Luận văn thạc sĩ: Sử dụng phần mềm DMS để nâng cao hiệu quả xử lý sự cố lưới điện phân phối Bình Định

Chia sẻ: Sdfas Vfdtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
37
lượt xem
14
download

Luận văn thạc sĩ: Sử dụng phần mềm DMS để nâng cao hiệu quả xử lý sự cố lưới điện phân phối Bình Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng phần mềm DMS để nâng cao hiệu quả xử lý sự cố lưới điện phân phối Bình Định khẳng định tính đúng đắn của phẩn mềm DMS, tạo cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và phát triển phần mềm này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Sử dụng phần mềm DMS để nâng cao hiệu quả xử lý sự cố lưới điện phân phối Bình Định

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ i h c Đà N ng Đ NINH HÙNG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Tr n Vinh T nh Ph n bi n 1: TS. Đoàn Anh Tu n S D NG PH N M M DMS Đ NÂNG CAO HI U QU X LÝ S C LƯ I ĐI N PHÂN PH I BÌNH Đ NH Ph n bi n 2: PGS.TS Nguy n H ng Anh Lu n văn ñư c b o v trư c h i ñ ng ch m lu n văn th c Chuyên ngành: M ng và h th ng ñi n sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 05 tháng 05 Mã s : 60.52.50 năm 2012 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng. Đà N ng - Năm 2012
 2. 1 2 M Đ U chương: 1. LÝ DO CH N L A Đ TÀI Chương 1: T ng quan v s c và ñ nh v s c trên lư i ñi n Ngoài vi c tăng cư ng công tác qu n lý ñ ngăn ng a s c ñi n phân ph i x y ra thì vi c phát hi n và x lý nhanh s c trên lư i ñi n gi m thi u Chương 2: Các phương pháp nghiên c u xác ñ nh v trí s c trên m t ñi n do s c là m t trong nh ng yêu c u nghiêm ng t ñ i v i các lư i ñi n phân ph i ñơn v qu n lý ñi n hi n nay. Chương 3: Gi i thi u v ph n m m DMS và các ng d ng 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U Chương 4: Thu th p d li u, tính toán và mô ph ng v trí s c Vi c nghiên c u ng d ng hi u qu h th ng MiniSCADA/DMS trên b n ñ ñ a lý b ng ph n m m DMS m ra m t phương th c v n hành m i tiên ti n, nâng cao hi u qu v n CHƯƠNG 1 - T NG QUAN V S C VÀ Đ NH V S C hành h th ng, nâng cao ch t lư ng ñi n năng. TRÊN LƯ I ĐI N PHÂN PH I 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 1.1. T NG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP Đ NH V S C TRÊN 3.1. Đ i tư ng nghiên c u: Lư i ñi n phân ph i Bình Đ nh. LƯ I ĐI N PHÂN PH I 3.2. Ph m vi nghiên c u: M t s các phương pháp nghiên c u xác 1.1.1. M ñ u: Trong h u h t trư ng h p s c ñi n bi u hi n hư h ng ñ nh v trí s c trên lư i ñi n phân ph i; Xác ñ nh v trí s c lư i phân cơ h c, mà ph i ñư c s a ch a trư c khi tr tr l i v n hành. Vi c khôi ph i b ng ph n m m DMS. ph c có th ñư c x lý nhanh n u v trí c a s c ñư c bi t ñ n ho c có 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U th ñư c ư c tính v i ñ chính xác h p lý. Phương pháp nghiên c u lý thuy t, thu th p và x lý thông tin áp 1.1.2. Phương pháp d a trên tr kháng và thành ph n t n s cơ d ng cho lư i ñi n phân ph i Bình Đ nh. b n: Kho ng cách s c t thanh cái tr m ngu n ñ n v trí s c ñư c 5. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A Đ TÀI ư c tính theo phương pháp d a trên tr kháng. Giá tr ñi n áp và dòng 5.1. Ý nghĩa khoa h c: ñi n ño ñư c m t ho c hai ñi m cu i c a ñư ng dây. H th ng hoá các phương pháp xác ñ nh v trí s c trên lư i ñi n 1.1.3. Phương pháp truy n sóng và thành ph n t n s cao: Quan phân ph i; Kh ng ñ nh tính ñúng ñ n c a ph n m m DMS, t o cơ s ñ ñi m c a phương pháp này ñư c d a trên s ph n x sóng truy n trên ti p t c nghiên c u và phát tri n ph n m m này. lư i ñi n b s c . 5.2. Ý nghĩa th c ti n: Nâng cao hi u qu ng d ng ph n m m DMS 1.1.4. Phương pháp h chuyên gia ñ c bi t trong vi c tích h p v i h th ng SCADA hi n h u; Xác ñ nh 1.1.4.1. Trí tu nhân t o (AI) và các phương pháp phân tích th ng kê: nhanh chóng v trí s c , t ñó có bi n pháp x lý thích h p nh m gi m Có m t s phương pháp nhân t o thông minh như m ng th n kinh nhân th i gian m t ñi n. t o (ANN), Logic m (FL), H th ng chuyên gia (ES) và thu t toán di 6. C U TRÚC LU N VĂN truy n (GA), vv, v i s phát tri n c a máy tính xu t hi n. Ngoài ph n M ñ u và K t lu n ki n ngh , lu n văn g m 4
 3. 3 4 1.1.4.2. Phương pháp d a trên thi t b phân ph i: Khi s c th c t ñ ng nh t c a ñư ng dây, s hi n di n c a nhánh r và nhánh ph t i. x y ra, d ng sóng ñi n áp rơi ño ñư c t i tr m bi n áp ñư c so sánh v i 2.2. PHƯƠNG PHÁP NOVOSEL t t c các d ng sóng ñi n áp rơi trong cơ s d li u. D ng sóng phù h p Nghiên c u áp d ng cho b t kỳ lo i s c bao g m các lo i s c : nh t trong cơ s d li u s cung c p v trí và lo i s c . m t pha ch m ñ t, pha-pha, 2 pha ch m ñ t, 3 pha. 1.1.4.3. Phương pháp lai: H u như t t c các phương pháp trên xác ñ nh v trí s c d a trên m t thu t toán, ch ng h n như tính toán kho ng cách s c ho c phân tích tình tr ng ho t ñ ng b o v thi t b , ñ xác ñ nh v trí s c . M t s nghiên c u s d ng các phương pháp lai xác ñ nh v trí s c d a trên nhi u hơn m t thu t toán ñ ñ t ñư c m t Hình 2.1. Sơ ñ c a m t ph n m ng lư i phân ph i b s c , ư c lư ng chính xác hơn phân ño n b s c . trong ñó t i khai thác Ztap ñư c g p v i tr kháng t i Zload. 1.2. X LÝ S C H TH NG ĐI N BÌNH Đ NH VÀ PHƯƠNG Phương pháp này s d ng mô hình m ng lư i phân ph i như PHÁP XÁC Đ NH S C TRUY N TH NG minh h a trong Hình 2.1. Trong sơ ñ này, Zload ñư c g p t t c các t i X lý s c trên lư i ñi n phân ph i Bình Đ nh căn c vào s g m tr kháng t i Zrload và Ztap. ñi u hành c a các c p ñi u ñ và ch p hành thao tác c a nhân viên v n Zload tr kháng ñư c tính như sau: Z = V ps − Z (2.1) load L1 I ps hành c p dư i căn c vào các Quy trình XLSC. 1.3. K T LU N: Nhi u phương pháp ñ nh v s c trên lư i ñi n phân Trong ñó Vps và Ips ñư c ño t i các tr m bi n áp. Tr kháng sau v trí s c Zs là: ∆V (2.3) ph i:- Phương pháp d a trên tr kháng và thành ph n t n s cơ b n;- Z =− s ∆I s s Phương pháp truy n sóng và thành ph n t n s cao;- Phương pháp h chuyên gia. Trong ñó ∆Vs = Vsf - Vps và ∆Is = Isf - Ips . Ngoài ra, giá tr t Lư i ñi n phân ph i Bình Đ nh s d ng phương pháp th nghi m m ng th t ngh ch có th ñư c s d ng cho nh ng s c không cân (ñóng th , phân ño n) và t n d ng kinh nghi m c a nhân viên v n hành b ng. Tr kháng m ch vòng s c Zmeas ñư c tính như sau: V  I  (2.4) ñ xác ñ nh ñi m s c . Z meas =  sf  = mZ L1 + R f  f   I sf   I sf      CHƯƠNG 2 - CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U XÁC Đ NH T phương trình này, ta có ñư c m i quan h b c hai cho kho ng V TRÍ S C TRÊN LƯ I ĐI N PHÂN PH I cách s c : m2 – mk1 + k2 – k3Rf = 0 (2.5) 2.1. M Đ U Trong ñó: Nhi u phương pháp ñã ñư c ñ xu t trư c ñây cho vi c ư c tính Vsf Z load V Z  ∆I s  Z s + Z load  v trí s c trên ñư ng dây truy n t i hình tia. Nh ng phương pháp này k1 = + + 1 ; k 2 = sf  load + 1 ; k 3 =  + 1 I sf Z L1 Z L1 I sf Z L1  Z L1    I sf Z L1  Z L1    khi ñư c s d ng cho các ñư ng dây phân ph i d b sai s b i vì tính
 4. 5 6 Phương trình ph c (2.5) có hai n m và Rf. B ng cách tách r i t i nút mà nhánh r ñư c k t n i. phương trình này thành các ph n th c và o, giá tr c a m có th thu C. Mô hình hóa ph t i : nh hư ng c a ph t i ñư c tính toán bù ñư c sau khi lo i b Rf: cho dòng ñi n c a chúng. Đ i v i m t ph t i nút như R, mô hình m= − b − b 2 − 4 ac (2.7) ñư c mô t : ( Yr = Gr Vr n p −2 + jBr Vr nq − 2 ) (2.9) 2a  Im(k1 ) × Re(k3 )  Im(k 2 ) × Re(k3 ) a = 1 ; b = − Re(k1 ) −   ; c = Re(k 2 ) −   Im(k3 )  Im(k3 ) 2.3. K THU T DAS 2.3.1. Gi i thi u k thu t ñ nh v s c cho nhánh truy n t i hình Hình 2.6. Đi n áp và dòng ñi n t i nút F và N trong th i gian s c . tia và ñư ng dây phân ph i: K thu t ñ nh v s c s d ng các thành Đi n áp và dòng t i các nút F và x quan h b i: ph n t n s cơ b n c a ñi n áp và ñòng ñi n ti n s c ño ñư c t i thi t D. Đi n áp và dòng ñi n t i v trí s c và v trí cu i: Đi n áp và b ñ u cu i ñư ng dây ñã ñư c mô t trong nghiên c u b ng cách xem dòng ñi n th t t i nút F trong th i gian s c ư c tính b ng cách gi xét m t s c ch m ñ t m t pha. ñ nh r ng t t c các t i sau nút x ñư c h p nh t thành m t ph t i duy 2.3.2. K thu t ñ nh v s c : K thu t ñ nh v s c ñư c ñ xu t mô nh t t i N như Hình 2.6. t b ng cách xem xét m t s c ch m ñ t m t pha trên lư i ñi n hình tia V f   1 − sBxy   Vx   = (2.14)  I fx  − sC xy   1   I xf    th hi n trong Hình 2.5. Trong ñó s là kho ng cách ñơn v t nút x ñ n F. Đi n áp và dòng ñi n th t t i nút N và F trong th i gian s c liên quan b ng phương trình sau ñây:  Vn   De − Be   1 − (1 − s ) Bxy  V f   =  − (1 − s)C  I  (2.15)  − I n  Ce − Ae   xy 1   fn  Hình 2.5. Sơ ñ m t s i c a lư i hình tia s c t i F. K thu t này bao g m sáu bư c sau ñây. trong ñó Ae, Be, Ce và De là các h ng s tương ñương v i các phân ño n A. Phân ño n xác ñ nh s c : Ư c tính sơ b c a v trí s c gi a các nút x + 1 (= y) và N. ñư c th c hi n gi a các nút x và x + l (= y). Có th có nhi u v trí ñư c Dòng ñi n t i F: Ifn = - Ifx – If (2.16) xác ñ nh b i vì s hi n di n c a các nhánh r trên ñư ng dây. Thay th vào phương trình (2.15): B. H th ng hình tia tương ñương :T t c các nhánh r gi a nút  Vn  1  K m + sK n sK p   V x   =  K + sK (2.17)  I f  K v + sK w    q r K v + sK u   I xf    M và v trí s c ñư c b qua và các ph t i thu c nhánh ñư c ñ i di n
 5. 7 8 E. Ư c tính v trí c a s c : Kho ng cách s t nút x ñ n nút s c t i trung gian. Th c hi n k thu t này ñã ñư c ki m tra b ng cách s F, ñư c th hi n như là m t ph n c a chi u dài t nút x và nút x + 1 (y), d ng d li u thu ñư c t mô ph ng EMTP/ATP. ñư c ư c tính t m i quan h ñi n áp - dòng ñi n t i v trí s c và tính 2.4.2. Thu t toán tính toán tr kháng s c : Trong trư ng h p này, ch t ñi n tr c a tr kháng s c . vi c tính toán v trí s c bao g m H p lý hoá k t qu các phương trình, b qua ñi u ki n b c cao hai bư c. Đ u tiên, tr kháng s c hơn c a s và s p x p l i thu ñư c phương trình sau ñây. vòng l p ñư c tính b ng cách s K AR K CI − K AI K CR d ng các ñi n áp ño và dòng thu s= (2.21) ( K CR K BI − K CI K BR ) + ( K DR K AI − K DI K AR ) ñư c trư c và trong khi s c . Th F. T nhi u k t qu thành m t k t qu duy nh t : K thu t ñ nh v hai, các ñi n kháng cùng xu t tuy n Hình 2.9: Sơ ñ ño lư ng xu t s c có th cho nhi u k t qu n u ñư ng dây có các r nhánh. Thông ñư c tính toán b ng cách gi ñ nh tuy n s c tin t các b ch th s c ñư c k t h p v i nhi u k t qu ñ ñi ñ n m t r ng s c t i m i ph n k ti p. k t qu duy nh t cho v trí c a s c . B ng cách so sánh tr kháng ño v i tr kháng xu t tuy n tính toán có 2.3.3. Th nghi m các k thu t ñ xu t: Các v trí s c k thu t mô th xác ñ nh v trí s c . t trên ñã ñư c th nghi m b ng cách s d ng các d li u s c mô 2.4.2.1. Đo lư ng t i xu t tuy n s c : Xét m ng hình tia ch còn m t ph ng b ng ph n m m PSCAD/EMTDC. K t qu th nghi m v trí s ngu n cung c p, tr kháng s c th t thu n ñư c tính theo phương c ư c tính cho s c ch m ñ t m t pha, cho th y r ng ñ i v i kháng s trình ñã bi t tùy thu c vào d ng s c , như hình 2.9 c 5 ohm, sai s t i ña k thu t ñư c ñ xu t cho s c ch m ñ t m t 2.4.2.2. Đo lư ng t i c p tr m bi n áp: Xem xét m t m ng lư i hình pha nh hơn 1,7%. Đ i v i m t kháng s c 50 ohm, sai s t i ña nh tia có xu t tuy n b s c , ví d nút k có tr kháng tương ñương trư c hơn 2,2%. s c ZLk. Ph n còn l i k t n i ñư c ñ i di n b i m t nhánh tương 2.3.4. K t lu n: Đ nh v s c cho nhánh truy n t i hình tia và ñư ng ñương v i tr kháng ZL. Phương trình trư c khi s c : V pre Z L Z Lk dây phân ph i s d ng ñi n áp và dòng ñi n t n s cơ b n t i thi t b Z pre = = (2.26) I pre Z L + Z Lk ñ u cu i ñư ng dây. K t qu th nghi m cho th y r ng phương pháp ñ nh v s c là thi t th c và có ñ chính xác ch p nh n ñư c ngay c Trong ñó Vpre, Ipre - ñi n áp và dòng trư c s c tương ng. ñ i v i kháng s c c a 50 Ohm. S c pha-pha: tr kháng th t thu n tính t tr m bi n áp: 2.4. THU T TOÁN SAHA V ZLZk (2.27) Z = pp = I pp ZL + Zk 2.4.1. Gi i thi u phương pháp ñ nh v s c cho m ng ñi n trung th : Nghiên c u này trình bày m t phương pháp ñ ư c lư ng v trí c a K t h p phương trình (2.26) và (2.27): s c trên h th ng trung th b trí hình tia, có th bao g m nhi u nhánh
 6. 9 10 Z Z pre trong ñó lfk - kho ng cách tương ñ i (p.u) t nút k ñ n ñi m s c (t ng Zk = (2.28) Z pre − Z (1 − k zk ) chi u dài ño n b s c gi ñ nh là 1), Zsk-1 tr kháng c a ño n cáp gi a Các h s kzk cho m i ñư ng dây ñư c ư c tính trên cơ s các các nút k-1 và nút k: (Zsk-1=Rsk-1+jXsk-1). Rf kháng s c . ñi u ki n tr ng thái n ñ nh trư c khi s c . T phương trình (2.28), 2.4.4. Mô hình EMTP/ATP và các mô ph ng ngư i ta có th tính toán tr kháng s c vòng l p b ng cách s d ng M t tr m bi n áp 10 kV ñư c cung c p t h th ng 150 kV. các phép ño t tr m bi n áp: M ng lư i bao g m các vòng chính và vòng ph , có ch a m t s tr m V pp (2.31) ph t i 10/0.4 kV ñư c trình bày trong Hình 2.10. Zk = V Xem xét ví d s c A-B t i nút 20 xu t tuy n phân tích (Hình 2.10) v i I pp − (1 − k zk ) pp Z pre gi ñ nh tr kháng s c Rf = 0,1 Ohm. Áp d ng các thu t toán ñư c S c ch m ñ t (m t pha ch m ñ t): Xem xét s c ch m ñ t 1 trình bày ñ tính toán kho ng cách s c v i ñi n kháng s c thu ñư c pha: dòng th t không ñư c ño trong tr m bi n áp có xu t tuy n s c cho hai k t qu , c hai ñ u kho ng cách 266 m t nút 18 V trí s c IkN và dòng th t không qua ñi n dung các xu t tuy n còn l i. th c t là 308 m t nút 18. Z g Z pre (2.32) 2.4.5. Phân tích s li u ghi nh n: Các máy ghi s c ñư c l p ñ t t i Z = k V Z pre − Z g (1 − k zk )(1 − 0 ) tr m bi n áp và trên xu t tuy n s c . Tr kháng s c ư c tính thu V ph ñư c t dòng ño t i tr m bi n áp Các phương trình trên xác ñ nh tr kháng s c cho s c pha- và t xu t tuy n s c khi s c ñ t trong gi i h n tr kháng th t thu n. A-B, ñư c cung c p t i cùng nút 2.4.3. Ư c tính kho ng cách s c : D a trên tr kháng s c ño ñư c 20 (Hình 2.10). C hai phép ño và các thông s cáp, có th ư c tính kho ng cách s c . cho m t c p k t qu tính toán Thu t toán s c pha-pha: Xem xét sơ ñ th t thu n tương kho ng cách s c : 227 m t nút ñương c a s c . Xác ñ nh tr kháng s c tương t nút th i ñ n ñi m 18 (cho dòng ño t i xu t tuy n) s c : và 64m t nút 18 (cho dòng ño t i Hình 2.10: Khái ni m th hi n mô Z pi ( Z fi−1 − Z si−1 ) tr m bi n áp). V trí s c th c t hình xu t tuy n Z fi = = R fi + X fi (2.34) Z pi − Z fi−1 + Z si−1 ) là 308 m t nút 18. Ư c tính g n nh t có sai s l n hơn so th c t . 2.4.6. K t lu n: Thu t toán ñư c trình bày cho tính toán kho ng cách Giá tr tr kháng này ñư c ư c tính t ñi u ki n n ñ nh c a s c ñư c d a trên ư c tính ñi n áp và dòng ñi n. Thu t toán ñã ki m m ng có xu hư ng d n v không: Z fi −1 > Z fi (2.35) tra và ch ng minh trên cơ s d li u ñi n áp và dòng ñi n thu ñư c t mô ph ng EMTP/ATP cũng như ghi nh n t i máy ghi nh n s c . Sai và tr kháng c a ph n b s c : Z fk = l fk Z fk −1 + R f (2.36) s ư c tính kho ng cách s c ph thu c vào tính chính xác c a phép
 7. 11 12 ño cũng như các thông s cáp. ph i trung h áp. Chương trình g m các ch c năng chính sau ñây: Báo 2.5. K T LU N: Các phương pháp này ñ u căn c vào dòng ñi n và ñ ng; Qu n lý c u trúc tô pô m ng ñi n; Phân tích m ng bao g m trào ñi n áp ño ñư c trư c và khi b s c và ñ u có xét ñ n tính ch t ñ c lưu công su t tính toán dòng ñi n s c v i các phân tích b o v ; Mô thù c a lư i ñi n phân ph i. Ch ñ s c pha-ñ t cũng ñư c xem xét ph ng v n hành; Đ nh v s c ; Khôi ph c h th ng; L p k ho ch công c 3 phương pháp. V trí ñi m ño, cũng như các giá tr c a thông s tác; Phân tích an toàn; Qu n lý m t ñi n; Qu n lý ñ i công tác; D báo ñư ng dây có nh hư ng nhi u ñ n k t qu ư c tính v trí s c . ph t i; D ch v khách hàng; Phân tích cơ s d li u ; Lưu tr tài li u. Cơ s c a DMS 600 WS là qu n lý d li u lư i phân ph i b i CHƯƠNG 3 - GI I THI U V PH N M M DMS VÀ DMS 600 NE và d li u th i gian th c t MicroSCADA. CÁC NG D NG 3.1.3.4. DMS 600 Server Application: Ch c năng DMS 600 SA cho 3.1. GI I THI U T NG QUAN H TH NG vi c tích h p MicroSCADA là Thi t l p và phá v m t k t n i 3.1.1. T ng quan v ph n m m DMS 600: DMS 600 là h th ng qu n MicroSCADA s d ng SCIL API; Qu n lý tr ng thái thi t b , ño lư ng, lý lư i ñi n phân ph i theo ñ a lý (DMS). DMS 600 cung c p vi c qu n báo ñ ng và d li u c nh báo t MicroSCADA ñ n DMS 600 WS; G i lý thành ph n d li u và mô ph ng m ng ñi n ñ t ng quát m ng ñi n m t yêu c u m b ng ñi u khi n t DMS 600 WS ñ n MicroSCADA v i hình nh màu tô pô th hi n tr ng thái c a m ng. ;G i thông tin v m t s c m i và qu n lý thông tin v trí s c t 3.1.2. Quan h cơ s d li u: DMS 600 có th s d ng các máy ch cơ MicroSCADA ñ n DMS 600 WS; Qu n lý vi c t ñ ng cô l p s c và s d li u (ch ng h n như MS SQL Server và Oracle) ho c cơ s d khôi ph c; Thay ñ i các v trí d li u c a máy phát hi n s c trong li u MS Access ñ lưu tr d li u. MicroSCADA; Ki m soát ñi m màu g c c a xu t tuy n trong 3.1.3. C u trúc c a DMS 600 MicroSCADA. 3.1.3.1. T ng quát v c u trúc DMS 600: H th ng DMS 600 bao g m Ch c năng DMS 600 SA cho DMS 600 WS và DMS 600 NE là: ba chương trình theo quan ñi m c a ngư i dùng : DMS600 Network Qu n lý thông tin ñăng nh p; Thay ñ i các thi t l p h th ng c th ; Editor (DMS 600 NE), DMS Application Server 600 (DMS 600 SA), và Thay ñ i d li u trong các d li u DMS 600 ; Thông báo v c p nh t cơ DMS Workstation 600 (DMS 600 WS). s d li u. 3.1.3.2. DMS 600 Network Editor: DMS 600 Network Editor (DMS 3.2. CH C NĂNG HO T Đ NG C A PH N M M DMS 600 NE) ch y u ñư c s d ng ñ mô ph ng m ng phân ph i vào cơ s 3.2.1. T ng quát v ch c năng ho t ñ ng: Các ch c năng ho t ñ ng d li u m ng trong h th ng máy ch . Kh i t o các b n ñ n n, ñ nh chính cung c p b i DMS 600 WS là: Qu n lý c u trúc tô pô m ng ñi n; nghĩa bi u tư ng và qu n lý vi c tích h p gi a MicroSCADA và DMS Phân tích b o v và m ng ñi n ; Phân tích m ch vòng ; Qu n lý s c ; 600 là nhi m v quan tr ng c a chương trình này. L p k ho ch công tác ; Qu n lý ñ i công tác ; D ch v khách hàng ; 3.1.3.3. DMS 600 Workstation:DMS 600 Workstation (DMS 600 WS) Qu n lý m t ñi n ; Phân tích d li u. DMS 600 WS và DMS 600 NE là m t chương trình ñ giám sát và ñi u khi n ho t ñ ng lư i ñi n phân ch a các thu c tính ñ h a in n linh ho t. Cơ s d li u cùng v i b n
 8. 13 14 ñ n n ñ a lý cho r t nhi u các l a ch n ñ in ra danh sách, sơ ñ m ng, th c ho c c u trúc tô pô mô ph ng dùng tính toán m ng ñi n , trào lưu b n ñ , sơ ñ tr m … công su t và tính toán dòng s c 3.2.2. C nh báo trên DMS 600: Báo ñ ng và c nh báo c a DMS 600 3.2.4.2. D báo và ư c tính ph t i: D báo ph t i là vi c tính toán d WS ñư c t o ra d a trên c u trúc tô pô k t m ng, phân tích lư i ñi n, báo ph t i cho tr m ph t i (MV/LV) và ño n ñư ng dây cho t 0 ... phân tích b o v và ñ nh v s c . Nh ng báo ñ ng và c nh báo th hi n 168 gi . D báo này ñư c d a trên các d li u t i c a các tr m ph t i trong danh sách thông báo. ho c khách hàng trung th ph thu c vào phương pháp mô hình t i 3.2.3. Qu n lý c u trúc tô pô m ng ñi n ñư c l a ch n. 3.2.3.1. T ng quát v qu n lý c u trúc tô pô m ng ñi n: Các c u trúc 3.2.4.3. S d ng d li u ño lư ng MicroSCADA trong phân tích tô pô c a lư i phân ph i ñư c xác ñ nh b i tr ng thái các thi t b m ng: Quy ñ nh các k t n i gi a MicroSCADA ño lư ng và cơ s d chuy n m ch. DMS 600 WS ch a thông tin v tr ng thái c a t t c các li u DMS 600 ñư c th c hi n trong DMS 600 NE. thi t b chuy n m ch t xa hay t i ch và các ñư ng dây. 3.2.4.4. Tính toán trào lưu công su t :Trào lưu công su t cho toàn b 3.2.3.2. Hình nh màu tô pô m ng ñi n: C u trúc tô pô m ng ñư c m ng ñi n trung th ñư c tính toán b ng cách s d ng thu t toán hi n th như các xu t tuy n ho c các tr m ngu n s d ng màu lư i ñi n Newton-Raphson. Các d li u t i ñư c áp d ng cho các m ng b t ñ u trong c a s m ng. Vi c thi t l p màu s c tô pô xu t tuy n ñư c s t nút cu i cùng c a xu t tuy n. d ng trong sơ ñ m ng, sơ ñ tr m và ñi m g c c a tr m MicroSCADA 3.2.4.5. Tính toán dòng s c : Dòng ng n m ch ñ i x ng 3 pha ñư c tính và các b ng ñi u khi n. b ng cách s d ng ñ nh lý Thevenin b ng cách gi ñ nh ñi n áp c a ñi m 3.2.3.3. Trào lưu công su t s c gi ng như ñi n áp ñã ñư c ñưa ra như thi t l p tính toán. S c Giám sát và qu n lý tô pô thu n ti n cho ch c năng trào lưu công không ñ i x ng như dòng ng n m ch 2 pha ñư c tính b ng cách s d ng su t xuôi ngư c. m ng th t . Trong tính toán s c ch m ñ t, lư i ñi n trung tính cách ñ t, 3.2.3.4. Tr ng thái thi t b chuy n m ch và phân ño n ñư ng dây n i ñ t tr c ti p và n i ñ t c ng hư ng cũng ñư c phân tích. Tr ng thái các thi t b chuy n m ch k t n i v i MicroSCADA 3.2.4.6. Phân tích b o v : Ph i h p b o v ñư c phân tích d a trên các ñư c c p nh t t MicroSCADA và b ng ñi u khi n. Thi t b chuy n tính toán dòng s c m ch có th là ñ i tư ng thao tác t xa tr c tuy n ho c thao tác b ng 3.2.4.7. K t qu phân tích m ng ñi n và b o v : C u trúc tô pô m ng tay các ñi m ngo i tuy n. ñi n ñư c t ñ ng c p nh t và phân tích m ng ñư c th c hi n sau m i 3.2.4. Phân tích m ng ñi n và b o v l n thay ñ i phương th c v n hành. 3.2.4.1. T ng quát v phân tích m ng ñi n và b o v : Phân tích m ng 3.2.4.8. Phân tích m ng ñi n trong ch ñ mô ph ng: Phân tích m ng ñi n DMS 600 WS tính toán tr c tuy n s d ng th i gian th c tr ng trong DMS 600 WS thư ng ñư c s d ng ñ phân tích tr ng thái m ng thái c a m ng. Phân tích b o v và m ng ñi n s d ng ñ xác ñ nh tình th i gian th c ñ s d ng an toàn và hi u qu nh t m ng ñi n.T t c các tr ng lư i ñi n và ch c năng b o v lư i ñi n phân ph i trong th i gian ho t ñ ng chuy n m ch có th ñư c ki m tra trư c b ng cách s d ng
 9. 15 16 mô ph ng c a DMS 600 WS. 3.3.1 Gi i thi u chung 3.2.5. Đ nh v s c 3.3.1.1 Mô t v n ñ : Lư i ñi n phân ph i, ñ c bi t là các vùng nông 3.2.5.1. T ng quát v ñ nh v s c : Ch c năng ñ nh v s c DMS 600 thôn, thư ng b s c và gây t n nhi u th i gian và khó khăn ñ xác WS ñ c p ñ n các s c vĩnh c u trong m ng hình tia trung tính cách ñ nh ñi m s c . Xu t tuy n ch ñư c b o v máy c t t i tr m bi n áp ñ t, n i ñ t tr c ti p ho c qua tr kháng. N u có v n ñ v i k t n i ngu n. Không có c u chì ho c sectionalisers t ñ ng khác d c các xu t MicroSCADA, mô ph ng ñ nh v s c cũng có th ñư c s d ng cho tuy n. nh ng s c th c. V trí s c có th trên m t xu t tuy n s c ñư c xác Nhân viên ñi u hành t i các ñ nh d a trên: Kho ng cách tính toán s c ; D li u phát hi n s c ; trung tâm ñi u khi n ch u trách Lo i phân ño n ñư ng dây; Đi u ki n quá t i c a máy bi n áp phân nhi m ñ nh v s c và ph c h i ph i và cáp. m ng. Ho t ñ ng c a h ñư c d a 3.2.5.2. Tính toán kho ng cách s c : Tính toán kho ng cách s c s trên thông tin thu ñư c t h th ng d ng các phương pháp sau ñây: Cư ng ñ dòng ng n m ch (A); Tr SCADA, sơ ñ m ng, và kinh kháng (ñi n kháng) t rơ le ñ n v trí s c . Hình 3.2. Ví d m t xu t tuy n nghi m. Quá trình ñ nh v s c 3.2.5.3. D li u b phát hi n s c : Các tr ng thái c a b phát hi n s phân ph i thư ng ñư c th c hi n b ng cách s c t xa có th thu ñư c t MicroSCADA ho c c p nh t b i ngư i ñi u d ng các phương pháp th nghi m, mà là d a trên thao tác dao cách ly khi n và phát hi n có th ñ c ñư c t i ch ñư c qu n lý b i giao di n và máy c t c a xu t tuy n s c . ngư i dùng c a DMS 600 WS. Ch c năng ñ nh v s c cho bi t khu 3.3.1.2. Nguyên t c cơ b n c a lý thuy t t p m v c phát hi n s c . Trong lý thuy t t p m khái ni m v kh năng ñư c s d ng thay 3.2.5.4. K ho ch cô l p s c và ph c h i: Ch c năng l p k ho ch cô vì các khái ni m v xác su t. Kh năng ñư c xác ñ nh b i con s gi a l p và ph c h i h tr cho vi c l p phương án thao tác c n thi t sau khi m t (hoàn toàn có th ) và không (hoàn toàn không th ). Xác su t là m t s c . Ch c năng thao tác b ng tay có th ñư c th c hi n b ng cách bi n pháp thích h p c a s không ch c ch n n u thông tin th ng kê có ñi u khi n t xa. L p k ho ch cô l p s c và ph c h i cũng có th s n. ñư c s d ng như m t công c ñ l p k ho ch thao tác th nghi m. 3.3.2. S d ng t p m ñ làm mô hình cho tình tr ng không rõ ràng 3.2.5.5. Mô ph ng v trí s c : Mô ph ng v trí s c c a DMS 600 trong quá trình ñ nh v s c lư i phân ph i WS có th ñư c s d ng ñ : Xác ñ nh v trí các s c th c v i các 3.3.2.1. T p m trong ñ nh v s c thông tin SCADA; mô ph ng d li u s c ngo i tuy n v i s c th c a) Xác ñ nh t p m : Trong tình tr ng s c , t p cơ b n (t p rõ) hay m c ñích nghiên c u khác. ho c không gian X bao g m t t c các thành ph n c a xu t tuy n b s 3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Đ NH V S C TRÊN H c . Trong th c t X bao g m hai t p rõ (Sfault và Sno-fault), phép giao là TH NG SCADA – DMS m t t p r ng.
 10. 17 18  {  X = S fault U S no− fault S fault ⊆ X , S no− fault ⊆ X } (3.2) c) Ho t ñ ng trên t p m    S fault I S no− fault = ∅ Nhóm các gi thuy t thay th : M i quy t c t o thành m t t p m Các t p Sno-fault bao g m t t c các thành ph n không b s c c a Ri v i hàm thu c. K t h p hàm thu c b ng t ng ñ i s . Hàm thu c c a xu t tuy n. Các thành ph n s c t o thành t p Sfault, và hàm thu c ñúng x trong Ffault ñư c tính như sau: b ng 1. Các hàm thu c khác nhau ñư c g n li n v i các quy t c tìm. µ Ffault∪Ri(x) = µ Ffault(x) + µ Ri(x) - µ Ffault(x)µ Ri(x) (3.3) b) Hàm thu c Khi t t c các quy t c ñã ñư c x lý, t p m Ffault ch a t t c các Nguyên t c chung: Tr c hoành có ch a gi thuy t thay th (các thành ph n c a tuy n b s c ) v i m c ñ kh t t c các thành ph n c a xu t tuy n b năng (hàm thu c) s c trong c u trúc tô pô. Nhóm các suy lu n: T p m Ffault d a trên hàm thu c c a gi M c kh năng có th ñư c mô ph ng thuy t thay th . Hình 3.3. Hàm thu c nh n th c v trí s c như m t t p m trên [0,1]. * L a ch n t i ña: nơi có kh năng nh t cho s c là các thành Ư c tính xác ñ nh kho ng cách s c : kho ng cách gi a ñi m ph n v i m c cao nh t c a hàm thu c trong t p Ffault ngu n và v trí s c có th ñư c xác ñ nh b ng cách s d ng tr kháng * M c ñ l a ch n α: T p c p ñ α c a Ffault bao g m t t c các ư c tính c a tuy n b s c ho c vi c ño dòng ng n m ch. thành ph n hàm thu c l n hơn giá tr α. Các thành ph n này là nơi có Hàm thu c ñư c xác ñ nh b ng cách s d ng các d li u s c . th nh t cho s c ñư c xem xét và t t c chúng ñư c hi n th . Kho ng cách c a s c ñư c xác ñ nh b ng cách so sánh các dòng ng n * S các thành ph n liên quan c a vùng cô l p: Ffault trư c tiên m ch ño ñư c v i dòng s c tính toán t i các ñi m khác nhau. Sai s ñư c chia thành các t p con. M i t p con Szonei bao g m các thành ph n trung bình c a ư c tính ch là -4,3% . thu c m t vùng cô l p. B phát hi n s c : Kinh nghi m th c t c a nhân viên ñi u hành Ffault = Szone1 ∪ Szone2 ∪ … Szonen (3.4) ch ra r ng các máy dò s c ho t ñ ng khá tin c y trong ñi u ki n th i S các thành ph n liên quan c a vùng i ñư c tính như sau: ti t bình thư ng (t c là µ(x) = 0,7). S zonei ∑µ Szonei ( x) (3.5) S zonei = = x∈Szonei X X Thành ph n nh y c m s c : nh n th c tìm ki m liên quan ñ n m t thành ph n nh y c m s c nh t ñ nh ñư c áp d ng cho các thành Kh m t quy t c: Công th c (3.6) có th ñư c s d ng ñ lo i b ph n chính xác. Theo cách này các thành ph n nh y c m s c khác (ví hi u l c c a m t quy t c nh t ñ nh trên gi thuy t thay th sau khi suy d như m t tr m bi n áp phân ph i b quá t i trong m t th i gian r t lu n. Phương pháp này là c n thi t n u quan sát ch ng minh là không l nh) có th ñư c mô hình hóa. phù h p. Đư ng dây trên không trong r ng: Theo cách này th i ti t và ñi u µ Ffault , old ( x) − µ Ri ( x) µ Ffault , new ( x) = (3.6) ki n ñ a hình có th ñư c ñưa vào tính toán trong hàm thu c. 1 − µ Ri ( x )
 11. 19 20 3.3.2.2. Đ nh v s c : Y u t ñ u vào cho các mô-ñun suy lu n thu Cho ñ n nay các module con liên quan ñ n s c ư c tính kho ng ñư c t SCADA và t h th ng cơ s d li u m ng. Trong giai ño n cách ñã ñư c th nghi m và s d ng trong các tình hu ng s c th c ñ u có th d a trên các l a ch n t i ña trên các gi thuy t trong Ffault s . Các dòng s c c a tuy n b s c ñư c tính toán và so sánh dòng n u hàm thu c là cao hơn ñáng k hơn so v i nh ng vùng khác. M c ñ ng n m ch ño ñư c thu ñư c t ñ ng t SCADA. l a ch n α có th ñư c s d ng n u mu n m r ng xem nh ng nơi có Ưu ñi m: Phương pháp này là không ph thu c vào thông tin th khác ñ ch n m t trong nh ng kh năng nh t. Trong giai ño n hai v chính nh t ñ nh. N u m t s thông tin thi u, ch có m c ñ hàm thu c trí chính xác c a s c bên trong khu v c b s c có th ñư c xác ñ nh c a các k t qu cu i cùng b gi m; Hàm thu c mô hình ñư c mô hình b ng cách s d ng c hai l a ch n t i ña và l a ch n m c α trên t p hóa có th ñư c thay ñ i t ñ ng theo tình hình s c ; Szonei mô t khu v c b s c . Kinh nghi m th c t : Trong h u h t các trư ng h p ư c tính c a Nghiên c u m t trư ng h p: Trong trư ng h p c a hình 3.2, b kho ng cách s c có ñ chính xác. S d ng các b ng ki m tra, thông dò s c D1 ñã ho t ñ ng, kho ng cách s c ư c tính chính xác phù tin s n có và các quy t c tìm ki m s mang l i ñ chính xác cao hơn h p v i ño n ñư ng dây L2, L3 và L7 và ñi u ki n th i ti t hi n hành là trong quá trình ñ nh v s c . m t cơn gió m nh t phía b c. Trong trư ng h p này, không có d li u 3.3.3. K t lu n: Nghiên c u này trình bày m t phương pháp ñ i phó mâu thu n ho c không phù h p. Trong ph n sau ñây ch có ba quy t c v i s không ch c ch n c a v trí s c trong m ng lư i phân ph i, suy lu n ñư c xem xét. Quy t c liên quan ñ n kho ng cách s c ư c trong ñó nh n th c tìm ki m không chính xác. B ng cách k t h p các tính ñưa ra t p m sau: t p m , ñ a ñi m thay th c a s c có th ñư c l y và s p x p theo kh Rdi = { (L1, 0.4) (L2, 0.8) (L3, 0.8) (L4, 0.1) (L5, 0.1) (L7, 0.8) } năng c a chúng d a trên các thông tin v tình hình s c . Thông tin v phát hi n s c t o thành t p h p m : 3.4. K T LU N Rde = { (L2, 0.6) (L3, 0.6) (L4, 0.6) (L5, 0.6) (L6, 0.6) } Ph n m m DMS ñư c tích h p v i h th ng SCADA ñ qu n lý Thông tin v gió và các ñi u ki n ñ a hình: phân tích d li u tr c tuy n và thu n ti n trong giám sát và v n hành Rfo = { (L2,0.3) (L3, 0.5) (L4, 0.4) (L5, 0.3) } lư i ñi n phân ph i, bên c nh vi c k t h p v i nh ng d li u không Cu i cùng: Ffault = { (L1, 0.4) (L2, 0.944) (L3, 0.96) (L4, 0.784) tr c tuy n ñư c c p nh t b i ngư i v n hành. (L5, 0.748) (L6, 0.6) (L7, 0.8) } Đ nh v s c khá chính xác nâng cao năng su t lao ñ ng, làm Ffault bây gi bao g m các gi thuy t thay th cho ñ nh v s c . gi m th i gian m t ñi n khách hàng nhưng không t n chi phí ñ u tư vào Căn c vào l a ch n t i ña, ño n ñư ng dây L3 có th ñư c cho là v trí thi t b . có kh năng nh t c a s c . L a ch n α (µ(x) ≥ 0,85) cho ño n ñư ng dây L2 và L3 c a cùng m t khu v c cô l p là nh ng nơi có th cho s c . 3.3.2.3. Th c hi n và ñánh giá c a phương pháp ñ xu t
 12. 21 22 CHƯƠNG 4 - THU TH P D LI U, TÍNH TOÁN VÀ MÔ gây tác ñ ng nh y máy c t thu c h th ng giám sát c a SCADA l p t c PH NG V TRÍ S C TRÊN B N Đ Đ A LÝ thông tin s c t SCADA ñư c truy n thông sang DMS 600 WS, ñ ng B NG PH N M M DMS th i trên màn hình tô pô DMS 600 WS t ñ ng phóng to vào khu v c b 4.1. XÂY D NG LƯ I ĐI N s c . 4.1.1. Quy mô lư i ñi n phân ph i Bình Đ nh: Lư i ñi n phân ph i 4.3.3. Qu n lý thông tin s c : H p tho i qu n lý s c cho bi t các Bình Đ nh ñư c cung c p b i ngu n h th ng ñi n qu c gia g m 10 thông tin s c liên quan và h tr nhân viên ñi u hành qu n lý s c . tr m bi n áp truy n t i 220, 110kV và hai nhà máy phát ñi n là nhà máy Trên h p tho i này nhân viên ñi u hành có th xác nh n thông tin và ñi n là Nhà máy th y ñi n Đ nh Bình và Nhà máy Diesel Nhơn Th nh. kh ng ñ nh v trí s c . T ñó nhân viên ñi u hành th c hi n thao tác cô 4.1.2. Thi t l p b n ñ n n trên DMS: C hai d ng b n ñ s (vector) l p và khôi ph c. ho c nh (raster) có th ñư c s d ng làm n n cho c a s m ng ñi n. B ng 4.2 B ng xác ñ nh ñi n tr n i ñ t tính toán h th ng 4.1.3. Thi t l p sơ ñ nguyên lý m t s i v i c u trúc tô pô: Căn c cho vi c ñ nh v s c ng n m ch m t pha vào l p ñư ng dây trên b n ñ n n ho c v trí t a ñ GPS ño th c t ñ Rnñ Rnñ TBA XT Hư ng tuy n Khu v c kñc tb tt xây d ng tr m bi n áp, ñư ng dây trung th và tr m bi n áp ph t i 472 Quy Nhơn Thành ph 1,2 3,00 3,6 cùng v i các thành ph n liên quan. Quy 474 Tr n Quang Đ ng b ng 1,26 3,00 3,8 4.2. C P NH T THÔNG S LƯ I ĐI N Nhơn Di u 220 476 KCN Phú Tài KCN 1,26 4,00 5,0 4.2.1. C p nh t thông s ph t i: Áp d ng c hai phương pháp mô 478 Vân Canh Mi n núi 1,32 3,00 4,0 hình hóa t i khác nhau là phương pháp xây d ng ñư ng cong ph t i … … … … … … … ñi n hình và phương pháp khác xây d ng theo công th c Velander d a 471 Th tr n Phú Th tr n 1,2 4,00 4,8 trên s n lư ng năm và h s ñi u ch nh Velander. Đ n Phong Phó 473 Vĩnh Th nh Mi n núi 1,32 3,00 4,0 4.2.2. Cài ñ t thông s ng n m ch ñ u ngu n: Thông s ng n m ch 477 Tây An Đ ng b ng 1,26 3,00 3,8 t i các tr m 110 kV có vai trò quan tr ng trong vi c tính toán ng n 4.3.4. Ki m nghi m th c t và gi i pháp x lý s li u ñ ñ nh v s m ch và xác ñ nh v trí s c trên lư i ñi n phân ph i. c m t pha trên lư i ñi n phân ph i Bình Đ nh. 4.3. MÔ PH NG VÀ CH Y PH N M M DMS ÁP D NG CHO Nghiên c u ñ xu t phương pháp xác ñ nh ñi n tr n i ñ t h LƯ I ĐI N PHÂN PH I BÌNH Đ NH th ng khi tính toán ñ nh v s c b ng ph n m m DMS trên m t xu t 4.3.1. Ki m tra và hi u ch nh tham s hàm thu c cho ñ nh v s c : tuy n như sau: tính toán tr s trung bình ñi n tr n i ñ t tr m bi n áp Hàm thu c ñư c xác ñ nh t các d li u s c ñã bi t theo cơ s th ng phân ph i, th c nghi m trên DMS ñ xác ñ nh h s ñi u ch nh theo kê và có th ñi u ch nh trong h p tho i theo kinh nghi m v n hành c a khu v c c p ñi n. K t qu th c hi n ñư c nêu trong b ng 4.2. nhân viên ñi u hành. 4.3.2. Mô ph ng s c trên DMS : Khi s c xu t hi n trên lư i ñi n
 13. 23 24 4.4. K T LU N: DMS h tr nhi u công c giúp cho vi c c p nh t K t qu nghiên c u th c nghi m cho th y s d ng b ng tra tính thông s lư i ñi n ñư c nhanh chóng và thu n ti n hơn, như giao di n toán ñi n tr n i ñ t tính toán cho t ng xu t tuy n trong khu v c t nh c p nh t, thư vi n m u ñư ng dây, tr m bi n áp, h tr ñ nh v v tinh Bình Đ nh là khá phù h p v i th c t . Nghiên c u ch xem xét ñ n nh GPS, h tr hoán chuy n máy bi n áp, nh n d li u gói t các d ng file hư ng c a ñ a hình và m t ph n liên quan ñ n ho t ñ ng con ngư i thông thư ng… (khu v c dân cư: thành ph , th xã, th tr n; khu v c s n xu t: khu công Mô ph ng s c ng n m ch m t pha trên ph n m m DMS tương ng nghi p), do th i gian h n ch m t s các y u t liên quan khác nh v i ñi n tr n i ñ t tính toán h th ng so sánh v i d li u th ng kê cho k t hư ng ñ n ñi n tr n i ñ t h th ng tính toán chưa ñư c quan tâm qu phù h p. Tuy nhiên, v i d li u th ng kê không nhi u (v i 14 s c ) và nghiên c u như h s m t ñ ph t i, h s mùa, ñi n tr su t ñ t … thông s lư i ñi n thư ng xuyên thay ñ i, ñ c bi t là ñi n tr n i ñ t c a các ho c cách xác ñ nh ñi n tr n i ñ t tính toán khi m t xu t tuy n ñi qua tr m bi n áp phân ph i có th có nh hư ng ñ n k t qu tính toán. nhi u khu v c ñ a hình khác nhau. Qua nghiên c u, chúng ta cũng nh n ra r ng c n c s ph i h p K T LU N VÀ KI N NGH ñ ng b gi a nh ng b ph n ñi u hành và qu n lý v n hành nh m phát Vi c khai thác và ng d ng hi u qu ph n m m DMS trên lư i huy hi u qu năng l c công tác, nâng cao ch t lư ng ph c v ñi n năng, ñi n phân ph i Bình Đ nh giúp cho công tác qu n lý, ñi u hành lư i thúc ñ y vi c m nh d n ng d ng tri th c m i công ngh m i hi n ñ i ñi n và ph c v khách hàng ngày càng t t hơn. Đ c bi t trong công tác trong ñó có vi c khai thác tri t ñ nh ng ng d ng c a h th ng x lý lư i ñi n, vi c s m xác ñ nh s c và v trí s c giúp cho vi c SCADA-DMS trong vi c qu n lý và ñi u hành lư i ñi n. cung c p ñi n l i cho khách hàng ñư c nhanh chóng, nâng cao ñ tin Nghiên c u cũng c n thêm nhi u ki m nghi m th c t ñ hoàn c y cung c p ñi n ñ ng th i gi m chi phí qu n lý, gi m th i gian tìm thi n và m r ng ph m vi ng d ng. Ngoài ra, các ñơn v qu n lý v n ki m s c . hành c n thư ng xuyên theo dõi, c ng c h th ng ti p ñ t nh m ñ m Nghiên c u cho th y vi c ng d ng tri th c m i và công ngh b o v n hành kinh t lư i ñi n, an toàn cho con ngư i và thi t b và hi n ñ i trong qu n lý và v n hành lư i ñi n ñã nâng cao năng su t lao nâng cao ñ chính xác trong tính toán ñ nh v s c . Nhân viên ñi u ñ ng, ph c v hi u qu khách hàng s d ng ñi n. hành c n thư ng xuyên c p nh t di n bi n s c trên ph n m m DMS Đ tài ch khai thác m t m ng c a ph n m m ng d ng nhưng có ñ k t qu tính toán ngày càng chính xác. ý nghĩa th c ti n vô cùng quan tr ng nó giúp cho vi c x lý s c trên lư i ñi n ñư c nhanh chóng, chính xác và thu n ti n, nó t o ti n ñ cho ngư i s d ng ti p t c nghiên c u và khai thác hi u qu nh ng ch c năng và ñ c bi t là cơ s d li u c a ph n m m DMS, trong ñó bao g m t t c các thông s lư i ñi n, thông tin qu n lý và các d li u v n hành nh n ñư c t SCADA và t các nhân viên ñi u hành lư i ñi n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản