Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Cty CP TMDV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng

Chia sẻ: la_la123

Các số liệ u cầ n thiết để thiế t kế , tính toán. - Các văn bả n củ a Nhà Nước về chế độ kế toán liên quan đế n công tác kế toán vố n bằ ng tiề n. - Quy chế , quy đị nh về kế toán – tài chính tại doanh nghiệp. - Hệ thố ng sổ kế toán liên quan đế n công tác kế toán vốn bằ ng tiề n tạ i Công ty Cổ phầ n thương mạ i dị ch vụ và vậ n tả i xi măng Hả i...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản