Luận văn "Phân tích tình hình tín dụng của ngân hàng"

Chia sẻ: Hồ Thị Ngọc Thúy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:63

1
1.165
lượt xem
623
download

Luận văn "Phân tích tình hình tín dụng của ngân hàng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời gian nhất định với một khoản chi phí nhất định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn "Phân tích tình hình tín dụng của ngân hàng"

 1. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... KHOA ...  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: "Phân tích tình hình tín dụng của ngân hàng" SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 1
 2. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ MỤC LỤC 1.1. Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng............................................................................. 5 1.1.1. Khái niệm.................................................................................................................... 5 1.1.2. Bản chất của tín dụng ................................................................................................. 5 1.1.3. Chức năng và vai trò của tín dụng ............................................................................. 5 1.1.4. Các loại hình tín dụng ngân hàng .............................................................................. 7 1.1.4.1. Dựa vào mục đích của tín dụng............................................................................... 7 1.1.4.2. Dựa vào thời hạn tín dụng ....................................................................................... 8 1.1.4.3. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng............................................................ 8 1.1.5. Các hình thức tín dụng ngân hàng............................................................................. 9 1.1.5.1. Cho vay..................................................................................................................... 9 1.1.5.2. Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn......................................10 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU .......................................................................10 Hối phiếu, trái phiếu............................................................................................................10 Bán chịu, cho vay.................................................................................................................10 1.1.5.3. Cho thuê tài chính...................................................................................................10 QUY TRÌNH CHO THUÊ TÀI CHÍNH ............................................................................10 (1) Tìm tài sản......................................................................................................................10 1.1.5.4. Bảo lãnh...................................................................................................................11 1.1.5.5. Bao thanh tốn..........................................................................................................11 1.1.6. Các nguyên tắc của tín dụng .....................................................................................11 1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả tín dụng...............................................................................12 1.2.1. Khái niệm...................................................................................................................12 1.2.2. Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá HQTD ..................................................................12 1.2.2.1. Doanh số cho vay ....................................................................................................12 1.2.2.2. Doanh số thu nợ ......................................................................................................12 1.2.2.3. Dư nợ.......................................................................................................................13 1.2.2.4. Nợ quá hạn ..............................................................................................................13 1.2.2.5. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động ...............................................................................13 Dö nôï Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động  * 100% ..............................................13 Voán ñoäng huy 1.2.2.6. Hệ số thu nợ ............................................................................................................13 Doanhsoá nôï thu Hệ số thu nợ = * 100% ........................................................................13 Doanhsoá vay cho 1.2.2.7. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ...........................................................................13 Nôï quaù haïn Tỷ lệ nợ quá hạn = * 100% ...........................................................................13 Toång nôï dö 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Sacombank.......................................................14 2.1.1. Bộ máy tổ chức...........................................................................................................16 2.1.2. Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm dịch vụ ...........................................................17 Tiền gởi ................................................................................................................................18 Cho vay ................................................................................................................................18 SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 2
 3. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ Dịch vụ chuyển tiền .............................................................................................................18 Thanh tốn quốc tế................................................................................................................18 Dịch vụ thẻ...........................................................................................................................18 2.1.3. Một số chỉ tiêu hoạt động đạt được trong những năm gần đây ...............................18 Một số chỉ tiêu tài chính nổi bật của Sacombank qua các năm. ........................................19 CẢ NĂM ..............................................................................................................................19 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH...........................................................................................................19 Tốc độ tăng trưởng:.............................................................................................................19 Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2007..............................................................................19 Biểu đồ: Lợi nhuận trước thuế của Sacombank qua các năm...........................................20 Nguồn: Báo cáo thường niên của sacombank năm 2007....................................................20 2.3. Định hướng phát triển đến năm 2010 ..........................................................................21 2.2. Chi nhánh Chợ Lớn – hình thành và phát triển..........................................................22 2.2.1. Sự ra đời của chi nhánh Chợ Lớn.............................................................................22 2.2.2. Bộ máy tổ chức và mạng lưới hoạt động của chi nhánh Chợ Lớn ...........................23 2.2.2.1. Bộ máy tổ chức........................................................................................................23 2.2.2.2. Mạng lưới hoạt động...............................................................................................24 2.3. Nhiệm vụ và nội dung hoạt động của chi nhánh .........................................................25 2.3.1. Nhiệm vụ hoạt động...................................................................................................25 2.3.2. Nội dung hoạt động....................................................................................................25 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Sacombank – chi nhánh Chợ Lớn trong thời gian qua ..............................................................................................................26 BẢNG 1: KẾT QUẢ KINH DOANH .................................................................................26 BIỂU ĐỒ 1: KẾT QUẢ KINH DOANH ............................................................................27 2.5. Chiến lược phát triển của ngân hàng Sacombank – chi nhánh Chợ Lớn trong thời gian tới .................................................................................................................................27 2.5.2. Phát triển dịch vụ ngân hàng, hoạt động kinh doanh thẻ ........................................28 2.5.3. Nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng...............................................................28 2.5.4. Đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh ...................................................................29 2.6. Nhận diện những thách thức của Sacombank – chi nhánh Chợ Lớn trong thời gian tới .........................................................................................................................................29 3.1. Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Sacombank - CN Chợ Lớn ...................31 3.1.1. Tình hình huy động vốn.............................................................................................31 BẢNG 2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN.........................................................................31 ĐVT: Triệu đồng .................................................................................................................31 BIỂU ĐỒ 2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN....................................................................31 Tiền gởi bằng VNĐ: .............................................................................................................33 Tiền gởi bằng USD:..............................................................................................................33 Tiền gởi bằng vàng...............................................................................................................33 3.1.2. Tình hình sử dụng vốn...............................................................................................34 3.1.2.1. Doanh số cho vay ....................................................................................................34 BẢNG 3: DƯ NỢ CHO VAY THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG ..............................35 ĐVT: Triệu đồng .................................................................................................................35 BIỂU ĐỒ 3: DƯ NỢ CHO VAY THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG .........................35 Đối với cho vay cá nhân .......................................................................................................36 SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 3
 4. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ Đối với các đơn vị kinh tế quốc doanh .................................................................................36 Đối với các đơn vị kinh tế ngồi quốc doanh .........................................................................37 BIỂU ĐỒ: DƯ NỢ CHO VAY DN NGỒI QUỐC DOANH ..............................................37 BẢNG 4: DƯ NỢ CHO VAY THEO THỜI GIAN............................................................39 BIỂU ĐỒ 4: DƯ NỢ CHO VAY THEO THỜI GIAN.......................................................39 Doanh số cho vay ngắn hạn .................................................................................................39 Doanh số cho vay trung – dài hạn........................................................................................40 3.1.2.2. Doanh số thu nợ ......................................................................................................41 BẢNG 5: DOANH SỐ THU NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG .........................42 ĐVT: Triệu đồng .................................................................................................................42 BIỂU ĐỒ 5: DOANH SỐ THU NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG ....................42 Đối với khách hàng cá nhân ................................................................................................42 Đối với khách hàng doanh nghiệp .......................................................................................43 BẢNG 6: DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI GIAN .......................................................44 BIỂU ĐỒ 6: DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI GIAN..................................................45 Doanh số thu nợ ngắn hạn...................................................................................................45 Doanh số thu nợ trung – dài hạn .........................................................................................45 3.1.4. Dư nợ..........................................................................................................................46 BẢNG 7: DƯ NỢ CHO VAY THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG ..............................46 BIỂU ĐỒ 7: DƯ NỢ CHO VAY THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG .........................47 Đối với khách hàng cá nhân ................................................................................................47 Đối với khách hàng doanh nghiệp .......................................................................................47 BẢNG 8: DƯ NỢ CHO VAY THEO THỜI GIAN............................................................48 BIỂU ĐỒ 8: DƯ NỢ CHO VAY THEO THỜI GIAN.......................................................49 Dư nợ ngắn hạn ...................................................................................................................49 Dư nợ trung - dài hạn ..........................................................................................................49 3.1.5. Tình hình nợ quá hạn ................................................................................................50 BẢNG 9: TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN...............................................................................50 ĐVT: Triệu đồng .................................................................................................................50 BIỂU ĐỒ 9: TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN..........................................................................50 3.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng Sacombank – chi nhánh Chợ Lớn.......................................................................................................................................52 3.2.1.2.Hệ số thu nợ .............................................................................................................52 BẢNG 11: HỆ SỐ THU NỢ................................................................................................53 3.2.1.3.Nợ quá hạn trên tổng dư nợ ....................................................................................53 BẢNG 12: TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN ......................................................................................53 3.2.2. Những kết quả đạt được .............................................................................................54 3.2.3. Những hạn chế và nguyên nhân.................................................................................55 Những hạn chế.....................................................................................................................55 Những nguyên nhân ............................................................................................................55 4.1. Một số giải pháp về nghiệp vụ......................................................................................56 4.1.1. Huy động vốn .............................................................................................................56 4.1.2. Sử dụng vốn ...............................................................................................................58 4.1.3. Giải pháp khác...........................................................................................................61 SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 4
 5. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng 1.1.1. Khái niệm Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời gian nhất định với một khoản chi phí nhất định. Cũng như quan hệ tín dụng khác, tín dụng ngân hàng chứa đựng 3 nội dung: Một là, có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng Hai là, sự chuyển nhượng này mang tính chất tạm thời hay có thời hạn Ba là, sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí. 1.1.2. Bản chất của tín dụng Quan hệ tín dụng dù vận động ở bất kỳ phương thức sản xuất nào, đối tượng vay mượn nào dù là hàng hóa hay tiền tệ thì tín dụng cũng luôn mang 3 đặc điểm cơ bản sau: Thứ nhất, chỉ thay đổi quyền sử dụng mà không làm thay đổi quyền sở hữu tín dụng Thứ hai, thời hạn tín dụng được xác định do thỏa thuận giữa người đi vay và người cho vay Thứ ba, người sở hữu vốn tín dụng được nhận một phần thu nhập dưới hình thức lợi tức. 1.1.3. Chức năng và vai trò của tín dụng 1.1.3.1. Chức năng  Chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc có hồn trả: Tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ là hai quá trình thống nhất trong sự vận hành của hệ thống tín dụng. Thông qua chức năng này tín dụng trở thành cầu nối giữa cung – cầu về vốn trong nền kinh tế, nhờ sự vận động của tín dụng mà các chủ thể đi SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 5
 6. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ vay nhận được một phần tài nguyên của xã hội thoả mãn nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh hay tiêu dùng. Ở khâu tập trung, tín dụng là phương thức giúp cho các chủ thể kinh tế thu hút được một phần vốn của xã hội dưới hình thái tiền tệ hoặc vật chất tạm thời nhàn rỗi. Ở khâu phân phối, tín dụng đã đáp ứng các nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp, dân cư, tổ chức xã hội… Như vậy có thể thấy tín dụng là sự vận động của vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác. Chính nhờ sự vận động của tín dụng mà các chủ thể vay vốn có thể nhận được một phần tài nguyên của xã hội phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. Có thể thấy trong nền kinh tế thị trường, việc phân phối vốn tín dụng thông qua hệ thống ngân hàng chiếm một vị trí quan trọng. Ngân hàng với sự chuyên môn hố của mình đã chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu một cách kịp thời và hiệu quả.  Chức năng kiểm sốt các hoạt động kinh tế: Kiểm sốt các hoạt động kinh tế qua kênh tín dụng được thực hiện dưới hình thái giá trị tiền tệ, dựa trên cơ sở vận động của các luồng giá trị tiền tệ để kiểm tra, kiểm sốt. Chức năng này được thực hiện dựa trên cơ sở tín dụng thực hiện chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc có hồn trả. Chức năng kiểm sốt các hoạt động kinh tế thể hiện khi chủ thể đi vay và chủ thể cho vay thực hiện thẩm định dự án, kế hoạch kinh doanh cũng như việc kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn vay nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 1.1.3.2. Vai trò Tín dụng có các vai trò sau: Thứ nhất, đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất được liên tục đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế. Tín dụng còn là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư, nó là động lực kích thích tiết kiệm đồng thời là phương tiện đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu tư phát triển. Trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa, tín dụng là một trong những nguồn vốn hình thành vốn lưu động và vốn cố định của doanh nghiệp. Vì vậy tín dụng đã góp phần SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 6
 7. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ động viên vật tư hàng hóa đi vào sản xuất thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy nhanh quá trình tái sản xuất cho xã hội. Thứ hai, tín dụng thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất. Hoạt động của ngân hàng là tập trung vốn tiền tệ tạm thời chưa sử dụng trên cơ sở đó cho vay lại các đơn vị kinh tế. Mặt khác, quá trình đầu tư tín dụng được thực hiện một cách tập trung, chủ yếu là cho các doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thứ ba, tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và các ngành kinh tế mũi nhọn. Thứ tư, tín dụng góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch tốn kinh tế của các doanh nghiệp. Đặc trưng cơ bản của vốn tín dụng là sự vận động trên cơ sở có hồn trả và có lợi tức, nhờ vậy mà hoạt động tín dụng đã kích thích sử dụng vốn có hiệu quả. Bằng cách tác động như vậy, đòi hỏi khi doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng phải quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí sản xuất, tăng vòng quay của vốn tạo điều kiện nâng cao doanh lợi của doanh nghiệp Thứ năm, tín dụng tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngồi. Trong điều kiện kinh tế “mở” tín dụng đã trở thành một trong những phương tiện nối liền các nền kinh tế của các châu lục. 1.1.4. Các loại hình tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng có thể phân ra làm nhiều loại khác nhau tùy theo những phương thức phân loại khác nhau 1.1.4.1. Dựa vào mục đích của tín dụng Theo tiêu thức này, tín dụng ngân hàng có thể phân chia thành các loại sau:  Cho vay sản xuất công thương nghiệp  Cho vay tiêu dùng cá nhân  Cho vay bất động sản  Cho vay nông nghiệp  Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 7
 8. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ 1.1.4.2. Dựa vào thời hạn tín dụng Theo tiêu thức này, tín dụng có thể phân chia thành các loại sau:  Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng, mục đích của loại cho vay này thường là tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động;  Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng, mục đích của loại cho vay này thường là tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định;  Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên, mục đích của loại cho vay này là tài trợ đầu tư vào các dự án đầu tư. 1.1.4.3. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng Tín dụng có thể được phân chia như sau:  Cho vay không có bảo đảm là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của người khác mà chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng vay vốn để quyết định cho vay.  Cho vay có bảo đảm là loại cho vay dựa trên cơ sở có bảo đảm cho tiền vay như thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ ba nào khác. 1.1.4.4. Dựa vào phương thức cho vay  Cho vay từng lần: Mỗi lần vay khách hàng vay vốn và tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký hợp đồng tín dụng. Đặc điểm của loại cho vay này là mỗi khi phát sinh nhu cầu vay vốn khách hàng phải tiến hành thủ tục làm đơn xin vay kèm theo các chứng từ, hóa đơn xin vay để cán bộ tín dụng kiểm tra đối tượng vay đối với từng hồ sơ cụ thể.  Cho vay theo hạn mức tín dụng: HMTD là số dư nợ cho vay cao nhất mà ngân hàng cam kết cho khách hàng vay có hiệu lực trong một thời gian nhất định. HMTD được xác định trên cơ sở nhu cầu vay vốn của khách hàng và khả năng đáp ứng của ngân hàng. Khi được ngân hàng ấn định HMTD thì khách hàng được quyền vay vốn trong phạm vi HMTD đó. SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 8
 9. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ  Cho vay theo dự án đầu tư: Tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phuc vụ đời sống.  Cho vay trả góp: Cho vay trả góp các doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình thường được áp dụng cho khách hàng vay vốn là cá nhân, gồm những người buôn bán nhỏ, thợ thủ công không có nhiều vốn hoặc những cá nhân có nhu cầu vay vốn để xây nhà, sửa chữa nhà, mua sắm phương tiện…Theo phương thức này, ngân hàng và khách hàng có thoả thuận mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và số kỳ hạn trả góp để xác định một HMTD trả góp trong suốt thời hạn vay.  Cho vay hợp vốn: Một nhóm tổ chức tín dụng cùng cho vay đối với một dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của khách hàng; trong đó, có một tổ chức tín dụng làm đầu mối giàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác.  Cho vay theo hạn mức thấu chi: Thấu chi là một kỹ thuật cấp tín dụng của ngân hàng cho khách hàng, theo đó Ngân hàng sẽ cho phép khách hàng chi vượt số dư có trên tài khoản thanh tốn của khách hàng để thực hiện các giao dịch thanh tốn kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.  Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Đối với những khách hàng thỏa mãn điều kiện của ngân hàng phát hành thẻ tín dụng, sau khi ký hợp đồng tín dụng thẻ với ngân hàng, ngân hàng sẽ cấp ho khách hàng một thẻ tín dụng với một số tiền được cài sẵn trong bộ nhớ theo HMTD đã được hai bên thỏa thuận. Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để thanh tốn tiền hàng hóa, dịch vụ trong phạm vi HMTD đã được chấp thuận. 1.1.5. Các hình thức tín dụng ngân hàng 1.1.5.1. Cho vay Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng giao cho khách hàng một số tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định đã thỏa thuận với nguyên tắc hồn trả vốn gốc và lãi. SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 9
 10. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến khi trả hết nợ gốc và lãi. Cho vay có thể chia làm 3 loại:  Cho vay ngắn hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng  Cho vay trung hạn: là các khoản vay có thời gian cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng.  Cho vay dài hạn: là các khoản cho vay có thời hạn cho vay trên 60 tháng 1.1.5.2. Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn Chiết khấu là hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng mua thương phiếu, giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh tốn. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Đề nghị TT xin khi CT chiết đến hạn khấu Hối phiếu, trái phiếu NGƯỜI TRẢ Bán chịu, cho vay NGƯỜI XIN TIỀN CHỨNG TỪ CHIẾT KHẤU (KHÁCH NỢ)Ï (CHỦ NỢ) 1.1.5.3. Cho thuê tài chính Cho thuê tài chính là nghiệp vụ mà ngân hàng tiến hành cho thuê tài sản thuộc sở hữu của ngân hàng để người đi thuê sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng thuê mua đã được xác định kèm theo một quyền lựa chọn của người đi thuê khi kết thúc hợp đồng thuê đó là quyền chọn mua tài sản cho thuê, tiếp tục thuê hay trả lại tài sản cho ngân hàng khi hợp đồng thuê kết thúc. QUY TRÌNH CHO THUÊ TÀI CHÍNH CÔNG TY THUÊ MUA (4) (2) HĐ (5) Trả Thuê Trả tiền TC tiền mua TS (3) Giao tài sản thuê (1) Tìm tài sản Nhà cung cấp Người đi thuê SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 10
 11. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ 1.1.5.4. Bảo lãnh Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết đối với bên được nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hồn trả cho tổ chức tín dụng số tiền đã được trả thay. 1.1.5.5. Bao thanh tốn Bao thanh tốn là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Sau đó ngân hàng sẽ đòi tiền tiền người mua hàng theo hợp đồng bao thanh tốn đã ký kết. 1.1.6. Các nguyên tắc của tín dụng Một là, vốn vay phải được hồn trả đúng hạn cả gốc và lãi theo thoả trong hợp đồng tín dụng Nguyên tắc này nhằm đảm bảo cho các ngân hàng thương mại tồn tại và hoạt động một cách bình thường vì: Phần lớn nguồn vốn cấp tín dụng cho khách hàng là nguồn vốn huy động từ nền kinh tế, ngân hàng vừa là người cho vay cũng đồng thời là người đi vay nên ngân hàng phài có nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi đầy đủ và đúng hạn cho khách hàng gửi tiền. Vì vậy với tư cách là người cho vay, ngân hàng cũng đòi hỏi người vay vốn của Ngân hàng phải hồn trả nợ gốc và lãi theo đúng hạn hợp đồng tín dụng để đảm bảo khả năng thanh tốn của ngân hàng. Hai là, vốn vay phải được sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Thực hiện đúng nguyên tắc này có ý nghĩa rất quan trọng. Việc sử dụng vốn hiệu quả trước hết là đẩy nhanh nhịp độ phát triển của nền kinh tế – hàng hóa tạo ra nhiều khối lượng sản phẩm, dịch vụ đồng thời tạo ra nhiều tích luỹ để thực hiện tái sản xuất mở rộng. Nếu khách hàng sử dụng vốn sai mục đích do khách hàng kinh doanh phi SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 11
 12. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ pháp, không có trình độ chuyên môn,…thường đem lại rủi ro cho ngân hàng, gây thiệt hại cho ngân hàng, khách hàng và phương hại đến nền kinh tế. 1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả tín dụng 1.2.1. Khái niệm Hiệu quả tín dụng là tỷ số được xác định dựa trên kết quả thu được từ số tiền mà ngân hàng huy động, đi vay các thành phần kinh tế để thực hiện nghiệp vụ cho vay, chiết khấu của ngân hàng. Kết quả đạt được gồm: lợi nhuận từ hoạt động cho vay, vốn gốc và tiền lãi thu hồi khi hết thời hạn cho vay hoặc gia hạn, tốc độ tăng trưởng tín dụng, doanh số cho vay… HQTD là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM nói chung và của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín nói riêng. HQTD được thể hiện ở hai mặt, hiệu quả tài chính và hiệu quả xã hội. Hiệu quả tài chính được đánh giá thông qua các chỉ tiêu: khối lượng sản phẩm, dịch vụ mà Ngân hàng tạo ra để phục vụ khách hàng, lợi nhuận thu được từ hoạt động cấp tín dụng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn vay, thời gian thu hồi vốn và lãi đúng hạn. Hiệu quả xã hội, nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quan các hoạt động của ngân hàng để xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư hiệu quả. Hoạt động tín dụng của ngân hàng tốt sẽ góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tài trợ vốn để các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giảm các tệ nạn xã hội. 1.2.2. Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá HQTD 1.2.2.1. Doanh số cho vay Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng đã phát ra cho vay trong một khoảng thời gian nào đó, kể cả các món vay đó đã thu hồi về hay chưa. Doanh số cho vay thông thường được xác định theo tháng, quý, năm. 1.2.2.2. Doanh số thu nợ Là tồn bộ các món nợ mà ngân hàng đã thu về từ các khoản cho vay ra của ngân hàng kể cả năm nay và những năm trước đó. SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 12
 13. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ 1.2.2.3. Dư nợ Là chỉ tiêu phản ánh tại một thời điểm xác định nào đó ngân hàng hiện còn cho vay bao nhiêu và đây là khoản mà ngân hàng cần phải thu về. 1.2.2.4. Nợ quá hạn Là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ khi đến hạn khách hàng không trả được cho ngân hàng mà không có lý do chính đáng thì ngân hàng sẽ chuyển từ tài khoản dư nợ sang tài khoản quản lý khác gọi là nợ quá hạn. 1.2.2.5. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động Chỉ tiêu này đánh giá khả năng sử dụng vốn huy động vào việc cho vay vốn. Thông thường khi nguồn vốn huy động ở ngân hàng chiếm tỷ lệ thấp so với tổng nguồn vốn sử dụng thì dư nợ thường gấp nhiều lần so với vốn huy động. Dö nôï Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động  * 100% Voán ñoäng huy 1.2.2.6. Hệ số thu nợ Thể hiện mối quan hệ giữa doanh số cho vay và doanh số thu nợ Doanhsoá nôï thu Hệ số thu nợ = * 100% Doanhsoá vay cho 1.2.2.7. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ Chỉ tiêu này thường nói lên chất lượng tín dụng của ngân hàng. Thông thường chỉ số này dưới mức 5% thì hoạt động kinh doanh của ngân hàng bình thường. Nếu tại một thời điểm nhất định nào đó tỷ lệ nợ quá hạn chiếm tỷ trọng trên tổng số dư nợ lớn thì chất lượng tín dụng ngân hàng kém, rủi ro cao và ngược lại. Nôï quaù haïn Tỷ lệ nợ quá hạn = * 100% Toång nôï dö SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 13
 14. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG SACOMBANK – CHI NHÁNH CHỢ LỚN 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ra đời và chính thức hoạt động từ ngày 21/12/1991. Quá trình xây dựng và phát triển Sacombank tính đến cuối năm 2008 đã được 17 năm, gắn liền với tiến trình đổi mới của đất nước và đổi mới về tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sacombank ngay từ đầu đã quán triệt những định hướng chỉ đạo từng thời kỳ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn phù hợp với hồn cảnh, điều kiện cụ thể trên địa bàn và đặc điểm của đơn vị mình theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa còn rất mới mẻ. Song đã biết phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, thực hiện nhất quán phương châm hoạt động, giữ vững ổn định, an tồn hiệu quả và phát triển từng bước vững chắc, nên tránh được những va vấp, rủi ro đảm bảo an tồn vốn hoạt động. Do đó, sau 17 năm hình thành và phát triển Sacombank đã đạt được những thành tựu khả quan nổi bật mà không phải bất kỳ một Ngân hàng nào cũng có thể đạt được. Mức vốn điều lệ tăng lên 4,449 tỷ đồng; Sacombank trở thành ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Mạng lưới hoạt động của Sacombank trải dài từ bắc tới nam với hơn 225 chi nhánh và phòng giao dịch tại 45 tỉnh thành SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 14
 15. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ trong cả nước và một VPĐD tại Trung Quốc với gần 6,000 nhân viên trên tồn quốc. Hệ hống đại lý quốc tế rộng khắp với 9,700 đại lý thuộc 250 ngân hàng tại 91 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện nay Sacombank có sự tham gia góp vốn của 3 cổ đông nước ngồi: Công ty tài chính quốc tế (IFC) thuộc ngân hàng thế giới (World Bank), quỹ đầu tư Daragon Financial Holdings (Anh Quốc) và ngân hàng ANZ. Ngồi 3 cổ đông nói trên và các cổ đông là những nhà đầu tư trong nước, Sacombank còn là NHTM cổ phần có số lượng cổ đông đại chúng lớn nhất Việt Nam (khoảng 51,000 cổ đông). Sacombank còn là ngân hàng rất thành công trong lĩnh vực tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời luôn chú trọng đến dòng sản phẩm, dịch vụ khách hàng cá nhân. Sacombank luôn nổ lực không ngừng mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ ngân hàng với chất lượng tốt nhất và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất với mong muốn trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu và ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng nhất Việt Nam. Khởi đầu với số vốn điều lệ khiêm tốn chỉ với 3 tỷ đồng, được hợp nhất từ ngân hàng phát triển kinh tế gò vấp và 3 hợp tác xã tín dụng là trung tâm tín dụng Tân Bình, HTX tín dụng Lữ Gia, HTX tín dụng Thành Công. Sau khi thốt khỏi cơn khủng hoảng tiền tệ – tín dụng, Sacombank đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách bởi những tồn tại, yếu kém và bất cập chủ quan, đồng thời cũng đã nắm bắt và tận dụng được nhiều vận hội mới trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập. Sau 17 năm trưởng thành và phát triển, ngày nay Sacombank đã trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, đồng thời cũng là một trong rất ít tổ chức niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khốn TP.HCM. Về phong cách quan hệ và giao dịch với khách hàng, Sacombank thường xuyên cũng cố, đảm bảo nhanh chóng, tận tình, văn minh lịch sự luôn lấy chữ “Tín” trong chữ “Thương Tín” làm trọng, coi sự thành đạt của khách hàng cũng là của ngân hàng. Đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển. Sacombank cũng đã SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 15
 16. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ bắt kịp trình độ ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước hiện đại hố ngân hàng hồ nhập với sân chơi trong khu vực và thế giới. Ngồi nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước, Sacombank cũng không quên nghĩa vụ với cộng đồng. Hàng năm, Sacombank đều trích ra hàng trăm triệu đồng giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai, bảo lụt, xây dựng nhà tình nghĩa… Mới đây, ngày 16/05/2008 Sacombank tạo nên một bước ngoặc mới trong lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng với việc thành lập tập đồn tài chính Sacombank. Theo quy mô hoạt động hiện tại, Sacombank sẽ đóng vai trò hạt nhân điều phối hoạt động của 11 công ty thành viên khác hoạt động trong lĩnh vực tài chính và phi tài chính tạo nên một sức mạnh tập thể nhằm mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động ra các nước trong khu vực và trên thế giới. 2.1.1. Bộ máy tổ chức SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 16
 17. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ Đại HĐCĐ HĐQT BAN KIỂM SOÁT Thường trực HĐQT BAN TGĐ Văn phòng HĐ và các UB Phòng kế toán Các UB và dự kiểm toán án Phòng nhân sự Phòng quản lý và đào tạo rủi ro Các Các Khối Khối Khối Khối Khối Khối Khu Công Dịch dịch Ngân Điều Hỗ Công vực Ty Vụ Vụ quỹ hành trợ Nghệ con DN Cá TT nhân 2.1.2. Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm dịch vụ So với những ngày đầu mới thành lập lĩnh vực hoạt động chính là huy động vốn, cấp tín dụng và thực hiện các dịch vụ Ngân hàng thì đến nay Sacombank đã không ngừng cải tiến cho ra khá nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và xu hướng phát triển của thị trường. SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 17
 18. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ Các sản phẩm đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng là: Tiền gởi  Tiền gởi tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn (VND, USD, EUR, Vàng…)  Tiền gởi thanh tốn cá nhân và doanh nghiệp (VND, USD, EUR…)  Tiền gởi tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm bậc thang…  Tiết kiệm Âu Cơ… Cho vay  Cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.  Cho vay tiêu dùng, du học, liên kết mua xe ô tô, thấu chi  Cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm, chứng từ có giá, vàng ngoại tệ  Cho vay góp chợ, nông nghiệp, cấn trừ bất động sản Dịch vụ chuyển tiền Chuyển tiền trong nước, chuyển tiền ra nước ngồi, chuyển tiền từ nước ngồi về Việt Nam, chuyển tiền nhanh tận nhà, chuyển tiền bằng Bankdraft… Thanh tốn quốc tế Bao gồm các sản phẩm dịch vụ như: chuyển – nhận tiền quốc tế (T/T), thanh tốn nhập khẩu bằng cách phát hành thư tín dụng (L/C), dịch vụ thanh tốn xuất khẩu, dịch vụ nhờ thu… Dịch vụ thẻ  Thẻ thanh tốn nội địa Sacompassport  Thẻ tín dụng nội địa Sacompassport  Thẻ tín dụng quốc tế: thẻ Visa & Master Card. Và rất nhiều sản phẩm dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 2.1.3. Một số chỉ tiêu hoạt động đạt được trong những năm gần đây Ra đời và hoạt động trong hồn cảnh hết sức khó khăn nhưng bằng nghi lực phi thường và quyết định đúng đắn kịp thời đến nay ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã đứng vững và phát triển, thương hiệu và hình ảnh của Sacombank đã tìm được SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 18
 19. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ vị trí xứng đáng trên thương trường. Đến nay Sacombank được biết đến như một ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam. Một số chỉ tiêu tài chính nổi bật của Sacombank qua các năm. THỜI ĐIỂM CUỐI NĂM 2007 2006 2005 2004 2003 Tổng tài sản (tỷ đồng) 63,364 24,764 14,456 10,395 7,304 Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 7,181 2,804 1,882 965 645 Trong đó: vốn điều lệ (tỷ đồng) 4,449 1,250 1,250 740 505 Giá trị vốn hố thị trường (tỷ đồng) 29,140 15,044 n.a n.a n.a Nguồn vốn huy động (tỷ đồng) 54,791 21,514 12,272 9,176 6,354 Dư nợ cho vay (tỷ đồng) 34,317 14,539 8,425 5,986 4,715 Mạng lưới hoạt động (SL điểm giao dịch) 207 159 103 90 75 Tổng số cán bộ nhân viên (người) 5,419 3,806 2,654 1,865 1,488 CẢ NĂM Tổng doanh thu 4,537 1,996 1,209 836 618 Tổng chi phí 3,085 1,452 903 638 493 Lợi nhuận trước thuế 1,452.1 543.3 306.1 198 125.1 Lợi nhuận sau thuế 1,280.2 407.9 243.4 151.2 90.2 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) 3,983 2,226 2,425 n.a n.a CHỈ SỐ TÀI CHÍNH Tỷ lệ an tồn vốn (CAR) (tối thiểu 8%) 11.07% 11.82% 15.40% 10.49% 10.06% Tỷ lệ nguồn vốn NH để cho vay trung dài hạn 25.50% 15.54% 19.10% 5.68% 9.40% Dư nợ cho vay/Tổng tài sản 54% 59% 58% 58% 65% Dư nợ cho vay/Vốn huy động 63% 68% 69% 65% 74% Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ 0.24% 0.72% 0.55% n.a n.a Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ 0.29% 0.95% 0.88% 1.07% 0.56% Thu nhập tín dụng/Tổng thu nhập hoạt động 51% 33% 30% 31% 26% Chi phí điều hành/tổng chi phí 23% 27% 28% 29% 28% Tài sản có sinh lời/tổng tài sản 85% 79% 81% 84% 86% Biên tế lãi suất (NIM) 3.39% 4.08% 4.04% 3.60% 3.60% LN sau thuế/VCSH bình quân (ROE) 25.64% 17.41% 16.47% 18.78% 18.09% LN sau thuế/Tổng TS bình quân (ROA) 2.91% 2.08% 1.89% 1.71% 1.55% Tốc độ tăng trưởng: + Tổng tài sản 156% 71% 39% 42% 70% + Vốn điều lệ 113% 67% 69% 47% 86% + Tổng nuồn vốn huy động 155% 75% 34% 44% 70% + Dư nợ cho vay 136% 73% 41% 27% 45% + Lợi nhuận sau thuế 214% 74% 55% 68% 67% Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2007 Tổng tài sản đến cuối năm 2007 đạt 63,364 tỷ đồng tăng 156% so với năm 2006 và tăng gấp 9 lần so với năm 2003, trong đó tổng tài sản tài sản sinh lời lên đến 85%. Cơ SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 19
 20. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:ThS. Phan Thị Minh Huệ cấu tài sản được cấu trúc hài hồ và đảm bảo tính sinh lời cao nhưng vẫn đảm bảo khản năng thanh khoản. Về vốn điều lệ, tới thời điểm cuối năm 2007 là 4,449 tỷ đồng tăng gấp 1.483 lần so với thời điểm mới thành lập và gấp 63 lần so với yêu cầu vốn pháp định của NHNN. Về mảng huy động vốn và cho vay, trong năm 2007 ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín là rất khả quan, cụ thể: tổng doanh thu trong năm 2007 là 4,537 tỷ đồng so với năm 2006 là 1,996 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1,280 tỷ đồng so với năm 2006 là 407.9 tỷ đồng ( tăng 214%). Biểu đồ: Lợi nhuận trước thuế của Sacombank qua các năm LÔÏ NHUAÄ TRÖÔÙ THUEÁ I N C 1600 180% 1400 160% 1200 140% 120% 1000 100% LNTT 800 80% Taêg tröôûg n n 600 60% 400 40% 200 20% 0 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nguồn: Báo cáo thường niên của sacombank năm 2007 SVTH: Võ Minh Vỹ Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản