Luận văn công trình xây dựng_ Chương 1

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

2
98
lượt xem
21
download

Luận văn công trình xây dựng_ Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tất cả những công trình thực tế luôn chịu sự tác động của tải trọng động, phục thuộc vào thời gian làm gia tăng đáp ứng động. Vấn đề quan trọng nhất đối với những công trình biển là tải trọng động do sóng gây ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn công trình xây dựng_ Chương 1

 1. Luaän aùn cao hoïc Chöông 1 TAÛI TROÏNG TAÙC ÑOÄNG 1. Giôi thieäu : Taát caû nhöõng coâng trình thöïc teá luoân chòu söï taùc ñoäng cuûa taûi troïng ñoäng, phuï thuoäc vaøo thôøi gian laøm gia taêng ñaùp öùng ñoäng . Vaán ñeà quan troïng nhaát ñoái vôùi nhöõng coâng trình bieån laø taûi troïng ñoäng do soùng gaây ra . 2. Phöông trình Morison : Ñeå tính toaùn taûi troïng do soùng leân keát caáu cöùng phaûi thöøa nhaän giaû thuyeát taûi troïng cuûa soùng laø haøm tuyeán tính cuûa toång löïc caûn vaø löïc quaùn tính khi doøng chaûy xuyeân qua coâng trình . Hôïp löïc ñoái vôùi chieàu daøi vi phaân ds cuûa thanh hình truï naèm trong chaát loûng phöông trình Morison cho bôûi : dF = 1 / 2C D ρ DU U ds + C m ρ AUds & η F = ∫ dF 0 Trong ñoù : F – Hôïp löïc taùc duïng leân hình truï η - Chieàu cao möïc nöôùc töùc thôøi ρ - Troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc U – Vaä n toác cuûa phaàn töû nöôùc & U - Gia toác cuûa phaàn töû nöôùc, vuoâng goùc vôùi truïc cuûa phaàn töû keát caáu . D – Chieàu roäng hoaëc ñöôøng kính cuûa maët caét hình truï A – Dieän tích maët caét ngang cuûa maët caét hình truï ds – Chieàu daøi vi phaân cuûa hình truï theo phöông ñöùng CD – Heä soá caûn Cm - Heä soá quaùn tính Ñeå tìm ñöôïc hôïp löïc F caàn phaûi xaùc ñònh caùc ñaëc tröng veà vaän toác, gia toác cuûa phaàn töû nöôùc, caùc heä soá caûn CD vaø heä soá quaùn tính Cm . 3 . Taûi troïng soùng : Taûi troïng soùng ñöôïc tính toaùn töø phöông trình chuyeån ñoäng cuûa Morison , neáu giaû thuyeát raèng chuyeån ñoäng khoâng aûnh höôûng ñeán baûn thaân keát caáu . Ñieàu naøy coù nghóa laø ñaëc tröng kích thöôùc cuûa keát caáu khoâng vöôït quaù 0.2 laàn chieàu daøi soùng . Ñoái vôùi nhöõng keát caáu lôùn , tham soá cuûa soùng ñoái vôùi keát caáu phaûi keå ñeán lyù thuyeát nhieãu xaï cuûa soùng . Khi : D/L>1 ñieàu kieän phaûn xaï haàu nhö hoaøn toaøn D/L>0.2 , nhieãu xaï baét ñaàu gia taêng D/L0.2 , löïc quaùn tính chieám öu theá D/W
 2. Luaän aùn cao hoïc H W= 2πd tanh L Trong ñoù : H – chieàu cao soùng d – chieàu saâu nöôùc Moät soá giaû thuyeát khi söû duïng phöông trình Morison : 1 – Vaän toác vaø gia toác töùc thôøi theo lyù thuyeát soùng tuyeán tính vaø kích thöôùc cuûa keát caáu khoâng aûnh höôûng ñaëc tröng cuûa soùng . Giôùi haïn kích thöôùc cuûa keát caáu ñeå söû duïng phöông trình Morison laø : D/L≤0.2 ÔÛ ñaây : D – Chieàu roäng caùc thaønh phaàn keát caáu L – Chieàu daøi soùng Chieàu daøi cuûa soùng ñöôïc xaùc ñònh töø caùc ñaëc tröng cuûa soùng nhö chieàu cao soùng H, chu kyø soùng T vaø chieàu saâu nöôùc d. 2 – Heä soá CD vaø Cm xaùc ñònh töø thí nghieäm . Thaønh phaàn löïc caûn laø do löu chaát taùc duïng leân coâng trình vaø löïc caûn ñöôïc xaùc ñònh töø doøng chaûy ñeàu . Heä soá caûn phuï thuoäc vaøo heä soá Reynold . Trong thöïc haønh giaù trò cuûa Reynold ñöôïc laáy laø giaù trò trung bình vaø ñöôïc duøng tính toaùn taïi moïi ñieåm cuûa soùng . Heä soá Cm ñöôïc laáy tuyø thuoäc vaøo hình daïng cuûa keát caáu . Giaù trò cuûa Cm tra baûng Baûng 1.1 Chöông môû daàu 2
 3. Luaän aùn cao hoïc Heä soá caûn cuûa moät soá keát caáu thoâng duïng Hình daïng maët caét CD Hình daïng maët caét CD OR 2.0 1.9 r r 0.6 1.3 b b = 0 . 17 r r 0.5 1.3 b b = 0 . 0 . 33 2.0 1.3 b 1.5 0.5 Baûng 1.2 Heä soá quaùn tính cuûa moät soá keát caáu thoâng duïng Daïng maët caét Cm b A=D2 1.6 2.0 2.5 2.3 2.5 2.2 3 – Daïng chuaån cuûa phöông trình Morison giaû thuyeát raèng keát caáu laø cöùng khi löïc taùc duïng . Tuy nhieân neáu keát caáu coù ñaùp öùng ñoäng hoaëc coù moät phaàn noåi chuyeån ñoäng Chöông môû daàu 3
 4. Luaän aùn cao hoïc & kích thích vôùi vaän toác Ub, vaø gia toác U b ñoái vôùi vaän toác vaø gia toác cuûa phaàn töû nöôùc . Trong tröôøng hôïp naøy daïng ñoäng hoïc cuûa phöông trình coù theå vieát : F = 1 / 2C D ρ D (U − U b )(U − U b )ds + C m ρ A(U − U b )ds + (ρ Ads − M )U b & & & Trong ñoù : Ub- Vaän toác gia taêng do maët caét cuûa keát caáu & U b - gia toác töông öùng cuûa maët caét keát caáu M – Khoái löôïng cuûa maët caét keát caáu 4 – Phöông trình Morison söû duïng giaù trò CD cho löïc doïc truïc keát caáu vaø chæ aùp duïng cho nhöõng caáu kieän coù löïc ma saùt nhoû . 4 . Lyù thuyeát soùng tuyeán tính Caùc phöông trình chuû ñaïo vaø ñieàu kieän bieân ñöôïc tuyeán tính hoaù baèng caùch duøng 3 giaû thieát : i) Vaän toác u vaø ñöôøng maët soùng η laø caùc giaù trò nhoû . ii ) Doøng chaûy hai chieàu . iii) Ñoä saâu khoâng thay ñoåi . Phöông trình maët soùng coù daïng : η(t) = asin(kx-wt) H x t hoaëc η (t ) = cos 2π  −  2 L T trong ñoù : H : chieàu cao soùng , H = 2* a k: soá soùng , k = 2π /L w : taàn soá soùng , w = 2π/T T : Chu kyø soùng . Toác ñoä soùng cho bôûi : 2π  1/ 2  gL c =  tanh   2π L d: chieàu saâu nöôùc 1/ 2  gLo  vaø co =    2π  Chöông 1: Taûi troïng taùc ñoäng 8
 5. Luaän aùn cao hoïc d 1 2π d 2π d ≤ , tanh → c = gd Neáu L 25 L L thì Khi c= L/T vaø co = Lo/T , thì L/Lo=tanh(2π/L) gT 2 2 ÔÛ ñaây Lo = = 1.56T trong ñoù T : tính baèng giaây(s) 2π L : Tính baèng (m) Vaän toác vaø gia toác theo phöông ñöùng vaø phöông ngang taïi moät ñieåm theo thôøi gian t cho bôûi: π H  cosh2π ( y + d ) / L  x t  u=   cos 2π  −  T  sinh 2πd / L  L T π H  sinh 2π ( y + d ) / L  x t  v=   sin 2π  −  T  sinh 2πd / L  L T  δ u 2π H  cosh 2π ( y + d ) / L  2 x t  u= & =   sin 2π  −  δt T  sinh 2πd / L  2 L T  δ v 2π 2 H  sin 2π ( y + d ) / L  x t  v= & =   cos s 2π  −  δt T  sinh 2πd / L  2 L T Trong vuøng nöôùc saâu d/L≥ 0.5, vaän toác trôû thaønh πH  2πy  x t  u= exp   cos 2π  −   T  Lo  L T πH  2πy  x t  v= exp  L  sin 2π  L − T   T  o    δ u 2π H  cosh2π ( y + d ) / L  2 x t  u= & =   sin 2π  −  δt T 2 sinh 2πd / L  L T  δ v 2π 2 H  sin 2π ( y + d ) / L  x t  v= & =   cos s 2π  −  δt T  sinh 2πd / L  2 L T Aùp suaát döôùi maët nöôùc cho bôûi phöông trình sau : p H  cosh 2π ( y + d ) / L  x t  + y= cos s2π  −  ρg 2  cosh 2πd / L    L T 1 H 2L 1  2πd / L  P = ρg 1 +  8 T 2  sinh 2πd / L  Toång naêng löôïng cuûa soùng treân moät ñôn vò chieàu roäng ñænh soùng ρ gLH 2 E= 8 Löïc treân moät ñôn vò chieàu daøi ñænh soùng : Chöông 1: Taûi troïng taùc ñoäng 9
 6. Luaän aùn cao hoïc 1 H 2L 1  2πd / L  P = ρg 1 +  sinh 2π d / L   8 T 2  5 .Lyù thuyeát soùng phi tuyeán : Khi chieàu cao soùng töông ñoái lôùn, khoâng theå boû qua caùc soá haïng phi tuyeán trong lyù thuyeát soùng tuyeán tính (soùng coù bieân ñoä nhoû ). 5.1. Lyù thuyeát soùng Stokes : Lyù thuyeát soùng Stokes ñöôïc aùp duïng trong vuøng nöôùc saâu Phöông trình maët soùng coù daïng :  x t  π a   d   x t  π a   d  x t 2 2 3 η (t ) = a cos 2π  −  +  f 2   cos 4π  −  + 2  f 3   cos 6 π  −  L T L   L  L L L   L  L T  d d  2 + cosh 4π  cosh 2π d Vôùi : f 2   =  L L L 2 sinh 3 2π d L d 1 + 8 cosh 2π 6 d  3 L Vaø : f3   =  L  16 2 sinh 6 2π d L 2π 2 a 3   d  Khi ñoù : H = 2a +  f 3   L2   L  gL d c2 = (1 + β ) tanh 2π 2π L 2 gT d L= (1 + 4β ) tanh 2π 2π L d 2 14 + a cosh 4π 2  π a L Vôùi : β =    L  16 sinh 4 2π d L Coù theå vieát η(t) döôùi daïng sau : x t  x t x t  η (t ) = A1 cos 2π  −  + A2 cos 4π  −  + A3 cos 6 π  −  L T  L L L T  Phöông trình vaän toác haït nöôùc cho bôûi : u = F1 cosh 2π ( y + d ) cos 2π  x − t  + F cosh 4π ( y + d ) cos 4π  x − t    2   c L L T L L T  + F3 cosh 6π ( y + d ) cos 6π  x −t   L L T v = F1 sinh 2π ( y + d ) sin 2π  x − t  + F sinh 4π ( y + d ) sin 4π  x − t    2   c L L T L L T  Chöông 1: Taûi troïng taùc ñoäng 10
 7. Luaän aùn cao hoïc + F3 sinh 6π ( y + d ) sin 6π  x − t   L L T Trong vuøng nöôùc saâu : u  S′ x t = 2πA1 exp 2π  cos 2π  −  c  L L T  v  S′ x t = 2πA1 exp 2π  sin 2π  −  c  L L T ÔÛ ñaây S’ quó ñaïo haït nöôùc phaùi treân ñöôøng möïc nöôùc S’ = y , vôùi S= d phía treân ñaùy bieån . 5.2 . Lyù thuyeát soùng ñôn : Coù daïng cuûa caùc soùng cnoidal laø haøm tuaàn hoaøn nhöng coù xu höôùng trôû thaønh moät soùng khoâng tuaàn hoaøn khi coù moät ñænh soùng k → 1. Soùng giôùi haïn naøy ñöôïc goïi laø soùng ñôn . y H η d Ñaùy bieån x Sô ñoà ñònh nghóa cuûa moät soùng ñôn Caùc keát quaû chính cuûa lôøi giaûi baäc 1 cuûa lyù thuyeát soùng ñôn 2  3H  η = H sec h 2 ( x − ct )   4d  Trong ñoù : H – Laø chieàu cao cuûa soùng η - Cao trình maët nöôùc d – Chieàu saâu nöôùc c – Vaä n toác soùng cho bôõi c = g (H + d ) Vaän toác vaø bieân ñoä cuûa nöôùc cho bôõi Chöông 1: Taûi troïng taùc ñoäng 11
 8. Luaän aùn cao hoïc u  1 + cos(MS / d ) cosh(Mx / d )   cos(MS / d ) + cosh(Mx / d ) 2  = N  c   v  1 + sin( MS / d ) sinh( Mx / d )   cos(MS / d ) + cosh(Mx / d ) 2  = N  c   5.3. Lyù thuyeát soùng Cnoidal: Lyù thuyeát soùng Cnoidal ñöôïc aùp duïng khi 1/50
 9. Luaän aùn cao hoïc β = Bieân ñoä haït nöôùc theo phöông ρ = Trong löôïng rieâng cuûa nöôùc ñöùng η = Chieàu cao ñöôøng maët thoaùng SOÙNG HÌNH SIN 1 Caùc thoâng soá: Cho d vaø T, xaùc ñònh L,c g 2 Tính Lo = T = 1.56T 2 2π Tính d/Lo tìm tanh kd Xaùc ñònh L =Lo tanh kd , kieåm tra * Xaùc ñònh c = L/T (Cho giaù trò cuûa d,L: tìm d/Lo töø d/L trong baûng 1 vaø do ñoù xaùc ñònh T) 2 Vuøng nöôùc noâng : Cho Ha vaø T(hoaëc La ) ôû chieàu saâu nöôùc da Xaùc ñònh hb vaø Lb ôû chieàu saâu nöôùc db Xaùc ñònh L0 töø 1 Vaø Ha/Ho töø baûng 1 vaø tìm Ho Xaùc ñònh Lb töø 1 vaø tìm Hb , kieåm tra* *Tính U ≡ HL2/d3 Neáu U15 vaø d/ Lo < 0.1 : Lyù thuyeát soùng Cnoidal (CT) cho keát quaû tin caäy hôn Neáu U>15 vaø d/Lo >0.1 : CT voâ nghóa vaø ST cuõng khoâng tin caäy Chöông 1: Taûi troïng taùc ñoäng 13
 10. Luaän aùn cao hoïc BAÛNG COÂNG THÖÙC Soá haïng Ñôn vò( SI) Bieåu thöùc chung Nöôùc saâu Nöôùc noâng d d d d (Trong 0<
 11. Luaän aùn cao hoïc SOÙNG CNOIDAL 1 Caùc thoâng soá Vuøng nöôùc noâng Cho Ha vaø T(hoaëc 2 1.1 Cho d ,H vaø T, xaùc ñònh L,c La ) ôû chieàu saâu nöôùc da Tính H/d vaø T (g/d)0.5 Xaùc ñònh Hb vaø L b ôû chieàu saâu Tìm L/d töø baûng 3 vaø töø ñoù tìm nöôùc db ñöôïc L Xaùc ñònh L0 söû duïng 1.1 , hoaëc T vaø Lo söû duïng 1 Xaùc ñònh c = L/T 1.2 Cho d, H vaø L , xaùc ñònh c,T Tính Ua vaø tìm Ba töø baûng 2 Kieåm tra * tính U≡HL2/d3 Tính Ho=4Ha(BaLa/Lo)0.5 Tìm A töø baûng 2 Tính db/Lo vaø Ho/Lo Xaùc ñònh c = (gd(1+AH/d))0.5vaø T=L/c Kieåm tra * : Xaùc ñònh Hb/Ho töø baûng 4 vaø töø Hb xaùc ñònh ñöôïc Lb duøng 1.1 * Neáu d/Lo>0.10(hoaëc d/L>0.13) lyù thuyeát Cnoidal ít coù yù nghóa vaø lyù thuyeát soùng hình Sin ñöôïc aùp duïng cho tröôøng hôïp naøy . COÂNG THÖÙC CÔ BAÛN Chöông 1: Taûi troïng taùc ñoäng 15
 12. Luaän aùn cao hoïc Soá haïng Ñôn vò A 2 3E A≡ −1 − m mK B’ 1 1  E  2 E  B ≡ 2   3m 21 − m1 + (2 − 4m1 )  −  m1 −   m 3   K  K  c (m/s)  H gd 1 + A   d  Ef (W/m) ρgH Bc 2 Fm (N/m) 2ρgd∆h Fp (N/m) ρgd∆h Fw (N/m) 3ρgd∆h ∆h (m) H2 B 2d P (N/m2) p+ - ρgy p+max (N/m2)    y + d  2  HK 2  ρ g η max − 4d 1 −       d   gT 2       p+min (N/m2)    y+d  2  HX 2  ρ g η max + 4 d m1 1 −        d   gT 2      umax (m/s) η  η max  2  1  y + d  2  HK 2  c −  − 4 −     3  d   gT 2  max   d  d      umin (m/s) η η  2  1  y + d  2  HK 2  c  min −  min  − 4m1  −     d  d   3  d   gT 2       U HL 2 16 U = 3 = mK 2 d 3 η (m) ηmin+Hcn (0,m) 2 ηmax (m) ηmin+H ηmin (m) 1 E  H  1 −  − 1 m    K  θ 1 x θ = 2K  −  T L  II - Taùc ñoäng do doøng chaûy : Chöông 1: Taûi troïng taùc ñoäng 16
 13. Luaän aùn cao hoïc Trong phaàn naøy taäp trung ôû hai daïng dao ñoäng cô baûn phuï thuoäc vaøo hình daïng cuûa coâng trình vaø cheá ñoä chaûy roái maø ñaùp öùng ñoäng phuï thuoäc chính vaøo doøng chaûy . Löïc do doøng chaûy taùc ñoäng leân hình truï troøn treân moät ñôn vò chieàu daøi : & π D 2 1 F = C D ρ V 2 D + C mV 2 4 Trong ñoù : Cm vaø CD laø heä soá caûn vaø heä soá naâng töông öùng . & V, V töông öùng laø vaän toác vaø gia toác cuûa doøng chaûy . 1 . Doøng chaûy xung quanh hình truï : Khi doøng chaûy chuyeån ñoäng bao quanh hình truï,ôû phía sau hình truï seõ xuaát hieän moät doøng xoaùy . Doøng xoaùy naøy taïo ra löïc dao ñoäng theo phöông vuoâng goùc doøng chaûy goïi laø löïc naâng FL, coù taàn soá fL. Ngoaøi ra theo phöông cuûa doøng chaûy coù löïc caûn FD. Xoaùy cuoän xung quanh hình truï troøn phuï thuoäc vaøo soá Reynold,Re cho bôûi : VD Re = Trong ñoù : V- Vaän toác doøng chaûy ν D - Kích thöôùc maët caét ngang ν - Heä soá nhôùt . Xoaùy cuoän phuï thuoäc vaøo söï phaân boá vaän toác V cuûa doøng chaûy . Vaø ñeå tieän lôïi söû duïng ñaïi löôïng khoâng thöù nguyeân goïi laø soá Strouhal, cho bôõi : fL D S= V Löïc naâng vaø löïc caûn ñaëc tröng bôõi heä soá CL’,CD vaø CD’ FL ' C L' = Heä soá dao ñoäng cuûa löïc naâng 1/ 2 ρ V 2 A FD CD = Heä soá löïc caûn trung bình 1/ 2 ρ V 2 A FD ' CD' = Heä soá löïc caûn 1/ 2 ρ V 2 A Trong ñoù : ρ - Khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc A – Dieän tích cuûa maët caét 2 .Ñaùp öùng cuûa keát caáu do xoaùy cuoän : Hieän töôïng coäng höôûng xaûy ra khi taàng soá dao ñoäng cuûa löïc naâng fL baèng vôùi taàng soá dao ñoäng töï nhieân N ,khi ñoù fL = N vaø heä soá Strouhal = 0.2 ⇒ fLD/V=0.2 ⇒ V CRIT ≈ 5 ND Theo phöông cuûa chuyeån ñoäng fD’D/V=0.4 ⇒ V CRIT ≈ 2.5 ND Thoâng soá ñeå xaùc ñònh ñoä lôùn bieân ñoä khi xaûy ra xoaùy cuoän - Heä soá ñoä giaûm LOGA cuûa keát caáu δ - Heä soá giaûm vaän toác V/ND - Heä soá khoái löôïng m / ρ D 2 Trong ñoù m khoái löôïng hieäu quaû treân moät ñôn vò chieàu daøi,xaùc ñònh bôõi : Chöông 1: Taûi troïng taùc ñoäng 17
 14. Luaän aùn cao hoïc L' ∫ m[ y( x)] dx 2 m= 0 d ∫ [ y( x)] dx 2 0 ÔÛ ñaây : m- Khoái löôïng treân moät ñôn vò chieàu daøi (goàm phaàn ngaäp trong nöôùc vaø treân maët nöôùc) bao goàm khoái löôïng nöôùc theâm vaøo vaø khoái löôïng nöôùc trong loã roãng L’ – Chieàu cao töø vò trí ngaøm cuûa coïc ñeán ñaàu treân cuûa keát caáu y(x) – Daïng haøm daïng x – Tính töø chieàu saâu ngaøm d – Chieàu saâu nöôùc ,tính töø chieàu daøi ngaøm cuûa coïc 3 . Qui luaät dao ñoäng do xoaùy cuoän gaây ra : Dao ñoäng coù theå theo phöông cuûa doøng chaûy hoaëc theo phöông vuoâng goùc vôùi doøng chaûy, phuï thuoäc vaøo tyû soá V / ND . Dao ñoäng theo phöông cuûa doøng chaûy xaûy ra khi giaù trò V / ND nhoû hôn theo phöông vuoâng goùc vôùi doøng chaûy . 3.1 Dao ñoäng theo phöông doøng chaûy : Dao ñoäng theo phöông cuûa doøng chaûy trong khu vöïc khoâng oån ñònh coù theå gia taêng khi V / ND ≤ 1.9 , phuï thuoäc vaøo tyû soá 2m δ / ρ D 2 vaø ñöôøng cong oån ñònh cuûa King –1970 . Dao ñoäng theo phöông cuûa doøng chaûy khu vöïc maát oån ñònh thöù hai baét ñaàu xaûy ra khi V / ND = 2.2 . Ñieàu kieän khoâng coù kích thích trong daïng goác daõi cung laø 2m δ 〉 1.8 ρ D2 Tuøy thuoäc vaøo söï giaûm bieân ñoä 2m δ / ρ D 2 cho caû hai khu vöïc maát oån ñònh theå hieän treân hình 1.3 cuûa King- 1974 3.2 . Dao ñoäng theo phöông ngang : Daïng dao ñoäng daõi cung seõ bò khoáng cheá ñoái vôùi maët caét daïng hình troøn khi thoaõ maõ n ñieàu kieän 2m δ 〉 10 ρ D2 Theå hieän treân hình 1.4 tuøy thuoäc vaøo 2m δ / ρ D 2 4 . Dao ñoäng khoâng lieân keát trong nhoùm : Theo keát quaû thöïc hieän cuûa King (1975) dao ñoäng theo phöông ngang doøng chaûy ôû haï löu hình truï seõ caûn trôû khi thoaõ maõn ñieàu keän : 2mδ/ρD2 >30 Chöông 1: Taûi troïng taùc ñoäng 18
 15. Luaän aùn cao hoïc Sau ñaây laø moät soá bieåu ñoà veà ñaùp öùng cuûa coïc trong doøng trieàu ñöôïc trích töø saùc h DYNAMIC OF MARINE STRUCTRES –AIT – Asian instite of Technology – M.G.Hallam BScPhD,N.J.Heaf Beng PhD, L.R. Wootton BScPhD MICE MRAeS- 1977 Chöông 1: Taûi troïng taùc ñoäng 19
 16. Luaän aùn cao hoïc 2.5 Khu vöïc maát oån ñònh thöù nhaát Khu vöïc maát oån ñònh thöù hai Dao ñoäng 2.0 V/ND 1.5 Khoâng dao ñoäng 1.0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2mδ ρ D2 Hình 1.2 : Khu vöïc maát oån ñònh cuûa doøng chaûy laø haøm cuûa heä soá caûn vaø khoái löôïng theo phöông doøng chaûy 0.2 0 η Khu vöïc maát oån ñònh thöù nhaát giaù trò (V / ND ) thaáp 0.15 Theo phöông chuyeån ñoäng 0.10 Khu vöïc maát oån ñònh thöù hai giaù trò (V / ND ) cao 0.05 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2 mδ ρ D2 Hình 1.3 : Bieân ñoä ñaùp öùng vôùi giaù trò (V / ND ) nhoû hôn 3 Giaù trò (V / ND ) gaàn 1.9 vaø (V / ND ) cao hôn 2.5 Chöông 1: Taûi troïng taùc ñoäng 20
 17. Luaän aùn cao hoïc 2.5 2.0 1.5 Bieân ñoä Ñöôøng kính 1.0 0.5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2mδ ρ D2 Hình 1.4 : Bieân ñoä ñaùp öùng laø moät haøm cuûa khoái löôïng vaø heä soá caûn theo phöông vuoâng goùc doøng chaûy Ñænh cuûa dao ñoäng theo 6 phöông vuoâng goùc doøng chaûy 5 4 V Dao ñoäng baét ñaàu theo phöông ND vuoâng goùc doøng chaûy 3 Baét ñaàu dao ñoäng theo phöông doøng chaûy 2 Khu vöïc maát oån ñònh thöù hai 0 104 105 106 107 Heä soá Renold Re Hình 1.5 : Doøng chaûy baét ñaàu dao ñoäng theo phöông doøng chaûy vaø vuoâng goùc doøng chaûy trong khu vöïc maát oån ñònh thöù hai Chöông 1: Taûi troïng taùc ñoäng 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản