luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 2

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
187
lượt xem
68
download

luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán bộ truyền ngoài (bộ truyền đai): Cụ thể phải tính toán bộ truyền đai dẹt với tỷ số truyền là Uđ = 2,79 công suất Pđc = 0,908(Kw): -,Chọn đai vải cao su: -,Xác định đường kính bánh đai nhỏ được xác định theo công thực nghiệm sau: d1=(5,2 - 6,4) 3 T =(5,2 - 6,4) 3 6193,86 = =95,50 117,54(mm) Theo tiêu chuẩn ta chọn : d1=112(mm) Tính đường kính bánh đai lớn ..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 2

  1. Chương 2: ThiÕt kÕ c¸c bé truyÒn II.1. TÝnh to¸n bé truyÒn ngoµi (bé truyÒn ®ai): Cô thÓ ph¶i tÝnh to¸n bé truyÒn ®ai dÑt víi tû sè truyÒn lµ U® = 2,79 c«ng suÊt P®c = 0,908(Kw): -,Chän ®ai v¶i cao su: -,X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh b¸nh ®ai nhá ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thùc nghiÖm sau: d1=(5,2  6,4) 3 T =(5,2  6,4) 3 6193,86 = =95,50  117,54(mm) Theo tiªu chuÈn ta chän : d1=112(mm) TÝnh ®-êng kÝnh b¸nh ®ai lín : d2=d1.u.(1-  )=112.2,79.(1-0,02)=306,23(mm) víi  =(0,01  0,02) lµ hÖ sè tr-ît ta lÊy  =0,02 Theo tiªu chuÈn ta chän :d2=315(mm) TÝnh tû sè truyÒn thùc ut= d 2 = 315 =2,87 d1 1    1121  0,02 ut  u Do ®ã  u= .100%= 2,87  2,79 .100%=2,667%
  2. v 8,21 i   3,9  3  5 l 2,1 NÕu tÝnh c¶ ®o¹n nèi chiÒu dµi cña ®ai lµ: L=2100+100=2200(mm) +,TÝnh kho¶ng c¸ch trôc a theo chiÒu dµi tiªu chuÈn:L=2100(mm)   2  82 a 4 Trong ®ã  d 1  d 2  3,14112  315  l  2100   1427,476 2 2 vµ d 2  d 1 315  112    101,5 2 2 Thay vµo ta ®-îc a=706(mm) -,TÝnh gãc «m  1 :  1  180  .  180 d 2  d1   180  180 315  112 .  163,52 0  a 3,14 706 VËy  1  163,52 0   min  150 0 -,Chän chiÒu dµy  cña ®ai theo ®-êng kÝnh b¸nh ®ai nhá d1  1 d 112 ta lÊy    1   2,8 d1 40 40 40 theo tiªu chuÈn ta chän chiÒu dµi ®ai   3mm  lo¹i cã líp lãt v¸ sè líp v¶i lµ 2 -,X¸c ®Þnh chiÒu réng ®ai b: 1000.P1 .K d b  .v. F 0 .C .C v .C 0 Trong ®ã +,  F 0 øng suÊt cã Ých cho phÐp cña bé truyÒn ®ai lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm tiªu chuÈn: Theo (4.11)  F 0  K1  K 2  d1 Víi  0  1,8MPa  -ng suÊt c¨ng ban bÇu Tra b¶ng 4.9 ta ®-îc k1=2,5;k2 =10  F 0  2,5  10. 3  2,23 112
  3. +,C0 lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña vÞ trÝ bé truyÒn trong kh«ng gian vµ ph-¬ng ph¸p c¨ng ®ai ,theo b¶ng 4.12 víi bé truyÒn tù ®éng c¨ng ®ai ta ®-îc C0=1 +,C  lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng gãc «m : C  1  0,003180   1   1  0,003180  163,52  0,95 +,Cv lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña lùc li t©m ®Õn ®é b¸m cña ®ai trªn b¸nh ®ai C v  1,04  0,0004.v 2  1,04  0,0004.8,21  1,01 2 +,k® lµ hÖ sè t¶i träng ®éng ,tra b¶ng 4.7 ®-îc k®=1,1 VËy 1000.0,908.1,1 b  18,95 (mm) 3.8,21.2,23.0,95.1,01.1 Theo tiªu chuÈn ta chän b = 20 (mm) -,TÝnh chiÒu réng b¸nh ®ai B: B=1,1.b + ( 10  15 ) = 1,1. 20 + ( 10  15 ) = 32  37 Theo tiªu chuÈn ta chän B = 40 (mm) -,TÝnh lùc t¸c dông lªn trôc:      163,52  Fr  2.F0 . sin  1   2. 0 .b. . sin  1   2.1,8.20.3. sin    213,77 N   2   2   2  vËy lùc t¸c dông lªn trôc Fr=213,77(N) II.2,TÝnh to¸n bé truyÒn trong hép gi¶m tèc: II.2.1, Chän vËt liÖu: Bé truyÒn trong hép lµm viÖc víi c«ng suÊt trung b×nh, thêi gian lµm viÖc võa ph¶i, do ®ã kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt. §Ó tiÕt kiÖm ta chän vËt liÖu nh- sau: B¸nh nhá chän thÐp C45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n. HB = 241  285 cã b1 = 850 MPa ; ch1 = 580 MPa B¸nh lín theo kinh nghiÖm chän vËt liÖu nhá h¬n b¸nh nhá kho¶ng 15 HB Chän thÐp C45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB = 192  240 cã b2 = 750 MPa; ch2 = 450 Mpa II.2.2, X¸c ®Þnh øng suÊt cho phÐp : Theo b¶ng 6.2 víi nhãm thÐp C45 cã HB 180  350. 0H lim = 2HB + 70 ; SH = 1,1. 0F lim =1,8HB ; S F =1,75.
  4. -,Chän ®é cøng b¸nh nhá HB 1 = 250 ®é cøng b¸nh lín HB2 = 235 Khi ®ã tÝnh ®-îc: 0H lim1 =2.HB1+70=2 . 250 + 70 = 570 MPa. 0H lim2 = 2.HB2+70= 2 . 235 + 70 = 540 MPa. 0F lim1 =1,8.HB1= 1,8 . 250 = 450MPa. 0F lim2 = 1,8.HB2= 1,8 . 235 = 423 MPa. -,TÝnh sè chu kú c¬ së khi tÝnh vÒ®é bÒn tiÕp xóc, ®-îc tÝnh theo(6.5) NH01 = 30 . HHB12,4 = 30 . 2502,4 = 2,276 . 107. NH02 = 30 . HHB22,4 = 30 . 235 2,4 = 1,471 . 107. -,TÝnh sè chu kú chÞu t¶i cña b¸nh r¨ng NHE; 3  T  NHE = 60c   i T  . ni . t i   max  4 NHE1 = 60 . 1 .501,79. 20000. ( 13 . + 0,83 . 3 ) = 41,67 . 107 8 8 NHE1=41,67.10  NH01 = 2,276 . 10 . 7 7 NHE2 = 60 . 1 . 111,51 . 20000 . ( 1. 4 + 0,83 . 3 ) =9,26. 107 8 8 NHE2=9,26.10  NH02 = 1,471 . 10 7 7 Tõ ®å thÞ ®-êng cong mái ta thÊy khi sè chu kú chÞu t¶i lín h¬n sè chu kú c¬ soqr sè th× ta chän hÖ sè tuæi thä KHL nh- sau: KHL1 = 1. KHL2 = 1. Nh- vËytheo (6.1a) s¬ bé x¸c ®Þnh ®-îc:  H    0 H lim . K HL SH   H 1  570.1 1,1 .  518,18MPa  540.1  H 2   490,91( MPa) 1,1 Víi bé truyÒn cÊp nhanh ®Ó tÝnh bé truyÒn b¸nh c«n r¨ng th¼ng ta lÊy  H    H 1  490,91MPa  Theo (6.7) ta cã:
  5. 6  T  N FE  60.c   i T  . ni . t i   max  4 NEF2 = 60 . 1 . 111,51 . 20000 . (16 . + 0,86 . 3 ) = 8,01. 107 8 8 7 8 NEF1 = u1.NFE2=4,5.8,01.10 =3,60.10 Ta thÊy NEF1 =3,60.108 NF0 = 4 . 106 NEF2=8,01.107  NF0 = 4 . 106 NF0: Sè chu kú quay c¬ së khi thö vÒ øng suÊt uèn. Do ®ã KFL1 = KFL2 = 1. Theo(6.2a)  F    . K 0 F lim FL SF 450.1.1  F 1    257,14 MPa 1,75 423.1.1  F 2    241,71 MPa 1,75 -,TÝnh øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp. H max = 2,8 ch2 = 2,8 . 450 = 1260 MPa F1 max = 0,8 ch1 = 0,8 . 580 = 464 MPa F2 max = 0,8 ch2 = 0,8 . 450 = 360 Mpa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản