Luận văn:Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - chi nhánh Đà Nẵng

Chia sẻ: ctrl_12

Đề án sẽ tập trung xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam, bao gồm nợ xấu cấp tín dụng, nợ xấu mua trái phiếu doanh nghiệp và nợ xấu ủy thác cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp. Tập trung xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% tổng dư nợ và nợ xấu có tài sản bảo đảm, trong đó ưu tiên xử lý nợ xấu có tài sản bảo đảm là bất động sản....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luận văn:Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - chi nhánh Đà Nẵng

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i
Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG
---***---
NGUY N TH HUY QUỲNH Ngư i hư ng d n khoa h c: TS Đoàn Gia Dũng
Ph n bi n 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng
GI I PHÁP H N CH R I RO TRONG HO T Đ NG TÍN
D NG T I NGÂN HÀNG TMCP Ph n bi n 2: PGS.TS Tr m Th Xuân Hương
SÀI GÒN – HÀ N I (SHB) - CHI NHÁNH ĐÀ N NG
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m lu n văn t t nghi p th c sĩ
Mã s : 60.34.20 Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 10 tháng 08
năm 2012
TÓM T T LU N VĂN TH C S QU N TR KINH DOANH
Có th tìm hi u lu n văn t i:
- Trung tâm thông tin h c li u, Đ i h c Đà N ng
- Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
Đà N ng – Năm 2012
1

3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u:
M Đ U - Đ i tư ng nghiên c u chính c a ñ tài là nh ng v n ñ lý lu n
1. Tính c p thi t c a ñ tài và th c ti n v r i ro tín d ng và gi i pháp h n ch r i ro tín d ng t i
Trong nh ng nh ng th p k g n ñây xu hư ng t do hoá, toàn c u Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà N i chi nhánh Đà N ng
hoá kinh t và qu c t hoá các lu ng tài chính ñã làm thay ñ i căn b n - Ph m vi nghiên c u:
h th ng ngân hàng. S phát tri n c a các th trư ng tài chính qu c t + V n i dung: ñi sâu vào nghiên c u gi i pháp h n ch r i ro tín
cho phép ngân hàng s d ng v n hi u qu hơn. Đ ng th i th trư ng d ng.
ñư c m r ng, ho t ñ ng kinh doanh tr lên ph c t p hơn, áp l c c nh + V th i gian: phân tích tình hình ho t ñ ng kinh doanh và r i ro
tranh gi a các ngân hàng tr lên gay g t hơn cùng v i nó m c ñ r i ro tín d ng căn c vào d li u t năm 2008 ñ n 2010.
cũng tăng lên. 4. Phương pháp nghiên c u
Do v y, ho t ñ ng kinh doanh ngân hàng ch a ñ ng ti m n nh ng Các phương pháp ñư c s d ng bao g m: phương pháp th ng kê,
r i ro l n. Hay nói cách khác, kinh doanh ngân hàng chính là ch p nh n phân tích, t ng h p và so sánh t cơ s lý thuy t ñ n th c ti n nh m
r i ro ñ i l i có l i nhu n. Đ h n ch nh ng r i ro v n có này, vi c làm sáng t v n ñ nghiên c u.
qu n lý r i ro là v n ñ thi t y u trong kinh doanh ngân hàng, ñ c bi t 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài
trong môi trư ng kinh t toàn c u hoá như hi n nay. Ho t ñ ng c a Thông qua lu n văn, tác gi ñã h th ng l i lý lu n v r i ro tín
Ngân hàng Thương m i c ph n Sài Gòn – Hà N i, chi nhánh Đà N ng d ng, các ch tiêu ñánh giá cũng như n i dung h n ch r i ro tín d ng.
trong th i gian qua có t c ñ tăng trư ng khá cao ñã góp ph n làm cho T vi c phân tích và ñánh giá th c tr ng r i ro tín d ng, cũng như
r i ro tín d ng tăng lên và tr thành v n ñ n i c m. Trư c nh ng ñ nh ng gi i pháp h n ch r i ro t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà N i
c p tính ch t thi t y u c a phòng ng a và h n ch r i ro tín d ng trong chi nhánh Đà N ng, tác gi ñã ñ xu t các gi i pháp có tính khoa h c và
kinh doanh ngân hàng vi c ch n ñ tài: phù h p v i tình hình th c t , góp ph n hoàn thi n và b sung các gi i
“Gi i pháp h n ch r i ro trong ho t ñ ng tín d ng t i Ngân pháp h n ch r i ro tín d ng t i Chi nhánh.
hàng TMCP Sài Gòn – Hà N i - CN Đà N ng” cho lu n văn t t 6. K t c u c a ñ tài
nghi p cao h c là c p thi t và ñáp ng yêu c u ñ t ra trong th c ti n. Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, lu n văn ñư c k t c u g m 3
2. M c tiêu nghiên c u chương:
- Nghiên c u và h th ng hóa cơ s lý lu n v r i ro tín d ng và Chương 1: Cơ s lý lu n v h n ch r i ro tín d ng.
h n ch r i ro tín d ng c a Ngân hàng thương m i. Chương 2: Th c tr ng h n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP
- Phân tích th c tr ng và nh ng nguyên nhân gây ra r i ro tín Sài Gòn – Hà N i chi nhánh Đà N ng.
d ng t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà N i chi nhánh Đà N ng. Chương 3: Gi i pháp h n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP
- Đ xu t gi i pháp h n ch r i ro tín d ng, ñ m b o cho ho t Sài Gòn – Hà N i chi nhánh Đà N ng.
ñ ng c a ngân hàng hi u qu và phát tri n b n v ng.
CHƯƠNG 1. CƠ S LÝ LU N V H N CH R I RO là s v n c a ngư i ñư c giao ư c trong h p ñ ng, trong ñó s v n
TÍN D NG ñư c xác ñ nh là b t kỳ s vi ph m nghiêm tr ng nào ñ i v i nghĩa v
1.1. KHÁI QUÁT V TÍN D NG T I NHTM h p ñ ng khi hoàn tr n và lãi”.
1.1.1. Khái ni m tín d ng ngân hàng Theo quy t ñ nh s 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 c a
Tín d ng ngân hàng ph n ánh quan h vay mư n v n ti n t gi a Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thì “R i ro tín d ng là kh
ngân hàng v i các ch th kinh t khác trong n n kinh t . Trong n n năng x y ra t n th t trong ho t ñ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng
kinh t th trư ng ngân hàng ñóng vai trò là m t t ch c tài chính trung do khách hàng không th c hi n ho c không có kh năng th c hi n
gian, quan h tín d ng ñư c th hi n qua hai khâu: nghĩa v c a mình theo cam k t”.
1.1.2. Các hình th c tín d ng ngân hàng 1.2.3.2. Đ c ñi m c a r i ro tín d ng
1.1.2.1. Cho vay 1.2.3.3. B n ch t c a r i ro tín d ng
1.1.2.2. B o lãnh. 1.2.3.4. Tác ñ ng c a r i ro tín d ng
1.1.2.3. Nghi p v chi t kh u. 1.2.3.5. Nh ng nguyên nhân d n ñ n r i ro tín d ng
1.1.2.4. Nghi p v bao thanh toán. a.Nguyên nhân nh hư ng t môi trư ng kinh doanh
1.1.2.5. Cho thuê tài chính. b.R i ro do các nguyên nhân t phía khách hàng
1.2. R I RO TÍN D NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I. c. R i ro do các nguyên nhân t phía ngân hàng
1.2.1. Khái ni m v r i ro. 1.2.3.6. Phương pháp ño lư ng r i ro tín d ng
1.2.2. R i ro trong ho t ñ ng NHTM 1.2.3.7. Các ch tiêu ñánh giá r i ro tín d ng
Trong quá trình ho t ñ ng ngân hàng thư ng g p nh ng lo i r i ro a.T l các nhóm n trên t ng dư n cho vay
sau: b.T l n quá h n
- R i ro tín d ng c. T l n x u.
- R i ro lãi su t d.T l n xóa ròng
- R i ro ngo i h i e. T l d phòng r i ro tín d ng
- R i ro ho t ñ ng ngo i b ng 1.3. H N CH R I RO TÍN D NG
- R i ro thanh kho n 1.3.1. Khái ni m h n ch r i ro tín d ng
- R i ro chính tr H n ch r i ro tín d ng là quá trình ti n hành các gi i pháp nh m
1.2.3. R i ro tín d ng c a NHTM h n ch ñ n m c th p nh t nh ng r i ro tín d ng có th x y ra và tác
1.2.3.1. Khái ni m ñ ng ñ n ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng.
Theo U ban Basel thì “R i ro tín d ng là kh năng mà khách hàng Theo khái ni m trên, h n ch r i ro tín d ng ngoài nghĩa là h qu
vay ho c bên ñ i tác không th c hi n ñư c các nghĩa v c a mình theo t t y u c a quá trình phòng ng a r i ro thì trong th c ti n kinh doanh
nh ng ñi u kho n ñã cam k t. R i ro th t thoát ñ i v i m t ngân hàng ngân hàng còn là quá trình ti n hành các bi n pháp nghi p v ñ gi m
thi u r i ro. Cho nên phòng ng a và h n ch r i ro tín d ng luôn luôn - Xác ñ nh các phương án cơ c u l i n :
t n t i song song và b sung cho nhau. - Thu h i n :
1.3.2. Các gi i pháp h n ch r i ro tín d ng - X lý tài s n ñ m b o
1.3.2.1. Gi i pháp phòng ng a r i ro tín d ng - Tr n thay
Các bi n pháp phòng ng a là các bi n pháp áp d ng khi r i ro chưa - Kh i ki n
x y ra nhưng kho n vay ñã có ñ u hi u c a r i ro, t c là kho n vay có - Bán n
kh năng không ñư c th c hi n như h p ñ ng ñã cam k t. Bi n pháp - Các bi n pháp khuy n khích tr n
phòng ng a là các bi n pháp nh m h n ch th p nh t r i ro có th x y - X lý b ng qu d phòng r i ro
ra. - Ch ng khoán hóa
Các bi n pháp phòng ng a bao g m: - Xoá n
- Qu n lý giám sát kho n vay 1.3.3. Kinh nghi m phòng ng a và h n ch r i ro tín d ng c a
- Rà soát và xem xét l i tài s n ñ m b o n vay c a khách m t s nư c trên th gi i
- B sung h sơ, gi y t c n thi t cho kho n vay 1.3.3.1. Nguyên t c c a Basel trong qu n tr r i ro tín d ng
- L p b ng câu h i nghiên c u v r i ro 1.3.3.2. Kinh nghi m c a Trung Qu c
- Ki m tra th c t tình hình khách hàng 1.3.3.3. Kinh nghi m t Thái Lan
- Phân tích báo cáo tài chính c a khách hàng
- Thu th p ngu n thông tin chính xác
- Đa d ng hoá r i ro
- Chuy n r i ro
- Bán r i ro
- Tìm ki m thêm thông tin v các kho n cho vay
- Nâng cao trình ñ cán b tín d ng
1.3.2.2. Các gi i pháp kh c ph c, x lý r i ro tín d ng
Các bi n pháp kh c ph c, x lý ñư c áp d ng khi ñã có r i ro, t c
là ñã có n quá h n và có các t n th t x y ñ i v i ngân hàng. Các bi n
pháp này nh m làm h n ch các t n th t c a ngân hàng khi ñã có r i ro.
Các bi n pháp kh c ph c càng t t thì các t n th t c a ngân hàng càng
h n ch . Các bi n pháp kh c ph c bao g m:
- Yêu c u b sung tài s n ñ m b o n vay
- Tăng cư ng trích l p d phòng r i ro
Chương 2: TH C TR NG H N CH R I RO TÍN D NG Chi tr lãi 35.257 72,11 47.893 72,68 51.632 64,91 12.636 35,84 3.739 7,81

T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ N I CHI NHÁNH Chi khác 13.638 27,89 18.002 27,32 27.906 35,09 4.364 32,00 9.904 55,02
L i
ĐÀ N NG nhu n
16.888 24.891 31.446 8.003 47,39 6.555 26,33

2.1. T NG QUAN V NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ N I (Ngu n: Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh năm 2008-2010)
CHI NHÁNH ĐÀ N NG Ho t ñ ng kinh doanh c a chi nhánh tăng trư ng khá m nh qua các
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a SHB Đà N ng năm. T 65.783 tri u ñ ng năm 2008 lên 90.786 tri u ñ ng năm 2009
Ngân hàng thương m i c ph n Sài Gòn – Hà N i (SHB) ti n thân tăng 25.003 tri u ñ ng. Năm 2010 tăng lên 110.984 tri u ñ ng tăng
là Ngân hàng TMCP Nông Thôn Nhơn Ái ñư c thành l p theo gi y 20.918 tri u ñ ng so v i năm 2009. Đ ñ t ñư c k t qu trên là do n
phép s 0041.NH/GP ngày 13/11/1993 do Th ng ñ c Ngân hàng Nhà l c c g ng c a cán b CNV trong th i gian qua.
Nư c Vi t Nam c p và chính th c ñi vào ho t ñ ng ngày 12/12/1993. 2.2. TH C TR NG H N CH R I RO TÍN D NG T I SHB
Theo quy t ñ nh s 93.QĐ-NHNN ngày 20/01/2006, SHB chuy n sang ĐÀ N NG
ho t ñ ng theo mô hình Ngân hàng TMCP ñô th . SHB Đà N ng ñư c 2.2.1. Chính sách, ñ nh hư ng qu n lý r i ro tín d ng t i SHB Đà
thành l p ngày 04/02/2007 có tr s chính ñ t t i ñ a ch 89-91 Nguy n N ng
Văn Linh, TP Đà N ng. 2.2.2. Phân tích th c tr ng r i ro tín d ng t i SHB Đà N ng
2.1.2. Đ c ñi m và cơ c u t ch c c a SHB Đà N ng 2.2.2.1. Phân tích tình hình r i ro theo nhóm n
2.1.3. Các ho t ñ ng kinh doanh t i SHB Đà N ng
B ng 2.2. N quá h n theo nhóm n t i SHB Đà N ng
2.1.4. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a SHB Đà N ng trong
Đvt: Tri u ñ ng, %
giai ño n t 2008 ñ n 2010 Chênh l ch Chênh l ch
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
2009/2008 2010/2009
B ng 2.1. K t qu ho t ñ ng kinh doanh t 2008 – 2010 Ch tiêu
T T T S TT TT
S ti n S ti n S ti n S ti n
Đvt: Tri u ñ ng, % tr ng tr ng tr ng ti n (%) (%)

Chênh l ch Chênh l ch
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 T ng dư n 239.457 100 330.589 100 968.296 100 91.132 38,06 637.707 192,90
2009/2008 2010/2009
Ch tiêu
S TT TT TT TL TL T ng n quá
S ti n S ti n S ti n S ti n 2.575 100 13.784 100 45.289 100 11.209 435,30 31.505 228,56
ti n (%) (%) (%) (%) (%) h n
T ng thu
65.783 100 90.786 100 110.984 100 25.003 38,01 20.198 22,25 Nhóm 2 837 32,50 5.582 40.50 17.452 32,05 1.700 203,11 6.888 271,50
nh p
Thu nh p Nhóm 3 894 34,72 2.537 18.41 7.532 13,83 4.688 524,38 10.071 180,42
t ho t Nhóm 4 482 18,72 1.681 12.20 12.679 23,28 3.502 726,56 8.695 218,25
54.894 83,45 75.546 83,21 84.673 76,29 20.652 37,62 9.127 12,08 Nhóm 5 362 14,06 3.984 28.90 16.794 30,84 1.319 364,36 5.851 348,07
ñ ng tín
d ng T l n quá
1,08 4,17 4,68 3,09 0,51
Thu nh p h n
t ho t T l n x u 0,73 3,40 3,70 2,68 0,30
7.953 12,09 12.786 14,08 17.894 16,12 4.833 60,77 5.108 39,95
ñ ng d ch
v (Ngu n: Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh năm 2008-2010)
(16,42
Thu khác 2.936 4,46 2.454 2,7 8.417 7,58 (482) 5.963 242,99
)
T ng chi
48.895 100 65.895 100 79.538 100 17.000 34,77 13.643 20,70
phí
Trong ho t ñ ng tín d ng cho vay, r i ro là m t v n ñ không th tránh Phân tích n x u theo thành ph n kinh t t i chi nhánh cho th y n
kh i. Dù m t Ngân hàng có ho t ñ ng t t ñ n ñâu, hi u qu cách m y thì x u doanh nghi p ngoài qu c doanh chi m t l cao nh t và gia tăng
r i ro v n có th x y ra bi u hi n là n quá h n không ng ng tăng. qua các năm t 3,29% năm 2008 lên 41,71% năm 2009 và lên 42,47%
Qua b ng s li u cho th y, n quá h n có xu hư ng tăng lên qua các năm 2010. T l n x u DNNQD chi m t l cao nh t do hi n nay trên
năm; năm 2008 n quá h n ñ t 2.575 tri u ñ ng, ñ n năm 2009 ñã tăng ñ a bàn Đà N ng ch y u là các doanh nghi p v a và nh và trong ñó
lên 13.784 tri u ñ ng, tăng 11.209 tri u ñ ng v i t c ñ tăng là các doanh nghi p tư nhân chi m t l tương ñ i cao. Dư n x u c a khu
435,30%. N quá h n ñ n năm 2010 là 45.289 tri u ñ ng, tăng 31.505 DNNQD ñ u tăng qua các năm, dư n x u năm 2008 là 596 tri u ñ ng
tri u ñ ng so v i năm 2009 v i t c ñ tăng là 228,56%. sang năm 2009 tăng lên 4.691 tri u ñ ng và năm 2010 tăng lên 15.231
V i t c ñ tăng lên c a n quá h n thì t l n quá h n và n x u cũng tri u ñ ng v i t l tăng 218,88% so v i năm 2009.
tăng lên qua các năm. T l n quá h n t 1,08% năm 2008 tăng lên 2.2.2.3. Phân tích n x u theo ngành kinh t t i SHB Đà N ng
4,17% năm 2009 và 4,68% năm 2010; t l n x u t 0,73 năm 2008 B ng 2.4. N x u theo ngành kinh t t i SHB Đà N ng
tăng lên 3,40% năm 2009 và 3,70% năm 2010. T l n quá h n ch Đvt: Tri u ñ ng, %
Chênh l ch Chênh l ch
y u t p trung nhóm 2 và nhóm 5. Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
2009/2008 2010/2009
Ch tiêu
2.2.2.2. Phân tích tình hình n x u theo thành ph n kinh t S ti n
TT
S ti n
TT
S ti n
TT S
TL (%) S ti n TL (%)
(%) (%) (%) ti n
B ng 2.3. N x u theo thành ph n kinh t t i SHB Đà N ng
T ng dư n 239.457 100 330.589 100 968.296 100 91.132 38,06 637.707 192,90
Đvt: Tri u ñ ng, %
Chênh l ch Chênh l ch T ng n x u 1.738 100 11.247 100 35.864 100 9.509 547,12 24.617 218,88
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
2009/2008 2010/2009
Ch tiêu
TT TT TT TL
S ti n
(%)
S ti n
(%)
S ti n
(%)
S ti n TL(%) S ti n
(%)
Ngành công
419 24,11 2.845 25,30 9.712 27,08 2.426 578,78 6.866 241,31
nghi p
T ng dư n 239.457 100 330.589 100 968.296 100 91.132 38,06 637.707 192,90

T ng n x u 1.738 100 11.247 100 35.864 100 9.509 547,12 24.617 218,88 Ngành TM-DV 605 34,80 4.068 36,17 13.689 38,17 3.463 572,60 9.621 236,51

DNNN 327 18,81 2.845 25,30 9.712 27,08 2.518 770,18 6.866 241,31
Ngành xây d ng 530 30,49 3.710 32,99 10.921 30,45 3.180 600,18 7.210 194,32
DNNQD 596 34,29 4.691 41,71 15.231 42,47 4.095 687,08 10.540 224,69
Ngành khác 184 10,60 623 5,54 1.542 4,30 439 238,21 923 148,08
H gia ñình
815 46,89 3.710 32,99 10.921 30,45 2.895 355,26 7.210 194,32
và cá nhân T l n x u
T l n x u 0,73 3,40 3,70 2,68 0,30
0,73 3,40 3,70 2,68 0,30 (%)
(%)
DNNN 0,14 0,86 1,00 0,72 0,14 Ngành công
0,18 0,86 1,00 0,69 0,14
nghi p
DNNQD 0,25 1,42 1,57 1,17 0,15 Ngành TM-DV 0,25 1,23 1,41 0,98 0,18
H gia ñình Ngành xây d ng 0,22 1,12 1,13 0,90 0,01
0,34 1,12 1,13 0,78 0,01
và cá nhân
Ngành khác 0,08 0,19 0,16 0,11 (0,03)
(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t ñ ng tín d ng t i SHB Đà N ng
(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t ñ ng tín d ng t i SHB Đà N ng
t 2008-2010)
t 2008-2010)
2.2.2.4. Nguyên nhân gây ra r i ro tín d ng t i SHB Đà N ng e. Áp d ng h th ng ch m ñi m tín d ng n i b .
Qua quá trình phân tích th c tr ng r i ro tín d ng t i SHB Đà N ng 2.2.3.2. Các gi i pháp kh c ph c và x lý r i ro tín d ng
trong th i gian qua cho th y nh ng nguyên nhân ch y u d n ñ n r i ro Căn c vào vi c x p h ng và tình hình tr n th c t c a khách
trong ho t ñ ng tín d ng t i chi nhánh như sau: hàng, SHB Đà N ng th c hi n vi c trích l p d phòng r i ro theo ñúng
a. Nguyên nhân t phía khách hàng quy t ñ nh 493/2005/QĐ-NHNN và quy t ñ nh 18/2007/QĐ-NHNN.
- Do kinh doanh thua l , phá s n, hàng hóa tiêu th ch m Chi nhánh ñã th c hi n vi c phân lo i n thành 5 nhóm theo ñúng quy
- Do cán b lãnh ñ o thi u năng l c qu n lý ñ nh:
- Đ i v i khách hàng cá nhân do thu nh p hàng tháng không n B ng 2.9. Trích l p d phòng và x lý r i ro giai ño n t 2008 – 2010
ñ nh Đvt: VND
Năm Năm Năm
- S d ng v n sai m c ñích Ch tiêu
2008 2009 2010
b. Nguyên nhân t phía ngân hàng T ng s d phòng ñã trích 1.568 6.735 8.739

- Công tác thu th p thông tin tín d ng chưa ñ y ñ và chính xác X lý r i ro 2.256 15.689 22.893

- Cán b tín d ng thi u trình ñ Thu h i n x lý r i ro 1.767 18.976 25.896

- Xem tài s n th ch p, c m c là ch d a v ng ch c (Ngu n: Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh t 2008 – 2010)
- Khâu giám sát, ki m tra sau cho vay chưa th c s ñư c chú Trên cơ s phân lo i khách hàng và tài s n ñ m b o, chi nhánh ñã
tr ng ti n hành trích l p d phòng theo quy t ñ nh 493 c a Ngân hàng Nhà
- Thi u h th ng c nh báo s m r i ro tín d ng nư c. Đ i v i n không có kh năng thu h i v n thì chi nhánh s d ng
c. Nguyên nhân do môi trư ng cho vay các bi n pháp sau:
- Môi trư ng kinh t không n ñ nh - X lý tài s n ñ m b o
- Môi trư ng pháp lý không thu n l i - Kh i ki n
2.2.3. M t s gi i pháp h n ch r i ro tín d ng c a SHB Đà N ng - Bán n
Công tác h n ch r i ro tín d ng ñã ñư c Chi nhánh ñ c bi t quan 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG V TÌNH HÌNH H N CH R I RO TÍN
tâm, Chi nhánh ñã có nh ng ñ nh hư ng r i ro c th , th hi n qua các D NG T I SHB ĐÀ N NG
bi n pháp Chi nhánh ñã và ñang áp d ng ñ h n ch r i ro tín d ng 2.2.4. Nh ng thành qu ñ t ñư c
trong th i gian qua: V cơ c u t ch c c p tín d ng t i Chi nhánh ñã có s tách bi t ñ c
2.2.3.1. Các gi i pháp phòng ng a r i ro tín d ng l p trong quá trình c p tín d ng t khâu ti p xúc v i khách hàng, th m
a. Tuân th quy trình cho vay ñ nh, phê duy t ñ n gi i ngân và thu n . Chi nhánh ñã áp d ng mô hình
b. Chú tr ng công tác th m ñ nh h sơ vay v n qu n tr r i ro tín d ng m i, phân tách b ph n tín d ng thành các b
c. Ki m tra giám sát v n vay ph n chuyên môn khác nhau g m: B ph n quan h khách hàng t p
d. Ki m tra ñ nh kỳ các h sơ ñã gi i ngân:
trung ch y u vào ho t ñ ng ti p th , ti p xúc khách hàng, kh i t o tín Công tác ki m tra giám sát kho n vay còn mang tính hình th c.
d ng. Vi c phân tán r i ro chưa hi u qu , chi nhánh còn t p trung quá nhi u
B ph n qu n lý r i ro tín d ng th c hi n th m ñ nh tín d ng ñ c vào m t s ngành nguy cơ ti m n r i ro l n.
l p và ra các ý ki n v c p tín d ng cũng như giám sát quá trình th c D li u tín d ng c a chi nhánh v n chưa có m t h th ng c th
hi n các quy t ñ nh tín d ng c a b ph n quan h khách hàng. B ph n nh m ph c v cho công tác qu n lý r i ro tín d ng, ñ c bi t là các d
tác nghi p th c hi n lưu tr h sơ, nh p h th ng máy tính và qu n lý li u v các kho n vay quá h n.
kho n vay. Vi c phân tách nh m phân ñ nh rõ ch c năng ñ xu t và Vi c ng d ng nh ng ti n ích c a các công c phát sinh hay ch ng
th m ñ nh tín d ng, ñ m b o tính khách quan trong ho t ñ ng c p tín khoán hóa trong vi c phòng ng a RRTD v n chưa ñư c áp d ng do
d ng. nhi u y u t như môi trư ng pháp lý, các ñi u ki n c a th trư ng , các
2.2.5. Nh ng m t h n ch h n ch c a ngân hàng ng i s d ng, năng l c v v n, nhân l c…
Vi c nh n d ng r i ro ñã ñư c th c hi n song v n chưa th c s hi u Trình ñ cán b chưa ñáp ng yêu c u th c t . T i chi nhánh ñ i
qu . Chi nhánh v n ch y u d a vào nh ng kho n n ñã b r i ro ñ ñưa ngũ cán b tác nghi p r t tr có năng l c nhưng thi u kinh nghi m nh t
ra nh ng c nh báo, chi nhánh chưa xây d ng ñư c nh ng d u hi u c nh là trong vi c am hi u v th trư ng, s n ph m d ch v .
báo s m r i ro tín d ng ñ h tr hi u qu cho vi c ra quy t ñ nh cho
vay và thu h i n nh m h n ch ñ n m c th p nh t kh năng m t v n
có th x y ra.
Chi nhánh ñã ti n hành áp d ng mô hình ch m ñi m tín d ng trong
vi c phân lo i và ñánh giá khách hàng, song công tác ño lư ng v n
chưa th c s hi u qu , k t qu ch m ñi m và x p lo i khách hàng v n
ph thu c vào ñánh giá ch quan, c m tính c a CBTD. M t khác thông
tin và s li u thu th p ñư c không chính xác d n t i nh hư ng ñ n x p
h ng c a khách hàng.
Vi c th m ñ nh d án, phương án kinh doanh ch t lư ng còn th p,
thi u thông tin, thi u th c t , chưa có nh ng phân tích ñánh giá ñ c l p
theo quan ñi mt c a ngân hàng, có nh ng d án vi c th m ñ nh còn
mang tính sao chép l i.
Công tác ki m soát n i b chưa ñư c th c hi n thư ng xuyên, ch t
lư ng còn th p, chưa d báo và ñưa ra các c nh báo s m ñ i v i các
kho n vay có v n ñ và ñ ra các bi n pháp h n ch r i ro k p th i
CHƯƠNG 3. GI I PHÁP H N CH R I RO TÍN D NG Các giao d ch rút n p ti n m t tăng nhanh
T c ñ tăng n vay không tương x ng v i t c ñ
T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ N I CHI NHÁNH tăng doanh thu
ĐÀ N NG T l lãi vay t ng ñ t bi n
Cơ c u tài chính và qu n lý Cơ c u n vay/v n ch s h u tăng ñ t bi n
3.1. NH NG THAY Đ I V ĐI U KI N KINH T - XÃ H I n vay Các kho n vay n i b tăng ñ t bi n
NH HƯ NG Đ N R I RO TÍN D NG Yêu c u ngân hàng thay ñ i các ñi u kho n ñ m
b o và/ho c các cam k t tr n
3.2. Đ NH HƯ NG PHÁT TRI N HO T Đ NG PHÁT Yêu c u rút v n sau mùa v c n thi t
TRI N HO T Đ NG VÀ M C TIÊU H N CH R I Vòng quay các kho n ph i thu/ph i tr thương m i
thay ñ i ñ t bi n
RO TÍN D NG T I SHB TRONG TH I GIAN T I Quá t p trung vào m t s khách hàng l n
3.2.1. Đ nh hư ng phát tri n ho t ñ ng kinh doanh trong th i Các kho n ph i thu, ph i tr Các kho n d phòng ph i thu khó ñòi tăng nhanh
và hàng t n kho Vòng quay hàng t n kho thay ñ i ñ t bi n
gian t i Cơ c u hàng t n kho thay ñ i so v i chính sách
3.2.2. M c tiêu bán hàng
Nguyên v t li u mua b tr l i nhi u
3.2.3. Đ nh hư ng phát tri n ho t ñ ng tín d ng trong th i gian Các kho n d phòng gi m giá tăng nhanh
t i D u hi u phi tài chính
3.2.4. M c tiêu h n ch r i ro tín d ng Khách hàng nôn nóng xin vay, tìm cách rút ng n
quy trình th m ñ nh phê duy t và gây áp l c v i
3.3. GI I PHÁP H N CH R I RO TÍN D NG T I SHB ĐÀ nhân viên tín d ng
Hành vi c a bên vay
N NG Tìm cách tránh g p ngân hàng
Thi u h p tác v i ngân hàng, trì hoãn b t thư ng
3.3.1. Nhóm gi i pháp phòng ng a r i ro tín d ng trong vi c g i báo cáo tài chính
3.3.1.1. Xây d ng b ng kê các d u hi u r i ro Tin ñ n b t l i v doanh nghi p
Thay ñ i nhân s thư ng xuyên, m t các nhà qu n
Trên cơ s các d u hi u r i ro ñã x y ra trong quá kh Chi nhánh có th Kh năng qu n lý
lý c p cao, thân nhân n m các v trí quan tr ng
ti n hành l p b ng kê các d u hi u có th x y ra. Vi c thi t l p b ng kê căn Đ u tư vào lĩnh v c ngoài kinh nghi m và chuyên
môn c a mình
c vào các nguyên nhân d n ñ n r i ro tín d ng và các d u hi u phát sinh b t B cơ quan thu thanh tra
thư ng trư c khi r i ro x y ra. Trên cơ s phân tích nguyên nhân và d u hi u Thông báo ngưng mua b o hi m
Bên vay b kh i ki n
phát sinh r i ro, Chi nhánh có th l p b ng kê như sau: Thay ñ i ngân hàng truy n th ng
B ng 3.1. Các d u hi u r i ro. Thay ñ i ñơn v ki m toán, thay ñ i chính sách k
Ch tiêu D u hi u phát sinh r i ro Ho t ñ ng kinh doanh toán
D u hi u tài chính Các nhà cung c p l n thay ñ i chính sách bán
K t qu kinh doanh T c ñ tăng trư ng l i nhu n th p hơn m c bình hàng; các nhà phân ph i l n thay ñ i chính sách
quân ngành mua hàng
Ngưng tr c t c M t quy n ñ i lý, nhà cung c p ho c quy n cung
Các kho n chi phí và thu nh p tăng ñ t bi n c p
Xu t hi n l ròng Trên cơ s b ng kê các d u hi u r i ro, CBTD s ki m tra ñánh giá
Tài kho n ngân hàng S dư tài kho n b t thư ng
Doanh thu qua tài kho n gi m nhanh l i năng l c c a khách hàng n u có nh ng d u hi u phát sinh r i ro; ñ t
ra nh ng câu h i nh ng tình hu ng nghi v n c th ñ i v i t ng khách Khách hàng vi ph m các ñi u kho n c a h p ñ ng tín d ng và/ho c
h p ñ ng ñ m b o ti n vay, t ch c tín d ng yêu c u khách hàng
hàng, ñưa ra nh ng gi i ñáp k t lu n có nên ch p nh n c p tín d ng cho 16
thanh toán n nhưng khách hàng không tr ñư c n và quá h n trên
khách hàng hay không. 360 ngày; ho c
17 Khách hàng b x p nhóm 5 t i t ch c tín d ng khác; ho c
3.3.1.2. Xây d ng h th ng c nh báo s m v các kho n vay có v n ñ 18 B khoanh ho c ñang ch x lý; ho c
sau khi cho vay Khách hàng là t ch c, doanh nghi p b gi i th , phá s n theo quy ñ nh
19
c a pháp lu t ho c ñang trong quá trình xem xét gi i th , phá s n.
Trên cơ s phân tích các nguyên nhân các kho n n có v n ñ , Chi
Trên cơ s các d u hi u c nh báo, CBTD c n phân tích và ñánh giá
nhánh có th xây d ng h th ng c nh báo các kho n vay có d u hi u
m c ñ r i ro c a khách hàng ñ có bi n pháp x lý phù h p.
không tr ñư c n như sau:
3.3.1.3. Hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng n i b
B ng 3.2. Các d u không tr ñư c n
Stt D u hi u không tr ñư c n Đ ño lư ng m c ñ r i ro m t cách hi u qu , Chi nhánh c n xây
1 Quá h n t 91 ngày ñ n 180 ngày, ho c d ng hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng ñ vi c x p h ng tín d ng
2 B cơ c u l i th i h n tr n l n ñ u; ho c
Đư c mi n ho c gi m lãi do khách hàng không th tr lãi ñ y ñ ñúng
th c s có hi u qu . Ngoài nh ng ch tiêu mà SHB và Chi nhánh ñang
3
h n; áp d ng, c n b sung thêm các ch d u hi u c nh báo ñ ti n hành ñánh
N ñư c t ch c tín d ng d ki n bán cho m t bên th ba ho c mua
giá l i h ng c a khách hàng. Căn c vào k t qu c a h th ng x p h ng
4 l i t bên th ba v i m c giá th p hơn dư n g c t 5% ñ n dư i 35%;
ho c tín d ng n i b , d a trên các d u hi u c nh báo, ñi u ch nh k t qu x p
Khách hàng vi ph m các ñi u kho n c a h p ñ ng tín d ng và/ho c h ng c a khách hàng như sau
h p ñ ng ñ m b o ti n vay, t ch c tín d ng yêu c u khách hàng
5 B ng 3.3. Các d u hi u c nh báo ñ ñi u ch nh k t qu x p h ng
thanh toán n nhưng khách hàng không tr ñư c n và quá h n t 91
ngày ñ n 180 ngày; Tình hình th c t v kh năng tr n c a
6 Khách hàng b x p nhóm 3 t i t ch c tín d ng khác AAA AA A BBB BB B CCC CC
khách hàng t i th i ñi m phân lo i
7 Quá h n t 181 ngày ñ n 360 ngày; ho c
Quá h n dư i 10 ngày AAA AA A BBB BB B CCC CC
8 B cơ c u l i th i h n tr n l n th hai; ho c
Quá h n t 10 ngày ñ n 60 ngày BBB BBB BBB BBB BB B CCC CC
N ñư c t ch c tín d ng d ki n bán cho m t bên th ba ho c mua
9 l i t bên th ba v i m c giá th p hơn dư n g c t 35% ñ n dư i Quá h n t 61 ngày ñ n 90 ngày BB BB BB BB BB B CCC CC
75%; ho c Khách hàng ñ ngh ñi u ch nh kỳ h n tr n
BB BB BB BB BB B CCC CC
g c và/ho c n lãi
Khách hàng vi ph m các ñi u kho n c a h p ñ ng tín d ng và/ho c
h p ñ ng ñ m b o ti n vay , t ch c tín d ng yêu c u khách hàng Ki m toán viên t ch i ñưa ra ý ki n ki m toán
10 ho c không ñưa ra ý ki n ki m toán ñ i v i báo AA A BBB BB B CCC CC C
thanh toán n nhưng khách hàng không tr ñư c n và quá h n t 181 cáo tài chính c a khách hàng
ngày ñ n 360 ngày;
Khách hàng b ki n và có nguy cơ nh hư ng
11 Khách hàng b x p nhóm 4 t i t ch c tín d ng khác ñ n ho t ñ ng và uy tín c a khách hàng
BB BB BB BB BB B CCC CC
12 Quá h n trên 360 ngày; ho c
B cơ c u l i th i h n tr n l n ñ u và quá h n t 90 ngày tr lên theo Vi c ñánh giá khách hàng theo d u hi u c nh báo s m ñư c th c
13
th i h n cơ c u l i; ho c
hi n khi phát sinh kho n vay m i c a khách hàng, ch m ñi m l i khách
N ñư c t ch c tín d ng d ki n bán cho m t bên th ba ho c mua
14 hàng ñ nh kỳ 06 m t l n ho c khi khách hàng b t ñ u phát sinh d u
l i t bên th ba v i m c giá th p hơn dư n g c t 75% tr lên; ho c
B cơ c u l i th i h n tr n l n th ba tr lên, k c chưa b quá h n hi u. Căn c vào vi c x p h ng l i khách hàng, Chi nhánh ño lư ng
15
ho c ñã quá h n; ho c
ñư c r i ro và ra quy t ñ nh c p tín d ng m t cách chính xác. Đ i v i
các kho n vay ñã phát sinh thì s có bi n pháp c th ñ x lý kho n quá trình th c hi n nghi p v tín d ng. Hi n nay chi nhánh ñã có t
vay và ñôn ñ c thu h i n . ki m tra ki m soát n i b , do v y c n tăng cư ng công tác ki m tra sau
3.3.1.4. Nâng cao ch t lư ng h th ng báo cáo và hi u qu phân tích thư ng xuyên ñ k p th i phát hi n s m và h n ch ñư c r i ro.
ho t ñ ng tín d ng 3.3.1.8. Nâng cao ch t lư ng thông tin tín d ng phòng ng a r i ro
Vi c nh p li u vào h th ng ph i ñư c ki m soát ch t ch , h n ch Ngày nay vai trò c a thông tin r t quan tr ng. B t k là doanh
ñ n m c th p nh t nh ng sai sót có th x y ra. Tăng cư ng s ki m soát nghi p nào n u mu n t n t i ñ u ph i có quá trình thu th p và x lý
quá trình x lý thông tin c a b ph n K toán, Ngân qu và Giao d ch thông tin. Các ngân hàng thương m i và các T ch c tín d ng c n ph i
ñ i v i nghi p v h ch toán n vay, gi i ngân, chi ti n, thu n và ñi u năng ñ ng trong vi c tìm hi u n m b t ñư c các thông tin chính xác c a
ch nh thông tin c a các kho n vay trên h th ng. khách hàng. C th :
3.3.1.5. Nâng cao công tác th m ñ nh khách hàng - Ph ng v n ngư i xin vay
R i ro tín d ng b t ñ u t nh ng phân tích và th m ñ nh tín d ng - Đi u tra t i nơi ho t ñ ng kinh doanh c a ngư i vay
không c n tr ng và thi u chính xác d n ñ n nh ng quy t ñ nh cho vay - L y ngu n thông tin t ngân hàng b n
sai l m. Đây là bư c c c kỳ quan tr ng và ñ m b o h n ch r i ro tín - Ngu n thông tin t các báo cáo tài chính
d ng v i hi u qu cao nh t, ít t n th t nh t. Quá trình th m ñ nh c n - Ngu n thông tin khác
ñáp ng ñư c yêu c u v ch t lư ng phân tích và th i gian ra các quy t T nh ng thông tin thu nh n ñư c, Chi nhánh c n t ng h p và ñánh
ñ nh, ñ m b o s c n tr ng h p lý trên cơ s phân tích l i nhu n và r i giá, phân tích ñ ñưa ra nh ng nh n ñ nh chính xác v khách hàng.
ro cũng như ñáp ng ñư c các yêu c u v ch t lư ng ph c v khách 3.3.1.9. Đa d ng hoá ñ i tư ng ñ u tư
hàng. Đây là bi n pháp ch y u và ch ñ ng nh t c a NHTM trong vi c
3.3.1.6. Tăng cư ng ki m tra giám sát v n vay sau khi gi i ngân phân tán r i ro. Ngân hàng ñã chia ngu n ti n c a mình vào nhi u lo i
M c ñích c a công tác ki m tra, giám sát v n vay nh m ñ m b o hình ñ u tư tài tr cho nhi u ngành ngh khác nhau cũng như nhi u
ho t ñ ng cho vay phát tri n, an toàn và ñem l i hi u qu cao, h n ch khách hàng nhi u ñ a bàn khác nhau. Đi u này v a m r ng ñư c
và ki m soát ñư c r i ro có th x y ra trong quá trình cho vay. Đ m b o ph m vi ho t ñ ng tín d ng c a Ngân hàng khuy ch trương thanh th
tuân th các quy ñ nh c a pháp lu t, cơ ch cho vay, ñ m b o ti n vay uy tín ñã ñ t ñư c m c ñích c a mình phân tán r i ro.
hi n hành, phát hi n s m và ñ ra các bi n pháp ngăn ch n k p th i - Đ u tư vào nhi u ngành ngh kinh t khác nhau
nh ng vi ph m các cam k t, nghĩa v c a khách hàng trong quá trình - Đ u tư vào nhi u ñ i tư ng s n xu t kinh doanh lo i hàng hoá
vay v n, s d ng v n vay và tr n , nh ng sai ph m, tiêu c c gây th t khác nhau.
thoát v n c a cán b ngân hàng. - Tránh tình tr ng cho vay quá nhi u ñ i v i m t khách hàng
3.3.1.7. Nâng cao vai trò công tác ki m tra ki m soát n i b luôn ñ m b o m t t l cho vay nh t ñ nh trong t ng s v n ho t ñ ng
Công tác ki m tra ki m soát n i b trong ho t ñ ng tín d ng là m t c a khách hàng ñ tránh s l i và r i ro b t ng c a khách hàng ñó.
công c vô cùng quan tr ng, thông qua ho t ñ ng ki m tra ki m soát
n i b có th phát hi n ngăn ng a và ch n ch nh nh ng sai sót trong
- Cho vay v i nhi u th i h n khác nhau b o ñ m s cân ñ i gi a Đ nâng cao hi u qu c a ho t ñ ng thu h i n tr c ti p, chi nhánh
s v n cho vay ng n h n, trung h n, dài h n ñ m b o s phát tri n v ng c n xây d ng m t cơ ch thư ng h p d n ñ i v i t t c các ñ i tư ng h
ch c và tránh r i ro tín d ng do s thay ñ i lãi su t th trư ng. tr , giúp ñ ngân hàng thu h i n x u bao g m c cán b nhân viên
3.3.1.10. Chú tr ng công tác tuy n d ng và ñào t o cán b tín d ng cũng như các cá nhân và t ch c khác có tham gia. Nh m t i ña hóa giá
Đ ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng ñ t ñư c hi u qu , m tr các kho n n x u thu h i, chi nhánh c n xây d ng nguyên t c thư ng
r ng ho t ñ ng tín d ng ñi li n v i gi m thi u r i ro, Chi nhánh c n xây theo ph n trăm giá tr n x u thu h i ñư c.
d ng cơ ch tuy n d ng, b trí, s d ng con ngư i m t cách h p lý 3.3.2.3. Ch ñ ng ti n hành cơ c u l i n , ñ m b o minh b ch, tránh
nh m phát huy t i ña năng l c, s trư ng c a cán b , giá, th trư ng,b o các tiêu c c x y ra
ñ m gi m t i thi u ñư c r i ro khi ti n hành cho khách hàng vay v n. Đ i v i các kho n n x u phát sinh do nguyên nhân khách quan
3.3.2. Nhóm gi i pháp kh c ph c, x lý r i ro tín d ng nhưng chưa ph i là b t kh kháng, khách hàng còn t n t i và ho t ñ ng
3.3.2.1. Tăng cư ng vi c giám sát n x u thông qua ho t ñ ng phân s n xu t kinh doanh bình thư ng và ngân hàng có ñ thông tin ñ ñánh
tích, phân lo i n ñ nh kỳ giá khách hàng có kh năng phát tri n trong tương lai. N u khách hàng
Giám sát t ng kho n vay m t cách thư ng xuyên nh m phát hi n có phương án s n xu t kinh doanh có hi u qu , phương án ngu n tr n
nh ng d u hi u c nh báo s m ñ ñưa ra nh ng bi n pháp kh c ph c k p c a khách hàng kh thi và ch c ch n, thì chi nhánh có th th c hi n vi c
th i. Th c hi n vi c ch nh s a và hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng cơ c u l i n cho khách hàng. Giúp khách hàng có cơ h i ti p t c s n
n i b . H th ng ch m ñi m tín d ng n i b c n theo dõi ñư c nh ng xu t kinh doanh và có ngu n thu ñ tr n .
d u hi u cho th y kh năng di n bi n x u ñi c a kho n vay cũng như 3.3.2.4. Qu n lý hi u qu x lý các kho n n x u
tình tr ng khách hàng. Vi c giám sát kho n vay ñư c th c hi n thông Vi c qu n lý các kho n n x u ph i ñư c th c hi n m t cách ch t
qua hai khâu: ch , b ph n x lý n ph i th c hi n báo cáo ñ nh kỳ hàng tháng và
- Rà soát và phân tích báo cáo tài chính hàng quý nguyên nhân x y ra r i ro, bi n pháp kh c ph c, ti n ñ x lý
- Thăm th c t khách hàng, t ñó có th xác ñ nh ñư c s t n t i và kh năng thu h i các kho n n x u.
và tình tr ng th c t c a nhà xư ng, máy móc, thi t b , và tình hình ho t Đ nh kỳ hàng tháng căn c vào vi c báo cáo nguyên nhân và tình
ñ ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng, vi c ñ u tư s d ng v n vay hình n quá h n, các b ph n liên quan và ban giám ñ c h p ñ xem xét
có ñ m b o ñúng m c ñích hay không. các bi n pháp kh c ph c và x lý r i ro tín d ng.
3.3.2.2. Đ y m nh công tác thu h i n tr c ti p 3.3.2.5. Trích l p d phòng r i ro
Trên cơ s k t qu vi c phân tích và phân lo i n x u, chi nhánh Vi c trích l p qu d phòng r i ro cũng c n tuân th theo nh ng
c n ti n hành các bi n pháp ñôn ñ c khách hàng huy ñ ng các ngu n quy ñ nh nh t ñ nh c th :
v n h p pháp ñ tr n vay trong th i gian ng n nh t. CBTD có th tư M t là, vi c th c hi n l p qu d phòng r i ro ph i th c hi n
v n tr c ti p hay cùng bàn b c c th v i khách hàng v tìm ngu n tr nghiêm túc theo ñúng quy ñ nh, ti n trích l p qu ñư c ñưa vào chi phí,
n . Đây ñư c xem là bi n pháp thu h i n ít t n kém nh t nhưng hi u ñ i tư ng làm cơ s trích l p qu d phòng là t t c các tài s n có kh
qu mang l i không ph i là nh . năng r i ro ch không ch là dư n tín d ng hay n quá h n.
Hai là, qu d phòng bù ñ p r i ro ph i xu t phát t ho t ñ ng kinh K T LU N
doanh c a ngân hàng, m c trích và ngu n trích ph i căn c vào nguyên
nhân và m c ñ gây ra r i ro cho ngân hàng. Ho t ñ ng tín d ng thư ng ñư c xem là kinh doanh r i ro, do v y
Ba là, ch s d ng qu d phòng bù ñ p cho nh ng r i ro tín d ng h u qu c a r i ro tín d ng mang l i thư ng r t n ng n nh hư ng ñ n
gây ra b i nguyên nhân khách quan, còn nh ng thi t h i tín d ng do ho t ñ ng kinh c a ngân hàng và c a n n kinh t . Trư c nh ng yêu c u
nguyên nhân ch quan t phía ngân hàng thì ph i ñư c bù ñ p b ng v n th c t khách quan, ñ tài ñã nêu ñư c nh ng v n ñ sau:
t có. S ti n d phòng c th ph i trích ñư c tính theo công th c sau: Th nh t, h th ng hóa mang tính lý lu n v r i ro tín d ng và qu n
R= max {0, (A - C)} * r tr r i ro tín d ng, công tác h n ch tín d ng trong các ngân hàng
Trong ñó: R: s ti n d phòng c th ph i trích. thương m i.
A: giá tr c a kho n n . Th hai, nghiên c u th c tr ng ho t ñ ng tín d ng và th c tr ng
C: giá tr c a tài s n b o ñ m. h n ch tín d ng t i chi nhánh SHB Đà N ng, trên cơ s ñó phân tích và
r: t l trích l p d phòng c th . ñánh giá nh ng k t qu ñ t ñư c, nh ng m t còn h n ch , nh ng
3.3.2.6. S d ng h p ñ ng tín d ng phái sinh nguyên nhân còn t n t i trong công tác h n ch tín d ng t i Chi nhánh.
H p ñ ng trao ñ i tín d ng: Th ba, trên cơ s th c tr ng t i Chi nhánh, tác gi ñã ñ xu t các
H p ñ ng hoán ñ i tín d ng (Credit Default Swap – CDS) là m t hoán gi i pháp cơ b n và ki n ngh nh m hoàn thi n công tác h n ch tín
ñ i nh ng r i ro tín d ng c a m t s n ph m có thu nh p c ñ nh gi a d ng t i SHB Đà N ng.
các bên. Là m t th a thu n gi a ngư i mua và ngư i bán, theo ñó ngư i
mua ñ nh kỳ s thanh toán cho ngư i bán m t kho n phí ñ nh n ñư c
s b o hi m cho m t kho n vay.
H p ñ ng quy n ch n tín d ng:
H p ñ ng quy n tín d ng là công c b o v ngân hàng trư c nh ng
t n th t trong giá tr tài s n tín d ng, giúp bù ñ p m c chi phí vay v n
cao hơn khi ch t lư ng tín d ng c a ngân hàng gi m sút.
3.4. M T S KI N NGH
3.4.1. Ki n ngh ñ i v i NHNN
3.4.1.1. Nâng cao ch t lư ng qu n lý, ñi u hành
3.4.1.2. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m soát
3.4.1.3. Nâng cao ch t lư ng c a Trung tâm thông tin tín d ng (CIC)
3.4.2. Ki n ngh ñ i v i Chính ph
3.4.3. Ki n ngh v i Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà N i

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản