LUẬN VĂN:Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Chia sẻ: tuanhoangbank123

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần đường biên hòa.', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LUẬN VĂN:Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

LUẬN VĂN
Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty
Cổ phần Đường Biên Hòa
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

LỜI NÓI ĐẦU

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có các hoạt động:
nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện tại của cả nền kinh tế, của
chính doanh nghiệp, từ đó, vạch ra các chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn,
nhằm mục đích cuối cùng là tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Một trong những hoạt
động quan trong đó là phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh và đánh giá hiệu
quả việc sử dụng vốn kinh doanh, thông qua đó tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn, cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tương lai của doanh
nghiệp.
Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa là công ty có quy mô lớn, hoạt động kinh
doanh trên lĩnh vực tiêu dùng thực phẩm. Công ty đã có đóng góp to lớn trong quá
trình phát triển nền kinh tế Việt Nam. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với công ty Cổ
phần Đường Biên Hòa là công ty đi trước trong bước tiến công nghệ về chất lượng sản
phẩm cũng như đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho người tiêu dùng.
Trong quá trình tìm hiểu về tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty Cổ
phần Đường Biên Hòa được sự giúp đỡ của thầy giáo Trần Quang Tính kết hợp với
những kiến thức đã được học, chúng em đã tìm hiểu, nghiên cứu, và hoàn thành đồ án
môn học tài chính tín dụng về đề tài “ Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh
của công ty Cổ phần Đường Biên Hòa”.
Nội dung của đề tài này gồm ba chương chính :
 Chương 1 : Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh.
 Chương 2 : Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Đường
Biên Hòa.
 Chương 3 : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
của công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trong thời gian đến.
Do thời gian hạn hẹp và trình độ còn nhiều hạn chế, nên đề tài không thể tránh
những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô bộ môn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn !
GVHD: Trần Quang Tính Trang ii Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC


PHẦN TRĂM
TÊN CÔNG VIỆC ĐẢM NHẬN
ĐÁNH GIÁ
1.1.& 1.2.: Khái niệm và
phân loại vốn kinh doanh
Nguyễn Thị Diệp 100%
2.1. Giới thiệu về công ty
Phần 3: Giải pháp
1.3.&1.4.: Vốn cố định và
vốn lưu động
Trần Thị Mỹ
2.2. Thực trạng sử dụng vốn 100%
Phương
của công ty CP Đường Biên
Hòa
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá
VCĐ và VLĐ
2.3. Nhận xét tình hình sử
Hồ Hoàng Vi 100%
dụng vốn tại công ty CP
Đường Biên Hòa trong thời
gian qua
GVHD: Trần Quang Tính Trang iii Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................. i
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC ....................................................................... iii
MỤC LỤC ................................................................................................................. iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU ....................................................................................... vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH ........................................................................................ vii
PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH ........................................... 1
1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh ........................................................................ 1
1.2. Phân loại ......................................................................................................... 1
1.2.1. Căn cứ vào phạm vi tài trợ ........................................................................ 1
1.2.2. Căn cứ vào thời gian tài trợ ...................................................................... 1
1.2.3. Căn cứ vào tính chất sở hữu nguồn tài chính .......................................... 1
1.2.4. Căn cứ vào hình thức huy động vốn ......................................................... 2
1.2.5. Căn cứ vào tính pháp lý ............................................................................ 2
1.3. Vốn cố định ..................................................................................................... 2
1.3.1. Khái niệm .................................................................................................. 2
1.3.2. Đặc điểm ................................................................................................... 3
1.4. Vốn lưu động .................................................................................................. 4
1.4.1. Khái niệm .................................................................................................. 4
1.4.2. Đặc điểm ................................................................................................... 4
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn .................................................. 5
1.5.1. Vốn cố định ............................................................................................... 5
1.5.2. Vốn lưu động ............................................................................................. 6
PHẦN 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG
BIÊN HÒA ................................................................................................................. 8
2.1. Giới thiệu về công ty ....................................................................................... 8
2.1.1. Tổng quan về công ty ................................................................................ 8
2.1.2. Sản phẩm của công ty ............................................................................... 9GVHD: Trần Quang Tính Trang iv Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

2.2. Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
............................................................................................................................... 11
2.2.1. Quy mô hoạt động của doanh nghiệp ..................................................... 11
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá .............................................................................. 16
2.2.2.1. Chỉ tiêu phản ánh sử dụng vốn lưu động............................................ 16
2.2.2.2. Chỉ tiêu phản ánh sử dụng vốn cố định .............................................. 18
2.3. Nhận xét tình hình sử dụng vốn của công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
trong thời gian qua ............................................................................................... 21
2.3.1. Tình hình sử dụng và hiệu quả hoạt động vốn kinh doanh chung của
công ty trong thời gian qua................................................................................ 21
2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động ............................................... 25
PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA TRONG
THỜI GIAN TỚI ..................................................................................................... 30
KẾT LUẬN .............................................................................................................. 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 33
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................... 34
GVHD: Trần Quang Tính Trang v Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

DANH MỤC BẢNG BIỂU


Bảng 2.1: Bảng cân đối kế toán. .............................................................................. 11
Bảng 2.2: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. ........................................ 14
Bảng 2.3: Bảng so sánh các chỉ tiêu. ....................................................................... 15
Bảng 2.4: Bảng các chỉ tiêu đánh giá. ..................................................................... 20
Bảng 2.5. Bảng kết cấu vốn của công ty CP Đường Biên Hòa. .............................. 23
Bảng 2.6: Biến động về doanh thu qua 3 năm của công ty CP Đường Biên Hòa. 23
Bảng 2.7: Bảng tính vòng quay tổng TS và hiệu quả sử dụng vốn trong 3 năm. .. 24
Bảng 2.8: Tài sản lưu động của công ty CP Đường Biên Hòa. .............................. 26
Bảng 2.9: Cơ cấu TS lưu động................................................................................. 26
Bảng 2.10: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. .......................... 28
GVHD: Trần Quang Tính Trang vi Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

DANH MỤC HÌNH ẢNH


Hình 2.1: Logo của công ty CP Đường Biên Hòa. .................................................... 8
Hình 2.2: Các sản phẩm đường của công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. ................ 9
Hình 2.3: Các sản phẩm rượu của công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. ................. 11
Hình 2.4: Biểu đồ thể hiện tổng tài sản của công ty CP Đường Biên Hòa qua 3
năm. .......................................................................................................................... 21
Hình 2.5: Biểu đồ thể hiện doanh thu thuần và tổng lợi nhuận kế toán sau thuế. 22
Hình 2.6: Biểu đồ cơ cấu TSLĐ của công ty CP Đường Biên Hòa qua 3 năm. ..... 27
Hình 2.7: Biểu đồ thể hiện các khoản phải thu và TSNH. ..................................... 27
GVHD: Trần Quang Tính Trang vii Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM CAO


1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh
Vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp là một quỹ tiền tệ đặc biệt. Toàn bộ giá
trị ứng ra ban đầu và các quá trình tiếp theo cho sản xuất kinh doanh được gọi là vốn.
Vốn được biểu hiện cả bằng tiền lẫn cả giá trị vật tư tài sản và hàng hóa của doanh
nghiệp, tồn tại dưới cả hình thái vật chất cụ thể và không có hình thái vật chất cụ thể,
Từ đó có thể hiểu vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ
tài sản hữu hình và tài sản vô hình được đầu tư vào kinh doanh nhằm mục đích sinh
lời.
1.2. Phân loại
1.2.1. Căn cứ vào phạm vi tài trợ
 Nguồn vốn bên trong: chủ yếu trích lập từ lợi nhuận có được từ kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp.
 Nguồn vốn bên ngoài: bao gồm nguồn vốn liên doanh, lien kết, phát hành thêm
cổ phiếu, trái phiếu, tín dụng ngân hàng…
1.2.2. Căn cứ vào thời gian tài trợ
 Nguồn vốn tài trợ ngắn hạn: bao gồm tín dụng thương mại, các khoản chiếm
dụng về tiền lương, tiền thuế, tín dụng ngân hàng và các khoản phải trả khác…
 Nguồn vốn tài trợ dài hạn: bao gồm tín dụng ngân hàng dài hạn, phát hành trái
phiếu, huy động vốn góp cổ phần, liên doanh, bổ sung vốn từ lợi nhuận.
1.2.3. Căn cứ vào tính chất sở hữu nguồn tài chính
 Vốn đóng góp ban đầu của các chủ sở hữu: là nguồn vốn do chính những người
chủ doanh nghiệp trực tiếp đầu tư khi thành lập doanh nghiệp.
 Nguồn vốn tài trợ từ lợi nhuận sau thuế: các doanh nghiệp có thể làm tăng
nguồn vốn sở hữu bằng hình thức tự tài trợ từ lợi nhuận.
 Nguồn vốn bổ sung bằng cách kết nạp thêm các thành viên mới: các doanh
nghiệp thuộc loại hình công ty có thể huy động tăng thêm vốn bằng cách kêu gọi thêm
các nhà đầu tư mới để mở rộng quy mô kinh doanh.
 Nguồn vốn đi vay và chiếm dụng:GVHD: Trần Quang Tính Trang 1 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

 Nguồn vốn tín dụng ngân hàng: là một trong những nguồn quan trọng để tài trợ
vốn cho doanh nghiệp. Ngân hàng thương mại có thể cung cấp vốn tương ứng với thời
gian và quy mô mà doanh nghiệp có nhu cầu, yêu càu doanh nghiệp phải có tài sản
đảm bảo cho số tiền vay.
 Tín dụng thương mại: nguồn vốn này hình thành trong quan hệ mua bán chịu
giữa các doanh nghiệp với nhau, là một loại hình tín dụng ngắn hạn.
 Huy động bằng phát hành trái phiếu doanh nghiệp: tùy theo từng loại hình
doanh nghiệp mà luật pháp cho phép các doanh nghiệp được quyền phát hành trái
phiếu để huy động vốn.
 Các nguồn vốn chiếm dụng hợp pháp như tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiền thuế
chưa nộp, các khoản thanh toán khác…là những nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể sử
dụng trong thời gian ngắn nhằm giải quyết nhu cầu vốn trong quá trình kinh doanh.
1.2.4. Căn cứ vào hình thức huy động vốn
 Nguồn vốn huy động dưới dạng tiền
 Nguồn vốn huy động dưới dạng tài sản cố định hữu hình như góp máy móc
thiết bị, nhà xưởng, mặt bằng. Vốn góp dưới dạng tài sản vô hình như bằng phát minh
sáng chế, tay nghề, kinh nghiệm…
1.2.5. Căn cứ vào tính pháp lý
 Nguồn vốn huy động trên thị trường chính thức: là nguồn lực tài chính được
huy động theo cơ chế, quy định pháp lý, đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan
quản lý Nhà nước – là thị trường chủ yếu mà các doanh nghiệp tiếp cận.
 Nguồn vốn huy động trên thị trường không chính thức: như tín dụng nặng lãi,
đầu tư góp vốn với một pháp nhân không chính thức nhằm rửa tiền hoặc né tránh thuế.
1.3. Vốn cố định
1.3.1. Khái niệm
Vốn cố định của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản cố định
của doanh nghiệp. Tài sản cố định của doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn,
thời gian sử dụng dài, có chức năng là tư liệu lao động.
Tài sản cố định được chia làm hai loại:
 Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất cụ thể được chia
thành các nhóm sau:
­ Nhà cửa, vật kiến trúc.
GVHD: Trần Quang Tính Trang 2 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

­ Máy móc, thiết bị.
­ Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn.
­ Vườn cây lâu năm, súc vật làm viêc hoặc cho sản phẩm.
­ Các tài sản cố định hữu hình khác.
 Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất cụ thể, thể
hiện những giá trị lớn mà doanh nghiệp đã đầu tư, liên quan đến nhiều chu kỳ kinh
doanh, bao gồm các loại sau:
­ Quyền sử dụng đất.
­ Chi phí phí thành lập doanh nghiệp.
­ Chi phí về phát minh bằng sáng chế.
­ Chi nghiên cứu phát triển.
­ Chi phí về lợi thế thương mại.
­ Quyền đặc nhượng.
­ Nhãn hiệu thương mại…
Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng.
Tài sản cố định đang dùng.
Tài sản cố định chưa dùng.
Tài sản cố định khôneo công dụng kinh tế.
Phân loại tài sản cố định theo g cần dùng và đang chờ thanh lý.
Phân loại tài sản cố định thmục đích sử dụng.
1.3.2. Đặc điểm
Vốn cố định tham gia nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm và chuyển dần từng phần
vào giá thành sản phẩm tương ứng với phần hao mòn của tài sản cố định.
Vốn cố định được thu hồi dần từng phần tương ứng với phần hao mòn của tài sản
cố định, đến khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng, giá trị của nó được thu hồi về đủ
thì vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển.
Chi phối đến phương thức bù đắp và phương thức quản lý cố định.
Vốn cố định được bù đắp bằng biện pháp khấu hao, túc là trích lại phần giá trị
hao mòn của tài sản cố định. Tiền trích lại đó hình thành nên quỹ khấu hao.
Quản lí vốn cố định là quản lý quỹ khấu hao, cần phải lựa chọn phương pháp
khấu hao thích hợp để đảm bảo thu hồi vốn nhanh và bảo toàn được vốn.GVHD: Trần Quang Tính Trang 3 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

Quản lý mặt hiện vật vốn cố định la quản lý tài sản cố định. Cần phải phân loại
tài sản cố định theo những tiêu thức khác nhau để quản lý tốt.
Do đặc điểm của tài sản cố định là tham gia vào chu ký sản xuất nhưng vẫn giữ
nguyên hình thái vật chất, còn giá trị lại chuyển dần vào giá trị sản phẩm nên vốn cố
định được bảo toàn gồm 2 mặt giá trị và hiện vật.
Bảo toàn vốn cố định về mặt hiện vật không chi là giữ nguyên hình thái vật chất
và duy trì thường xuyên năng lực sản xuất ban đầu của nó.
Bảo toàn vốn cố định về mặt giá trị là phải duy trì được sức mua của vốn cố định
tại thời điểm hiện tại so với thời điểm bỏ vốn đầu tư ban đầu bất kể sự biến động của
giá cả, tỷ giá hối đoái, tiến bộ khoa học kỹ thuật.
1.4. Vốn lưu động
1.4.1. Khái niệm
Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản ngắn hạn của doanh
nghiệp phục vụ cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp chia làm hai loại:
 Tài sản ngắn hạn sản xuất
­ Nguyên nhiên vật liệu
­ Bán thành phẩm
­ Sản phẩm dở dang
­…
 Tài sản ngắn hạn
­ Sản phẩm, thành phẩm chờ tiêu thụ
­ Các loại vốn bằng tiền
­ Vốn trong thanh toán
­ Chi phí trả trước
­…
1.4.2. Đặc điểm
Đặc điểm của tài sản ngắn hạn là tham gia vào tưng chu kỳ sản xuất, tài sản ngắn
hạn bị tiêu dùng hoàn toàn trong việc chế tạo ra sản phẩ và thay đổi hình thái biểu
hiện.
Đặc điểm của tài sản ngắn hạn đã chi phối đến đặc điểm của vốn lưu động.
Vốn lưu động chuyển một lần toàn bộ vào giá thành sản phẩm mới được tạo ra.

GVHD: Trần Quang Tính Trang 4 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

Vốn lưu động được thu hồi một lần toàn bộ sau khi bán hàng và thu tiền về và lúc
đó kết thúc vòng tuần hoàn của vốn. Vì vậy muốn quản lý vốn lưu động cần phân loại
vốn lưu động theo các tiêu thức khác nhau đẻ xác định đúng trọng điểm và quản lý vốn
có hiệu quả hơn.
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.5.1. Vốn cố định
Sử dụng chỉ tiêu tổng hợp và phân tích sau đây:

DTT
HVCD =
VCD

Trong đó:
HVCD: Hiệu suất vốn cố định
DTTTK: Doanh thu thuần trong kỳ
VCDTK: Vốn cố định bình quân trong kỳ
Ý nghĩa của chỉ tiêu này: Phản ánh một đồng vốn cố định tạo ra bao nhiêu đồng
doanh thu.

LN
LVCD =
VCD


Trong đó:
LVCD: Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định
LNtt: Lợi nhuận trước thuế
VCDTK: Vốn cố định bình quân trong kỳ
Ý nghiã của chỉ tiêu này: Phản ánh một đồng vốn cố định tạo ra bao nhiêu đồng
lợi nhuận.
Hoặc chỉ tiêu hệ số hao mòn tài sản cố định

KHLK
HMTSCD =
NGTSCD

Trong đó:
HMTSCD : Hao mòn tài sản cố định
KHLK: Số tiền khấu hao lũy kế

GVHD: Trần Quang Tính Trang 5 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

NGTSCD: Nguyên giá tài sản cố định tại thời điểm đánh giá
Ý nghĩ của chỉ tiêu này: Phẩn ánh mức độ hao mòn của tài sản cố định trong
doanh nghiệp so với thời điểm ban đầu.

NGTSCD
TBTSCD =
CNTT


Trong đó:
TBTSCD: Hệ số trang bị tài sản cố định
NGTSCD: Nguyên giá tài sản cố định bình quân trong kỳ
CNTT: Số lượng công nhân trực tiếp sản xuất
Ý nghĩa của chỉ tiêu này: Phản ánh giá trị tài sản cố định bình quân trang bị cho
một công nhân trực tiếp sản xuất.
1.5.2. Vốn lưu động
Chỉ tiêu tốc độ luân chuyển vốn.
Tốc độ luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp nhanh hay chậm có thể đo
bằng chỉ tiêu số lần luân chuyển và kỳ luân chuyển.
Công thức xác định số lần luân chuyển (L)

M
L=
V


Trong đó:
L: Số lần luân chuyển trong kỳ
M: Tổng mức luân chuyển
V: Vốn lưu động bình quân trong kỳ
Công thức xác định kỳ luân chuyển (K)

360
K=
L


Trong đó:
K: Kỳ luân chuyển
L: Số lần luân chuyểnGVHD: Trần Quang Tính Trang 6 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

Chỉ tiêu mức doanh lợi vốn lưu động: Chỉ tiêu này được xác định bằng cách lấy
tổng số lợi nhuận trước thuế chia cho vốn lưu động bình quân trong kỳ.
Ngoài ra cón có thể sử dụng nhiều chỉ tiêu khác như mức tiết kiệm vốn, hàm
lượng vốn.
GVHD: Trần Quang Tính Trang 7 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

PHẦN 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
Hình 2.1: Logo của công ty CP Đường Biên Hòa.
2.1. Giới thiệu về công ty
2.1.1. Tổng quan về công ty
Công ty cổ phần Đường Biên Hoà toạ lạc tại đường số 1- Khu công nghiệp Biên
Hoà I – Đồng Nai, cách Thành phố Hồ Chí Minh 25km về phiá Đông Bắc, cách cảng
Cogido, cảng Đồng Nai và cảng Bình Dương khoảng 1,5km, rất thuận lợi cho việc lưu
thông đường bộ và đường thuỷ. Tại đây, Công ty có các nhà máy sản xuất đường
luyện, rượu các loại và một hệ thống kho bãi rộng lớn. Địa điểm này cũng là trụ sở
giao dịch chính của Công Ty.
Tổng diện tích mặt bằng của Công ty: 198.245,9m².
Tại Tây Ninh, Công ty có một nhà máy Đường thô năng suất 3.500 tấn/ngày với
tên gọi nhà máy Đường Biên Hòa – Tây Ninh, toạ lạc tại Xã Tân Bình, thị xã Tây
Ninh, với một nông trường và các nông trại trực thuộc có diện tích hơn 1000ha. Đây là
nơi cung ứng nguyên liệu cho sản xuất đường luyện và cũng là nơi sản xuất xuất ra
hàng ngàn tấn phân hữu cơ vi sinh phục vụ cho nông nghiệp.
Với tổng số lao động hơn 730 người, Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các
lĩnh vực :
 Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mía đường, các sản phẩm sản xuất có sử
dụng đường, sản phẩm sản xuất từ phụ phẩm và phế phẩm của ngành mía đường
 Mua bán máy móc, thiết bị vật tư ngành mía đường.
 Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các thiết bị ngành mía đường
 Thi công các công trình xây dựng và công nghiệp

GVHD: Trần Quang Tính Trang 8 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

 Mua bán, đại lý ký gởi hàng nông sản, thực phẩm công nghệ, nguyên liệu, vật
tư ngành mía đường
 Dịch vụ cho thuê kho bãi – vận tải
 Dịch vụ ăn uống
 Sản xuất và kinh doanh sản phẩm rượu các loại
Với hệ thống hơn 200 đại lý trải dài từ Bắc đến Nam và 4 chi nhánh: tại Thủ đô
Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố HCM và Thành phố Cần Thơ, các sản phẩm
của Công Ty đã được đông đảo người tiêu dùng trong cả nước biết đến và tin dùng.
2.1.2. Sản phẩm của công ty
 Sản phẩm đường
1. RE túi xanh dương 2. RS túi xanh lá 3. RE túi cành mai
4. Bổ sung Vitamin A 5. RS đóng bao 6. RE đặc biệt
7. RE que 8gr túi in 8. RE sản xuất 9. Stick Su


Hình 2.2: Các sản phẩm đường của công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
GVHD: Trần Quang Tính Trang 9 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

 Sản phẩm rượu
Là một trong các doanh nghiệp đầu đàn trong sản xuất và kinh doanh Đường,
nhưng Công Ty cũng chiếm thị phần không nhỏ trong việc sản xuất và phân phối ra thị
trường sản phẩm rượu các loại.
Từ những năm thuộc thập niên 80, Công Ty đã là một trong các đơn vị đầu ngành
sản xuất và xuất khẩu rượu mùi các loại ra thị trường trong và ngoài nước với sản
lượng hơn 1 triệu lít/ năm. Với thương hiệu “Rhum Hiệp Hòa” sản phẩm rượu của
Công Ty đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm qua và đã khẳng định được tên tuổi tại
các thị trường miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam …, để đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của người tiêu dùng Cty đã cho ra đời nhiều sản phẩm rượu Rhum mang hương vị
mới như: Chanh Rhum, Rhum Dâu, Rhum Cam, Rhum Tắc.
Rượu “Rhum Hiệp Hòa” tại các quán cà phê thường được pha với chanh, đường,
đá tạo ra một sản phẩm nước giải khát chanh Rhum rất thơm ngon. Các loại rượu
Rhum trái cây có thể ướp lạnh hoặc dùng trực tiếp.
Đáp ứng nhu cầu thị trường và phát huy thế mạnh của cây trái Việt Nam, Công
Ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất Rượu vang từ nho tươi nguyên chất từ vùng nho nổi
tiếng Ninh Thuận. Sản phẩm “Vang Biên Hòa” được sản xuất từ quả nho tươi theo
công nghệ lên men tiên tiến mang hương vị hài hòa, tạo cảm giác êm dịu khi dùng.
Sản phẩm rượu Vang Biên Hòa sẽ tạo cảm giác an tâm khi dùng do thành phần
lên men tự nhiên từ trái nho nên rất tốt cho tim mạch và đảm bảo sức khỏe của người
tiêu dùng.
“Happy Days”, thương hiệu của dòng sản phẩm rượu champagne của Công Ty
cũng là sản phẩm không thể thiếu trong các cuộc liên hoan, sinh nhật và đặc biệt là tại
các tiệc cưới. Từ nguồn nguyên liệu là vang nho thành phẩm được phối trộn với nước
mềm đã qua xử lý, rượu etylic và một số phụ gia thực phẩm phù hợp, dung dịch sẽ
được làm lạnh và tồn trữ trong thời gian dài để đảm bảo tính ổn định của sản phẩm
trước khi được nạp gaz để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng,
Công ty CP Đường Biên Hòa đã đưa ra thị trường các sản phẩm rượu cao cấp như:
Marten, St Napoleon, Whisky, Martini .v.v… Trong đó rượu Marten được nhập từ Cty
Lucien Barnard. Các sản phẩm rượu cao cấp của Cty có thể dùng trực tiếp hoặc pha
với soda đều đảm bảo hương vị đặc biệt khó quên.

GVHD: Trần Quang Tính Trang 10 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...
Vang nho 13o Champange đỏ 10o St Napoleon 39o Marten 39o
Rượu Rhum 29o Rhum dâu 29o Rhum cam 29o Rhum chanh 29o
Hình 2.3: Các sản phẩm rượu của công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
2.2. Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
2.2.1. Quy mô hoạt động của doanh nghiệp
Bảng 2.1: Bảng cân đối kế toán.
ĐVT: 1.000.000 VNĐ
Chỉ tiêu 2009 2008 2007 2006
TÀI SẢN
Tài sản ngắn hạn 532.632 277.754 362.065 329.832
Tiền và các khoản
86.126 19.559 12.831 31.649
tương đương tiền
Các khoản đầu tư
tài chính ngắn 1.372 175.900 147.000
hạn
Các khoản phải
241.481 90.907 92.280 85.551
thu ngắn hạn
Hàng tồn kho 201.271 165.314 77.619 64.513
Tài sản ngắn hạn
3.753 601 3.434 1.120
khác


GVHD: Trần Quang Tính Trang 11 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

Tài sản dài hạn 352.108 320.771 307.362 259.949
Các khoản phải
52.750 14.724 12.303 26.704
thu dài hạn
Tài sản cố định 263.750 281.993 276.448 231.239
Tài sản cố định
236.629 177.308 204.093 227.311
hữu hình
Nguyên giá 477.807 388.105
Giá trị hao mòn
-241.178 -210.797
lũy kế
Tài sản cố định
thuê tài chính
Nguyên giá
Giá trị hao mòn
lũy kế
Tài sản cố định
5.803
vô hình
Nguyên giá 12.995 10.703
Giá trị hao mòn
-3.667 -2.633
lũy kế
Chi phí xây dựng
17.793 96.615 66.551 694
cơ bản dở dang
Bất động sản đầu

Nguyên giá
Giá trị hao mòn
luỹ kế
Giá trị BĐS còn
lại
Các khoản đầu tư
34.354 22.020 17.770 1.370
tài chính dài hạn


GVHD: Trần Quang Tính Trang 12 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

Tài sản dài hạn
1.254 2.034 841 636
khác
Tổng cộng tài sản 884.740 598.525 669.426 589.781

NGUỒN VỐN

Nợ phải trả 456.207 267.295 289.043 235.903

Nợ ngắn hạn 331.847 110.900 103.053 74.511

Nợ dài hạn 124.360 156.395 185.990 161.392

Nợ khác
NGUỒN VỐN
428.533 331.230 380.383 353.878
CHỦ SỞ HỮU
Vốn chủ sở hữu 425.466 331.060 376.514 353.311
Vốn đầu tư của
185.316 185.316 168.477 162.000
chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ
154.477 154.477 154.477 154.477
phần
Cổ phiếu quỹ
Lợi nhuận chưa
52.983 -43.276 35.625
phân phối
Các quỹ 17.934
Vốn khác của chủ
36.834
sở hữu
Nguồn kinh phí
3.066 170 3.870 567
và quỹ khác
Lợi ích của cổ
đông thiểu số
Tổng cộng nguồn
884.740 598.525 669.426 589.781
vốn
GVHD: Trần Quang Tính Trang 13 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

Bảng 2.2: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
ĐVT: 1.000.000 VNĐ
Chỉ tiêu 2009 2008 2007 2006
Tổng doanh thu
hoạt động kinh 1.191.283 792.245 643.351 767.947
doanh
Các khoản giảm
1.835 2.157 1.971 1.824
trừ doanh thu
Doanh thu thuần 1.189.448 790.088 641.379 766.124

Giá vốn hàng bán 1.027.577 739.767 564.927 667.687

Lợi nhuận gộp 161.871 50.321 76.452 98.437
Doanh thu hoạt
13.581 17.507 22.166 9.996
động tài chính

Chi phí tài chính 3.274 72.446 13.529 26.868

Trong đó: Chi phí
27.696
lãi vay
Chi phí bán hàng 18.791 19.235 14.636 15.230
Chi phí quản lý
25.507 19.649 17.034 13.777
doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh 127.880 -43.503 53.420 52.556
doanh

Thu nhập khác 274 566 652 237

Chi phí khác 31 185 439 1.266

Lợi nhuận khác 243 381 -1.029
Tổng lợi nhuận kế
128.123 -43.122 53.633 51.528
toán trước thuế
Chi phí thuế
12.150 1.409
TNDN hiện hành


GVHD: Trần Quang Tính Trang 14 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

Chi phí thuế
-4.114 -1.254
TNDN hoãn lại
Chi phí thuế
8.036 155 4.106
TNDN
Lợi nhuận sau thuế 120.087 -43.276 53.633 47.421
Lợi ích của cổ đông
thiểu số
Lợi nhuận sau thuế
(đã loại trừ lợi ích
120.087 -43.276 47.421
của cổ đông thiểu
số)
Số lượng cổ phiếu
19 17 16
lưu hành
Lợi nhuận trên
một cổ phiếu (EPS)


Nhận xét:
Để thấy rõ hoạt động và hiệu quả kinh doanh nghiệp, ta lập bảng so sánh sau:
Bảng 2.3: Bảng so sánh các chỉ tiêu.
ĐVT: 1.000.000 VNĐ
Chênh lệch
Chỉ tiêu 2008 2009
Tăng/(giảm) %
1 2 3 4=3-2 5=3/2
Doanh thu 792.245 1.19.1283 399.038 150.36
Doanh thu
790.088 1.189.488 399.400 150.54
thuần
Chi phí bán
19.235 18.791 -444 97.69
hàng
CPQLDN 19.649 25.507 5.858 129.83
Tổng lợi
-43.122 128.123 171.245 -297.11
nhuận


GVHD: Trần Quang Tính Trang 15 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

trước thuế
Lợi nhuận
-43.276 120.087 163.363 -277.49
sau thuế


Qua bảng so sánh trên, ta thấy doanh thu của doanh nghiệp năm 2009 là 399.400
tỷ đồng tăng 50.54% so với năm 2008 thể hiện sự hoạt động hiệu quả của doanh
nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2009 là 25.507 tỷ đồng tăng 29.83% so với
năm 2008 trong khi chi phí bán hàng năm 2009 là 18.791 tỷ đồng giảm 2.31%. Như
vậy có thể nói Công ty quản lý chi phí hoạt động tốt góp phần làm tăng doanh thu
trong kỳ.
Đánh giá một cách tổng quát báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần
Đường Biên Hòa, ta khẳng định rằng tình hình hoạt động kinh doanh của công ty là
khả quan. Nhìn từ doanh thu, ta thấy doanh thu tăng 50.54% công ty đang hoạt động
tốt.
Nếu dựa theo bảng cân đối kế toán, ta thấy tổng tài sản của doanh nghiệp năm
2009 là 884.790 tỷ đồng tăng 48% so với năm 2008. Tài sản tăng là do hàng tồn kho
tăng(121.87%) và công ty không đầu tư vào các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.
Về nguồn vốn, tổng nợ năm 2009 là 456.207 tỷ đồng tăng 70.67% so với năm
2008. Điều này cho thấy công ty không bị các đơn vị khác chiếm dụng vốn, vì vốn chủ
sở hữu của công ty tương đương với các khoản vay nên công ty sẽ không bị phụ thuộc
vào các đơn vị chiếm dụng vốn, hay nói cách khác công ty sẽ linh hoạt hơn trong việc
sử dụng vốn.
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá
2.2.2.1. Chỉ tiêu phản ánh sử dụng vốn lưu động

Doanh thu tín dụng
 Vòng quay phải thu KH =
PTKHBQ

Cụ thể như sau:
 Năm 2007:
643351
Vòng quay phải thu KH= = 7,24 (vòng)
(92280  85551) / 2
­ Năm 2008:

GVHD: Trần Quang Tính Trang 16 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

792245
Vòng quay phải thu KH = = 8,65 (vòng)
(90907  92280) / 2

­ Năm 2009:
1191283
Vòng quay phải thu KH = = 7,17 (vòng)
( 241481  90907) / 2


360

Kỳ thu tiền bình quân =
Vòng quay phải thu KH

Cụ thể như sau:
 Năm 2007:
360
Kỳ thu tiền bình quân = =49,7  50 (ngày / vòng)
7,24

 Năm 2008:
360
Kỳ thu tiền bình quân = = 41,62  42 (ngày / vòng)
8,65

 Năm 2009:
360
Kỳ thu tiền bình quân = = 50,21  51 (ngày / vòng)
7,17

Chỉ tiêu này nói lên năm 2007 mỗi đồng vốn lưu động sẽ cho 7,24 đồng doanh
thu thuần hay vốn lưu động sẽ thực hiện 7,24 vòng luân chuyển trong năm và độ dài
bình quân một vòng luân chuyển là 50 ngày. Năm 2008 mỗi đồng vốn lưu động sẽ cho
8,65 đồng doanh thu thuần hay vốn lưu động sẽ thực hiện 8,65 vòng luân chuyển trong
năm và độ dài bình quân một vòng luân chuyển là 42 ngày. Năm 2009 mỗi đồng vốn
lưu động sẽ cho 7,17 đồng doanh thu thuần hay vốn lưu động sẽ thực hiện 7,17 vòng
luân chuyển trong năm và độ dài bình quân một vòng luân chuyển là 51 ngày. Vậy
trong năm 2008 doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả hơn so với năm 2007, số vòng
quay tăng 1,41 vòng/năm hay số vòng luân chuyển bình quân giảm 8 ngày. Còn năm
2009 doanh nghiệp sử dụng vốn chưa hiệu quả so với năm 2008, số vòng quay giảm
1,48 vòng/năm hay số vòng luân chuyển bình quân tăng 9 ngày.
Từ kết quả này ta tính được số vốn chưa tiết kiệm do tốc độ luân chuyển giảm.
1191283 9
= 29782,1 (triệu đồng)
360GVHD: Trần Quang Tính Trang 17 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

 Giá vốn hàng bán
Vòng quay hàng tồn kho =
Tồn kho bình quân
Cụ thể như sau:
 Năm 2007:
564927
Vòng quay hàng tồn kho = = 7,95 (vòng)
(77619  64513) / 2

 Năm 2008:
739767
Vòng quay hàng tồn kho = = 6,09 (vòng)
(165314  77619) / 2

 Năm 2009:
1027577
Vòng quay hàng tồn kho = = 5,61 (vòng)
(201271  165314) / 2
360
 Chu kỳ chuyển hóa hàng tồn kho =
Vòng quay hàng tồn kho

Cụ thể như sau:
 Năm 2007:
360
Chu kỳ chuyển hóa hàng tồn kho = = 45,3  46 (ngày / vòng)
7,95

 Năm 2008:
360
Chu kỳ chuyển hóa hàng tồn kho = = 59,11  60 (ngày / vòng)
6,09

 Năm 2009:
360
Chu kỳ chuyển hóa hàng tồn kho = = 64,17  65 (ngày / vòng)
5,61

Chỉ tiêu trên cho thấy vòng quay hàng tồn kho năm 2007 là 7,95 vòng, năm 2008
là 6,09 vòng và năm 2009 là 5,61 vòng. Nhìn chung vòng quay hàng tồn kho qua 3
năm có sự giảm đi, năm 2008 giảm 1,5 vòng so với năm 2007 và năm 2009 giảm 0,48
vòng so với năm 2008, mà vòng quay hàng tồn kho càng nhỏ thì hiệu quả sử dụng vốn
càng tốt. Vậy việc sử dụng vốn năm 2009 hiệu quả hơn năm 2008 và 2007.
2.2.2.2. Chỉ tiêu phản ánh sử dụng vốn cố định

GVHD: Trần Quang Tính Trang 18 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

 Hiệu suất vốn cố định
DTTTK
HVCD =
VCDTK
Cụ thể như sau:
 Năm 2007:
641379
HVCD = = 2,53
(276448  231239) / 2

 Năm 2008:
790088
HVCD = = 2,83
( 281993  276448) / 2

 Năm 2009:
1189448
HVCD = = 4,36
( 263750  281993) / 2

Chỉ tiêu này đo lường việc sử dụng vốn cố định hiệu quả như thế nào? Cụ thể
năm 2007 mỗi đồng tài sản cố định được đầu tư tạo ra 2,53 đồng doanh thu thuần,
2008 mỗi đồng tài sản cố định được đầu tư tạo ra 2,83 đồng doanh thu thuần và năm
2009 mỗi đồng tài sản cố định được đầu tư tạo ra 4,36 đồng doanh thu thuần. Vậy hiệu
quả sử dụng vốn năm 2008 cao hơn năm 2007 là 0,3 đồng vốn cố định bỏ ra và hiệu
quả sử dụng vốn năm 2009 cao hơn 1,53 đồng vốn cố định bỏ ra so với năm 2008.


 Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định
LNtt
LVCD =
VCDTK
Cụ thể như sau:
 Năm 2007:
53663
LVCD = = 0,21
(276448  231239) / 2

 Năm 2008:
(43122)
LVCD = = - 0,75
(281993  276448) / 2

 Năm 2009:
128123
LVCD = = 0,43
(263750  281993) / 2

GVHD: Trần Quang Tính Trang 19 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn cố định tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.
Như kết quả trên ta thấy một đồng vốn cố định tạo ra 0,21 đồng lợi nhuận tại năm
2007, tạo ra 0,43 đồng lợi nhuận tại năm 2009, riêng năm 2008 thì không tạo ra lợi
nhuận mà còn bị thua lỗ. Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định càng lớn thì hiệu quả sử dụng
vốn càng cao. Vậy năm 2008 sử dụng vốn chưa hiệu quả so với năm 2007, giảm 0,96
đồng, còn năm 2009 sử dụng vốn hiệu quả hơn nhiều so vói năm 2008, tăng 1,18
đồng.
 Hao mòn tài sản cố định

KHLK
HMTSCD =
NGTSCD

Cụ thể như sau:
 Năm 2008:
( 210797)  ( 2633)
HMTSCD = = - 0,54
388105  10703
 Năm 2009:
( 241178)  ( 3667)
HMTSCD = = - 0,5
477807  12995
Chỉ tiêu này cho thấy công ty vẫn chưa cần phải thay thế tài sản cố định mới.
Tất cả những số liệu trên được liệt kê theo bảng dưới đây:
Bảng 2.4: Bảng các chỉ tiêu đánh giá.
2007 2008 2009


STT Các chỉ tiêu Giá trị Giá trị Giá trị
Vòng quay phải
1 7,24 8,65 7,17
thu KH


Kỳ thu tiền bình
2 50 42 51
quânGVHD: Trần Quang Tính Trang 20 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

Vòng quay hàng
3 7,95 6,09 5,61
tồn kho

Chu kỳ chuyển
4 46 60 65
hóa hàng tồn kho

Hiệu suất vốn cố
5 2,53 2,83 4,36
định
Tỷ suất LN vốn cố
6 0,21 - 0,75 0,43
định

Hao mòn tài sản
7 - 0,54 - 0,5
cố định


2.3. Nhận xét tình hình sử dụng vốn của công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trong
thời gian qua
2.3.1. Tình hình sử dụng và hiệu quả hoạt động vốn kinh doanh chung của công ty
trong thời gian qua.


900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2007 2008 2009
Tổng tài sản

Hình 2.4: Biểu đồ thể hiện tổng tài sản của công ty CP Đường Biên Hòa qua
3 năm.
Nhìn vào biểu đồ thể hiện tổng tài sản của công ty CP Đường Biên Hòa ta thấy
công ty CP Đường Biên Hòa là một công ty có quy mô hoạt động lớn trong lĩnh vực
hàng tiêu dùng và chế biến thực phẩm. Qua biểu đò ta thấy tổng tài sản của công ty
tăng không đều qua các năm. Tổng tài sản của năm 2007 là 669.426 triệu đồng, sang
GVHD: Trần Quang Tính Trang 21 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

năm 2008 là 598.525 triệu đồng giảm 11,9% và năm 2009 so với năm 2008 thì tổng tài
sản 50,07 %.
Đối với tài sản ngắn hạn ta thấy 2008 so với 2007 giảm xuống 23,2 %, nguyên
nhân của sự tụt giảm này là do các khoản phải thu ngắn hạn, các khoản phải thu tài
chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn và tài sản ngắn hạn khác giảm xuống.
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm sụt lớn 99,22 %, các khoản phải thu ngắn
hạn giảm 1,49 % và đặc biệt là tài sản ngắn hạn khác giảm đến 82,5 %. Nhưng sang
năm 2009 thì tài sản ngắn hạn so với 2008 lại tăng lên đáng kể 91,8 %. Nguyên nhân
của sự tăng lên đáng kể này là do sự tăng lên của tiền và các khoản tương đương tiền
tăng đến 340,3 % và tài sản ngắn hạn tăng đột biến 524,5 %.
Đối với tài sản dài hạn thì năm 2008 so với 2007 tăng 4,36 %, nguyên nhân của
sự tăng lên này là do các khoản phải thu tăng 19,7 %, các khoản đầu tư tài chính dài
hạn tăng 23,9 % và tài sản dài hạn khác tăng đến 141,9 %. Nhưng sang năm 2009 thì
tài sản dài hạn lại tăng lên 9,8 % do các khoản phải thu dài hạn phải tăng đến 258,3 %
và các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 56,1 %.


1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

-200000
2007 2008 2009Doanh thu thuần
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế


Hình 2.5: Biểu đồ thể hiện doanh thu thuần và tổng lợi nhuận kế toán sau
thuế.
Nhìn vào biểu đồ ta thấy doanh thu của năm 2008 là 790.088 triệu đồng và năm
2007 641.379 triệu đồng tăng 23,1 % và lợi nhuận năm 2008 là – 43.276 triệu đồng

GVHD: Trần Quang Tính Trang 22 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

giảm 180,7 %. Ta thấy doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm là do giá vốn hàng bán
năm 2008 tăng thêm 30,9 %. Và năm 2009 doanh thu là 1.189.448 triệu đồng, năm
2008 là 790.088 triệu đồng. Vậy doanh thu tăng 50,56 % và lợi nhuận cũng tăng, năm
2009 lợi nhuận là 120.087 triệu đồng và năm 2008 là – 43.276 triệu, nguyên nhân của
sự tăng lên này là do giá vốn hàng bán tăng 38,9 %.
Bảng 2.5. Bảng kết cấu vốn của công ty CP Đường Biên Hòa.
ĐVT: 1.000.000 VNĐ
Năm 2009 2008 2007
Tỷ Tỷ Tỷ
Chỉ
Giá trị trọng Giá trị trọng Giá trị trọng
tiêu
(%) (%) (%)
Vốn
lưu 532.632 60,2 277.754 46.4 362.065 54,1
động
Vốn cố
352108 39,8 320.771 53,6 307.362 45,9
định
Tổng
884.740 598.525 669.426
vốn


Bảng 2.6: Biến động về doanh thu qua 3 năm của công ty CP Đường Biên
Hòa.
ĐVT: 1.000.000 VNĐ
Chênh lệch
2009/2008 2008/2007
Chỉ Tỷ lệ Tỷ lệ
2009 2008 2007 Giá trị Giá trị
tiêu % %
Doanh
thu 1189488 790088 641379 399360 50.5 148709 23.2
thuần
GVHD: Trần Quang Tính Trang 23 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

Giá
vốn
1027577 739767 564927 287810 39 174840 30.9
hàng
bán
Lợi
nhuận 161871 50321 76452 111550 222 - 26131 - 34.2
gộp
Chi
phí
18791 19235 14636 -444 - 2.3 4599 31.4
bán
hàng
Chi
phí 25507 19649 17034 5858 29.8 2615 15.4
QLDN
Chi
phí 31 185 439 - 154 - 83.2 - 254 - 57.9
khác


Nhìn vào bảng số liệu ta thấy hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007
– 2009 có hiệu quả thể hiện qua doanh thu qua 3 năm đều tăng. Về giá vốn hàng bán
năm 2008/2007 30,9 % tăng nhiều hơn so với doanh thu thuần là 7,7 %. Sang năm
2009/2008 thì giá vốn hàng bán cũng tăng lên so với sự tăng lên của doanh thu. Giá
vốn hàng bán tăng 39% và doanh thu thuần tăng 50,5 %. Giá vốn tăng, doanh thu tăng
làm cho lợi nhuận năm 2009/2008 tăng đến 222 %. Nhìn vào bảng số liệu ta thấy công
ty đã kiểm soát tốt chi phí bán hàng, chi phí bán hàng năm 2009 so với 2008 giảm 2,3
%. Công ty đã không kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp thể hiện qua các năm chi
phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lên. Đối với chi phí khác công ty đã kiểm soát tốt
thể hiện chi phí khác đã giảm khá nhiều qua các năm, cụ thể là 2008/2007 là 57,9 % và
năm 2009/2008 là 83,2 %.
Bảng 2.7: Bảng tính vòng quay tổng TS và hiệu quả sử dụng vốn trong 3
năm.
ĐVT: 1.000.000 VNĐ

GVHD: Trần Quang Tính Trang 24 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

Chỉ tiêu 2009 2008 2007 ĐVT

1. Doanh thu về
1.191.283 792.245 643.351 VNĐ
BH và CCDV

2. Tổng tài sản 884.740 598.525 669.426 VNĐ

3. Lợi nhuận - 43.122
128123 53.633 VNĐ
trước thuế
4. Vòng quay
tổng TS 1.34 1.32 0.96 Vòng
(4) = (1)/(2 )
5. Hiệu quả sử
dụng vốn kinh VNĐ
0.145 - 0.07 0.08
doanh
(5) = (3)/(2)


So với 2007, năm 2008 hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là 1,32 vòng tăng 0,36
vòng so với năm 2007. Chứng tỏ doanh nghiệp đã sử dụng hiệu quả tài sản hơn so với
năm 2007. Sang năm 2009 hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tiếp tục tăng 0,02 vòng.
Qua đây ta thấy được hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty ngày càng tốt,
nhưng để có một kết luận chính xác thì ta cần phải phân tích thêm các số liệu chi tiết
mà đắc biệt mà sẽ phân tích vốn lưu động của công ty để từ đó thấy được mặt tốt và
chưa tốt của công ty để tìm biện pháp khắc phục.
2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Như chúng ta đã biết điều kiện đầu tiên để tiến hành hoạt động sản xuất kinh
doanh là phải có vốn. Vốn là một trong những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất.
Trong đó vốn lưu động là bộ phận thứ hai có vai trò quan trọng trong việc tạo ra giá trị
sản phẩm – nó là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động sử dụng vào quá trình tái sản
xuất. Do chỉ tham gia một lần vào quá trình kinh doanh nên có chu kỳ ngắn, có thể
dùng vốn lưu động để điều tiết quá trình sản xuất. Chính vì vậy việc quản lý vốn lưu
động có hiệu quả sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho công ty.
GVHD: Trần Quang Tính Trang 25 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

Bảng 2.8: Tài sản lưu động của công ty CP Đường Biên Hòa.
ĐVT: 1.000.000 VNĐ
Chỉ tiêu 2009 2008 2007
1. Tiền và các
khoản tương 86126 19559 12831
đương tiền
2. Các khoản
phải thu khách 241481 90907 92280
hàng
3. Hàng tồn kho 201271 165314 77619
4. Tài sản ngắn
3753 601 3434
hạn khác
Tổng TSNH 532632 276382 186165


Bảng 2.9: Cơ cấu TS lưu động.
ĐVT: 1.000.000 VNĐ
2009 2008 2007
Chỉ
Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng
tiêu Giá trị Giá trị Giá trị
(%) (%) (%)
TM và
các
khoản 86126 16.2 19559 7.08 12831 6.9
KTĐ
tiền
Các
241481 45.3 90907 32.9 92280 49.6
KPT
HTK 201271 37.8 165314 59.8 77619 41.7
TSNH
3753 0.7 601 0.22 3434 1.8
khác
Tổng
532632 276382 186165
TSNH


GVHD: Trần Quang Tính Trang 26 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...
6.9, 7% 7.08, 7%
1.8, 2% 0.22, 0%


41.7, 42% 32.9, 33%

49.6, 49% 59.8, 60%
TM và các KTĐ
0.7, 1% 16.2, 16%
tiền
Các KPT
37.8, 38%

HTK

45.3, 45% TSNH khác
Hình 2.6: Biểu đồ cơ cấu TSLĐ của công ty CP Đường Biên Hòa qua 3 năm.
* Sự tác động của các khoản phải thu đến tổng giá trị VLĐ:


600000

500000

400000

300000 tài sản ngắn hạn
các khoản phải thu
200000

100000

0
2007 2008 2009


Hình 2.7: Biểu đồ thể hiện các khoản phải thu và TSNH.
Nhìn vào biểu ta thấy tài sản ngắn hạn của công ty CP Đường Biên Hòa chiếm tỷ
trọng rất lớn trong kết cấu vốn lưu động của công ty điều này cũng chỉ ra được sự tácGVHD: Trần Quang Tính Trang 27 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

động của tài sản ngắn hạn đến tổng giá trị vốn lưu động là đáng kể. Tóm lại trong các
nhân tố thì các khoản phải thu ảnh hưởng nhiều nhất tới vốn lưu động của công ty.
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
Bảng 2.10: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định.
STT Chỉ tiêu ĐVT 2007 2008 2009
Triệu
1 Doanh thu thuần 641.379 790.088 1.189.448
VNĐ
Triệu
2 Lợi nhuận sau thuế 53633 - 43276 120087
VNĐ
Triệu
3 Tài sản cố định 276448 281993 263750
VNĐ

Tổng tài sản dài Triệu
4 307362 320771 352108
hạn VNĐ
Triệu
5 Lợi nhuận thuần 53420 - 43503 127880
VNĐ

Lợi nhuận trước Triệu
6 53633 - 43122 128123
thuế VNĐ

Hiệu suất sử dụng
7 2,32 2,8 4,51
TSCĐ (7)=(1)/(3)

Sức hao phí TSCĐ
8 0,43 0,36 0,22
(8)=(3)/(1)

Sức sinh lời của
9 5,17 - 6,48 2,06
TSCĐ (9)=(3)/(5)
Hiệu suất sử dụng
10 2,09 2,46 3,39
VCĐ (10)=(1)/(4)
Tỷ suất lợi nhuận
11 0,17 - 0,13 0,36
VCĐ (11)=(6)/(4)

Tổng tài sản cố
12 định/Tổng TS 0,9 0,88 0,75
(12)=(3)/(4)

GVHD: Trần Quang Tính Trang 28 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...


Qua bảng số liệu trên ta thấy, doanh thu thuần qua các năm đều tăng. Năm 2008
so với năm 2007 tăng 23,1%, sang năm 2009 tăng đến 50,55%. Lợi nhuận sau thuế
năm 2008 (- 43276) triệu đồng giảm đến 180,6% so với năm 2007, năm 2009 công ty
đã hoạt động hiệu quả làm lợi nhuận tăng đến 377,5% so với năm 2008, điều này
chứng tỏ năm 2009 công ty sử dụng vốn có hiệu quả. Về phần tổng tài sản cố định,
năm 2008 là 320771 triệu đồng tăng 9,8% so với năm 2007 và đến năm 2009 tiếp tục
tăng 4,36%. Tài sản cố định năm 2008 là 281993 triệu đồng, tăng 2% so với năm
2007, năm 2009 tài sản cố định là 263750 triệu đồng giảm 6,5%. Hiệu suất sử dụng tài
sản cố định tăng qua các năm cụ thể là năm 2008 tăng 20,7% so với năm 2007, và năm
2009 tăng đến 61,1% so với năm 2008, điều này cho thấy công ty đã sử dụng tài sản cố
định có hiệu quả, thể hiện qua sức hao phí: năm 2008 giảm 16,3% so với năm 2007 và
năm 2009 giảm 38,9% so với năm 2008.
Năm 2008 sức sinh lợi của tài sản cố định giảm đột biến đến 225,3% làm cho lợi
nhuận năm 2008 giảm, đến năm 2009 sức sinh lợi của tài sản cố định đã tăng lên
131,8% so với năm 2008. Công ty đã hoạt động hiệu quả thể hiện qua hiệu suất sử
dụng vốn cố định, năm 2008 tăng 17,7% so với năm 2007 và năm 2009 tăng 37,8% so
với năm 2008. Năm 2008 tỷ suất lợi nhuận giảm đến 176,5% so với năm 2007, nhưng
đến năm 2009 lại tăng lên đến 376,9% so với năm 2008, cho thấy công ty ngày càng
biết cách sử dụng vốn cố định hiệu quả. Giá trị của tài sản cố định so với tổng tài sản
qua các năm không đều nhau, năm 2008 giảm 2,2% so với năm 2007 và đến năm 2009
thì giá trị này tăng lên 14,8%.
GVHD: Trần Quang Tính Trang 29 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU
QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA TRONG THỜI GIAN TỚI


Đánh giá tổng quan về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty:
Nhìn chung trong những năm qua Công ty có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn và Công ty đã sử dụng vốn có hiệu quả thể hiện tốc độ quay vốn
nhanh khả năng sinh lời cao. Chính vì vậy quy mô càng lớn, doanh thu và lợi nhuận
tạo ra đúng với quy mô và vốn đã bỏ ra. Tỷ suất sinh lợi trên vốn lưu động chưa cao.
Vì vậy việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong
việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực kinh doanh của Công ty.
* Một số phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
trong thời gian tới:
Qua phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và vốn cố định của Công ty trong
những năm qua cho ta thấy nhu cầu về vốn của Công ty là rất lớn nhưng vốn lưu động
và vốn cố định dường như chưa đáp ứng được nhu cầu. Để tránh tình trạng này Công
ty nên căn cứ vào tình hình cụ thể năm trước của Công ty để xây dựng một định mức
vốn phù hợp với thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Và để xây dựng lại kết cấu vốn
của Công ty là phải làm sao cho vốn lưu động tăng lên bằng cách thanh lý bớt tài sản
cố định và thu hồi các khoản đầu tư tài chính dài hạn để vốn lưu động tăng lên.
Công ty nên thực hiện công tác thu hồi nợ trong thời gian tới cần được tiến hành
kiên quyết. Bên cạnh đó doanh nghiệp nên xem xét lại công nợ đối với từng đối tượng
khách hàng.
Để đánh giá mức độ rủi ro có thể gặp trong việc bán chịu sản phẩm doanh nghiệp
nên xem xét các khía cạnh như: mức độ uy tín của khách hàng, tình trạng tài chính
tổng quát của Công ty, giá trị của tài sản dùng để đảm bảo tín dụng.
Muốn thu hồi nợ doanh nghiệp nên đề ra chính sách như sau:
- Giảm 3 % cho các đối tượng thanh toán nợ đúng thời hạn và 5 % cho các đối
tượng thanh toán trước thời hạn một tháng.
GVHD: Trần Quang Tính Trang 30 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

- Các đối tượng nợ doanh nghiệp quá nhiều thì khi muốn mua sản phẩm của
doanh nghiệp phải trả bớt 45 % số nợ cũ và phải trả hơn 55 % số tiền mà đối tượng
muốn mua sản phẩm tiếp theo.
- Tạo hình ảnh tốt với khách hàng.
- Giảm giá bán cho đối tượng đặt mua hàng với số lượng lớn và những khách
hàng lâu năm với Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc đối tượng khách hàng về các khoản nợ và
hàng thanh toán.
- Trước khi thực hiện việc bán nợ thì Công ty phải kiểm tra mức độ uy tín và khả
năng thanh toán của Công ty.
Như đã phân tích ở trên thì tình hình hàng tồn kho của Công ty tương đối nhiều,
làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, vì vậy cần phải đưa ra một chính
sách giảm dần hàng tồn kho xuống cụ thể như sau:
- Làm giảm số lượng hàng tồn kho xuống một cách hợp lý.
- Giảm giá để thanh lý bớt hàng tồn kho.
- Thực hiện khuyến mãi.
- Tăng khả năng thâm nhập thị trường.
- Nghiên cứu kỹ thị trường về thị hiếu của khách hàng.
- Các sản phẩm cần được kiểm tra một cách chặt chẽ trước khi tung ra thị trường.
Công ty nên hạ thấp chi phí quản lý doanh nghiệp xuống chỉ chi cho những khoản
chi cần thiết. Đối với những khoản chi không cần thiết thì tạm hoãn lại.
Ngoài ra Công ty cần phải đẩy mạnh hoạt động Marketing vì ngày nay các Công
ty cung cấp các sản phẩm rất nhiều và đang cạnh tranh nhau rất gay gắt. Thêm vào đó
nhu cầu của con người càng nâng cao vì vậy Công ty phải bám sát thị trường mới có
thể nắm bắt được nhu cầu cũng như thị hiếu để tìm biện pháp thích hợp. Thường
xuyên thăm dò khách hàng, theo dõi để kịp thời phát hiện và sửa chữa sai sót trong
việc giao sản phẩm tới tay khách hàng.
Việc xem xét tính hiệu quả và khả năng chi trả của doanh nghiệp với mỗi dự án
vay vốn là rất cần thiết. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện
những sai phạm trong việc huy động vốn, lập đề án và sử dụng vốn của doanh nghiệp.
GVHD: Trần Quang Tính Trang 31 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

KẾT LUẬN

Sau một thời gian cố gắng, nỗ lực hết mình, bằng tất cả niềm say mê tìm tòi,
chúng tôi đã hoàn tất đề tài. Xuyên suốt đề tài, nhóm chúng tôi đã phân tích rõ về tình
hình sử dụng vốn kinh doanh, vai trò và tầm quan trọng của việc sử dụng vốn hiệu
quả. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đã nghiên cứu thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của
công ty Cổ phần Đường Biên Hòa giúp chúng ta nhận biết được đâu là cách sử dụng
vốn kinh doanh hiệu quả.
Cùng với việc phân tích, nhóm chúng tôi đưa ra các phương pháp sử dụng vốn
kinh doanh một cách có hiệu quả. Sử dụng vốn có vai trò rất quan trọng trong sự phát
triển lâu dài của công ty. Tuy nhiên với thực trạng sử dụng vốn của các công ty ở Việt
Nam hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Chính vì lẽ đó chúng tôi mong
muốn qua đề tài này, mọi người nói chung và sinh viên chúng ta nói riêng sẽ có được
cách sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả để đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty.
GVHD: Trần Quang Tính Trang 32 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Giảng viên Huỳnh Bá Thúy Diệu, 2008, Giáo trình tài chính tín dụng, Trường
CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn.
2. Trang web: http://www.abs.vn/Stocks.aspx?Symbol=BHS#
3. Các báo cáo thường niên của công ty CP Đường Biên Hòa.
4. Một số trang web điện tử có liên quan đến lĩnh vực tài chính.
GVHD: Trần Quang Tính Trang 33 Nhóm 7_QC03D
Tài chính tín dụng Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................


GVHD: Trần Quang Tính Trang 34 Nhóm 7_QC03D

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản