Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 3

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
89
lượt xem
35
download

Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích biến đơn Thang đo Interval Nominal Nominal Phương pháp phân tích Tính số % Tính số % Tính số % Mode Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Tính số % Mean Câu hỏi 1 2 3. Các khái niệm cần đo Xác định đối tượng và thời gian đã đạt được giấy chứng nhận Công ty tư vấn cho tổ chức thực hiện ISO 9000 Đánh giá hiệu quả hoạt động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 3

  1. PHỤ LỤC 3 KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 1/ Phân tích biến đơn Thang Phương pháp Câu Các khái niệm cần đo đo phân tích hỏi Xác định đối tượng và thời gian đã đạt được Interval Tính số % 1 giấy chứng nhận Công ty tư vấn cho tổ chức thực hiện ISO 9000 Nominal Tính số % 2 Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức sau Tính số % Nominal 3 ISO 9000 Mode Tính số % Mức độ thỏa mãn của tổ chức với ISO 9000 Interval 4 Mean Tính số % Đào tạo bên ngoài tổ chức Interval 5.1 Mean Tính số % Đào tạo nội bộ tổ chức Interval 5.2 Mean Tính số % 6.1; 6.2 Hiệu quả công tác đào tạo Interval Mean 6.3; 6.4 Tính số % Kỹ năng của nhà tư vấn Interval 6.5 Mean Tính số % Hiểu biết về 5S Interval 7.1 Mean Tính số % Hiểu biết về Kaizen Interval 7.2 Mean Tính số % Hiểu biết về SPC Interval 7.3 Mean Tính số % Hiểu biết về 6 Sigma Interval 7.4 Mean Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
  2. Tính số % Hiểu biết về Benchmarking Interval 7.5 Mean Tính số % Hiểu biết về QCC Interval 7.6 Mean Tính số % Hiểu biết về ISO 14000 Interval 7.7 Mean Tính số % Hiểu biết về SA 8000 Interval 7.8 Mean Thang Phương pháp Câu Các khái niệm cần đo đo phân tích hỏi Tính số % Hiểu biết về TPM Interval 7.9 Mean Tính số % Hiểu biết về TQM Interval 7.10 Mean Hiện tại tổ chức đang áp dụng công cụ cải tiến Tính số % Nominal 8 chất lượng nào ngoài ISO 9000 Mode Tính số % Biểu đồ trong SPC được sử dụng Nominal 9 Mode Tính số % Nhận xét về kỹ thuật thống kê Interval 10 Mean Sau ISO 9001:2000, việc thu thập và phân tích Tính số % dữ liệu cho hoạt động cải tiến ở tổ chức được Interval 11 Mean thực hiện ra sao Sau ISO 9001:2000, trong tương lai tổ chức dự Tính số % Nominal 12 định áp dụng công cụ nào Mode 3 khó khăn nhất của tổ chức khi tiếp cận và áp Tính số % dụng các chương trình, công cụ, kỹ thuật cải tiến Nominal 13 Mode khác Loại hình kinh doanh Nominal Tính số % 14 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
  3. Loại hình doanh nghiệp Nominal Tính số % 15 Tổng số nhân viên trong tổ chức Interval Tính số % 16 Địa chỉ tổ chức Nominal Tính số % 17 Chức vụ của người được phỏng vấn Nominal Tính số % 18 2/ Phân tích mối quan hệ Phương pháp Câu hỏi Các khái niệm cần đo phân tích phân tích Thời gian đã được cấp giấy chứng nhận – Hiệu quả hoạt Crosstab 1-3 động của tổ chức Thời gian đã được cấp giấy chứng nhận – Mức độ thỏa mãn Crosstab 1-4 của tổ chức với ISO 9000 Công ty tư vấn – Hiệu quả hoạt động của tổ chức Crosstab 2-3 Công ty tư vấn – Mức độ thỏa mãn của tổ chức với ISO Crosstab 2-4 9000 Công ty tư vấn – Kỹ năng của nhà tư vấn Crosstab 2-6.5 Phương pháp Câu hỏi Các khái niệm cần đo phân tích phân tích Hiệu quả hoạt động của tổ chức sau ISO 9000 – Mức độ Crosstab 3-4 thỏa mãn của tổ chức với ISO 9000 Hiệu quả hoạt động của tổ chức sau ISO 9000 – Sau ISO 9001:2000, trong tương lai tổ chức dự định áp dụng công Crosstab 3-11 cụ nào Hiệu quả hoạt động của tổ chức sau ISO 9000 – Loại hình Crosstab 3-15 doanh nghiệp Mức độ thỏa mãn của tổ chức với ISO 9000 – Việc thu thập Crosstab 4-11 và phân tích dữ liệu cho hoạt động cải tiến Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
  4. Mức độ thỏa mãn của tổ chức với ISO 9000 – Sau ISO Crosstab 4-12 9000 tổ chức dự định áp dụng công cụ, kỹ thuật nào khác Mức độ thỏa mãn của tổ chức với ISO 9000 – Loại hình Crosstab 4-15 doanh nghiệp Đào tạo bên ngoài tổ chức – Thời gian nhận ISO 9000 Crosstab 5.1-1 Đào tạo nội bộ tổ chức – Thời gian nhận ISO 9000 Crosstab 5.2-1 Đào tạo bên ngoài tổ chức – Loại hình kinh doanh Crosstab 5.1-14 Đào tạo nội bộ tổ chức – Loại hình kinh doanh Crosstab 5.2-14 Đào tạo bên ngoài tổ chức – Loại hình doanh nghiệp Crosstab 5.1-15 Đào tạo nội bộ tổ chức – Loại hình doanh nghiệp Crosstab 5.2-15 Đào tạo bên ngoài tổ chức – Quy mô của doanh nghiệp Crosstab 5.1-16 Đào tạo nội bộ tổ chức – Quy mô của doanh nghiệp Crosstab 5.2-16 Hiệu quả đào tạo sau mỗi lần đào tạo bên ngoài – Loại hình Crosstab 6.1-15 doanh nghiệp Hiệu quả đào tạo sau mỗi lần đào tạo nội bộ – Loại hình Crosstab 6.2-15 doanh nghiệp Nhân viên tham gia vào cải tiến quá trình/dịch vụ – Loại Crosstab 6.3-15 hình doanh nghiệp Hoạt động của nhân viên hướng tới thỏa mãn khách hàng – Crosstab 6.4-15 Loại hình doanh nghiệp Kỹ năng nhà tư vấn – Loại hình doanh nghiệp Crosstab 6.5-15 Hiểu biết về các chương trình khác – Loại hình doanh Crosstab 7-15 nghiệp Hiện tại tổ chức đang áp dụng công cụ cải tiến chất lượng Crosstab 8-14 nào ngoài ISO 9000 – Loại hình kinh doanh Hiện tại tổ chức đang áp dụng công cụ cải tiến chất lượng Crosstab 8-15 nào ngoài ISO 9000 – Loại hình doanh nghiệp Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
  5. Phương pháp Câu hỏi Các khái niệm cần đo phân tích phân tích Hiện tại tổ chức đang áp dụng công cụ cải tiến chất lượng Crosstab 8-16 nào ngoài ISO 9000 – Quy mô của doanh nghiệp Hiện tại tổ chức đang áp dụng công cụ cải tiến chất lượng Crosstab 8-17 nào ngoài ISO 9000 – Vị trí của tổ chức Biểu đồ trong SPC được sử dụng – Loại hình kinh doanh Crosstab 9-14 Biểu đồ trong SPC được sử dụng – Loại hình doanh nghiệp Crosstab 9-15 Việc thu thập và phân tích dữ liệu cho hoạt động cải tiến – Crosstab 11-14 Loại hình kinh doanh Việc thu thập và phân tích dữ liệu cho hoạt động cải tiến – Crosstab 11-15 Loại hình doanh nghiệp 3 khó khăn nhất của tổ chức khi tiếp cận và áp dụng các Factor 13 chương trình, công cụ, kỹ thuật cải tiến khác Analysis Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản