Luận văn đề tài : Phần mềm quản lý thư viện

Chia sẻ: nhokkeen

Mục đích: - Tạo ra công cụ cho các thư viện phổ thông đạ i học quản lý sách tốt hơn , nhanh hơn , chính xác. 1.2.Giới thiệu về đề tài: - Trong thời đại tri thức ngày nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta. Song song với việc đào tạo ,việc quản lý cũng không kém phần quan trọng đặc biệt là việc quản lý sách trong các thư viện. Hằng ngày một số lượng lớn sách trong các thư viện được sử dụng .việc quản...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luận văn đề tài : Phần mềm quản lý thư viện

Luận văn

Phần mềm quản lý thư viện
Lời Cảm Ơn
Mở đầu
1.1.Mục đích:

- Tạo ra công cụ cho các thư viện phổ thông đạ i học quản lý
sách tốt hơn , nhanh hơn , chính xác.

1.2.Giới thiệu về đề tài:

- Trong thời đại tri thức ngày nay, việc nâng cao chất lượng
giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta.
Song song với việc đào tạo ,việc quản lý cũng không kémPhần mềm quản lý thư viện

1
phần quan trọng đặc biệt là việc quản lý sách trong các thư
viện. Hằng ngày một số lượng lớn sách trong các thư viện
được sử dụng .việc quản lý sách vốn đã rất khó khăn,nh ư

ng do nhu cầu đọc của chúng ta ngày càng tăng nên việc quản
lý sách trong các thư viện càng khó khăn hơn.

-Phần mêm quản lý thư viện này nhằm giải quyết phần nào
khó khăn trên.Phần mềm hỗ trợ các chức năng thông dụng mà
nhiệm vụ của thủ thư hay làm và hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu
sách.Để biết rõ về phần mềm hãy cùng tôi đến chương kế.
HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU


Phần mềm quản lý thư viện

2
1. DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ


2 Danh sách các yêu cầu

STT Tên yêu cầu Biểu mẫu Qui định Ghi chú
1 Tiếp Nhận Nhân Viên BM1 QĐ1
2 Lập thẻ độc giả BM2 QĐ2
3 Tiếp nhận sách mới BM3 QĐ3
4 Tra cứu sách BM4
5 Cho mượn sách BM5 QĐ5
6 Nhận trả sách BM6 QĐ6

7 Lập Phiếu Thu Tiền Phạt BM7 QĐ7

8 Ghi Nhận Mất Sách BM8 QĐ8

9 Thanh Lý Sách BM9 QĐ9

10 Lập báo cáo BM10

2 Danh sách các biểu mẫu và qui định

1.4.1 Biểu mẫu 1 và qui định 1

BM1: Hồ Sơ Nhân Viên
Họ và tên: ................................................. Địa chỉ:......................................................
Ngày Sinh: ................................................ Điện Thoại: ...............................................
Bằng Cấp: ................................................. Bộ Phận:....................................................
Chức vụ: ....................................................
Phần mềm quản lý thư viện

3
QĐ1: Có 5 loại bằng cấp (Tú Tài, Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học,
Thạc Sĩ, Tiến Sĩ), có 4 bộ phận (Thủ Thư, Thủ Kho, Thủ Quỹ, Ban
Giám Đốc), có 5 chức vụ (Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Trưởng Phòng,
Phó Phòng, Nhân Viên).

Ví dụ:

BM1: Hồ Sơ Nhân Viên
Họ và tên: Nguyễn Tùng Địa chỉ:365 Trần Hưng Đạo-Q1-TPHCM
Ngày Sinh: 17/12/1984 Điện Thoại: 83.69.058
Bằng Cấp: Đại Học Bộ Phận: Thủ Thư
Chức vụ: Nhân Viên

1.4.1 Biểu mẫu 2 và qui định 2

BM2: Thẻ Độc Giả
Họ và tên: .......................... Loại độc giả: .................... Ngày sinh: ...........................
Địa chỉ: .............................. Email: ............................. Ngày lập thẻ: .......................
Người lập: ...........................

QĐ2: Có 2 loại độc giả (X,Y). Tuổi độc giả từ 18 đến 55. Thẻ có giá trị 6
tháng. Người lập thẻ độc giả phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ thư.

Ví dụ: Thẻ độc giả với nhân viên lập là Võ Đan

BM2: Thẻ Độc Giả
Họ và tên: Ngô Thừa Ân Loại độc giả: X Ngày sinh: 27/09/1978
Phần mềm quản lý thư viện

4
Địa chỉ: 275 Điện Biên Email:
Ngày lập thẻ: 22/10/2004
Phủ Q5 Tp.HCM votanduy@gmail.com
Người lập: Võ Đan

1.4.1 Biểu mẫu 3 và qui định 3

BM3: Thông Tin Sách
Tên sách:............................ Thể loại: .............................. Tác giả: ..........................
Năm xuất bản: .................. Nhà xuất bản: ...................... Ngày nhập: .....................
Trị giá: ............................... Người Tiếp Nhận: ................

QĐ3: Có 3 thể loại (A, B, C). Chỉ nhận các sách xuất bản trong vòng 8
năm. Người nhận sách phải là nhân viên thuộc bộ phận Thủ Kho.

Ví dụ:

BM3: Thông Tin Sách
Tên sách: CNPM Thể loại: A Tác giả:Trần Đan Huy
Năm xuất bản: 2003 Nhà xuất bản: NXB Trẻ Ngày nhập: 22/10/2004
Trị giá: 30.000 đồng Người Tiếp Nhận: Lê Anh

1.4.1 Biểu mẫu 4

BM4: Danh Sách Sách
Số Lượt
STT Mã Sách Tên Sách Tác Giả Tình Trạng
Mượn
1
2

Ví dụ:
Phần mềm quản lý thư viện

5
BM4: Danh Sách Sách
Số Lượt
STT Mã Sách Tên Sách Tác Giả Tình Trạng
Mượn
Lê Thụy
1 001 Bài tập lí thuyết đồ thị 100 Mới
Anh
Võ Đình
2 010 Bài Tập toán giải tích 50 Cũ
Nguyên
3 011 Cơ sở di truyền học Lê Ca 20 Mới
Phương pháp lập trình
Phạm
4 100 hướng đối tượng với 200 Cũ
Văn Ất
C++

1.4.1 Biểu mẫu 5 và qui định 5

BM5: Phiếu Mượn Sách
Họ tên độc giả: ........................................ Ngày mượn: .............................................
STT Mã Sách Tên Sách Thể Loại Tác Giả
1
2

QĐ5: Chỉ cho mượn với thẻ còn hạn, không có sách mượn quá hạn, và
sách không có người đang mượn. Mỗi độc giả mượn tối đa 5 quyển
sách trong 4 ngày.

Ví dụ:

BM5: Phiếu Mượn Sách
Họ tên độc giả: ........................................ Ngày mượn: .............................................
Phần mềm quản lý thư viện

6
STT Mã Sách Tên Sách Thể Loại Tác Giả
1 001 Lí thuyết đồ thị Tin học Lê Thụy Anh
2 003 Tin hoc ! Tin học Hoàng Kiếm

1.4.1 Biểu mẫu 6 và qui định 6

BM5: Phiếu Trả Sách
Họ tên độc giả: ........................................ Ngày trả: ..................................................
Tiền phạt kỳ này: .....................................
Tiền nợ: ....................................................
Tổng nợ: ...................................................
STT Mã Sách Ngày Mượn Số Ngày Mượn Tiền Phạt
1
2

QĐ6: Mỗi ngày trả trễ phạt 1.000 đồng/ngày.

1.4.1 Biểu mẫu 7 và qui định 7

BM7: Phiếu Thu Tiền Phạt
Họ tên độc giả: ................................................
Tiền nợ: ............................................................
Số tiền thu: .......................................................
Còn lại: ..............................................................
Người thu tiền: ..................................................
Phần mềm quản lý thư viện

7
QĐ7: Số tiền thu không vượt quá số tiền độc giả đang nợ. Người thu
tiền phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ quỹ.
1.4.1 Biểu mẫu 8 và qui định 8

BM8: Ghi Nhận Mất Sách
Tên Sách: ........................................................
Ngày ghi nhận: .................................................
Ho tên độc giả: .................................................
Tiền Phạt: ..........................................................
Người ghi nhận: ................................................

QĐ8: Tiền phạt không nhỏ hơn trị giá quyển sách. Người ghi nhận mất
sách phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ thư.

1.4.1 Biểu mẫu 9 và qui định 9

BM9: Thanh Lý Sách
Họ tên người thanh lý:............................. Ngày thanh lý: ..........................................
STT Mã Sách Tên Sách Lý Do Thanh Lý
1
2

QĐ9: Người thanh lý sách phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ kho. Có
3 lý do thanh lý (Mất, Hư Hỏng, Người Dùng Làm Mất)
Phần mềm quản lý thư viện

8
1.4.1 Biểu mẫu 10

Biểu mẫu 10.1
BM10.1 Báo Cáo Thông Kê Tình Hình Mượn Sách Theo Thể Loại
Tháng : ..............................
STT Tên Thể Loại Số lượt mượn Tỉ lệ
1
2
Tổng số lượt mượn:.....................
Biểu mẫu 10.2
BM10.2 Báo Cáo Thống Kê Sách Trả Trễ
Ngày:.................................
STT Tên Sách Ngày Mượn Số Ngày Trả Trễ
1
2
Biểu mẫu 10.3
BM10.3 Báo Cáo Thống Kê Độc Giả Nợ Tiền Phạt
Ngày:.................................
STT Tên Độc Giả Tiền Nợ
1
2
Tổng tiền nợ: ...............................

1.3 BẢNG YÊU CẦU NGHIỆP VỤ:


Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú
Phần mềm quản lý thư viện

9
1 Lập thẻ độc Cung cấp thông tin Kiểm tra QD2 ,ghi Cập nhật
giả theo BM2 thông tin ,xóa

2 Nhập sách Cung cấp thông tin Kiểm tra QD3, ghi Cập nhật
theo BM3 thông tin ,xóa

3 Tra Cứu Cung cấp mã số Tìm và xuất thông Tìm gần
hay tên sách tin về sách đúng

4 Lập phiếu Cung cấp thông tin Kiểm tra QD4 và Cập
mượn theo BM4 ghi thông tin nhật,xóa
2.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA

Yêu cầu tiến hóa:

Stt Nghiệp vụ Tham số cần thay đổi Miền giá trị
cần thay đổi

1 Thay đổi qui Tuổi tối thiểu ,Tuổi tối
định thẻ độc đa,thời hạn có gía trị của
giả thẻ
Phần mềm quản lý thư viện

10
2 Thay đổi qui định Số lượng và tên các loại,thay Thể loại
nhập sách đổi khoảng cách năm xuất bảng

3 Thay đổi phiếu Thay đổi sách mượn tối đa,ngày
mượn sách mượn tối đa

Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa:

Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Chú
thích

1 Thay đổi Cho biết QD mới, tuổi Ghi nhận giá trị
qui định tối thiểu,tuổi tối đa,thời mới và thay đổi
thẻ độc hạn còn giá trị của thẻ cách thức kiểm tra
giả

2 Thay đổi Cho biết số lượng Ghi nhận giá trị Cho
qui định mới,tên các thể loại và mới và thay đổi phép
nhập sách khoảng cách năm xuất cách thức kiểm tra hủy
bản ,cập
nhật
thông
tin

3 Thay đổi Nhập giá trị mới của : Ghi nhận giá trị
Phần mềm quản lý thư viện

11
phiếu số lượng sách mượn tối mới và thay đổi
mượn sách đa,số ngày mượn tối đa cách thức kiểm tra


3.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ

Yêu cầu hiệu quả

Máy tính với CPU Pentium III 533, RAM 128MB, Đĩa cứng
10GB.

Stt Nghiệp vụ Tốc độ xử lý Dung Chú
lượng thích
lưu trữ

1 Lập thẻ độc 200 thẻ/giờ
giả

2 Tra cứu sách Tất cả các sách
trong 2giờ

3 Nhập sách Ngay tức thì
Phần mềm quản lý thư viện

12
Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả:

Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú

1 Lập thẻ độc giả T hiện đúng

2 Nhập sách Nhập vào Thực hiện
danh sách đúng
sách

3 Tra cứu sách Thực hiện
đúng
4.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG
5.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH

Các yêu cầu tương thích


STT Nghiệp vụ Đối Chú
tượng thích
Phần mềm quản lý thư viện

13
liên quan

Nhận danh sách thẻ độc Từ tập Độc lập
giả tin Excel. phiên
bản.

Xuất danh sách thẻ độc Đến Độc lập
giả phần phiên
mềm bản.
WinFax

Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích


S Ngiệp Người dùng Phầm mềm Ghi
STT vụ chú

1 Nhận danh Chuẩn bị tập Thực hiện
1 sách thẻ độc tin Excel với đúng yêu cầu.
giả cấu trúc theo
biểu mẫu và
cho biết tên
Phần mềm quản lý thư viện

14
tập tin muốn
dùng .2 xuất danh Cài đặt phần Thực hiện
sách thẻ độc mềm WinFax đúng yêu cầu.
giả và cho biết
lớp cần xuất
danh sách.6.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT

Yêu cầu bảo mật


STT Nghiệp vụ Quản trị Thủ thư Khác
hệ thống

1 Phân quyền X

2 Lập thẻ độc X
giả
Phần mềm quản lý thư viện

15
3 Nhập sách X

4 Tra cứu sách X X X

5 Đổi qui định X X
tiếp nhận

6 Đổi qui định X X
nhận sách

Trách nhiệm yêu cầu bảo mật:


STT Trách nhiệm Phần mềm Ghi chú

1 Cho biết các Ghi nhận và Có thể huỷ
người dùng thực hiện ,thay đổi
mới và đúng quyền
quyền hạn

2 Cung cấp tên Ghi nhận và Có thể thay
và mật khẩu thực hiện đổi mật khẩu
đúng
Phần mềm quản lý thư viện

16
3 Tên chung
7.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN

Yêu cầu an toàn:


STT Nghiệp vụ Đối tượng Ghi chú

1 Phục hồi Thông tin về
sách đã xoá

2 Huỷ thật sự Thông tin về
sách đã xoá

3 Không cho phép xoá Sách sau khi
được nhập

Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn:


STT Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú

1 Phục hồi Cho biết thông Phục hồi
Phần mềm quản lý thư viện

17
tin về sách cần
phục hồi

2 Huỷ thật sự Cho biết thông Huỷ thật
tin về sách cần sự
huỷ

3 Không cho Thực hiện
phép xóa đúng theo
yêu cầu8.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ

• Yêu cầu công nghệ


Stt Yêu cầu Mô tả chi tiết Ghi chú

1 Dễ sửa Xác định lỗi trung Khi sửa lỗi 1 chứ
lỗi bình trong 15 phút năng không ảnh
hưởng đến các
chức năng khác
Phần mềm quản lý thư viện

18
2 Dễ bảo Thêm chừc năng Không ảnh hưởng
trì mới nhanh đến các chức
năng đã có

3 Tái sử Xây dựng phầm Với cùng các yêu
dụng mềm quản lý thư cầu
viện mới trong
thời gian 2 ngày

Dễ mang Đỗi sang hệ quản Với cùng các yêu
chuyễn trị cơ sở mới tối cầu
đa trong 2 ngày• danh sách các yêu cầu công nghệ:
Phần mềm quản lý thư viện

19
MÔ HÌNH HÓA1.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN

Biểu mẫu
BM1: Hồ Sơ Nhân Viên
Họ và tên: ................................................. Địa chỉ:......................................................
Ngày Sinh: ................................................ Điện Thoại: ...............................................
Bằng Cấp: ................................................. Bộ Phận:....................................................
Chức vụ: ....................................................
Qui Định

QĐ1: Có 5 loại bằng cấp (Tú Tài, Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học,
Thạc Sĩ, Tiến Sĩ), có 4 bộ phận (Thủ Thư, Thủ Kho, Thủ Quỹ, Ban

Giám Đốc), có 5 chức vụ (Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Trưởng Phòng,
Phó Phòng, Nhân Viên).

Hình vẽ
Phần mềm quản lý thư viện

20
Các ký hiệu
D1: Họ Tên, Địa Chỉ, Ngày Sinh, Điện Thoại, Bằng Cấp, Bộ Phận,
Chức Vụ.
D2: Không có
D3: Danh Sách Các Loại Bằng Cấp, Danh Sách Các Bộ Phận,
Danh Sách Các Chức Vụ.
D4: D1
D5: D4
D6: Không có
Thuật toán
Bước 1. Nhận D1 từ người dùng.
Bước 2. Kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 3. Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
Bước 4. Kiểm tra “Bằng Cấp” (D1) có thuộc “Danh Sách Các Loại
Bằng Cấp” (D3).
Bước 5. Kiểm tra “Bộ Phận” (D1) có thuộc “Danh Sách Các Bộ Phận”
(D3).
Bước 6. Kiểm tra “Chức Vụ” (D1) có thuộc “Danh Sách Các Chức Vụ”
(D3).
Bước 7. Nếu không thỏa tất cả các qui định trên thì tới Bước 10.
Phần mềm quản lý thư viện

21
Bước 8. Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.
Bước 9. Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu).
Bước 10. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 11. Kết thúc.

1.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP THẺ ĐỘC GIẢ

Biểu mẫu
BM2: Thẻ Độc Giả
Họ và tên: .......................... Loại độc giả: .................... Ngày sinh: ...........................
Địa chỉ: ............................... Email: ............................. Ngày lập thẻ: ......................
Qui Định

QĐ2: Có 2 loại độc giả (X,Y). Tuổi độc giả từ 18 đến 55. Thẻ có giá trị 6
tháng.

Hình vẽ
Các ký hiệu
D1: Họ Tên, Loại Độc Giả, Ngày Sinh, Địa Chỉ, Ngày Lập Thẻ.
Phần mềm quản lý thư viện

22
D2: Không có
D3: Danh Sách Loại Độc Giả, Tuổi Tối Đa, Tuổi Tối Thiểu, Thời
Hạn Sử Dụng.
D4: D1 + Ngày Hết Hạn.
D5: D3
D6: D5
Thuật toán
Bước 1. Nhận D1 từ người dùng.
Bước 2. Kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 3. Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
Bước 4. Kiểm tra “Loại Độc Giả” (D1) có thuộc “Danh Sách Loại Độc
Giả” (D3).
Bước 5. Tính tuổi độc giả.
Bước 6. Kiểm tra qui định tuổi tối thiểu.
Bước 7. Kiểm tra qui định tuổi tối đa.
Bước 8. Nếu không thỏa tất cả các qui định trên thì tới Bước 13.
Bước 9. Tính Ngày Hết Hạn.
Bước 10. Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.
Bước 11. Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu).
Bước 12. Trả D6 cho người dùng.
Bước 13. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 14. Kết thúc.


1.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN SÁCH MỚI

Biểu mẫu

BM3: Thông Tin Sách
Tên sách:............................ Thể loại: .............................. Tác giả: ..........................
Năm xuất bản: .................. Nhà xuất bản: ...................... Ngày nhập: .....................
Trị giá: ............................... Người Tiếp Nhận: ................
Phần mềm quản lý thư viện

23
QĐ3: Có 3 thể loại (A, B, C). Chỉ nhận các sách xuất bản trong vòng 8
năm. Người nhận sách phải là nhân viên thuộc bộ phận Thủ Kho.

Hình vẽ:
Kí hiệu:

+D1:Thông tin về sách cần nhập: Tên sách, thể loại,
tácgiả, năm xuất bản,nhà xuất bản, ngày nhập.

+ D2 : không có.
Phần mềm quản lý thư viện

24
+ D3 : danh sách các sách và các thông tin liên quan
(Tên sách,thể loại,tác giả ,năm xuất bản,nhà xuất bản,ngày
nhập), khoảng cách năm xuất bản.

+ D4 : D1 +danh sách các sách

+ D5 : D4.

+ D6 : D5

Thuật toán:

+ Bước 1 : Nhận D1 từ người dùng .

+ Bước 2 : Kết nối cơ sở dữ liệu.

+ Bước 3 : Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

+ Bước 4 :Thực hiện việc nhập sách

+Bước 5 : Kiểm tra sách có nằm trong danh sách sách
cần nhập ( kiểm tra có các thông tin liên quan không: Tên
sách,thể loại,tác giả,năm xuất bản,nhà xuất bản,ngày nhập)

+ Bước6 :Kiểm tra qui đinh thể loại

+Bước 7:Tính khoảng cách năm xuất bản
Phần mềm quản lý thư viện

25
+ Bước 8 : Kiểm tra quy định khoảng cách năm xuất
bảng

+ Bước 9 : nếu không thỏa đồng thời các điều kiện
trên thì tới bước 11

+Bước 10:lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

+Bước 11:Xuất D5 ra máy in.

+Bước 12: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

+ Bước 13 : Kết thúc .

1.4 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU SÁCH

Biểu mẫu

BM4: Danh Sách Sách
Số Lượt
STT Mã Sách Tên Sách Tác Giả Tình Trạng
Mượn
1
2
Phần mềm quản lý thư viện

26
Hình vẽ
Kí hiệu

+ D1: Tiêu chuẩn tìm sách(ít nhất một trong các thông
tin sau:Mã sách,tên sách,thể loại sách,năm xuấtbản,tácgỉa, số
lượt mượn)

+ D2 : không có.

+ D3: Danh sách các sách cùng các thông tin liên
quan thỏa tiêu chuẩn tìm kiếm(Mã sách,tên sách,thể loại
sách,nhà xuất bản,năm xuất bản,tác gỉa,tình trạng mượn(rãnhPhần mềm quản lý thư viện

27
hay được mượn), số lượt mượn,họ tên độc gỉa đang mượn,ng
ày mượn,ngày trả theo d ự kiến nếu sách đang mượn )

+ D4 : không có.

+ D5 : D3.

+ D6 : D5.Thuật toán

+ Bước 1 : Nhận D1 từ người dùng .

+ Bước 2 : Kết nối cơ sở dữ liệu .

+ Bước 3 : Đọc D3 từ bộ nhớ phụ

+ Bước 4 : Kiểm tra xem sách cần tìm có thoả
ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn tìm kiếm không.Nếu không
thì nhảy tới Bước 7

+Bước 5: Xuất D5 ra thiết bị xuất .

+ Bước 6 : Trả D6 cho người dùng .

+ Bước 7 : Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
Phần mềm quản lý thư viện

28
+ Bước 8 : Kết thúc .
1.5 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU CHO MƯỢN SÁCH

• Biểu mẫu

BM5: Phiếu Mượn Sách
Họ tên độc giả: ........................................ Ngày mượn: .............................................
STT Mã Sách Tên Sách Thể Loại Tác Giả
1
2

QĐ5: Chỉ cho mượn với thẻ còn hạn, không có sách mượn quá hạn, và
sách không có người đang mượn. Mỗi độc giả mượn tối đa 5 quyển
sách trong 4 ngày.
Phần mềm quản lý thư viện

29
Hình vẽ
Kí hiệu

+ D1 : Thông tin về việc cho mượn sách(Mã độc
giả,Ngày mượn,Danh sách các sách mượn cùng các chi tiết
liên quan(thể loại,tác giả))

+ D2 : Không có.

+ D3 :Các thông tin được sử dụng cho việc kiểm tra
quy định mượn sách:#)Thông tin về độc gỉa mượn
Phần mềm quản lý thư viện

30
sách(Ngày hết hạn,Số sách đang mượn,Số sách mượn trễ
hạn,số ngày mượn tối đa,số lượng sách mượn tối
đa).#)Thông tin về các sách muốn mượn(Sách hiện đang có
độc gỉa mượn hay không,tình trạng các cuốn sách ma độc gỉa
đang mượn)

+ D4 :D1 + tình trạng mới của các quyển sách,số sách
độc giả đang mượn mới

+ D5 : Không có

+ D6 : Không có.

Thuật toán

+ Bước 1 : Nhận D1 từ người dùng.
+Bước 2 : Kết nối cơ sở dữ liệu.

+ Bước 3 : Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

+ Bước 4 : Kiểm tra độc giả còn hạn (Ngày
mượn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản