Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập Hóa học lớp 10 nâng cao, nhằm rèn luyện năng lực chủ động sáng tạo cho học sinh ở trường THPT

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:191

0
12
lượt xem
5
download

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập Hóa học lớp 10 nâng cao, nhằm rèn luyện năng lực chủ động sáng tạo cho học sinh ở trường THPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn điều tra thực trạng việc sử dụng bài tập hóa học để rèn luyện năng lực chủ động sáng tạo cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh Khánh Hòa, tuyển chọn, xây dựng các bài tập hóa học thuộc chương Phản ứng hóa học và Nhóm halogen lớp 10 nâng cao nhằm rèn luyện năng lực chủ động sáng tạo cho học sinh và tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá kết quả nghiên cứu. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập Hóa học lớp 10 nâng cao, nhằm rèn luyện năng lực chủ động sáng tạo cho học sinh ở trường THPT

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HOÀ CHÍ MINH<br /> <br /> VOÕ THÒ THU SANG<br /> <br /> LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ GIAÙO DUÏC HOÏC<br /> <br /> Thaønh phoá Hoà Chí Minh – 2010<br /> <br /> BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HOÀ CHÍ MINH<br /> <br /> VOÕ THÒ THU SANG<br /> <br /> Chuyeân ngaønh: Lyù luaän vaø phöông phaùp daïy hoïc Hoùa hoïcMaõ<br /> soá: 60 14 10<br /> LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ GIAÙO DUÏC HOÏC<br /> NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC:<br /> TS. NGUYEÃN MAÏNH DUNG<br /> <br /> Thaønh phoá Hoà Chí Minh – 2010<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................ 3<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 6<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1. Lí do chọn đề tài ............................................................................................................ 6<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................................... 7<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3. Nhiệm vụ của đề tài...................................................................................................... 7<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .............................................................................. 7<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 4.1. Khách thể nghiên cứu................................................................................. 7<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 5. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................................... 7<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 6. Giả thuyết khoa học ...................................................................................................... 7<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 7. Điểm mới của luận văn ................................................................................................. 8<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 8. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................... 8<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ....................... 9<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ......................................................................................... 9<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.2. Tư duy ...................................................................................................................... 10<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm ......................................................................................................... 10<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.2.2. Những phẩm chất của tư duy [23] ................................................................... 10<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.2.3. Các thao tác của tư duy [23] ............................................................................. 11<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.2.4. Những hình thức cơ bản của tư duy [ 23, 28]................................................... 12<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.2.5. Tư duy sáng tạo ................................................................................................ 13<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.2.6. Việc phát triển tư duy của học sinh trong dạy học hóa học [ 17, 18, 23, 44, 45 ]<br /> .................................................................................................................................... 14<br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.2.6.1. Tư duy hóa học ......................................................................................... 14<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.2.6.2.Việc phát triển tư duy của học sinh trong dạy học hóa học ............ 15<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.3. Năng lực chủ động sáng tạo ..................................................................................... 16<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.3.1. Quan niệm về năng lực chủ động sáng tạo của học sinh .................................. 16<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.3.1.1. Khái niệm chủ động .................................................................................. 16<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.3.1.2. Khái niệm sáng tạo [ 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 45, 48]............................... 16<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.3.1.3. Năng lực chủ động sáng tạo [ 5, 6, 19, 20, 21, 22, 48 ] ............................ 17<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.3.1.4. Quan niệm về năng lực chủ động sáng tạo của học sinh [ 5 ] .................. 18<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.3.2. Các biện pháp rèn luyện năng lực chủ động sáng tạo cho học sinh [17, 19, 20,<br /> 21, 22, 23, 26, 27, 32, 34, 35, 42, 44, 48 ] .................................................................. 19<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.3.2.1. Rèn năng lực quan sát ............................................................................... 19<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.3.2.2. Rèn tính nhạy bén của tư duy ................................................................... 23<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.3.2.3. Rèn năng lực tư duy độc lập ..................................................................... 25<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.3.2.4. Bồi dưỡng hứng thú, kích thích học sinh sáng tạo và đổi mới ................. 25<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.3.2.5. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện năng lực chủ động<br /> sáng tạo cho học sinh ............................................................................................. 26<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.4. Bài tập hóa học [17, 18, 23, 28, 54, 55] ................................................................... 28<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.4.1. Khái niệm bài tập hóa học ................................................................................ 28<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.4.2. Tác dụng của bài tập hóa học ........................................................................... 29<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.4.3. Vị trí của bài tập hóa học trong quá trình dạy học ........................................... 31<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.4.4. Phân loại bài tập hóa học .................................................................................. 31<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.4.5. Các xu hướng xây dựng BTHH mới hiện nay [54, 55] .................................... 32<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.5. Thực trạng việc sử dụng bài tập trong dạy học hóa học ở các trường phổ thông tỉnh<br /> Khánh Hòa ...................................................................................................................... 33<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.5.1. Mục đích điều tra .............................................................................................. 33<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.5.2. Phương pháp điều tra........................................................................................ 33<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.5.3. Kết quả điều tra ................................................................................................ 33<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.5.4. Nhận xét ........................................................................................................... 36<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.1. Các nguyên tắc xây dựng, lựa chọn hệ thống bài tập nhằm rèn luyện năng lực chủ<br /> động sáng tạo cho học sinh ............................................................................................. 39<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.1.1. Hệ thống bài tập phải góp phần thực hiện mục tiêu môn học .......................... 39<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.1.2. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính chính xác, khoa học ................................. 39<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.1.3. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính hệ thống, tính đa dạng ............................. 39<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.1.4. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính vừa sức .................................................... 40<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.1.5. Hệ thống bài tập phải kích thích hứng thú, khơi dậy khả năng tự học và lòng<br /> yêu thích bộ môn của học sinh ................................................................................... 40<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.1.6. Hệ thống bài tập phải có tác dụng kích thích khả năng tư duy, phát huy tính<br /> tích cực nhận thức, phát huy NLCĐST của HS ......................................................... 40<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.2. Quy trình xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực chủ động sáng tạo<br /> cho học sinh .................................................................................................................... 41<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.2.1. Bước 1: Xác định mục đích của hệ thống bài tập ............................................. 41<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.2.2. Bước 2: Xác định nội dung của hệ thống bài tập ............................................. 41<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.2.3. Bước 3: Thu thập thông tin và tuyển chọn những bài tập hay ......................... 41<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.2.4. Bước 4: Xây dựng các bài tập mới ................................................................... 41<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.2.5. Bước 5: Xắp xếp các bài tập thành từng dạng .................................................. 44<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.2.6. Bước 6: Kiểm tra xem các bài tập vừa xây dựng có phù hợp với mục đích và<br /> các nguyên tắc đã đặt ra ............................................................................................. 44<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.2.7. Bước 7: Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, chuyên gia ................................ 44<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.2.8. Bước 8: Thực nghiệm, chỉnh sửa và hoàn thiện ............................................... 44<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.3. Hệ thống bài tập hóa vô cơ lớp 10 (Chương trình nâng cao) ................................... 45<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.3.1. Hệ thống bài tập chương Phản ứng hóa học ..................................................... 45<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.3.1.1. Mục tiêu của chương ............................................................................... 45<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.3.1.2. Hệ thống bài tập ........................................................................................ 45<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.3.2 Chương nhóm Halogen ..................................................................................... 62<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.3.2.1. Mục tiêu của chương ................................................................................ 62<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.3.2.2. Hệ thống bài luyện tập .............................................................................. 63<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM...................................................... 112<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.1. Mục đích thực nghiệm ........................................................................................... 112<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.2. Nội dung thực nghiệm .......................................................................... 112<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.3. Đối tượng thực nghiệm .......................................................................................... 112<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.4. Tiến hành thực nghiệm........................................................................................... 112<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5. Kết quả thực nghiệm .............................................................................................. 113<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5.1. Phân phối tần số, tần suất,tần suất lũy tích và các tham số thống kê đặc trưng<br /> .................................................................................................................................. 113<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5.1.1. Bài thực nghiệm số 1(TN1) .................................................................... 113<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5.1.2. Bài thực nghiệm số 2 (TN2) ................................................................... 115<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5.1.3. Bài thực nghiệm số 3(TN3) .................................................................... 117<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5.1.4. Bài thực nghiệm số 4(TN4) .................................................................... 119<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5.1.5. Kết quả tổng hợp .................................................................................... 121<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5.2. Biễu diễn kết quả bằng đồ thị ......................................................................... 122<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5.2.1. Bài TN số 1 ............................................................................................. 122<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5.2.2. Bài TN số 2 ............................................................................................. 123<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5.2.3. Bài TN số 3 ............................................................................................. 125<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5.2.4. Bài TN số 4 ............................................................................................. 127<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5.2.5. Biểu đồ tổng hợp kết quả 4 bài thực nghiệm .......................................... 129<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.5.3. Phân tích kết quả thực nghiệm ....................................................................... 130<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> KẾT LUẬN ................................................................................................... 136<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.1. Đề xuất các hướng nghiên cứu ............................................................ 137<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.2. Đối với các cấp quản lí ......................................................................... 137<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 139<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> PHẦN PHỤ LỤC .......................................................................................... 144<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản