Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội và một số giải pháp hoàn thiện

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

0
13
lượt xem
11
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội và một số giải pháp hoàn thiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị nhân lực; phân tích thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội; đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội và một số giải pháp hoàn thiện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ<br /> <br /> PHẠM VÂN ANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Phân tích thực trạng quản trị nhân lực tại<br /> Công ty Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội và<br /> một số giải pháp hoàn thiện<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHAN THỊ THUẬN<br /> <br /> Hà Nội - 2014<br /> <br /> MỤC LỤC.<br /> Trang.<br /> TRANG PHỤ BÌA.<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực……………………………....…...…1<br /> 1.1. Khái niệm và sự cần thiết của hoạt động quản trị nhân lực:……………….......2<br /> 1.2. Các nội dung của quản trị nhân lực:………………………………………..........3<br /> 1.2.1<br /> Xác định nhu cầu nhân lực:…………………….............…....…….............3<br /> 1.2.2<br /> Tuyển dụng: ………………………....……………………….....................5<br /> 1.2.3<br /> Bố trí, sắp xếp nhân lực vào vị trí công việc:……………....…...................8<br /> 1.2.4<br /> Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực:……….......…….....................12<br /> 1.2.5<br /> Đánh giá nhân viên:……………………………..………......………........16<br /> 1.2.6<br /> Thù lao lao động:…………………………….……......…………….........23<br /> 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị nhân lực:…………...................27<br /> CHƯƠNG 2: Phân tích thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty<br /> Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội ................................................................……….......31<br /> 2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội:………….....32<br /> 2.2 Phân tích thực trạng Quản trị Nhân lực tại Công ty Cổ phần Sơn<br /> Tổng Hợp Hà Nội:………………………………………………………...………........37<br /> 2.2.1<br /> Phân tích công tác xác định nhu cầu nhân lực của<br /> Công ty Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội:………………………….......37<br /> 2.2.2<br /> Phân tích hoạt động tuyển dụng trong Công ty Cổ<br /> phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội:…….……….....……………….....….......43<br /> 2.2.3<br /> Phân tích hoạt động bố trí, sắp xếp nhân lực của Công ty Cổ<br /> phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội:……………………...……......………......52<br /> 2.2.4<br /> Phân tích hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực của<br /> Công ty Cổ phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội: ………………....……..........58<br /> 2.2.5<br /> Phân tích hoạt động đánh giá nhân viên của Công ty Cổ phần<br /> Sơn Tổng Hợp Hà Nội:………………….……………….....……….......72<br /> 2.2.6<br /> Phân tích hoạt động thù lao lao động của Công ty Cổ phần<br /> Sơn Tổng Hợp Hà Nội:……………….....……………...………….....79<br /> 2.2.6.1<br /> Phân tích cách xây dựng tổng quỹ lương của Công ty:…..............79<br /> 2.2.6.2<br /> Phân tích cách xây dựng đơn giá tiền lương:…………….............80<br /> 2.2.6.3<br /> Các hình thức trả lương:………………………..………...............81<br /> CHƯƠNG 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty<br /> Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội ...................................................................................91<br /> 3.1 Mục đích:.......................…………...…………….…………………………….......92<br /> 3.2 Các giải pháp đề xuất:……………………………………....…………………......92<br /> <br /> Giải pháp 1: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch xác định<br /> nhu cầu nhân lực:………….......……………....….……………………....92<br /> 3.2.2<br /> Giải pháp 2: Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động và<br /> tuyển dụng đúng người, đúng công việc theo nhu cầu của từng<br /> vị trí mà Công ty cần tuyển:………………………………....……...…..96<br /> 3.2.3<br /> Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo,<br /> bồi dưỡng và phát triển nhân lực tại Công ty:……………...……….......100<br /> 3.2.4<br /> Giải pháp 4: Nâng cao chất lượng công tác thực hiện đánh<br /> giá nhân viên tại Công ty:…………………..........……………………...107<br /> 3.2.5<br /> Giải pháp 5: Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản trị nhân lực của<br /> Công ty (Phòng Tổ chức Nhân sự)…………….……………….…….....112<br /> 3.2.6<br /> Các giải pháp khác:…........................….…………………………….....118<br /> KẾT LUẬN…………………………..….....………………………………………….119<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO…………….....………………………………………..….120<br /> 3.2.1<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ.<br /> Trang<br /> Hình 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty..................................................................33<br /> Hình 2.2: Sơ đồ bộ máy quản lý của Phòng Tổ chức Nhân sự........................................36<br /> Bảng 2.1: Doanh thu, lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Sơn Tổng Hợp qua các năm.......35<br /> Bảng 2.2: Nhu cầu sử dụng lao động thực tế phân loại theo trình độ, độ<br /> tuổi bình quân của Công ty Cổ phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội...........................................38<br /> Bảng 2.3: Nhu cầu sử dụng lao động thực tế phân loại theo theo<br /> đối tượng của Công ty...................................................................................................40<br /> Bảng 2.4: Nhu cầu sử dụng lao động thực tế phân loại theo giới tính của Công ty.........40<br /> Bảng 2.5: Tình hình tuyển dụng tại Công ty trong những năm vừa qua..........................43<br /> Bảng 2.6: Mẫu Bảng chuẩn mực trình độ cần thiết của Công ty<br /> Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội...................................................................................45<br /> Bảng 2.7: Mẫu phiếu tuyển chọn nhân lực mới............................................................46<br /> Bảng 2.8: Mẫu Phiếu đào tạo nhân lực mới của Công ty<br /> Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội....................................................................................49<br /> Bảng 2.9: Số lao động bố trí trong các phòng ban của Công ty năm 2012......................52<br /> Bảng 2.10: Tình hình thực hiện công tác đào tạo của công ty.........................................59<br /> Bảng 2.11: Kinh phí đào tạo của Công ty Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội....................60<br /> Bảng 2.12: Mẫu phiếu Kế hoạch đào tạo của Công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội.............61<br /> Bảng 2.13: Mẫu Phiếu đề nghị đào tạo của Công ty Cổ Phần Sơn<br /> Tổng Hợp Hà Nội........................................................................................................63<br /> Bảng 2.14: Mẫu phiếu theo dõi đào tạo nhân lực của Công ty Cổ Phần<br /> Sơn Tổng Hợp Hà Nội.................................................................................................64<br /> Bảng 2.15: Mẫu phiếu đánh giá hiệu quả đào tạo của Công ty<br /> Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội..................................................................................69<br /> Bảng 2.16: Hệ thống chỉ tiêu đánh giá cho đối tượng nhân viên<br /> văn phòng tại Công ty Cổ phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội...................................................72<br /> Bảng 2.17.1: Bảng chấm công của khối sản xuất gián tiếp (khối văn phòng)..............74<br /> <br /> Bảng 2.17.2: Bảng chấm công của khối sản xuất trực tiếp...........................................75<br /> Bảng 2.18: Tình hình Chi lương của Công ty..................................................................81<br /> Bảng 2.19: Danh sách lương cấp bậc năm 2012 – văn phòng của Công ty<br /> Cổ Phần Sơn Tổng Hợp Hà Nội...................................................................................85<br /> Bảng 2.20.1: Bảng thanh toán lương sản phẩm tháng 11<br /> năm 2012.(của phân xưởng sơn 1)..............................................................................86<br /> Bảng 2.20.2: Bảng thanh toán lương sản phẩm tháng 11<br /> năm 2012.( của phòng tiêu thụ)...................................................................................87<br /> Bảng 3.1: Kết quả mong đợi sau khi thực hiện giải pháp 3..........................................107<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản