luận văn cung cấp điện, Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
268
lượt xem
144
download

luận văn cung cấp điện, Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có nhiều cách để xác định phụ tải chiếu sáng, nhưng ở đây ta sẽ chọn phương pháp tính toán bằng phần mềm Luxicon, vì nó đơn giản mà kết quả tương đối chính xác. Đối với những nơi có nhiều người ( các văn phòng, xưởng sản xuất) thì ta thiết kế chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang (HQ), còn những nơi ít người như các nhà kho thi ta sẽ chiếu sáng bằng đèn Natri cao áp (NTCA) Trong phần phụ lục ta sẽ trình bày cụ thể việc chạy chương trình tính toán chiếu sáng bằng phần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn cung cấp điện, Chương 5

  1. Chương 5: Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng Coù nhieàu caùch ñeå xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng, nhöng ôû ñaây ta seõ choïn phöông phaùp tính toaùn baèng phaàn meàm Luxicon, vì noù ñôn giaûn maø keát quaû töông ñoái chính xaùc. Ñoái vôùi nhöõng nôi coù nhieàu ngöôøi ( caùc vaên phoøng, xöôûng saûn xuaát) thì ta thieát keá chieáu saùng baèng ñeøn huyønh quang (HQ), coøn nhöõng nôi ít ngöôøi nhö caùc nhaø kho thi ta seõ chieáu saùng baèng ñeøn Natri cao aùp (NTCA) Trong phaàn phuï luïc ta seõ trình baøy cuï theå vieäc chaïy chöông trình tính toaùn chieáu saùng baèng phaàn meàm Luxicon, coøn ôû ñaây chæ trình baøy caùc soá lieäu thu ñöôïc töø vieäc chaïy phaàn meàm Luxicon ( Baûng 2.5 trang 28) . Tính toaùn phuï taûi chieáu saùng cho phaân xöôûng A:  Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng cho khu vöïc saûn xuaát xöôûng A: - Dieän tích S = 1075m2 ( phaàn dieän tích khoâng keå caùc vaên phoøng, kho) - Ñoä roïi yeâu caàu : E= 200 lux - Ñoä cao tính toaùn htt = 4.7m - Chieáu saùng baèng ñeøn huyønh quang loaïi 2boùng/boä ñeøn. Sau khi chaïy phaàn meàm Luxicon, ta thu ñöôïc keát quaû nhö sau: - Ñoä roïi trung bình: Etb = 199 (lux) - Soá boä ñeøn söû duïng N= 68 boä ( 136 boùng) - Coâng suaát moãi boùng ñeøn ( keå caû Ballast) :43 W - Heä soá cos = 0.6 Töø ñoù ta tính ñöôïc:
  2. Pcs1 = 136*43 = 5848W = 5,85kW Qcs1 = Pcs1* tg = 5.85* 1.33 = 7.8 kVAr.  Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng cho vaên phoøng coâng ty: - Dieän tích S = 100m2 - Ñoä roïi yeâu caàu : E= 300 lux - Ñoä cao tính toaùn htt = 3.2m - Chieáu saùng baèng ñeøn huyønh quang loaïi 2boùng/boä ñeøn. Sau khi chaïy phaàn meàm Luxicon, ta thu ñöôïc keát quaû nhö sau: - Ñoä roïi trung bình: Etb = 300.8 (lux) - Soá boä ñeøn söû duïng N= 12 boä ( 24boùng) - Coâng suaát moãi boùng ñeøn ( keå caû Ballast) :43 W - Heä soá cos = 0.6 Töø ñoù ta tính ñöôïc: Pcs2 = 24*43 = 1032W = 1.03kW Qcs2 = Pcs2* tg = 1.03* 1.33 = 1.37 kVAr.  Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng cho vaên phoøng xöôûng: - Dieän tích S=25m2 - Ñoä roïi yeâu caàu : E= 300 lux - Ñoä cao tính toaùn htt = 3.2m - Chieáu saùng baèng ñeøn huyønh quang loaïi 2boùng/boä ñeøn. Sau khi chaïy phaàn meàm Luxicon, ta thu ñöôïc keát quaû nhö sau: - Ñoä roïi trung bình: Etb = 282.2 (lux) - Soá boä ñeøn söû duïng N= 4 boä ( 8boùng)
  3. - Coâng suaát moãi boùng ñeøn ( keå caû Ballast) :43 W - Heä soá cos = 0.6 Töø ñoù ta tính ñöôïc: Pcs3 = 8*43 = 344W = 0.34kW Qcs3 = Pcs3* tg = 0.34* 1.33 =0.46 kVAr.  Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng cho vaên phoøng kyõ thuaät: - Dieän tích S=25m2 - Ñoä roïi yeâu caàu : E= 300 lux - Ñoä cao tính toaùn htt = 3.2m - Chieáu saùng baèng ñeøn huyønh quang loaïi 2boùng/boä ñeøn. Sau khi chaïy phaàn meàm Luxicon, ta thu ñöôïc keát quaû nhö sau: - Ñoä roïi trung bình: Etb = 282.2 (lux) - Soá boä ñeøn söû duïng N= 4 boä ( 8boùng) - Coâng suaát moãi boùng ñeøn ( keå caû Ballast) :43 W - Heä soá cos = 0.6 Töø ñoù ta tính ñöôïc: Pcs4 = 8*43 = 344W = 0.34kW Qcs4 = Pcs4* tg = 0.34* 1.33 =0.46 kVAr.  Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng cho nhaø kho A : - Dieän tích S=650m2 - Ñoä roïi yeâu caàu : E= 50 lux - Ñoä cao tính toaùn htt = 4.7m - Chieáu saùng baèng ñeøn Na tri cao aùp loaïi 1boùng/boä ñeøn.
  4. Sau khi chaïy phaàn meàm Luxicon, ta thu ñöôïc keát quaû nhö sau: - Ñoä roïi trung bình: Etb = 55 (lux) - Soá boä ñeøn söû duïng N = 4 boä ( 4boùng) - Coâng suaát moãi boùng ñeøn ( keå caû Ballast) :175 W - Heä soá cos = 0.6 Töø ñoù ta tính ñöôïc: Pcs4 = 4*175 = 700W = 0.7kW Qcs5 = Pcs5* tg = 0.7* 1.33 =0.93 kVAr. Ngoaøi ra, ta coøn chieáu saùng cuïc boä ôû nhöõng vò trí ñaëc bieät caàn taêng cöôøng ñoä roïi vôùi Pcscb = 0.5 kW; Qcscb = 0.67 kVAr Töø ñoù ta xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng cho toaøn boä phaân xöôûng A ( keå caû caùc vaên phoøng,nhaø kho): PcsxA = Pcs1+ Pcs2+ Pcs3+Pcs4+Pcs5 + Pcscb = 5.85 +1.03+0.34+0.34+0.7+Pcscb0.5= 8.77 kW QcsxA = 7.8+1.37+0.46+0.46+0.93+0.67 = 11.7 kVAr. Nhö vaäy ta ñaõ xaùc ñònh xong phuï taûi chieáu saùng cuûa phaân xöôûng A, caùc phaân xöôûng coøn laïi cuõng ñöôïc xaùc ñònh moät caùch töông tö, keát quaû cho trong baûng 2.5ï Xaùc ñònh phuï taûi ñoäng löïc vaên phoøng: Ngoaøi löôïng ñieän naêng duøng cho chieáu saùng thì trong caùc vaên phoøng laøm vieäc, caùc khu nhaø haønh chính coøn coù caùc taûi ñoäng löïc ( Maùy tính, quaït, maùy ñieàu hoaø,…) cho neân ta cuõng caàn phaûi xaùc ñònh phuï taûi ñoäng löïc cho caùc khu vöïc vaên phoøng. Tuy nhieân do khoâng coù ñaày ñuû soá lieäu veà coâng suaát cuûa caùc thieát bò, neân ôû ñaây ta xaùc ñònh coâng suaát tieâu thuï theo doøng ñònh möùc vaø heä soá Knc.
  5.  Xaùc ñònh phuï taûi ñoäng löïc cuûa vaên phoøng laøm vieäc: Ptt = Pñm* Knc = Iñm*Uñm*cosφ*Knc (2.22) Qtt = Ptt* tgφ Knc : Heä soá nhu caàu, choïn theo kinh nghieäm hoaëc tra trong caùc soå tay kyõ thuaät.  Vôùi vaên phoøng 25 m²: Ta choïn Iñm = 10A, Uñm= 220V, cosφ=0.8. Choïn Knc=0.7  Pñm =10*10-3*220*0.8 =1.76 kW  Pttvp=Pñm*Knc= 1.76*0.7 =1.23 kWr.  Qttvp= Pttvp*tg = 1.23*0.75 = 0.92 kVAr.  Vôùi vaên phoøng S= 100 m²: Ta choïn Iñm = 30 A, Uñm= 220V, cosφ=0.8. Choïn Knc= 0.7  Pñm =30*10-3*220*0.8 =5.28 kW  Pttvp=Pñm*Knc= 5.28*0.7 =3.7 kWr.  Qttvp= Pttvp*tg = 3.7*0.75 = 2.77 kVAr. Keát quaû tính toaùn cho trong baûng 2.5 trang 28
  6. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Baûng2.5 Baûng phuï taûi chieáu saùng vaø phuï taûi ñoäng löïc vaên phoøng Teân xöôûng- Phuï taûi ñoäng löïc vaên Phuï taûi chieáu saùng phuï taûi phoøng Dieän Ñoä Loaïi Soá C.S Soá E tb Q HS Pcs cos Qcs Iñ Pñm cos Knc Pñl Qñlv tích roïi ñeøn ñeøn/ ñeøn boä (lux thoâ suy (k  (k m (A) vp p S(m²) Ycaàu 1boä Pñ ñeø ) ng giaû W) VAr (A (k (k E (W) n (l m ) ) W) VAr (lux) Nb m) LLF ) ñ Xöôûng A: 107 198. CSø xöôûng A 5 200 HQ 2 43 68 8 3200 0.75 5.85 0.6 7.80 CS cuïc boä HQ 43 0.50 0.6 0.67 Vaên phoøng 282. 0. KT 25 300 HQ 2 43 4 2 3200 0.75 0.34 0.6 0.46 10 1.76 8 0.7 1.23 0.92 VPhoøng 282. 0. xöôûng 25 300 HQ 2 43 4 2 3200 0.75 0.34 0.6 0.46 10 1.76 8 0.7 1.23 0.92 Vaên phoøng 300. 0. c.ty 100 300 HQ 2 43 12 8 3200 0.75 1.03 0.6 1.37 30 5.28 8 0.7 3.70 2.77 Nhaø kho A 650 50 NTC 1 175 4 55 1600 0.79 0.7 0.6 0.93 Luaän vaên toát nghieäp Trang6 SVTH: Taï Minh Hieån
  7. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang A 0 Toåâng 4.6 (CSA). 8.77 11.69 6.16 2 Xöôûng B & C 132 206. CSø xöôûng B 5 200 HQ 2 43 86 4 3200 0.75 7.40 0.6 9.87 CS xöôûng 220. C1 150 200 HQ 2 43 15 1 3200 0.75 1.29 0.6 1.72 CS xöôûng 209. C2 120 200 HQ 2 43 12 8 3200 0.75 1.03 0.6 1.37 CS cuïc boä HQ 43 0.50 0.6 0.67 Vaên phoøng 282. 0. KT 25 300 HQ 2 43 4 2 3200 0.75 0.34 0.6 0.46 10 1.76 8 0.7 1.23 0.92 Vaên phoøng 282. 0. 1.2 KT 25 300 HQ 2 43 4 2 3200 0.75 0.34 0.6 0.46 10 1.76 8 0.7 3 0.92 VPhoøng 282. 0. 1.2 xöôûng 25 300 HQ 2 43 4 2 3200 0.75 0.34 0.6 0.46 10 1.76 8 0.7 3 0.92 Vhoøng 282. 0. 1.2 0.9 xöôûng 25 300 HQ 2 43 4 2 3200 0.75 0.34 0.6 0.46 10 1.76 8 0.7 3 2 Kho C 120 50 NTC 1 175 1 65.4 1600 0.79 0.30 0.6 0.40 Luaän vaên toát nghieäp Trang7 SVTH: Taï Minh Hieån
  8. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang A 0 Haønh lang 60 50 HQ 1 43 4 50 3150 75 0.17 0.6 0.23 Toåâng (CSB 12.0 4.9 3.7 ). 7 16.09 3 0 Luaän vaên toát nghieäp Trang8 SVTH: Taï Minh Hieån
  9. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Luaän vaên toát nghieäp Trang9 SVTH: Taï Minh Hieån
Đồng bộ tài khoản