Luận văn : NGHIÊN CỨU LÊN MEN ACID ACETIC BẰNG DỊCH ÉP TRÁI ĐIỀU part 2

Chia sẻ: zues03

Đặt vấn đề Acid acetic là một hoá chất có giá trị kinh tế cao, nó được ứng dụng nhiều trong công nghiệp như: công nghiệp tổng hợp hữu cơ, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến mủ cao su,… cho nên nhu cầu ngày càng tăng. Ở nước ta hiện nay, việc sản xuất acid acetic chủ yếu chỉ bằng phương pháp truyền thống với qui mô nhỏ phục vụ cho công nghiệp thực phẩm. Với qui mô này thì không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng ở nước ta trong các ngành công...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luận văn : NGHIÊN CỨU LÊN MEN ACID ACETIC BẰNG DỊCH ÉP TRÁI ĐIỀU part 2

1

MÔÛ ÑAÀU
1.1 Ñaët vaán ñeà
Acid acetic laø moät hoaù chaát coù giaù trò kinh teá cao, noù ñöôïc öùng duïng nhieàu
trong coâng nghieäp nhö: coâng nghieäp toång hôïp höõu cô, coâng nghieäp thöïc phaåm, coâng
nghieäp cheá bieán muû cao su,… cho neân nhu caàu ngaøy caøng taêng. ÔÛ nöôùc ta hieän nay,
vieäc saûn xuaát acid acetic chuû yeáu chæ baèng phöông phaùp truyeàn thoáng vôùi qui moâ
nhoû phuïc vuï cho coâng nghieäp thöïc phaåm. Vôùi qui moâ naøy thì khoâng theå ñaùp öùng
ñöôïc nhu caàu ngaøy caøng taêng ôû nöôùc ta trong caùc ngaønh coâng nghieäp, nhaát laø ngaønh
coâng nghieäp cheá bieán muû cao su. Vì theá vieäc tìm kieám phöông phaùp ñeå naâng cao
hieäu quaû trong saûn xuaát acid acetic laø ñieàu caàn thieát.
Nguoàn nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát acid acetic raát phong phuù nhö: maät ræ, nöôùc hoa
quaû chín, tinh boät, coàn vaø caùc loaïi coù chöùa cellulose nhö goã,…. Vieät Nam laø nöôùc
noâng nghieäp coù khí haäu nhieät ñôùi neân caùc nguyeân lieäu naøy raát doài daøo, ñaëc bieät laø
quaû ñieàu. Ñieàu ñöôïc troàng chuû yeáu ñeå laáy haït, nhöng haït chæ chieám 15% khoái löôïng
caû traùi ñieàu coøn phaàn traùi chieám tyû leä lôùn (85%) nhöng khoâng ñöôïc söû duïng moät
caùch coù hieäu quaû. Nöôùc eùp quaû ñieàu coù haøm löôïng ñöôøng, khoaùng vi löôïng, ña
löôïng, caùc vitamin cao raát thích hôïp cho caùc quaù trình leân men vi sinh, vì theá coù theå
duøng ñeå saûn xuaát acid acetic raát thích hôïp. Tuy nhieân, nöôùc ñieàu chöùa haøm löôïng
tanin cao (0,2 – 0,4%) aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa vi sinh vaät, gaây vò chaùt
maïnh cho saûn phaåm, cho neân caàn phaûi loaïi boû ra khoûi dòch eùp traùi ñieàu.
Nhaèm muïc ñích naâng cao hieäu quaû saûn xuaát, taän duïng nguoàn nguyeân lieäu doài
daøo trong nöôùc (nöôùc eùp traùi ñieàu) vaø tìm kieám vaät lieäu ôû trong nöôùc laøm chaát mang
vi khuaån giaám ñeå thay theá cho goã soài trong phöông phaùp leân men nhanh, ñöôïc söï
ñoàng yù cuûa Boä moân Coâng Ngheä Sinh Hoïc, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm TP.Hoà Chí
Minh vaø söï höôùng daãn taän tình cuûa TS. Trònh Vaên Duõng – giaûng vieân Tröôøng Ñaïi
Hoïc Baùch Khoa TP.Hoà Chí Minh, chuùng toâi tieán haønh ñeà taøi “nghieân cöùu leân men

acid acetic baèng dòch eùp traùi ñieàu”
2
1.2 Muïc ñích yeâu caàu
- Khaûo saùt phöông phaùp xöû lyù nguyeân lieäu: taùch tanin ra khoûi dòch eùp traùi ñieàu baèng
gelatin nhaèm tìm ra haøm löôïng gelatin thích hôïp, coù hieäu quaû trong xöû lyù nguyeân
lieäu cho quaù trình leân men giaám.
- Khaûo saùt leân men giaám töø nöôùc eùp traùi ñieàu theo phöông phaùp leân men chaäm vaø
leân men nhanh.
- Khaûo saùt moät soá yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình leân men giaám theo phöông phaùp
chaäm vaø leân men nhanh.
- Khaûo saùt khaû naêng thay theá cuûa thaân tre laøm chaát mang vi khuaån acid acetic.
3

TOÅNG QUAN TAØI LIEÄU
2.1 Tính chaát vaø öùng duïng cuûa acid acetic

2.1.1 Caùc tính chaát hoaù lyù cuûa acid acetic

2.1.1.1 Caùc tính chaát vaät lyù

- Acid acetic (ethanoid acid) coù coâng thöùc phaân töû CH3COOH, khoái löôïng phaân
töû 60,5 kg/mol. Noù laø moät chaát loûng khoâng maøu, coù muøi haêng, vò chua, coù khaû naêng
huùt aåm töø khoâng khí. Nhieät ñoä noùng chaûy 16,63oC, nhieät ñoä soâi 118,1oC, tyû troïng
d20=1,0492, chæ soá khuùc xaï nb20=1,3718, ñoä nhôùt ôû 20oC laø 1,21.10-3 N.s/m2, acid
acetic laø acid yeáu coù haèng soá phaân ly nhieät ñoäng ôû 25oC laø k=1,75.10-5

- Acid acetic tan trong nöôùc vaø caùc dung moâi thöôøng (röôïu, aceton, cloruafooc,…)
vôùi baát kyø tyû leä naøo. Vaø chính noù cuõng laø dung moâi toát cho nhieàu hôïp chaát höõu cô
(nhöïa, tinh daàu,…), ñaëc bieät acid acetic hoøa tan toát ngay caû cellulose vaø caùc hôïp
chaát cuûa noù, tính chaát naøy khoâng coù ôû caùc acid cuøng daõy ñoàng ñaúng vôùi noù.

- Acid acetic coù taùc duïng phaân huûy da, gaây boûng, aên moøn nhieàu kim loaïi vaø hôïp
kim, hoøa tan toát nhieàu chaát voâ cô. Trong dung dòch acid acetic toàn taïi caùc daïng
(CH3COOH)2, (CH3COOH)3, söï toàn taïi caùc phaân töû keùp nhö treân laø do caùc lieân keát
hydro giöõa caùc phaân töû vôùi nhau. Khi hoøa tan trong nöôùc thì tyû troïng taêng do giaûm
theå tích, söï giaûm theå tích lôùn nhaát xaûy ra khi cho1 mol acid taùc duïng vôùi 2 mol
nöôùc, nhaän ñöôïc dung dòch chöùa 62,5% acid coù coâng thöùc CH3COOH.(H2O)2.

2.1.1.2 Tính chaát hoùa hoïc

Caùc tính chaát hoùa hoïc cuûa acid acetic ñöôïc qui ñònh bôûi söï coù maët cuûa nhoùm
cacboxyl trong phaân töû. Acid acetic coù khaû naêng trung hoaø caùc bazô, oxit bazô, ñaåy
acid cacbonic ra khoûi muoái cuûa noù:

CH3COOH  CH3COO- + H+

2CH3COOH + Ca(OH)2  (CH3COO)2Ca + 2H2O
4

2CH3COOH + CaO  (CH3COO)2Ca + H2O

2CH3COOH + CaCO3  (CH3COO)2Ca + CO2 + H2 O

Caùc kim loaïi töï do coù theå thay theá hydro trong acid acetic:

CH3COOH + Na CH3COONa + 1/2H2


Acid acetic beàn vôùi caùc taùc nhaân oxi hoùa maïnh nhö cromit, permanganat kali.
Tính chaát ñöôïc öùng duïng ñeå tinh cheá acid acetic ra khoûi caùc taïp chaát höõu cô. Hôi
acid coù theå chòu nhieät ñeán 400oC, khi ñun noùng quaù 420oC thì hôi naøy bò phaân huyû
thaønh aceton, cacbonic vaø nöôùc:

(to > 420oC)
CH3COOH  (CH3)2CO + CO2 + H2O

Khi coù maët caùc muoái cuûa acid sunfuric thì hôi acid acetic bò phaân huyû maïnh treân
300oC taïo thaønh methanol vaø oxit cacbon:

CH3COOH  CH3OH + CO

Hôi acid acetic chaùy trong khoâng khí vôùi ngoïn löûa saùng xanh taïo thaønh cacbonic
vaø nöôùc:

2H2O (xuùc taùc, to > 300oC)
CH3COOH + 2O2  2CO2 +

Acid acetic taïo vôùi caùc acid maïnh thaønh moät hôïp chaát keùp daïng [CH3COOH].X,
trong ñoù X laø cation acid, vaø pha loaõng thì phaûn öùng vôùi acid nitric boác khoùi taïo
thaønh diacetylnitric

CH3COOH + H2SO4 [ CH3COOH].[SO4H2]

CH3COOH + S O3 CH2SO3HCOOH

2CH3COOH + HNO3 ( CH3COO)2N(OH)3

Acid acetic taïo vôùi acid hypocloric phöùc chaát coù thaønh phaàn CH3COOH.HClO4
vaø 2CH3COOH.HClO4, taïo vôùi baäc ba caùc muoái acid coù daïng R3NCH3COOH, ñoàng
thôøi noù phaûn öùng vôùi cacbonat amon vaø xyanua|
5
2CH3COOH + H2NCONH2  2CH3CONH2 + H2 O + CO2

CH3COOH + H2NCN CH3CONHCONH2

2.1.2 ÖÙng duïng cuûa acid acetic

2.1.2 ÖÙng duïng trong ngaønh cao su

Trong ngaønh coâng nghieäp cao su, acid acetic laø chaát coù vai troø quan troïng duøng
ñeå ñoâng tuï muû cao su.

Ñeå baûo veä muû nöôùc khoâng bò ñoâng ñaëc tröôùc khi veà ñeán nhaø maùy cheá bieán,
ngöôøi ta cho theâm vaøo muû nöôùc nhöõng chaát choáng ñoâng, thöôøng laø dung dòch NH3.
Thôøi ñieåm cho amoniac vaøo muû laø luùc truùt muû vaøo xoâ, thuøng,….Tuyø theo chuûng loaïi
yeâu caàu saûn xuaát maø ta choïn caùch ñaùnh ñoâng khaùc nhau.

Muû ñöôïc pha loaõng vôùi nöôùc ñeán noàng ñoä cao su khoâ (DRC) khoaûng 14%, pH =
7. Tuy nhieân, tuøy theo heä thoáng maùy caùn eùp maø coù theå thay ñoåi ñoä pH hoaëc DRC
theo yeâu caàu cuûa töøng taám cao su caùn ra.

Sau khi ñaõ pha loaõng vaø khuaáy troän muû, ngöôøi ta theâm vaøo moät löôïng dung dòch
acid acetic (coù noàng ñoä 2,5%). Löôïng acid acetic ñöôïc duøng thay ñoåi töø 3,5 - 10
kg/taán cao su khoâ. Trong khi ñaùnh ñoâng phaûi luoân khuaáy dung dòch muû nöôùc ñeå
acid phaân taùn ñeàu trong muû. Boït ñöôïc vôùt ñi tröôùc khi cho muû vaøo ñaùnh ñoâng.

ÔÛ Vieät Nam hieän nay, moãi naêm saûn xuaát khoaûng 172.000 taán cao su, nhö vaäy
löôïng acid söû duïng laø raát lôùn.

2.1.2.2 ÖÙng duïng trong ngaønh coâng nghieäp khaùc

Acid acetic ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong saûn xuaát nhö: laøm saûn phaåm trung
gian ñeå toång hôïp acid monocloacetic, etylacetat, butylacetat, cellulose acetat,
aceton, trong coâng nghieäp cao su (ñieàu cheá vinylacetat) toång hôïp nhöïa PVA, trong
döôïc phaåm (ñieàu cheá aspirin), trong coâng nghieäp thöïc phaåm (duøng laøm giaám aên,
saûn xuaát baùnh keïo,…)
6
Khi caùc ngaønh coâng nghieäp thöïc phaåm vaø hoaù hoïc caøng phaùt trieån thì acid acetic
caøng ñöôïc söû duïng roäng raõi, nhaát laø nhöõng naêm gaàn ñaây. Ví duï nhö saûn xuaát maøng
tô nhaân taïo treân cô sôû acetat cellulose, caùc chaát taåy maøu, thuoác saùt truøng, döôïc
phaåm chaát thôm, nhöïa, sôn, … treân cô sôû caùc muoái vaø daãn xuaát cuûa noù.

Vaø ngaøy nay, acid acetic vaø caùc daãn xuaát cuûa noù ñaõ ñöôïc nghieân cöùu vaø öùng
duïng cho caùc ngaønh coâng ngheä nhö saûn xuaát phim aûnh khoâng chaùy, thuyû tinh khoâng
vôõ

2.2 Caùc phöông phaùp saûn xuaát acid acetic

Acid acetic ñöôïc saûn xuaát baèng nhieàu phöông phaùp khaùc nhau nhöng chuû
yeáu baèng boán phöông phaùp sau:

-Phöông phaùp hoùa hoïc

-Phöông phaùp hoùa goã

-Phöông phaùp vi sinh

-Phöông phaùp hoãn hôïp

2.2.1 Saûn xuaát acid acetic baèng phöông phaùp hoùa hoïc

Töø C2H2 hay C2H5OH, C2H4 tieán haønh toång hôïp coù xuùc taùc seõ thu ñöôïc
acetaldehyt, oxy hoùa acetaldehyt nhôø coù xuùc taùc ôû nhieät ñoä vaø aùp xuaát cao seõ thu
ñöôïc acid acetic

O
CH  CH + H 2O  2
  CH3CHO  CH3COOH
CH 2  CH 2  1 O 2 

2


Giai ñoaïn oxy hoaù acetaldehyt thaønh acid, duøng xuùc taùc Mangan, to = 50 - 80oC
ñeå ñieàu cheá acid coù hieäu suaát cao.

Phöông phaùp coù giaù trò thöïc teá khaù cao nhöng do taïo nhieàu saûn phaåm phuï neân
laøm giaûm hieäu suaát phaûn öùng.
7
Phöông phaùp môùi nhaát hieän nay laø toång hôïp töø methanol vaø CO baèng phaûn öùng
cacbonyl hoùa

CH3OH + CO  CH3COOH

2.2.2 Saûn xuaát acid acetic baèng phöông phaùp hoùa goã

Phöông phaùp naøy ñöôïc phaùt trieån maïnh cuøng vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa
ngaønh coâng nghieäp khai thaùc vaø cheá bieán goã theo 3 höôùng sau:

-Saûn xuaát acid acetic töø giaám goã: khi chöng phaân huûy goã ngöôøi ta thu ñöôïc
giaám goã, ñoù laø dung dòch coù chöùa acid acetic, metanol, haéc ín vôùi moät soá hôïp chaát
höõu cô khaùc vôùi haøm löôïng caùc chaát tuyø thuoäc vaøo gioáng goã, tuoåi thoï vaø ñoä aåm cuûa
goã,…. Töø giaám goã, taùch ñöôïc acid acetic baèng muoái kim loaïi hay baèng moät trong caùc
quaù trình taùch tröïc tieáp

- Saûn xuaát acid acetic töø boät goã:

Trong quaù trình chöng caát goã cho bay hôi leân ñi qua nöôùc voâi ta thu ñöôïc muoái
cuûa acid acetic (canxi acetat) ít tan, keát tuûa cuøng vôùi caùc hôïp chaát khaùc goïi laø boät
giaám goã. Phaân huyû boät giaám goã baèng H2SO4 hay HCl sau ñoù loïc saïch vaø thu acid
acetic baèng caùch chöng caát.

-Taùch acid acetic tröïc tieáp töø nöôùc ngöng tuï khi chöng goã

Ñeå taùch acid acetic töø boät giaám goã caàn tieâu toán nhieàu vaät lieäu phuï, nhieân lieäu vaø
naêng löôïng khaù lôùn neân tìm caùch taùch acid acetic tröïc tieáp töø nöôùc ngöng khi chöng
goã nhö sau:

Sau khi ngöng tuï hôi chöng goã, ñeå laéng vaø taùch ra ñöôïc hai lôùp:

+ Lôùp nheï ôû treân laø chaát loûng chöùa löôïng acid acetic khoâng ñaùng keå

+ Lôùp döôùi chính laø nhöïa do acid acetic cuøng vôùi moät soá chaát khaùc keo tuï laïi,
ñem gia coâng noù ngöôøi ta thu ñöôïc acid acetic vaø nhieàu chaát khaùc.
8
2.2.3 Saûn xuaát acid acetic baèng phöông phaùp vi sinh

Vieäc öùng duïng caùc quaù trình coù vi sinh vaät tham gia ñeå saûn xuaát röôïu,bia,
muoái döa, laøm töông,… ñaõ ñöôïc con ngöôøi phaùt hieän vaø söû duïng töø xa xöa.

Ñeán cuoái theá kæ XVII, con ngöôøi ñaõ phaùt hieän ra vi sinh vaät nhöng thöïc teá phaûi
sau nhöõng coáng hieán cuûa Louis Pasteur thì khoa hoïc veà vi sinh môùi chính thöùc ra
ñôøi.

Ngaøy nay, trong lónh vöïc khoa hoïc kyõ thuaät noùi chung vaø kyõ thuaät thöïc phaåm noùi
rieâng, ngaønh vi sinh vaät ñaõ vaø ñang laø cô sôû cho kyõ thuaät saûn xuaát nhieàu thöïc phaåm,
döôïc phaåm,…

Vi sinh vaät coù khaû naêng phaùt trieån kyø dieäu vaø coù khaû naêng xuùc taùc ñaëc hieäu caùc
phaûn öùng hoùa hoïc nhaát ñònh nhôø caùc enzym coù trong cô theå chuùng. Nhôø caùc enzym
naøy, nhieàu phaûn öùng hoùa hoïc raát khoù xaûy ra ôû ñieàu kieän thöôøng laïi coù theå xaûy ra
ngay trong cô theå vi sinh vaät ôû dieàu kieän bình thöôøng veà aùp suaát, nhieät ñoä, pH vaø
xaûy ra vôùi toác ñoä raát cao. Khoâng nhöõng vaäy, enzym cuûa vi sinh vaät coù theå taùc duïng
ngay vôùi moät noàng ñoä raát thaáp cuûa cô chaát maø ít sinh ra caùc saûn phaåm phuï, chính vì
vaäy noù taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc tieán haønh caùc quaù trình saûn xuaát coâng
nghieäp.

Treân cô sôû caùc coâng trình nghieân cöùu ñaõ phaùt hieän ra nhöõng ñaëc tính cuûa vi sinh
vaät, ñaëc bieät laø tính sinh toång hôïp cao, vi sinh vaät ngaøy caøng ñöôïc öùng duïng roäng
raõi vaøo nhieàu ngaønh coâng nghieäp môùi nhö sinh toång hôïp caùc acid amin, sinh toång
hôïp caùc acid höõu cô, sinh toång hôïp caùc thuoác khaùng sinh, sa ûn xuaát caùc cheá phaåm
enzyme,…

Beân caïnh söï phaùt trieån cuûa ngaønh vi sinh vaät hoïc, coâng ngheä saûn xuaát acid
acetic theo phöông phaùp vi sinh ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän veà qui trình coâng ngheä
vôùi nhöõng chuûng vi sinh vaät coù khaû naêng oxy hoùa röôïu cao.
9

Saûn xuaát acid acetic theo phöông phaùp vi sinh thöïc chaát laø quaù trình oxy hoùa
röôïu ethylic thaønh acid acetic nhôø moät soá nhoùm vi khuaån acetic khi coù maët cuûa oxy.

2.2.4 Saûn xuaát acid acetic baèng phöông phaùp hoãn hôïp

Phöông phaùp naøy cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp hoùa daàu vaø hoùa goã
nhaèm taän duïng nhöõng pheá lieäu cuûa noù, naâng cao hieäu quaû kinh teá cuûa caùc ngaønh
naøy. Moät vaøi quaù trình cuûa phöông phaùp naøy nhö sau:

- Oxy hoùa caùc hydrocacbon thaáp nhö propan, butan seõ taïo thaønh acetaldehyt,
formandehyt, aceton vaø caùc saûn phaåm khaùc. Acetaldehyt ñöôïc oxy hoùa coù xuùc taùc
thaønh acid acetic

- Trong quaù trình saûn xuaát nhieân lieäu töø than ñaù vaø khí töï nhieân seõ thu ñöôïc
acid acetic vaø caùc saûn phaåm khaùc

- Duøng phöông phaùp thuûy phaân goã baèng acid (hay muoái acid) cuøng vôøi moät
soá chaát khaùc ôû nhieät ñoä vaø aùp suaát nhaát ñònh seõ thu ñöôïc boät cellulose vaø dung dòch
goàm nhieàu chaát nhö acid acetic, etanol,…. Ñem leân men dung dòch naøy vaø taùch acid
acetic töø dung dòch leân men naøy.

2.2.5 Phaân tích – löïa choïn phöông phaùp saûn xuaát acid acetic

Trong boán phöông phaùp saûn xuaát acid acetic ñaõ neâu treân, hieän nay treân theá
giôùi chieám öu theá nhaát laø phöông phaùp toång hôïp hoùa hoïc, nhaát laø ôû caùc nöôùc phaùt
trieån vì phöông phaùp naøy coù hieäu quaû kinh teá cao do thieát bò töông ñoái goïn nheï,
naêng suaát cao, acid thu ñöôïc coù noàng ñoä cao vaø ít taïp chaát.

Phöông phaùp hoãn hôïp vaãn coøn ôû giai ñoaïn thaêm doø chöa coù qui trình naøo ñöôïc
söû duïng roäng raõi vì hieäu quaû kinh teá khoâng cao, heä thoáng phöùc taïp, khoâng caïnh
tranh ñöôïc vôùi acid acetic toång hôïp vaø hoùa goã.

Phöông phaùp hoùa goã vaãn coøn ñöôïc söû duïng ôû nhöõng nöôùc coù nhieàu goã vaø noùi
chung trong khuoân khoå toång hôïp söû duïng goã, nhöng saûn löôïng cuûa phöông phaùp naøy
chæ chieám 10% toång saûn löôïng acid acetic saûn xuaát haøng naêm treân theá giôùi.
10

Coøn phöông phaùp sinh hoùa hieän nay treân theá giôùi ñang duøng ñeå saûn xuaát giaám
aên vaø giaám cho coâng nghieäp thöïc phaåm.

ÔÛ Vieät Nam, khi löïa choïn phöông phaùp saûn xuaát acid acetic phaûi chuù yù nguoàn
nguyeân lieäu, thieát bò vaø trình ñoä kyõ thuaät cuõng nhö nhu caàu söû duïng acid acetic vaø
khuynh höôùng chung cuûa tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät treân theá giôùi.

ÔÛ caùc nöôùc phaùt trieån, acid acetic ñöôïc duøng chuû yeáu trong coâng nghieäp toång
hôïp höõu cô vì vaäy yeâu caàu acid acetic phaûi coù noàng ñoä cao, saïch, ít taïp chaát. Ngoaøi
vieäc duøng laøm giaám aên, hieän nay acid acetic coøn ñöôïc duøng laøm vaät lieäu phuï trong
coâng nghieäp saûn xuaát cao su thoâ, do ñoù noàng ñoä khoâng caàn cao laém nhöng vaán ñeà
taïp chaát ñoøi hoûi raát khaét khe.

Hieän nay, chöa theå ñaët vaán ñeà saûn xuaát acid acetic baèng phöông phaùp toång hôïp
vì nöôùc ta vaãn chöa coù ñuû ñieàu kieän ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu cuûa phöông
phaùp naøy. So vôùi phöông phaùp toång hôïp, phöông phaùp hoùa goã coù ñôn giaûn hôn veà
maët quaù trình vaø thieát bò nhöng vôùi yeâu caàu khaét khe veà maët baûo veä moâi tröôøng
hieän nay thì vieäc tieán haønh phöông phaùp naøyseõ gaëp nhieàu khoù khaên veà maët nguyeân
lieäu.

Trong khi ñoù coâng ngheä vi sinh hieän nay vaø trong töông lai phaùt trieån maïnh meõ,
ñaõ vaø laø cô sôû cuûa ngaønh saûn xuaát nhö sinh toång hôïp caùc acid amin, thuoác khaùng
sinh, caùc acid höõu cô,…ñoù laø nhôø khaû naêng phaùt trieån kyø dieäu cuûa vi sinh vaät vaø khaû
naêng xuùc taùc ñaëc hieäu caùc phaûn öùng hoùa hoïc cuûa enzym coù trong cô theå vi sinh vaät.

Beân caïnh ñoù, vieäc söû duïng enzym ñeå saûn xuaát acid höõu cô khoâng nhöõng taän
duïng ñöôïc nguoàn pheá lieäu cuûa ngaønh khaùc (noâng nghieäp, coâng nghieäp thöïc
phaåm,…) maø noù coøn baûo veä gia ñình khoûi bò oâ nhieãm, duy trì caân baèng sinh thaùi cho
giôùi haïn töï nhieân. Khoâng nhöõng vaäy, phöông phaùp naøy chæ yeâu caàu thieát bò ñôn
giaûn, nguyeân lieäu deã kieám,…maëc duø noù cuõng coù nhöõng nhöôïc ñieåm laø thieát bò coàng
keành, khoâng thu ñöôïc saûn phaåm coù noàng ñoä cao.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản