Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Nam Việt

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
9
lượt xem
5
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Nam Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa lại lý thuyết cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Nam Việt để tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Nam Việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Nam Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------<br /> <br /> NGUYỄN HỒNG ĐỨC<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH<br /> TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NAM VIỆT<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS.TS TRẦN TRỌNG PHÚC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> LuËn v¨n th¹c sü QTKD<br /> <br /> Tr­êng §H B¸ch khoa Hµ Néi<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đề tài: “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh<br /> của Công ty TNHH Nam Việt” là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi.<br /> Không sao chép bất kỳ một công trình hay một luận án của bất cứ tác giả nào khác.<br /> Các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực, chính xác. Các tài liệu trích<br /> dẫn có nguồn gốc rõ ràng<br /> Nam Định, ngày 26 tháng 3 năm 2014<br /> Người thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Hồng Đức<br /> <br /> Häc viªn: NguyÔn Hång §øc<br /> <br /> ViÖn kinh tÕ vµ qu¶n lý<br /> <br /> LuËn v¨n th¹c sü QTKD<br /> <br /> Tr­êng §H B¸ch khoa Hµ Néi<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> CSH<br /> <br /> Chủ sở hữu<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> EU<br /> <br /> Liên minh Châu Âu<br /> <br /> GDP<br /> <br /> Tổng sản phẩm quốc nội<br /> <br /> nt<br /> <br /> Như trên<br /> <br /> OECD<br /> <br /> Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh tế<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> Tr.đồng<br /> <br /> Triệu Việt Nam đồng<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Uỷ ban nhân dân<br /> <br /> USD<br /> <br /> Đồng đô la Mỹ<br /> <br /> TPP<br /> <br /> Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương<br /> <br /> WTO<br /> <br /> Tổ chức thương mại thế giới<br /> <br /> Häc viªn: NguyÔn Hång §øc<br /> <br /> ViÖn kinh tÕ vµ qu¶n lý<br /> <br /> LuËn v¨n th¹c sü QTKD<br /> <br /> Tr­êng §H B¸ch khoa Hµ Néi<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, MÔ HÌNH<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH<br /> TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ......................................................................... 4<br /> 1.1 CẠNH TRANH VÀ VAI TRÒ CỦA CẠNH TRANH ................................... 4<br /> 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh. ............................................................................. 4<br /> 1.1.2 Đặc trưng của cạnh tranh ........................................................................ 5<br /> 1.1.3 Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường: ................................ 6<br /> 1.1.3.1 Vai trò của cạnh tranh đối với doanh nghiệp: ................................... 6<br /> 1.1.3.2 Vai trò của cạnh tranh đối với người tiêu dùng ................................. 6<br /> 1.1.3.3 Vai trò của cạnh tranh đối với nền kinh tế ........................................ 6<br /> 1.1.4 Phân loại cạnh tranh ................................................................................ 7<br /> 1.1.4.1 Căn cứ vào chủ thể tham gia cạnh tranh ........................................... 7<br /> 1.1.4.2 Căn cứ theo tính chất và mức độ cạnh tranh ..................................... 8<br /> 1.1.4.3 Căn cứ vào phạm vi kinh tế: ............................................................. 8<br /> 1.1.4.4 Căn cứ theo phạm vi lãnh thổ ........................................................... 9<br /> 1.1.5 Cấp độ cạnh tranh ................................................................................... 9<br /> 1.1.5.1 Cấp độ cạnh tranh cấp Quốc gia ....................................................... 9<br /> 1.1.5.2 Cấp độ cạnh tranh cấp doanh nghiệp .............................................. 10<br /> 1.1.5.3 Cấp độ cạnh tranh cấp sản phẩm .................................................... 10<br /> 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ............................... 11<br /> 1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh ......................................................... 11<br /> 1.2.2 Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp ..................................................... 12<br /> 1.2.2.1 Khái niệm ...................................................................................... 12<br /> 1.2.2.2 Các yếu tố cơ bản tạo nên lợi thế cạnh tranh................................... 12<br /> 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: ........ 16<br /> <br /> Häc viªn: NguyÔn Hång §øc<br /> <br /> ViÖn kinh tÕ vµ qu¶n lý<br /> <br /> LuËn v¨n th¹c sü QTKD<br /> <br /> Tr­êng §H B¸ch khoa Hµ Néi<br /> <br /> 1.2.3.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài ........................................ 16<br /> 1.2.3.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên trong ......................................... 22<br /> 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ................. 23<br /> 1.2.4.1 Hiệu quả kinh doanh: ..................................................................... 23<br /> 1.2.4.2 Thị phần ......................................................................................... 25<br /> 1.2.4.3 Chất lượng của sản phẩm. .............................................................. 25<br /> 1.2.4.4 Giá cả sản phẩm. ............................................................................ 26<br /> 1.2.4.5 Khả năng đổi mới của doanh nghiệp: ............................................. 26<br /> 1.2.4.6 Khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. ................................... 27<br /> 1.2.4.7 Khả năng tiếp cận và khai thác có hiệu quả các nguồn lực phục vụ<br /> quá trình kinh doanh. ................................................................................. 27<br /> 1.2.4.8 Thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp. ....................................... 28<br /> 1.2.5 Các mô hình và phương pháp để đánh giá năng lực cạnh tranh doanh<br /> nghiệp ............................................................................................................ 29<br /> 1.2.5.1. Mô hình “kim cương” của Micheal Porter. .................................... 30<br /> 1.2.5.2 Ma trận SWOT ............................................................................... 32<br /> 1.3. TÓM TẮT CHƯƠNG 1:............................................................................. 33<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA<br /> CÔNG TY TNHH NAM VIỆT ........................................................................... 34<br /> 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NAM VIỆT ...................................... 34<br /> 2.1.1 Giới thiệu về Công ty TNHH Nam Việt. ............................................... 34<br /> 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. .................................... 34<br /> 2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty.......................................... 36<br /> 2.1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. ............................................ 36<br /> 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý: ................... 37<br /> 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG<br /> TY TNHH NAM VIỆT ..................................................................................... 40<br /> 2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô .................................................................. 40<br /> 2.2.1.1. Môi trường kinh tế ........................................................................ 40<br /> <br /> Häc viªn: NguyÔn Hång §øc<br /> <br /> ViÖn kinh tÕ vµ qu¶n lý<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản