luận văn: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN QUA

Chia sẻ: tangtocmuathi

Ngành du lịch Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nước khác trên thế giới nhưng vai trò của nó thì không thể phủ nhận. Du lịch là một ngành “công nghiệp không có ống khói”, mang lại thu nhập GDP lớn cho nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần truyền bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới. Nhận thức được điều này, Đảng và nhà nước đã đưa ra mục tiêu xây dựng ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: luận văn: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN QUA

TI U LU N

TÀI “TH C TR NG PHÁT TRI N
NGÀNH DU L CH NƯ C TA
TRONG TH I GIAN QUA .”
Trang 1
L IM U


Ngày nay i s ng c a con ngư i ngày càng cao, h không nh ng có nhu
c u y v v t ch t mà còn có nhu c u ư c tho mãn v tinh th n như vui
chơi, gi i trí và du l ch. Do ó, du l ch là m t trong nh ng ngành có tri n v ng.
Ngành du l ch Vi t Nam ra i mu n hơn so v i các nư c khác trên th
gi i nhưng vai trò c a nó thì không th ph nh n. Du l ch là m t ngành “công
nghi p không có ng khói”, mang l i thu nh p GDP l n cho n n kinh t , gi i quy t
công ăn vi c làm cho hàng v n lao ng, góp ph n truy n bá hình nh Vi t Nam ra
toàn th gi i. Nh n th c ư c i u này, ng và nhà nư c ã ưa ra m c tiêu xây
d ng ngành du l ch thành ngành kinh t mũi nh n.
Vi c nghiên c u v du l ch tr nên c p thi t, nó giúp chúng ta có m t cái
nhìn y , chính xác v du l ch. i u này có ý nghĩa c v phương di n lí lu n
và th c ti n. Nó giúp du l ch Vi t Nam t ư c nh ng thành t u m i, kh c ph c
ư c nh ng h n ch , nhanh chóng ưa du l ch phát tri n úng v i ti m năng c a
t nư c, nhanh chóng h i nh p v i du l ch khu v c và th gi i.
Ti u lu n c a em c p n nh ng nh n th c cơ b n v du l ch, th c
tr ng và gi i pháp phát tri n du l ch nư c ta. Do s h n ch v ki n th c và th i
gian nên không tránh kh i nh ng thi u sót, em mong nh n ư c s óng góp ch
b o c a các th y cô giáo.
Trang 2
CHƯƠNG I
TĂNG TRƯ NG VÀ PHÁT TRI N NGÀNH DU L CH LÀ T T Y U
KHÁCH QUAN TRONG N N KINH T TH TRU NG


1) Khái ni m v tăng trư ng và phát tri n kinh t
1.1) Tăng trư ng kinh t
Tăng trư ng kinh t là s gia tăng v lư ng k t qu u ra ho t ng c a
n n kinh t trong m t th i kỳ nh t nh (thư ng là năm, quý).
Gi s k t qu u ra c a n n kinh t c a m t qu c gia ư c ký hi u là Y:
Yo là k t qu u ra c a năm 0, Yn là k t qu u ra c a năm n. Khi ó tăng
trư ng c a n n kinh t c a năm n so v i năm 0 ư c bi u th b ng m c tăng
trư ng tuy t i ho c t c tăng trư ng như sau:
M c tăng trư ng tuy t i:
∆ Yn = Yn - Y0
T c tăng trư ng:
g = Error! = Error!
1.2) Phát tri n kinh t
1.2.1) khái ni m:
Phát tri n kinh t là quá trình thay i theo hư ng ti n b v m i m t kinh
t - xã h i c a m t qu c gia trong b i c nh n n kinh t ang tăng trư ng.
1.2.2) N i dung ch y u c a phát tri n kinh t
Th nh t, tăng trư ng kinh t dài h n, ây là i u ki n tiên quy t t o
ra nh ng ti n b v kinh t - xã h i, nh t là các nư c ang phát tri n thu nh p
th p.
Th hai, cơ c u kinh t - xã h i thay i theo hư ng ti n b . Xu hư ng
ti n b c a quá trình thay i này nh ng nư c ang phát tri n, ang ho c chưa
tr i qua quá trình công nghi p hoá th hi n quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t
theo hư ng công nghi p hoá và ô th hoá; ó không ơn thu n là s giă tăng v
quy mô, mà còn bao hàm vi c m r ng ch ng lo i và nâng cao ch t lư ng s n
ph m hàng hoá, d ch v ư c s n xu t ra; ho t ng c a n n kinh t ngày càng gia
Trang 3
tăng hi u qu và năng l c c nh tranh, t o cơ s cho vi c t ư c nh ng ti n b xã
h i m t cách sâu r ng.
Th ba, nh ng ti n b kinh t - xã h i ch y u ph i xu t phát t ng l c
n i t i. n lư t mình k t qu c a nh ng ti n b kinh t t ư c l i làm gia tăng
không ng ng năng l c n i sinh c a n n kinh t (th hi n nh ng ti n b v công
ngh , nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c và ngu n v n trong nư c…).
Th tư, t ư c s c i thi n sâu r ng ch t lư ng cu c s ng c a m i
thành viên trong xã h i như là hàng u và là k t qu c a s phát tri n. ương
nhiên m t k t qu như th không ch là s ra tăng thu nh p bình quân u ngươi,
m t s bình quân có th che l p ng sau nó s phân ph i b t bình ng, n n ói
nghèo, th t nghi p và nh ng th hư ng khác v giáo d c, y t , văn hoá…
1.2.3) M i quan h gi a tăng trư ng và phát tri n kinh t
Tăng trư ng kinh t là i u ki n c n phát tri n kinh t . nh ng nư c
ang phát tri n, c bi t là nh ng nư c ang phát tri n có m c thu nh p bình quân
u ngư i th p, n u không t ư c m c tăng trư ng tương i cao và liên t c
trong nhi u năm, thì khó có i u ki n kinh t c i thi n m i m t c a i s ng
kinh t - xã h i.
Tuy nhiên tăng trư ng kinh t ch là i u ki n c n, không ph i là i u
ki n phát tri n kinh t . Tăng trư ng kinh t có th ư c th c hi n b i nh ng
phương th c khác nhau và do ó có th d n n nh ng k t qu khác nhau. N u
phương th c tăng trư ng kinh t không g n v i s thúc y cơ c u kinh t xã h i
theo hư ng ti n b , không làm gia tăng, mà th m chí còn làm xói mòn năng l c
n i sinh c a n n kinh t , s không th t o ra s phát tri n kinh t . N u phương th c
tăng trương kinh t ch em l i l i ích kinh t cho nhóm dân cư này, cho vùng này,
mà không ho c em l i l i ích không áng k cho nhóm dân cư khác, vùng khác
thì tăng trư ng kinh t như v y s khoét sâu vào b t bình ng xã h i. Nh ng
phương th c tăng trư ng như v y, r t c c, cũng ch là k t qu ng n h n, không
nh ng không thúc y ư c phát tri n, mà b n thân nó cũng khó có th t n t i
ư c lâu dài.
2) Các ch tiêu tăng trư ng và phát tri n kinh t
Trang 4
2.1) T ng s n ph m trong nư c (GDP) và t ng s n ph m qu c dân
(GNP)
Các ch tiêu GDP và GNP thông qua s d ng thư c o ti n t có th t ng
h p ư c k t qu u ra h t s c phong phú và a d ng v ch ng lo i, m c ích s
d ng v ch t lư ng c a n n kinh t . Nh ó cung c p m t công c h u hi u cho
vi c ánh giá s tăng trư ng, phát tri n kinh t c a m t qu c gia.
2.1.1) T ng s n ph m trong nư c (GDP)
T ng s n ph m trong nư c (GDP) là giá tr th trư ng c a t t c các hàng
hoá và d ch v cu i cùng ư c s n xu t ra b i các y u t s n xu t trong lãnh th
kinh t c a m t nư c trong m t th i kỳ nh t nh.
Ba phương pháp o lư ng t ng s n ph m thu nh p trong nư c:
Th nh t, phương pháp s n xu t còn g i là phương pháp giá tr gia tăng.
Theo phương pháp này GDP t ng h p giá tr gia tăng c a m i doanh nghi p trong
n n kinh t . Giá tr gia tăng ư c tính b ng cách l y giá tr t ng s n lư ng tr i
giá tr c a t t c các hàng hoá và d ch v mua ngoài ã ư c s d ng h t trong quá
trình s n xu t c a doanh nghi p.
Th hai, phương pháp thu nh p o lư ng GDP trên cơ s thu nh p t o ra
trong quá trình s n xu t hàng hoá ch không ph i là giá tr c a b n thân hàng hoá.
GDP= w + i + R +Pr +Te
Trong ó: w là thu nh p t ti n công, ti n lương
i là ti n lãi nh n ư c t cho doanh nghi p vay ti n
R là thuê t ai, tài s n
Pr là l i nhu n
Te là thu gián thu mà chính ph nh n ư c
Th ba, phương pháp chi tiêu s d ng các thông tin t lu ng chi tiêu
mua hàng hoá và d ch v cu i cùng. Vì t ng giá tr hàng hoá bán ra ph i b ng t ng
s ti n ư c chi ra mua chúng, nên t ng chi tiêu mua hàng hoá và d ch v
cu i cùng ph i b ng GDP
GDP= C +I +G +X - M
Trong ó: C là các kho n chi tiêu c a các h gia ình v hàng hoá và d ch
v


Trang 5
I là t ng u tư c a khu v c tư nhân
G là chi tiêu c a chính ph v hàng hoá và d ch v
X – M là xu t kh u ròng
2.1.2) T ng s n ph m qu c dân (GNP)
T ng s n ph m qu c dân o lư ng toàn b thu nh p hay giá tr s n xu t
mà các công dân c a m t qu c gia t o ra trong m t th i kỳ nh t nh, không k
trong hay ngoài ph m vi lãnh th qu c gia.
GNP= GDP + thu nh p ròng nh n ư c t nư c ngoài
2.2) Các ch tiêu tăng trư ng kinh t
M c tăng trư ng kinh t tuy t i:
∆GDPn = GDPn - GDP0
T c tăng trư ng kinh t :
g = Error! = Error!
T c tăng trư ng kinh t bình quân hàng năm c a m t giai o n:
GDPn − GDPo
g= n -1
GDPo
2.3) Các ch tiêu phát tri n kinh t
ph n ánh n i dung khác nhau c a khái ni m phát tri n kinh t c n ph i
có các nhóm ch tiêu khác nhau:
- Nhóm ch tiêu ph n ánh tăng trư ng kinh t : t c tăng trư ng kinh
t hàng năm hay bình quân năm c a m t giai o n nh t nh.
- Nhóm các ch tiêu ph n ánh s bi n i v cơ c u kinh t xã h i: ch
s c c u kinh t theo ngành trong GDP; ch s cơ c u v ho t ng ngo i thương;
t l dân cư s ng trong khu v c thành th trong t ng s dân; t l lao ng làm vi c
trong các ngành công ngh êp, nông nghi p và d ch v …
- Nhóm ch tiêu ph n ánh ch t lư ng cu c s ng g m:
Thu nh p bình quân u ngư i và t c tăng trư ng thu nh p bình
quân u ngư i.
Các ch s v dinh dư ng: s calo bình quân/ ngư i/ năm.
Trang 6
Các ch s v giáo d c: t l ngư i bi t ch , s năm i h c bình
quân… Các ch s này ph n ánh trình phát tri n giáo d c c a m t qu c gia và
m c hư ng th d ch v giáo d c c a dân cư.
Các ch s v y t : t l tr em trong các tu i, s bác sĩ trên m t
nghìn dân… Các ch s này ph n ánh trình phát tri n y t c a m t qu c gia và
m c hư ng th các d ch v y t c a dân cư.
Các ch s ph n ánh v công b ng xã h i và nghèo ói: t l nghèo ói
và kho ng cách nghèo ói, ch tiêu ph n ánh m c bình ng gi i, ch s ph n
ánh công b ng xã h i. Ngoài ra, có th có các ch tiêu khác như các ch tiêu ph n
ánh s d ng nư c s ch hay các i u ki n v k t c u h t ng kinh t xã h i khác…
- Ch s phát tri n con ngư i (HDI), ch s này ư c t ng h p t ba
ch s : thu nh p bình quân u ngư i, m c ph c p giáo d c, tu i th trung
bình. Như v y HDI không ch ph n ánh m c s ng v t ch t, mà còn o lư ng c
m c s ng tinh th n c a dân cư. HDI o lư ng chính xác hơn ch t lư ng cu c s ng
c a dân cư.
3) Khái ni m v du l ch và các lo i hình du l ch
3.1) Khái ni m v du l ch
Ngày nay, du l ch ã tr thành m t hi n tư ng kinh t xã h i ph bi n
không ch các nư c phát tri n mà còn các nư c ang phát tri n, trong ó có
Vi t Nam. Tuy nhiên, cho n nay, không ch nư c ta, nh n th c v n i dung du
l ch v n chưa th ng nh t.
Do hoàn c nh khác nhau, dư i m i góc nghiên c u khác nhau, m i
ngư i có m t cách hi u v du l ch khác nhau. Do v y có bao nhiêu tác gi nghiên
c u v du l ch thì có b y nhiêu nh nghĩa.
Dư i con m t c a Guer Freuler thì “du l ch v i ý nghĩa hi n ic at
này là m t hi n tư ng c a th i i chúng ta, d a trên s tăng trư ng v nhu c u
khôi ph c s c kho và s thay i c a môi trư ng xung quanh, d a vào s phát
sinh, phát tri n tình c m iv iv p thiên nhiên”.
Kaspar cho r ng du l ch không ch là hi n tư ng di chuy n c a cư dân mà
ph i là t t c nh ng gì có liên quan n s di chuy n ó. Chúng ta cũng th y ý
tư ng này trong quan i m c a Hienziker và Kraff “du l ch là t ng h p các m i


Trang 7
quan h và hi n tư ng b t ngu n t các cu c hành trình và lưu trú t m th i c a các
cá nhân t i nh ng nơi không ph i là nơi và nơi làm vi c thư ng xuyên c a h ”.
(V sau nh nghĩa này ư c hi p h i các chuyên gia khoa h c v du l ch th a
nh n)
Theo các nhà kinh t , du l ch không ch là m t hi n tư ng xã h i ơn
thu n mà nó ph i g n ch t v i ho t ng kinh t . Nhà kinh t h c Picara- Edmod
ưa ra nh nghĩa: “du l ch là vi c t ng hoà vi c t ch c và ch c năng c a nó
không ch v phương di n khách vãng lai mà chính v phương di n giá tr do
khách ch ra và c a nh ng khách vãng lai mang n v i m t túi ti n y, tiêu dùng
tr c ti p ho c gián ti p cho các chi phí c a h nh m tho mãn nhu c u hi u bi t và
gi i trí.”
Khác v i quan i m trên, các h c gi biên so n bách khoa toàn thư Vi t
Nam ã tách hai n i dung cơ b n c a du l ch thành hai ph n riêng bi t. Theo các
chuyên gia này, nghĩa th nh t c a t này là “m t d ng ngh dư ng s c tham quan
tích c c c a con ngư i ngoài nơi cư trú v i m c ích: ngh ngơi, gi i trí, xem danh
lam th ng c nh…”. Theo nh nghĩa th hai, du l ch ư c coi là “m t ngành kinh
doanh t ng h p có hi u qu cao v nhi u m t nâng cao hi u bi t v thiên nhiên,
truy n thông l ch s và văn hoá dân t c, t ó góp ph n làm tăng thêm tình yêu t
nư c, i v i ngư i nư c ngoài là tình h u ngh v i dân t c mình, v m t kinh t ,
du l ch là lĩnh v c kinh doanh mang l i hi u qu r t l n; có th coi là hình th c
xu t kh u hàng hoá và d ch v t i ch .
tránh s hi u l m và không y v du l ch, chúng ta tách du l ch
thành hai ph n nh nghĩa nó. Du l ch có th ư c hi u là:
- S di chuy n và lưu trú qua êm t m th i trong th i gian r nh r i
c a cá nhân hay t p th ngoài nơi cư trú nh m m c ích ph c h i s c kho , nâng
cao t i ch nh n th c v th gi i xung quanh, có ho c không kèm theo vi c tiêu
th m t s giá tr t nhiên, kinh t , văn hoá và d ch v c a các cơ s chuyên cung
ng.
- M t lĩnh v c kinh doanh các d ch v nh m tho mãn nhu c u n y
sinh trong quá trình di chuy n và lưu trú qua êm t m th i trong th i gian r nh r i
Trang 8
c a cá nhân hay t p th ngoài nơi cư trú v i m c ích ph c h i s c kho , nâng cao
nh n th c t i ch v th gi i xung quanh.
3.2) Các lo i hình du l ch
Ho t ng du l ch có th phân nhóm theo các nhóm khác nhau tuỳ thu c
tiêu chí ưa ra. Hi n nay a s các chuyên gia v du l ch Vi t Nam phân chia các
lo i hình du l ch theo các tiêu chí cơ b n dư i ây.
3.2.1) Phân chia theo môi trư ng tài nguyên
- Du l ch thiên nhiên
- Du l ch văn hoá
3.2.2) Phân lo i theo m c ích chuy n i
- Du l ch tham quan
- Du l ch gi i trí
- Du l ch ngh dư ng
- Du l ch khám phá
- Du l ch th thao
- Du l ch l h i
- Du l ch tôn giáo
- Du l ch nghiên c u (h c t p)
- Du l ch h i ngh
- Du l ch th thao k t h p
- Du l ch ch a b nh
- Du l ch thăm thân
- Du l ch kinh doanh
3.2.3) Phân lo i theo lãnh th ho t ng
- Du l ch qu c t
- Du l ch n i a
- Du l ch qu c gia
3.2.4) Phân lo i theo c i m a lý c a i m du l ch
- Du l ch mi n bi n
- Du l ch núi
- Du l ch ô th


Trang 9
- Du l ch thôn quê
3.2.5) Phân lo i theo phương ti n giao thông
- Du l ch xe p
- Du l ch ô tô
- Du l ch b ng tàu ho
- Du l ch b ng tàu thu
- Du l ch máy bay
3.2.6) Phân lo i theo lo i hình lưu trú
- Khách s n
- Nhà tr thanh niên
- Camping
- Bungaloue
- Làng du l ch
3.2.7) Phân lo i theo l a tu i du l ch
- Du l ch thi u niên
- Du l ch thanh niên
- Du l ch trung niên
- Du l ch ngư i cao tu i
3.2.8) Phân lo i theo dài chuy n i
- Du l ch ng n ngày
- Du l ch dài ngày
3.2.9) Phân lo i theo hình th c t ch c
- Du l ch t p th
- Du l ch cá th
- Du l ch gia ình
3.2.10) Phân lo i theo phương thưc h p ng
- Du l ch tr n gói
- Du l ch t ng ph n
4) V trí, vai trò c a ngành du l ch và h th ng các ngành c a n n
kinh t qu c dân
Trang 10
Xu hư ng mang tính quy lu t c a cơ c u kinh t th gi i ch ra r ng t
tr ng nông nghi p t chi m v th quan tr ng ã d n như ng cho công nghi p và
cu i cùng vai trò c a kinh t d ch v s chi m vai trò th ng soái. Hi n nay các
nư c có thu nh p th p, các nư c Nam Á, châu Phi nông nghi p v n còn chi m trên
30% GNP, công nghi p kho ng 35%. Trong khi ó các nư c có thu nh p cao như
Hoa Kỳ, Nh t B n, c, Italia…trên 70% GNP do nhóm ngành d ch v em l i,
nông nghi p ch óng kho n 3-5% t ng s n ph m qu c dân.
Vai trò c a du l ch trong ngành d ch v cũng ngày càng rõ nét. Theo h i
ng du l ch và l hành th gi i, năm 1994 du l ch qu c t trên toàn th gi i ã
chi m 6% GNP, t c là có doanh thu g n 4000 t ô la, vư t trên công nghi p ô tô,
thép, i n t và nông nghi p. Du l ch thu hút trên 200 tri u lao ng chi m hơn
12% lao ng trên th gi i.
Vi t Nam xu hư ng chuy n d ch cơ c u kinh t cũng ã ư c th hi n
rõ qua các năm: Năm 2001, nông nghi p chi m 23,24% GDP, công nghi p chi m
57,91% GDP, d ch v chi m 38,63% GDP. Năm 2004, nông nghi p chi m 21,76%
GDP, công nghi p chi m 60,41% GDP, d ch v chi m 38,15% GDP. V i t c
tăng trư ng bình quân hàng năm thì du l ch óng góp l n cho n n kinh t . Du l ch
ã n p hàng ngàn t ng vào ngân sách nhà nư c. Ngoài ra cùng v i s phát tri n
c a du l ch cũng d t o i u ki n cho các ngành kinh t khác cùng phát tri n. V i
nh ng thu n l i, nh ng m t tích c c mà phát tri n du l ch em l i thì du l ch th c
s có kh năng làm thay i b m t kinh t c a nư c ta.
5) Vai trò c a ngành du l ch i v i tăng trư ng và phát tri n kinh
t c a t nư c
Trong l ch s nhân lo i, du l ch ã ư c ghi nh n như là m t s thích, m t
ho t ng ngh ngơi tích c c c a con ngư i. Ngày nay, du l ch ã tr thành m t
nhu c u không th thi u ư c trong i s ng văn hóa, xã h i các nư c. V m t
kinh t , du l ch ã tr thành m t trong nh ng ngành kinh t quan tr ng c a nhi u
nư c công nghi p phát tri n. M ng lư i du l ch ã ư c thi t l p h u h t các
qu c gia trên th gi i. Các l i ích kinh t mang l i t du l ch là i u không th ph
nh n, thông qua vi c tiêu dùng c a du khách i v i các s n ph m c a du l ch.
Nhu c u c a du khách bên c nh vi c tiêu dùng các hàng hoá thông thư ng còn có


Trang 11
nh ng nhu c u tiêu dùng c bi t: nhu c u nâng cao ki n th c, h c h i, vãn c nh,
ch a b nh, ngh ngơi, thư giãn…
S khác bi t gi a tiêu dùng d ch v du l ch và tiêu dùng các hàng hoá khác
là tiêu dùng các s n ph m du l ch x y ra cùng lúc, cùng nơi v i vi c s n xu t ra
chúng. ây cũng là lý do làm cho s n ph m du l ch mang tính c thù mà không
th so sánh giá c c a s n ph m du l ch này v i giá c c a s n ph m du l ch kia
m t cách tuỳ ti n ư c. S tác ng qua l i c a quá trình tiêu dùng và cung ng
s n ph m du l ch tác ng lên lĩnh v c phân ph i lưu thông và do v y nh hư ng
n các khâu c a quá trình tái s n xu t xã h i. Bên c nh ó, vi c phát tri n du l ch
s kéo theo s phát tri n c a các ngành kinh t khác, vì s n ph m du l ch mang
tính liên ngành có quan b n nhi u lĩnh v c khác trong n n kinh t . Khi m t khu
v c nào ó tr thành i m du l ch, du khách m i nơi v s làm cho nhu c u
v m i hàng hoá d ch v tăng lên áng k . Xu t phát t nhu c u này c a du khách
mà ngành kinh t du l ch không ng ng m r ng ho t ng c a mình thông qua m i
quan h liên ngành trong n n kinh t , ng th i làm bi n i cơ c u ngành trong
n n kinh t qu c dân. Hơn n a, các hàng hoá, v t tư cho du l ch òi h i ph i có
ch t lư ng cao, phong phú v ch ng lo i, hình th c p, h p d n. Do ó nó òi h i
các doanh nghi p ph i không ng ng sáng t o c i ti n, phát tri n các lo i hàng hoá.
làm ư c i u này, các doanh nghi p b t bu c ph i u tư trang thi t b hi n
i, tuy n ch n và s d ng công nhân có tay ngh cao áp ng ư c nhu c u c a
du khách.
Trên bình di n chung, ho t ng du l ch có tác d ng làm bi n i cán cân
thu chi c a t nư c. Du khách qu c t mang ngo i t vào t nư c có a i m du
l ch, làm tăng thêm ngu n thu ngo i t c a t nư c ó. Ngư c l i, ph n chi ngo i
t s tăng lên i v i nh ng qu c gia có nhi u ngư i i du l ch nư c ngoài.
Trong ph m vi m t qu c gia, ho t ng du l ch làm xáo tr n ho t ng luân
chuy n ti n t , hàng hoá, i u hoà ngu n v n t vùng kinh t phát tri n sang vùng
kinh t kém phát tri n hơn, kích thích s tăng trư ng kinh t các vùng sâu, vùng
xa…
M t l i ích khác mà ngành du l ch em l i là góp ph n gi i quy t v n
vi c làm. B i các ngành d ch v liên quan n du l ch u c n m t lư ng l n lao


Trang 12
ng. Du l ch ã t o ra ngu n thu nh p cho ngư i lao ng, gi i quy t các v n
xã h i.
Du l ch Vi t Nam trong th i gian qua cũng ã óng góp r t nhi u cho s
tăng trư ng và phát tri n kinh t c a t nư c. T c tăng trư ng hơn 14%/năm
g n g p hai l n t c tăng trư ng c a toàn b n n kinh t .
6) Kinh nghi m phát tri n du l ch m t s nư c và c a Vi t Nam
Du l ch là m t ngành có nh hư ng tài nguyên rõ r t, i u này có nghĩa là
tài nguyên và môi trư ng là nhân t cơ b n t o ra s n ph m du l ch. Trong các
i u ki n c trưng i v i s phát tri n du l ch, các chuyên gia nghiên c u v du
l ch u kh ng nh r ng tài nguyên du l ch là y u t quy t nh và quan tr ng
nh t. Nh n th c rõ i u này nhi u nư c ã ưa ra nh ng chính sách nh m b o v
các tài nguyên du l ch, trong ó b o v môi trư ng là m t y u t quan tr ng.
Trung Qu c là m t trong nh ng nư c ã t ư c thành t u l n trong vi c
b o v môi trư ng phát tri n du l ch. T năm 1997, chính ph Trung Qu c ã 7
năm li n t ch c to àm trong th i gian h p qu c h i nghe báo cáo v môi
trư ng. Qua ó chính ph Trung Qu c có nh ng bi n pháp c th c i t o và b o
v môi trư ng. Các cơ ch chính sách v b o v môi trư ng ư c thi t l p, tăng
v n u tư b o v môi trư ng, khuy n khích m i ngư i dân b o v môi trư ng.
V i s c g ng c a chính ph , c a toàn dân Trung Qu c n n ô nhi m môi trư ng
ã ư c ki m soát to thu n l i cho du l ch phát tri n m t cách b n v ng. Chính
ph Trung Qu c không ng ng tăng v n u tư vào b o v môi trư ng, t năm
1996 n năm 2000, Trung Qu c ã chi 360 t nhân dân t . Nh ó Trung Qu c
ã xây d ng và b o v hơn 1227 khu b o t n thiên nhiên, hàng tri u hecta r ng v i
nhi u ch ng lo i ng th c v t phong phú r t phù h cho phát tri n du l ch sinh
thái- m t lo i hình du l ch có xu th tăng trong th i gian g n ây. b ov s
phong phú c a sinh v t, Trung Qu c là m t trong nh ng nư c tham gia ký k t r t
s m “công ư c tính a d ng sinh v t”. ng th i chính ph Trung Qu c t p trung
s a i và ưa ra lu t m nâng cao hi u qu trong vi c b o v môi trư ng. Tính
n nay, ã có 6 b lu t, hơn 30 o lu t v b o v môi trư ng ã ư c ban hành,
do ó môi trư ng Trung Qu c ã ư c ki m soát và c i t o áng k .
Trang 13
Môi trư ng không ch nh hư ng n s phát tri n du l ch mà nó còn nh
hư ng tr c ti p n s t n t i và phát tri n c a con ngư i, do ó vi c b o v môi
trư ng ư c nhi u nư c quan tâm như Singapo, Nh t B n… Nh ó, du l ch
nh ng nư c này ã phát tri n m nh, óng góp l n vào s phát tri n kinh t nói
chung.
B i v trí, vai trò c a du l ch em l i không ch v m t kinh t mà còn v
m t xã h i, văn hoá, môi trư ng…là r t l n nên trong nh ng năm qua du l ch ã
ư c ng và nhà nư c quan tâm phát tri n. Tr i qua hơn 40 năm hình thành và
phát tri n, c bi t trong th i kỳ i m i, ư c s quan tâm lãnh oc a ng và
nhà nư c, các c p, các ngành, s hư ng ng c a nhân dân, s giúp , h tr qu c
t và n l c c a toàn ngành, du l ch Vi t Nam ã có nh ng phát tri n vư t b c,
nhanh chóng thu h p kho ng cách v i du l ch các nư c trong khu v c, tr thành
ngành kinh t quan tr ng trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i. Tuy nhiên du
l ch Vi t Nam còn có nh ng khó khăn, h n ch c v ch quan l n khách quan, nên
phát tri n chưa n nh, thi u b n v ng, hi u qu chưa tương x ng v i ti m năng
du l ch to l n c a t nư c.
Hơn 40 năm phát tri n và i m i ngành du l ch ã cho nh ng kinh
nghi m quý báu:
M t là: t nh hư ng úng nc a ng vi c quán tri t y vai trò và
tác d ng nhi u m t c a du l ch, cũng như nh ng m t trái, nh ng hi n tư ng tiêu
c c có th phát sinh và i li n v i ho t ng du l ch m i c p, m i ngành hi n
nay là r t c p thi t c v m t lý lu n và th c ti n. Trong tình hình th gi i hi n nay
v i xu th toàn c u hoá, khu v c hoá và xã h i hoá du l ch, quan h v m i m t
gi a các nư c v a h p tác, v a u tranh và c nh tranh trì phát tri n du l ch là
hư ng chi n lư c, y u t góp ph n tr c ti p vào s phát tri n kinh t - xã h i, xây
d ng và b o v t qu c, th c hi n công nghi p hoá và hi n i hoá t nư c.
Hai là: du l ch ch phát tri n nhanh, b n v ng khi có m t chi n lư c qu c
gia v phát tri n du l ch và ư c c th hoá b ng chương trình hành ng qu c gia.
C n có m t s ch o t p trung th ng nh t, úng hư ng và nhanh chóng t c p
cao trong b máy lãnh oc a ng và nhà nư c n các c p th a hành các b ,
Trang 14
ngành trung ương và a phương, t o môi trư ng cho du l ch phát tri n úng
hư ng và hi u qu .
Ba là: qu n lý nhà nư c v du l ch c n tăng cư ng trên t t c các lĩnh v c:
cơ ch chính sách ưu tiên phát tri n, phù h p v i i u ki n t nư c và h p v i
thông l qu c t và xu th phát tri n du l ch th gi i; ph i âu tư ban u b ng
ngân sách nhà nư c và huy ng nhi u ngu n v n khác; có b máy t ch c tương
ng nhi m v chính tr , mb o n nh, quan tâm ào t o phát tri n ngu n nhân
l c du l ch và giáo d c du l ch toàn dân; ph i h p ng b , thư ng xuyên liên
ngành, a phương t t c ho t ng liên quan n du l ch trong va ngoài nư c.
B n là: ngành du l ch ph i i u làm nòng c t trong nghiên c u, tri n
khai chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, cơ ch , chính sách phát tri n du l ch và th
ch hoá thành các lu t l , bi n pháp và chương trình c th . Thư ng xuyên nghiên
c u thông tin, kinh nghi m phát tri n du l ch th gi i, t ng k t th c ti n k p th i
phát huy th m nh và ti m năng to l n v du l ch c a các ngành, các a phương.
Trang 15
CHƯƠNG II
TH C TR NG PHÁT TRI N NGÀNH DU L CH NƯ C TA
TRONG TH I GIAN QUA


1) S c n thi t phát tri n du l ch nư c ta
Tr i qua hai cu c chi n tranh t nư c ta ã b tàn phá n ng n , n n kinh
t suy s p, dân ta nghèo kh , các nư c còn e dè trong quan h v i ta. Trư c tình
hình ó nư c ta c n phát tri n kinh t , kh ng nh v th trên trư ng qu c t . ng
và nhà nư c ã nh n th c ư c t m quan tr ng c a m i ngành trong ó có ngành
du l ch.
ng và nhà nư c ã xác nh “du l ch là m t ngành kinh t t ng h p
quan tr ng mang n i dung văn hoá sâu s c, có tính liên ngành, liên vùng và xã h i
hoá cao; phát tri n du l ch nh m áp ng nhu c u tham quan, gi i trí, ngh dư ng
c a nhân dân và khách du l ch qu c t , góp ph n nâng cao dân trí, t o vi c làm và
phát tri n kinh t xã h i c a t nư c” (Trích pháp l nh du l ch 2/1999) và coi
“phát tri n du l ch là m t hư ng chi n lư c quan tr ng trong ư ng l i phát tri n
kinh t xã h i nh m góp ph n th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c”
(Trích ch th 46/CTTW ban bí thư trung ương ng khoá VII, 10/1994) và “phát
tri n du l ch th c s tr thành m t ngành kinh t mũi nh n” (Trích văn ki n ih i
ng khoá IX)
nh hư ng c a du l ch n kinh t : Du l ch ã óng góp r t l n vào s
phát tri n kinh t c a t nư c. Tình n th i i m này, ho t ng du l ch ã mang
l i doanh thu hàng t USD và n p vào ngân sách nhà nư c hàng ngàn t ng.
Hàng năm các ngành c g ng xu t kh u hàng hoá thu ngo i t v cho t nư c
và du l ch là ho t ng xu t kh u có hi u qu nh t. B i du l ch là m t ngành “xu t
kh u t i ch ” nh ng hàng hoá công nghi p, tiêu dùng… ư c trao i qua con
ư ng du l ch, các hàng hoá ư c xu t kh u mà không ph i ch u hàng rào thu
quan m u d ch qu c t . M t khác, du l ch còn là ngành “xu t kh u vô hình” hàng
hoá du l ch. ó là c nh quan thiên nhiên, khí h u, giá tr c a di tích l ch s , văn
hoá…
Trang 16
Quy lu t có tính ph bi n c a quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t trên th
gi i hi n nay cũng như Vi t Nam là giá tr ngành d ch v ngày càng chi m t
tr ng cao trong t ng s n ph m xã h i và trong s ngư i có vi c làm. i tìm hi u
qu c a ng v n thì du l ch là m t lĩnh v c kinh doanh h p d n so v i nhi u
ngành kinh t khác. Du l ch em l i t xu t l i nhu n cao, vì v n u tư vào du
l ch tương i ít so v i ngành công nghi p n ng, giao thông v n t i mà kh năng
thu h i v n l i nhanh, k thu t không ph c t p. Chính c i m này r t phù h p
v i tình hình nư c ta- m t nư c còn nghèo nàn, l c h u, thi u v n u tư, s c n
thi t hi n i hoá n n kinh t Vi t Nam i u ó có ý nghĩa to l n. Du l ch là c u
nói giao lưu kinh t có quan h ch t ch v i chính sách m c u c a ng và nhà
nư c do ó phát tri n du l ch là vi c c n thi t i v i nư c ta.
Ngoài nh ng l i ích v m t kinh t mà du l ch em l i, du l ch còn có ý
nghĩa v m t xã h i. Du l ch có vai trò gi gìn, ph c h i s c kho và tăng cư ng
s c s ng cho ngư i dân. Trong m t ch ng m c nào ó du l ch có tác d ng h n ch
b nh t t, kéo dài tu i th và kh năng lao ng c a con ngư i. M t khác qua
nh ng chuy n du l ch m i ngư i có i u ki n ti p xúc v i nhau, g n gũi nhau hơn
nh ó m i ngư i hi u nhau hơn và làm tăng thêm tình oàn k t trong c ng ng.
Bên c nh ó do tác ng c a cu c cách m ng khoa h c k thu t thì hàng
lo t máy móc ã ư c t o ra thay th con ngư i trong quá trình lao ng s n xu t
do ó d n n m t lư ng ngư i b th t nghi p và gây s c ép lên n n kinh t c a
t nư c. Nhưng nh có s phát tri n c a du l ch và d ch v mà m t lư ng l n
nh ng ngư i này ã có công ăn vi c làm, có thu nh p n nh. Chính du l ch ã
góp ph n làm gi m gánh n ng cho n n kinh t c a d t nư c, góp ph n ưa n n
kinh t c a nư c nhà phát tri n n nh và nhanh chóng.
nh hư ng c a du l ch n văn hoá: m t trong nh ng ch c năng c a du
l ch là giao lưu văn hoá gi a các c ng ng. Khi i du l ch, du khách luôn mu n
ư c xâm nh p vào các ho t ng văn hoá c a a phương qua ó du khách có
thêm nh ng hi u bi t m i. Du l ch còn góp ph n cho vi c ph c h i và phát tri n
văn hóa dân t c. Nhu c u v nâng cao nh n th c văn hoá trong chuy n i c a du
khách thúc y các nhà cung ng chú ý, y m tr cho vi c khôi ph c, duy trì, các di
tích, l h i, s n ph m làng ngh … Du l ch ã góp ph n ưa hình nh t nư c ta


Trang 17
n v i b n bè qu c t ng th i giúp chúng ta có cái nhìn r ng hơn bên ngoài mà
qua ó ta làm cho cu c s ng tinh th n tr nên phong phú và y hơn.
nh hư ng c a du l ch n môi trư ng: m c ích ch y u c a du khách
khi i du l ch là ư c ti p xúc, m mình trong thiên nhiên, ư c c m nh n m t
cách tr c giác s hùng vĩ, trong lành, tươi mát và nên thơ c a các c nh quan thiên
nhiên. Nó t o i u ki n cho h hi u bi t sâu s c hơn v t nhiên, th y ư c giá tr
c a thiên nhiên iv i i s ng con ngư i. i u này có nghĩa là b ng th c ti n
phong phú, du l ch s góp ph n r t tích c c vào s nghi p giáo d c môi trư ng,
m tv n toàn th gi i ang h t s c quan tâm.
Nhu c u du l ch ngh ngơi t i nh ng khu v c có nhi u c nh quan thiên
nhiên ã kích thích vi c tôn t o, b o v môi trư ng. áp ng nhu c u du l ch
ph i dành nh ng kho ng t ai có môi trư ng ít b xâm ph m, xây d ng các công
viên bao quanh thành ph , thi hành các bi n pháp b o v môi trư ng, b o v ngu n
nư c, không khí nh m t o nên môi trư ng s ng phù h p v i nhu c u c a du khách.
gia tăng thu nh p t du khách ph i có chính sách maketing, chính sách tu b
b o v t nhiên i m du l ch ngày càng h p d n.
nh hư ng c a du l ch n an ninh, chính tr : trư c h t c n kh ng nh du
l ch là chi c c u n i hoà bình gi a các dân t c trên th gi i. Ho t ng du l ch giúp
cho các dân t c xích l i g n nhau hơn, hi u hơn v giá tr văn hoá c a t nư c
b n.
Ngoài nh ng m t tích c c mà du l ch em l i thì còn có nh ng tác ng
tiêu c c t du l ch. Do ó chúng ta c n ph i nh n th c rõ có hư ng phát tri n
úng n. V i nh ng gì du l ch em l i cho kinh t , xã hôi, văn hoá, môi trư ng…
thì vi c phát tri n du l ch nư c ta là i u r t c n thi t ph c v cho s xây
d ng và phát tri n t nư c tr thành m t nư c “dân giàu, nư c m nh, xã h i công
b ng, dân ch , văn minh”.
2) Ti m năng phát tri n du l ch nư c ta
Vi t Nam n m trên bán o ông Dương, g n trung tâm ông Nam Á,
v a có biên gi i l c a, v a có h i gi i r ng l n, là c a ngõ i ra Thái Bình
Dương c a m t s nư c và c a vùng ông Nam Á. Nư c ta n m vành ai nhi t
i b c bán c u, úng vào khu v c gió mùa ông Nam Á, do ó, mang l i c


Trang 18
trưng khí h u nhi t i gió mùa Châu Á. Nh ó mà Vi t Nam có h th ng ng
th c v t phong phú, a d ng. Vi t Nam còn có nh ng danh th ng ã ư c
UNESCO công nh n là di s n văn hóa th gi i như v nh H Long, ph c H i An,
c ô Hu , thánh a M Sơn, vư n qu c gia Phong Nha- K B ng ngoài ra còn có
di s n văn hoá th gi i phi v t th là nhã nh c Hu . Chúng ta còn thu hút du khách
nư c ngoài b ng hàng lo t các i m du l ch sinh thái kéo dài kh p ba mi n t
qu c: B n G c, M u Sơn, Sa Pa, Thác Mơ, h Ba B , vư n qu c gia Ba Vì, Mai
Châu, Tam C c- Bích ng, Cát Tiên, khu ng p nư c Văn Long, Bà Nà, ng
Tháp Mư i, a o C Chi, U Minh… Hi n nay, du l ch sinh thái ang ư c
nhi u du khách quan tâm nên ây là i u ki n t t du l ch Vi t Nam khai thác
ti m năng s n có. M t khác lãnh th nư c ta kéo dài t B c vào Nam ti p giáp v i
bi n cũng t o cho chúng ta nh ng bãi bi n cát m n và p như Trà C , Bãi Cháy,
Sơn, S m Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu…
Ngoài nh ng th nh c nh tươi p, Vi t Nam còn có r t nhi u các làng
ngh , l h i truyên th ng. Ti m năng phát tri n du l ch làng ngh truy n th ng c a
nư c ta r t l n, m i làng ngh g n v i m t vùng văn hoá, h th ng di tích và
truy n th ng riêng, v i cung cách sáng t o s n ph m riêng c a mình. Du kh o h t
các làng ngh truy n th ng, du khách có th th y rõ b n s c cũng như c trưng
c a b m t nông thôn Vi t Nam. Hi n nay, c nư c ã có hơn 2000 làng ngh th
công thu c 11 nhóm ngh chính như: cói, sơn mài, mây tre an, g m s , thêu ren,
d t, g , á, gi y, tranh dân gian. i d c Vi t Nam du khách có th th y nhi u vùng
quê mà m t làng ngh truy n th ng dày c r i t b c vào nam. Nh ng cái nôi
c a làng ngh là Hà Nôi, Hà Tây, H i Dương, Hưng Yên, B c Ninh, Th a Thiên
Hu … Th c t , hi n nay du khách mu n n t n làng ngh nhìn c nh cây a, b n
nư c, sân ình, thăm các di tích c a m t làng ngh truy n th ng Vi t Nam, tìm
hi u các v t làng ngh ho c các danh nhân văn hoá. Làng ngh truy n th ng Vi t
Nam ch a ng ti m năng d i dào v du l ch còn b i vì du khách mu n nt n
nơi xem các công o n ngh nhân làm ra s n ph m và cũng mu n t n tay tham gia
làm s n ph m theo trí tư ng tư ng c a riêng mình. Tìm hi u v văn hoá và truy n
th ng làng ngh là i u mà du khách trong và ngoài nư c quan tâm.
Trang 19
Vi t Nam còn có các tài nguyên có giá tr l ch s , các tài nguyên có giá tr
văn hoá thu hút khách du l ch v i m c ích tham quan, nghiên c u. V i l ch s
hơn 4000 năm d ng nư c và gi nư c, Vi t Nam ã t o d ng ư c m t n n văn
hoá phong phú và c áo. Không nh ng v y 54 dân t c anh em cùng chung s ng
trên m t m nh t, l i có bao phong t c, t p quán, l h i khác nhau t o nên s a
d ng cho s n ph m du l ch Vi t Nam.
Trong nh ng năm g n ây, Vi t Nam ã và ang xây d ng cơ s v t ch t
k thu t, cơ s h t ng, không ng ng nâng cao ch t lư ng ph c v . c bi t con
ngư i Vi t Nam thân thi n, hi u khách ã t o s tho i mái cho du khách.
Chính t t c nh ng ti m năng trên là m t n n t ng du l ch Vi t Nam
phát tri n, h i nh p v i các nư c trên th gi i. Nhưng v n là chúng ta t n d ng
nh ng ti m năng ó như th nào nó ph thu c vào cách làm c a chúng ta.
3) Thành t u ngành du l ch nư c ta t ư c trong th i gian qua
Nh n th c ư c vai trò c a ngành du l ch i v i s phát tri n c a n n
kinh t qu c dân và vi c ánh giá úng các ti m năng phát tri n du l ch, ng
và nhà nư c ta trong th i gian qua ã ưa ra nh ng chính sách h tr cho s phát
tri n c a ngành du l ch. Trong th i gian qua du l ch Vi t Nam ã có nh ng thành
t u và nh ng ti n b v ng ch c.
Ngay t nh ng năm m i thành l p, trong i u ki n chi n tranh, cơ s v t
ch t còn thi u th n, i ngũ cán b còn ít, trình nghi p v h n ch , ngành du
l ch ã có nhi u c g ng, áp ng nhu c u ph c v các oàn khách c a ng, nhà
nư c và các oàn khách qu c t .
Sau ngày th ng nh t t nư c năm 1975, ph m vi m r ng trên toàn qu c,
tăng cư ng phát tri n nhân l c, cơ s v t ch t kĩ thu t d n ư c c i thi n, a d ng
hoá hình th c ho t ng, t ng bư c du l ch kh ng nh ư c v trí, vai trò c a m t
ngành kinh t t ng h p. Nh v y mà ngành du l ch có th nhanh chóng thích nghi
ư c và phát tri n m t cách năng ng trong quá trình chuy n i cơ ch c a th i
kỳ m i. ng và nhà nư c ã có s quan tâm và quy t tâm ưa ngành du l ch Vi t
Nam phát tri n thành ngành kinh t mũi nh n. T nh ng xu t c a ngành, ban
ch o nhà nư c v du l ch ư c thành l p do m t phó th tư ng làm trư ng ban.
ng th i th tư ng chính ph cũng phê duy t “chương trình hành ng qu c gia


Trang 20
v du l ch” và tri n khai khá hi u qu t năm 2000 n nay. M t lo t các văn b n
pháp lý như: pháp l nh du l ch, các ngh nh hư ng d n thi hành và g n ây nh t
là lu t du l ch ư c thông qua và ưa vào th c hi n. Bên c nh ó ngành còn ti n
hành nghiên c u, xây d ng chi n lư c và quy ho ch t ng th phát tri n du l ch t
nư c, các vùng du l ch tr ng i m, và hơn 50 t nh, thành ph . Nh vào s ng b
v cơ ch chính sách, môi trư ng pháp lu t ã tăng cư ng ngu n l c u tư phát
tri n du l ch, cơ s h t ng, nhân l c và nâng cao nh n th c xã h i i v i du l ch.
Nh ng thành t u c a ngành du l ch trong th i gian qua ã ư c ph n ánh
ph n nào qua nh ng con s . S lư ng khách du l ch vào Vi t Nam ngày càng tăng,
doanh thu v du l ch, thu nh p xã h i t du l ch và n p vào ngân sách nhà nư c có
m c tăng trư ng cao, không thua kém các ngành kinh t hàng u t nư c. T
năm 1991 n 2001, lư t khách qu c t ã tăng t 300 ngàn lư t ngư i lên 2,33
tri u lư t ngư i, tăng 7,8 l n. Khách du l ch n i a tăng t 1,5 tri u lư t ngư i lên
11,7 tri u lư t ngư i, tăng g p 8 l n. Thu nh p xã h i t du l ch tăng nhanh, năm
2001 t 20500 t ng, so v i năm 1991 g p kho ng 9,4 l n. Ho t d ng du l ch
ã t o 22 v n lao ng tr c ti p và hàng v n lao ng gián ti p gi i quy t ư c
ph n nào n n th t nghi p nư c ta. Theo s li u m i nh t, trong sáu tháng u
năm 2005 ngành du l ch Vi t Nam ã ón nh n hơn 1,72 tri u lư t khách du l ch
qu c t . Ngành du l ch Vi t Nam ang r t tin tư ng vào m c tiêu ón 3,2 tri u lư t
khách qu c t trong năm nay tr thành hi n th c.
Trong 5 năm qua, v i ngu n v n t ngân sách nhà nư c h tr phát tri n
cơ s h t ng lên t i 2141 t ng ã góp ph n không nh khuy n khích các a
phương thu hút u tư du l ch d a trên l i th t ng vùng. Nhìn chung, cơ s h
t ng có bư c chuy n m nh m . Hi n nay, c nư c có hơn 5900 cơ s lưu trú v i
hơn 120 nghìn phòng. Phương ti n v n chuy n như ư ng b , ư ng thu , ư ng
s t, ư ng không ư c hi n i hoá. Nhi u khu du l ch, sân gôn, công viên chuyên
và cơ s vui chơi ư c ưa vào ho t ng và i u ki n ón hàng tri u khách
m i năm. T c tăng trư ng c a du l ch t bình quân hơn 11%/năm c v cơ s
h t ng, s lư ng du khách.
Bên c nh vi c s d ng m t cách có hi u qu ngu n v n t ngân sách nhà
nư c, ngành du l ch còn t n d ng các ngu n v n nư c ngoài nh m huy ng thêm


Trang 21
ngu n l c cho s phát tri n c a ngành. Năm 2005, nư c ta ã có thêm hai d án
u tư tr c ti p nư c ngoài trong lĩnh v c khách s n v i t ng s v n u tư
kho ng 1,5 tri u USD, d án b ng ngu n v n ODA do EU tài tr là 11,8 tri u
USD cũng là tín hi u h a h n c i thi n cơ s h t ng và nâng cao năng l c c a
ngành du l ch trong th i gian t i. Do ngu n v n có h n nên ngành du l ch ưu tiên
u tư phát tri n các khu du l ch t ng h p qu c gia và khu du l ch chuyên .
ng th i ngành có k ho ch y m nh phát tri n du l ch i v i các a bàn du
l ch tr ng i m như: Hà N i, Qu ng Ninh, Ngh An, Hu …và các tuy n du l ch
qu c gia, u tư phát tri n b n v ng m t s a i m: H Long, Nha Trang, à
L t, H i An, Sa Pa…Vi c u tư c a ngành trong th i gian qua ã có chi u sâu, có
tr ng i m. H th ng t ch c ư c ki n toàn m t bư c, i ngũ cán b tăng v s
lư ng và ch t lư ng. Công tác ào t o và b i dư ng nhân l c ư c i m i v cơ
s , trư ng l p, gi ng d y, th c hành, i ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình và
phương pháp ào t o cùng v i vi c chú tr ng nghiên c u, ng d ng khoa h c.
Nhi u tài khoa h c c p nhà nư c, c p ngành ư c tri n khai, t p trung vào
nh ng v n c p thi t c a ngành mang tính th c ti n cao. Nh ng ti n b trên lĩnh
v c này ã giúp ào t o cho ngành 230 nghìn lao ng tr c ti p có trình chuyên
môn và kho ng 500 nghìn lao ng gián ti p trên các lĩnh v c.
ng th i ngành du l ch không ng ng m mang giao lưu v i các nư c trên
th gi i nh m tăng tình oàn k t, h p tác, h u ngh , xúc ti n thương m i… nâng
cao v trí c a nư c ta trên trư ng qu c t . Hi n nay, du l ch Vi t Nam quan h b n
hàng v i hơn 1000 hãng du l ch. Trong ó có nh ng hãng l n c a hơn 60 nư c,
hi p h i du l ch Châu Á- Thái Bình Dương. Nư c ta cũng ã ký hi p nh h p tác
du l ch v i nhi u nư c, ch ng tham gia h p tác du l ch ti u vùng, liên khu
v c…
M c dù nh ng thành t u mà ngành du l ch Vi t Nam ã t ư c là áng
k , song nó ã th c s tương x ng v i ti m năng du l ch c a nư c ta chưa? Ngành
du l ch c n ph i có nh ng bư c i, cách làm phù h p kh c ph c nh ng h n ch ,
du l ch th c s tr thành ngành kinh t mũi nh n.
4) H n ch c a ngành du l ch Vi t Nam trong th i gian qua
Trang 22
M tv n t ra làm au u các nhà lãnh o không ch trong ngành
du l ch là hoàn thi n h th ng pháp lu t. Có l ây là m t rào c n l n cho s phát
tri n c a n n kinh t Vi t Nam nói chung và ngành du l ch Vi t Nam nói riêng.
Chúng ta chưa có m t h th ng văn b n quy ph m pháp lu t hoàn ch nh, th ng
nh t i u ch nh vi c t ch c, kinh doanh, trách nhi m, quy n h n, nghĩa v c a các
cơ quan, t ch c, a phương, cá nhân tham gia kinh doanh du l ch cũng như khách
du l ch.
Bên c nh ó, ngu n nhân l c óng vai trò quan tr ng quy t nh ns
phát tri n thì cho n nay, chúng ta v n chưa ào t o ư c i ngũ nhân viên du
l ch (lái xe, ti p viên, hư ng d n viên…) có nghi p v , có văn hoá, bi t ngo i ng
áp ng yêu c u c a th trư ng ang ngày càng tăng. Ho t ng du l ch ngày
càng a d ng hoá v s n ph m du l ch, lo i hình du l ch và ch t lư ng các s n
ph m du l ch. i u này òi h i i ngũ lao ng ph i không ng ng nâng cao trình
nghi p v . Nh ng ngư i làm công tác qu n lý trong ngành du l ch có trình
không ng u, m t s chưa qua ào t o v qu n lý doanh nghi p du l ch. Tuy
ti m năng du l ch r t l n nhưng h th ng cơ s ào t o du l ch còn quá ít. i n
hình như Hà N i- m t trung tâm văn hoá- chính tr l n c a c nư c cũng ch có
vài trư ng ào t o du l ch là trung h c nghi p v du l ch, khoa du l ch trư ng i
h c khoa h c xã h i và nhân văn, khoa du l ch trư ng i h c văn hoá, khoa du
l ch vi n i h c m Hà N i.
Trong khi ngu n nhân l c có chuyên môn, nghi p v còn thi u thì s s p
x p b máy cán b không h p lý, rư m rà gây ra lãng phí r t nhi u nhân l c. Do
ó, ki n toàn s p x p l i i ngũ cán b là m t òi h i c n ph i gi i quy t ngay.
So v i các nư c trên th gi i và các nư c trong khu v c như Thái Lan,
Indonesia thì chúng ta i sau các nư c này n g n hai th p k v lĩnh v c du l ch.
u tư v du l ch c a chính ph tuy ang c i thi n nhưng chưa tương x ng v i
ti m năng du l ch c a nư c ta. M t năm, chính ph Thái Lan b ra g n 100 tri u
USD qu ng bá du l ch qu c gia v i trên 20 văn phòng i di n du l ch qu c gia
nư c ngoài. Còn chúng ta chưa có m t văn phòng i di n nào c . Chúng ta
thi u v n có th u tư xây d ng cơ s h t ng m t cách nhanh chóng. Chúng ta
thi u xe t t, xe m i, thi u khách s n vào nh ng tháng cao i m, ch t lư ng ư ng


Trang 23
xá th p, liên t c x y ra ách t c giao thông, l ư ng dành cho khách d o b b
chi m d ng.
M c dù ti m năng du l ch Vi t Nam là r t l n song n u chúng ta ch bi t
d ng l i vi c khai thác các ti m năng t nhiên ho c có s n thì ngành du l ch khó
có th phát tri n ngang t m v i các nư c trong khu v c và trên th gi i. Nhưng ó
l i chính là th c tr ng c a du l ch Vi t Nam trong th i gian qua. Chúng ta chưa t o
ra ư c các d ch v du l ch i kèm. Do ó, chúng ta ch gi ư c khách trong m t
th i gian ng n. i n hình như H Long- m t th ng c nh ư c th gi i công nh n
cũng ch gi ư c chân khách trong 1 ho c 2 ngày. Chúng ta có l i th là giá sinh
ho t r t r nên vi c Vi t Nam tr thành “thiên ư ng mua s m” là i u chúng ta có
th làm ư c. Nhưng nh ng s n ph m du l ch c a Vi t Nam chưa a d ng, ch t
lư ng chưa cao, chưa có s qu n lý h th ng các c a hàng ph c v khách qu c t .
Do ó, chúng ta chưa thu ư c m t lư ng l n ngo i t t d ch v này.
Hi n nay, lư ng khách du l ch qu c t vào Vi t Nam ngày càng tăng và
ây là i u áng m ng c a du l ch Vi t Nam.
Song lư ng khách qu c t quay l i Vi t Nam du l ch l i r t ít. Câu h i t
ra cho ngành du l ch Vi t Nam là t i sao l i như v y? Và làm th nào khách du
l ch qu c t tr l i Vi t Nam? là ư c i u này c n ph i có s giúp s c c a các
ngành, du l ch kh c ph c ư c nh ng h n ch . Chúng ta ph i xây d ng m t xã
h i văn minh, l ch s tránh tình tr ng ăn xin bám l y khách, tranh giành khách,
móc túi, l a o, gây m t thi n c m i v i du khách. Ngành du l ch Vi t Nam
cũng c n ph i có nh ng bi n pháp phù h p gi i quy t v n này, nó không
tr thành v t en c a du l ch Vi t Nam.
Trong khi m t lư ng l n khách không quay tr l i Vi t Nam l n th hai,
công tác qu ng bá du l ch Vi t Nam còn nhi u h n ch nên chưa th c s ưa ư c
hình nh Vi t Nam n ư c v i b n bè trên th gi i. Chúng ta ch t p trung khai
thác nh ng th trư ng cũ như khu v c ông Á, Âu- M . du l ch Vi t Nam phát
tri n nhanh hơn n a thì Vi t Nam c n ph i có m t chi n d ch qu ng bá có chi u
sâu, dài hơn vào th trư ng khách tr ng i m. Nhưng cho n nay nh ng vi c mà
ngành du l ch làm ư c ch ơn gi n là ăng ký h i tr , kêu g i các doanh nghi p
ăng ký r i sau ó c oàn i roadshow và trưng bày t i h i ch . Nên chú tr ng th


Trang 24
trư ng nào thì c tăng s lư ng h i ch và roadshow lên. ơn c như t i h i ch
ITB ư c t ch c thư ng niên t i c, m c dù ngành du l ch Vi t Nam tham gia
khá u ăn nhưng lư ng khách c n Vi t Nam trong th i gian qua cũng
ch ng tăng ư c là bao nhiêu, th m chí năm 2003, lư ng khách du l ch nt
nư c này còn gi m g n 4% so v i năm 2002. N u so sánh v i các nư c khác thì
chi n lư c c a ta t logo, n cách phát ng l h i, h i ch …còn thi u s sáng
t o, chi u sâu. Trư c th c tr ng này chúng ta c n ph i có s h c t p sáng t o công
ngh qu ng bá c a nư c ngoài, s d ng lo i hình qu ng bá m i… m i ngư i
bi t n Vi t Nam như m t i m n an toàn, thân thi n, h p d n.
Gi i quy t ư c nh ng h n ch trên không ch là công vi c c a riêng
ngành du l ch mà òi h i ph i có s giúp s c c a các ngành, các c p. Nó òi h i
nhi u th i gian, ti n c a nhưng chúng ta ph i làm b i l i ích mà du l ch mang l i
còn l n hơn nhi u. Trong nh ng năm g n ây, ng và nhà nư c ã quan tâm
phát tri n du l ch b n v ng và tr thành ngành kinh t mũi nh n c a t nư c.
5) Nguyên nhân c a nh ng thành t u, h n ch c a ngành du l ch
Vi t Nam
5.1) Nguyên nhân c a nh ng thành t u
Trong th k XXI, tình hình th gi i có nh ng bi n i sâu s c v i nh ng
bư c nh y v t chưa t ng th y v khoa h c và công ngh . Kinh t tri th c s có vai
trò ngày càng n i b t trong phát tri n l c lư ng s n xu t. Toàn c u hoá là m t xu
th khách quan, ngày càng có nhi u nư c tham gia, hoà bình, h p tác và phát tri n
v n là m t xu th l n ph n ánh nguy n v ng và òi h i c a m i qu c gia, m i dân
t c. Trong b i c nh ó, nhu c u du l ch tăng m nh, du l ch th gi i phát tri n
nhanh v i xu th chuy n d n sang khu v c ông Á- Thái Bình Dương, c bi t là
khu v c ông Nam Á. ây th c s là cơ h i t t cho du l ch Vi t Nam phát tri n.
Chính sách i m i, m c a và h i nh p c a ng và nhà nư c ã t o
i u ki n thu n l i cho kinh t i ngo i, trong ó có du l ch, phát tri n. ng và
nhà nư c quan tâm, lãnh o, ch o sát sao s nghi p phát tri n du l ch c a t
nư c. Du l ch ư c xác nh là ngành kinh t mũi nh n trong th i kỳ công nghi p
hoá, hi n i hoá t nư c.
Trang 25
Bên c nh ó, Vi t Nam là t nư c có ti m năng l n v du l ch, ngoài
nh ng danh th ng ã ư c UNESCO công nh n là di s n văn hoá th gi i như
v nh H Long, c ô Hu , ph c H i An, thánh a M Sơn, vư n qu c gia Phong
Nha- K B ng, chúng ta còn thu hút khách du l ch nư c ngoài b ng hàng lo t a
i m du l ch sinh thái kéo dài kh p ba mi n t qu c v i nh ng b bi n p. Ngoài
nh ng th ng c nh p, Vi t Nam còn có r t nhi u các làng ngh v i các l h i
mang m truy n th ng văn hoá dân t c.
Cùng v i ó, Vi t Nam ngày càng thu hút nhi u du khách nư c ngoài do
giá c sinh ho t r , do chính sách i ngo i m c a c a nhà nư c, do k t qu c a
ho t ng tuyên truy n qu ng bá s n ph m du l ch Vi t Nam t i b n bè th gi i.
c bi t, nư c ta có tình hình chính tr n nh và an ninh tr t t m b o nên ã
t o ư c s an tâm cho du khách khi n v i Vi t Nam. Sau hàng lo t các s ki n
qu c t như s ki n 11-9 M ,v ánh bom khu du l ch Bali (Indonesia), và
hàng lo t các v ánh bom kh ng b nhi u nư c trên th gi i…gây hoang mang
cho du khách nên nh ng i m n an toàn là l a ch n s m t c a khách du l ch.
Trong khi ó Vi t Nam v n ti p t c ư c nhi u cơ quan nghiên c u du l ch và
thông t n phương tây th a nh n là “ i m du l ch an toàn và thân thi n nh t khu
v c Châu Á- Thái Bình Dương”. ng và nhà nư c ta ã không ng ng gi v ng
an ninh, n nh chính tr , có nh ng chính sách úng n phát tri n n n kinh t
nói chung và ngành du l ch nói riêng.
5.2) Nguyên nhân c a nh ng t n t i
Nguyên nhân khách quan: Vi t Nam v n là m t nư c nghèo ang t t
khôi ph c n n kinh t sau chi n tranh. Kinh t Vi t Nam g p r t nhi u khó khăn và
t t h u r t xa so v i các nư c trên th gi i. Ngành du l ch Vi t Nam lúc b y gi
còn non kém, trong th i i m ó du l ch th gi i ã phát tri n m t trình cao
v nhi u m t. Nhi u du khách n nh ng nơi c a các nư c có n n du l ch phát
tri n cao b i ó nhi u nhu c u c a khách ư c áp ng. Ngành du l ch Vi t
Nam- m t ngành còn non tr l i m ra vào lúc th gi i có nhi u bi n ng như
ngu n vi n tr cho Vi t Nam gi m, lư ng du khách t th trư ng Liên Xô cũ ít i,
Vi t Nam còn ch u s bao vây c m v n…D u bi t ti m năng du l ch c a Vi t Nam
là l n nhưng trong i u ki n m t n n kinh t chưa phát tri n nên i u ki n


Trang 26
chuy n hoá ti m năng ó thành s n ph m du l ch a d ng, phong phú còn g p
nhi u khó khăn. Nó òi h i ph i có th i gian kh c ph c.
Nguyên nhân ch quan: công tác t ch c và qu n lý du l ch trong m tt th i
gian dài không n nh. i ngũ cán b ngành du l ch có m t b ng ki n th c chưa
cao, v a làm, v a h c, do ó không tránh ư c nh ng sai sót. Kinh nghi m v
qu n lý, t ch c trong du l ch kém. Cơ s v t ch t cho du l ch còn thi u, khách s n
t tiêu chu n qu c t không nhi u, thi u ng b không t o ư c s tho i mái
cho du khách.
Trang 27
CHƯƠNG III
NH NG GI I PHÁP CƠ B N PHÁT TRI N
NGÀNH DU L CH NƯ C TA


1) M c tiêu, nh hư ng phát tri n du l ch nư c ta
1.1) M c tiêu
Ngày nay, du l ch ư c nhi u nư c coi là ngành kinh t mũi nh n. Ngành
du l ch óng góp l n vào s phát tri n c a n n kinh t qu c dân, gi i quy t ư c
ph n nào v n th t nghi p các nư c. Theo nh n nh c a t ch c du l ch th
gi i: Vi n c nh du l ch kh quan, m c tiêu 2010 khách du l ch qu c t trên th gi i
t 1 t lư t ngư i, thu nh p xã h i du l ch t kho ng 900 t USD, t o ra 150
tri u ch làm vi c tr c ti p, ch y u Châu Á- Thái Bình Dương trong ó ông
Nam Á có v trí quan tr ng chi m 34% lư t khách và 38% du l ch c a toàn khu
v c.
Nh n th c ư c xu th phát tri n c a ngành du l ch trong b i c nh trong
nư c và qu c t , ng và nhà nư c ta ã có nh ng ch trương chính sách phù h p.
Ngày 11/11/1998, b chính tr có k t lu n s 179/TB-TƯ v phát tri n du l ch
trong tình hình m i. Ngh quy t i h i IX c a ng xác nh: phát tri n du l ch
th c s tr thành m t ngành kinh t mũi nh n trên cơ s khai thác m t cách có
hi u qu l i th và i u ki n t nhiên, sinh thái, truy n th ng văn hoá, l ch s , huy
ng t i a các ngu n l c, tranh th s c ng tác, h tr qu c t , góp ph n th c
hi n công nghi p hóa, hi n i hoá t nư c. T ng bư c ưa t nư c ta tr thành
m t trung tâm du l ch t m c khu v c, ph n u n năm 2010, du l ch Vi t Nam
x p vào nhóm các qu c gia du l ch phát tri n trong khu v c.
Ngoài m c tiêu t ng quát nêu trên, ng và nhà nư c t ra các m c tiêu
c th :
M c tiêu kinh t : ngành du l ch s t o s t i ưu hoá v óng góp c a
ngành vào thu nh p qu c dân, chuy n d ch cơ c u, vi c làm và cán cân thanh toán
b ng cách t o ra môi trư ng kinh t thu n l i cho s phát tri n c a ngành du l ch.
Ph n ut c tăng trư ng GDP c a ngành du l ch bình quân th i kỳ 2001-2010


Trang 28
t 11-11,5%/năm, v i các ch tiêu c th : năm 2005, khách qu c t vào Vi t Nam
du l ch t 3 n 3,5 tri u lư t ngư i, khách n i a t 15 n 16 tri u lư t ngư i,
thu nh p du l ch t trên 2 t USD; năm 2010, khách qu c t vào Vi t Nam du l ch
t 5,5 n 6 tri u lư t ngư i, khách n i a t 25 n 26 tri u lư t ngư i, thu nh p
du l ch t kho ng 4-4,5 t USD.
Trong các m c tiêu thì m c tiêu kinh t là m c tiêu cơ b n vì nó là ng
l c tr c ti p, thư ng xuyên thúc y du l ch phát tri n manh m .
M c tiêu an ninh qu c gia, tr t t và an toàn xã h i: m b o n n an ninh
qu c gia, an toàn xã h i vì an ninh qu c gia v n dĩ là ti n phát tri n b t kỳ
qu c gia, dân t c nào. Du l ch- an ninh g n bó m t thi t t o nên n n an ninh qu c
gia v ng ch c.
M c tiêu môi trư ng: môi trư ng là m t thành t t o nên c nh quan du
l ch. Do ó, ng và nhà nư c ph i có quy ho ch m t cách h p lý, phát tri n du
l ch c n ph i g n li n v i c nh quan thiên nhiên nh m khai thác, tôn t o, b o v
các di s n thiên nhiên, c nh quan thiên nhiên khi phát tri n du l ch.
M c tiêu văn hoá- xã h i: xu t phát t yêu c u c a phát tri n du l ch. M i
khi du khách n m t nơi du l ch, ngoài yêu c u thư ng th c phong c nh thiên
nhiên, h còn có yêu c u h c t p, sinh ho t văn hoá, ngh thu t truy n th ng c a
dân t c nơi h du l ch. Do v y, ho t ng du l ch càng phát tri n, càng hi n i thì
càng ph i làm giàu thêm b n s c và truy n th ng văn hoá dân t c, làm p thêm
c nh quan môi trư ng, ngăn chăn không cho các tiêu c c và t nan xã h i tràn lan
xâm nh p vào các ho t ng c a i s ng xã h i.
M c tiêu h tr phát tri n: phát tri n du l ch c n ph i có s h tr c a các
c p, các ngành như cung c p thông tin, ưa ra nh ng nh hư ng chi n lư c cơ
b n phát tri n kinh t - xã h i…giúp cho vi c l p k ho ch du l ch, xúc ti n phát
tri n, ph i h p nghiên c u… t o thu n l i cho s phát tri n c a ngành t trung
ương n a phương. Ngành du l ch s tác ng tr l i n các ngành khác, thúc
y chuy n d ch cơ c u kinh t , t o th trư ng tiêu th , m r ng giao lưu, chuy n
giao công ngh .
1.2) nh hư ng phát tri n du l ch
Trang 29
Phát tri n du l ch Vi t Nam theo hư ng t p trung phát tri n du l ch văn
hoá, l ch s , c nh quan môi trư ng l ch s truy n th ng t o s c h p d n c thù,
gi gìn, phát huy ư c b n s c văn hoá dân t c và nhân ph m con ngư i Vi t
Nam. Nâng cao ch t lư ng và a d ng hoá s n ph m du l ch, thu hút nhi u khách
qu c t , áp ng nhu c u tham quan du l ch ngày càng tăng c a nhân dân, t o vi c
làm cho xã h i, góp ph n thúc y chuy n d ch cơ c u kinh t trong s nghi p
công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c.
Phát tri n du l ch t hi u qu nhi u m t: du l ch là ngành kinh t mang
tính t ng h p, có tác d ng th c hi n chính sách m c a, thúc ys i m i và
phát tri n c a nhi u ngành kinh t khác, t o công ăn vi c làm, m r ng giao lưu
văn hoá v i văn hoá th gi i, t o i u ki n tăng cư ng tình h u ngh và s hi u
bi t l n nhau gi a các dân t c.
Phát tri n du l ch v i nhi u thành ph n kinh t tham gia, có s qu n lý
th ng nh t c a nhà nư c. ây là hai m t c a m t v n th ng nh t v i nhau, v a
huy ng ư c nhi u ngu n l c, v a làm cho du l ch nư c ta phát tri n úng
hư ng, n nh th trư ng kinh doanh du l ch, t o môi trư ng thu n l i các
thành ph n kinh t tham gia vào phát tri n du l ch nh m t n d ng ư c các l i th
có s n phát tri n du l ch.
Phát tri n du l ch c du l ch qu c t và du l ch n i a. Trong nh ng năm
g n ây, i s ng c a nhân dân ta ã ư c c i thi n áng k . Do ó, ngoài nhu c u
ư c tho mãn v v t ch t, h còn có nhu c u ư c tho mãn v m t tinh th n
trong ó có i du l ch, tham quan, m r ng t m hi u bi t nên ta ph i khai thác t t
th trư ng này.
Phát tri n du l ch nhanh và b n v ng: Phát tri n du l ch nhanh tránh
nguy cơ rơi vào t t h u so v i nhi u nư c trong khu v c. Song ngành du l ch cũng
như nhi u ngành kinh t khác ang ho t ng trong m t môi trư ng c nh tranh gay
g t. c bi t là khi nư c ta ang chu n b ra nh p WTO thì s c nh tranh ó s
kh c li t hơn nhi u nên ph i có yêu c u phát tri n b n v ng du l ch nư c ta
ngày càng s c c nh tranh v i th trư ng du l ch bên ngoài.
Xây d ng du l ch tr thành ngành kinh t mũi nh n: du l ch Vi t Nam có
th và có kh năng tr thành ngành kinh t mũi nh n vì s phát tri n c a nó d a


Trang 30
trên ngu n tài nguyên du l ch to l n c a nư c ta. Hơn n a, quan i m này còn d a
vào xu hư ng có tính quy lu t v phát tri n kinh t trong i u ki n có s tác ng
c a cu c cách m ng khoa h c- công ngh , là t tr ng thu nh p d ch v , du l ch
tăng lên nhanh chóng trong thu nh p qu c dân.
2) Các gi i pháp cơ b n phát tri n du l ch nư c ta
2.1) Các gi i pháp kinh t
1.2.1) Gi i pháp quy ho ch
Quy hoach du l ch là m t ho t ng cơ b n i v i t t c các khu v c nơi
n du l ch, c bi t trong môi trư ng kinh doanh có nhi u thay i như hi n nay.
M c dù, m t s n i n du l ch ã th c s phát tri n mà không c n có m t s quy
ho ch nào, nhưng nh ng nơi này cu i cùng s ph i ch u nh ng h u qu nghiêm
tr ng vì ã không cân nh c th n tr ng s nh hư ng c a các tình hu ng trong
tương lai.
Trư c ây, quy ho ch thư ng liên quan n vi c s p x p không gian lãnh
th thông qua mô hình s d ng t ai, ki n trúc phong c nh và ki n trúc xây
d ng. Nh ng năm g n ây, nó ư c b xung thêm các y u t kinh t và xã h i. Vì
vâyh, quy ho ch là m t ho t ng a chi u và hư ng t i m t th th ng nh t trong
tương lai. Nó liên quan n các y u t t nhiên, kinh t , chính tr , xã h i và công
ngh ; liên quan n s phân tích quá kh , hi n t i, tương lai c a m t nơi n du
l ch. ng th i, quy hoach cũng c p t i s l a ch n m t chương trình hành
ng trong nhi u kh năng t ra. Nó cũng liên quan n vi c thi t l p các m c
tiêu và m c ích cơ b n cho khu v c nơi n làm căn c cho các k ho ch hành
ng h tr khác ti p theo.
Vi c quy ho ch là r t c n thi t i v i s phát tri n c a các ngành nói
chung và ngành du l ch nói riêng, nó giúp cho du l ch phát tri n m t cách b n
v ng, khai thác t t các ti m năng và gi m nh ng tác ng x u do du l ch gây ra.
Du l ch Vi t Nam trong th i gian qua ã t ư c nh ng thành t u nhưng nó m i
ch d ng l i vi c khai thác theo hư ng “ăn x i” mà chưa phát tri n sâu, chưa huy
ng ư c m i ti m l c. M t khác do phát tri n thi u quy ho ch ng b , th ng
nh t nên ho t ng du l ch nư c ta còn r i r c, l t . Ta c n nghiên c u, xây
d ng quy ho ch t ng th phát tri n du l ch t nư c, quy ho ch các vùng du l ch


Trang 31
tr ng i m. Do quy ho ch du l ch r t quan tr ng nên trong quá trình l p k ho ch
c n ph i kh o sát, phân tích, cân nh c c n th n các y u t môi trư ng xác nh
lo i hình phát tri n và v trí thích h p nh t. nư c ta nh ng năm qua tình tr ng t
ch c du l ch t phát các a phương di n ra ã làm nh hư ng r t l n n môi
trư ng du l ch, làm ô nhi m môi trư ng, các di tích, danh lam b xu ng c p… Nhà
nư c c n ph i ưa ra quy ho ch vùng du l ch, quy ho ch khu du l ch và quy ho ch
i m du l ch m t cách c th các a phương có nh hư ng và khai thác khu
du l ch m t cách hi u qu nh t.
2.1.2) Gi i pháp v s p x p l i h th ng t ch c s n xu t kinh doanh du
l ch
có th th c hi n thành công chi n lư c phát tri n du l ch giai o n
2001-2010, c n ki n toàn b máy t ch c và cơ ch qu n lý tương ng ch c năng,
nhi m v c a m t ngành kinh t mũi nh n và yêu c u c a s phát tri n trong xu
th h i nh p qu c t .
i m i phương pháp qu n lý, chú tr ng hi u qu nhi u m t t o i u ki n
thu n lơi cho ho t ng kinh doanh du l ch và khách du l ch theo pháp lu t; xây
d ng và áp d ng m t s chính sách nh m nâng cao năng l c c a các doanh nghi p
du l ch, c bi t là năng l c t o ra các s n ph m du l ch có ch t lư ng cao, kh
năng c nh tranh cao khi nư c ta ang chu n b ra nh p WTO, ban hành các quy
nh i u ch nh ho t ng c a các lo i hình du l ch m i, các quan h phát sinh
trong quá trình h i nh p qu c t .
Các nhi m v ư c t ra:
- Ki n toàn h th ng qu n lý nhà nư c v du l ch
- S p x p l i các doanh nghi p nhà nư c, hình thành các công ty ho c
t ng công ty m nh, tăng cư ng vai trò ch o c a kinh t nhà nư c trong ho t
ng du l ch. a d ng hoá s h u ti n hành c ph n hoá các doanh nghi p du l ch
tăng trách nhi m, năng l c c nh tranh t ng doanh nghi p. Thành l p hi p h i
du l ch Vi t Nam.
Trang 32
- G n mô hình t ch c i m i qu n lý v i yêu c u b o m tính ng
b , hi u qu và b o m n nh, an ninh, an toàn trong ho t ng c a ngành v i
nhi m v b o m an ninh qu c gia và tr t t an toàn xã h i.
- T ng bư c hoàn thi n h th ng pháp lu t v du l ch
- y m nh c i cách hành chính, phân c p và ơn gi n hoá các th t c
liên quan n khách du l ch và doanh nghi p kinh doanh du l ch.
2.1.3) Gi i pháp v th trư ng
ng th i v i các gi i pháp phát huy n i l c, c n coi tr ng m r ng quan
h h p tác qu c t phát tri n nhanh du l ch Vi t Nam, g n th trư ng du l ch
Vi t Nam v i th trư ng du l ch khu v c và th gi i. Thông qua ho t ng h p tác
trên t t c các lĩnh v c v i các nư c, các cá nhân và các t ch c như WTO, PATA,
ASEAN, ASEANTA, EU… tranh th kinh nghi m, v n và ngu n khách góp
ph n ưa du l ch Vi t Nam nhanh chóng u i k p và h i nh p v i trình phát
tri n chung c a du l ch khu v c và th gi i.
Th c hi n và khai thác hi u qu 16 hi p nh ã ký, duy trì, c ng c và
phát huy các quan h song phương, ký ti p m t s hi p nh m i.
Ch ng tham gia h p tác a phương trong khu v c và qu c t , khai thác
t t quy n l i h i viên và th c hi n các nghĩa v c a mình. Hư ng d n và t o i u
ki n cho các doanh nghi p xây d ng k ho ch, gi i pháp th c hi n các cam k t
qu c t trong du l ch nói riêng và trong h p tác kinh t qu c t nói chung, nâng cao
năng l c c nh tranh trên th trư ng, tăng th ph n trên th trư ng truy n th ng,
nâng d n v th trên th trư ng m i. Khuy n khích h tr các doanh nghi p và các
cá nhân Vi t Nam u tư du l ch ra nư c ngoài.
Bên c nh vi c ch ng h i nh p, h p tác qu c t m r ng th trư ng
cho du l ch, ta c n xúc ti n qu ng bá du l ch nâng cao hình nh và v th c a du
l ch Vi t Nam. Công tác qu ng bá ti p th còn b c l nhi u h n ch , nhà nư c c n
u tư v n nhi u hơn, t ch c các chi n d ch qu ng bá du l ch t m c qu c gia ra
nư c ngoài, m các văn phòng i di n du l ch qu c gia t o thu n l i cho ngư i
nư c ngoài ti p c n và m r ng h p tác du l ch, phát tri n các lo i hình du l ch
m i như du l ch m o hi m, du l ch carnavan… tăng cư ng lư ng khách du l ch
d n Vi t Nam.


Trang 33
m r ng th trư ng du l ch c n th c hi n nh ng v n sau:
- Có k ho ch c th khai thác th trư ng qu c t tr ng i m khu
v c ông Á- Thái Bình Dương, Tây Âu, B c M bên c nh ó khôi ph c khai thác
các th trư ng truy n th ng các nư c SNG, ông Âu. M t khác c n có nh ng
phương án k p th i i u ch nh nh hư ng th trư ng khi có bi n ng.
- Chú tr ng kích thíh du l ch n i a
- Phát tri n du l ch qu c t ra nư c ngoài c a công dân Vi t Nam
m c h p lý
- ánh giá th c tr ng các s n ph m du l ch Vi t Nam
- G n s n ph m v i th trư ng
- a d ng hoá và nâng cao ch t lư ng s n ph m du l ch Viêt Nam.
2.1.4) Gi i pháp v ngu n lao ng
Y u t con ngư i tác ng r t l n n s phát tri n c a các ngành kinh t
nói chung và ngành du l ch nói riêng. phát tri n du l ch ta c n xây d ng ư c
i ngũ cán b , nhân viên du l ch có trình và k thu t nghi p v , ph m ch t
v ng vàng, cơ c u h p lý, áp ng yêu c u phát tri n c a ngành trong ti n trình
h i nh p du l ch khu v c và qu c t
Các nhi m v ư c t ra:
- Xây d ng và t ch c th c hi n chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c
- ào t o l i và b i dư ng nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b hi n có
k t h p v i ào t o m i c trong l n ngoài nư c, k t h p ào t o m i áp ng
yêu c u trư c m t và chu n b lâu dài.
- G n giáo d c và ào t o du l ch v i h th ng giáo d c và ào t o
qu c gia và chú tr ng giáo d c du l ch toàn dân.
Th c hi n y và nghiêm túc chính sách cán b t quy ho ch, tuy n
d ng, s p x p, s d ng và qu n lý n ãi ng …chú tr ng t ng bư c tr hoá i
ngũ cán b , k t h p ưu tiên s d ng cán b có ki n th c, trình tay ngh , ý th c
chính tr và kinh nghi m cao, m b o tính k th a. c bi t chú tr ng ào t o, s
d ng và ãi ng trí th c, tr ng d ng và tôn vinh nhân tài, chuyên gia và ngh nhân
ho t ng trong lĩnh v c du l ch.
2.1.5) Gi i pháp v khoa h c công ngh


Trang 34
Nghiên c u ng d ng khoa h c k thu t và công ngh là gi i pháp quan
tr ng có ý nghĩa chi n lư c i v i du l ch, c bi t trong b i c nh hi n nay khi
hàm lư ng khoa h c và công ngh trong m i s n ph m xã h i ngày càng cao, nư c
ta ang bư c vào phát tri n n n kinh t tri th c. Các s n ph m nghiên c u khoa
h c sé là cơ s cho công tác quy ho ch phát tri n ngành du l ch, ho ch nh các
chi n lư c th trư ng, a d ng hoá và nâng cao ch t lư ng s n ph m, cho vi c
xu t các cơ ch chính sách phù h p và cho công tác qu n lý. Vi c nâng cao ng
d ng thành t u m i c a công ngh thông tin óng vai trò quan tr ng không ch i
v i công tác qu n lý mà còn i v i các ho t ng kinh doanh du l ch, tuyên
truy n qu ng bá du l ch. Do v y, ta c n y m nh nghiên c u ng d ng khoa h c
và công ngh trong du l ch.
2.1.6) Gi i pháp v môi trư ng
Môi trư ng không ch tác ng n du l ch mà nó nh hư ng tr c ti p n
cu c s ng c a con ngư i. Trư c tình tr ng ô nhi m môi trư ng nư c ta hi n nay,
ng và nhà nư c ã ưa ra nh ng bi n pháp tuyên truy n và kêu g i ngư i
dân b o v môi trư ng- môi trư ng s ng c a chúng ta, và ưa ra nh ng k ho ch,
chương trình hành ng c th . Nhà nư c cũng ã có k ho ch phát tri n du l ch
v a khai thác ư c tài nguyên thiên nhiên, v a b o v ư c môi trư ng.
Nhi m v ư c t ra:
- Tăng cương hi u l c qu n lý nhà nư c, s d ng h p lý và hi u qu
ngu n tài nguyên, môi trư ng du l ch, m b o phát tri n b n v ng c a du l ch
Vi t Nam.
- ánh giá toàn di n ti m năng, tài nguyên và môi trư ng du l ch (c
t nhiên và xây d ng) c bi t là các khu v c tr ng i m phát tri n du l ch, các
vùng sâu, vùng xa.
- Xây d ng h th ng qu n lý tài nguyên và môi trư ng du l ch.
2.2) Gi i pháp tài chính
2.2.1) Gi i pháp v u tư
u tư du l ch là u tư phát tri n, nh m tăng cơ s v t ch t k thu t cho
m t ngành kinh t mũi nh n, vì v y c n t o ra chuy n bi n tích c c trong công tác
u tư và phát tri n du l ch v i nh ng chính sách ưu ãi, hư ng u tư vào nh ng


Trang 35
i m còn h n ch c a du l ch Vi t Nam và h tr các hư ng phát tri n ưu tiên
trong vi c xây d ng các khu, tuy n i m du l ch trong vi c tôn t o c nh quan, môi
trư ng, di tích l ch s , văn hoá… ng th i u tư nâng c p h th ng cơ s v t
ch t t o s thu n l i trong i l i và ngh ngơi cho du khách kh c ph c tình tr ng
thi u xe t t, thi u nh ng khách s n t tiêu chu n…
- ng và nhà nư c c n t p trung ánh giá úng th c tr ng công tác
u tư du l ch t ó có s i u ch nh trong u tư, tránh u tư dàn tr i, không
h p lý.
- Chú tr ng ưu tiên xúc ti n u tư phát tri n các khu du l ch t ng h p
có ý nghĩa qu c gia và qu c t , các khu, i m du l ch sinh thái, du l ch văn hoá.
- u tư h p lý, nâng c p và phát tri n các i m tham quan du l ch, cơ
s v t ch t k thu t c a ngành, nâng cao ch t lư ng và t o các s n ph m du l ch
m i, u tư cho công tác xúc ti n qu ng bá du l ch, xây d ng h th ng các trư ng
ào t o ngh du l ch, tăng cư ng i ngũ cán b nghiên c u, cán b gi ng d y, cán
b xúc ti n qu ng bá du l ch…
- Ưu tiên u tư i v i các a bàn tr ng i m là Hà N i và ph c n,
H i Phòng, Qu ng Ninh, Hu , à N ng, Nha Trang, à Lat, Vũng Tàu, Côn o,
thành ph H Chí Minh và ph c n…v i m t s d án c th cho 4 khu du l ch
t ng h p và 16 khu du l ch chuyên .
- Giai o n trư c m t, trong b i c nh u tư tr c ti p nư c ngoài chưa
có xu hư ng tăng, c n d a vào u tư trong nư c, tăng u tư cho du l ch t ngân
sách nhà nư c.
- Ph i h p v i các b , ngành ch c năng và a phương liên quan trong
vi c u tư b o v , tôn t o các di tích, c nh quan môi trư ng, khôi ph c và phát
tri n các l h i, ho t ng văn hoá dân gian, các làng ngh ph c v phát tri n du
l ch.
2.2.2) Gi i pháp v tín d ng
Du l ch Vi t Nam còn r t nhi u h n ch , khác ph c và phát tri n ih i
c n m t s v n l n. Nhà nư c c n ưa ra các ưu ãi trong tín d ng các doanh
nghi p kinh doanh du l ch có i u ki n vay v n v i lãi su t th p. ng th i c i
ti n các th t c vay tr t o thu n l i cho doanh nghi p u tư phát tri n. M t khác


Trang 36
v i s tham gia c a tín d ng thông qua d ch vu thanh toán không dùng ti n m t ã
làm gi m chi phí lưu thông và an toàn trong thanh toán.
i v i các d án u tư tr ng i m, xây d ng khu i m du l ch, khu gi i
trí… Ngân hàng và các t ch c tín d ng c n có s ưu ãi trong lãi su t khuy n
khích các doanh nghi p u tư vào phát tri n cơ s h tâng ph c v du l ch. ng
th i các ngân hàng và t ch c tín d ng nâng cao kh năng th m nh d án u tư
có th ưa ra quy t nh u tư phát tri n du l ch m t cách úng n có hi u
qu , và tránh tình tr ng cho vay c ng nh c ch d a vào tái s n th ch p mà không
căn c vào tính hi u qu c a d án.
Các ngân hàng và t ch c tín d ng cũng ph i có bi n pháp tăng ti m l c
s n sàng cho vay v i s v n l n có tính hi u qu cao.
2.2.3) Gi i pháp v thu
Nhà nư c c n có nh ng ưu tiên thu nh p kh u v i thu su t b ng thu
su t nh p tư li u s n xu t i v i trang thi t b khách s n, cơ s vui chơi gi i trí,
phương ti n v n chuy n khách du l ch, v t tư ph c v du l ch mà trong nư c chưa
s n xu t ư c ho c không áp ng ư c yêu c u hi n i hoá cơ s du l ch theo
nhu c u du khách, ưu tiên, mi n gi m, cho ch m n p thu , gi m ti n thuê d t, lãi
su t ưu tiên v n vay u tư i v i các d án ưu tiên và t i các vùng tr ng i m
phát tri n du l ch, khu du l ch qu c gia, có ch h p lý v thu , v giá i n, nư c
trong kinh doanh khách s n, rà soát i u ch nh phương pháp tính thu , các lo i phí,
l phí, các hình th c vé liên quan n du l ch, áp d ng th ng nh t chính sách m t
giá trong c nư c. Ho t ng du l ch là ho t ng xu t kh u t i ch , do ó cho
phép kinh doanh du l ch qu c t ư c hư ng các ch ưu ãi khuy n khích xu t
kh u.
2.3) Gi i Pháp i u ki n
Pháp l nh du l ch ra i năm 1999 ã m ư ng cho các doanh nghi p
tham gia khai thác du l ch. Sau 5 năm th c hi n ã t o i u ki n, cơ s khai
thác t t hơn ti m năng, th m nh v du l ch c a t nư c. Tuy nhiên, c n có m t
văn b n v lu t du l ch th ng nh t quy nh tõ ràng nh ng yêu c u i v i các ơn
v tham gia trong ngành du l ch cùng v i các ngh nh v khu, tuy n, i m du l ch
các thành ph n kinh t có th bình ng tham gia kinh doanh du l ch. Do ó


Trang 37
vi c s a i và b xung lu t du l ch ph i luôn ư c ti n hành t o ư c m t b ng
pháp lý y giúp vi c phát tri n c a du l ch ư c thu n l i.
Ti p t c ơn gi n hoá các th t c hành chính tránh tình tr ng m t nhi u
th i gian gây khó khăn cho du khách. c bi t c n ơn gi n hoá th t c xu t nh p
c nh, quá c nh i v i ngư i và hành lý c a khách du l ch phù h p kh năng qu n
lý c a nư c ta và thông l qu c t , c i ti n quy trình, tăng cư ng trang thi t b hi n
i t i các c a kh u qu c t trong vi c ki m tra ngư i và hành lý, s a i, b xung
quy nh v gi c , th công m ngh dân gian; m thêm các d ch v thu n
ti n cho khách du l ch như: i ti n, thu tr c ti p ngo i t , qu y thông tin du l ch…
Nghiên c u và xúc ti n mi n th th c v i các nư c ASEAN và m t s nư c là th
trư ng tr ng i m khác có nhi u khách vào Vi t Nam du l ch. Nghiên c u áp d ng
visa i n t trong xuât, nh p c nh, áp d ng các hình th c thanh toán hi n i.
Vi c s a i và b sung chính sách là vi c khó khăn song phát tri n và
h i nh p chúng ta c n làm có m t hành lang pháp lý thông thoáng nhưng v n
ph i m b o vi c gi gìn n inh an ninh chính tr , phát tri n b n v ng v m i
m t.
Trang 38
K T LU N
Như v y nh ng n i dung ã nghiên c u trên cho phép chúng ta k t lu n
r ng nh hư ng “phát tri n du l ch th t s tr thành m t ngành kinh t mũi nh n”
c a nư c ta là hoàn toàn úng. B i nh ng l i ích mà du l ch mang l i v m t kinh
t , xã h i, văn hoá, môi trư ng…là không th ph nh n. Bên c nh nh ng thành t u
mà ngành du l ch ã t ư c trong th i gian qua thì du l ch Vi t Nam v n còn
nh ng h n ch v nhi u m t. Song v i nh n th c úng n v vai trò, v trí, c
i m, xu hư ng phát tri n c a du l ch thì ng và nhà nư c không ng ng ưa ra
nh ng chính sách kh c ph c nh ng h n ch . Phát tri n du l ch s kéo theo s
phát tri n c a các ngành khác và ngư c l i. Nh ó n n kinh t nư c ta m i có th
phát tri n nhanh chóng, s c h i nh p v i khu v c và th gi i ưa t nư c tr
thành m t nư c công nghi p vao năm 2020 và tr thành m t nư c có ngành du
l ch phát tri n hàng u khu v c.
Trang 39

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Tài Liệu Quản trị kinh doanh Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản