Luận văn: "Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á"

Chia sẻ: Trương Ngọc Linh Ngọc Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:59

0
571
lượt xem
276
download

Luận văn: "Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: "quản trị nhân sự tại khách sạn đông á"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: "Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á"

 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Qu n tr nhân s t i khách s n ông Á” 1
 2. M CL C Trang L im u ........................................................................................................ 1 Chương I ........................................................................................................... 5 Nh ng lý lu n cơ b n v qu n tr nhân l c trong khách s n ............................ 5 1.1.Nh ng c trưng cơ b n c a kinh doanh khách s n. .............................. 5 1.1.1. Khái ni m và các ch c năng. .......................................................... 5 1.1.2. c i m c a ho t ng kinh doanh khách s n: ............................ 5 1.1.3. Các lo i hình d ch v trong khách s n ............................................ 6 1.2. c i m c a lao ng trong du l ch và trong khách s n ...................... 7 1.2.1. c i m c a lao ng trong du l ch nói chung ............................. 7 1.2.2. c i m c a lao ng trong khách s n ......................................... 9 1.3. Qu n tr nhân l c trong khách s n ....................................................... 11 1.3.1. N i dung c a qu n tr nhân l c trong khách s n .......................... 11 1.3.2. Ý nghĩa c a qu n tr nhân l c ....................................................... 19 Chương 2......................................................................................................... 20 Th c tr ng v qu n tr nhân l c t i khách s n ông Á .................................. 20 2.1. Khái quát v khách s n ông Á .......................................................... 20 2.1.2. Quá trình hình thành và phát tri n ................................................ 20 2.1.3. i u ki n s n xu t kinh doanh: .................................................... 20 2.1.4. K t qu ho t ng kinh doanh c a khách s n ông Á................. 27 Bi u 7: Tình hình khách c a khách s n trong 3 năm g n ây ........................ 29 2.2. Th c tr ng nhân s và qu n tr nhân s t i khách s n ông Á ........... 30 2.2.1. Th c tr ng v nhân s .................................................................. 30 2.2.2. Th c tr ng v qu n tr nhân l c trong khách s n ông Á. .......... 35 2.2.3. Nh n xét v qu n tr nhân l c t i khách s n ông Á ................... 43 Chương 3......................................................................................................... 46 Nh ng gi i pháp và ki n ngh hoàn thi n công tác qu n tr nhân l c t i khách s n ông á ............................................................................................ 46 3.1. Th trư ng du l ch khách s n S m Sơn hi n nay .............................. 46 3.2. Các gi i pháp và ki n ngh hoàn thi n công tác qu n tr nhân l c t i khách s n ông Á 3.3.M t s gi i pháp khác 3.4 M t vài ki n ngh i vơi nhà nư c...................................................... 47 3.3.1. Cơ c u t ch c nhân s ................................................................. 47 3.3.2. M t s gi i pháp riêng i voí m t s b ph n. ........................... 54 3.3.3. Ki n ngh thu c t m vĩ mô ........................................................... 56 K t lu n ........................................................................................................... 57 2
 3. L IM U Nh ng năm g n ây nh ư ng l i im ic a ng và nhà nư c, du l ch Vi t Nam ti p t c phát tri n v nhi u m t. K t qu này c a ngành du l ch Vi t Nam có s óng góp quan tr ng c a các khách s n. Ngành kinh doanh khách s n ã m b o hi u qu kinh t , xã h i, an ninh, óng góp cho s phát tri n c a n n kinh t t nư c Tuy nhiên, v i chính sách m c a trong n n kinh t th trư ng ã t ngành du l ch ng trư c m t cu c c nh tranh gay g t, kinh doanh khách s n b m t s c ép l n t nhi u phía trên th trư ng. Mu n t n t i và phát tri n, b n thân các khách s n, các nhà qu n lý khách s n ph i tìm ra nh ng gi i pháp tích c c có th phát tri n kinh doanh, tăng doanh thu và l i nhu n, gi v ng uy tín và ch ng trên th trư ng. Do c thù s n ph m c a khách s n, ch y u là s n ph m d ch v , nên lao ng c a ngành này cũng r t c bi t so v i các ngành khác tính ch t, n i dung c a công vi c. Do v y, m t bi n pháp h u hi u có th ng v ng trên th trư ng c a ngành kinh doanh khách s n là ph i qu n lý ngu n nhân l c c a mình m t cách có khoa h c và hi u qu nh t Qua th i gian th c t p t i khách s n ông Á em ã ch n tài chuyên t t nghi p c a mình là “Qu n tr nhân s t i khách s n ông Á, th c tr ng và gi i pháp” do khách s n ông Á là nơi có m t i ngũ công nhân viên ông o- m t nơi mà công vi c qu n tr nhân s r t quan tr ng và c n thi t. M c tiêu c a qu n tr nhân s là làm sao ph i qu n lý, s d ng lao ng m t cách có hi u qu nh t, ng th i cũng m b o ư c cu c s ng v v t ch t cũng như tinh th n cho ng ơi lao ng, t o ng l c trong lao ng góp ph n nâng cao ch t lư ng và hi u qu s n xu t. 3
 4. Trong chuyên này, d a trên nh ng s li u th c t c a công ty và v i s nhìn nh n c a mình, em s phân tích nh ng i m m nh, y u trong công tác qu n tr nhân s t i khách s n, t ó ưa ra m t s gi i pháp . K t c u c a chuyên bao g m 3 chương: Chương 1: nh ng v n cơ b n c a qu n tr nhân s trong khách s n Chương 2: Th c tr ng v qu n tr nhân s t i khách s n ông Á Chương 3: Nh ng gi i pháp và ki n ngh v công tác qu n tr nhân s t i khách s n ông Á Qua th i gian th c t p t i khách s n ông Á do s h n ch v m t ki n th c, v th i gian ti p c n công vi c nên chuyên th c t p t t nghi p c a em còn có nhi u thi u sót, v n nghiên c u chưa sâu. Em r t mong có ư cs óng góp ý ki n c a các th y, cô cũng như ban lãnh o khách s n cho chuyên c a em ư c hoàn thi n hơn. 4
 5. CHƯƠNG 1 NH NG LÝ LU N CƠ B N V QU N TR NHÂN S TRONG KHÁCH S N 1.1.NH NG C TRƯNG CƠ B N C A KINH DOANH KHÁCH S N. 1.1.1. Khái ni m và các ch c năng. Theo như khái ni m c a ngành du l ch thì “kinh doanh khách s n là m t hình th c kinh doanh d ch v nh m áp ng các nhu c u v ngh ngơi, ăn u ng, vui chơi gi i trí và các nhu c u khác c a khách s n du l ch trong th i gian lưu trú t m th i” Kinh doanh khách s n bao g m các ch c năng: ch c năng s n xu t, ch c năng lưu thông và t ch c tiêu th s n ph m. Kinh doanh khách s n vì m c tiêu thu hút ư c nhi u khách du l ch, tho mãn nhu c u c a khách s n du l ch m c cao, em l i hi u qu kinh t cho ngành du l ch, cho t nư c và cho chính b n thân khách s n. V trí c a ngành kinh doanh khách s n: là i u ki n không th không có m b o cho du l ch t n t i và phát tri n, khách s n là nơi d ng chân c a khách trong hành trình du l ch c a h . Khách s n cung c p cho khách nh ng nhu c u thi t y u (ăn u ng, ngh ngơi…) và nh ng nhu c u vui chơi gi n trí khác. Kinh doanh khách s n t o ra s c m nh t ng h p, góp ph n ưa ngành du l ch phát tri n, t o công ăn vi c làm trong ngành, t o ngu n thu ngo i t l n cho ngành, là c u n i gi a ngành du l ch v i các ngành khác. 1.1.2. c i m c a ho t ng kinh doanh khách s n: Kinh doanh khách s n là ngành kinh doanh d ch v , s n ph m t o ra ch y u ph i có s ti p xúc gi a con ngư i v i con ngư i, nên nó có nh ng c i m riêng bi t. 5
 6. Kinh doanh khách s n chi s ph thu c b i tài nguyên du l ch. Vì khách s n là nơi cư trú t m th i, là i m d ng chân c a khách, s lư ng khách khi h tham gia ho t ng du l ch, tham quan, ngh ngơi gi i trí t i nơi có tài nguyên du l ch. Ho t ng kinh doanh khách s n có lao ng tr c ti p l n, mà s n ph m ch y u c a khách s n là d ch v , do ó nó c n ph i có m t kh i lư ng lao ng l n Trong khách s n th i gian làm vi c h t s c căng th ng v tinh th n, nhân viên làm vi c 24/24gi trong ngày, công vi c l i mang tính chuyên môn hoá cao, do v y nó cũng ph i c n m t kh i lư ng lao ng l n thay th có th m b o ư c ch t lư ng s n ph m cũng như s c kho c a ngư i lao ng Ho t ng kinh doanh khách s n òi h i lư ng v n u tư ban u và u tư c nh r t cao, ho t ng kinh doanh khách s n có tính chu kỳ. Nó ho t ng tuỳ theo th i v du l ch, vì ho t ng kinh doanh khách s n ch t n t i và phát tri n khi do nhu c u khách n, h c n có tài nguyên p, th i ti t, khí h u n nh. Chúng ta không th thay i ư c quy lu t thiên nhiên, quy lu t sinh lý nên h th ng này có mang tính chu kỳ. 1.1.3. Các lo i hình d ch v trong khách s n H u h t các s n ph m trong khách s n u là d ch v . Nó ư c phân chia làm 2 lo i D ch v chính: D ch v b sung 1.1.3.1.D ch v chính. Là nh ng d ch v không th thi u ư c trong kinh doanh khách s n và trong m i chuy n i c a du khách. nó bao g m d ch v lưu trú và d ch v ăn 6
 7. u ng. Các d ch v này áp ng nh ng nhu c u thi t y u c a con ngư i ó là ăn và ng . i v i khách s n thì nó em l i ngu n doanh thu chính và gi v trí quan tr ng nh t trong các lo i hình kinh doanh c a khách s n. Song y u t t o nên s c áo trong s n ph m khách s n l i là s a d ng và c áo c a d ch v b sung 1.1.3.2. D ch v b sung: Là nh ng d ch v ưa ra nh m tho mãn nhu c u c trưng và b sung c a khách, là nh ng d ch v t o i u ki n thu n l i cho vi c lưu l i c a khách khách s n cũng như làm phát tri n m c phong phú và s c h p d n c a chương trình du l ch. Thông thư ng trong khách s n có nh ng th lo i: d ch v văn hoá, d ch v th thao, d ch v thông tin và văn phòng, d ch v y t , d ch v hàng lưu ni m … d ch v b xung t o cho khách c m giác không nhàm chán, thú v khi lưu l i khách s n, ây là m t bi n pháp nh m kéo dài th i gian khách lưu l i t i khách s n 1.2. C I M C A LAO NG TRONG NGÀNH DU L CH VÀ TRONG KHÁCH S N 1.2.1. c i m c a lao ng trong du l ch nói chung 1.2.1.1. c i m c a lao ng: - Lao ng trong ngành du l ch là b ph n c u thành c a lao ng xã h i nói chung. Nó hình thành và phát tri n trên cơ s s phân công lao ng c a xã h i. Do v y nó mang y các c i m chung c a lao ng xã h i nói chung: - áp ng nhu c u c a xã h i v lao ng - T o ra c a c i cho xã h i - Lao ng ph thu c vào hình thái kinh t 7
 8. Tuy nhiên trong lĩnh v c kinh doanh s lư ng lao ng có nh ng c thù riêng: - Lao ng trong kinh doanh du l ch bao g m ho t ng s n xu t v t ch t và phi v t ch t. Mà ho t ng chi m t tr ng l n hơn là s n xu t phi v t ch t (lao ng ch y u t o ra s n ph m là d ch v , các i u ki n thu n l i cho khách tiêu th s n ph m) - Lao ng trong du l ch có tính chuyên môn hoá cao: nó th hi n vi c t ch c thành các b ph n ch c năng, trong m i b ph n thì nó l i ư c chuyên môn hoá sâu hơn. Do th i gian lao ng ph thu c vào th i gian, c i m tiêu dùng c a khách (không h n ch v m t th i gian), vì v y lao ng ph i phân thành nhi u ca m b o cho ch t lư ng d ch v và s c kho c a lao ng - Cư ng lao ng cao nhưng phân b không u do c i m tiêu dùng c a khách du l ch là khác nhau nên lao ng ph i ch u m t áp l c tâm lý l n c bi t là lao ng n - Lao ng ư c s d ng không cân i trong và ngoài th i v 1.2.1.2. c i m v cơ c u lao ng - Theo chuyên ngành, lao ng trong du l ch là t ng h p c a lao ng nhi u ngành ngh khác nhau, trong ó lao ng nghi p v trong khách s n chi m t tr ng l n nh t - Lao ng trong du l ch là lao ng tr và không u theo lĩnh v c: tu i trung bình t 30-40 tu i. Trong ó lao ng n có tu i trung bình t 20-30, nam t 30-45 tu i. - tu i c a lao ng thay i theo t ng b ph n, b ph n òi h i m c tu i th p như l tân, Bar, Bàn. Nhưng b ph n qu n lý l i có tu i cao hơn. 8
 9. - Trình văn hoá c a lao ng trong du l ch th p và khác nhau theo cơ c u nhưng có trình nghi p v chuyên môn cao, có trình ngo i ng cao. 1.2.1.3. c i m v t ch c và qu n lý lao ng. - Lao ng trong du l ch di n ra các cơ s c l p, phân tán do tài nguyên du l ch phân tán và do không có s ăn kh p gi a c u và cung. Do ó các Công ty l hành ra i n i k t cung và c u, nó d n d n tr thành các Công ty kinh doanh-du l ch. - Có s qu n lý ch ng chéo gi a các cơ s kinh doanh du l ch, các hãng i lý . - Tính bi n ng v nhân l c cao trong kho ng th i gian gi a chính v c i m này có tính khách quan do tính th i v trong du l ch gây ra. 1.2.2. c i m c a lao ng trong khách s n Ngu n lao ng trong khách s n là t p h p i ngũ cán b nhân viên ang làm vi c t i khách s n, góp s c l c và trí l c t o ra s n ph m t ư c nh ng m c tiêu v doanh thu, l i nhu n cho khách s n. c i m v tính th i v : Lao ng trong khách s n cũng như trong ngành du l ch u có tính bi n ng l n trong th i v du l ch. Trong chính v do kh i lư ng khách l n nên òi h i s lư ng lao ng trong khách s n ph i l n, ph i làm vi c v i cư ng m nh và ngư c l i th i i m ngoài v thì ch c n ít lao ng thu c v qu n lý, b o v , b o dư ng. - Lao ng trong khách s n có tính công nghi p hoá cao, làm vi c theo m t nguyên t c có tính k lu t cao. Trong quá trình lao ng c n thao tác k thu t chính xác, nhanh nh y và ng b . 9
 10. - Lao ng trong khách s n không th cơ khí t ng hoá cao ư c vì s n ph m trong khách s n ch y u là d ch v - Do v y r t khó khăn cho vi c thay th lao ng trong khách s n, nó có th làm nh hư ng n ho t ng kinh doanh. - Ngoài nh ng c tính riêng bi t, lao ng trong khách s n còn mang nh ng c i m c a lao ng xã h i và lao ng trong du l ch. * c i m cơ c u tu i và gi i tính + Lao ng trong khách s n òi h i ph i có tu i tr vào kho ng t 20—40 tu i. tu i này thay i theo t ng b ph n c a khách s n, *B ph n l tân: t 20 –25 tu i * B ph n bàn, Bar : t 20 –30 tu i * B ph n bu ng: 25 – 40 tu i Ngoài ra b ph n có tu i trung bình cao là b ph n qu n lý t 40 – 50 tu i Theo gi i tính : Ch y u là lao ng n , vì h r t phù h p v i các công vi c ph c v các b ph n như Bu ng, Bàn, Bar, l tân, còn nam gi i thì thích h p b ph n qu n lý, b o v , b p. * c i m c a quá trình t ch c. Lao ng trong khách s n có nhi u c i m riêng bi t và ch u nh hư ng áp l c. Do ó quá trình t ch c r t ph c t p c n ph i có bi n pháp linh ho t t ch c h p lý. Lao ng trong khách s n ph thu c vào tính th i v nên nó mang tính chu kỳ T ch c lao ng trong khách s n ph thu c vào tính th i v , tu i và gi i tính nên nó có tính luân chuy n trong công vi c, khi m t b ph n có yêu c u lao ng tr mà hi n t i nhân viên c a b ph n là có tu i cao, v y ph i chuy n h sang m t b ph n khác m t cách phù h p và có hi u qu . ó 10
 11. cũng là m t trong nh ng v n mà các nhà qu n lý nhân s c a khách s n c n quan tâm và gi i quy t. 1.3. QU N TR NHÂN S TRONG KHÁCH S N 1.3.1. N i dung c a qu n tr nhân l c trong khách s n 1.3.1.1..Xây d ng b n mô t công vi c - B n mô t công vi c là b ng li t kê mô t l i công vi c, quy trình v lao ng nào ó, các nguyên t c phương pháp th c hi n và t l lao ng th c hi n công vi c ó. có th m b o cho vi c mô t công vi c t hi u qu cao ph i bám sát các tiêu chu n v công vi c. * Yêu c u: B n phác ho công vi c ph i ch ra ư c kh i lư ng, c i m công o n, c thù c a công vi c và th i gian c n thi t th c hi n công vi c ó, yêu c u v chuyên môn, trình nghi p v , k năng c n thi t th c hi n công vi c. - B n mô t công vi c ph i ư c xây d ng m t cách chi ti t, chính xác d a trên nh ng tính toán, nghiên c u khoa h c, k năng thao tác h p lý nh t c a khách s n. - Yêu c u c a nhân viên là yêu c u th c t c a t ng công vi c. * Vi c mô t công vi c có tác d ng quan tr ng trong vi c qu n tr nhân l c c a khách s n: - Nó là cơ s hư ng d n cho công vi c tuy n ch n, hư ng d n, b trí và x p x p công vi c - Làm cơ s ánh giá, phân lo i các nhân viên. - Giúp ti n hành tr thù lao cho công nhân viên ư c chính xác và công b ng hơn. - Giúp cho công tác b t trong công vi c, giúp nhà qu n lý c i ti n vi c làm cho công nhân viên 11
 12. - Giúp xác nh chính xác vi c ào t o nhân l c trong khách s n 1.3.1.2.T ch c tuy n ch n nhân l c Trong quá trình tuy n ch n ngư i qu n lý c n căn c vào các yêu c u sau: - Trình h c v n c a lao ng - Trình ngo i ng chuyên môn - Ngo i hình, tu i, gi i tính, s c kho , tâm lý và o c - Kh năng giao ti p, ki n th c v tâm lý - T t c các yêu c u này nh m m c ích l a ch n ư c nh ng lao ng có kh năng t t nh m tăng năng su t lao ng. Tuy n ch n t t s gi m b t ư c th i gian và chi phí ào t o sau này. * Quy trình tuy n ch n lao ng: g m các bư c sau Bư c 1: Xác nh nhu c u v nhân l c - m i th i i m, m i khách s n u có nhu c u v m t s lư ng lao ng nh t nh . S lư ng này do c i m c a ho t ng, quy mô và trình c a t ng khách s n quy nh. xác nh ư c nhu c u tuy n ch n nhân l c, chúng ta ph i phân bi t rõ 2 nhu c u: + Nhu c u thi u h t nhân viên + Nhu c u c n tuy n ch n thêm nhân viên. - Nhu c u tuy n ch n thêm nhân viên là nhu c u th c t th hi n b ng con s c th v s lư ng ch ng lo i c a nhân viên c n ph i có thêm m b o có th hoàn thành ư c các công vi c trong hi n t i và tương lai mà quá trình s n xu t kinh doanh c a khách s n hi n t i không có và không th t kh c ph c ư c. Th c ch t nhu c u tuy n ch n thêm là nhu c u thi u h t nhân viên sau khi ã s d ng các bi n pháp i u ch nh. - N u ta g i: Qth : Nhu c u thi u h t nhân viên 12
 13. Q c: T ng kh năng t cân i - i u ch nh Qtc: Nhu c u tuy n ch n Thì ta có : Qtc = QTH – Q c Bư c 2: Xác nh m c lao ng nh m c lao ng là s lư ng lao ng c n thi t t o ra m t ơn v s n ph m. Kh i lư ng công vi c mà m t lao ng t o ra m t ơn v s n ph m. Kh i lư ng công vi c mà m t lao ng tao ra trong m t ơn v th i gian nh m c lao ng trong khách s n ư c coi là h p lý khi tho mãn các i u ki n sau: nh m c lao ng ó ph i là m c lao ng trung bình tiên ti n, ó là nh m c có kh năng th c hi n và ph i có s sáng t o, ph n u. nh m c lao ng không ư c phép vĩnh vi n c nh nh m c lao ng ph i ư c xây d ng chính b n thân cơ s xây d ng ư c nh m c lao ng, ngư i ta thư ng dùng phương pháp th ng kê kinh nghi m, d a trên kinh nghi m trong quá trình giám sát ho t ng c a i ngũ lao ng. Thông thư ng ưa ra ư c nh m c lao ng, ta d a vào s li u th ng kê sau: D a trên th ng kê v nh m c lao ng các cơ s khác có i u ki n kinh doanh g n gi ng v i mình D a trên nh m c lao ng c a cơ s nh ng th i kỳ trư c D a trên nh m c lao ng trung bình, tiên ti n c a các khách s n trên th gi i D a trên th ng kê nh m c lao ng c a i th c nh tranh D a trên quy trình t ch c ph c v c a t ng b ph n, d a trên s lư ng ch ng lo i các d ch v b sung i kèm 13
 14. Tuỳ thu c vào quy mô khách s n, tính ch t mùa v và s bi n ng trong tương lai c a sơ s oán ư c. nh m c lao ng trong khách s n thư ng có 2 lo i: nh m c lao ng chung và nh m c lao ng b ph n + nh m c lao ng chung là nh m c lao ng c n thi t ư c xây d ng chung cho toàn khách s n + nh m c lao ng b ph n ư c xây d ng cho các khu v c kinh doanh tr c ti p như Bàn, Bar, bu ng… trong khách s n Bư c 3: Thông báo tuy n nhân viên Qua vi c xác nh nhu c u tuy n ch n và nh m c lao ng làm cơ s cho vi c ti n hành thông báo tuy n ch n nhân viên. Vi c thông báo ph i ch ra ư c các tiêu chu n rõ ràng, s lư ng c n tuy n, tiêu chu n gì..Sau ó cung c p nh ng thông tin c n thi t cho ngư i có nhu c u ư c tuy n ch n b ng nhi u phương pháp thông tin: ài, tivi, sách báo… Bư c 4: Thu th p và phân lo i h sơ: Sau khi thông báo tuy n ch n thì ti n hành thu th p h sơ c a ngư i xin vi c gi i h n trong m t kho ng th i gian nh t nh nào ó và d a trên h th ng tiêu chu n, yêu c u c a tuy n ch n Ti n hành phân lo i h sơ bư c u thu th p thông tin, xem xét ra quy t nh tuy n ch n. Bư c 5: T ch c tuy n ch n tr c ti p tuy n ch n ư c t t thì ph i có h th ng tiêu chu n v nghi p v , ch c danh t i ưu vào các khu v c còn thi u. S d ng các phương pháp tuy n ch n, có 2 phương pháp tuy n ch n thông d ng nh t - Phương pháp tr c nghi m: 4 phương pháp + Tr c nghi m trí thông minh, s thích nghi, trình văn hoá 14
 15. + Tr c nghi m v k năng, k x o + Tr c nghi m v s quan tâm, nh ng v n quan tâm hay thích thú + Tr c nghi m v nhân cách - Phương pháp ph ng v n: có 2 quá trình + Ph ng v n ban u: Dùng lo i tr nh ng ngư i xin vi c không t tiêu chu n, không trình + Ph ng v n ánh giá: ư c ti n hành duy t l i t t c m i v n thu c kh năng c a ngư i xin vi c. i u này cho phép ngư i ph ng v n ra quy t nh cu i cùng vi c tuy n ch n hay không. Bư c 6: Thông báo cho ngư i trúng tuy n. Sau khi ra quy t nh tuy n ch n, v i s lư ng và tiêu chu n y . Thì ti n hành thông báo cho ngư i trúng tuy n h n ngày ký k t h p ng lao ng . 1.3.1.3. ào t o nhân l c Do nhu c u c a du l ch ngày càng cao, i m i và càng phong phú hơn, nên vi c ào t o nhân l c trong du l ch là vi c thi t y u, ngoài ra các trang thi t b , cơ s v t ch t k thu t ngày càng tân ti n i m i nên vi c ào t o i ngũ lao ng cho phù h p là i u c n thi t và b t bu c Có các hình th c ào t o sau: + ào t o t p trung: là hình th c t p trung cho nh ng i tư ng chưa bi t gì v công vi c trong du l ch, h c t p trung t i trung tâm ho c 1 cơ s nào ó theo m t chương trình cơ b n. + ào t o theo hình th c t i ch c, i tư ng ào t o là nh ng ngư i ã có nh ng ki n th c nh t nh v du l ch hay ã ư c h c nhưng chưa t tiêu chu n thì ti n hành ào t o l i 15
 16. Ngoài ra còn r t nhi u các hình th c ào t o khác, tuỳ thu c vào các m c khác nhau v nh n th c hay tuỳ thu c vào a lý t ng vùng mà có phương pháp ào t o tr c ti p hay gián ti p. Th i gian ào t o: g m ào t o ng n h n và ào t o dài h n. + ào t o ng n h n: Là ào t o trong m t th i gian ng n v m t nghi p v nào ó, thông thư ng chương trình ào t o ơn gi n, ng n, i sâu vào các thao tác, k năng, k x o v m t nghi p v nào ó. M c ích c a chương trình ào t o này nh m có th s d ng ngay ngu n nhân l c, áp ng ngay ư c nhu c u v nhân l c c a khách s n. + ào t o dài h n, là ào t o trong m t th i gian dài, thông thư ng t 2 năm tr lên, h c viên ư c h c theo m t chương trình cơ b n. Chương trình ào t o này a ph n là giành cho các nhà qu n lý hay nhân viên k thu t cao, làm vi c trong nh ng b ph n c n có trình cao. - N i dung ào t o: N i dung ào t o ư c d a theo nh ng hình th c cơ b n c a lao ng như lao ng qu n lý, nhân công k thu t cao. ào t o theo hư ng chuyên môn, nghi p v . V i ho t ng kinh doanh khách s n, m t ho t ng kinh doanh t ng h p ư c t ch c theo hư ng chuyên môn hoá cao, nên n i dung ào t o ph i có tính chuyên môn hoá t c là ào t o t ng nghi p v chuyên sâu: như ào t o nhân viên Bu ng, Bàn, l tân. V y ph i xây d ng n i dung ào t o riêng cho t ng i tư ng, t ng nghi p v c th . 1.3.1.3. ánh giá hi u qu lao ng. Hi u qu c a vi c s d ng lao ng th hi n thông qua hi u qu kinh t xã h i mà khách s n t ư c trong m t kho ng th i gian nh t nh. ánh giá ư c hi u qu c a vi c s d ng lao ng ta d a vào các ch tiêu sau: + Ch tiêu v năng su t lao ng (W) 16
 17. CT1: T ng doanh thu W = T ng s nhân viên CT2 Kh i lư ng s n ph m W = S lư ng lao ng Ch tiêu này th hi n ư c hi u qu s d ng lao ng c a khách s n, nó ư c xác nh b ng t s gi a kh i lư ng s n ph m ho c doanh thu thu ư c trong m t th i gian nh t nh v i s lư ng lao ng bình quân, t o ra m t kh i lư ng s n ph m hay m t kh i lư ng doanh thu. Trong du l ch, khách s n, kh i lư ng s n ph m ư c tính b ng ngày khoán, ch tiêu bình quân trên 1 lao ng = L i nhu n / S lao ng bình quân Ch tiêu này càng cao thì l i nhu n càng l n nên qu lương tăng lên, ch ng t vi c s d ng lao ng h p lý và hi u qu . H s s d ng lao ng Th i gian làm vi c th c t = theo qu th i gian Th i gian làm vi c quy nh H s này th hi n cư ng lao ng v th i gian. H s này tăng ch ng t th i gian làm vi c c a nhân viên tăng d n n s n ph m s n xu t cũng tăng, nó th hi n s c g ng làm vi c c a nhân viên khi kh i lư ng công vi c c a khách s n tăng lên. H s thu nh p so v i Thu nh p c a m t lao ng trong năm = năng su t lao ng M c doanh thu trung bình c a m t lao ng trong năm 17
 18. Các ch tiêu này tính chung cho toàn doanh nghi p và tính riêng cho t ng b ph n. Qua s bi n i, tăng gi m c a các ch tiêu này mà nhà qu n lý khách s n có th ưa ra nh ng phương án gi i quy t v vi c s d ng lao ng m t cách h u hi u hơn, t o i u ki n t t cho vi c qu n tr nhân s . 1.3.1.4.Công tác t ch c lao ng, ti n lương. i v i các nhà kinh t thì ti n lương là chi phí s n xu t và nó là công c s d ng làm òn b y kinh t , khuy n khích lao ng làm vi c. i v i ngư i lao ng thì ti n lương là m b o cho h công b ng v l i ích v t ch t và l i ích tinh th n. Nó là s ti n mà ngư i lao ng nh n ư c sau khi ã hoàn t t công vi c c a mình ã ư c giao. Có nhi u hình th c tr lương cho nhân viên, tuỳ thu c vào t ng doanh nghi p, theo thói quen c a m i qu c gia, Vi t Nam tr theo lương tháng. - Xác nh qu lương; Qu lương là t ng s ti n lương ư c tính b ng thu nh p tr i các kho n chi phí, tr i thu (n u có) - T ng thu nh p = t ng doanh thu – Chi phí – Thu (n u có) Qu lương ơn giá ti n lương = T ng s gi công lao ng Căn c phân ph i ti n lương: Các nhà kinh doanh u căn c vào qu lương, ơn giá ti n lương, th i gian lao ng c n thi t (Trong ó g m th i gian theo quy nh, th i gian lao ng ngoài gi ). Ngoài ra h còn căn c vào nh ng thành tích t ư c c a m i nhân viên có nh ng chính sách thư ng ph t công b ng tho áng có th khuy n khích các nhân viên tích c c lao ng. Ti n lương = T ng s gi công lao ng x ơn giá ti n lương Trong m i khách s n u có b ph n qu n lý ti n lương v thu nh p, qu lương, phân ph i qu lương cho t ng lao ng 18
 19. 1.3.2. Ý nghĩa c a qu n tr nhân s Qu n tr nhân s là m t trong nh ng ch c năng cơ b n c a quá trình qu n tr , nó gi i quy t t t c các v n liên quan n con ngư i, g n v i công vi c c a h trong b t c t ch c nào. -Qu n tr nhân s là lĩnh v c theo dõi, hư ng d n i u ch nh, ki m tra s trao i tính ch t gi a con ngư i v i các y u t c a t nhiên trong quá trình t o ra c a c i v t ch t và tinh th n tho mãn nhu c u c a con ngư i. Nh m duy trì, b o v và s d ng phát huy ti m năng c a m i con ngư i. - Qu n tr nhân s bao g m vi c ho ch nh t ch c ch huy, ki m soát liên quan n công vi c hình thành, phát tri n duy trì ngu n s nh m t ư c các m c tiêu c a t ch c. - Qu n tr nhân s là thành t quan tr ng c a ch c năng qu n tr , mà trong khách s n hay b t c m t t ch c nào, vi c qu n lý là quan tr ng nh t nó có th s hi u qu c a công vi c cũng như k t qu c a công vi c. Qu n tr nhân s gi vai trò quan tr ng trong nh ng ho t ng c a công vi c qu n tr , giúp các nhà qu n tr có nh ng gi i pháp thích h p i v i nh ng tình hu ng trong qu n lý cũng như kinh doanh. 19
 20. CHƯƠNG 2 TH C TR NG V QU N TR NHÂN L C T I KHÁCH S N ÔNG Á 2.1. KHÁI QUÁT V KHÁCH S N ÔNG Á 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n Khách s n ông Á có di n tích 1000m2 n m trên ư ng Lê Văn Hưu - Th xã S m Sơn Thanh Hoá, cách trung tâm Th xã 1 km. Khách s n có m t v trí r t p, n m ven b bi n, xung quanh có r t nhi u làng ngh truy n th ng, kéo lư i, ánh b t cá bi n. Khách s n ông Á ư c kh i công xây d ng t năm 1999, khách s n khánh thành vào ngày 19-5- 2001. Khách s n ông Á ban u là nhà ngh c p b n v i s phòng ban u là 40 phòng. Sau ó Doanh nghi p V êt Qu c ã phá i xây thành hai khu năm t ng. Khi ưa vào ho t ng, khách hàng ch y u là các oàn khách quen. Khách s n ch u s qu n lý c a Công ty du l ch Vi t Qu c. T tháng 10 Năm 2001 n nay khách s n ông Á là m t ơn v h ch toán kinh doanh c l p v i tên g i giao d ch là Công ty khách s n du l ch ông Á,tr c thu c Doanh nghi p Vi t Qu c . 2.1.2. i u ki n s n xu t kinh doanh: 2.1.2.1. V trí a lý Khách s n ông Á có m t v trí a lý r t thu n l i v giao thông. ây là m t i u ki n kinh doanh r t t t c a khách s n. N m bên ư ng bi n, khách s n n m gi a vùng t có nhi u tài nguyên du l ch t nhiên. V i m t v trí thu n l i v giao thông, yên tĩnh p như v y s giúp cho du khách có m t chương trình du l ch h p lý và lý thú. 2.1.2.2.Cơ s v t ch t k thu t: 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản