Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh điện năng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn đến năm 2020

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:163

0
14
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh điện năng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đi sâu nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh, phân tích các căn cứ xây dựng chiến lược bao gồm phân tích môi trường bên ngoài, bên trong của EVN NPC từ đó phát hiện các điểm mạnh yếu, cơ hội thách thức làm căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty trong những năm tới,...Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh điện năng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn đến năm 2020

NGUYỄN ANH QUANG<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGUYỄN ANH QUANG<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA<br /> TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC<br /> GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHOÁ 2012 - 2014<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN ANH QUANG<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA<br /> TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC<br /> GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020<br /> Chuyên ngành:<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Học viên: Nguyễn Anh Quang<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ: QTKD 2012 – 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan:<br /> Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn<br /> của PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều<br /> được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài<br /> này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào.<br /> Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014<br /> Người thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Anh Quang<br /> <br /> -1-<br /> <br /> Học viên: Nguyễn Anh Quang<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ: QTKD 2012 – 2014<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................1<br /> ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................5<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................6<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ..................................................................8<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................10<br /> 1.1.<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài...........................................................................10<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu của đề tài................................................................11<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................11<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Kết quả dự kiến:.......................................................................................11<br /> <br /> 1.5.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu .........................................................................12<br /> <br /> 1.6.<br /> <br /> Đóng góp về mặt lý thuyết:......................................................................12<br /> <br /> 1.7.<br /> <br /> Bố cục của luận văn .................................................................................12<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH<br /> DOANH ..........................................................................................13<br /> 1.1.<br /> <br /> Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh: .................13<br /> <br /> 1.1.1.<br /> 1.1.2.<br /> 1.1.3.<br /> 1.1.4.<br /> 1.1.4.1.<br /> 1.1.4.2.<br /> 1.2.<br /> <br /> Khái niệm về chiến lược kinh doanh .......................................................13<br /> Các yêu cầu của chiến lược kinh doanh...................................................15<br /> Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với các doanh nghiệp .................15<br /> Quản trị chiến lược ..................................................................................16<br /> Khái niệm, vai trò của quản trị chiến lược: .............................................16<br /> Quá trình quản trị chiến lược kinh doanh: ...............................................18<br /> Hoạch định chiến lược kinh doanh ..........................................................19<br /> <br /> 1.2.1.<br /> 1.2.2.<br /> 1.2.3.<br /> 1.2.3.1.<br /> 1.2.3.2.<br /> 1.2.3.3.<br /> 1.2.4.<br /> <br /> Khái niệm.................................................................................................19<br /> Trình tự, nội dung các bước hoạch định chiến lược kinh doanh: ............20<br /> Phân tích môi trường kinh doanh: ...........................................................21<br /> Phân tích môi trường vĩ mô .....................................................................22<br /> Phân tích môi trường vi mô (môi trường ngành).....................................26<br /> Phân tích, đánh giá môi trường bên trong doanh nghiệp:........................29<br /> Xác định sứ mệnh, mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp: ....................33<br /> -2-<br /> <br /> Học viên: Nguyễn Anh Quang<br /> <br /> 1.2.5.<br /> 1.2.5.1.<br /> 1.2.5.2.<br /> 1.2.6.<br /> 1.3.<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ: QTKD 2012 – 2014<br /> <br /> Phân tích và lựa chọn các phương án chiến lược: ...................................33<br /> Các loại hình chiến lược đối với công ty:................................................33<br /> Mô hình phân tích và lựa chọn phương án chiến lược: ...........................38<br /> Xây dựng các chiến lược cho bộ phận chức năng để thực hiện các<br /> phương án chiến lược: .............................................................................48<br /> Các đặc điểm của một đơn vị kinh doanh phân phối điện.......................48<br /> <br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH<br /> DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC<br /> MIỀN BẮC.....................................................................................57<br /> 2.1.<br /> <br /> Giới thiệu Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc: .........................................57<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Môi trường vĩ mô.....................................................................................60<br /> <br /> 2.2.1.<br /> 2.2.2.<br /> 2.2.3.<br /> 2.2.4.<br /> 2.2.5.<br /> 2.3.<br /> <br /> Môi trường kinh tế ...................................................................................60<br /> Môi trường chính trị.................................................................................68<br /> Môi trường pháp luật ...............................................................................70<br /> Môi trường khoa học công nghệ ..............................................................71<br /> Môi trường văn hoá xã hội.......................................................................72<br /> Môi trường vi mô (Môi trường ngành) ....................................................76<br /> <br /> 2.3.1.<br /> 2.3.2.<br /> 2.3.3.<br /> 2.3.4.<br /> 2.3.5.<br /> 2.4.<br /> <br /> Thị trường, khách hàng............................................................................76<br /> Sản phẩm thay thế....................................................................................78<br /> Nhà cung cấp............................................................................................78<br /> Đối thủ tiềm năng.....................................................................................81<br /> Cạnh tranh trong ngành............................................................................82<br /> Phân tích thực trạng kinh doanh điện năng của EVN NPC.....................86<br /> <br /> 2.4.1.<br /> Kết quả kinh doanh điện năng của EVN NPC.........................................91<br /> 2.4.2.<br /> Phân tích nội bộ và những nguyên nhân tồn tại chủ yếu .........................98<br /> 2.4.2.1. Mạng lưới phân phối................................................................................98<br /> 2.4.2.2. Công nghệ:...............................................................................................99<br /> 2.4.2.3. Tài chính ................................................................................................102<br /> 2.4.2.4. Chất lượng phục vụ khách hàng ............................................................120<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CỦA TÔNG CÔNG TY<br /> ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020..........131<br /> 3.1.<br /> <br /> Các mục tiêu ..........................................................................................131<br /> -3-<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản