luận văn cung cấp điện. Chương 13

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
134
lượt xem
70
download

luận văn cung cấp điện. Chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luận văn cung cấp điện. chương 13', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn cung cấp điện. Chương 13

 1. Chương 13: Tính ngaén maïch moät pha taïi tuû PPC Sô ñoà thay theá: - Xaùc ñònh toång trôû thöù töï thuaän vaø thöù töï nghòch cuûa caùc phaàn töû: Maùy bieán aùp : RoB = R1B = 2.56 m XoB = X1B = 11.45 m Daây pha 1: Tieát dieän F =3x500 mm2; ro = 0.0122 /km; xo=0.03/km; L=75m. R1d1 = 0.915mRod1 X1d1 = 2.25 m Xod1= 2X1d1 = 4.5 m CB1: X1CB1 =0.15 m XoCB1 =2X1CB1= 0.3 m Daây PEN1: Tieát dieän F=500mm2, ro=0.0366/km; xo=0.08/km; L=75m. RPEN1 =0.0366*75 = 2.75 m RoPEN1 X1PEN1 = 0.08*75 = 6m Trang1
 2. X1PEN1= 2XOPEN1 = 12 m   Töø ñoù ta tính ñöôïc: R11 = R1B+R1d1+R1PEN1 = 6.625 m= Ro1 X11=X1B+X1d1+X1CB1+X1PEN1=11.45+2.25+0.15+6=19.85.1m  X01=XoB+Xod1+XoCB1+XoPEN1=11.45+4.5+0.3++12=28.25 m   rong ñoù: R11 vaø X11laø toång trôû khaùng vaø caõm khaùng thöù töï thaän cuûa taát caû caùc phaàn töû thuoäc phaân ñoaïn 1(Töø TBA ñeán tuû PPC) R01 vaø X01laø toång trôû khaùng vaø caõm khaùng thöù töï khoâng cuûa taát caû caùc phaàn töû thuoäc phaân ñoaïn 1. Tính doøng ngaén maïch theo coâng thöùc (5.8) I(1)N1= 3 * 0.9 * 400 = 8.25 kA (2 * 6.625  6.625) 2  (2 * 19.85  28.25) 2 5.2.3.2 Tính ngaén maïch moät pha taïi tuû PP xöôûng (I (N1)2 ) Sô ñoà thay theá: - Xaùc ñònh toång trôû thöù töï thuaän vaø thöù töï nghòch cuûa caùc phaàn töû: Thanh caùi 1: X1TC1 = 0.15 m XoTC1 = 0.3 m Daây pha 2: Trang2
 3. Tieát dieän F =3x300 mm2; ro = 0.02 /km; xo=0.03/km; L=85m. R1d2 = 1.7mRod2 X1d2 = 2.55 m Xod2= 2X1d2 = 5.1 m CB2: X1CB2 =0.15 m XoCB2 =2X1CB2= 0.3 m   CB3: X1CB3 =0.15 m XoCB3 =2X1CB2= 0.3 m Daây PEN2: Tieát dieän F=300mm2, ro=0.06/km; xo=0.08/km; L=85m. RPEN2 =0.06*85 =5.1 mRoPEN2 X1PEN2 = 0.08*85 = 6.8 m X0PEN2= 2XOPEN1 = 13.6 m   Töø ñoù ta tính ñöôïc: R12 = R11+R1d2+R1PEN2 = 6.225+1.7+5.1 = 13.025 mRo2  X12=X11+X1TC1+X1d2+X1CB2+X1CB3+X1PEN2 =19.85+0.15+2.55+0.15 + 0.15+6.8 = 29.65 m X02= X01+X0TC1+X0d2+X0CB2+X0CB3+X0PEN2 = 28.25+ 0.3+ 5.1+ 0.3 + 0.3 +13.6 =47.85 m Tính doøng ngaén maïch theo coâng thöùc (5.8) I(1)N2= 3 * 0.9 * 400 = 5.47 kA (2 * 30.025  30.025) 2  (2 * 29.65  47.85) 2 5.2.3.3 Tính ngaén maïch moät pha taïi tuû ÑL (I(1)N3) Trang3
 4. Sô ñoà thay theá: - Xaùc ñònh toång trôû thöù töï thuaän vaø thöù töï nghòch cuûa caùc phaàn töû: Thanh caùi 2: X1TC2 = 0.15 m XoTC2 = 0.3 m Daây pha 3: Tieát dieän F =120 mm2; ro = 0.153 /km; xo=0.08/km; L=73m. R1d3 = 11.169m Rod3 = R1d3 = 11.169 m X1d3 = 5.84m Xod3= 2X1d3 = 11.68 m CB4: X1CB2 =0.15 m XoCB2 =2X1CB2= 0.3 m  Daây PEN3: Tieát dieän F=120mm2, ro=0.153/km; xo=0.8/km; L=73m. RPEN3 = 11.169m RoPEN3 = R1PEN3=11.169 m Trang4
 5. X1PEN3 = 5.84 m X0PEN3= 2XOPEN3 = 11.68 m   Töø ñoù ta tính ñöôïc: R13 = R12+R1d3+R1PEN = 35.36 m    Ro3= Ro2+Rod3+RoPEN3 =35.36m X13=X12+X1TC2+X1d3+X1CB4+X1PEN3 = 41.63 m X03= X02+X0TC2+X0d3+X0CB4+X0PEN3 =71.51 m Tính doøng ngaén maïch theo coâng thöùc (5.8) I (1)N3= 3 * 0.9 * 400 = 3.32 kA (2 * 35.36  35.36) 2  (2 * 41.63  71.51) 2 5.2.3.4 Tính ngaén maïch moät pha taïi thieát bò (I(1)N4) Ta seõ tính ngaén maïch taïi thieát bò ôû nhaùnh ñaàu tieân trong nhoùm ÑL1A ( Maùy laøm saïch) . -Sô ñoà thay theá: - Tính toång trôû cuûa caùc phaàn töû: Thanh caùi 3: X1TC3 = 0.15 m XoTC3 = 0.3 m Daây pha 4: Tieát dieän F =10 mm2; ro = 1.83 /km; xo =0.08/km; L=10m. R1d4 = 18.3m Rod4 = R1d4 = 18.3 m X1d4 = 0.8m Trang5
 6. CB5: X1CB5 =0.15 m XoCB5 =2X1CB5= 0.3 m  Daây PEN4:: Tieát dieän F =10mm2, ro=1.83/km; xo=0.08/km; L=10m. RPEN4 = 18.3mRoPE4 X1PEN4 = X0PE4= 0.8 m   Töø ñoù ta tính ñöôïc: R14 = Ro3m   X14= 43.83 m X04= 75.91 m Tính doøng ngaén maïch theo coâng thöùc (5.8) I(1)N4= 0.9 * 3 * 400 =2.3 kA (3 * 71.96) 2  (2 * 43.83  75.91) 2 Vôùi caùc nhaùnh khaùc ta cuõng tính toaùn moät caùch hoaøn toaøn töông töï, vaø thu ñöôïc keát quaû nhö ôû caùc baûng 5.1; 5.2 Baûng 5.1 Baûng tính toaùn ngaén maïch STT Teân Ngaén maïch ba Ngaén maïch moät pha (3) nhoù nhoù pha I N IN(1) m m Rth Xth I(3)N R1th X1th X0th I(1)N (m (m (kA = (m (m (kA ) ) ) Roth ) ) ) (m) (1) (2) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) Ngaén maïch aïi thanh caùi caùc tuû ñoäng löïc N3 Xöôûng A ÑL1 16.3 22.0 41.6 71.5 3.3 1 A 5 9 8.40 35.36 3 1 2 2 ÑL2 9.00 18.2 11.3 20.67 33.9 56.1 4.5 Trang6
 7. A 5 5 5 5 0 ÑL3 16.5 13.1 30.5 49.4 5.2 3 5.79 A 7 6 14.25 9 3 6 ÑL4 10.8 19.2 10.4 35.8 59.9 4.1 4 A 4 1 7 24.34 7 9 4 ÑL5 86.8 21.9 176.3 41.3 70.8 1.1 5 A 3 3 2.58 2 1 7 3 Xöôûng B vaø C ÑL1 15.1 23.0 41.9 72.0 3.4 1 B 1 5 8.38 31.69 0 5 2 ÑL2 11.8 20.9 37.7 63.7 3.9 2 B 9 7 9.58 25.24 4 3 3 ÑL3 18.8 11.1 33.4 55.0 4.6 3 8.54 B 1 8 18.54 2 9 5 ÑL4 17.2 12.5 30.3 49.0 5.3 4 6.18 B 9 8 13.83 8 1 1 ÑL5 18.0 11.8 31.9 52.2 4.9 5 7.42 B 9 1 16.31 8 1 5 ÑL6 73.5 21.0 148.6 37.9 64.0 1.3 6 B 7 5 3.02 1 0 5 3 ÑL1 48.9 21.1 38.0 64.3 1.8 7 C 2 3 4.33 99.30 6 7 9 ÑL2 28.6 19.9 35.6 59.5 2.8 8 C 8 3 6.61 58.81 6 7 4 Ngaén maïch taïi thanh caùi caùc tuû PP phaân xöôûng N2 16.2 13.5 29.6 47.8 5.4 1 PP1 5.18 5 4 13.02 5 5 7 15.8 14.0 28.0 44.5 5.9 2 PP2 4.57 0 4 10.61 0 5 1 Ngaén maïch taïi thanh caùi caùc tuû phaân phoái chính N1 13.7 16.3 19.8 28.2 8.8 1 PPC 3.48 0 4 6.22 5 5 5 Trang7
 8. Baûng5.2Tính toaùn maïch cuoái ñöôøng daây Stt Teân S Tính ngaén maïch IN(3) Tính ngaén maïch IN(1) nhaùn thieát bò L Rth Xth I(3)N I(3)Nm R1th X1th X0th I(1) h (m (m (kA m =R0th (m (m N ) ) ) (kA) (m) ) ) (k A) (3 (10 (11 (12 (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) ) ) ) ) XÖÔÛNG A Nhoùm 1 (ÑL1A). Maùy laøm 34.6 22.8 5.5 5.6 43. 75. 2.3 1 1 71.96 saïch 5 9 6 6 8 9 0 Maùy thoåi 1 67.5 3.2 3.2 137.8 46. 81. 1.3 2 24.3 Motor 1 9 1 9 4 7 7 9 Maùy thoåi 1 60.2 3.5 3.6 123.2 46. 80. 1.5 3 24 Motor 1 7 6 3 0 1 4 3 Maùy neùn 1 120. 1.8 1.9 242.8 42. 72. 0.8 4 khí 22.1 1 9 3 4 2 7 4 Maùy thoåi 1 39.3 5.0 5.1 45. 79. 2.1 5 Motor 2 23.7 81.36 5 3 0 4 1 0 37.0 5.2 5.3 45. 78. 2.1 6 Motor 2 23.5 76.76 5 6 4 1 5 8 Maùy thoåi 1 43.9 4.6 4.6 46. 80. 1.9 7 Maùy thoåi 1 24 90.56 5 1 8 1 4 4 Motor 1 Maùy thoåi 1 67.5 3.2 3.2 137.8 46. 81. 1.3 8 24.3 Motor 1 9 1 9 4 7 7 9 Maùy laøm 47.1 4.4 4.5 42. 72. 1.8 9 1 22.1 96.96 saïch 5 4 3 2 7 9 Toång nhoùm 16.3 22.0 8.4 8.4 35.36 41.6 71.5 3.3 Trang8
 9. 5 9 0 9 3 1 2 Nhoùm 2 (ÑL2A), 50.4 4.3 4.3 103.6 34. 57. 1.8 1 Quaït huùt 1 18.3 9 0 8 5 6 4 6 78.1 2.8 2.9 158.9 34. 57. 1.2 2 Quaït huùt 1 18.3 5 8 5 7 6 4 6 Maùy haáp 1 40.1 5.1 5.2 37. 62. 2.1 3 19.6 82.89 Motor 1 1 7 5 3 8 9 83.1 2.7 2.7 168.8 34. 57. 1.1 4 Maùy haáp 2 18.3 0 1 5 7 6 4 9 13.1 10.0 35. 59. 3.9 5 Maùy eùp 1 18.9 10.32 29.06 9 2 8 9 5 2.5 2.6 177.4 34. 57. 1.1 6 Maùy saáy 1 87.37 18.3 9 7 1 6 4 4 6.6 6.7 36. 60. 2.7 7 Maùy saáy 1 29.13 19.1 60.93 3 4 3 9 5 9.0 18.2 11. 33.9 56.1 Toång nhoùm 11.35 20.67 4.5 0 5 6 5 5 Nhoùm 3 (ÑL3A). (3 (10 (11 (12 (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) ) ) ) ) Quaït huùt 1 14.9 17.2 10.1 32. 53. 4.0 1 10.20 32.65 Maùy haáp 1 9 1 2 5 2 6 2.2 2.3 207.8 31. 50. 0.9 2 Maùy saáy 1 102.6 16.6 2 0 7 2 6 8 79.5 2.8 2.9 463.2 34. 57. 1.3 3 Maùy saáy 1 16.6 5 4 2 3 6 4 0 42.6 5.0 5.1 31. 50. 2.1 4 Maùy saáy 1 16.6 88.01 7 5 3 2 6 7 Trang9
 10. 14.1 10.1 10.4 37. 62. 4.0 5 Maùy eùp 1 17.9 70.98 7 3 4 1 5 5 2.2 2.2 206.9 31. 50. 0.9 6 Maùy haáp 2 102.1 16.6 3 7 1 2 6 9 35.4 5.9 5.9 198.5 34. 57. 2.6 7 Quaït huùt 1 16.6 3 0 8 1 6 4 5 16.5 13.1 13. 5.2 Toång nhoùm 5.79 14.25 30.5949.43 7 6 5 6 Nhoùm 4 (ÑL4A). 3.3 3.4 134.9 36. 61. 1.4 1 Quaït huùt 1 66.16 19.2 5 3 8 5 2 6 98.4 2.3 2.3 199.5 36. 61. 1.0 2 Quaït huùt 1 19.2 3 0 8 2 5 2 2 70.7 3.1 3.1 144.2 36. 61. 1.3 3 Maùy haáp 2 19.2 7 5 9 0 5 2 8 13.9 9.5 9.8 37. 63. 3.7 4 Maùy xay 1 19.7 30.63 8 6 4 4 1 6 1.7 1.8 261.4 36. 61. 0.7 5 Motor 1 129.4 19.2 7 4 6 5 2 8 98.4 2.3 2.3 199.5 36. 61. 1.0 6 Maùy saáy 1 19.2 3 0 8 2 5 2 2 66.1 3.3 3.4 134.9 36. 61. 1.4 7 Maùy saáy 1 19.2 6 5 3 8 5 2 6 25.4 7.1 7.2 37. 63. 2.9 8 Maùy saáy 1 19.9 53.62 8 5 6 8 8 3 10.8 19.2 10.4 10.7 4.1 Toång nhoùm 24.34 35.87 59.99 4 1 7 5 4 86.8 21.9 2.5 176.3 41.3 70.8 1.1 Nhoùm 5 (CSA). 3 3 8 2 1 7 3 XÖÔÛNG B Trang10
 11. Nhoùm 1 (ÑL1B). Maùy laøm 6.3 6.4 43. 75. 2.6 1 27.92 23.6 57.31 saïch 1 2 1 6 5 3 Maùy thoåi 1 4.2 4.3 45. 1.8 2 48.05 24.5 97.57 79 Maùy thoåi 2 8 2 4 4 5.3 5.4 45. 2.2 3 35.81 24.5 73.09 79 Motor 2 2 0 4 5 2.8 2.9 154.8 42. 73. 1.2 4 76.71 23.1 Maùy saáy 1 8 6 9 5 3 7 130.3 1.7 1.8 262.1 42. 73. 0.7 5 23.1 Maùy saáy 1 6 4 2 9 5 3 8 5.8 5.9 44. 77. 2.4 6 31.21 24.2 63.89 Motor 2 5 2 7 7 5 Maùy thoåi 1 5.3 5.4 45. 2.2 7 Maùy thoåi 1 35.81 24.5 73.09 79 2 0 4 5 Motor 1 (3 (10 (11 (12 (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) ) ) ) ) 76.7 2.8 2.9 154.8 42. 73. 1.2 8 23.1 Maùy saáy 1 1 8 6 9 5 3 7 Maùy laøm 37.0 5.2 5.3 44. 77. 2.2 9 24 75.61 saïch 1 7 3 3 4 1 2 15.1 23.0 8.3 8.4 41. 72. 3.4 Toång nhoùm 31.69 1 5 8 8 9 0 2 Nhoùm 2 (ÑL2B). Maùy laøm 33.4 5.8 5.9 38. 64. 2.5 1 1 21 68.36 saïch 5 5 5 3 9 0 Maùy thoåi 2 41.7 5.0 5.1 42. 73. 2.0 2 18.9 85.04 Motor 1 9 4 1 5 3 8 Trang11
 12. Maùy thoåi 2 32.5 6.0 6.1 41. 70. 2.4 3 19.5 66.64 Motor 1 9 8 5 2 7 8 104. 2.1 2.2 209.6 38. 64. 0.9 4 Maùy saáy 1 21 1 8 6 4 3 9 7 26.8 6.9 6.9 40. 69. 2.7 5 Motor 2 19.9 55.14 4 1 8 4 1 9 58.0 3.7 3.8 117.6 38. 64. 1.6 6 Maùy saáy 1 21 9 4 2 4 3 9 4 76.5 2.9 2.9 154.6 38. 64. 1.2 7 Maùy saáy 1 21 7 1 9 0 3 9 9 Motor 1 33.7 5.9 6.0 41. 2.4 8 Maùy neùn 19.5 68.94 71 1 4 3 0 4 2 khí 62.6 3.5 3.5 126.6 38. 64. 1.5 9 Maùy thoåi 2 21 0 0 3 6 3 9 4 11.8 20.9 9.5 9.6 3.9 Toång nhoùm 25.24 37.7463.73 9 7 8 7 3 Nhoùm 3 (ÑL3B) 17.7 8.9 9.0 56. 3.7 1 Quaït huùt 1 18.8 36.98 34 6 3 2 3 4 54.6 4.0 4.0 110.7 56. 1.7 2 Quaït huùt 1 18.8 34 4 0 8 4 3 6 26.8 6.9 7.0 35. 59. 2.9 3 Maùy haáp 2 19.6 55.14 4 5 0 6 5 6 13.2 9.7 10.1 35. 59. 4.0 4 Maùy xay 1 19.5 27.97 6 8 0 5 2 3 26.8 6.9 7.0 35. 59. 2.9 5 Maùy haáp 2 19.6 55.14 4 5 0 6 5 6 59.2 3.7 3.8 119.9 56. 1.6 6 Quaït huùt 1 18.8 34 5 2 0 6 3 4 17.7 8.9 9.0 56. 3.7 7 Quaït huùt 1 18.8 36.98 34 6 3 2 3 4 Trang12
 13. 8.5 18.8 11.1 55.0 4.6 Toång nhoùm 11.49 18.54 33.42 4 1 8 9 5 Nhoùm 4 (ÑL4B). 15.4 9.9 10.0 50. 4.2 1 Quaït huùt 1 17.3 32.27 31 0 7 6 2 1 22.6 7.9 8.0 32. 53. 3.4 2 Maùy haáp 2 18 46.77 5 8 4 4 1 0 9.8 11.2 11.5 32. 53. 4.6 3 Maùy eùp 1 18.1 21.17 5 1 7 6 4 4 7.5 7.6 32. 53. 3.2 4 Maùy haáp 2 24.48 18.1 50.43 9 4 6 4 4 52.2 4.1 4.2 106.0 50. 1.8 5 Quaït huùt 1 17.3 31 8 9 8 3 2 5 15.4 9.9 10.0 50. 4.2 6 Quaït huùt 1 17.3 32.27 31 0 7 6 2 1 17.2 12.5 30.3 49.0 5.3 Toång nhoùm 6.18 12.94 13.83 9 8 8 1 1 Nhoùm 5 (ÑL5B). (3 (10 (11 (12 (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) ) ) ) ) 10.3 10.7 11.1 33. 4.4 1 Maùy eùp 1 18.7 22.18 56 6 9 5 9 4 42.1 4.9 5.0 35. 59. 2.1 2 Maùy haáp 2 19.6 85.85 9 6 2 6 5 6 85.7 2.6 2.7 173.0 32. 53. 1.1 3 Quaït huùt 1 18.1 9 3 2 5 6 4 7 Maùy haáp 1 21.2 8.1 8.1 34. 57. 3.4 4 19.1 43.91 Quaït huùt 1 2 0 9 5 3 2 5 Maùy haáp 1 15.4 18.7 9.5 9.6 32.41 33. 55. 3.9 Trang13
 14. Quaït huùt 1 7 3 2 7 7 8 18.0 11.8 31.9 52.2 4.9 Toång nhoùm 7.42 12.17 16.31 9 1 8 1 5 73.5 21.0 3.0 148.6 37. 64.0 1.3 Nhoùm 6 (CSB) 7 5 2 1 9 5 3 XÖÔÛNG C Nhoùm 1(ÑL1C) Quaït loø 1 66.1 3.3 3.3 133.8 41. 70. 1.4 1 reøn 22.3 7 1 8 0 1 4 5 Maùy caét 2 Baøn T 145. 1.5 1.5 292.9 38. 65. 0.7 2 1 21.1 nghieäm 7 7 7 2 7 6 0 Maùy maøi 1 101. 2.2 2.2 330.4 32. 53. 1.7 3 ñaù 21.1 28 3 6 7 6 4 8 Beå ngaâm 1 Maùy maøi 2 thoâ 112.9 2.0 2.0 400.6 38. 64. 1.4 4 23.9 Maùy maøi 7 0 5 1 2 6 7 1 troøn 80.0 2.7 2.8 202.9 35. 58. 2.5 5 Maùy phay 1 22.5 3 8 5 7 3 9 9 Khoan 1 ñöùng 98.3 2.2 2.3 198.1 74. 1.0 6 23.3 43 Maùy maøi 3 9 4 2 2 1 1 troøn Khoan 1 ñöùng 138. 1.6 1.7 277.9 38. 65. 0.7 7 21.1 Maùy maøi 24 5 1 4 7 6 4 1 ñaù 8 Maùy phay 1 80.0 22.5 2.7 2.8 161.5 41. 71 1.2 Trang14
 15. 3 8 5 2 4 3 Khoan 210. 1.0 1.1 984.4 32. 53. 0.6 9 3 21.1 baøn 3 9 2 1 6 4 3 Maùy maøi 1 87.3 2.5 2.5 176.1 72. 1.1 10 ñaù 22.8 42 5 6 9 6 3 3 Tuû saáy 2 Quaït loø 1 66.1 3.3 3.3 133.8 41. 70. 1.4 11 reøn 22.3 7 1 8 0 1 4 5 Maùy caét 2 48.9 21.1 4.3 38.0 1.8 Toång nhoùm 4.4 99.30 64.37 2 3 3 6 9 Nhoùm 2 (ÑL2C). (3 (10 (11 (12 (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) ) ) ) ) 40.1 20.7 5.1 5.2 37. 2.2 1 Maùy tieän 1 81.81 64 8 3 1 7 9 1 52.8 4.0 4.2 107.1 39. 67. 1.7 2 Maùy tieän 1 21.6 3 5 0 1 6 5 7 125.4 1.8 1.8 252.4 36. 60. 0.8 3 Maùy soïc 3 19.9 9 2 5 3 3 8 1 199.1 1.1 1.1 399.6 36. 60. 0.5 4 Maùy caïo 2 19.9 1 5 9 7 3 8 2 Loø luyeän 143.9 1.5 1.5 289.3 36. 60. 0.7 5 2 19.9 khuoân 3 9 9 1 3 8 1 Quaït loø 162.3 1.4 1.4 326.1 36. 60. 0.6 6 3 19.9 ñuùc 7 1 4 9 3 8 3 43.6 4.7 4.9 38. 64. 2.0 7 Maùy tieän 1 21 88.71 3 7 1 3 9 7 Trang15
 16. Maùy caïo 1 74.7 2.9 3.0 151.0 36. 60. 1.3 8 Quaït loø 19.9 1 8 8 3 1 3 8 2 ñuùc 28.6 19.9 6.6 6.7 35.6 59.5 2.8 Toång nhoùm 58.81 8 3 1 7 6 7 4 Trang16
Đồng bộ tài khoản