Luận văn đề tài : Phân tích báo cáo tài chính công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Hoài Bắc

Chia sẻ: thanhdat86

Ngoài các chiến lược, chính sách đưa ra các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng phải xác định và nắm bắt được dòng tiền của mình lưu chuyển ra sao. Vì vậy các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phải có một đội ngũ, để giúp doanh nghiệp, các nhà đầu tư phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách đầy đủ và đúng đắn

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luận văn đề tài : Phân tích báo cáo tài chính công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Hoài Bắc

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
-----ooo&ooo-----


BÁO CÁO TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG
MẠI – DỊCH VỤ HOÀI BẮCCHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - 211207
TH.S TRẦN THỊ HUẾ CHI
GVHD:
NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
SVTH:
LỚP: DHQT3B
KHÓA: 2007 – 2011
TP. Hồ Chí Minh, tháng 4, năm 2011
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
-----ooo&ooo-----


BÁO CÁO TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG
MẠI – DỊCH VỤ HOÀI BẮCCHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - 211207
TH.S TRẦN THỊ HUẾ CHI
GVHD:
NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
SVTH:
LỚP: DHQT3B
KHÓA: 2007 – 2011
TP. Hồ Chí Minh, tháng 4, năm 2011i
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập tại trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ
Chí Minh cùng với sự nổ lực, cố gắng học hỏi và sự giảng dạy tận tình c ủa
các giảng viên khoa quản trị kinh doanh, em đã tiếp thu và tích lũy rất nhi ều
kiến thức. Để củng cố những kiến thức đã học ở trường vào thực t ế, em
được thực tập tại công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch V ụ Hoài
Bắc.
Trong khoảng thời gian thực tập hai tháng, công ty giúp đ ỡ, t ạo đi ều
kiện và hướng dẫn nhiệt tình từ ban giám đốc, phòng kế toán tài vụ đã tạo
điều kiện cho em tiếp xúc thực tế với tình hình tài chính của Quý công ty.
Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin gởi lời cảm ơn đến:
- Ban Giám Đốc cùng toàn thể Cán Bộ Nhân Viên c ủa công ty TNHH S ản
Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Hoài Bắc đã tạo điều kiện cho em th ực
tập và làm việc tại công ty. Đặc biệt là anh Nguyễn Kim Phúc phòng Kế
Toán tài vụ đã nhiệt tình giúp đỡ trong suốt quá trình th ực tập, cung cấp
thông tin tài liệu để em hoàn thành tốt đề tài này.
- Giảng Viên hướng dẫn Th.S Trần Thị Huế Chi đã tận tình h ướng d ẫn và
góp ý kiến quý báu giúp em hoàn thành tốt đề tài này.
- Quý thầy cô khoa Quản Trị Kinh Doanh cùng thầy cô trường Đ ại H ọc
Công Nghiệp đã giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong
suốt quá trình học tập tại trường.
Trong thời gian hoàn thành đề tài này em đã có nhiều sự cố gắng và nổ
lực nhưng không tránh khỏi sự sai sót. Em rất mong nhận đ ược nh ững ý ki ến
đóng góp từ Ban Giám Đốc và Quý Thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện


Nguyễn Thị Lệ Quyênii
 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
&&
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011
Ký tên
iii
 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
&&


.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011
Ký tên
iv
 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
&&


.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011
Ký tên
v
MỤC LỤC
Lời mở đầu......................................................................................................... 1
.........................................................................................................................................
1. Lý do chọn đề tài...................................................................................................... 1
......................................................................................................................................
2. Mục đích nghiên cứu................................................................................................ 1
......................................................................................................................................
3. Đối tượng nghiên cứu.............................................................................................. 1
4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................... 1
5. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................. 2
6. Bố cục đề tài............................................................................................................. 2
7.
Chương 1: Giới thiệu chung về công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc. 3
1.1. Giới thiệu về công ty.................................................................................................... 3
1.2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty.............................................................3
1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty................................................................................4
1.3.1. Chức năng............................................................................................................. 4
1.3.2. Nhiệm vụ............................................................................................................. 4
1.4. Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty.............................................................................5
1.4.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty.......................................................................5
1.4.2.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban........................................................5
Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc 8
2.1. Cơ sở lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính...................................................8
2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và mục đích của phân tích báo cáo tài chính.....................8
2.1.2. Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính......................................10
2.1.3. Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính.......................................11
2.1.4. Phân tích khái quát báo cáo tài chính.................................................................12
2.1.4.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán................................................12
2.1.4.2. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt hoạt động kinh doanh..........12
2.1.4.3. Phân tích báo cáo tài chính thông qua các tỷ số.......................................13
2.2. Phân tích báo cáo tài chính công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc.....................16
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty.....................................16


vi
2.2.2. Phân tích sự biến động của bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
24
2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính của công ty..........................................................31
2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán..................................................................31
2.2.3.2. Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty..............................................34
2.2.3.3. Phân tích tình hình và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty
37


Chương 3: Nhận xét và một số kiến nghị về vấn đề tài chính để nâng
cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc.....41
3.1. Nhận xét....................................................................................................................... 41
3.1.1. Nhận xét chung về công ty................................................................................41
3.1.2. Nhận xét về tình hình tài chính của công ty.....................................................41
3.2. Một số kiến nghị về vấn đề tài chính để nâng cao hoạt động công ty.................42


Kết luận.............................................................................................................44
Phụ lục
Danh mục tài liệu tham khảo
vii
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
BẢNG BIỂU
Biểu đồ 2.1: Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của công ty qua 3 năm .........................17
Biểu đồ 2.2: Tài sản ngắn hạn......................................................................................... 18
Biểu đồ2.3: Vốn bằng tiền............................................................................................... 18
Biểu đồ 2.4: Các khoản phải thu ngắn hạn....................................................................19
Biểu đồ 2.5: Hàng tồn kho................................................................................................ 20
Biểu đồ 2.6: Tài sản dài hạn............................................................................................. 20
Biểu đồ 2.7: Nợ phải trả................................................................................................... 22
Biểu đồ 2.8: Vốn chủ sở hữu........................................................................................... 23
Biểu đồ 2.9: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ...................................................24
Biểu đồ 2.10: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ..................................25
Biểu đồ 2.11: Giá vốn hàng bán.......................................................................................25
Biểu đồ 2.12: Doanh thu hoạt động tài chính..................................................................26
Biểu đồ 2.13: Chi phí tài chính.......................................................................................... 27
Biểu đồ 2.14: Chi phí quản lý kinh doanh......................................................................28
Biểu đồ 2.15: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.............................................28
Biểu đồ 2.16: Tổng lợi nhuận trước thuế.......................................................................29
Biểu đồ 2.17: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp........................................................30
Biểu đồ 2.18: Lợi nhuận sau thuế sau thuế thu nhập doanh nghiệp............................30
SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty..................................................................5
BIỂU ĐỒ
Bảng 2.1: Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và nguồn vốn ..............................................31
Bảng 2.2: Tỷ số nợ ........................................................................................................... 32
Bảng 2.3: Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt...........................................................32
Bảng 2.4: Khả năng thanh toán hiện thời........................................................................33
Bảng 2.5: Tỷ số khả năng khả năng thanh toán nhanh..................................................33
Bảng 2.6: Vòng quay hàng tồn kho................................................................................... 34
Bảng 2.7: Vòng quay các khoản phải thu....................................................................... 35
Bảng 2.8: Vòng quay tài sản cố định................................................................................ 36
Bảng 2.9: Vòng quay tổng tài sản..................................................................................... 36

viii
Bảng 2.10: Vòng quay vốn chủ sở hữu ..........................................................................37
Bảng 2.11: Tỷ số nợ so với tổng tài sản.........................................................................37
Bảng 2.12: Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu .....................................................................38
Bảng 2.13: Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu.....................................................................38
Bảng 2.14: Tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản.........................39
Bảng 2.15: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản ........................................................40
ix
KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Bảng Cân Đối Kế Toán
BCĐKT :
Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
BCKQHĐKD :
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
BCLCTT :
Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính
TMBCTC :
Day Sale of Outtanding ( Kỳ Thu Tiền Bình Quân)
DSO :
Cơ Chế Phát Triển Sạch
CDM :
x
PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán năm 2009
Phụ lục 2: Bảng cân đối kế toán năm 2010
Phụ lục 3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009
Phụ lục 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010
xi
LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự hội nhập kinh tế quốc tế của nước
ta cùng sự phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt
hơn. Điều này làm cho các nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ l ưỡng hơn khi quy ết
định đầu tư vào một kênh kinh doanh nào đó, và họ mong muốn với sự đầu tư này sẽ
đem lại lợi nhuận cao nhất với doanh thu tốt nhất. Vậy để làm được điều này ngoài
việc bỏ nguồn vốn ra các nhà đầu tư, các doanh nghiệp luôn luôn phải tìm hiểu và
đưa ra những giải pháp, chiến lược, chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công.
Ngoài các chiến lược, chính sách đưa ra các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng phải xác
định và nắm bắt được dòng tiền của mình lưu chuyển ra sao. Vì vậy các doanh
nghiệp, nhà đầu tư cần phải có một đội ngũ, để giúp doanh nghiệp, các nhà đầu tư
phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách đầy đủ và đúng đắn. Trong
quá trình thực tập tại công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc, em nhận thấy công ty
cần phải nắm rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trên đến tình
hình tài chính của mình. Do đó em quyết định chọn đề tài: “ Phân tích báo cáo tài
chính Công ty TNHH SX - TM - DV Hoài Bắc” để làm đề tài thực tập tốt nghiệp
của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Thực hiện đề tài này với mục đích nghiên cứu tình hình tài chính của công ty
thông qua các báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những giải pháp
thích hợp để gia tăng nguồn vốn công ty và nâng cao hơn nữa hoạt đ ộng kinh doanh
của công ty.
3. Đối tượng nghiên cứu
Tình hình tài chính của công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc, bảng cân đối
kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
4. Phương pháp nghiên cứu

Bằng việc áp dụng một số phương pháp khoa học như: phương pháp tại bàn,
phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích báo cáo tài chính
của công ty.Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
1
5. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài giới hạn trong phạm vi hoạt động tài chính tại công ty TNHH SX – TM
– DV Hoài Bắc thông qua các số liệu thống kê trong các bảng cân đối kế toán, bảng
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2008, năm 2009 và năm 2010
6. Bố cục đề tài
Đề tài hoàn thành với nội dung 3 chương.
Chương 1: Giới thiệu chung về công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc.
Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH SX– TM – DV Hoài Bắc.
Chương 3: Nhận xét và một số kiến nghị về vấn đề tài chính để nâng cao hiệu quả
hoạt động của công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
2
Chương 1: Giới thiệu chung về công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc
1.1. Giới thiệu về công ty
Tên công ty: Công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Hoài Bắc.
Tên viết tắt: Hoai Bac Trading Co.,Ltd
Tên đối ngoại: Hoai Bac Service - Trading - Manufacture Company Limited
Loại hình DN: Công ty TNHH
Địa chỉ: 118/33 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 54364759 – 0912 173 910
Fax: (08) 54364759
Email:info@hoainamhoaibac.com
WebSite: hoainamhoaibac.com
Vốn kinh doanh : 5.000.000.000 Đồng
Công ty hoạt động trên các lĩnh vực sau: Sản xuất, mua bán mỹ phẩm, hóa
chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), hóa mỹ phẩm (không sản xuất tại trụ sở).
Dịch vụ xử lý nước. Mua bán sắt thép, máy móc - thiết bị - vật tư ngành xử lý nước -
ngành sản xuất mỹ phẩm - hóa mỹ phẩm, máy móc - thiết bị ngành sản xuất hóa
chất, phế liệu (không mua bán phế liệu tại trụ sở). Trồng trọt. Chế biến nông sản
(không hoạt động tại trụ sở). Môi giới thương mại. Ðại lý mua bán, ký gởi hàng hóa.
Ngoài ra công ty còn hoạt động trong lĩnh vực: Xây dựng công trình dân dụng và công
nghiệp.
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Công ty TNHH SX – TM- DV Hoài Bắc được thành lập theo loại hình Trách
Nhiệm Hữu Hạn, Công ty được thành lập vào năm 2007, có tư cách pháp nhân, có tài
khoản tại ngân hàng và có con dấu riêng, có giấy phép kinh doanh cấp ngày 28/3/2007
với mã số doanh nghiệp là 4102048559 và mã số thuế 0304888436. Người đại diện
Pháp Luật là ông Huỳnh Viết Thanh. Nơi thường trú:118/77 Phan Huy ích, Phường
15, Quận Tân Bình. Công ty TNHH SX – TM- DV Hoài Bắc hoạt động theo quy định
và sự giám sát của luật pháp Việt Nam.
Trong suốt những năm qua kể từ ngày thành lập cho đến nay, công ty đã vượt
qua không ít những khó khăn, trở ngại. Để từ đó công ty không ngừng đổi mới, nâng
cao năng suất hoạt động, nhằm tiến tới sự phát triển chung cho toàn công ty. Bên
cạnh đó, công ty không ngừng khuyến khích nâng cao tay nghề của cán bộ công nhân


Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
3
viên có năng lực, nhằm đào tạo cho công ty một bộ phận cán bộ công nhân viên lành
nghề và giàu kinh nghiệm, giúp công ty nắm bắt tình hình và sự biến động của thị
trường, để từ đó công ty sẽ đưa những chiến lược kế hoạch áp dụng đ ể công ty có
thể tồn tại và phát triển tốt hơn.
Do đó mà trong những năm qua công ty đã tạo ra được nhiều uy tín của mình
trên thị trường, thu hút được khá nhiều sự hơp tác của khách hàng. Bên cạnh đó để
mở rộng quy mô hoạt động, công ty đã nhận được sự tin cậy từ phía khách hàng,
thông qua những bản hợp đồng lớn, kí kết về việc thiết kế và tư vấn, lắp đặt các dự
án bảo vệ môi trường. Để có được những thành quả này, ngoài việc tổ chức tốt
quản lý và sự điều hành của các phòng ban giám đốc. Công ty cũng cần quan tâm đặc
biệt đến những sự biến động của bên ngoài, tác động đến nguồn tài chính làm ảnh
hưởng đến doanh thu và kế hoạch hoạt động của công ty.
1.3. Chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của công ty
1.3.1. Chức năng

 Thiết kế, Thi công: công ty xây dựng các công trình cấp thoát nước, hệ thống
xử lý nước sạch, nước thải, xử lý chất thải nguy hại, xử lý khí thải, bụi, hơi
hóa chất...
 Tư vấn: công ty chuyên tư vấn kiểm soát ô nhiễm, khảo sát môi trường; đánh
giá tác động môi trường, các giấy phép về môi trường; chương trình giám sát
môi trường; công nghệ sản xuất sạch hơn; xây dựng hệ thống; quản lý môi
trường theo tiêu chuẩn ISO 14000; thiết lập Cơ chế phát triển sạch.
 Cung cấp: với chức năng này thì công ty chuyên cung cấp hóa chất, máy móc,
thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường; bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống xử lý
môi trường
1.3.3. Nhiệm vụ
Đối với bất kỳ một doanh nghiệp khi thành lập thì đều phải chấp hành và tuân
thủ theo quy định của pháp luật, và hoạt động kinh doanh trong sự cho phép của luật
pháp được áp dụng tại các quốc gia trên toàn thế giới. Mỗi một quốc gia đều có luật
pháp riêng cho nước mình. Đây cũng là quy định mà luật pháp Việt Nam đưa ra để áp
dụng đối với tất cả các cá nhân nói riêng, và đối với các doanh nghiệp đang hoạt
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
4
động tại quốc gia Việt Nam là luôn chấp hành những quy định của pháp luật, và hoạt
động trong sự khuôn phép của luật pháp Việt Nam.
Các doanh nghiệp phải luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ trách nhiệm đối với nhà
nước, đối với cộng đồng xã hội.
Ngoài ra các doanh nghiệp cũng không ngừng đào tạo, bồi dưỡng tay nghề,
nâng cao uy tín trách nhiệm ý thức tự giác của công nhân viên trong bộ phận quản lý.
Tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao năng suất lao động, nghiên cứu các bi ện
pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo đời sống của người lao
động, góp phần tạo nên sự ổn định cho cuộc sống của các anh chị em trong công ty.
1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban của công
ty
1.4.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
Ban Giám Đốc
Phòng Phòng Phòng Phòng
Phòng Phòng
kế kế toán kỹ kinh
tổ chức nhân sự
hoạch tài vụ thuật doanh
hành
vật tư
chính


Đội Ban
sản quản lý
xuất dự án
xây lắp
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
1.4.2.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
Ban Giám Đốc:
Chức năng: Ban Giám đốc có chức năng lãnh đạo toàn công ty về chuyên môn l ẫn
nghiệp vụ và là những người đứng ra tổ chức và điều hành, quản lý hoạt đ ộng kinh
doanh để mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.


Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
5
Nhiệm vụ: Xác định chiến lược, mục tiêu đầu tư xây dựng kế hoạch và phương án
hoạt động cho từng giai đoạn, tổ chức các nguồn nhân lực, vận dụng có hiệu quả để
đảm bảo mục tiêu kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao, điều
hành thống nhất đồng loạt các bộ phận trong doanh nghiệp.
Phòng tổ chức hành chính: Phòng tổ chức hành chính thực hiện thành lập, giải thể
các phòng ban. Tổ chức bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỉ luật nhân viên và tổ
chức các hoạt động khác ngoài hoạt động kinh doanh., tham gia tổ chức tuyển và đào
tạo đội ngũ nhân viên, chịu trách nhiệm quản lí các hồ sơ sổ sách, con dấu của công
ty, theo dõi đôn đốc các phòng ban, nhân sự thực hiện đúng nhiệm vụ được giao
Phòng nhân sự: Quản lí theo dõi và xem xét khả năng nhu cầu lao động từng bộ
phận, đơn vị để từ đó tham mưu cho Giám đốc về việc tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân
sự một cách hợp lí.
Phòng kế hoạch vật tư: Lập kế hoạch mua, quản lý vật tư phục vụ cho hoạt động
công ty.
Phòng kế toán tài vụ: Áp dụng luật kế toán, công ty xây dựng hệ thống phù hợp với
mô hình và hoạt động kinh doanh của công ty.
Giúp cho giám đốc trong việc quản lí tài chính trong vấn đề thu chi hàng ngày c ủa
công ty để nắm bắt đựơc dòng tiền lưu chuyển ra sao, giữa khoản thu và chi ra có
hợp lý có phù hợp hay không? Kết hợp với các bộ phận chức năng trong việc xây
dựng các kế hoạch tài chính của đơn vị, đề xuất các phương pháp và giám sát kế
hoạch đó chặt chẽ, góp phần làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận tạo vốn để thực hiện
các hợp đồng kinh tế, xuất nhập hàng hoá, đôn đốc thu hồi công nợ.
Các bộ phận kế toán theo dõi các nghiệp vụ phát sinh trong ngày, lập các sổ và cuối
kì kết chuyển sổ sách, báo cáo kết quả kinh doanh; đồng thời thực hiện nghĩa vụ khai
báo thuế, nộp thuế, v.v…
Mở tài khoản tại ngân hàng để tạo thuận lợi trong việc thanh toán trong và ngoài
nước, tiến hành làm thủ tục vay vốn Ngân hàng, kí kết các hợp đồng tín dụng.
Phòng kỹ thuật: Đảm bảo về số lượng và chất lượng hàng hoá khi xuất nhập khẩu
theo chất lượng của nhà nước và ngành đề ra.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kho tàng, bến bãi. Chủ động xây dựng kế hoạch
bảo dưỡng, sửa chữa cho tất cả các trang thiết bị của Công ty, xây dựng nội quy đ ể
đảm bảo an toàn lao động trong thi công.


Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
6
- Lập kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm, tổ chức ký kết hợp đ ồng xây d ựng, l ập
dự toán thi công công trình.
Phòng kinh doanh: Là phòng có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng,
theo dõi doanh số.
Đội sản xuất xây lắp: Có nhiệm vụ hoàn thành việc xây lắp những công trình đã ký
kết với khách hàng, đảm bảo uy tín với khách hàng.
Ban quản lý dự án: Có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát thi công các công trình của
Công ty. Mở rộng địa bàn hoạt động, tham gia vào các dự án, tham gia tổ chức đ ấu
thầu, chỉ đạo bàn giao, thanh toán và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tiến đ ộ,
biện pháp thi công và chất lượng công trình. Ngoài ra cũng là khâu chịu trách nhiệm,
sửa chữa máy móc khi sự cố máy móc trên băng truyền bị hư hỏng.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
7
Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH SX – TM – DV
Hoài Bắc
2.1. Cơ sở lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính
2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và mục đích của phân tích báo cáo tài chính
• Khái niệm về báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính là báo cáo một cách tổng hợp và trình bày một cách tổng quát,
toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt đ ộng s ản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Báo cáo tài chính còn phản ánh
việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo tài chính của doanh
nghiệp.
Phân tích báo cáo tài chính là quá trình thu thập thông tin xem xét, đối chiếu, so
sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành và quá khứ của công ty, giữa đ ơn vị và
chỉ tiêu bình quân nghành. Để từ đó có thể xác định được thực trạng tài chính và tiên
đoán cho tương lai về xu hướng tiềm năng kinh tế của công ty nhằm xác l ập một
giải pháp kinh tế, điều hành, quản lý khai thác có hiệu quả, để đ ược lợi nhuận nh ư
mong muốn.
Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay tất cả
những việc tương tự đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó, người ta sử dụng các
công cụ và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đưa ra đánh giá có căn
cứ về tình hình tài chính tương lai của công ty, dựa trên phân tích tình hình tài chính
trong quá khứ và hiện tại, và đưa ra ước tính tốt nhất về khả năng của những sự cố
kinh tế trong tương lai.
Xuất phát từ các yêu cầu cần thiết trên, hệ thống báo cáo tài chính ban hành
theo quyết định 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 do Bộ Tài chính ban hành quy
định chế độ kế toán tài chính định kỳ bắt buộc doanh nghiệp phải lập và nộp, kèm
theo các văn bản, Thông tư, Chuẩn mực bổ sung đến Thông tư 20/2006/TT-BTC,
Thông tư 21/2006/TT- BTC ngày 20/03/2006, Hệ thống báo cáo tài chính doanh
nghiệp bao gồm:
- Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01-DN
- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02-DN
- Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03-DN
- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09-DN

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
8
• Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính
Cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính cho ch ủ s ở
hữu, người cho vay, nhà đầu tư, ban lãnh đạo công ty. Để họ có những quyết đ ịnh
đúng đắn trong tương lai để đạt được hiệu quả cao nhất về tình hình thực tế của
doanh nghiệp.
Đánh giá đúng thực trạng của công ty trong kỳ báo cáo về vốn, tài s ản, mật
độ, hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản hiện có tìm ra sự tồn tại và nguyên
nhân của sự tồn tại đó để có biện pháp phù hợp trong kỳ dự đoán.Để có những chính
sách điều chỉnh thích hợp nhằm đạt dược mục tiêu mà công ty đã đặt ra
Cung cấp thông tin về tình hình huy động vốn, chính sách vay nợ, mật độ sử
dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính với mục đích làm gia tăng lợi nuận trong
tương lai. Kết quả phân tích tài chính phục vụ cho những mục đích khác nhau, của
nhiều đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính.
• Mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính
Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp: mối quan tâm
hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ để đảm bảo sự tồn tại và
phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra, các nhà quản trị doanh nghiệp còn quan tâm đ ến
các mục tiêu khác như tạo công ăn việc làm nâng cao chất lượng sản phẩm, đóng góp
phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường v.v... Điều đó chỉ thực hiện được khi kinh doanh
có lãi và thanh toán được nợ nần.
Đối với các chủ ngân hàng, những người cho vay, mối quan tâm của họ chủ
yếu hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy, quan tâm đến báo cáo tài
chính của doanh nghiệp họ đặc biệt chú ý đến số lượng tiền tạo ra và các tài sản có
thể chuyển đối nhanh thành tiền. Ngoài ra, họ còn quan tâm đến số lượng vốn của
chủ sở hữu để đảm bảo chắc chắn rằng các khoản vay có thể và sẽ được thanh toán
khi đến hạng.
Đối với các nhà đầu tư, sự quan tâm của họ hướng vào các yếu tố như rủi ro,
thời gian hoàn vốn, mức tăng trưởng, khả năng thanh toán vốn v.v... Vì vậy họ đ ể ý
đến báo cáo tài chính là để tìm hiểu những thông tin về điều kiện tài chính, tình hình
hoạt động, kết quả kinh doanh, khả năng sinh lời hiện tại và tương lai…
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
9
Đối với nhà cung cấp họ phải quyết định xem có cho phép doanh nghiệp sắp
tới có được mua hàng chịu hay không. Vì vậy họ phải biết được khả năng thanh toán
của doanh nghiệp hiện tại và thời gian sắp tới.
Đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước, các cổ đông, người lao
động v.v... mối quan tâm cũng giống như các đối tượng kể trên ở góc độ này hay góc
độ khác.
Mối quan tâm của các đối tượng cũng như các quyết định của từng đối tượng chỉ phù
hợp và được đáp ứng khi tiến hành phân tích báo cáo tài chính.
2.1.2. Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính
• Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính
Phân tích báo cáo tài chính không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ đối với các nhà
quản trị, nhà đầu tư, cơ quan nhà nước mà còn là mang một nhiệm vụ quan trọng đối
với chính phủ nước nhà.Trong xu thế cạnh tranh ngày nay đòi hỏi các doanh nghiệp,
các nhà quản trị, các nhà lãnh đạo cần phải quan tâm nhiều hơn tới cộng đồng xã hội
nó còn là một sự thể hiện quan tâm tới cộng đồng xã hội, thể hiện sự minh bạch
công khai trong kinh doanh tạo ra một thị trường kinh doanh lành mạnh công bằng.
• Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính
Thứ nhất, mục tiêu ban đầu của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để
"hiểu được các con số" hoặc để "nắm chắc các con số", tức là sử dụng các công cụ
phân tích tài chính như là một phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính
trong báo cáo. Như vậy, người ta có thể đưa ra nhiều biện pháp phân tích khác nhau
nhằm để miêu tả những quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu
ban đầu.
Thứ hai, do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra
quyết định, một mục tiêu quan trọng khác là nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc
dự đoán tương lai. Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính
hay tất cả những việc tương tự đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó, người ta s ử
dụng các công cụ và kĩ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đ ưa ra đánh
giá có căn cứ về tình hình tài chính tương lai của công ty, dựa trên phân tích tình hình
tài chính trong quá khứ và hiện tại, và đưa ra ước tính tốt nhất về khả năng c ủa
những sự cố kinh tế trong tương lai.Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
10
2.1.3. Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính.
• Tài liệu phân tích
Tài liệu được sử dụng phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp là:
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
+ Bảng cân đối kế toán:
Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) là một phương pháp kế toán, là một báo cáo tài chính
chủ yếu phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành nên tài s ản hi ện có
của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) là báo cáo tài chính phản ánh
tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh cũng như tình hình thực hiện trách nhi ệm,
nghĩa vụ như doanh nghiệp đối với nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí v.v...
trong một kỳ báo cáo.
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) là báo cáo tài chính phản ánh việc hình thành
và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Thông tin phản
ánh trong bảng cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin có cơ sở đ ể đánh giá
khả năng tạo ra tiền và việc sử dụng những khoản tiền đã tạo ra trong các hoạt động
của doanh nghiệp.
+ Thuyết minh báo cáo tài chính:
Thuyết minh báo cáo tài chính (TMBCTC) là một báo cáo tổng hợp được sử dụng để
giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình
tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác chưa trình
bày rõ ràng, chi tiết và cụ thể được.
• Phương pháp phân tích báo cáo tài chính
Đối với công ty khi áp dụng các phương pháp phân tích báo cáo tài chính chủ
yếu tập trung vào các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính. Đ ể thực hiện đuợc đi ều
này, thì việc phân tích báo cáo tài chính một cách cụ thể và rõ nét theo những phương
pháp sau:

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
11
Thiết lập các báo cáo tài chính khi phân tích thì phân tích theo dạng so sánh
theo chiều ngang, theo chiều dọc để có thể đánh giá một cách tổng quan về sự tăng
giảm hay tốc độ thay đổi của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính công ty cần phân tich.
Đánh giá, so sánh các tỷ lệ tài chính khi đã phân tích, chỉ ra sự bién động c ủa
các tỷ số theo thời gian, so sánh sự thay đổi giữa các kỳ khác nhau như thế nào, tốc
độ biến động cao hay thấp.
Thiết lập các dãy số theo thời gian tuỳ theo quy mô phân tích, kế quả phân tích
có thể minh hoạ trên đồ thị để đưa ra được các dự báo cần thiết giúp cho việc đưa ra
các quyết định quản trị.
Thiết lập các mối quan hệ dự báo về các chỉ số tài chính, chỉ ra mối liên quan
giữa chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và các báo cáo tài chính dự toán đ ể có quy ết đ ịnh
phù hợp nhằm đạt được mục đích kinh doanh của công ty.
Tóm lại, phương pháp báo cáo tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị đưa ra các quyết
định phù hợp hơn trong tiến trình quản lý của mình và cũng hoàn toàn tương tự với
việc quản trị các công ty.
Các chỉ tiêu dùng trong phân tích báo cáo tài chính:
-Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn:
- Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Phân tích các chỉ số tài chính
2.1.4. Phân tích khái quát báo cáo tài chính
2.1.4.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán
Phân tích bảng cân đối kế toán là phân tích sự biến động của tài sản và nguồn
vốn. Bên cạnh đó phân tích các nhân tố tác động đến ảnh hưởng tài s ản và nguồn
vốn. Từ đó đưa ra những biện pháp để cân đối tài sản và nguồn vốn, đảm bảo kinh
doanh hiệu quả.
2.1.4.2. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt hoạt động kinh doanh
Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là phân tích các nhân tố như:
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vu, giá vốn hàng bán, doanh thu thuần v ề bán
hàng và cungc ấp dịch vu, doanh thu hoạt động tài chính, lợi nhuận gộp, l ợi nhuận
thuần, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế qua các năm. Từ đó đưa ra những
nhận xét chung đồng thời tìm ra phương pháp hoạt động hiệu quả.Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
12
2.1.4.3. Phân tích báo cáo tài chính thông qua các tỷ số
PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN
Phân tích các khoản phải thu
Khái Niệm: Phân tích khoản phải thu của công ty là một quá trình so sánh các khoản
mục đầu năm và các khoản mục cuối năm, tư đó đánh giá tình hình tài chính của công
ty.
Công thức:
Các khoản phải thu
Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và nguồn vốn =
Tổng nguồn vốn


Phân tích các khoản phải trả
Khái Niệm: Phân tích các Khoản phải trả là quá trình so sánh các khoản nợ phải trả
với Tổng nguồn vốn của công ty, so sánh các khoản đầu năm và cuối năm, đ ể thấy
được mức độ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty.
Công thức: Tỷ số nợ = Tổng nợ phải trả / Tổng nguồn vốn
Phân tích khả năng thanh toán bằng tiền
Khái Niệm: Tỷ số thanh toán bằng tiền của công ty là tỷ số đo lường số tiền mặt
hiên tại của công ty có đủ để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả của công ty.
Số tiền này còn cho thấy lượng lưu trữ tiền mặt của công ty tới đâu.
Công thức:
Tiền + các khoản tương đương tiền
Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt =
Nợ phải trả ngắn hạn


Phân tích khả năng thanh toán hiện thời
Khái Niệm: Phân tích khả năng thanh toán là xem xét tài sản của công ty có đủ trang
trải cho các khoản nợ ngắn hạn.
Công thức:
Khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
13
Phân tích khả năng thanh toán nhanh
Khái niệm: Khả năng thanh toán nhanh cho thấy khả năng thanh toán thực sự của
công ty trước những khoản nợ ngắn hạn.
Công thức:
Tiền + khoản phải thu
Tỷ số khả năng thanh toán nhanh =
Nợ ngắn hạn


PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
Vòng quay hàng tồn kho
Khái niệm: Vòng quay hàng tồn kho phản ánh mỗi quan hệ giữa hàng tồn kho và giá
vốn hàng bán.trong một năm.và qua đây cũng biết được số ngày hàng tồn kho.
Công thức:Vòng quay hàng tồn kho = giá vốn hàng bán/hàng tồn kho trung bình
Trong đó: Hàng tồn kho trung bình= (hàng tồn kho trong báo cáo năm trước+ hàng tồn
kho năm nay)/2
Vòng quay các khoản phải thu
Khái Niệm: Vòng quay khoản phải thu dùng để do lường tính thanh khoản ngắn hạn
cũng như hiệu quả hoạt động của công ty.
Công thức:
Doanh số thuần hàng năm
Vòng quay các khoản phải thu =
Các khoản phải thu trung bình
Trong đó: Các khoản phải thu trung bình= (các khoản phải thu còn lại trong báo cáo
của năm trước và các khoản phải thu năm nay)/2
Kỳ thu tiền bình quân DSO ( Day Sale of Outtanding) là số ngày của một vòng quay
khoản phải thu.
Công thức:
Kỳ thu tiền bình quân = 360/ vòng quay các khoản phải thu
Vòng quay tài sản cố định
Khái Niệm: Vòng quay tài sản cố định đo lường mức vốn cần thiết phải đầu tư vào
tài sản cố định để có được một đồng doanh thuBáo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
14
Công thức:
Vòng quay tài sản cố định = Doanh thu thuần/Bình quân giá trị tài sản cố
định
Trong đó: Bình quân giá trị tài sản cố định = ( tài sản cố định năm trước + tài sản cố
định năm nay)/2
Vòng quay tổng tài sản
Khái Niêm: Vòng quay tổng tài sản là nhằm đánh giá chung giữa tài sản ngắn hạn
vàn tài sản dài hạn.
Công Thức:
Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần / Bình quân giá trị tổng tài
sản
Trong đó: Bình quân giá trị tổng tài sản = ( tổng tài sản năm trước + tổng tài sản năm
nay)/2
Vòng quay vốn chủ sở hữu là chỉ tiêu hữu ích để phân tích khía cạnh tài chính của
doanh nghiệp, phản ánh hiệu qảu sử dụng vốn chủ sở hữu để tạo ra doanh thu.
Công thức: Vòng quay vốn chủ sở hữu = Doanh thu thuần/ Vốn chủ sở hữu
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
Tỷ số nợ trên tổng tài sản
Khái Niệm: Tỷ số nợ trên tổng tài sản là nhằm đo lường mức độ sử dụng nợ của
công ty để tài trợ cho tổng tài sản.
Công thức: Tỷ số nợ so với tổng tài sản = Tổng nợ / tổng tài sản
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
Khái Niệm: Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu đo lường mức độ sử dụng vốn chủ sở
hữu.
Công Thức: Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu = Tổng nợ / vốn chủ sở hữu.
Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu
Khái Niệm: Tỷ số này phản ánh quan hệ giữa lợi nhuận và doanh thu nhằm cho biết
đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận để đ ạt đ ược chiến l ược kinh
doanh của mình.
Công Thức:
Lợi nhuận ròngBáo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
15
Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu =
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản
Khái Niệm: Tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản của công ty
hay còn gọi là tỷ suất sinh lợi căn bản là nhằm đánh giá khả năng sinh lợi căn bản
của công ty.
Công Thức:
Lợi nhuận trước thuế và lãi
Tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay =
so với tổng tài sản
Tổng tài sản


Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản
Khái Niệm: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản dùng để đo lường khả năng sinh
lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty.
Công thức:
Lợi nhuận ròng
Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản =
Tổng tài sản


2.2. Phân tích báo cáo tài chính công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty
• Đánh giá về mối qua hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
Đối với một doanh nghiệp khi lên bảng báo cáo tài chính phải đảm bảo
nguyên tắc chung là Tổng tài sản= Tổng nguồn vốn.
Trong bảng cân đối kế toán theo tài sản thì tài sản nào có tính thanh khoản cao, thì sẽ
được báo cáo trước, hay nói cách khác là tài sản được xếp theo thứ tự thanh khoản
giảm dần. Còn về phần nguồn vốn thì nguồn vốn nào đến hạn trước sẽ được báo
cáo trước. Như khi ta nhìn trên bảng báo cân đối kế toán ta thấy phần nguồn vốn thì
phần Nợ phải trả sẽ được báo cáo trước sau đó mới tới nguồn vốn chủ sở hữu. Nhìn
vào bảng cân đối kế toán của công ty TNHH SX - TM - DV Hoài Bắc ta thấy rằng:Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
16
Tổng tài sản = tổng nguồn vốn
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
10.014.534.471 11.488.045.756 7.357.205.785
14000000000
12000000000
10000000000
8000000000 Tổng tài sản = tổng nguồn vốn
Số tiền
6000000000
4000000000
2000000000
0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010

Năm

Biểu đồ 2.1: Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của công ty qua 3 năm
Dựa vào đồ thị ta nhận thấy tồng tài sản và tổng nguồn vố có nhiều sự biến đ ộng.
Tổng tài sản và nguồn vốn năm 2009 tăng hơn so với năm 2008 là 1.473.511.285
đồng tương ứng với 13%. Qua năm 2010, tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty
giảm xuống 4.130.839.971 đồng, tương ứng với 36%. Năm 2009 công ty đã đi vào
hoạt động bền vững hơn. Do đó tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty tăng hơn
so với năm 2008. Đến năm 2010, tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến
phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, dẫn đến kết quả là tình hình tài sản
và nguồn vốn giảm sút.
• Phân tích các chỉ tiêu tác động đến tổng tài sản
Nhìn vào bảng cân đối kế toán phần Tổng tài sản thì gồm có 2 phần tác động đến
Tổng tài sản: Phần 1- Tài sản ngắn hạn
Phần 2 – Tài sản dài hạn
Đây là 2 phần chính quyết định đến sự tăng giảm của Tổng tài sản.
- Phân tích sự biến động của tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn là tài sản có tính thanh khoản nhanh và được ưu tiên tr ước trong
bảng cân đối kế toán trong phần tài sản.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
17
Tài sản ngắn hạn
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
9.547.268.037 11.192.878.004 7.182.057.703

12000000000

10000000000
8000000000
S ố tiền
Tài s ản ngắn hạn
6000000000
4000000000
2000000000
0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Năm


Biểu đồ 2.2: Tài sản ngắn hạn qua 3 năm
Tài sản ngắn hạn của công ty năm 2009 tăng so với năm 2008 là 1.645.609.967 đồng,
tương ứng 15%. Qua năm 2010 tài sản ngắn hạn đã giảm đi 4.010.820.301 đ ồng,
tương ứng với 36%. Tài sản ngắn hạn thay đổi do các yếu tố sau:
+ Vốn bằng tiền.
Vốn bằng tiền
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
1.850.304.317 1.609.490.874 513.232.282


2000000000

1500000000
S ố ti ền
V ốn bằng ti ền
1000000000

500000000

0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Năm


Biểu đồ 2.3: Vốn bằng tiền qua 3 năm
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
18
Dựa vào đồ thị thì đễ dàng nhận thấy được vốn bằng tiền của công ty giảm dần qua
các năm. Đặc biệt năm 2010 vốn bằng tiền đã giảm mạnh, giảm 1.096.258.592 đồng,
tương ứng 68%. Sự giảm xuống như vậy là xấu bởi vì nó sẽ làm cho khả năng thanh
toán nhanh bằng tiền của công ty giảm xuống, làm giảm tính hiệu quả vốn. Bên
cạnh đó sự giảm xuống như vậy làm cho lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
giảm. Vì thế công ty cần phải tăng lượng tiền mặt dự trữ lên và điều tiết một cách
hợp lí.
+ Các khoản phải thu ngắn hạn.
Các khoản phải thu ngắn hạn
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
3.147.052.164 3.351.314.308 486.355.041

4000000000
3500000000
3000000000
2500000000
Số tiền
Các khoản phải thu ngắn
2000000000
hạn
1500000000
1000000000
500000000
0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Năm


Biểu đồ 2.4: Các khoản phải thu ngắn hạn qua 3 năm
Các khoản phải thu ngắn hạn năm 2009 so với năm 2008 tăng 204262144 đ ồng,
tương ứng 6,5%. Nhưng đến năm 2010 các khoản phải thu ngắn hạn giảm đi rất
nhiều, giảm 2.864.959.267 đồng, tương ứng 85,5%. Việc giảm các khoản phải thu
ngắn hạn cho thấy rằng khả năng thu hồi vốn của công ty là xấu.Công ty phải tăng
cường thu hồi nợ, giảm bớt lượng vốn ứ động trong khâu thanh toán cũng như hạn
chế bị chiếm dụng vốn.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
19
+ Hàng tồn kho.
Hàng tồn kho
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
4.549.911.556 6.232.072.822 6.182.470.380

7000000000
6000000000
5000000000
S ố ti ền
4000000000
Hàng tồn kho
3000000000
2000000000
1000000000
0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Năm


Biểu đồ 2.5: Hàng tồn kho qua 3 năm
Lượng hàng tồn kho năm 2009 tăng 1.682.161.266 đồng ứng với 37% so với năm
2008, sang năm 2010 hàng tồn kho đã giảm 49.602.442 đồng ứng với 0,8%. Hàng tồn
kho là nhân tố tác động đến sự tăng giảm tài sản ngắn hạn. Năm 2009 hàng tồn kho
tăng lên do công ty đang dự trữ hàng hóa để cung cấp cho họa động ở công ty con.
- Phân tích sự biến động của tài sản dài hạn.
Tài sản dài hạn
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
467.266.434 295.167.752 175.148.082
500000000

400000000
Số ti ền
300000000
Tài s ản dài hạn
200000000

100000000

0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
NămBiểu đồ 2.6: Tài sản dài hạn qua 3 năm
Tài sản dài hạn là tài sản gồm tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đ ầu
tư tài chính dài hạn, tài sản dài hạn khác. Qua bảng phân tích ta thấy rằng Tài sản dài


Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
20
hạn của công ty năm 2009 giảm 172.098.682 đồng ứng với 37% so với năm 2008,
sang năm 2010 tài sản dài hạn của công ty lại giảm xuống 120.019.670 đồng ứng với
40% so với năm 2009. Tài sản dài hạn giảm xuống là do sự giảm xuống của tài s ản
dài hạn khác. Điều này kéo theo sự giảm xuống của Tổng tài sản.
Tổng tài sản của công ty chủ yếu là giảm xuống nguyên nhân là do tài sản dài
hạn khác và tài sản ngắn hạn của công ty.
Tổng tài sản giảm còn do hàng tồn kho nhiều, các khoản phải thu ngắn hạn
giảm, bên cạnh đó vốn bằng tiền giảm điều này hoàn toàn không có lợi cho công ty.
Vì vậy công ty cần phải sớm tìm ra biện pháp để khắc phục tình trạng trên.
• Phân tích các chỉ tiêu tác động đến tổng nguồn vốn
Nguồn vốn của công ty là một vấn đề không chỉ các chủ doanh nghiệp quan tâm mà
còn là vấn đề của các chủ đầu tư quan tâm tới, ngoài ra nguồn vốn còn cho biết tình
hình và khả năng huy động vốn, sử dụng vốn và thấy được tài chính của công ty.
Thông qua bảng cân đối kế oán qua các năm thì ta nhận thấy nguồn vốn của công ty
có sự giảm sút. Vì vậy cần phân tích các chỉ tiêu tác động đến nguồn vốn đồng th ời
có biện pháp khắc phục và tăng nguồn vốn công ty.
- Phân tích sự biến động của nợ phải trả
Là khoản nợ gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Vậy muốn biết được khả năng chi trả
của công ty ta sẽ đi so sánh khoản nợ phải trả với tổng nguồn vốn của doanh
nghiệp. Để thấy được mức độ ảnh hưởng của khoản nợ phải trả đến tổng nguồn
vốn và sự biến động của nguồn vốn như thế nào đến công ty. Và qua đó thấy đ ược
khả năng sử dụng nguồn vốn có hiệu quả hay không? Hay nói cách khác là qua s ự
phân tích sẽ giúp ta thấy rõ hơn về khả năng sử dụng “ đòn bẩy tài chính” có đem lại
lợi nhuận cho doanh nghiệp hay không?
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
21
Nợ phải trả
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
4.967.514.402 6.547.866.140 2.638.741.818

7000000000
6000000000
5000000000
S ố ti ền
4000000000
Nợ phải trả
3000000000
2000000000
1000000000
0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Năm


Biểu đồ 2.7: Nợ phải trả qua 3 năm
Nợ phải trả có sự biến động không đồng đều. Năm 2009 tăng 1.580.351.738 đồng,
tương ứng 38%. Năm 2010 nơ phải trả giảm mạnh, giảm 3.909.124.322 đồng, ứng
với 60%. Khi công ty bỏ ra một khoản nợ phải trả khá lớn thì công ty cần trang bị
cho mình một lượng tiền vốn để chi trả cho phần lãi của khoản nợ phải tr ả. Như
theo tình hình ta thấy rằng rõ ràng khoản vốn bằng tiền của công ty rất thấp nên
khoản nợ phải trả của công ty có xu hướng giảm dần đó cũng là điều hợp lý khi
khoản vốn bằng tiền giảm dần qua các năm. Vì khi đối với một doanh nghiệp khi
khoản nợ phải trả quá lớn thì khi doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản vốn để trang
trải cho phần lãi vay, cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ của công
ty về sau. Còn khoản nợ phải trả dài hạn năm 2009 phát sinh 500.000.000 đồng, năm
2010 khoản nợ phải trả dài hạn vẫn giữ nguyên. Do đây là khoản nợ phải trả dài
hạn nên công ty có thể duy trì thời gian trả nợ, song điều này cũng không tốt, công ty
cần trả nợ đúng thời hạn để giữ được uy tín.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
22
- Phân tích sự biến động của vốn chủ sở hữu
Vốn chủ sở hữu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
5.047.020.069 4.913.179.616 4.718.463.967

5100000000

5000000000

4900000000
Số tiền
Vốn chủ sở hữ u
4800000000
4700000000

4600000000

4500000000
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Năm


Biểu đồ 2.8: Vốn chủ sở hữu qua 3 năm
Năm 2009 vốn chủ sở hữu của công ty giảm 133.840.453 đồng ứng 2,6% so với năm
2008, năm 2010 giảm 194.715.649 đồng ứng 3,9% so với năm 2009. Dựa vào đồ thị
thì nguồn vốn chủ sở hữu giảm dần qua các năm. Điều này cho thấy hoạt động kinh
doanh của công đang trên đà giảm sút, cần có những biện pháp nhằm huy đ ộng
nguồn vốn chủ sở hữu để hoạt động của công ty vững mạnh hơn.
Trong 3 năm qua tài sản và nguồn vốn có sự biến động lớn, các chỉ tiêu có xu hướng
giảm. Điển hình là các khoản phải thu, hàng tồn kho cũng nhiều, điều này làm vốn
bằng tiền của công ty giảm. Nguồn vốn chủ sở hữu cũng có xu hướng giảm mạnh,
tác động tới tài sản và nguồn vốn của công ty. Vì vậy công ty cần phải xem xét l ại
tìm biện pháp khắc phục cho về lượng tiền mặt sao cho phù hợp, bên cạnh dó cần
phải giảm lượng hàng tồn kho xuống bằng cách là giảm giá và khuyến mãi khi khách
hàng đến ký hợp đồng. Điều chỉnh các khoản mục trong bảng cân đối kế toán để các
chỉ tiêu phát sinh hợp lý.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
23
2.2.2. Phân tích sự biến động của bảng kết quả h oạt động kinh doanh của
công ty
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty là một báo cáo tổng hợp phản ánh tình
hình và kết quả hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp.Trên từng loại đó ta
thấy được những thông tin tổng hợp về việc sử dụng vốn, phương thức kinh doanh
của công ty, qua dó giúp ta biết được doanh thu của công ty là bao nhiêu.
- Phân tích sự biến động của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
9.193.636.364 5.445.524.298 2.634.150.000
10000000000
9000000000
8000000000
7000000000
6000000000
Số tiền
Doanh thu bán hàng và cung c ấp
5000000000 dịch vụ
4000000000
3000000000
2000000000
1000000000
0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Năm


Biểu đồ 2.9: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ qua 3 năm
Nhìn vào đồ thị thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty giảm mạnh
qua các năm. Năm 2009 giảm so với năm 2008 là 3.748.112.066 đồng, tương ứng
40%, sang năm 2010 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 2.811.374.298
đồng và ứng với 52%. Năm 2009 và 2010 công ty hoạt động kém hiệu quả do trong
thời gian này các hợp đồng thi công và cung cấp dịch vụ giảm dần. Công ty cần tăng
cường hoạt động marketing để thu hút nhiều khách hàng hơn để doanh thu có sự
chuyển biến tốt hơn.
- Phân tích sự biến động của doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng chính là doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ của công ty do các khoản giảm trừ doanh thu không phát sinh.
Hàng hóa và cung cấp dịch vụ của công ty rất đảm bảo,và đáp ứng đ ược yêu c ầu
khách hàng, chính vì thế mà các khoản giảm trừ doanh thu không phát sinh.
- Phân tích sự biến động của lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
24
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
2.998.438.793
2.412.301.838 1.209.353.967

3500000000
3000000000
2500000000
Số tiền
2000000000 Lợ i nhuận gộp về bán hàng
và cung cấp dịch vụ
1500000000
1000000000
500000000
0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Năm


Biểu đồ 2.10: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ qua 3 năm
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ qua 3 năm có sự biến động tăng rồi
lại giảm. Năm 2009 tăng 586.136.955 đồng so với năm 2008 và ứng với 24%, sang
năm 2010 giảm 1.789.084.826 đồng ứng với 60%. Lợi nhuận gộp về bán hàng và
cung cấp dịch vụ của công ty sang năm 2010 giảm đi, nguyên nhân này thì cần phải
xem xét lại giá vốn hàng bán.
- Phân tích sự biến động của giá vốn hàng bán.
Giá vốn hàng bán
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
6.781.334.526 2.447.085.505 1.424.796.033
8000000000

6000000000
Số tiền
Giá vốn hàng bán
4000000000

2000000000

0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Năm


Biểu đồ 2.11: Giá vốn hàng bán qua 3 năm
Nhận xét tình hình giá vốn hàng bán qua các năm giảm dần. Năm 2009 giá vốn hàng
bán giảm mạnh, 4.334.248.733 đồng, ứng với 64% so với năm 2008, năm 2010 giá
vốn hàng bán giảm không đáng kể, giảm 1.022.289.760 đồng, ứng với 41,8% so với


Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
25
năm 2009. Giá vốn hàng bán năm 2009 giảm như vậy rất có lợi cho công ty, có thể
làm cho lợi nhuận của công ty tăng lên, năm 2010 giá vốn hàng bán có giảm nhưng
doanh thu thuần năm 2010 lại thấp nên cũng ảnh hưởng đến lơi nhuận.
- Phân tích sự biến động của doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu hoạt động tài chính
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
4.424.606 1.094.391 223.221

5000000
4000000
Số tiền
3000000 Doanh thu hoạt động tài
chính
2000000
1000000
0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Năm


Biểu đồ 2.12: Doanh thu hoạt động tài chính qua 3 năm
Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm dần qua các năm. Năm 2009 giảm 1.330.215
đồng, ứng với 30% so với năm 2008. Sang năm 2010 giảm 1.871.170 đồng, tương
ứng 60,4% so với năm 2009. Đây là một dấu hiệu không tốt, doanh thu hoạt động tài
chính giảm dần làm cho lợi nhuận giảm đi.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
26
- Phân tích sự biến động của chi phí tài chính
Chi phí tài chính
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
692.217.691 108.254.029 25.083.138

800000000
700000000
600000000
500000000
Số ti ền
400000000 Chi phí tài chính
300000000
200000000
100000000
0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Năm


Biểu đồ 2.13: Chi phí tài chính qua 3 năm
Nhìn vào đồ thị ta thấy chi phí tài chính của công ty theo xu hướng giảm dần. Đây là
điều hoàn toàn có lợi cho công ty. Vì đối với bất cứ doanh nghiệp nào chi phí là một
khoản không thể thiếu trong kinh doanh vì vậy cần phải cân nhắc kỹ l ưỡng hơn đ ể
càng giảm được khoản chi phí tài chính xuống thì càng tốt. Xét trong trường hợp của
công ty thì khoản chi phí giảm xuống cũng là điều tất yếu, vì các khoản mục trên
bảng cân đối kế toán đều có xu hướng giảm và khoản tiền bằng vốn c ủa công ty
cũng giảm xuống, ngoài ra tài sản dài hạn và nợ dài hạn của công ty thì hầu như
không phát sinh trong khoản mục này nên làm cho chi phí tài chính cũng không tăng
cao. Ngoài chi phí tài chính ra còn có khoản chi phí quản lí kinh doanh c ủa công ty
cũng có xu hướng tăng lên.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
27
- Phân tích sự biến động của chi phí quản lý kinh doanh
Chi phí quản lý kinh doanh
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
1.281.043.913 1.025.119.608 303.371.138
1400000000
1200000000
1000000000
S ố ti ền
800000000
Chi phí quản lý kinh doanh
600000000
400000000
200000000
0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
NămBiểu đồ 2.14: Chi phí quản lý kinh doanh qua 3 năm
Qua 3 năm hoạt động thì chi phí quản lý kinh doanh có xu hướng giảm dần. Năm
2009 chi phí quản lý kinh doanh giảm so với năm 2008 nhưng lượng giảm ít hơn năm
2010 so với năm 2009. Số tiền đầu tư vào chi phí kinh doanh năm 2010 giảm
721.748.470 đồng ứng với 70% so với năm 2009. Chi phí quản lý kinh doanh giảm đi
là do năm 2010 công việc kinh doanh của công ty hoạt động không được tốt lắm.
Cũng chính vì vậy mà lượng chi phí cho quản lý kinh doanh cũng giảm dần.
- Phân tích sự biến động của lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
443.464.840 1.868.159.547 882.122.912
2000000000

1500000000
Số ti ền
Lợ i nhuận thuần t ừ hoạt động kinh
1000000000
doanh

500000000

0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
NămBiểu đồ 2.15: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh qua 3 năm
Do chi phí tài chính và quản lí kinh doanh qua các năm thấp nên ảnh hưởng đ ến lợi
nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh cũng giảm. So sánh theo chiều ngang thì ta

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
28
thấy rằng, năm 2009 so với năm 2008 tăng 1.424.694.707 đồng, năm 2010 giảm
986.036.635 đồng, ứng với 53% so với năm 2009. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh năm 2009 tăng đột biến. Do trong thời gian này công ty hoạt đ ộng hiệu quả,
nhiều hợp đồng được ký với các tỉnh miền Tây trong vấn đề xử lý ô nhiễm. Song
năm 2010 lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm, điều này cho thấy rằng tuy
năm 2010 công ty hoạt động kém hiệu quả hơn nhưng vẫn đạt được một mức lợi
nhuận chấp nhận được.
- Phân tích sự biến động của tổng lợi nhuận trước thuế
Tổng lợi nhuận trước thuế
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
443.464.840 1.868.159.547 1.041.769.723


2000000000

1500000000
S ố ti ền
Tổng lợ i nhuận trướ c thuế
1000000000

500000000

0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
NămBiểu đồ 2.16: Tổng lợi nhuận trước thuế qua 3 năm
Dựa vào đồ thị 2.16 thì ta nhận thấy tổng lợi nhuận trước thuế năm 2009 tăng
1.424.694.707 đồng, đến năm 2010, tổng lợi nhuận trước thuế giảm đi 826.389.824
đồng, ứng với 44% so với năm 2009. Tổng lợi nhuận trước thuế được tạo thành từ
lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác. Năm 2009, hai khoản lợi
nhuận này đều tăng cho nên làm cho tổng lợi nhuận trước thuế tăng lên. Sang năm
2010, do phát sinh khoản chi phí khác làm cho tổng lợi nhuận trước thuế giảm đi.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
29
- Phân tích sự biến động của chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
124.170.155 523.084.673 291.695.522
600000000

500000000
400000000
Số ti ền
Chi phí thuế thu nhập doanh
300000000
nghiệp
200000000
100000000
0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
NămBiểu đồ 2.17: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp qua 3 năm
Qua đồ thị ta nhận thấy thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 tăng mạnh, tăng
398.914.518 đồng. Qua năm 2010 thì khoản chi phí mà công ty phải đóng giảm xuống
231.389.151 đồng. Điều này cũng dễ hiểu, năm 2009 lợi nhuận mà công ty thu đ ược
tăng rất cao nên chi phí thuế cũng tăng lên. Và năm 2010, lợi nhuận giảm nên chi phí
thuế thu nhập doanh nghiệp giảm.
- Phân tích sự biến động của lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
319.294.685 1.345.074.874 750.074.201
1600000000
1400000000
1200000000
1000000000
Số ti ền
Lợ i nhuận sau thuế thu nhập
800000000
doanh nghiệp
600000000
400000000
200000000
0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
NămBiểu đồ 2.18: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp qua 3 năm
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
30
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 tăng 1.025.780.189 đồng so với
năm 2008. Qua năm 2010 lợi nhuận sau thuế lại giảm đi và giảm 595.000.673 đồng
so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế của công ty có sự biến đ ộng mạnh, năm 2009
tăng cao, nhưng đến năm 2010 lại giảm xuống. Tình hình tài sản và nguồn v ốn năm
2009 và năm 2010 cũng có sự biến động tương tự. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến
lợi nhuận sau thuế, công ty cần có phải có những định hướng hoạt động tốt hơn đ ể
khoản lợi nhuận thu được tăng lên.
2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính của công ty
2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán
. Phân tích khả năng thanh toán là đánh giá tính hợp lí về sự biến động các khoản phải
thu,
phải trả tìm ra những nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ trong thanh toán nhằm giúp cho
công ty kiểm soát và biết được tình hình tài chính của công ty để có cách giải quyết.
Phân tích các khoản phải thu
Các khoản phải thu
Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và nguồn vốn =
Tổng nguồn vốn
Bảng 2.1: Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và nguồn vốn Đơn vị tính: Đồng
Stt Chỉ Tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
1 Các khoản phải thu 3.147.052.164 3.351.314.308 486.355.041
2 Tổng nguồn vốn 10.014.534.471 11.488.045.756 7.357.205.785
Tỷ lệ giữa khoản phải 0,314 0,291 0,066
thu và Tổng vốn
3

Tỷ lệ giữa khoản phải thu và tổng vốn năm 2008 là 0,314, năm 2009 là 0,291 và năm
2010 là 0,066. Con số này giảm dần qua các năm, đây là chiều hướng có lợi cho công
ty về khả năng chiếm dụng được vốn.
Phân tích các khoản phải trả
Tỷ số nợ = Tổng nợ phải trả / Tổng nguồn vốn
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
31
Bảng 2.2: Tỷ số nợ Đơn vị tính:
Đồng
Stt Chỉ Tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Tổng nợ phải
trả
1 4.967.514.402 6.574.866.140 2.638.741.818
Tổng nguồn
vốn
2 10.014.534.471 11.488.045.756 7.357.205.785
Tỷ số nợ
3 0,496 0,572 0,358

Nhìn vào bảng ta thấy rằng: Cứ trong 1 đồng nguồn vốn của công ty thì có 0,496
đồng nợ phải trả của năm 2008. Năm 2009 cứ trong 1 đồng nguồn vốn thì có 0,572
đồng nợ, sang năm 2010 là cứ trong 1 đồng vốn của công ty thì có 0,358 đồng nợ. Tỷ
số này cho thấy rằng công ty lệ thuộc vào đồng nợ tương đối cao. Vì khoản thanh
toán sẽ ảnh hưởng đến lượng tiền bằng vốn và khả năng thanh toán của công ty khi
công ty không mở rộng thị trường.
Phân tích khả năng thanh toán bằng tiền
Tiền + các khoản tương đương tiền
Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt =
Nợ phải trả ngắn hạn
Bảng 2.3: Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt Đơn vị tính: Đồng
Chỉ Tiêu
STT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Tiền và các khoản
1 1.850.304.317 1.609.490.874 513.232.282
tương đương tiền
Nợ ngắn hạn
2 4.967.514.402 6.074.866.140 2.138.741.818
Tỷ số thanh toán
3 0,372 0,264 0,239
nhanh bằng tiền

Năm 2008 công ty thanh toán được 0,372 đồng nợ ngắn hạn bằng tiền và các kho ản
tương đương tiền, năm 2009 thanh toán được 0,264 đồng và năm 2010 thanh toán
được 0,239 đồng. Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền của công ty rất thấp cho th ấy
rằng khả năng lưu trữ tiền mặt đang nghiêm trọng. Vì vậy công ty cần phải điều
chỉnh lượng tiền sao cho hợp lí. Đối với bất kỳ một công ty nào cũng vậy tài chính
giúp công ty khẳng định được vị trí và chỗ đứng trên thị trường , vì vậy một công ty
mà kinh doanh thiếu tiền thường là bị thất bại.

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
32
Phân tích khả năng thanh toán hiện thời
Khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản lưu động/ Nợ ngắn
hạn
Bảng 2.4: Khả năng thanh toán hiện thời Đơn vị tính: Đồng
Chỉ Tiêu
Stt Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Tài sản lưu động
1 9.547.268.037 11.192.878.004 7.182.057.703
Nợ ngắn hạn
2 4.967.514.402 6.074.866.140 2.138.741.818
Khả năng thanh toán
3 1,921 1,842 3,358
hiện thời

Năm 2008 1 đồng tài sản lưu động thanh toán được 1,921 đồng nợ, năm 2009 thanh
toán được 1,842 đồng nơ và năm 2010 thanh toán được 3,358 đồng nợ. Con số cho
thấy giá trị tài sản của công ty lớn hơn giá trị nợ ngắn hạn, hay nói khác đi là tài sản
lưu động của công ty đảm bảo cho việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn tuy nhiên
giá trị tài sản như vậy là thấp.
Phân tích khả năng thanh toán nhanh
Tiền + khoản phải thu
Tỷ số khả năng thanh toán nhanh =
Nợ ngắn hạn
Bảng 2.5: Tỷ số khả năng thanh toán nhanh Đơn vị tính: Đồng
Chỉ Tiêu
stt Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Tiền
1 1.850.304.317 1.609.490.874 513.232.282
Khoản phải thu
2 3.147.052.164 3.351.314.308 486.355.041
Nợ ngắn hạn
3 4.967.514.402 6.074.866.140 2.138.741.818
Tỷ số khả năng thanh 1,006 0,816 0,467
4
toán nhanh

Tỷ số khả năng thanh toán nhanh của công ty năm 2008 và năm 2009 lớn hơn 0,5 cho
thấy rằng hai năm này khả năng thanh toán của công tương đối tốt. Đ ến năm 2010
khả năng thanh toán nhanh nhỏ hơn 0,5 điều này cho thấy rằng khả thanh toán nợ của
công ty gặp nhiều khó khăn. Xong nếu tỷ lệ này quá cao sẽ là điều không tốt vì ảnh
hưởng đến việc quay vòng vốn của công ty chậm, hiệu quả sử dụng vốn không cao.


2.2.3.2. Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty


Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
33
Để làm rõ hiệu quả hoạt động của công ty trên thực tế phân tích chủ y ếu s ử
dụng tỷ số hoạt động còn được gọi là tỷ số quản lý tài sản tài sản.Vậy để biết được
hiệu quả hoạt động của công ty ta sẽ đi phân tích cái gì và cần làm rõ vấn đề gì? Để
làm rõ vấn đề này cần phải dựa vào các yếu tố sau:
Vòng quay hàng tồn kho
Vòng quay hàng tồn kho=giá vốn hàng bán/hàng tồn kho trung bình
Trong đó: Hàng tồn kho trung bình= (hàng tồn kho trong báo cáo năm trước+ hàng tồn
kho năm nay)/2
Bảng 2.6: Vòng quay hàng tồn kho Đơn vị tính : Đồng
Chỉ Tiêu
stt Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Gía vốn hàng bán
1 6.781.334.526 2.447.085.505 1.424.796.033
2 Hàng tồn kho trung bình 2311105238 5390992189 6207271601
3 Vòng quay hàng tồn kho 2,93 vòng 0,45 vòng 0,23 vòng

Vòng quay hàng tồn kho năm 2009 giảm 2,48 vòng so với năm 2008; năm 2010 giảm
0,22 vòng so với năm 2009. Số ngày vòng quay hàng tồn kho năm 2008 là 123
ngày/vòng; năm 2009 là 800 ngày/vòng và năm 2010 là 1565 ngày/vòng. Số vòng quay
hàng tồn kho giảm làm cho số ngày luân chuyển hàng tồn kho tăng dần.
Vòng quay các khoản phải thu
Vòng quay các khoản phải thu= doanh số thuần/ các khoản phải thu trung bình
Trong đó: Các khoản phải thu trung bình= (các khoản phải thu còn lại trong báo cáo
của năm trước và các khoản phải thu năm nay)/2
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
34
Bảng 2.7: Vòng quay các khoản phải thu Đơn vị tính : Đồng
stt Chỉ Tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
1 Doanh số thuần hàng năm 9.193.636.364 5.445.524.298 2.634.150.000
Các khoản phải thu trung
1,582,935,795 1,832,683,2236 1.918.834.675
2 bình
Vòng quay các khoản 5,81 vòng 2,97 vòng 1,37 vòng
phải thu
3

Vòng quay các khoản phải thu năm 2008 là 5,81 vòng; năm 2009 là 2,97 vòng và năm
2010 là 1,37 vòng. So sánh chỉ số này qua từng năm, nhận thấy sự sụt giảm và chứng
tỏ công ty đang gặp khó khăn với việc thu nợ từ khách hàng.
Kỳ thu tiền bình quân DSO
Kỳ thu tiền bình quân = 360/ vòng quay các khoản phải thu
DSO2008 = 360/5,81 = 62 ngày
DSO2009 = 360/2,97 = 121 ngày
DSO2010 = 360/1,37 = 263 ngày
Kỳ thu tiền bình quân năm 2008 là 62 ngày, năm 2009 là 121 ngày và năm 2010 là 263
ngày. Kỳ thu tiền bình quân tăng dần qua các năm cho thấy công ty đang gặp khó khăn
trong vấn đề thu nợ và nguồn vốn của công ty đang bị chiếm dụng.
Vòng quay tài sản cố định
Vòng quay tài sản cố định = Doanh thu thuần/Bình quân giá trị tài sản cố
định
Trong đó: Bình quân giá trị tài sản cố định = ( tài sản cố định năm trước + tài sản cố
định năm nay)/2
Bảng 2.8: Vòng quay tài sản cố định Đơn vị tính : Đồng
VÒNG QUAY TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Chỉ Tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Doanh thu thuần 9.193.636.364 5.445.524.298 2.634.150.000
Bình quân giá trị tài sản cố 147.156.797 256.359.030 198.606.940
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
35
định
62,48 vòng
Vòng quay tài sản cố định 21,24 vòng 13,26 vòng
Tỷ số này cho thấy cứ một đồng tài sản cố định của công ty thì tạo ra đ ược 62,48
đồng doanh thu năm 2008; 21,24 đồng doanh thu năm 2009 và 13,26 đồng doanh thu
năm 2010. Vòng quay tài sản cố định qua các năm rất cao nhưng có xu hướng giảm
dần, chứng to công ty cố gắng mở rộng sản xuất.
Vòng quay tổng tài sản
Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần / Bình quân giá trị tổng tài sản
Trong đó: Bình quân giá trị tổng tài sản = ( tổng tài sản năm trước + tổng tài sản năm
nay)/2
Bảng 2.9: Vòng quay tổng tài sản Đơn vị tính: Đồng
VÒNG QUAY TỔNG TÀI SẢN
Chỉ Tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Doanh Thu Thuần 9.193.636.364 5.445.524.298 2.634.150.000
Bình quân giá tri tổng tài sản 7.440.550.842 10.751.290.114 9.422.625.771
Vòng quay tổng tài sản 1,24 vòng 0,51 vòng 0,28 vòng


Một đồng tài sản tham gia vào sản xuất năm 2008 tạo ra được1,24 đồng doanh thu;
năm 2009 tạo ra được 0,51 đồng doanh thu và năm 2010 tạo ra đ ược 0, 28 đ ồng
doanh thu. Vòng quay tổng tài sản các năm giảm dần, nguyên nhân là do doanh thu
thuần giảm.
Vòng quay vốn chủ sở hữu
Vòng quay vốn chủ sở hữu = Doanh thu thuần/ Vốn chủ sở
hữu
Bảng 2.10: Vòng quay vốn chủ sở hữu Đơn vị tính:
Đồng
VÒNG QUAY VỐN CHỦ SỞ HỮU
Chỉ Tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Doanh Thu Thuần 9.193.636.364 5.445.524.298 2.634.150.000
Vốn chủ sở hữu 5.047.020.069 4.913.179.616 4.718.463.967
Vòng quay vốn chủ sở hữu 1,82 1,11 0,56
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
36
Qua bảng số liệu ta nhận thấy năm 2008 cứ một đồng vốn chủ sở hữu tạo ra d ược
1,82 đồng doanh thu; năm 2009 tao ra được 1,11 đồng doanh thu và năm 2010 tao ra
được 0,56 đồng doanh thu. Hiệu suất sử dụng vốn năm 2008 và năm 2009 tốt hơn
năm 2010, công ty cần xem xét đề ra phương hướng kinh doanh, sử dụng vốn chủ sở
hữu tốt hơn nhằm mang lại hiệu quả cao hơn.
2.2.3.3. Phân tích tình hình và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của công
ty
Đây là phân tích khả năng sử dụng đòn bầy tài chính của công ty. Qua phân tích các
chỉ số này giúp ta phân tích đánh giá mức độ khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của
công ty.
Tỷ số nợ trên tổng tài sản
Tỷ số nợ so với tổng tài sản = Tổng nợ / tổng tài
sản
Bảng 2.11: Tỷ số nợ so với tổng tài sản Đơn vị tính: Đồng

Chỉ Tiêu
Stt Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Tổng nợ
1 4.967.514.402 6.574.866.140 2.638.741.818
Tổng tài sản
2 10.014.534.471 11.488.045.756 7.357.205.785
Tỷ số nợ trên tổng tài
3 0,496 0,572 0,358
sản


Tỷ số nợ trên tổng tài sản cho thấy rằng công ty 49,6% nguồn vốn dùng để tài trợ
cho tài sản của công ty là từ nợ phải trả. Mức độ sử dụng nợ thuộc trung bình, n ếu
công ty kinh doanh cho dù có lời nhưng công ty cũng phải chi trả cho khoản lãi và bên
cạnh đó nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên nếu đối với một
doanh nghiệp mà có nhu cầu mở rộng sản xuất thì vói nhu cầu cần vốn thì phải chấp
nhận với doanh thu thấp và lợi nhuận thấp, còn ngược lại thì đối với một doanh
nghiệp mà không mở rộng sản xuất thì việc sử dụng vốn cao như vậy thì không t ốt
vì ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty thấp.
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu = Tổng nợ / vốn chủ sở hữu
Bảng 2.12: Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: Đồng
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
37
Chỉ Tiêu
Stt Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Tổng nợ
1 4.967.514.402 6.574.866.140 2.638.741.818
Vốn chủ sở hữu
2 5.047.020.069 4.913.179.616 4.718.463.967
Tỷ số nợ trên vốn chủ
3 0,984 1,338 0,559
sở hữu


Tỷ số này cho biết ứng với mỗi đồng vốn chủ sở hữu, công ty sử dụng đến 0,984
lần năm 2008, năm 2009 là 1,338 lần và năm 2010 là 0,559 l ần. Mức độ s ử dụng n ợ
biến động tăng rồi lại giảm, công ty ít chiếm dụng vồn của chủ nợ.
Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu
Công Thức:
Lợi nhuận ròng
Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu =
Doanh thu
Bảng 2.13: Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu Đơn vị tính:
đồng
TỶ SỐ LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU
Chỉ Tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Lợi nhuận ròng 319.249.685 1.345.074.874 750.074.201
Doanh thu 9.193.636.364 5.445.524.298 2.634.150.000
Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu 0,034 0,930 1,182

Năm 2008 cứ 1 đồng doanh thu thì công ty tạo ra được 0,034 đồng, năm 2009 là 0,930
đồng lợi nhuận và năm 2010 là tạo ra được 1,182 đồng lợi nhuận. Lợi nhuận trên
doanh thu tăng dần lên theo các năm chứng tỏ công ty quản lý chi phí ngày càng hiệu
quả hơn.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
38
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản
Công Thức:
Lợi nhuận trước thuế và lãi
Tỷ số lợi nhuận trước thuế =
và lãi vay so với tổng tài sản
Tổng tài sản
Bảng 2.14: Tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản
Đơn vị tính: Đồng

TỶ SỐ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ VÀ LÃI VAY SO VỚI TỔNG TÀI SẢN
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Lợi nhuận trước thuế và lãi 443.464.840 1.868.159.547 1.041.769.723
Tổng tài sản 10.014.534.471 11.488.045.756 7.357.205.785
Tỷ số lợ nhuận trước thuế và
0,044 0,162 0,141
lãi vay so với tổng tài sản


Tỷ số này cho thấy cứ 1 đồng tài sản của công ty thì tạo ra được 0,044 đ ồng l ợi
nhuận trước thuế và lãi của năm 2008; năm 2009 là tạo ra được 0,162 đ ồng; năm
2010 là 0,141 đồng lợi nhuận trước thuế và lãi có sự tăng lên và giảm xuống nhưng
không đáng kể. Điều này cho thấy đây là một điều tốt có lợi cho doanh nghi ệp. Tuy
nhiên để đánh giá một cách chính xác thì tỷ số này còn phụ thuộc vào nhiều y ếu tố
khác như phụ thuộc vào nghành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên thị
trường có quá nhiều đối thủ mạnh về tài chính họ sẽ có hướng mở rộng thị tr ường
để chiếm thị phần trên thị trường. Chính vì thế công ty cần phải nỗ lực cố gắng rất
nhiều để có thể tồn tại và phát triển mạnh hơn về lĩnh vực kinh doanh của mình.
Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản
Công thức:
Lợi nhuận ròng
Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản =
Tổng tài sản
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
39
Bảng 2.15: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản Đơn vị tính: Đồng
TỶ SỐ LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN TỔNG TÀI SẢN
Chiỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Lợi nhuận ròng 319.294.685 1.345.074.874 750.074.210
Tổng tài sản 10.014.534.471 11.488.045.756 7.357.205.785
Tỷ số lợi nhuận ròng trên
tổng tài sản 0,031 0,117 0,101

Năm 2008 1 đồng tài sản thì tạo ra được 0,031 đồng lãi nhuận ròng, năm 2009 tạo ra
0,117 đồng và năm 2010 tạo ra 0,101 đồng. Tỷ số này cho thấy r ằng mức sinh l ời
trên tài sản của công ty đã tăng vào năm 2009 và giảm xuống ở năm 2010 nh ưng
lượng giảm không đáng kể. Đây là hướng tích cực của công ty cho thấy kh ả năng
sinh lời cao. Tỷ số này còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và đặc
điểm của ngành sản xuất kinh doanh.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
40
Chương 3: Nhận xét và một số kiến nghị về vấn đề tài chính để nâng
cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc
3.1. Nhận xét chung
3.1.2. Nhận xét chung về công ty
Lĩnh vực hoạt động của công ty đa dạng, nhưng chủ yếu là xử lý nước. Vấn
đề đảm bảo môi trường ngày càng được nhà nước quan tâm, do đó lĩnh vực mà công
ty đang hoạt động sẽ ngày càng phát triển trong tương lai. Bộ máy quản lý của công
ty đã đáp ứng được yêu cầu tính giảm gọn nhẹ của nhà nước đảm bảo s ự lãnh đ ạo
tập trung và thống nhất. Tuy nhiên trong quá trình quản lý vẫn còn có một vài hạn
chế do sự đình trệ. Nguồn nhân lực bị hạn chế, khi có hợp đồng xây dựng công trình
ở xa thì phải điều cán bộ kế toán công ty đi theo. Do đó công ty cần tăng cường thêm
cán bộ kế toán để đảm bảo hoạt động của công ty. Cán bộ kỹ thuật vẫn chưa đáp
ứng nhu cầu công ty, do công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình kỹ
thuật nên cần đào tạo nhiều cán bộ kỹ thuật có tay nghề.
3.1.2. Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty
Qua phân tích báo cáo tài chính của công ty trong ba năm 2008 – 2009 -2010 ta
thấy:
Nhu cầu về vốn để đáp ứng cho hoạt động công ty là rất cao. Nguồn vốn của
công ty năm 2008 – 2009 tăng lên, nhưng năm 2010 nguồn vốn lại giảm mạnh. Chính
vì vậy công ty cần phải vay thêm vốn từ các ngân hàng hay tín dụng để hoạt động
hiệu quả.
Tỷ trọng nợ ngắn hạn giảm dần từ năm 2009 – 2010, nguồn vốn chủ sở hữu
năm 2010 giảm không đáng kể, điều này thể hiện mức độ phụ thuộc vào nợ thấp.
Tài sản dài hạn của công ty đang trên đà giảm dần. Đây là một công ty hoạt
động trong lĩnh vực xây dựng , xử lý nước, nên công ty cần trang bị thêm các thiết bị
máy móc để hoạt động được nhanh hơn.
Về khả năng thanh toán của công ty: khả năng thanh toán nhanh và khả năng
thanh toán bằng tiền còn ở mức thấp. Công ty cần xem xét lại cho hợp lý.
Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì các tỷ số về khả năng sin h lời
của công ty năm 2009 tăng hơn năm 2008, năm 2010 có giảm xuống nhưng không
đáng kể. Công ty cần tiếp tục phát huy và nổ lực hơn nữa để quá trình hoạt động đạtBáo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
41
kết quả tốt hơn những năm trước. Vòng quay hàng tồn kho cao nên số ngày vòng
quay hàng tồn kho chậm.
3.2. Một số kiến nghị về vấn đề tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của
công ty
Nhìn chung, bộ máy quản lý của công ty đã đáp ứng được yêu cầu tính giảm
gọn nhẹ của nhà nước đảm bảo sự lãnh đạo tập trung và thống nhất. Tuy nhiên trong
quá trình quản lý vẫn còn có một vài hạn chế do sự đình trệ. Cán bộ kỹ thuật vẫn
chưa đáp ứng nhu cầu công ty, do công ty hoạt động trong lĩnh vực xây l ắp các công
trình kỹ thuật nên cần đào tạo nhiều cán bộ kỹ thuật có tay nghề. Không ngừng bổ
sung sắp xếp lại đội ngũ lao động cho thật h ợp lý và khoa h ọc, không ng ừng
nâng cao trình độ nghiệp vụ cho mỗi cán bộ công nhân viên trong công ty.
Tình hình tài chính của công ty có biến động mạnh qua các năm làm cho l ợi
nhuận thu được giảm dần. Lượng vốn bằng tiền của công ty cũng rất thấp, công ty
cũng cần phải tăng thêm lượng vốn bằng tiền cao hơn đ ể đáp ứng tình hình thanh
toán và nâng cao hiệu quả sử dụng. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh
trong những năm tới cho thật sự phù hợp để có thể bảo toàn nguồn vốn và
tăng nộp ngân sách cho nhà nước.
Bên cạnh đó, công ty cần có chính sách vay tín dụng phù hợp trong từng giai
đoạn, tăng cường quản lý và sử dụng vốn hiệu hơn. Tăng cường hơn nữa việc
giám sát sử dụng nguồn vốn và quả lý tài sản trong quá trình s ản xuất kinh
doanh để có kế hoạch sử dụng cho hợp lý.
Tài sản cố định của công ty giảm dần qua các năm, năm 2008 là 282.400.747
đồng, năm 2009 là 230.317.313 đồng và năm 2010 là 166.896.567 đồng. Công ty cần
bổ sung thêm tài sản cố định nhằm hạn chế thuê tài sản bên ngoài, đồng thời phải
thay thế máy móc thiết bị cũ cho phù hợp với nhu cầu hoạt động của công ty. Đầu tư
cho công nghệ sản xuất mới hiện đại đuổi kịp sự phát triển công nghệ trong khu vực
và thế giới.
Tăng cường liên minh với các doanh nghiệp đồng nghành để hỗ trợ
nhau cùng phát triển
Vòng quay hàng tồn kho đang ở mức thấp 0,23 vòng, nên số ngày luân chuyển
trong một vòng đang ở mức rất cao, công ty cần có chính sách đẩy mạnh mở rộng thi


Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
42
trường, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới nhằm giảm hàng tồn kho chậm luân
chuyển. Bên cạnh đó công ty cần quản lý tốt các hợp đồng, theo dõi nắm bắt kịp thời
sự biến động giá cả trên thị trường trong và ngoài nước để xác định giá mua bán, và
tồn trữ nguyên vật liệu một cách hợp lý.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
43
KẾT LUẬN


Trong những năm qua công ty đã không ngừng cải tiến, đáp ứng được yêu cầu
khách hàng. Cơ chế phát triển sạch CDM của công ty ngày càng được áp dụng ở
nhiều nơi. Vấn đề môi trường ngày càng được mọi người và nhà nước quan tâm, do
đó lĩnh vực hoạt động của công ty sẽ ngày càng phát triển.
Nhìn chung, nguồn lực tài chính của công ty có một số điểm yếu. Lợi nhuận
thu được qua các năm có sự giảm sút nhưng không đáng kể. Công ty cần phải xem
xét cẩn trọng và đề ra phương hướng đúng đắn nhằm giúp cho quá trình hoạt động
của công ty đạt hiệu quả cao hơn.
Theo ý chủ quan của mình, em đã nêu ra một số kiến nghị nhằm tăng cường
năng lực tài chính của công ty. Tuy nhiên do thời gian thực tập chưa đ ược bao lâu,
trình độ bản thân còn nhiều hạn chế bước đầu làm quen với tình hình thực tế nên em
còn có những thiếu sót không thể tránh khỏi. Vì vậy em mong rằng sẽ nhận đ ược ý
kiến đóng góp của thầy cô giáo và các bạn để bài viết hoàn thiện hơn, góp phần nhỏ
bé làm cho công ty phát triển vững mạnh hơn.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
44
DANH MỤC TAI LIÊU THAM KHAO
̀ ̣ ̉


1. Dương Hữu Hạnh, Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp hiện đại, Nhà Xuất Bản
Thống Kê.
2. GVC. Nguyễn Thị Mỵ và TS. Nguyễn Đức Dũng, Giao trinh Phân Tích Hoạt Động
́ ̀
Kinh Doanh, Giảng Viên Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh, Nhà Xuất B ản năm
2009.
3. TS. Nguyễn Quang Thu, Giao trinh Quan Trị Tài Chính Căn Bản, Nhà Xuất Bản
́ ̀ ̉
Thống Kê 2007.
4. Cac trang web tham khảo
́
www.tailieu.vn
www.kienthuctaichinh.com
www.hoainamhoaibac.com
www.thoibaokinhte.com
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên
45

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản