã.


§èi víi hé ®äng thuÕ, ph¶i lµm ®ñ c¨n cø ®Ó cã c¬ së cho thanh tra cña
Chi côc hay ®éi liªn ngµnh xö lý( nh÷ng hé ®Ò nghÞ xö lý ph¶i lµ hé ®iÓn h×nh
Trang 69
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
kh«ng lµm trµn lan) chØ lµm thñ tôc triÖt tiªu hé ®äng khi hé ®ã thùc sù nghØ
bá kinh doanh hay cã lý do chÝnh ®¸ng.


3. C«ng t¸c kiÓm tra vµ thanh tra thuÕ:


Nh­ ta ®· biÕt mÊy n¨m võa qua, khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ ngµy cµng ph¸t
triÓn vµ më réng. ViÖc dÊu doanh thu, trèn lËu thuÕ .. trë nªn tinh vi vµ nghiªm
träng h¬n. MÆt kh¸c, ®Ó thùc hiÖn ®óng luËt thuÕ lµ ph¶i thu ®óng, thu ®ñ vµ
kÞp thêi vµo Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. V× vËy, c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra ph¶i
t¨ng c­êng ho¹t ®éng tÝch cùc h¬n n÷a ®Ó c«ng t¸c nµy ®¹t kÕt qu¶ cao, nh»m
h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt vÒ thÊt thu thuÕ. Do vËy ®Ó lµm tèt ®­îc c«ng t¸c
nµy chi côc cÇn ph¶i:


TiÕp tôc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é, ý thøc tr¸ch nhiÖm cho ®éi ngò c¸n
bé lµm c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra. T¨ng c­êng më réng vµ ®¹t hiÖu qu¶ h¬n
n÷a trong c«ng t¸c thanh tra kiÓm tra, ®µo t¹o båi d­ìng tr×nh ®é nghiÖp vô
cho tæ thanh tra, kiÓm tra gióp cho tæ cã ®­îc c¸c cuéc thanh tra th­êng kú ®èi
víi c¸c ®èi t­îng nép thuÕ.


Chñ ®éng trong c«ng viÖc cã kÕ ho¹ch c«ng t¸c cô thÓ, tõng ngµy trong
tuÇn tr×nh l·nh ®¹o duyÖt. Cã nh­ vËy míi ng¨n ngõa h¹n chÕ ®­îc sai ph¹m
( trong vµ ngoµi ngµnh thuÕ) tõ tr­íc khi sai ph¹m ph¸t sinh.


C¸n bé thanh tra kiÓm tra ph¶i xö ph¹t theo ®óng ph¸p luËt ®èi víi c¸c
c¬ së kinh doanh tr¸i phÐp, tr¸nh hiÖn t­îng chØ lËp biªn b¶n mµ kh«ng lµm
thñ tôc xö ph¹t.


T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra nép thuÕ vµo kho b¹c cña c¬ së, c¸c hé vµ
c¸n bé chuyªn qu¶n. Tr¸nh t×nh tr¹ng nî ®äng thuÕ, x©m tiªu tiÒn thuÕ cña c¸n

Trang 70
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
bé thuÕ. Th«ng qua biÖn ph¸p nµy sÏ cã hiÖu qu¶ trong viÖc ®«n ®èc thu nép
cña c¸n bé chuyªn qu¶n, tr¸nh viÖc tån ®äng thuÕ. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm
tra ,thanh tra lËp sæ thuÕ ë c¸c ph­êng x·. KÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng hé kinh
doanh ®· æn ®Þnh mµ ch­a ®­a vµo qu¶n lý trong sæ bé.


Bªn c¹nh viÖc thanh tra, kiÓm tra c¸c ®èi t­îng nép thuÕ còng cÇn ph¶i
tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra trong néi bé ngµnh thuÕ ®Ó ng¨n chÆn vµ ph¸t
hiÖn xö lý nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m cña c¸n bé thuÕ nh­ trong viÖc qu¶n lý
ho¸ ®¬n, biªn lai thuÕ. Gãp phÇn lµm trong s¹ch ®éi ngò c¸n bé thuÕ nãi riªng
vµ trong ngµnh thuÕ nãi chung.


ViÖc thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c
ngµnh vµ c¸c cÊp. Néi dung c«ng viÖc thanh tra kiÓm tra cÇn ph¶i ®­îc tiÕn
hµnh cô thÓ, s©u réng vµ toµn diÖn.


Thµnh lËp ®oµn kiÓm tra liªn ngµnh ®Ó xö lý nghiªm minh c¸c tr­êng
hîp lîi dông b¸n hµng gi¸ cao h¬n gi¸ b×nh th­êng nh»m môc ®Ých kiÕm
lêi..còng nh­ viÖc c¸c ®èi t­îng b¸n hµng kh«ng xuÊt ho¸ ®¬n chøng tõ theo
®óng quy ®Þnh.


IV. C¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc c¸n bé:


1. ChÊn chØnh bé m¸y ho¹t ®éng cña Chi côc thuÕ QuËn Ba
§×nh:


Víi ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña Chi côc thuÕ Ba §×nh hiÖn nay, sè thu vÒ cho
NSNN ch­a ph¶i lµ lín, c¬ së vËt chÊt kh«ng ph¶i lµ nhiÒu nªn ch¨ng Chi côcTrang 71
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
nªn c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý thu thuÕ vµ c¶i tiÕn tæ chøc bé m¸y Chi côc theo
biÖn ph¸p sau:


C¸c ®éi thuÕ cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña ph­êng n¬i chÞu tr¸ch nhiÖm
qu¶n lý ®Ó biªn chÕ c¸n bé mét c¸ch thÝch hîp nhÊt, tr¸nh t×nh tr¹ng n¬i thõa
th× ngåi ch¬i x¬i n­íc, n¬i thiÕu th× lµm kh«ng hÕt viÖc.


Ngoµi ra do Chi côc thuÕ Ba §×nh cã sè ®èi t­îng nép thuÕ kh«ng nhiÒu, sè
thu Ýt, biªn chÕ c¸n bé kh«ng lín th× cã thÓ ghÐp c¸c tæ nh­ sau:


- Tæ kÕ ho¹ch, nghiÖp vô, tÝnh thuÕ vµ kÕ to¸n thuÕ.
- Tæ thanh tra vµ xö lý tè tông vÒ thuÕ.
- Tæ nh©n sù, tµi vô, hµnh chÝnh, qu¶n trÞ.
- C¸c ®éi thuÕ ph­êng, ®éi thuÕ liªn ph­êng.
- C¸c tr¹m thuÕ ë ®Çu mèi giao th«ng.


§Æc biÖt cñng cè ®éi ngò c¸n bé, t¨ng c­êng c¸n bé cã tr×nh ®é, n¨ng
lùc bè trÝ t¹i c¸c tæ chuyªn m«n cña Chi côc thuÕ, nhÊt lµ c¸c tæ: Thanh tra vµ
xö lý tè tông vÒ thuÕ, Tæ kÕ ho¹ch, tÝnh thuÕ, lËp bé vµ kÕ to¸n thu, Tæ nghiÖp
vô.


2.T¨ng c­êng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé mét c¸ch cã hÖ thèng:

Tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé thuÕ giái vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ
phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt. Trong t×nh h×nh hiÖn nay ®µo tµo nh÷ng c¸n bé giái vÒ
chuyªn m«n nghiÖp vô, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÊp
b¸ch kh«ng chØ riªng ngµnh thuÕ mµ ®ßi hái tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c cÊp còng
cÇn ph¶i cã. Muèn vËy Chi côc cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p sau ®©y:Trang 72
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
+ KhuyÕn khÝch vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé theo häc c¸c líp
hÖ tËp trung dµi h¹n vµ ng¾n h¹n víi nh÷ng ng­êi ch­a qua ®¹i häc. BiÖn ph¸p
®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé lµ th«ng qua c¸c líp häc t¹i chøc, líp häc tËp
trung dµi h¹n, Chi côc cÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së, vËt chÊt cho c¸n bé theo
häc.


+ Th­êng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao cho c¸n bé
chuyªn s©u theo tõng lo¹i nghiÖp vô c«ng t¸c cña hä. T¨ng c­êng phæ biÕn
nh÷ng kinh nghiÖm, nh÷ng ®iÓn h×nh tèt trong c«ng t¸c nµy. Hµng th¸ng, hµng
quý tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, th¶o luËn theo chuyªn ®Ò vÒ thuÕ vµ c¸c nghiÖp
vô thu ®Ó c¸n bé cã ®iÒu kiÖn trao ®æi kinh nghiÖm víi nhau. Coi ®©y lµ mét
trong nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cho c¸n bé chuyªn
qu¶n.


+ §æi míi viÖc tuyÓn chän c¸n bé vµo ngµnh thuÕ , tuyÓn chän theo
ph­¬ng thøc thi tuyÓn c¸c sinh viªn ®· tèt nghiÖp ®¹i häc ®Æc biÖt lµ c¸c ®èi
t­îng ®· tèt nghiÖp chuyªn ngµnh thuÕ cña tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh kÕ to¸n.


+G¾n chÆt quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc
giao. Trªn c¬ së ®ã mµ kÝch thÝch tinh thÇn phÊn ®Êu c«ng t¸c hoµn thµnh
nhiÖm vô ®­îc giao.


+ CÇn cã mét qui chÕ ®Þnh râ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé,
nh©n viªn trong ngµnh thuÕ. Kiªn quyÕt ®­a ra khái ngµnh nh÷ng c¸n bé yÕu
vÒ n¨ng lùc, tho¸i ho¸ biÕn chÊt ®Ó lµm trong s¹ch vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi
ngò c¸n bé thuÕ. Ph¶i th­êng xuyªn liªn tôc båi d­ìng gi¸o dôc phÈm chÊt ®¹o
®øc, t¸c phong cho c¸n bé vµ thùc hiÖn tèt 10 ®iÒu kû luËt cña ngµnh thuÕ, tæ
chøc c¸c ®ît thi ®ua ( c¸n bé thuÕ giái) nh»m t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc hoµn
thµnh nhiÖm vô c«ng t¸c.


Trang 73
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
3. Cã chÝnh s¸ch vÒ l­¬ng tho¶ ®¸ng víi c¸n bé thuÕ ®Ó t¹o
®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt h¬n:


Ngµnh thuÕ lµ ngµnh cã vÞ trÝ quan träng trong thu ng©n s¸ch nhµ n­íc.
§iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸n bé thuÕ kh«ng nh­ c¸c ngµnh kh¸c ph¶i ®i l¹i
nhiÒu, thêi gian thÊt th­êng nhiÒu khi ph¶i lµm thªm ngoµi giê kÓ c¶ ngµy chñ
nhËt, ®èi t­îng tiÕp xóc lµ nhiÒu h¹ng ng­êi, v× thÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n trong
c«ng t¸c. M«i tr­êng lµm viÖc vµ cuéc sèng khã kh¨n sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng c¸c
c¸n bé thuÕ l¬ lµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh. V× thÕ võa ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c
c¸n bé thuÕ yªn t©m c«ng t¸c, võa khuyÕn khÝch ®éng viªn th× chÕ ®é l­¬ng
víi c¸n bé thuÕ mµ cô thÓ lµ c¸c c¸n bé trùc tiÕp thu ph¶i ®­îc n©ng lªn vµ nªn
ch¨ng cã phô cÊp cao. §Ó tr¸nh mäi hiÖn t­îng tiªu cùc cã thÓ x¶y ra ph¶i x©y
dùng mét chÕ ®é th­ëng ph¹t thÝch hîp.


4. Tranh thñ sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña c¬ quan thuÕ vµ c¸c
cÊp, c¸c ngµnh cã liªn quan:


Trong c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ nãi chung vµ ®Èy m¹nh thu thuÕ Gi¸ trÞ gia
t¨ng nãi riªng cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh cã liªn quan nh»m gióp ®ì
Chi côc thuÕ hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn,
gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ thuÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ. Chi côc thuÕ ph¶i
th­êng xuyªn th«ng b¸o víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vÒ t×nh h×nh kÕt
qu¶ thu thuÕ, thùc tr¹ng thÊt thu thuÕ ®Ó tõ ®ã t¨ng c­êng phèi kÕt hîp qu¶n lý
thu thuÕ vµ chèng thÊt thu thuÕ.


T¨ng c­êng phèi kÕt hîp víi c¸c c¬ quan b¸o chÝ, ph¸t thanh truyÒn
h×nh ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn thuÕ mét c¸ch th­êng xuyªn vµ liªn tôc.


Trang 74
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
§Æc biÖt lµ ph¶i tuyªn truyÒn phæ biÕn chÝnh s¸ch chÕ ®é theo quý hoÆc th¸ng
ë c¸c khu trung t©m chî. N©ng cao nhËn thøc vai trß cña c«ng t¸c tuyªn truyÒn
cho mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ngµnh thuÕ . Mçi c¸n bé trong ngµnh
thuÕ lµ mét tuyªn truyÒn viªn giái trong quÇn chóng nh©n d©n, t¨ng c­êng ®Çu
t­ cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn bao gåm c¶ ®µo t¹o c¸n bé, søc lùc, trÝ tuÖ, kinh
phÝ vµ trang bÞ ph­¬ng tiÖn.


V. Mét sè biÖn ph¸p kh¸c:


1. Tõng b­íc ®­a khoa häc kü thuËt vµo qu¶n lý thu thuÕ nh­ øng
dông c«ng nghÖ tin häc:


Trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c tin häc ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ,
cã t¸c dông quan träng trong mäi lÜnh vùc. V× vËy ®Ó gi¶m bít lao ®éng nÆng
nhäc cho con ng­êi, t¨ng nhanh tèc ®é vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc Tæng côc thuÕ ®·
phèi hîp víi C«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ (FPT) hoµn thiÖn phÇn
mÒm qu¶n lý thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. §©y lµ mét b­íc nh¶y vät trong c«ng t¸c tin
häc ho¸ ngµnh thuÕ cña chóng ta. GÇn ®©y Chi côc thuÕ Ba §×nh còng ®· ®­îc
Tæng côc thuÕ ®Çu t­ mét m¹ng m¸y vi tÝnh hiÖn ®¹i nh»m gióp c«ng t¸c qu¶n
lý thu thuÕ trªn ®Þa bµn quËn ®­îc hoµn thiÖn h¬n.


Chi côc thuÕ Ba §×nh cÇn x¸c ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c
nµy ®Ó tuyÓn dông, ®µo t¹o c¸c c¸n bé thuÕ cã ®ñ tr×nh ®é n¨ng lùc øng dông
kü thuËt hiÖn ®¹i nµy vµo c«ng t¸c qu¶n lý ë c¸c tæ ®éi, nghiÖp vô kÕ to¸n tÝnh
thuÕ, kÕ to¸n Ên chØ ..vv. Cã nh­ vËy sÏ gi¶m bít ®­îc ghi chÐp tÝnh to¸n trªn
sæ bé cña lao ®éng thñ c«ng, cã thÓ tÝnh to¸n chÝnh x¸c h¬n, nhanh nhÊt vµ ®¹t
hiÖu qu¶ cao nhÊt trong mäi c«ng viÖc.Trang 75
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
2. Lµm thay ®æi thãi quen cña ng­êi d©n vÒ viÖc sö dông ho¸
®¬n, chøng tõ:


- CÇn ph¶i qu¶n lý chøng tõ ho¸ ®¬n ë c¸c kh©u mua hµng, xuÊt hµng hoÆc
nhËp nguyªn vËt liÖu, b¸n s¶n phÈm còng nh­ ë c¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n kh¸c.
§©y lµ nh÷ng ®iÒu mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc cã thÓ ¸p dông thuÕ Gi¸ trÞ
gia t¨ng hay kh«ng.


- MÆt kh¸c cÇn ph¶i thóc ®Èy hÖ thèng kÕ to¸n t­ nh©n ¸p dông trªn ph¹m vi c¶
n­íc vµ ph¶i coi ®ã lµ mét s¾c lÖnh cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c hé c¸ thÓ, cã nh­
vËy míi ¸p dông ®­îc thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng theo ®óng nh­ tÝnh chÊt cña nã. T©m
lý chung cña c¸c hé c¸ thÓ lµ kh«ng muèn ¸p dông chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n bëi v×
mét phÇn do tr×nh ®é cña nhiÒu ng­êi cßn h¹n chÕ, phÇn n÷a do sî ghi chÐp ph¶n
¸nh ®Çy ®ñ vµo sæ s¸ch kÕ to¸n th× thuÕ sÏ ph¶i nép nhiÒu h¬n. Do ®ã chóng ta
ph¶i thùc hiÖn tèt ®iÒu nµy bëi v× thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng chØ cã t¸c dông khi c¬ së
kinh doanh nhËn thøc ®­îc quyÒn lîi trong viÖc ghi chÐp ®­îc sæ s¸ch còng nh­
viÖc l­u tr÷ ph¸t hµnh ho¸ ®¬n ®Çu vµo, ®Çu ra.


3. KiÕn nghÞ vÒ v¨n b¶n luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc:


Qua 3 th¸ng thùc thi thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng t¹i Chi côc thuÕ QuËn Ba
§×nh t«i thÊy cÇn cã mét sè kiÕn nghÞ nh»m gióp c¸c hé kinh doanh cã ®­îc
®iÒu kiÖn bu«n b¸n thuËn tiÖn h¬n, gi¶m bít khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc
hiÖn lo¹i thuÕ nµy:
* LÏ ra khi thùc hiÖn thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng sÏ thóc ®Èy viÖc mua b¸n cã
ho¸ ®¬n, chøng tõ tèt h¬n, nh­ng ®iÒu nµy chØ cÇn thiÕt ®èi víi c¸c c¬ së s¶n
xuÊt kinh doanh ®­îc khÊu trõ thuÕ, cßn c¸c c¬ së nép thuÕ trùc tiÕp th× kh«ng
cÇn ®Õn, bëi nÕu cã ®ñ ho¸ ®¬n chøng tõ th× rÊt cã thÓ ph¶i ®ãng thuÕ cao h¬n.


Trang 76
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
* Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p gióp cho c¸c hé nép thuÕ theo
ph­¬ng ph¸p khÊu trõ khi cã quan hÖ b¹n hµng víi c¸c hé, c¬ së kinh doanh
nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp cã thÓ ®­îc khÊu trõ mét phÇn nµo ®ã
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®· nép ë kh©u tr­íc.
* Quy tr×nh qu¶n lý thuÕ hiÖn nay, kh«ng dùa trªn c¨n cø tù tÝnh thuÕ
cña c¸c ®èi t­îng nép thuÕ. Víi sè l­îng c¸c hé kinh doanh qu¸ lín c¸c c¸n
bé thuÕ lu«n lu«n bËn rén víi c«ng viÖc ®¬n ®iÖu :ChÊm nghØ, kiÓm tra doanh
thu, x¸c ®Þnh møc thuÕ, ra th«ng b¸o v..v.. Sè c¸n bé lµm c«ng viÖc nµy t­¬ng
®èi lín, trong khi biªn chÕ th× cã h¹n. Nªn ch¨ng luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cÇn
®­a ra nh÷ng ®iÒu luËt ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c c­ìng chÕ thuÕ vµ t¨ng c­êng
c«ng t¸c kiÓm tra ®èi t­îng nép thuÕ. §èi víi khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ cÇn c¶i
tiÕn quy tr×nh qu¶n lý thuÕ sao cho ®¬n gi¶n ho¸ nhÊt.
Nh×n chung viÖc thùc thi thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng chØ cã ý nghÜ thùc chÊt
khi ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ hoÆc trùc tiÕp trªn Gi¸ trÞ gia
t¨ng. Cßn hiÖn nay ë Chi côc thuÕ QuËn Ba §×nh phÇn lín chØ ¸p dông ph­¬ng
ph¸p kho¸n nªn còng kh«ng cã g× thay ®æi râ rÖt. Nªn ch¨ng c¸c cÊp, c¸c
ngµnh vµ nh÷ng c¬ quan ban hµnh luËt cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp h¬n,
hoµn thiÖn h¬n trong c«ng t¸c x©y dùng mét luËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng víi ®Çy
®ñ b¶n chÊt cña luËt thuÕ mang tÝnh hiÖn ®¹i, nhÊt lµ ®èi víi khu vùc kinh tÕ c¸
thÓ.
Trang 77
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
KÕt luËn:


§Êt n­íc ta ®ang b­íc vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ theo h­íng c«ng
nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸, vai trß cña chÝnh s¸ch tµi chÝnh cãi chung vµ vai trß
cña chÝnh s¸ch thuÕ nãi riªng ngµy cµng trë nªn v« cïng quan träng. §Ó ®¸p
øng nhiÖm vô ®­îc giao, ®ßi hái ngµnh thuÕ ph¶i c¶i c¸ch hÖ thèng chÝnh s¸ch
thuÕ, ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh, nh»m t¨ng thu cho Ng©n s¸ch Nhµ
n­íc, thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi: “ Thu ®óng, thu
®ñ, thu kÞp thêi cho ng©n s¸ch”.


Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ ph¸t triÓn m¹nh mÏ
vµ ®a d¹ng. C«ng t¸c thu trong khu vùc kinh tÕ nµy ®· ®¶m b¶o nguån thu
quan träng cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc phôc vô tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ cña tõng
giai ®o¹n c¸ch m¹ng gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn.


Qua thêi gian thùc tËp t¹i Chi côc thuÕ QuËn Ba §×nh-Hµ néi, tuy lµ
mét Chi côc n¾m gi÷ viÖc thu thuÕ trªn ®Þa bµn nhá, ch­a ®­îc sù ®Çu t­ lín
nh­ng víi sù ®oµn kÕt t×m tßi, ¸p dông c¸c quy tr×nh biÖn ph¸p thu thuÕ míi
nªn kÕt qu¶ thu ®· ®¹t ®­îc rÊt ®¸ng khÝch lÖ. Song bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c qu¶n
lý thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ nµy cßn béc lé nh÷ng ®iÓm tån t¹i:
hiÖn t­îng thÊt thu vÒ thuÕ nãi chung vµ thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng nãi riªng, nî
®äng vÉn cßn nhiÒu, chËm ®­îc gi¶i quyÕt.


Qua t×m hiÓu thùc tr¹ng t«i ®· m¹nh d¹n nªu lªn mét sè biÖn ph¸p, kiÕn
nghÞ nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i ®Ó viÖc ¸p dông thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ngµy
mét hoµn thiÖn h¬n, nhÊt lµ trªn khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ.
Trang 78
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ s¾c thuÕ míi, cã sù thay ®æi c¬ b¶n vÒ néi dung,
ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ vµ biÖn ph¸p hµnh thu so víi thuÕ doanh thu mµ nã thay
thÕ. V× vËy trong qu¸ tr×nh ¸p dông sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n cã thÓ
gi¶i quyÕt mét sím mét chiÒu ®­îc, nh­ng víi quyÕt t©m vµ biÖn ph¸p thÝch
hîp nhÊt ®Þnh Chi côc thuÕ Ba §×nh sÏ thùc thi luËt thuÕ nµy nh­ mong muèn.
Hy väng r»ng nh÷ng ®Ò xuÊt trªn sím ®­îc Chi côc xem xÐt, ¸p dông ®em l¹i
hiÖu qu¶ ®èi víi c«ng t¸c thu cña Chi côc trong thêi gian tíi.


Víi tr×nh ®é lý luËn h¹n chÕ, thùc tÕ c«ng t¸c ch­a nhiÒu nªn ®Ò tµi
kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c
thÇy c« gi¸o, c¸c c¸n bé thuÕ vµ c¸c b¹n ®äc quan t©m ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn
thiÖn vµ cã tÝnh kh¶ thi h¬n.


T«i xin tr©n thµnh c¸m ¬n thÇy c« gi¸o trong bé m«n ThuÕ vµ c¸c c¸n
bé thuÕ ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy./.
Trang 79
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
PHô lôc

1. Gi¸o tr×nh bµi gi¶ng vÒ thuÕ nhµ n­íc.
2. C¸c t¹p chÝ thuÕ nhµ n­íc.
3. Thêi b¸o tµi chÝnh.
4. DiÔn ®µn doanh nghiÖp.
5. LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn.
6. C¸c b¸o c¶o tæng kÕt th¸ng, quý, n¨m cña chi côc thuÕ quËn Ba ®×nh.
7. TµI liÖu hái ®¸p vÒ ph¸p luËt thuÕ.
8. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngoµi quèc doanh.
9. Sæ tay nghiÖp vô qu¶n lý thu thuÕ ngoµi quèc doanh.
Trang 80

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản