Luận văn : Thực trạng hoạt động của Ngân sách Nhà nước

Chia sẻ: dovanhoa5t

Thu ngân sách nhà nước bao gồm các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị,phát sinh trong quá trình Nhà nước dùng quyền lực chính trị của mình để huy động các nguồn lực tài chính trong xã hội,và hình thành quỹ tiền tệ tập trung quan trọng nhất của quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luận văn : Thực trạng hoạt động của Ngân sách Nhà nước

Họ và tên: do van hoa
Lớp:TNA4Xêmina Tài chính
Đề bài: Thực trạng hoạt động của Ngân sách Nhà nước

I> Lý thuyết
1> Ngân sách nhà nước
- Là tập hợp các khoản thu chi hàng năm dược cơ quan Nhà Nước có
thẩm quyền phê duyệt và đựoc thực hiên trong 1 năm để đảm bảo
thực hiện các chức năng,nhiệm vụ của Nhà nước.
- Là 1 hệ thống các quan hệ phân phối không hoàn lại giữa Nhà nước
và các chủ thể kinh tế trong xã hội thông qua quĩ ngân sách Nhà
nước
2>Thu Ngân sách Nhà nước :
Thu ngân sách nhà nước bao gồm các quan hệ kinh tế dưới hình thái
giá trị,phát sinh trong quá trình Nhà nước dùng quyền lực chính trị của
mình để huy động các nguồn lực tài chính trong xã hội,và hình thành quỹ
tiền tệ tập trung quan trọng nhất của quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu chi
tiêu của Nhà nước
3> Chi Ngân sách Nhà nước:
Bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc
phòng,an ninh, đảm bảo hoạt đọng của bộ mãy Nhà nước,hoạt động chi
trả của Nhà nước,chi viên trợ và các khoản chi khác theo qui định của
Pháp luật
II> THực trạng ngân sach Nhà nước
1> Thực trang thu ngân sach Nhà nước
 Thu Ngân sách Nhà nước Việt Nam đã tăng đáng kể trong những
năm gần đây:
 Về tốc độ tăng thu NSNN, bình quân từ năm 1991 đến 2007:

 Tốc độ tăng thu bình quân là 25,11%/năm (Tính theo giá hiện
hành).

 Tăng trưởng kinh tế bình quân là 7,76% ( so với năm
gốc 1994).

Tốc độ
Tốc độ Tốc độ
tăng thu
tăng thu tăng GDP
tính
Năm NSNN (giá so
chuyển đổi
(giá thực sánh
theo giá so
tế) 1994)
sánh 1994)
1992 101,18 8,70 101,18
1993 50,82 8,08 50,82
1994 28,70 8,83 28,70
1995 28,79 9,54 10,04
1996 16,90 9,34 7,54
1997 4,75 8,15 -1,73
1998 11,65 5,76 2,58
1999 7,57 4,77 1,74
2000 15,62 6,79 11,81
2001 14,48 6,89 12,29
2002 19,23 7,08 14,69
2003 22,94 7,34 15,25
2004 25,39 7,79 15,91
2005 13,68 8,44 5,08
2006 28,76 8,23 20,03
2007 11,34 8,48 2,86
Nguồn Niêm giá thống kê Bộ Tài Chính

 Những năm đầu tiên của đổi mới:
 Do hệ thống các chính sách thu ngân sách nhà nước được đổi
mới cơ bản:
 Luật thuế được ban hành như: Luật thuế lợi tức, Luật thuế
xuất – nhập khẩu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế sử
dụng đất nông nghiệp…
 Những quy định về quản lý thu nộp phù hợp được ban
hành…
 Tốc độ tăng thu tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng
trưởng kinh tế.
 Từ năm 1995 trở đi:
 Hệ thống chính sách đã tương đối ổn định
 Mức độ tăng thu NSNN đã dần đi vào ổn định nhưng tốc độ
tăng thu vẫn cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế
ế Cơ cấu thu ngân sách Nhà nuớc


Thu KH


Thu từ Xuất nhập khẩu


Thu từ Dầu


Thu FDI


Thu ngoài Quốc doanh


Thu Quốc doanh
 Về cơ cấu thu NSNN:
 Dầu khí là khoản thu có đóng góp lớn nhất vào tổng thu
NSNN hàng năm ( 28 – 29% tổng thu NSNN vào các năm
2006 và 2007 ). Nhưng đây là khoản thu không vững chắc vì
còn phụ thuộc nhiều vào giá dầu thế giới và trữ lượng dầu.
 Thu xuất nhập khẩu chiếm tỷ trọng tương đối lớn (khoảng
18 – 23%) trong tổng thu NSNN.
 Thu từ các thành phần kinh tế quốc doanh, ngoài quốc doanh
và FDI tương đối ổn định và chỉ chiếm khoảng 30 – 35%
tổng thu NSNN.
 Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và kinh tế FDI là có xu
hướng gia tăng tỷ trọng đóng góp từ 4-5% lên đến trên 9%.
 Thành phần kinh tế quốc doanh đang có khuynh hướng giảm
mạnh.

 Nguyên nhân của việc giảm nguồn thu từ khu vực quốc doanh:
 Hiệu quả, chất lượng khả năng cạnh tranh của các doanh
nghiệp nhà nước đang ngày càng suy giảm: có nhiều loại hình
doanh nghiệp thành lập, cách tổ chức, KHKT…
 Khu vực doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện các đầu tư,
kinh doanh những sản phẩm, cung cấp các dịch vụ do nhà
nước đặt hàng hoặc yêu cầu, số vốn lớn nhưng lợi nhuận
thấp hơn các dự án của các khu vực kinh tế khác cho nên
đóng góp của khu vực này vào ngân sách nhà nước thấp đi.
 Các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện quá trình xắp
xếp, đổi mới, cổ phần hoá nên số lượng các doanh nghiệp,
công ty nhà nước đang bị giảm đi, thay vào đó là khu vực kinh
tế ngoài nhà nước lại có tốc độ phát triển nhanh hơn
 Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới:
 Quý I năm 2009 giá dầu thô giảm mạnh tới gần 50% so với
cùng kỳ 2008.
 Nguồn thu về xuất nhập khẩu cũng giảm mạnh. Tổng kim
ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2009 ước tính chỉ đạt gần
14.000 triệu USD. Nhập khẩu cũng giảm 42% so với cùng kỳ
năm 2008, chỉ đạt gần 12.000 tỷ USD.
 Năm 2008, Chính phủ đã chi 8 tỷ USD cho gói kích cầu.
Trong đó, khoảng 1 tỷ USD bù 4% lãi suất ngân hàng, nhằm
giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất; miễn, giảm, giãn thuế,
đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ....
 Sau khi gia nhập WTO, thuế quan là một lĩnh vực bị ảnh
hưởng nhiều nhất với việc phải giảm các hàng rào thuế quan
theo lộ trình các cam kết :
 Theo cam kết WTO đối với các ngành hàng sản xuất trong
nước, hầu hết đều phải giảm bảo hộ bằng cách giảm thuế,
có rất ít các ngành hàng được giữ nguyên mức bảo hộ về
thuế.
 Tính trung bình, mức bảo hộ bằng thuế từ khoảng 30,4% sẽ
phải giảm xuống còn 15,3%. (chỉ riêng việc giảm thuế nhập
khẩu theo cam kết WTO cho cả giai đoạn 5 năm sau khi gia
nhập WTO là 300 triệu USD, tương đương 4.800 tỷ đồng.
Trung bình giảm khoảng 1.000 tỷ/năm, khoảng 6 - 7% số thu
thuế nhập khẩu hàng năm.
Cam kết tại thời
Cam kết cuối
điểm gia nhập
Lĩnh Vực cùng
WTO
Nhập khẩu 17,4% 13,4%
Công nghiệp 25,2% 21,0%
Nông nghiệp 16,1% 12,6%
 Số thu thuế về xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và VAT hàng
nhập khẩu đang có xu hướng giảm do thực hiện các cam kết hội
nhập kinh tế quốc tế và khu vực về cắt giảm thuế quan theo các
hiệp định đã ký kết.
 Mặc dù cắt giảm thuế xuất nhập khẩu thì kim ngạch sẽ tăng nhiều
và cơ sở tính thuế cũng tăng, song mức độ tăng của thuế do kim
ngạch tăng không bù lại được số giảm thu do thuế suất giảm.
ảMột số dụ báo
 Tốc độ tăng trưởng kinh tế VN năm 2009 có thể sẽ thấp hơn năm
2008 do tác động ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới giảm sẽ
kéo theo số thu NSNN giảm.
 Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm.
 Giá nhiêu liệu, xăng, dầu bị giảm mạnh.
 Một số doanh nghiệp Nhà nước tổ chức sản xuất kinh doanh không
có lãi, hoặc lãi thấp
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

STT Nội dung Dự toán năm
2009
TỔNG THU NSNN 389.900
1 Thu nội địa 233.000
2 Thu từ dầu thô 63.700
3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 88.200
4 Thu viện trợ không hoàn lại 5.000
< Nguồn: Trích Phụ lục số 1 – Văn bản nghị quyết dự toán ngân sách nhà
nước năm 2009 – Quốc hội nhà nước Việt Nam ban hành ngày 08/11/2008
2> Thực trang Chi ngân sách Nhà Nước
Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước 2008

Stt Nội dung chi DT 2008 ƯTH 2008 DT 2009
A B 1 2 3
A CHI CÂN ĐỐI NSNN 398,980 474,280 491,300
I Chi đầu tư phát triển 99,730 117,800 112,800
Trong đó: Chi đầu tư xây dựng
96,110 110,050 107,540
cơ bản
II Chi trả nợ và viện trợ 51,200 51,200 58,800
1 Trả nợ trong nước 39,700 39,700 47,630
2 Trả nợ ngoài nước 10,700 10,700 10,370
3 Chi viện trợ 800 800 800
III Chi thường xuyên 208,850 262,580 269,300
Trong đó:
1 Chi SN giáo dục - đào tạo 54,060 67,330
2 Chi Y tế 16,643 23,360
3 Chi dân số KHH gia đình 615 710
4 Chi khoa học, công nghệ 3,827 4,390
5 Chi văn hoá, thông tin 2,440 2,740
6 Chi phát thanh và truyền hình 1,420 1,560
7 Chi thể dục, thể thao 880 1,320
8 Chi đảm bảo xã hội 35,793 52,931
9 Chi sự nghiệp kinh tế 15,622 24,730
10 Chi sự nghiệp môi trường 3,883 5,150
Chi quản lý HC, Đảng đoàn
11 28,438 33,629
thể
Chi trợ giá mặt hàng chính
12 763 930
sách
Hỗ trợ tài chính kinh doanh
IV 28,500
xăng dầu
V Chi dự phòng 10,700 13,700
Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài
VI 100 100 100
chính
VII Chi cải cách tiền lương 28,400 36,600
VIII Chi chuyển nguồn 14,100
B CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 47,698 31,059 46,960
C VAY NN VỀ CHO VAY LẠI 12,800 12,425 25,700
TỔNG CỘNG (A+B+C) 459,478 517,764 563,960Kết quả thực hiện một số lĩnh vực chi chủ yếu như sau:
Dự toán Quốc hội quyết định là 398.980 tỷ đồng, ước thực hiện cả
năm đạt 474.280 tỷ đồng, vượt 18,9% so với dự toán, tăng 22,3% so với
thực hiện năm 2007. Trong đó:
(1) Chi đầu tư phát triển: dự toán 99.730 tỷ đồng, ước thực hiện cả
năm đạt 117.800 tỷ đồng, tăng 18,1% (18.070 tỷ đồng) so với dự toán,
chiếm 24,7% tổng chi NSNN (chiếm 7,9% GDP), tăng 5,0% so với thực
hiện năm 2007.
Chi đầu tư phát triển thực hiện tập trung chủ yếu cho việc thực
hiện an sinh xã hội, tăng cường khả năng phòng, chống và giảm nhẹ tác
hại thiên tai như: bổ sung vốn đầu tư xây dựng các công trình xử lý sạt lở
đê, kè, phòng chống lụt bão; bổ sung vốn cho các dự án đầu tư thuộc
chương trình 135 và các dự án hỗ trợ phát triển vùng; tăng đầu tư cơ sở
hạ tầng và xử lý nợ XDCB của các địa phương từ nguồn tăng thu tiền sử
dụng đất và nguồn thưởng vượt thu của NSTW cho NSĐP theo chế độ;
bố trí trả các khoản nợ, lãi đến hạn; hỗ trợ sản xuất - kinh doanh và xuất
khẩu, bổ sung dự trữ quốc gia như: (i) bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng
Chính sách xã hội để cho vay các đối tượng chính sách; (ii) tăng cấp bù
chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi để thực hiện chính sách tín dụng đối
với hộ nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; (iii) tăng mua
bổ sung dự trữ quốc gia về lương thực để nâng mức tồn kho lương thực
dự trữ quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực và chủ động ứng phó trong
trường hợp cần thiết...
Tổng hợp nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, nguồn đầu tư từ xổ số
kiến thiết và nguồn vốn cân đối NSNN, tổng chi đầu tư phát triển từ
NSNN năm 2008 ước đạt 144.300 tỷ đồng, bằng 30,3% tổng chi NSNN,
bằng 9,7% GDP. Nguồn vốn đầu tư của NSNN, cùng với vốn đầu tư của
các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã góp phần đưa tổng vốn đầu tư phát
triển toàn xã hội năm 2008 ước đạt khoảng 39% GDP.
(2) Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh, quản lý hành chính (bao gồm cả chi điều chỉnh tiền lương theo mức
lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng): dự toán 237.250 tỷ đồng, ước thực
hiện chi cả năm đạt 262.580 tỷ đồng, tăng 10,7% so với dự toán, tăng
23,6% so với thực hiện năm 2007. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa
phương đã nghiêm túc thực hiện chi trong phạm vi dự toán được giao, kể
cả việc tiết kiệm chi thường xuyên theo chủ trương chung, hạn chế tối đa
việc bổ sung ngoài dự toán. Số tăng chi ngoài dự toán chủ yếu để thực
hiện các chính sách an sinh xã hội như: hỗ trợ dầu hoả thắp sáng đối với
đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo chưa
được sử dụng điện; hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân; thực hiện chính sách
bảo trợ xã hội; miễn viện phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, nâng mức bảo hiểm
y tế cho người nghèo, người cận nghèo; cấp học bổng cho học sinh dân
tộc nội trú, bán trú; nâng mức tiền ăn đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ lực
lượng vũ trang; hỗ trợ khó khăn cho người lao động có thu nhập thấp; bổ
sung kinh phí phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,…
.
(3) Chi bù lỗ kinh doanh mặt hàng dầu nhập khẩu: Để thực hiện
kiềm chế tốc độ tăng giá tiêu dùng, Chính phủ đã quyết định chậm điều
chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước trong điều kiện giá dầu thế giới
tăng cao, tiếp tục bù lỗ dầu phát sinh năm 2008.
b Cân đối ngân sách nhà nước: Bội chi NSNN năm 2008 Quốc
hội quyết định là 66.900 tỷ đồng, ước cả năm bội chi NSNN thực hiện là
66.200 tỷ đồng, bằng 4,95% GDP khi xây dựng dự toán. Đến 31/12/2008,
dư nợ Chính phủ (bao gồm cả nợ Trái phiếu Chính phủ) bằng 33,5%
GDP, dư nợ ngoài nước của Quốc gia bằng 27,2% GDP, trong giới hạn
đảm bảo an ninh tài chính quốc gia và ổn định các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.
Tóm lại:
- Công tác điều hành chi NSNN năm 2008 đảm bảo theo đúng chủ trương
thắt chặt chi tiêu để kiềm chế lạm phát; tập trung nguồn lực (tăng thu,
tiết kiệm chi) của NSNN để chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả
thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ người
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng trợ cấp xã hội.
- Chính sách thuế, phí được điều chỉnh theo hướng khuyến khích
xuất khẩu sản phẩm đã qua chế biến, hạn chế việc xuất khẩu nguyên
liệu và khoáng sản thô; tăng cường kiểm soát nhập khẩu hàng hoá không
thiết yếu, giảm nhập siêu trong khuôn khổ phù hợp với các cam kết WTO,
đồng thời, tiếp tục rà soát, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí và các khoản huy
động khác để giảm gánh nặng đóng góp của người dân, nhất là nông dân.
Đã thực hiện biện pháp kéo dài, giãn thời hạn nộp thuế đối với các đơn vị
sản xuất - kinh doanh hoạt động chế biến xuất khẩu để hỗ trợ các doanh
nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, xuất khẩu.
- Công tác quản lý, điều hành giá được tổ chức triển khai quyết
liệt, đã góp phần tích cực thực hiện kiềm chế lạm phát. Việc điều chỉnh
giá thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, nhân
dân và doanh nghiệp, góp phần chống buôn lậu, khuyến khích sử dụng
tiết kiệm; đồng thời, thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng gặp
khó khăn khi Nhà nước điều chỉnh giá.
cThực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2007
Dự toán chi Quốc hội quyết định là 357.400 tỷ đồng, bao gồm cả
nhiệm vụ chi từ số thu kết chuyển năm 2006 sang năm 2007 (19.000 tỷ
đồng); ước cả năm đạt 368.340 tỷ đồng, tăng 3,1% (10.940 tỷ đồng) so
với dự toán, bằng 32,3% GDP, tăng 14,6% so với thực hiện năm 2006.
Đơn vị :
Tỷ đồng
Stt Nội dung chi DT 2007 ƯTH 2007 DT 2008
A B 1 2 3
A CHI CÂN ĐỐI NSNN 357,400 368,340 398,980
I Chi đầu tư phát triển 99,450 101,500 99,730
Trong đó: Chi đầu tư xây dựng
95,230 97,280 96,110
cơ bản
II Chi trả nợ và viện trợ 49,160 49,160 51,200
1 Trả nợ trong nước 37,990 37,990 39,700
2 Trả nợ ngoài nước 10,400 10,400 10,700
3 Chi viện trợ 770 770 800
III Chi thường xuyên 174,550 206,000 208,850
Trong đó:
1 Chi SN giáo dục - đào tạo 47,280 53,720 54,060
2 Chi Y tế 14,660 16,425 16,643
3 Chi dân số KHH gia đình 590 602 615
Chi khoa học, CN và môi
4 3,580 3,700 3,827
trường
5 Chi văn hoá, thông tin 2,250 2,374 2,440
6 Chi phát thanh và truyền hình 1,310 1,397 1,420
7 Chi thể dục, thể thao 820 880 880
8 Chi đảm bảo xã hội 26,800 36,310 35,793
9 Chi sự nghiệp kinh tế 12,830 14,609 15,647
Chi quản lý HC, Đảng đoàn
10 24,800 28,075 28,438
thể
11 Chi bù giá hàng chính sách 690 750 763
Chi sự nghiệp bảo vệ môi
12 3,500 3,637 3,883
trường
Chi tinh giản biên chế, lao
IV 500 500
động dôi dư
Hỗ trợ tài chính kinh doanh
V 2,000
xăng dầu
VI Chi dự phòng 9,040 0 10,700
Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài
VII 100 100 100
chính
IX Chi cải cách tiền lương 24,600 0 28,400
X Chi chuyển nguồn 9,080
B CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 32,616 26,550 47,698
C VAY NN VỀ CHO VAY LẠI 11,650 28,100 12,800
TỔNG CỘNG (A+B+C) 401,666 422,990 459,478Cụ thể kết quả một số lĩnh vực chi chủ yếu như sau:
Chi đầu tư phát triển: dự toán 99.450 tỷ đồng, ước cả năm đạt
101.500 tỷ đồng, tăng 2,1% (2.050 tỷ đồng) so với dự toán, chiếm 27,6%
tổng chi NSNN và đạt 8,9% so với GDP. Trong đó:
- Chi đầu tư XDCB: dự toán 95.230 tỷ đồng, ước cả năm đạt 97.280
tỷ đồng, tăng 2,2% (2.050 tỷ đồng) so với dự toán, tăng 19% so với năm
2006. 2.2 Chi trả nợ và viện trợ: Dự toán 49.160 tỷ đồng, ước cả năm đạt
49.160 tỷ đồng, bằng mức dự toán, đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ nợ
đến hạn của NSNN, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô.
Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa
học công nghệ, thể dục thể thao, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh,
quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi cải cách
tiền lương): dự toán 199.150 tỷ đồng (đã bao gồm chi thực hiện tiền
lương tối thiểu theo mức 450.000 đồng/tháng); ước thực hiện chi cả năm
đạt 206.000 tỷ đồng, tăng 3,4% (6.850 tỷ đồng) so với dự toán, tăng 26,7%
so với năm 2006; đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán như: chi cho lĩnh
vực Giáo dục đào tạo đạt 20%, chi cho Khoa học công nghệ đạt 2% và chi
sự nghiệp môi trường đạt 1% tổng chi ngân sách nhà nước; đồng thời tăng
chi để bổ sung đáp ứng các nhiệm vụ mới phát sinh hoặc nhiệm vụ đã bố
trí dự toán nhưng chưa đủ so với yêu cầu thực tế, như: khắc phục hậu
quả thiên tai (hạn hán, lũ lụt...); phòng chống dịch bệnh đối với gia súc,
gia cầm...
.
d Cân đối ngân sách nhà nước
Bội chi NSNN năm 2007 được Quốc hội quyết định là 56.500 tỷ
đồng; ước cả năm là 56.500 tỷ đồng, chiếm 4,95% GDP (tính theo Thống
kê tài chính Chính phủ - GFS là 1,7%GDP), bằng mức Quốc hội quyết
định, được đảm bảo bằng các nguồn vay bù đắp bội chi đúng với dự toán
năm.
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, trong chỉ đạo điều hành NSNN năm
2007 dự kiến sẽ dành 9.080 tỷ đồng (NSTW 7.000 tỷ đồng, NSĐP 2.080
tỷ đồng) kết chuyển sang năm 2008 để thực hiện cải cách tiền lương.
Đến 31/12/2007, dư nợ Chính phủ (bao gồm cả nợ Trái phiếu Chính phủ)
bằng 35,9% GDP, dư nợ nước ngoài của Quốc gia bằng 30,4% GDP,
trong giới hạn đảm bảo an ninh tài chính quốc gia và ổn định các chỉ tiêu
kinh tế vĩ mô
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản