Luận văn tham khảo: “Nghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thạch rau câu Poke”

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
121
lượt xem
36
download

Luận văn tham khảo: “Nghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thạch rau câu Poke”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển mình, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhà nước ta đã có xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời cũng tạo ra những cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam từng bước thích nghi với cơ chế thị trường và phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tham khảo: “Nghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thạch rau câu Poke”

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Môc lôc Môc lôc ......................................................................................... 1 Lêi më ®Çu.................................................................................... 3 PhÇn mét: T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ marketing hiÖn nay cña c«ng tyTNHH ViÖt Thµnh................... 5 I. Tæng quan vÒ c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh............................... 5 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh ................................ 5 2. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh......................................... 8 II. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ........ 9 TNHH ViÖt Thµnh ....................................................................... 9 1. N¨ng lùc s¶n xuÊt chung cña c«ng ty ....................................................... 9 1.1. kh¶ n¨ng tµi chÝnh ................................................................................. 9 1.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt lùc l­îng lao ®éng .......................................... 10 1.3. Lùc l­îng lao ®éng ............................................................................. 11 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2002-2005... 12 III. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh..........................................................................................14 1. Tæ chøc bé m¸y marketing cña c«ng ty .................................................. 14 2. T×nh h×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc marketing cña c«ng ty........ 16 3. Nh÷ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty ................................................ 16 4. Nh÷ng ®¸nh gi¸ chung vÒ m«i tr­êng kinh doanh c«ng ty ®ang ph¶i ®èi mÆt............................................................................................................. 21 PhÇn hai: Ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu nh»m ®¸nh gi¸ sù nhËn biÕt cña ng­êi tiªu dïng ®èi v¬i c¸c s¶n phÈm th¹ch rau c©u Poke ............................................................................................23 Ph¹m Quang H­ng -1- líp marketing44b
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp I. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò vµ môc tiªu nghiªn cøu ..............................23 1. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò nghiªn cøu .................................................................. 23 2. X¸c ®Þnh môc tiªu nghiªn cøu ................................................................ 24 3. Ph¹m vi nghiªn cøu ................................................................................ 25 II. ThiÕt kÕ dù ¸n nghiªn cøu chÝnh thøc .................................26 1. C¸c ph­¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin ....................................................... 26 1.1. Ph­¬ng ph¸p quan s¸t......................................................................... 27 1.2. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra.......................................................................... 29 2. ThiÕt kÕ b¶ng hái vµ mÉu ®iÒu tra........................................................... 31 3. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ xö lý d÷ liÖu .................................................. 33 III. Qu¸ tr×nh thu thËp vµ xö lý th«ng tin ................................34 IV. B¸o c¸o kÕt qu¶ thu ®­îc ....................................................36 PhÇn ba: mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn t¨ng c­êng h×nh ¶nh s¶n phÈm th¹ch rau c©u Poke trªn thÞ tr­êng ..................37 I. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ phÝa c«ng ty ............................................37 1. X©y dùng mét nÒ nÕp lµm viÖc míi ....................................................... 37 2. X©y dùng hÖ thèng th«ng tin néi bé trong c«ng ty.................................. 39 II. Nhãm gi¶i ph¸p marketing hçn hîp....................................41 1. X©y dùng th­¬ng hiÖu Poke trªn thÞ tr­êng ........................................... 41 2. Tho¶ m·n sù hµi lßng cña ng­êi tiªu dïng th«ng qua 4P ........................ 43 2.1. S¶n phÈm............................................................................................. 43 2.2. Gi¸ c¶ ................................................................................................. 44 2.3. Ph©n phèi............................................................................................ 47 2.4. Xóc tiÕn hçn hîp.................................................................................. 49 KÕt luËn ......................................................................................51 Tµi liÖu tham kh¶o ....................................................................52 Phô lôc ............................................................................................ Ph¹m Quang H­ng -2- líp marketing44b
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Trong xu thÕ héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang tõng b­íc chuyÓn m×nh, ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Nhµ n­íc ta ®· cã x©y dùng nh÷ng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch phï hîp nh»m thu hót ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi, ®ång thêi còng t¹o ra nh÷ng c¬ héi thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tõng b­íc thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn. §iÒu nµy còng dÉn ®Õn viÖc ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®­¬ng ®Çu víi rÊt nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt nhÊt ®ã lµ ph¶i ®èi ®Çu víi mét m«i tr­êng c¹nh tranh ®Çy khèc liÖt víi nh÷ng biÖn ph¸p canh tranh truyÒn thèng dùa trªn c¸c yÕu tè s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi vµ xóc tiÕn b¸n kh«ng cßn hiÖu qu¶ nh­ ngµy x­a. Còng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, thÞ tr­êng ViÖt Nam cïng trµn ngËp rÊt nhiÒu s¶n phÈm víi sù ®a d¹ng vµ phong phó cña tõng chñng lo¹i hµng ho¸. §iÒu ®ã t¹o cho ng­êi tiªu dïng cã nh÷ng c¬ héi lùa chän nh÷ng s¶n phÈm mµ m×nh ­a thÝch nh­ng còng t¹o ra cho c¸c doanh nghiÖp nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®­a s¶n phÈm cña m×nh ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. MÆt kh¸c, do thu nhËp ngµy cµng t¨ng lªn dÉn ®Õn viÖc møc sèng cña ng­êi d©n còng t¨ng lªn. Vµ ®iÒu nµy lµ cho ng­êi tiªu dïng hiÖn nay cã nh÷ng ®ßi hái rÊt kh¾t khe vÒ c¸c s¶n phÈm, ngoµi chÊt l­îng, bao b× mÉu m· ra, ng­êi tiªu dïng cßn cã nh÷ng ®ßi hái vÒ c¸c s¶n phÈm phô thªm cho s¶n phÈm, c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng… §èi víi c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh cïng vËy. HiÖn nay c«ng ty ®ang ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Thªm vµo ®ã lµ nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe cña ng­êi tiªu dïng ®· lµm cho c«ng ty ®ang tõng b­íc dÇn dÇn mÊt ­u thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Tr­íc t×nh h×nh hiÖn nay cña c«ng ty th× viÖc “Nghiªn cøu sù nhËn biÕt cña ng­êi tiªu dïng ®èi víi c¸c s¶n phÈm th¹ch rau c©u Poke” lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch hiÖn nay ®èi víi c«ng ty. §Ó tõ ®ã c«ng ty cã thÓ t×m ra ®­îc nh÷ng Ph¹m Quang H­ng -3- líp marketing44b
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nguyªn nh©n tõ phÝa c«ng ty, vµ tõ ®ã cã thÓ ®­a ra ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp víi yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vµ hîp lý víi c¸c nguån lùc cña c«ng ty. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò ®­îc chia ra lµm ba phÇn: PhÇn mét: T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ marketing hiÖn nay cña c«ng tyTNHH ViÖt Thµnh PhÇn hai: Ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu nh»m ®¸nh gi¸ sù nhËn biÕt cña ng­êi tiªu dïng ®èi v¬i c¸c s¶n phÈm th¹ch rau c©u Poke PhÇn ba: mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn t¹o dùng h×nh ¶nh s¶n phÈm th¹ch rau c©u Poke trong con m¾t ng­êi tiªu dïng Tuy nhiªn, do tr×nh ®é cã h¹n cïng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian, chi phÝ cho nªn cuéc nghiªn cøu nµy vÉn cßn nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn Ph¹m Quang H­ng Ph¹m Quang H­ng -4- líp marketing44b
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn mét: T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ marketing hiÖn nay cña c«ng tyTNHH ViÖt Thµnh I. Tæng quan vÒ c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh Vµo nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû XX, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng t¹i ViÖt Nam ®ang chuyÓn biÕn tÝch cùc, t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ lµm thay ®æi ®Õn tËp tÝnh vµ thãi quen kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Cïng víi ®ã lµ viÖc c¸c h·ng kinh doanh lín danh tiÕng trªn thÕ giíi vÒ thùc phÈm, ho¸ mü phÈm, c«ng nghiÖp... ®· å ¹t ®­a hµng ho¸ cña m×nh x©m nhËp vµo thÞ tr­êng n­íc ta nh­: bia Tiger, n­íc gi¶i kh¸t Coca Cola, Pepsi, ho¸ mü phÈm cña h·ng P&G, Unilever, «t« Toyota... xe m¸y SYM, dÇu nhên Castro, Sell... Cïng víi sù héi nhËp nµy còng ®· më ra nh÷ng c¬ héi kinh doanh míi cho mét sè doanh nghiÖp ViÖt Nam nh­ hîp t¸c cïng lµm ¨n, tham gia vµo hÖ thèng ph©n phèi cña c¸c h·ng n­íc ngoµi víi nh÷ng chÝnh s¸ch hÊp dÉn... vµ nhÊt lµ häc hái ®­îc nh÷ng ph­¬ng c¸ch kinh doanh hiÖn ®¹i cña nh÷ng c«ng ty, doanh nghiÖp hµng ®Çu trªn thÕ giíi. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò ®ã, c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh ®· ra ®êi vµo n¨m 1995 (®­îc sù hîp thµnh bëi c¸c c«ng ty: c«ng ty Foreheads- tiÕp thÞ thÓ thao, c«ng ty TNHH luËt Hµ Néi- dÞch vô t­ vÊn luËt vµ FDI, vµ c«ng ty Hoµng V©n-h¹ tÇng c¬ së, bÊt ®éng s¶n vµ thiÕt bÞ y tÕ) víi lo¹i h×nh lµ c«ng ty TNHH mét thµnh viªn-mét lo¹i h×nh c«ng ty võa vµ nhá ®ang phæ biÕn lóc bÊy giê t¹i ViÖt Nam. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i 169 Hµng B«ng- quËn Hoµn KiÕm- Hµ Néi vµ nhµ m¸y s¶n xuÊt ë khu C¬ Giíi Gia L©m- phè Sµi §ång-quËn Long Biªn- Hµ Néi. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i phßng 701-tÇng 7 toµ nhµ b¶o hiÓm Nhµ Rång-185 §iÖn Biªn Phñ-quËn 1- thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c v¨n phßng th­¬ng m¹i chi nh¸nh t¹i c¸c thµnh phè Hµ Néi, H¶i Phßng, §µ N½ng, thµnh phè Hå ChÝ Minh. Víi khÈu hiÖu lµ :“ nhiÖm vô cña c¸c ®èi t¸c vµ c¸c nh©n viªn cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh lµ x©y dùng mét c«ng ty dÉn ®Çu vÒ tiªu thô hµng ho¸ ë ViÖt Nam. C«ng ty ph©n phèi c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­¬ng tíi ng­êi tiªu Ph¹m Quang H­ng -5- líp marketing44b
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp dïng, ®¸p øng nh÷ng mong muèn vÒ gi¸ trÞ h¬n n÷a víi c¸c bªn céng t¸c b»ng c¸ch cam kÕt vÒ nh÷ng nÒn t¶ng bÒn v÷ng, søc s¸ng t¹o kh«ng giíi h¹n, sù nç lùc v« tËn vµ tÝnh hiÖu qu¶ ®­îc chøng minh” c«ng ty ViÖt Thµnh ®· x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh trong 5 n¨m 1995-2000, ®ã lµ: tÝch cùc tham gia vµo hÖ thèng kªnh ph©n phèi cña nh÷ng h·ng kinh doanh n­íc ngoµi ®Ó tÝch luü vèn kinh doanh vµ tÝch luü kinh nghiÖm cña kinh tÕ thÞ tr­êng, phôc vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh l©u dµi cña c«ng ty. Trong thêi kú nµy, c«ng ty ®· tham gia lµm ®¹i lý ph©n phèi cho mét sè h·ng víi c¸c s¶n phÈm nh­: mü phÈm, dÇu nhên Sell, s÷a, kem... - 3/1997: c«ng ty b¾t ®Çu trë thµnh nhµ ph©n phèi cho P&G t¹i Hµ Néi. - 1/1998: c«ng ty trë thµnh nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn cho LG Household & Heathcare. - 2/1999: c«ng ty trë thµnh nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn cho kem Wall t¹i Hµ Néi. - 7/1999: c«ng ty trë th µnh nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn cho Perfetti VanMelle t¹i khu vùc Hµ Néi - 4/2000: c«ng ty trë thµnh nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn cho F&N Diaries t¹i miÒn b¾cViÖt Nam. Víi nh÷ng s¶n phÈm nµy, c«ng ty ®· tõng b­íc x©y dùng ®­îc cho m×nh h×nh ¶nh cña mét c«ng ty ph©n phèi hµng ho¸ chuyªn nghiÖp t¹i khu vùc Hµ Néi. §©y còng lµ giai ®o¹n c«ng ty lÊy lµm bµn ®¹p ®Ó h­íng tíi chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña m×nh trong giai ®o¹n 5 n¨m tiÕp theo: 2001-2006. Trong thêi kú 5 n¨m lÇn thø 2 nµy, c«ng ty ®· sµng läc ra mét sè mÆt hµng thÕ m¹nh ®Ó tiÕp tôc lµm ®¹i lý ph©n phèi t¹i Hµ Néi, ®ång thêi tiÕp tôc ph¸t triÓn thªm mét sè mÆt hµng nhËp khÈu kh¸c, nh»m t¹o dùng mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi m¹nh trªn toµn quèc. V× lÏ ®ã c«ng ty ®· chän mÆt hµng kem Wall lµm lîi thÕ ph©n phèi t¹i thÞ tr­êng Hµ Néi, vµ vµo th¸ng 1/ 2002, c«ng ty ®· trë thµnh nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn s¶n phÈm th¹ch rau c©u ABC cña §µi Loan t¹i ViÖt Nam. Còng vµo n ¨m 2002, c«ng ty ®· khai tr­¬ng nh·n hiÖu kem Coolteen víi 2 cöa hµng t¹i hå t©y trªn ®­êng Phan §×nh Phïng. Ph¹m Quang H­ng -6- líp marketing44b
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp N¨m 2004, c«ng ty ®­îc ký hîp ®ång ph©n phèi ®éc quyÒn th­¬ng hiÖu b¸nh Gerry cña Indonexia t¹i ViÖt Nam vµ c«ng ty ®· giíi thiÖu thµnh c«ng s¶n phÈm nµy vµo dÞp tÕt 2005. Bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn ph©n phèi hµng ho¸, c«ng ty còng ®Æt ra môc tiªu x©y dùng mét sè th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña ViÖt Nam, trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam, nh»m phôc vô mét sè ®o¹n thÞ tr­êng tiªu dïng mµ s¶n phÈm nhËp khÈu kh«ng ®¸p øng ®­îc vÒ gi¸ c¶. ChÝnh v× thÕ c«ng ty ®· vµ ®ang tiÕp tôc nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n xuÊt mét sè th­¬ng hiÖu s¶n phÈm míi nh­: th¹ch n­íc rau c©u Newjoy, b¸nh kem chÊm socola ROMROP. HiÖn nay c«ng ty võa nghiªn cøu vµ ®­a ra thÞ tr­êng s¶n phÈm míi lµ th¹ch rau c©u Hugo-s¶n phÈm nµy mang tªn mét nh©n vËt ho¹t h×nh mµ trÎ em yªu thÝch- nh©n vËt Hugo trong ch­¬ng tr×nh “Hugo vµ c¸c b¹n” trªn kªnh truyÒn h×nh Hµ Néi. Tõ thùc tiÔn kinh doanh quan nhiÒu thêi kú nh­ vËy, c«ng ty ®· tõng b­íc x©y dùng ®­îc h×nh ¶nh cña m×nh kh«ng chØ trªn thÞ tr­êng Hµ Néi mµ ®· më réng m¹ng l­íi ®¹i lý ph©n phèi ra trªn kh¾p thÞ tr­êng miÒn B¾c, miÒn Trung vµ trong thµnh phè Hå ChÝ Minh c«ng ty còng ®· cã v¨n phßng ®¹i diÖn cña m×nh. Còng qua nh÷ng n¨m th¸ng lµm ®¹i lý cho c¸c h·ng dang tiÕng cña n­íc ngoµi mµ c«ng ty ®· ®µo t¹o ®­îc ®éi ngò nh©n viªn chuyªn nghiÖp, n¨ng ®éng vµ cã ®ñ tr×nh ®é, ®ñ kh¶ n¨ng cã ®­îc nh÷ng hîp ®ång ®éc quyÒn ph©n phèi s¶n phÈm t¹i ViÖt Nam tõ nh÷ng ®èi t¸c n­íc ngoµi. Khi tham gia vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt, c«ng ty còng ®· më réng tÇm ¶nh h­ëng cña minh víi mét sè nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc vµ c«ng ty ®· t¹o dùng ®­îc rÊt nhiÒu mèi quan hÖ, ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng còng nh­ c¸c nhµ cung cÊp. C«ng ty còng cã ®­îc sù ñng hé rÊt nhiÒu trong lÜnh vùc quan hÖ tÝn dông víi c¸c ®èi t¸c, c¸c nhµ cung cÊp th× cã nh÷ng tÝn dông ­u ®·i vÒ thêi gian cßn kh¸ch hµng th× lu«n chÊp nhËn tr¶ tiÒn ngay khi mua hµng. Nhê ®ã c«ng ty kh«ng bÞ ®éng vÒ vèn-mét trong nh÷ng khã kh¨n chÝnh cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam hiÖn nay. Ph¹m Quang H­ng -7- líp marketing44b
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp HiÖn nay c«ng ty còng ®· nhËn ®­îc rÊt nhiÒu lêi ®Ò nghÞ hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi sau mét thêi gian lµm ®¹i lý ph©n phèi ®éc quyÒn cho c¸c s¶n phÈm cña hä t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam. 1. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh B¶ng 1: S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh Gi¸m ®èc qu¶n lý/Chñ tÞch Phßng Qu¶n lý KÕ to¸n nh©n sù Phßng Hç trî th­¬ng hiÖu Thøc ¨n DÞch vô Chuçi VTC ¨n uèng cung øng Qu¶n lý b¸n C¸c qu¶n lý Qu¶n lý bé Gi¸m s¸t Gi¸m s¸t hµng khu vùc b¸n hµng phËn nhãm s¶n xuÊt hËu cÇn theo kªnh Gi¸m s¸t Qu¶n trÞ b¸n Hç trî Hç trî tiÕp thÞ hµng h¶i quan mua hµng Hç trî hÖ thèng th«ng tin Nguån: phßng qu¶n lý nh©n sù Ph¹m Quang H­ng -8- líp marketing44b
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn: Gi¸m ®èc: lµ ng­êi ®¹i diÖn tr­íc ph¸p luËt cña c«ng ty vµ còng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: gióp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé nh÷ng c«ng viÖc liªn quan ®Õn tµi chÝnh, kÕ to¸n trong toµn bé c«ng ty. Phßng hç trî th­¬ng hiÖu: cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c th­¬ng hiÖu cña c«ng ty trªn c¸c khu vùc thÞ tr­êng. Phßng tæ chøc nh©n sù: cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh, qu¶n lý nguån lao ®éng cña c«ng ty. Ngoµi ra, c¸c nh©n viªn qu¶n lý, gi¸m s¸t kh¸c cïng tÊt c¶ c¸c nh©n viªn s¶n xuÊt, tiªu thô cña c«ng ty ®Òu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh tèt nh÷ng c«ng viÖc ®­îc giao ®ång thêi còng ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña m×nh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc. II. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh 1. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh C«ng ty TNHH ViÖt Thµnh lµ mét doanh nghiÖp võa vµ nhá nªn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ph¶i dùa vµo nh÷ng nÒn t¶ng kinh doanh s½n cã ®Ó ph¸t triÓn ngµnh hµng, tõ ®ã lµm c¬ së cho viÖc ph¸t triÓn quy m« lín sau nµy. Tr¶i qua gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®· tõng b­íc t¹o cho m×nh mét nÒn t¶ng kinh doanh v÷ng ch¾c c¶ vÒ tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, lùc l­îng lao ®éng... 1.1. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng d÷ liÖu d­íi ®©y: Ph¹m Quang H­ng -9- líp marketing44b
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng 2: B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh §¬n vÞ: triÖu ®ång STT C¸c chØ tiªu N¨m 2005 1 Tæng sè vèn 4000 2 Tµi s¶n cè ®Þnh 1500 3 Tµi s¶n l­u ®éng 2500 4 C¸c kho¶n ph¶i thu 1000 2000 5 C¸c kho¶n ph¶i tr¶: 700 Nî ng¾n h¹n 1300 Nî dµi h¹n Nguån: phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta cã thÓ thÊy ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lµ tèt. Hµng n¨m c«ng ty ®¹t ®­îc tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu lµ kho¶ng 3%, trong khi ®ã tû lÖ tµi s¶n cè ®Þnh/nî ng¾n h¹n cña c«ng ty b»ng 2, ®iÒu ®ã cho ta thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n chung cña c«ng ty lµ tèt. Ngoµi ra, víi nguån vèn tÝch luü qua c¸c n¨m cïng víi viÖc chó träng x©y dùng uy tÝn cña m×nh trong quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp vµ víi c¸c ng©n hµng ®· ®¶m b¶o cho c«ng ty cã mét nguån tµi chÝnh v÷ng m¹nh ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh vµ liªn kÕt hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. 1.2. C¬ së vËt chÊt, kü thuËt HiÖn nay c«ng ty cã trô së chÝnh t¹i phè Hµng B«ng, mét nhµ m¸y s¶n xuÊt ë khu C¬ Giíi Gia L©m. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã v¨n phßng ®¹i diÖn, c¸c chi nh¸nh cña m×nh t¹i mét sè tØnh trªn c¶ n­íc. T¹i nh÷ng ®Þa ®iÓm nµy c«ng ty còng ®· trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho nh©n viªn cña m×nh víi nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc t­¬ng ®èi tèt. T¹i nhµ m¸y s¶n xuÊt th× c«ng ty còng ®Çu t­ trang bÞ nh÷ng m¸y mãc hiÖn ®¹i cho c«ng nh©n lµm viÖc Ph¹m Quang H­ng - 10 - líp marketing44b
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng 3: t×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh §¬n vÞ: triÖu ®ång STT C¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh Gi¸ trÞ 1500 1 Tæng nguyªn gi¸ TSC§ Trong ®ã: 300 - nhµ cöa vËt t­ kiÕn tróc 700 - m¸y mãc thiÕt bÞ cho SXKD 300 - ph­¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn 100 - thiÕt bÞ dông cô dïng cho qu¶n lý - quyÒn sö dông ®Êt 50 - chi phi thµnh lËp chuÈn bÞ SXKD 50 - tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c 2 §· khÊu hao 800 3 Gi¸ trÞ cßn l¹i 700 Nguån : phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta cã thÓ thÊy c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh sÏ t¨ng vÒ nh÷ng n¨m sau( thêi gian cßn khÊu hao lµ 2 n¨m). §iÒu nµy sÏ kh«ng cã lîi cho doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt kinh doanh v× nh÷ng n¨m cuèi sÏ ph¶i chÞu gi¸ trÞ khÊu hao lín h¬n, dÉn ®Õn viÖc lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®iÒu nµy kh«ng cã lîi cho doanh nghiÖp trong viÖc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. MÆt kh¸c, khi khÊu hao t¨ng lªn sÏ lµm cho gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm t¨ng lªn, vµ v× thÕ sÏ lµm cho lîi tøc gép cña doanh nghiÖp gi¶m xuèng. Tuy nhiªn viÖc chÞu phÇn gi¸ trÞ khÊu hao nhiÒu còng gãp phÇn lµm ®ßn bÈy ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, buéc doanh nghiÖp ph¶i t¨ng quy m« s¶n xuÊt ®Ó gi¶m khÊu hao. 1.3. Lùc l­îng lao ®éng Trong bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo th× nguån nh©n lùc còng lµ vÊn ®Ò ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy, ban gi¸m ®èc c«ng ty ®· chó träng ®Õn viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vÒ nh©n lùc trong c«ng ty. MÆt Ph¹m Quang H­ng - 11 - líp marketing44b
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp kh¸c, do c«ng ty mang ®Æc ®iÓm lµ mét c«ng ty chuyªn ph©n phèi hµng ho¸ nªn lùc l­îng lao ®éng chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ lùc l­îng b¸n hµng. ChÝnh v× vËy viÖc b¶o ®¶m ®­îc sù æn ®Þnh nguån nh©n lùc cña c«ng ty lµ yÕu tè rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ®¶m b¶o sù th«ng suèt hµng ho¸ cho c«ng ty. B¶ng 4: C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh §¬n vÞ: ng­êi STT C¸c lo¹i lao ®éng Sè l­îng 27 1 Lao ®éng gi¸m tiÕp Trong ®ã cã: 10 - tr×nh ®é ®¹i häc trë nªn 15 - tr×nh ®é trung cÊp 2 - nh©n viªn t¹p vô 2 Lao ®éng trùc tiÕp 75 3 Lùc l­îng b¸n hµng trùc tiÕp 200 Nguån: phßng qu¶n lý nh©n sù Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta cã thÓ thÊy lùc l­îng lao ®éng chñ yÕu cña c«ng ty lµ lùc l­îng b¸n hµng. So víi nh÷ng n¨m tr­íc th× l­îng lao ®éng cña c«ng ty ®· t¨ng lªn t­¬ng ®èi, ®iÒu ®ã cho thÊy c«ng ty ®· ph¸t triÓn, më réng s¶n xuÊt vµ kinh doanh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu vµ chiÕn l­îc míi, c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh t¨ng c­êng thªm lùc l­îng lao ®éng cña m×nh trong thêi gian s¾p tíi. MÆt kh¸c, víi lùc l­îng qu¶n lý cã tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng, lu«n tù ®æi míi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu kh¸ch quan, c«ng ty hy väng sÏ cã ®­îc nh÷ng thµnh c«ng míi trong giai ®o¹n s¾p tíi. 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2002-2005 §Ó hiÓu râ h¬n vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh trong thêi gian gÇn ®©y, chóng ta tiÕn hµnh ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty. Cã thÓ nãi giai ®o¹n 2002-2005 lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn Ph¹m Quang H­ng - 12 - líp marketing44b
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp m¹nh mÏ cña c«ng ty, doanh thu qua c¸c n¨m liªn tôc t¨ng. Cô thÓ lµ n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 2000 triÖu ®ång( t¨ng 10%), n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 3000 triÖu ®ång( t¨ng 13.6%), vµ n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 5000 triÖu ®ång(t¨ng 20%). B¶ng 5: KÕt qu¶ ho¹t ®«ng kinh doanh cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh trong giai ®o¹n 2002-2005 §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m STT C¸c chØ tiªu 2002 2003 2004 2005 1 Tæng doanh thu 20000 22000 25000 30000 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ 1000 1100 1250 1500 3 Doanh thu thuÇn 19000 20900 23750 28500 4 Lîi tøc gép 7000 7700 8750 10500 5 Chi phÝ b¸n hµng 5000 5500 6250 7500 6 Chi phÝ qu¶n lý 1000 1100 1250 1500 7 Lîi tøc thuÇn 1000 1100 1250 1500 8 Lîi tøc ho¹t ®éng tµi chÝnh -200 -220 -250 -300 9 Lîi tøc ho¹t ®éng bÊt 100 110 125 150 th­êng 10 Tæng lîi tøc tr­íc thuÕ 900 990 1125 1350 11 ThuÕ lîi tøc 252 277.2 315 378 12 Lîi tøc sau thuÕ 648 712.8 810 972 Nguån: phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Qua b¶ng sè liÖu ta cã thÓ thÊy ®­îc lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng lªn qua c¸c n¨m: n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 10%, n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 13.6%...chÝnh viÖc t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty ®· dÉn ®Õn thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn trong c«ng ty còng t¨ng lªn tõ 1.1 triÖu ®ång/th¸ng lªn 1.5 triÖu ®ång/th¸ng. Tuy nhiªn, viÖc t¨ng doanh thu cña c«ng ty qua c¸c Ph¹m Quang H­ng - 13 - líp marketing44b
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp n¨m còng ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng chi phÝ. Ta cã thÓ thÊy ®­îc t×nh h×nh chi phÝ cña c«ng ty qua b¶ng sè liÖu d­íi ®©y: B¶ng 6: Sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo c¸c yÕu tè trong giai ®o¹n 2002-2005 §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m STT C¸c yÕu tè 2002 2003 2004 2005 1 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu 12000 13200 15000 18000 2 Chi phÝ nh©n c«ng 9600 10560 12000 14400 3 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n 1080 1188 1350 1620 cè ®Þnh 4 Chi phÝ dÞch vô mua 600 660 750 900 ngoµi 5 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 360 396 450 540 Nguån: phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Qua b¶ng sè liÖu nµy ta cã thÓ thÊy tÊt c¶ c¸c chi phÝ cña c«ng ty ®Òu t¨ng lªn, ®ã lµ do trong giai ®o¹n nµy c«ng ty ®· më réng s¶n xuÊt vµ c¸c mÆt hµng kinh doanh, do ®ã cÇn ®Çu t­ thªm c¸c trang thiÕt bÞ, nh©n lùc... III. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh 1. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y thùc hiÖn marketing cña c«ng ty C«ng ty TNHH ViÖt Thµnh lµ mét doanh nghiÖp võa vµ nhá cho nªn c«ng ty ch­a cã ®ñ kh¶ n¨ng tæ chøc mét phßng marketing riªng biÖt. MÆt kh¸c, c«ng ty còng ch­a cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc x©y dùng mét lùc l­îng lµm marketing riªng. ChÝnh v× thÕ cho nªn c¸c ho¹t ®éng marketing cu¶ c«ng ty vÉn ®­îc tiÕn hµnh nh­ng còng nh­ phÇn nhiÒu c¸c c«ng ty kh¸c ë ViÖt Nam hiÖn nay, ®ã lµ viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng marketing dùa vµo bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ c¸c nh©n viªn cÊp d­íi sÏ ®Ò xuÊt c¸c chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch marketing cho gi¸m ®èc, qu¶n lý xem xÐt. Nõu chiÕn Ph¹m Quang H­ng - 14 - líp marketing44b
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp l­îc ®ã ®­îc phª duyÖt th× gi¸m ®èc sÏ chuyÓn xuèng cho c¸c nh©n viªn d­íi quyÒn triÓn khai kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc ®ã. MÆt kh¸c, viÖc thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch marketing cña c«ng ty lu«n ®­îc thèng nhÊt tõ trªn xuèng vµ lu«n cã sù phèi kÕt hîp gi÷a c¸c bé phËn víi nhau. Do ®ã c¸c chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch marketing lu«n ®­îc c«ng ty triÓn khai mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Ngoµi ra, bé m¸y b¸n hµng cña c«ng ty còng lµ mét bé phËn quan träng trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch marketing cña c«ng ty. B¶ng 7: S¬ ®å tæ chøc ®¬n vÞ kinh doanh cña c«ng ty VTC thøc ¨n qu¶n lý chung Hç trî Hç trî th«ng tin tiÕp thÞ vµ hÖ thèng Qu¶n trÞ b¸n Qu¶n trÞ b¸n hµng phÝa B¾c hµng phÝa Nam Qu¶n lý c¸c Qu¶n lý Qu¶n lý Qu¶n lý trung t©m khu vùc trung t©m khu vùc th­¬ng m¹i phÝa B¾c phÝa Nam C¸c ®¹i lý C¸c ®¹i lý C¸c ®¹i lý C¸c trung b¸n hµng b¸n hµng b¸n hµng t©m ph©n khu vùc khu vùc phèi Nguån: phßng tæ chøc nh©n sù Ph¹m Quang H­ng - 15 - líp marketing44b
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2. T×nh h×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc marketing §Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn míi trong giai ®o¹n 2001-2006, c«ng ty ®· x©y dùng mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn míi cho m×nh lµ trë thµnh mét c«ng ty ph©n phèi hµng ®Çu cña ViÖt Nam, ®ång thêi s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng s¶n phÈm tiªu dïng phï hîp víi nhu cÇu, mong muèn cña ng­êi tiªu dïng. ChÝnh v× thÕ trong nh÷ng n¨m 2001-2006, c«ng ty ®· tiÕn hµnh sµn läc mét sè mÆt hµng thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó tiÕp tôc ph©n phèi trªn thÞ tr­êng Hµ Néi, vµ c«ng ty ®· chän mÆt hµng kem Wall. MÆt kh¸c, c«ng ty tiÕp tôc nhËp khÈu vµ ph¸t triÓn mét sè mÆt hµng trªn thÞ tr­êng toµn quèc. N¨m 2002, c«ng ty ®· ký ®­îc hîp ®ång ph©n phèi ®éc quyÒn s¶n phÈm th¹ch rau c©u ABC cña §µi Loan ®Ó ph©n phèi trªn thÞ tr­êng toµn quèc. Còng tõ ®©y c«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng ph©n phèi réng kh¾p trªn toµn quèc. Còng trong giai ®o¹n nµy, c«ng ty ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr­êng ng­êi tiªu dïng, ph©n ®o¹n thµnh nh÷ng tiªu thøc thÝch hîp, tõ ®ã sö dông nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ®o l­êng, dù b¸o t×nh h×nh thÞ tr­êng, lµm c¨n cø cho viÖc lùa chän c¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña m×nh. MÆt kh¸c c«ng ty còng tiÕn hµnh ph©n tÝch nh÷ng hoµn c¶nh, t×nh huèng chi phèi ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng ty nhËn ®Þnh, t×nh h×nh thÞ tr­êng hiÖn nay ®ang t¹o ra cho c«ng ty nh÷ng c¬ héi kinh doanh rÊt lín khi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay ®ang cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc víi tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m gÇn 8%, ®ång thêi nhµ n­íc còng cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Trong khi ®ã c«ng ty l¹i cã mét thuËn lîi rÊt lín ®ã lµ cã mét ®éi ngò nh©n viªn trÎ, nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng vµ ®oµn kÕt cïng víi viÖc c«ng ty cã t×nh h×nh tµi chÝnh t­¬ng ®èi æn ®Þnh. ChÝnh ®iÒu ®ã gióp c«ng ty cã thÓ ®­a ra nh÷ng kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc vµ c¸c nhãm biÖn ph¸p phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tiÔn cña m«i tr­êng kinh doanh hiÖn t¹i còng nh­ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty. 3. Nh÷ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty Ph¹m Quang H­ng - 16 - líp marketing44b
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Trong giai ®o¹n võa qua, ®Ó cã ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nh­ hiÖn nay, c«ng ty ®· thùc hiÖn rÊt nhiÒu c«ng viÖc, vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty ®· ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ rÊt lín, phôc vô cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ngµy mét tèt h¬n. Víi tÝch chÊt s¶n phÈm lµ thùc phÈm ¨n liÒn mµ hiÖn nay c«ng ty ®ang kinh doanh vµ s¶n xuÊt th× nhãm kh¸ch hµng mµ c«ng ty h­íng tíi lµ thanh thiÕu niªn, phô n÷ vµ ®Æc biÖt lµ trÎ em, do ®ã nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®­îc c¶i tiÕn chÊt l­îng vµ mÉu m·, bao b× ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô, ®ång thêi còng ®Ó phï hîp víi nh÷ng xu thÕ chung cña thÞ tr­êng. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm c«ng ty tù s¶n xuÊt th× tr­íc khi s¶n xuÊt c«ng ty còng nhËp c¸c s¶n phÈm ®· cã th­¬ng hiÖu cña n­íc ngoµi vÒ ®Ó ph©n phèi, sau ®ã míi s¶n xuÊt ë trong n­íc víi mét s¶n phÈm mang mét th­¬ng hiÖu kh¸c. C«ng t¸c s¶n phÈm lu«n ®­îc c«ng ty, nhÊt lµ ban l·nh ®¹o rÊt quan t©m. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ c¸c chÝnh s¸ch s¶n phÈm lu«n ®­îc c«ng ty ®em ra bµn luËn mét c¸ch nghiªm tóc. C«ng ty lu«n t×n tßi, nghiªn cøu ®Ó cho ra nh÷ng s¶n phÈm míi l¹ c¶ vÒ c¸c thµnh phÇn nguyªn liÖu lÉn mÉu m· vµ c¸ch ®ãng gãi s¶n phÈm. HiÖn nay c«ng ty cã kho¶ng 10 mÆt hµng, trong ®ã chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm th¹ch nh­ Poke, JOY, Hugo. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã c¸c s¶n phÈm kh¸c nh­ n­íc rau c©u Poke, th¹ch s÷a chua, b¸nh chÊm Gery, b¸nh chÊm ROMROP…§èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm, c«ng ty ®Òu cã nh÷ng chiÕn l­îc ®a ®¹ng ho¸ s¶n phÈm, mçi lo¹i s¶n phÈm ®Òu cã nh÷ng chñng lo¹i kh¸c nhau, cã s¶n phÈm tói, cã s¶n phÈm hò. Trong mçi lo¹i l¹i cã nh÷ng h×nh thøc, bao b× kh¸c nhau…®Ó kh¸ch hµnh cã thÓ cã nh÷ng lùa chän kh¸c nhau tuú theo nh÷ng së thÝch kh¸c nhau cña m×nh. §ång thêi mçi lo¹i s¶n phÈm còng ®Òu cã nh÷ng h­¬ng vÞ kh¸c nhau, ®¸p øng nhiÒu lo¹i nhu cÇu cña nh÷ng kh¸ch hµng kh¸c nhau. Ngoµi ra c«ng ty còng s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng mÆt hµng mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ch­a s¶n xuÊt ®­îc nh­ th¹ch bót ch×, b¸nh ROMROP. Cïng víi viÖc tù s¶n xuÊt, c«ng ty còng m¹nh d¹n thuª c¸c h·ng Ph¹m Quang H­ng - 17 - líp marketing44b
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp th¹ch næi tiÕng cña §µi Loan gia c«ng s¶n phÈm mang th­¬ng hiÖu cña m×nh- mét ph­¬ng ¸n ®­îc ®¸nh gi¸ lµ kh¸ kh«n ngoan bëi c«ng ty cã thÓ t¹o ra cho m×nh uy tÝn cña mét nhµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm néi víi chÊt l­îng cao. Cïng víi s¶n phÈm th× c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶ còng lµ mét yÕu tè quan träng cña chiÕn l­îc marketing cña c«ng ty vµ ®ã còng lµ mét c«ng cô quyÕt ®Þnh gióp c«ng ty thµnh c«ng trong viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Tõ tr­íc ®Õn nay, so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng th× c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cao h¬n, tuy nhiªn kh«ng v× thÕ mµ s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng tiªu thô ®­îc mµ ng­îc l¹i, chóng l¹i cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng. HiÖn nay, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu c¹nh tranh, c«ng ty x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc gi¸ ®a d¹ng cho mçi lo¹i mÆt hµng víi c¸c s¶n phÈm th¹ch rau c©u s¶n xuÊt trong n­íc th× cã møc gi¸ trung b×nh, c¸c s¶n phÈm th¹ch nhËp khÈu l¹i ®­îc ¸p dông mét møc gi¸ cao. C¸ch ®Þnh gi¸ nh­ vËy gióp cho c¶ hai lo¹i s¶n phÈm cã thÓ bæ xung cho nhau, c¸ch ®Þnh gi¸ cao còng ®ång nghÜa víi viÖc thu ®­îc lîi nhuËn cao h¬n, tõ ®ã bï ®¾p ®­îc nh÷ng phÇn chi phÝ cho nh÷ng s¶n phÈm cã møc gi¸ thÊp, gi¸ trung b×nh. H¬n n÷a, víi c¸nh ®Þnh gi¸ nµy, c«ng ty cã thÓ x©m nhËp vµo c¶ hai ®o¹n thÞ tr­êng lµ thÞ tr­êng b×nh d©n vµ thÞ tr­êng cao cÊp: nh÷ng ng­êi ­a thÝch s¶n phÈm nhËp ngo¹i, chÊt l­îng cao vµ nh÷ng ng­êi thÝch s¶n phÈm cã chÊt l­îng trung b×nh. Nh­ vËy, ®é bao qu¸t thÞ tr­êng cña s¶n phÈm sÏ lín h¬n, ph¹m vi bao phñ thÞ tr­êng sÏ réng lín. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay, c«ng ty còng ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m gi¶m bít nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt nh­ s¾p xÕp l¹i bé m¸y hµnh chÝnh cña c«ng ty, tõng b­íc ®æi míi m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, d©y truyÒn c«ng nghÖ, thùc hiÖn kho¸n c«ng viÖc, ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt nh»m t¨ng tÝnh chñ ®éng, tr¸nh l·ng phÝ…tõ ®ã c«ng ty ®· gi¶m ®­îc phÇn nµo nh÷ng chi phÝ cho s¶n xuÊt còng nh­ cho qu¶n lý, gióp cho viÖc gi¶m gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt xuèng vµ ®ång thêi t¨ng phÇn lîi Ph¹m Quang H­ng - 18 - líp marketing44b
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nhuËn cña c«ng ty lªn. Vµ ®Ó thuËn lîi cho viÖc ®­a hµng ho¸ ra thÞ tr­êng th× c«ng ty còng ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸ kh¸c nhau ®èi víi c¸c ®¹i lý, c¸c cöa hµng vµ c¸c trung t©m mua hµng nhiÒu cña c«ng ty. VÒ ph©n phèi, c«ng ty cã mét m¹ng l­íi ph©n phèi ë tÊt c¶ c¸c tØnh cña ®Êt n­íc. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty cã mÆt ë hÇu hÕt mäi n¬i, mäi khu vùc thÞ tr­êng. §èi víi nh÷ng trung t©m th­¬ng m¹i, nh÷ng siªu thÞ th× s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c trung t©m lín trªn c¶ n­íc. §èi víi nh÷ng trung t©m nµy, c«ng ty trùc tiÕp qu¶n lý t×nh h×nh, ho¹t ®éng tiªu thô ë ®©y v× ®©y lµ nh÷ng n¬i mang l¹i nguån thu cè ®Þnh cho c«ng ty. Ngoµi nh÷ng trung t©m, siªu thÞ ra th× c«ng ty cßn thµnh lËp ba trung t©m b¸n hµng ë ba miÒn cña ®Êt n­íc, ®ã lµ c¸c trung t©m ë Hµ Néi, §µ N½ng vµ ë thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nh÷ng trung t©m nµy còng chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty. §ång thêi c«ng ty còng ®· x©y dùng cho m×nh mét lo¹t c¸c nhµ ph©n phèi chÝnh thøc cña c«ng ty t¹i c¸c tØnh nh­: H¶i Phßng, Nam §Þnh, Thanh Ho¸, Vinh, H¶i D­¬ng, ViÖt Tr×, Th¸i Nguyªn, HuÕ… vµ mét lo¹t hÖ thèng c¸c ®¹i lý ph©n phèi cÊp I cña m×nh ë c¸c tØnh nh­: Yªn B¸i, VÜnh Yªn, Hoµ B×nh, Ninh B×nh, Hµ Nam, Th¸i B×nh, §¾c L¾c, L©m §ång, §ång Nai, Vòng Tµu, CÇn Th¬…T¹i mçi nhµ ph©n phèi ®Òu cã c¸c ®¹i diÖn m¹i vô cña c«ng ty th­êng trùc ë ®ã. Ngoµi ra c¸c chi nh¸nh còng ®­îc hç trî víi c¸c hç trî viªn tiÕp thÞ th­¬ng m¹i cïng c«ng t¸c víi c¸c nhµ qu¶n lý theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. C¸c thiÕt bÞ vµ viÖc ph©n phèi hµng ho¸ ®Òu ®­îc qu¶n lý trùc tiÕp bëi c¸c trung t©m ph©n phèi cña c«ng ty trong c¸c thÞ tr­êng tiªu thô chÝnh vµ chÞu sù gi¸m s¸t gi¸m tiÕp bëi c¸c nhµ ph©n phèi khu vùc. ChÝnh c«ng t¸c qu¶n lý vµ ho¹t ®éng nh­ vËy ®· dÇn gióp c«ng ty trë thµnh mét nhµ ph©n phèi lín m¹nh, cã m¹ng l­íi ph©n phèi hµng ho¸ réng kh¾p trong c¶ n­íc cïng víi mét lùc l­îng b¸n hµng chuyªn nghiÖp. Còng nhê cã m¹ng l­íi ph©n phèi réng kh¾p trong c¶ n­íc mµ c«ng ty cã ®­îc nh÷ng hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ hµnh vi tiªu thô còng nh­ c¸c c¸ch bu«n b¸n t¹i c¸c khu vùc thÞ tr­êng kh¸c nhau trªn toµn thÞ tr­¬ng ViÖt Nam. Ph¹m Quang H­ng - 19 - líp marketing44b
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp VÒ xóc tiÕn hçn hîp, do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm c«ng ty kinh doanh hiÖn nay lµ lo¹i s¶n phÈm dµnh cho trÎ em lµ chñ yÕu cho nªn cã nh÷ng h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh truyÒn th«ng réng r·i s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. Do ®ã trong thêi gian qua, c«ng ty chØ cã mét sè Ýt c¸c ho¹t ®éng nh»m kÝch thÝch tiªu thô nh­ khuyÕch tr­¬ng, cã mét sè Ýt c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cho ng­êi tiªu dïng. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t quµ trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng víi viÖc bè trÝ c¸c nh©n viªn b¸n hµng cña c«ng ty mÆc ®ång phôc trùc tiÕp ®Õn c¸c cöa hµng b¸n lÎ vµ ®øng ®ã ph¸t quµ cho nh÷ng kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña c«ng ty. GÇn ®©y nhÊt lµ ®èi víi s¶n phÈm th¹ch rau c©u Hugo, c«ng ty còng cã mét ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i kh¸ hÊp dÉn lµ khi kh¸ch hµng mua 3 tói th¹ch Hugo 400g th× kh¸ch hµng sÏ ®­îc tÆng mét hép s÷a Kid, khi mua 2 hò th¹ch Hugo 620g kh¸ch hµng còng ®­îc tÆng mét hép s÷a Kid. Cïng víi ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i ®ã th× c«ng ty còng cho c¸c nh©n viªn cña m×nh ®i ph¸t tê r¬i t¹i c¸c tr­êng tiÓu häc vµ c¸c tr­êng THCS trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi nh»m t¹o sù nhËn biÕt cho c¸c kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh. Cïng víi ®ã, c«ng ty còng cã nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nh­ tham gia nh÷ng héi trî triÓn l·m hµng tiªu dïng, míi ®©y nhÊt lµ c«ng ty ®· cã ch­¬ng tr×nh tµi trî cho gi¶i bãng ®¸ cña khoa marketing-tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n. Tuy cã mét sè c¸c ho¹t ®éng marketing t­¬ng ®èi tèt nh­ng ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng cña c«ng ty vÉn cßn cã nh÷ng thiÕu sãt, c«ng ty vÉn ch­a cã nh÷ng ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho ho¹t ®éng nµy-mét ho¹t ®éng rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn marketing. C¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu cña c«ng ty míi chØ dõng l¹i ë møc ®é nghiªn cøu s¬ bé t×nh h×nh thÞ tr­êng ®Ó lÊy th«ng tin, lµm c¬ së cho viÖc ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cña c«ng ty t¹i tõng thêi ®iÓm. §iÒu nµy cã thÓ ®­îc gi¶i thÝch lµ do c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh vÉn lµ mét c«ng ty nhá, ng©n s¸ch ch­a ®ñ lín ®Ó cã nh÷ng cuéc nghiªn cøu cã quy m«. Ph¹m Quang H­ng - 20 - líp marketing44b

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản