Luận văn : Phân tích quan điểm Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học”

Chia sẻ: huyenlinh_vu_1691

Bước vào thời kỳ đổi mới, trên cơ sở phân tích khoa học các điều kiện trong nước và quốc tê, Đảng ta nêu ra những quan điểm mới chỉ đạo quá trình thực trương đã đề ra, đẩy mạnh CNH – HĐH đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luận văn : Phân tích quan điểm Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học”

Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01
Luận văn
Đề tài: Phân tích quan điểm Phát triển nhanh, hiệu
quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi
trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học
1
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01Mục lục
I. ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................................................4
NỘI DUNG ..............................................................................................................6
II.
2.1. Một số khái niệm .................................................................................................6
2.2. Tại sao phả i “phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh
tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công xã hội, bảo vệ MTTN và bảo tồn đa dạng
sinh học” .........................................................................................................................7
2.3. Một số chính sách, chương trình cụ thể nhằm thực hiện quan điểm trên.
10
2.4. Những thành tựu đạt được và hạn chế.......................................................... 13
2.4.1. Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam ............................................................... 13
2.4.2. Kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế v ới tiến bộ và công bằng xã hội, bảo
vệ MTTN và bảo tồn đa dạ ng sinh học” ................................................................ 14
A. Tăng trưởng kinh tế với vấn đề giải quyết việc làm ......................................... 14
B. Tăng trưởng kinh tế với nâng cao thu nhập cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo
15
C. Tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.............................. 16
Tỷ lệ chi phí cho giáo dục ở Việt Nam 2000-2005.................................................. 17
D. Tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh
học ……………………………………………………………………………….17
2.4.3. Những mặt hạn chế .................................................................................... 18
2.5. Một số ý kiến để khắc phục những hạn chế và thực hiện hiệu quả hơn
nữa quan điểm của
Đảng………………………………………………………………………………..21
III. KẾT LUẬN ........................................................................................................... 24
DANH M ỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................... 25
2
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01BÁO CÁO MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
Đề tài:
“Phân tích quan điểm: Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng
kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự
nhiên, bảo tồn đa dạ ng sinh học”


DANH SÁCH NHÓM 01

STT HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ SINH VIÊN


1 TRẦN NGỌC HÙNG QTKD D 54 543064


2 VŨ THỊ HUYỀN (Nhóm trưởng) KTC 54 541341


3 HOÀNG VĂN LỘC KTC 54 541351


4 NGUYỄN THỊ M ẾN KTC 54 541249


5 NGÔ THỊ HỒNG NHUNG KTC 54 541367


6 BÙI THỊ BÍCH PHƯỢNG KTB 54 541258


7 ĐẶNG THỊ THU TRANG KTC 54 541391


8 NGUYỄN THỊ MINH TRANG KTC 54 541392
3
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bước vào thờ i kì đổi mớ i, trên cơ sở phân tích khoa học các điệu kiện trong nước
và quốc tế , Đảng ta nêu ra những quan điểm mới chỉ đạo quá trình thực hiện CNH –
HĐH đất nước trong điều kiện mới. Những quan điểm này được Hội ngh ị lầ n thứ bảy,
Ban Chấp hành Trung ương khóa VII nêu ra và được phát triển, bổ sung qua các Đại
hộ i VIII, IX, X của Đảng. Một trong những quan điểm cơ bản của Đảng về CNH –
HĐH thời kỳ đổi mới đó là: “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng
kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự
nhiên, bảo tồn đa dạ ng sinh học”.
Xây dựng CNXH ở nước ta thực chấ t là nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Để th ực hiện mục tiêu đó, trước hết kinh
tế phải phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Chỉ có như vậy mớ i có khả năng xóa
đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển văn
hóa, giáo dục, y tế, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng… Mục tiêu đó thể
hiện sự phát triển vì con người, mọi con người đều được hưởng thành quả của phát
triển. Sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững có quan hệ chặt chẽ với bảo vệ môi
trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Môi trường tự nhiên và sự đa dạng sinh
học là môi trường sống và hoạt động kinh tế của con người. Bảo vệ môi trường tự
nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, chính là bảo vệ điều kiện sống của con người và
cũng là nộ i dung của sự phát triển bền vững.
Sau hơn 20 năm đ ổi mới đât nước (kể từ năm 1986) theo con đường CNH – HĐH
tiến nên CNXH với những quan điểm như vậy thì nước ta đã đạt được nh ững thành
tựu đáng ghi nhận( về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội…). Tuy nhiên, bên cạnh
những thành tựu đạt được vẫn còn 1 số hạn chế nhất định. Trước tình hình đó thì

4
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

Đảng và nhà nước ta cần có những biện pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn nữa những
quan điể m, chủ trương đã đề ra, đẩy mạnh CNH – HĐH đưa nước ta trở thành nước
công nghiệp hiện đạ i.

Do vậy, để hiểu và nhận thức đúng đắn hơn nữa quan điểm của Đảng trong thời
kỳ đổi mới đất nước, nhóm chúng em xin tìm hiểu đề tài: “Phân tích quan điểm:
Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện
tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh
học”. Trong quá trình tìm hiểu, phân tích, nhóm không tránh khỏi nh ững khuyết
điểm. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý của cô để bài làm được hoàn thiện hơn
nữa.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
5
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01
II. NỘI DUNG
2.1. Một số khái niệm
 Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững
Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững là phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tạ i
mà không làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng đầy đu rnhu cầu của thế hệ tương lai.
Phát triển bền vững phải bảo đảm có sự phát triển kinh tế h iệu quả, xã hội công bằng
và môi trường được bảo vệ, gìn giữ. Để đạt được điều này, tất cả các thành phần kinh
tế - xã h ội, nhà cầm quyền, các tổ chức xã hội... phải bắt tay nhau thực hiện nhằ m
mục đích dung hòa 3 lĩnh vực chính: Kinh tế - xã hộ i – môi trường.

 Công bằng xã hộ i:
Theo quan điểm của các nhà kinh điển Mác-Lenin, dưới công bằng xã hội, công
bằng xã hội là sự ngang bằng nhau giữa ngườ i và người trong xã hội chủ yếu về
phương diện phân phối sản phẩm xã hội theo nguyên tắc: cống hiến lao động ngang
nhau thì hưởng thụ n gang nhau. Công bằng xã hội là một giá trị cơ bản định hướng
cho việc giải quyết mối quan hệ giữa người với người trong tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội theo nguyên tắc: cống hiến về vật chất và tinh thần ngang nhau cho sự
phát triển xã hội thì đ ược hưởng ngang nhau những giá tr ị vậ t chất và tinh thần do xã
hộ i tạo ra, phù hợp với khả năng thực hiệ n của đất nước.

 Tiến bộ xã hộ i:
Là 1 khái niệm phản ánh sự vận động của xã hội từ thấp đến cao, từ đơn giản đến
phức tạp, là sự vận động của loài người từ hình thái kinh tế - xã hội này lên tới hình
thái kinh tế - xã hội khác cao hơn, hoàn thiện hơn, cả về cơ sở hạ tầng về kinh tế đên
kiến trúc thượng tầng về pháp lý, chính trị và các hình thái ý thức xã hộ i.


6
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

Một xã hội vận động theo hướng đi lên chủ nghĩa xã hội phải là một xã hộ i ngày càng
giàu có về thể chất, đem lại cho con người cuộc sống ngày càng đầy đủ, sung túc hơn.
Cái đích hướng tới tiến bộ xã hội phả i là con người, là sự phát triển toàn diện của con
người.

2.2. Tại sao phải “phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế
đi đôi với thực hiện tiến bộ và công xã hội, bảo vệ MTTN và bảo tồn đa dạng
sinh học”

Lịch sử công nghiệp hóa thế giới cho đến nay đã trải qua hơn 200 năm, kể từ cuộc
cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ thứ XVIII ở nước Anh. Khi đó, theo cách hiểu
đơn giản, công nghiệp hóa đơn thuần chỉ là quá trình thay thế lao động thủ công bằng
lao động sử dụng máy móc, nhằm biến một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước
công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế, chính trị , xã hội
mà quá trình phát triển công nghiệp hóa ở mỗ i quốc gia có những sự khác biệt. Ở Việt
Nam, đường lố i công nghiệp hóa có thể chia ra làm 2 thời kỳ chính, trước và sau khi
đổ i mới ( Đại hội Đảng VI -1986).
Trước thời kỳ đổi mới, quá trình công nghiệp hóa của nước ta diễn ra trong bối
cảnh tình hình trong nước và quốc tế luôn diễn biến phức tạp và không thuận chiều.
Thực hiện công nghiệp hóa được 4 năm (1960 – 1964) thì đế quốc Mỹ mở rộng chiến
tranh phá hoạ i ra miền Bắc. Đất nước phải trực tiếp thực hiện đồng thời hai nhiệ m vụ
chiến lược: Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa xây dựng kinh
tế, miền Nam thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc. Khi đất nước vừa thống nhất
(1975), cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội được vài năm thì lại xả y ra chiến tranh biên
giới phía bắc, rồi kết thúc cuộc chiến này lại kéo theo sự cấm vận của Mỹ. Như vậy,
trước thời kỳ đổi mới, nước ta có khoảng 25 năm tiến hành công nghiệp hóa theo 2
giai đoạn: từ 1960 đến 1975 công nghiệp hóa ở miền Bắc và từ 1975 – 1985 công
nghiệp hóa trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh đó, Đại hộ i Đảng III xác định rõ
mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là xây dựng một nền kinh tế xã

7
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

hộ i chủ ngh ĩa cân đối và hiện đại; bước đầu xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của
chủ nghĩa xã hội. Đó là mục tiêu cơ bản, lâu dài, phải thực hiện qua nhiều giai đoạn.
Sau năm 1986 Đảng và nhà nước ta đã nhấn mạnh: Phát triển theo định hướng XHCN
đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế vớ i công bằng và tiến bộ xã hội. Đại
hội VII đã nhấn mạnh “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã
hội, phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường”.
Xây dựng xã hội ở nước ta thực chất là nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng dân chủ, văn minh.Để thực hện mục tiêu đó, trước hết kinh tế phải phát
triển nhanh, hiệu quả, bền vững. chỉ có như vậy mới có khả năng xóa đói giảm nghèo,
nâng cao đờ i sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế ,
rút ngắn khoảng cách chênh lệch ở các vùng vớ i nhau.
Mặt khác, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội có mối quan hệ chặt chẽ,
tác động lẫn nhau. Mỗi bước tăng trưởng kinh tế lại tạo ra điều kiện để thực hiện tiến
bộ và công bằng xã hộ i cao hơn nữa. Vì vậy cần “thực hiện tiến bộ và công bằng xã
hộ i ngay trong từng bước và từng chính sách phats triển”. điều đó đòi hỏi phải kết
hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từn lĩnh
vực, địa phương, thực hiện tố t các chính sách xã hộ i trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn
quyền lợi ngh ĩa vụ , cống hiến, hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ và bền vững hơn cho
phát triển kinh tế xã hội.
Sự phát triển nhanh, hiệu quả bền vững có quan hệ chặt chẽ vớ i bảo vệ môi trường tự
nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Môi trường tự nhiên và sự đa dạng sinh học là môi
trường sống và hoạt động kinh tế của con người. Bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo
tồn đa dạng sinh học chính là bảo vệ đ iề u kiện sống của con ngườ i và cũng là nội
dung của sự phát triển bền vững. Nếu môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên bị cạn kiệt,
rừng bị tàn phá, đất bị xói mòn và tình trạng sa mạc hoá, biến đổi khí hậu, nguy cơ
nước biển dâng… làm thu hẹp không gian sinh tồn của con người chẳng những tác
động tiêu cực đến cuộc sống hiện tại mà còn đe doạ sự phát triển của các thế hệ tương
lai.
8
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

Đối với nước ta, tình trạng ô nhiễm môi trường và những nguy cơ do biến đổi khí hậu
và nước biển dâng là những thách thức to lớn. Vì vậy, phát triển kinh tế phải gắn chặt
với bảo vệ và cải thiện môi trường; chủ đ ộng đối phó với hiểm họa nước biển dâng;
sử dụng công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, phát triển kinh tế xanh là nội
dung có tác động mạnh nhất đến phát triển bền vững, phải được thể hiện trong toàn bộ
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như trong từng lĩnh vực, ở từng
địa phương, đơn vị.
Mặt khác bước vào thời kỳ đổ i mới, các điều kiện trong nước có nhiều thay đổi.
Trong nước, chúng ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợ i, vượt qua nhiều khó khăn, thách
thức, nhất là nh ững tác động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu
vực và toàn cầu, đạ t được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, đất nước đã ra
khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung
bình. Diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi. Thế và lực của nước ta vững mạnh
thêm nhiều; vị thế của Việ t Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo ra những tiền
đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng
cuộc sống của nhân dân. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với
tiề m năng. Kinh tế phát triển chưa bền vững. Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu
quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, các cân đố i kinh tế vĩ mô chưa vững chắc,
cung ứng điện chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quy hoạch, kế hoạch và việc huy
động, sử dụng các nguồn lực còn hạn chế, kém hiệu quả, đầu tư còn dàn trải; quản lý
nhà nước đối với doanh nghiệp nói chung còn nhiều yếu kém, việc thực hiện chức
năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước còn bất cập. Tăng trưởng kinh tế vẫn
dựa nhiề u vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng, chậm chuyển sang phát triển theo
chiều sâu. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có một số mặt yếu kém chậm được khắc phục,
nhất là về giáo dục, đào tạo và y tế; đạo đức, lố i sống trong một bộ phận xã hội xuống
cấp. Môi trường ở nhiều nơi đang b ị ô nhiễ m nặng; tài nguyên, đất đai chưa được
quản lý tốt, khai thác và sử dụng kém hiệu quả, chính sách đất đai có mặt chưa phù
hợp. Thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là
9
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

những điểm cản trở sự p hát triển. Nền tảng để Việt Nam trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đạ i chưa được hình thành đầy đủ. Vẫn đang tiề m ẩn những yếu tố
gây mất ổn định chính tr ị - xã h ội và đe dọa chủ quyền quốc gia.
Trên cơ sở phân tích khoa hoc các điều kiện đó, Đảng ta nêu ra các quan điể m
mới chỉ đạo quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều
kiện mới. Một trong những quan điểm khá quan trọng của Đảng về công nghiệp hóa,
hiện đại hóa thời kỳ đổi mới là: “Phát triển nhanh, hiệu quả , bền vững; tăng trưởng
kinh tế đ i đôi vớ i thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên
bảo tồn đa dạng sinh học”.

2.3. Một số chính sách, chương trình cụ thể nhằm thực hiện quan điểm trên.

 Chương trình 134

Chương trình 134 là tên thông dụng của Chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở,
nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
mà Chính phủ Việt Nam áp dụng từ năm 2004 nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ xóa
nghèo cho các hộ dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Sở dĩ gọi là Chương trình 134 vì số
hiệu của Quyết định của Thủ tướng chính phủ Việt Nam phê duyệt ch ương trình này
là 134/2004/QĐ-TTg.

 Chương trình 135

Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc
thiểu số và miền núi (hay đọc là: "chương trình một-ba-năm"), là một trong các
chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam do Nhà nước Việt Nam triển khai từ
năm 1998. Chương trình được biết đến rộng rãi dưới tên gọi Chương trình 135 do
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt thực hiện chương trình này
có số hiệu văn bản là 135/1998/QĐ-TTg. Theo kế hoạch ban đầu, chương trình sẽ kéo
dài 7 năm và chia làm hai giai đoạn; giai đoạn 1 từ năm ngân sách 1998 đến năm
2000 và giai đoạn 2 từ năm 2001 đến năm 2005. Tuy nhiên, đến năm 2006, Nhà nước


10
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

Việt Nam quyết đ ịnh kéo dài chương trình này thêm 5 năm, và gọi giai đoạn 1997-
2006 là giai đoạn I. Tiếp theo là giai đoạn II (2006-2010).

 Chính sách hỗ trợ lãi suất 4% cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trong năm 2009, Nhà nước hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân
hàng để sản xuất - kinh doanh, nhằm giảm giá thành sản phẩm hàng hoá, duy trì sản
xuất, kinh doanh và tạo việc làm, trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của kh ủng
hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới. Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay
là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay th ực tế nằm trong khoảng thời
gian quy định.

 Chính sách giao đất giao rừng

Giao đất, giao rừng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo sự chuyển
đổi cơ cấu kinh tế, xã hội ở đ ịa bàn nông thôn, đồng thời nâng cao tinh thần trách
nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Chính sách
giao đất giao rừng thực sự đã trở thành đòn bẩy để phát triển kinh tế Lâm nghiệp và
nông thôn. Đồng thời nó cũng thể hiện sự biến đổi to lớn từ sản xuất lâm nghiệp
truyền thống sang sản xuất lâm nghiệp có sự tham gia của toàn xã hội. Chúng ta có
thể thấy được chính sách giao đất giao rừng thực sự có vai trò rất lớn trong công cuộc
bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

 Dư án 661 về trồng mới 5 triệu ha rừng

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng là một chương trình kinh tế - xã hội - s inh thái trọng
điểm của Nhà nước Việt Nam theo đó sẽ trồng mới 5 triệu hecta rừng và bảo vệ diện
tích rừng hiện có trong thời kỳ từ năm 1998 đến năm 2010 nhằm nâng cao độ che phủ
của rừng Việt Nam lên mức 43% vào năm 2010. Dự án được Quốc hội Việt Nam phê
chuẩn bằng Nghị quyết số 08/1997/QH10 và được Thủ tướng Chính phủ Việt
Nam chỉ đạo thực hiện bằng Quyết định s ố 661/QĐ - TT ngày 29/7/1998. Dự án, vì
thế, hay được gọi tắt là Dự án 661.

11
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

Dự án được triển khai qua ba giai đoạn:

Giai đoạn 1998 -2000: trồng mới 70 vạn hecta;

Giai đoạn 2001-2005: trồng mới 1,3 triệu hecta, khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ
sung 65 vạn hecta;

Giai đoạn 2006 -2010: trồng mới 2 triệu hecta.

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 31.650 tỷ đồng.

 Chính sách tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo.

Thủ tướng Nguyễ n Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 0 8/2011/QĐ-TTg
ngày 26/01/2011 về việc tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực
hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương
trình hỗ trợ giả m nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Người được bố
trí vào chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (PCTX) được lựa ch ọn từ cán bộ,
công chức tỉnh, huyện và từ trí thức trẻ tình nguyện là đố i tượng của Dự án thí điể m
tuyển chọn 600 tri thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm PCTX thuộc
62 huyện nghèo đươc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo:

Định mức hỗ trợ: 30.000 đồng/tháng/hộ , thời gian thực hiện chính sách bắt đầu
từ 01/3/2011; Việc hỗ trợ được thực hiện theo phương thức chi trả bằng tiền trực tiếp
cho hộ n ghèo trên địa bàn theo định kỳ hàng quý (30.000 đồng/hộ/tháng x 3 tháng =
90.000 đồng), r iêng tháng 3/2011 được chi trả cùng quý II/2011.

 Hỗ trợ xuất khẩu nông sản:

Đối với sản phẩm gạo: Hỗ trợ lãi suất thu mua lúa gạo trong vụ thu hoạch, hỗ trợ
lãi suất cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo, hỗ trợ lãi suất xuất khẩu gạo trả chậm, bù lỗ
cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thưởng xuất khẩu.12
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

Đối với mặt hàng cà phê: Hoàn phụ thu, bù lỗ cho tạm trữ cà phê xuất khẩu, bù
lỗ cho doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, hỗ trợ lãi suất tạm trữ, thưởng xuất khẩu.

 Luật bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường được ban hành lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 1 năm 1994 và
sửa đổi bổ sung năm 2005. Nhằ m mục đích nâng cao hiệu lực quản lý Nhà n ước và
trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức
xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường nhằm
bảo vệ s ức khoẻ nhân dân, bảo đảm quyền con ngườ i được sống trong môi trường
trong lành, phục vụ s ự nghiệp phát triển lâu bền của đất nước, góp phần bảo vệ môi
trường khu vực và toàn cầu.

2.4. Những thành tựu đạt được và hạn chế.
2.4.1. Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Một trong những thành quả nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổ i mới
chính là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao khá ổn định. Thời kỳ từ năm 1986 tới nay là
thời kỳ đổi mới, tốc độc tăng trưởng bình quân 1986 1990 là 4,5%, thời kỳ 1991-1995
là 8,2%, thời kỳ 1996-2000 là 7% và từ 2001-2007 là 7,6%. Tốc độ tăng trưởng kinh
tế ngang bằng Hàn Quốc và chỉ đứng sau Trung Quốc
Bên cạnh những thành tựu về tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế của nước ta trong
những năm qua, đã có những chuyển dịch tích cực. Xem xét cơ cấu kinh tế theo ba
ngành (nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ) thì thấy rằng tỉ trọng nông nghiệp trong
GDP đã giả m và tỉ trọng công nghiệp đã tăng lên tương ứng, nếu như năm 1995 tỷ
trọng nông nghiệp là 27,18% thì năm 2006 xuống còn 20,36% trong khi đó công
nghiệp đã tăng từ 28,76% lên 41,56%. Cơ cấu kinh tế nhiề u thành phần cũng có
những chuyển biến tích c ực, tỷ trọng của khu vực nhà nước có xu hướng giả m, tỷ
trọng của khu vực ngoài nhà nước ngày càng tăng. Tuy nhiên, do sự phát triển của
khoa học công nghệ còn hạn chế nên tăng trưởng kinh tế ở nước ta vẫn ch ủ yếu dựa


13
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

vào tăng trưởng theo chiều rộng, dựa vào khai thác tài nguyên do đó sự tăng trưởng
này chưa thực sự vững chắc.

2.4.2. Kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế v ới tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ
MTTN và bảo tồn đa dạng sinh học”

Tăng trưởng kinh tế ở nước ta trong giai đoạn vừa qua đã góp phần tạo cơ sở để
bước đầu giải quyết vấn đề công bằng và tiến bộ xã hội. Công bằ ng xã hội là công
bằng về các quyền của con người (các quyền sống của con người) và về điều kiện
thực hiện các quyền đó (điều kiện sống) của các cá nhân (hay rộng hơn là của cả chủ
thể xã hội. Tuy nhiên, trong các xã hội phát triển hiện đạ i, trong tư duy phát triển hiện
đại, nội hàm của công bằng xã hội được bổ sung, mở rộng và phát triển đáng kể. Điều
này thể hiện ở nộ i dung quan trọng nhất của công bằng xã hội không phải là công
bằng về phân phối thu nhập mà là công bằng về cơ hội phát triển. Từ đó dẫn tới một
nhận thức mới về công bằng xã hộ i là quy vấn đề công bằng xã hộ i về cơ hội phát
triển và năng lực thực hiện cơ hội, nội hàm của công bằng xã hội sẽ phải bao hàm cả
công bằng sự công bằng trong việc phân phối các cơ hội và điều kiện thực hiện cơ
hộ i. Trong xã hội, khi một chủ thể có cơ hội phát triển bình đẳng vớ i các chủ thể khác
thì có ngh ĩa là chủ thể ấy có cơ sở bền vững để đạt được và duy trì một cách vững
chắc sự công bằng trong thu nhập. Tác động của tăng trưởng kinh tế với việc giả i
quyết vấn đề công bằng và tiế n bộ xã hội ở nước ta có thể xem xét trên các mặt sau:

A. Tăng trưởng kinh tế với vấn đề giải quyết việc làm

Giải quyết việc làm cho người lao động gắn với sự phát triển của thị trường lao
động, có tác động không chỉ đối với sự phát triển kinh tế , mà còn góp phần giả i quyết
một vấn đề cấp thiết và cơ bản là chuyển đổi cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu đòi hỏi
của nền kinh tế hiện nay. Đó là tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu quả nguồn lao
động xã hội; là yếu tố quyết đ ịnh để phát huy nhân tố con ngườ i, ổn đ ịnh và phát triển
kinh tế, làm lành mạnh xã hộ i, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc
của nhân dân.
14
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

Sau 25 năm thực hiện công cuộc đổ i mớ i đất nước, vấn đề lao động, việc làm ở nước
ta đã từng bước được giả i quyết theo hướng tuân theo quy luật khách quan c ủa kinh tế
hàng hóa và thị trường lao động, góp phần đưa nền kinh tế nước ta phát triển đạt được
những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Hằng năm nước ta có khoảng 1,7 triệu
người bước vào độ tuổi lao động, số lượng lao động tăng hằng năm khoảng 2%/năm.
Năm 2000 nước ta có 37,6 triệu lao động, năm 2005 là 42,5 triệu và năm 2006 là
43,35 triệu. Số lao động được giải quyết việc làm bình quân hằng năm khoảng 1,5 đến
1,6 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệ p thành thị giảm từ 5,88% năm 1996 xuống còn
5,31% năm 2005 và đến năm 2006 còn 4,82%. Tuy nhiên vùng nông thôn tỷ lệ thiếu
việc làm vẫn ở mức khá cao, nhất là ở khu vực đồng bằng.

B. Tăng trưởng kinh tế với nâng cao thu nhập cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo

Năm 1999 2002 2004

Cả nước 295 356 448

Phân theo thành thị và nông thôn:

-Thành th ị 517 622 815

-Nông thôn 225 275 378

Phân theo vùng:

-ĐB sông Hồng 280 353 488

-Đông Bắc 210 269 380

-Tây Bắc 210 197 266

-Bắc Trung Bộ 212 235 317

-Duyên Hải Nam Trung bộ 253 306 415

-Tây Nguyên 345 244 39015
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

-Đông Nam Bộ 528 620 833

-ĐB sông Cửu Long 342 371 471

Bảng: Thu nhập thực tế bình quân đầu người ĐVT: (1000đ/ người/tháng)
Thành tựu tăng trưởng trong gần hai thập kỷ đã góp phần làm tăng mức GDP bình
quân đầu người hằng năm từ 114 USD năm 1990 lên 397 USD năm 2000 và 809 USD
năm 2007. Điều này đã góp phần làm giảm tỷ lệ nghèo đói từ 51.8% năm 1993 xuống
còn 19,5 % năm 2004, có nghĩa là Việt Nam đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch
toàn cầu “giả m một nửa tỷ lệ nghèo vào năm 2005” mà Liên hợp quốc đề ra. Đây là
một thành tựu được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhất là so với một số nước trong
khu vực và trên thế giới.

C. Tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế

Về nâng cao dân trí: Kết quả xóa mù chữ, phổ cập GD tiểu học đã được duy trì,
củng cố và phát huy. Chủ trương PCGD THCS đang được triển khai tích cực, hiện đã
có 20 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Một số tỉnh và thành phố
đã bắt đầu thực hiện PCGD bậc trung học (bao gồm THPT, THCN và dạy nghề). Số
năm đi học bình quân của cư dân 15 tuổi trở lên tăng liên tục từ 4,5 (vào năm 1990)
lên 6,34 (vào năm 2000) và đến năm 2003 là 7,3. Bình đẳng giới trong giáo dục tiếp
tục được đảm bảo. Đây là những thành tựu quan trọng, nhất là khi so sánh với các
nước có trình độ phát triển kinh tế và thu nhập tính theo đầu dân tương đương hoặc
cao hơn nước ta.
Về đào tạo nhân lực: Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 13% năm 1998 đã tăng lên trên
23% năm 2003. Chất lượng nguồn nhân lực đã có chuyển biến tích cực. Trong những
thành tựu tăng trưởng kinh tế của đất nước hơn 10 năm qua có phần đóng góp rất
quan trọng của đội ngũ lao động, mà tuyệt đại đa số được đào tạo ở trong nước. Nước
ta cũng đã bắt đầu chủ động đào tạo được nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu lao
động.


16
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

Về bồi dưỡng nhân tài: việc đào tạo, bồi dưỡng học sinh, sinh viên có năng khiếu
đã được chú trọng và đạ t được nh ững kết quả rõ rệt. Nhà nước và một số ngành, địa
phương đã dành một phần ngân sách để triển khai chương trình đào tạo cán bộ trình
độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ) trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, quản lý v.v. ở các
nước tiên tiến. Số cán bộ này, sau khi tốt nghiệp đã trở về nước công tác và bắt đầu
phát huy tác dụng.
Tỷ lệ chi phí cho giáo dục ở Việt Nam 2000-2005

Năm 2000 2002 2003 2004 2005
Tổng chi cho giáo 23,219 34,088 37,552 54,223 68,968
dục(1000tỷ)
Tỷ lệ chi/GDP(%) 5,3 7,8 6,1 7,6 8,3
Tỷ lệ NS cho giáo 3,2 4,7 3,7 4,6 5
dục/GDP
Nguồn: Vietnamnet: Chi tiêu cho giáo dục: Những con số “ giật mình”- Vũ Quang
Việt 13/2/2006).
Về y tế , công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có những tiến bộ đáng kể. Tuổi
thọ bình quân nếu năm 1995 mới đạt 62,5 tuổi thì đến năm 2007 đã đạt 73,3 tuổi.
Tuổi th ọ tăng do những thành tựu về y tế và chăm sóc sức khoẻ. Đến năm 2006 số cơ
sở khám chữa bệnh là 13232 cơ sở với 198,4 giường bệnh và hơn 200 nghìn cán bộ y
tế, bình quân có khoảng 6,3 bác sỹ trên một vạn dân. Số hộ ở nông thôn được sử dụng
nước sạch đạt tỷ lệ 62%.
D. Tăng trưởng kinh tế với b ảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh
học

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, chúng ta đã đạt được nhiều
thành tựu quan trọng trong lĩnh vực BVMT. Hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về
BVMT đã được hoàn thiện một bước với sự ra đời của Luật BVMT 2005 và Luật Đa
dạng sinh học 2008. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường đã được tăng
cường. Tổng cục Môi trường được thành lập với vai trò quản lý, tổ chức và điều phối

17
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

các hoạt động BVMT trên phạm vi cả nước. Lực lượng Cảnh sát môi trường được
hình thành, hoạt động ổn đ ịnh, phát huy tác dụng trong đấu tranh phòng chống tội
phạm về môi trường. UBBVMT lưu vực các sông lớn, tổ chức quản lý môi trường ở
các Bộ, ngành và địa phương được thiết lập, bước đầu hoạt động có hiệu quả. Các dự
án đầu tư cải thiện môi trường, chi th ường xuyên cho công tác BVMT được bảo đảm
ở mức tốt hơn. Nhìn chung, các điều kiện cơ bản, thiết yếu làm tiền đề, tạo thế và lực
cho công tác BVMT thời gian tới đã được đáp ứng.
Ý thức, trách nhiệm BVMT trong xã hội được nâng cao. Nhiều vấn đề môi trường
bức xúc, kéo dài được giải quyết dứt điểm. Các giải pháp BVMT trong các dự án phát
triển KT - XH đã được quan tâm đầu tư thực hiện. Đã xuất hiện nhiều mô hình đô thị
xanh, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất xanh, mô hình kinh tế sinh thái. Các ngành,
lĩnh vực đã huy động được nhiều nguồn lực, sự hỗ trợ của quốc tế và từng bước chủ
động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó thì vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học
cũng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm mà điển hình là hệ thống vườn quốc gia
như: vườn quốc gia Cúc Phương, vườn quốc gia Cát Bà, Cát Tiên, Bạch Mã, Ba
Vì…Hệ thống vườn quốc gia này không chỉ là những kho báu với nhiều loài động vật
quý hiếm như bò tót, voi châu Á, gà lôi hồng tía, vượn đen má vàng... mà còn là kiểu
rừng nguyên sinh tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng ẩm nhiệt đới thấp vớ i nhiều loại gỗ
quý như: gõ, giáng hương, trắc, cẩ m lai... cùng nhiều loạ i cây cổ thụ hàng chục người
ôm không xuể. Đây chính là môi trường sống quan trọng và có ý ngh ĩa nhất đối với
việc bảo tồn sự đa dạng sinh học, bao gồm cả những loài đang b ị đe dọa tuyệt chủng,
có giá trị nổ i bật toàn cầu theo quan điể m cả về khoa học lẫn bảo tồn.
2.4.3. Những mặt hạn chế

Trong những năm qua, tuy nước ta đã đạt được nh ững thành quả quan trọng như
đánh giá trên đây, song vẫn còn không ít yếu kém và khuyết điểm về tăng trưởng kinh
tế, công bằng và tiến bộ xã hội cũng nh ư việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với công
bằng và tiến bộ xã hội ở Việt Nam. Những thành tựu đạt được chưa tương xứng với


18
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

tiề m năng. Chất lượng, năng suất, hiệu qu ả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.
Tăng trưởng kinh tế còn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng, chậ m
chuyển sang phát triển theo chiều sâu. Huy động và hiệu quả sử dụng các nguồ n lực
còn hạn chế; lãng phí, thất thoát còn nhiều; hiệu quả đầu tư thấp. Tiêu hao nguyên
liệu, năng lượng còn rất lớn. Việc khai thác và sử dụng tài nguyên chưa thật hợp lý và
tiế t kiệm. Các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc, bội chi ngân sách, thâm h ụt
cán cân thương mại còn lớn, lạm phát còn cao. Môi trường sinh thái nhiều nơi bị ô
nhiễm nặng.

Tăng trưởng kinh tế tuy đạt cao và tương đối ổn định song chưa bền vững và chất
lượng tăng trưởng thấp. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của các doanh nghiệp và
của sản phẩm còn thấp. Theo đánh giá củ a diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), nguyên
nhân chủ yếu dẫn đến thứ hạng năng lực cạnh tranh (GCI) của Việt Nam thấp là nạn
tham nhũng, bộ máy hành chính kém hiệu quả, kết cấu hạ tầng chưa thích hợp, lực
lượng lao động chưa được đào tạo tương xứng, quy đ ịnh về thuế bấ t hợp lý, khả năng
tiếp cận các nguồn tài chính yếu.

Về khía cạnh công bằng xã hội cũng bộc lộ một số yếu kém. Khoảng cách giàu
nghèo giữa các tầng lớp dân cư, giữa thành thị và nông thôn, giữa miền xuôi và miền
núi đang có xu hướng dãn ra. Hệ số GINI của Việt Nam vẫn ở mức cao và có xu
hướng tăng, việc xoá đói giảm nghèo có x u hướng chậm lại, số hộ tái nghèo tăng lên.
Mô hình tăng trưởng và phân bổ nguồn lực là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp mạ nh nhất là
lâu dài đến việc tạo lập công bằng và tiến bộ xã hội. Mô hình " thị trường- hướng về
xuất khẩu" được triển khai trên thực tế lại chệch sang xu hướng" thị trường- thay thế
nhập khẩu". Tăng trưởng cao nhưng không mở rộng cơ hội việc làm tương ứng. Phân
phối thu nhập không được thực hiện một cách đồng đều. Một phần lớn thu nhập được
chuyển sang những người sở h ữu các ngu ồn lực khác ngoài lao động thay vì chuyển
một phần thoả đáng cho những người sở hữu sức lao độ ng mà thiếu các nguồ n lực
khác. Vì vậ y, khoảng cách giữa nhóm người giàu và nhóm người nghèo ngày càng

19
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

dãn ra. Có một nhóm người giàu nhanh nhờ đặc quyền tiếp cận với các nguồn lực
phát triển. Cơ chế xin-cho, bảo hộ nhà nước, cộng thêm vào đó là môi trường kinh
doanh không bình đẳng, cơ hội phát triển của tư nhân bị hạn chế, hình thành các nhóm
lợi ích mạnh, làm méo mó quy hoạch và định hướng phát triển. Nhìn ở một khía cạnh
khác, tình trạng chênh lệch thu nhập và phân hoá giàu nghèo cung như bất bình đẳng
có phần gia tăng trong thời gian qua ở nước ta phản ánh một xu hướng của quá trình
công nghiệp hoá, hiện đạ i hoá

Về vấn đề giáo dục, y tế: Chất lượng giáo dục đại trà, đặc biệt ở bậc đại học còn
thấp; phương pháp giáo dục còn lạc hậu và chậm đổi mới. Kiến thức cơ bản về xã hội,
kỹ năng thực hành và khả năng tự học của số đông học sinh phổ thông còn kém. Nhà
trường phổ thông vẫn chưa khắc phục được tình trạng thiên về dạy chữ, nhẹ về dạy
người. Công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS và THPT còn chưa
được quan tâm đúng mức. Các điều kiện bảo đảm phát triển giáo dục còn nhiều bất
cập. Đội ngũ giáo viên vừa thiếu vừa thừa, chưa đồng bộ; trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ của một bộ phận còn thấp. Một số hiện tượng tiêu cực trong giáo dục chậm
được giải quyết. Tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan tồn tại từ nhiều năm nay, có
những biểu hiện tiêu cực nhưng chưa tìm được giải pháp cơ bản để ngăn chặn có hiệu
quả. Bệnh thành tích đã tác động đến quá trình giảng dạy, học tập, đánh giá học sinh,
cũng như công tác quản lý giáo dục, và đây là một trong những nguyên nhân làm cho
việc đánh giá tình hình giáo dục, nhất là về chất lượng, chưa phản ánh hết thực chất.
Về y tế : Chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng
của nhân dân. Điều kiện chăm sóc y tế cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân
tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Đầu tư c ủa Nhà nước cho y tế còn thấp, phân bổ và
sử dụng nguồn lực chưa hợp lý y tế cơ sở vừa yếu, vừa thiếu nên không điều tr ị
được những bệnh khó. Hầu hết người dân đều có tư tưởng đưa người bệnh vượt tuyến
về các chuyên khoa, các viện ở Trung ương gây nên tình trạng quá tả i cho tuyến trên,20
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

trong khi đó các thầy thuốc tuyế n dưới hầ u như không có việc, kỹ năng chuyên môn
cũng vì thế mai một, giảm sút.
Về môi trường: Chất lượng môi trường đang tiếp tục xấu đi gây ảnh hưởng tiêu cực
đến sức khỏe và đời sống của nhân dân. Ô nhiễm đất, nước, không khí đang lan rộng,
có nơi ở mức độ trầm trọng, không những tại các khu công nghiệp, khu đô thị dân cư
đông đúc mà cả ở những vùng nông thôn. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác tràn lan,
quá mức, thiếu sự kiểm soát. Nguồn nước mặt, nước ngầm nhiều nơi bị suy thoái, cạn
kiệt, đã xuất hiện các ’’dòng sông chết’’. Đa dạng sinh học tiếp tục bị suy giảm, gây
mất cân bằng sinh thái ở nhiều nơi. Biến đổi khí hậu đã gây ra triều cường, lũ, lụt,
mưa, bão với cường độ ngày càng lớn, diễn biến phức tạp, khó lường. Lịch sử của
ngành khí tượng chưa bao giờ thấy hiện tượng lượng mưa trong một ngày gần bằng
lượng mưa của cả một năm như ở miền Trung nước ta trong năm vừa qua. Hàng năm,
chúng ta phải hứng chịu hàng chục cơn bão, mưa lũ làm chết hàng trăm người, gây
thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Thành quả xây dựng và phát triển của địa phương
trong nhiều năm chỉ sau một đợt thiên tai có thể biến mất nếu không dự báo đúng và
có biện pháp ứng phó kịp thời. Những vấn đề nêu trên nếu không có giải pháp cấp
thiết, thỏa đáng sẽ là lực cản lớn đối với quá trình phát triển KT - XH, đe dọa nghiêm
trọng sự phát triển bền vững của đất n ước.

2.5. Một số ý kiến để khắc phục những hạn chế và thực hiện hiệu quả hơn nữa
quan điểm của Đảng.

Một là, trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên trì thực hiện đường lối
và mục tiêu đổi mới, kiên đ ịnh và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác -
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên đ ịnh mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội. Đổi mới toàn diện, đồng bộ với những bước đ i thích hợp. Tích cực, chủ động hội
nhập kinh tế quốc tế phải gắn với chú trọng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, giữ
vững truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc. Mở rộng, phát huy dân chủ phải gắn21
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân, cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp và cả cộng đồng.

Hai là, phải thật sự coi trọng chất lượng, hiệu quả tăng trưởng và phát triển bền
vững. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý,
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngoài
nước, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh
tế. Phát triển lực lượng sản xuất phải đồng thời xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất
phù hợp; củng cố và tăng cường các yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của
nền kinh tế. Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng từ chủ
yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu,
nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, bảo đảm phát triển nhanh và bền
vững, nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế; huy động và sử dụng có hiệu quả
các nguồn lực; từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. Tiếp tục hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường đ ịnh hướng xã hội chủ nghĩa.

Ba là, phải coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện
tiến bộ và công bằng xã hội;bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân, nhất là đối với người nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, đặc
biệt là trong tình hình kinh tế khó khăn, suy giảm; gắn phát triển kinh tế với phát triển
văn hoá, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại, thực hiện tốt hai
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển, nâng cao chất lượng
giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và
kinh tế tri thức. Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động,
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tạo bước tiến rõ rệt về thực
hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo; cải
thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tiếp tục xây dựng nền văn hoá Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp
của dân tộc đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
22
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

Bốn là,bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó có hiệu quả với
biến đổi khí hậu. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường,
tiếp cận mô hình ’’tăng trưởng xanh’’ đã được đề cập trong Chiến lược phát triển KT
- XH giai đoạn 2010 - 2 020 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên CNXH. Chúng ta cần kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh
xã hội với BVMT, ứng phó với BĐKH; xây dựng năng lực nội sinh nhằm sử dụng và
phát triển các công nghệ tiết kiệm tài nguyên, nguyên liệu, năng lượng, thân thiện với
môi trường, phát triển kinh tế xanh vì đây là động lực chủ yếu, làm thay đổi cơ cấu
kinh tế, thúc đẩy quá trình cải cách và tái cấu trúc kinh tế chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của đất nước ta.

Năm là ,tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã
hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội; ngăn
chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; triển
khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực, chủ động hội
nhập quốc tế.
23
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01
III. KẾT LUẬN
Việt Nam đang trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước với nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải thực hiện tốt các định
hướng, quan điểm mà Đảng đã đề ra. Bên cạnh những quan điểm như: công nghiệp
hóa gắn với hiện đại hóa và gắn với phát triển kinh tế tri thức; công nghiệp hóa hiện
đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
kinh tế quốc tế; lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển
nhanh và bền vững, khoa học công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hóa
hiện đại hóa thì phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên bảo tồn đa dạng
sinh học là quan điểm cũng đáng quan tâm trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
ngày nay. Phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực
hiện tiến bộ và công bằng xã hội là vấn đề quan trọng trong công cuộc công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay cũng như về lâu dài. Bên cạnh đó thì bảo vệ môi
trường, bảo tồn đa dạng sinh hoc không phải nhằm mục đích hạn chế quá trình phát
triển kinh tế mà nhằm mục đích đảm bảo hiệu quả kinh tế cao hơn cho quá trình phát
triển tất yếu này. Do đó, bảo vệ môi trường và tăng trưởng kinh tế có sự thống
nhất.Có phát triển mới có kinh phí đầy đủ dành cho việc bảo vệ môi trường và có bảo
vệ môi trường mới đảm bảo sự phát triển lâu dài và ổn đ ịnh. Trước tình hình như vậy
thì Đảng và nhà nước cần có những chính sách hợp lý để khuyến khích, thúc đẩy các
cá nhân tổ chức thực hiện tốt hơn nữa chủ trương đường lối đã đề ra. Đồng thời cần24
Đường lối cách mạ ng của Đảng cộng sản Việt Nam Nhóm 01

có những biện pháp chặt chẽ hơn nưa để xử lý vi phạm, khắc phục những hạn chế của
nên kinh tế thị trường đ ịnh hướng chủ nghĩa xã hội.

Là sinh viên một trường đại học – thế hệ chủ nhân tương lại của đất nước thì mỗi
cá nhân chúng ta cần nhận thức rõ chủ trương đường lố i của Đảng và nhà nước, ra sức
học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để góp phần xây dựng một nước Việt Nam
“dân giàu nước mạnh, xã hộ i công bằng, dân chủ văn minh” .

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Na m – NXB chính
trị quốc gia Hà Nộ i 2009.

2. Giáo trình Kinh tế chính tr ị Mác-Lênin - NXB chính trị Quốc gia 2006.
3. Giáo trình kinh tế phát triể n - NXB Lao độ ng - xã hội, Hà Nội 2006.
4. Văn kiện Đại hội ĐCSVN lần thứ VI, VII, VIII, IX, X. NXB Sự thật, Hà Nộ i.
5. www.tailieu.vn
6. www.tailieuhay.vn
7. www.google.com
25
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản