Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
28
lượt xem
16
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN và quản lý NSNN; phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả quản lý NSNN trên địa bàn huyện Nam Trực giai đoạn (2008-2014), nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN trên địa bàn huyện Nam Trực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o<br /> Tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi<br /> <br /> TrÇn Quang Huy<br /> <br /> Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c<br /> qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n−íc trªn ®Þa bµn<br /> huyÖn nam trùc - tØnh nam ®Þnh<br /> <br /> Chuyªn ngµnh: qu¶n trÞ kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> Ng−êi h−íng dÉn khoa häc<br /> TS Ng« TrÇn ¸nh<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang Phụ bìa<br /> Danh mục các từ viết tắt<br /> Danh mục hình vẽ, danh mục các biểu bảng<br /> Phần mở đầu<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NSNN<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CƠ CẤU NSNN<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước<br /> 1.1.2 Bản chất của ngân sách nhà nước<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1.3 Chức năng của ngân sách nhà nước<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1.4 Cơ cấu NSNN và vai trò của NSNN.<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.2 QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.2.1 Khái niệm quản lý NSNN<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.2.2 Nguyên tắc quản lý NSNN<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.2.3 Quan hệ giữa các cấp NS được thực hiện theo nguyên tắc<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.4 Nội dung thu, chi NSNN<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.4.1 Nội dung thu NSNN<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.4.2 Nội dung chi ngân sách<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.2.5 Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước<br /> <br /> 25<br /> <br /> 1.3 MỤC TIÊU QUẢN LÝ NSNN<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.4 NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH VỀ QUẢN LÝ NSNN<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.4.1 Lập dự toán NSNN<br /> <br /> 31<br /> <br /> 1.4.2 Chấp hành dự toán NSNN<br /> <br /> 33<br /> <br /> 1.4.3 Quyết toán ngân sách nhà nước<br /> <br /> 34<br /> <br /> Trần Quang Huy<br /> <br /> Khóa 2012A<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NSNN TRÊN<br /> <br /> 37<br /> <br /> ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC GIAI ĐOẠN 2008-2014<br /> 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ Xà HỘI CỦA HUYỆN NAM TRỰC CÓ<br /> <br /> 37<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NSNN TRÊN ĐỊA BÀN<br /> 2.1.1 Điều kiện tự nhiên<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội<br /> <br /> 38<br /> <br /> 2.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG<br /> <br /> 42<br /> <br /> TÀI CHÍNH HUYỆN NAM TRỰC<br /> 2.2.1 Quá trình hình thành<br /> <br /> 42<br /> <br /> 2.2.2 Đặc điểm hoạt động<br /> <br /> 42<br /> <br /> 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NSNN TRÊN ĐỊA BÀN<br /> <br /> 43<br /> <br /> HUYỆN NAM TRỰC GIAI ĐOẠN 2008 - 2014.<br /> 2.3.1 Qui định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách<br /> <br /> 43<br /> <br /> huyện giai đoạn 2008-2014<br /> 2.3.1.1 Qui định tỷ lệ phân chia các khoản thu ngân sách<br /> <br /> 43<br /> <br /> 2.3.1.2 Nhiệm vụ chi NS cấp huyện, ngân sách cấp xã, thị trấn<br /> <br /> 46<br /> <br /> 2.3.2 Công tác lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán NS<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.3.3 Về việc thực hiện quản lý thu NSNN trên địa bàn huyện<br /> <br /> 55<br /> <br /> Nam trực giai đoạn 2008-2012<br /> 2.3.4 Về việc thực hiện quản lý chi ngân sách huyện Nam trực<br /> <br /> 63<br /> <br /> giai đoạn 2008-2012<br /> 2.3.5 Về việc thực hiện báo cáo quyết toán thu chi ngân sách huyện.<br /> <br /> 74<br /> <br /> 2.3.6 Đánh giá kết quả quản lý NSNN trên địa bàn huyện Nam<br /> <br /> 74<br /> <br /> trực giai đoạn 2008-2012.<br /> <br /> Trần Quang Huy<br /> <br /> Khóa 2012A<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> <br /> 88<br /> <br /> QUẢN LÝ NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC<br /> 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN<br /> LÝ NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC<br /> 3.1.1 Phương hướng<br /> <br /> 88<br /> <br /> 3.1.2 Mục tiêu<br /> <br /> 88<br /> <br /> 3.1.3 Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013<br /> <br /> 89<br /> <br /> 3.2 NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ NSNN HUYỆN<br /> <br /> 89<br /> <br /> NAM TRỰC<br /> 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 90<br /> NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC<br /> 3.3.1 Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất<br /> <br /> 90<br /> <br /> hàng hoá , phát huy các tiềm năng thế mạnh của địa phương<br /> 3.3.2 Tăng cường quản lý và phát triển nuôi dưỡng nguồn thu lâu<br /> <br /> 93<br /> <br /> dài<br /> 3.3.3 Tăng cường quản lý chi ngân sách<br /> <br /> 97<br /> <br /> 3.3.4 Nâng cao chất lượng công tác lập, phân bổ, chấp hành và<br /> <br /> 99<br /> <br /> quyết toán ngân sách<br /> 3.3.5 Tổ chức có hiệu quả về công khai ngân sách<br /> <br /> 102<br /> <br /> 3.3.6 Hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách<br /> <br /> 103<br /> <br /> 3.3.7 Tăng cường công tác thanh tra , kiểm soát tài chính NS<br /> <br /> 105<br /> <br /> 3.3.8 Nâng cao hiệu quả ứng dụng tin học vào quản lý NS huyện<br /> <br /> 106<br /> <br /> 3.3.9 Nâng cao trình độ năng lực của cán bộ quản lý NSNN<br /> <br /> 107<br /> <br /> 3.4 KIẾN NGHỊ<br /> <br /> 108<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 110<br /> <br /> Trần Quang Huy<br /> <br /> Khóa 2012A<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> Trang<br /> Bảng 2.1: Dự toán thu ngân sách huyện Nam Trực qua các năm 2008-2012<br /> <br /> 49<br /> <br /> Bảng 2.2: Dự toán chi ngân sách huyện Nam Trực giai đoạn 2008-2012<br /> <br /> 51<br /> <br /> Bảng 2.3: Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN Huyện Nam Trực giai đoạn<br /> <br /> 56<br /> <br /> 2008-2012<br /> Bảng 2.4: Tình thực hiện dự toán chi ngân sách huyện giai đoạn 2008-2012<br /> <br /> 64<br /> <br /> Bảng 2.5: Cơ cấu chi ngân sách huyện Nam trực giai đoạn 2008-2012<br /> <br /> 73<br /> <br /> Bảng 2.6: tình hình thực hiện thu từ kinh tế trên địa bàn giai đoạn 2008-2012<br /> <br /> 75<br /> <br /> Bảng 2.7: Tình thực hiện dự toán chi cân đối, chi từ nguồn thu để lại quản lý<br /> <br /> 77<br /> <br /> qua NSNN huyện Nam Trực, giai đoạn 2008-2012<br /> Bảng 2.8: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH Huyện Nam Trực, giai đoạn<br /> <br /> 78<br /> <br /> 2008-2012<br /> <br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ<br /> Trang<br /> Hình 1.1 : Sơ đồ Hệ thống NSNN ở Việt Nam<br /> <br /> Trần Quang Huy<br /> <br /> 12<br /> <br /> Khóa 2012A<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản