Luận văn: Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt

Chia sẻ: batong87

Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường luôn là mối quan tâm của toàn xã hội. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong đó, rác thải sinh hoạt chưa được phân loại, thu gom và xử lý thích hợp của người dân và chính quyền địa phương là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luận văn: Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA XÃ HỘI HỌC
Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành
vi của người dân về ô nhiễm môi trường
trong việc phân loại, thu gom và xử lý
rác thải sinh hoạt
1
Tóm Tắt Đề Tài
“Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật
thiết với nhau bao quanh con người có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại,
phát triển của con người và thiên nhiên”. Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm
môi trường luôn là mối quan tâm của toàn xã hội. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến
tình trạng ô nhiễm môi trường; Trong đó, rác thải sinh hoạt chưa được phân loại, thu
gom và xử lý thích hợp của người dân và chính quyền địa phương là một trong những
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm môi trường.
Nghiên cứu cho thấy, rất nhiều người dân quan tâm đến vấn đề môi trường và
nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống hàng ngày. Tuy
nhiên, đa số người dân tại phường Phú Thọ chưa thật sự chú ý đến việc phân loại, thu
gom rác thải sinh hoạt và việc xử lý rác của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó,
việc tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cho người dân vẫn chưa được các cơ quan
quản lý của phường chú trọng.
Cần thiết phải có các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận
thức của người dân về tầm quan trọng của việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải
sinh hoạt từ đó thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ môi trường.
Rác thải sinh hoạt là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
đất, nước, không khí và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Việc giải quyết rác thải sinh hoạt (thu gom, phân loại và xử lý) là một yêu
cầu bức thiết, quan trọng cần sự tham gia của tất cả mọi người, đồng thời cần sự phối
hợp của cơ quan chức năng (sở giao thông công chánh, sở tài nguyên môi trường…).
Kết quả nghiên cứu cho thấy, vấn đề môi trường rất được người dân quan
tâm. Đa số người dân có nhận thức tốt về việc ô nhiễm môi trường do rác thải sinh
2
hoạt nhưng thái độ và hành vi còn chưa đúng. Đặc biệt trong việc phân loại, thu gom
và xử lý rác thải sinh hoạt.
Chính quyền đã cố gắng giải quyết vấn đề rác thải nhưng chưa triệt để và
chưa triển khai tốt các biện pháp tuyên truyền…cho người dân.
Người dân cần thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi để phù hợp với cuộc
sống đô thị.
3
LỜI CẢM ƠN
Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn khoa Xã Hội Học Trường Đại học Bình Dương
đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhóm hoàn thành bài báo cáo này.
Chúng tôi xin cảm ơn giáo viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Thị Kim Loan và các thầy
cô đã tận tình hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn UBND và người dân phường Phú Thọ đã giúp
đỡ chúng tôi trong thời gian nghiên cứu tại thực địa.
Nhóm tác giả cũng chân thành cảm ơn các bạn trong lớp đã nhiệt tình trao đổi kinh
nghiệm và góp ý kiến giúp cho đề tài của chúng tôi được hoàn thiện hơn.
Do lần đầu tiên làm đề tài nên không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, rất
mong nhận được những ý kiến đóng góp từ phía thầy cô và các bạn để đề tài được
hoàn thiện hơn.
4
CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

Phó giáo sư PGS
Tiến sỹ TS
Thạc Sỹ ThS
Cử nhân CN
Kỹ Sư KS
Thành phố Tp
Thành phố Hồ Chí Minh Tp HCM
Khoa học và Công nghệ KH & CN
Nhà xuất bản NXB
Nghị định NĐ
Quyết định QĐ
Chính phủ CP
Bảo vệ môi trường BVMT
Thông tư TT
5
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Lý do chọn đề tài.
6
1.2 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu.
1.3 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu.
1.4 Mô tả về mẫu.
1.5 Mô tả địa bàn nghiên cứu.
1.6 Phương pháp nghiên cứu.
1.7 Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
1.8 Kết cấu đề tài.
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương 1: Cơ sở lý luận
1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu.
1.1.1.Về lĩnh vực môi trường.
1.1.2. Về lĩnh vực thu gom, phân loại và xử lý rác thải.
1.2. Lý thuyết áp dụng.
1.3. Các khái niệm.
1.4 Khung phân tích và giả thuyết.
1.4.1 Mô hình khung phân tích.
1.4.2. Giả thuyết nghiên cứu.
Chương 2: Thực trạng việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của
người dân và chính quyền phường Phú Thọ - Thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương.
2.1 Thực trạng việc phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt của người dân phường
Phú Thọ.
2.2 Thực trạng việc xử lý rác thải sinh hoạt của người dân và chính quyền phường
Phú Thọ.
Chương 3: Nhận thức, thái độ của người dân phường Phú Thọ trong việc phân
loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.
7
3.1 Nhận thức, thái độ của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải
sinh hoạt.
Chương 4. Vai trò của các cơ quan quản lý trong việc hướng dẫn và quản lý người
dân phân loại, thu gom và xử lý rác.
4.1 Tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý.
4.2 Các chương trình vận động sự tham gia của người dân.
4.3 Sự tham gia của người dân phường Phú Thọ trong các chương trình, hoạt động
bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương.
4.4 Hướng dẫn và giám sát của các cơ quan quản lý.
Chương 5: Giải pháp.
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
8
PHẦN MỞ ĐẦU
9
1.1 Lý do chọn đề tài
Môi trường luôn đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống con người. Nó
đảm nhận 3 chức năng chính: Cung cấp tài nguyên, cung cấp không gian sống và là
nơi chứa đựng rác thải. Môi trường xanh sạch không chỉ đơn thuần tạo nên vẻ mỹ
quan cho xã hội mà còn ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của con người. Tuy nhiên,
trong hoạt động sống thường ngày con người đã thải ra môi trường một khối lượng
rác rất lớn và ngày càng nhiều. Điều này đã làm cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm
trọng.
Theo thống kê mới nhất của Hội thảo xây dựng chiến lược kiểm soát ô
nhiễm ở Việt Nam vào tháng 12 năm 2004, trung bình tổng lượng chất thải hàng năm
trên 49 ngàn tấn thì trong đó có 55% chất thải công nghiệp, 1% chất thải y tế và 44%
chất thải gia cư i. Bên cạnh đó, ở Đô thị trong cả nước số chất thải rắn mỗi năm là
9.939.103 tấn rác thải rắn, trong đó có tới 76,31% là chất thải rắn sinh hoạt từ các khu
dân cư ii. Điều này cho thấy, ngoài tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải từ các
khu công nghiệp, nhà máy, khu chế xuất thì một vấn đề đáng báo động hiện nay là
tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt chưa được phân loại, thu gom và
xử lý theo đúng quy định. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình
trạng ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư, khu đô thị.
Những năm gần đây, Bình Dương là một trong những tỉnh thuộc khu vực
phía Nam đi đầu trong việc phát triển công nghiệp, cùng với quá trình tăng trưởng
kinh tế, xu hướng đô thị hóa đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ, tỉ lệ dân cư gia tăng
làm tăng lượng rác thải sinh hoạt, tạo khó khăn cho công tác thu gom và xử lý. Theo
thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương thì : Mỗi ngày trên địa bàn
tỉnh có khoảng 800 tấn chất thải các loại, tuy nhiên trong số này thì chỉ có 70% –
75% được thu gom và xử lý, số còn lại thì không thể kiểm soát được. Ở Thị xã Thủ
10
Dầu Một, trung bình mỗi ngày có 20%( khoảng 20 tấn) lượng rác thải chưa được xử
lý, thu gom. Tại một số vùng trong tỉnh, do ý thức bảo vệ môi trường của người dân
chưa cao, việc phân loại rác chưa được thực hiện và hành vi vứt rác bừa bãi không
đúng nơi quy định đã gây rất nhiều khó khăn trong việc thu gom của đội ngũ nhân
viên môi trường.
Ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt không phải là một đề tài mới được
nêu ra để gây sự chú ý cho xã hội, mà nó đã là một vấn đề rất nghiêm trọng cần được
sự quan tâm của cả cộng đồng. Không cần các phương tiện kỹ thuật để đo lường hay
các nhà chuyên môn mà ngay cả người dân cũng nhận thấy được tình trạng ô nhiễm
đang ngày càng trầm trọng hơn. Chính vì vậy, nhóm chúng tôi chọn đề tài :
“Tìm hiểu nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong
việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt”.
Đề tài tập trung vào “ tìm hiểu về thái độ, nhận thức và hành vi của người
dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt”, từ đó đề xuất các biện
pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời, từng bước thay đổi thái độ,
hành vi của người dân trong việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hàng
ngày góp phần bảo vệ môi trường đất, nước và không khí tại phường Phú Thọ, Thị xã
Thủ Dầu Một, Bình Dương. Trên cơ sở nghiên cứu, nhóm tác giả có thể đưa ra một
bức tranh chung về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân trong vấn đề môi
trường.
1.2. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu:
Nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về vấn đề phân loại, thu gom và xử lý
rác thải sinh hoạt.
11
Khách thể nghiên cứu:
Người dân đang sống ở phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Phạm vi nghiên cứu:
Đề tài chỉ dừng lại ở việc khảo sát và đánh giá thái độ, nhận thức của người dân
phường Phú Thọ – Thị xã Thủ Dầu Một- tỉnh Bình Dương trong việc phân loại, thu
gom và xử lý rác thải sinh hoạt.
Qua đó nhóm tác giả muốn chứng minh việc nâng cao nhận thức của người dân đối
với vấn đề phân loại, thu gom và xử lý rác thải là một điều rất cần thiết và cấp bách.
Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm nhóm tác giả chưa thể nghiên cứu sâu vào
nhiều khía cạnh của ô nhiễm môi trường mà chỉ có thể nghiên cứu một mảng nhỏ.
Với mong muốn đề tài này sẽ được mở rộng hơn trong tương lai.
1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu:
Đề tài tập trung chủ yếu vào việc tìm hiểu nhận thức và thái độ của người dân trong
vấn đề phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, trên cơ sở đó làm rõ vai trò của
các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông trong việc quản lý môi trường.
Đề ra những giải pháp nhằm góp phần nâng cao nhận thức từ đó góp phần thay đổi
hành vi của người dân.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Tìm hiểu thái độ nhận thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác
thải sinh hoạt.
- Thực trạng phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của người dân.
- Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác
thải của người dân.
- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phân
loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở phường Phú Thọ.
12
1.4 Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu xã hội học, cụ thể là:
Phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu định tính.
- Phương pháp nghiên cứu định lượng:
Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Đây là phương pháp sử dụng bảng câu hỏi
dưới dạng viết và các câu trả lời tương ứng.
Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 11.5 với 2 loại câu hỏi là câu hỏi mở và câu hỏi
đóng thể hiện qua hai dạng bảng chủ yếu là bảng mô tả và bảng kết hợp
- Phương pháp nghiên cứu định tính:
Phương pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu định tính là phương pháp phỏng
vấn sâu, phương pháp này sử dụng bảng câu hỏi mang tính chất gợi mở. Nhấn vào
mô tả thực trạng của việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, bối cảnh
nghiên cứu cho thấy được đặc trưng của cộng đồng mà nhóm nghiên cứu quan tâm.
Nhóm tiến hành phỏng vấn một số đối tượng là cán bộ và người dân trong phường
nhằm tìm hiểu về thực trạng phân loại, thu gom và xử lý rác của người dân.
Phương pháp phỏng vấn sâu được kết hợp với phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
trong nghiên cứu định lượng để bổ sung và lý giải cho những con số mà phương pháp
điều tra bằng bảng hỏi thu thập được, từ đó thấy được thực trạng xử lý và phân loại
rác thải sinh hoạt để đưa ra những đề xuất phù hợp.
- Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp:
Nghiên cứu và phân tích các tài liệu có sẵn liên quan đến đề tài. Dữ liệu thứ cấp được
thu thập từ các nguồn chính sau: Các báo cáo và công trình nghiên cứu trước đây và
các tài liệu có sẵn được đăng tải trên báo, tạp chí (Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, tạp
chí Xã Hội Học,Vietnam.net, và những công trình có liên quan)
- Phương pháp quan sát:
13
Quan sát địa bàn và các khu phố thuộc khu vực phường Phú Thọ nhằm tìm hiểu về
việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình.
Ngoài ra, đề tài còn sử dụng một số phương pháp liên ngành khác như: Phương pháp
phân tích tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp…
1.5 . Mô tả về mẫu
- Nguyên tắc chọn mẫu định lượng:
Biến số độc lập: Tuổi, giới tính, học vấn, nghề nghiệp, tôn giáo của người trả lời và
thu nhập gia đình.
Biến số phụ thuộc: Những biểu hiện về nhận thức, thái độ, hành vi và tình hình phân
loại, thu gom rác trong gia đình của người trả lời thể hiện trong nội dung nghiên cứu.
Nguyên tắc chọn mẫu định tính : Chọn mẫu phi xác suất theo chỉ tiêu.
Từ đó các mẫu được chọn như sau:
- Mẫu chính : 44 hộ gia đình
- Mẫu phụ : 10 hộ gia đình
- Đề tài khảo sát 4 khu phố : khu phố 3; khu phố 2; khu phố 7 và khu phố 8 của
phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương.
Mỗi khu phố chọn 14 hộ gia đình (trong đó 11 hộ thuộc mẫu chính và 3 hộ thuộc
mẫu phụ)
Theo các tiêu chí sau:
Gia đình công nhân viên chức( làm trong các công ty, tổ chức…) 4 hộ
Gia đình trí thức: 4 hộ
Gia đình làm nghề tự do: 4 hộ
Gia đình hưu trí: 2 hộ
Về phỏng vấn sâu: Chọn ngẫu nhiên trong 4 khu phố:
1 cán bộ môi trường;
14
2 nhân viên vệ sinh môi trường (là nhân viên thu gom rác do Phường
thuê);
3 hộ gia đình trong đó: 1 hộ là công nhân viên chức(trí thức), 1 hộ làm
kinh tế tự do, 1 hộ gia đình công nhân.
2 trưởng khu phố.
Như vậy số lượng mẫu được khảo sát trong 4 khu phố của phường Phú
Thọ - Thị xã Thủ Dầu Một là : 54 mẫu ; phỏng vấn sâu : 8 mẫu
Để tìm hiểu về nhận thức, thái độ của người dân về việc phân loại, thu gom và xử lý
rác thải sinh hoạt tại phường Phú Thọ - Thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương, nhóm tác
giả chỉ giới hạn nghiên cứu trong 4 khu phố bao gồm: khu phố 2, khu phố 3, khu phố
7 và khu phố 8. Trong đó, tác giả đề tài chọn ngẫu nhiên 49 hộ gia đình để làm mẫu
nghiên cứu, những hộ trong mẫu nghiên cứu của nhóm tác giả được lựa chọn dựa trên
các đặc điểm về nghề nghiệp.
Số liệu trong bảng dưới đây là đặc điểm của mẫu nghiên cứu trong đề tài của nhóm
tác giả:
Bảng 1.1 : Giới tính của người tham gia phỏng vấn
Giới tính N Tỷ lệ
Nam 23 46.9
Nữ 26 53.1
Tổng 49 100.0


Bảng 1.2: Độ tuổi của người tham gia phỏng vấn
Độ tuổi N Tỷ lệ %
Từ 20- 30 8 18.2
Từ 31 – 40 12 27.3
Từ 41 – 50 15 34.1
15
Từ 51 – 60 9 20.5
Tổng 44 100.0
Bảng 1.3: Trình độ học vấn của người tham gia phỏng vấn
Trình độ học vấn N Tỷ lệ %
Biết đọc, biết viết 2 4.2
Tiểu học 2 4.1
Trung học cơ sở 15 31.3
Trung học phổ thông 12 25.0
Trung cấp/ cao đẳng 8 16.7
Đại học/ trên đại học 9 18.8
Tổng 48 100.0


Bảng 1.4: Nghề nghiệp của người tham gia phỏng vấn
Nghề nghiệp N Tỷ lệ %
Cán bộ, công viên chức nhà nước 19 38.8
Tiểu thủ công nghiệp 2 4.1
Nghề tự do 20 40.8
về hưu, già yếu, không làm việc 8 16.3
Tổng 49 100.0
(kết quả điều tra của nhóm tác giả , thực hiện tháng 9/2009)
1.6 Mô tả địa bàn nghiên cứu
Bình Dương là tỉnh thuộc vùng Miền Đông Nam Bộ, được tách ra từ tỉnh
Sông Bé (cũ) nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa Nam Trường Sơn, giữa các tỉnh như Tây
Ninh, Bình Phước, Đồng Nai với các tỉnh còn lại của Nam bộ. Là một trong các tỉnh
16
đi đầu về phát triển kinh tế. Trung tâm tỉnh – Thị xã Thủ Dầu Một cách TP. HCM
30km, nằm trên quốc lộ 13 nối vào quốc lộ 14 đi Tây Nguyên và các tỉnh Miền
Trung.[Thủ Dầu Một – Bình Dương đất lành chim đậu, tr.7; 29]
Tại Thị xã Thủ Dầu Một có 14 đơn vị hành chính, gồm 3 xã (Tân An,
Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp) và 11 phường (Phú Cường, Hiệp Thành, Chánh Nghĩa,
Phú Thọ, Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Định Hòa, Hiệp An, Hòa Phú, Phú Tân). Trong
đó phường Phú Thọ nằm phía Nam Thị xã Thủ Dầu Một có diện tích tự nhiên là
475,04ha. Phường Phú Thọ được chia thành 7 khu phố (khu 2,3,4,5,6,7,8), tổng số
hộ 4.763 hộ với 16.423 người.
Hiện nay, hầu hết rác sinh hoạt tại địa bàn thị xã nói chung và phường Phú
Thọ nói riêng, do phòng Quản Lý Đô Thị phối hợp với công ty Công Trình Đô Thị
tỉnh Bình Dương thu gom. Trong tỉnh có một bãi trung chuyển Truông Bồng Bông ở
Chánh Phú Hòa – Bình Dương. Sau khi rác thải sinh hoạt được đưa đến bãi trung
chuyển thì việc xử lý được giao lại cho Công ty Cấp Thoát Nước – Môi Trường của
tỉnh.
Hình 1: Bãi rác trung chuyển Truông Bồng Bông
17
1.7 Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
- Ý nghĩa lí luận:
Việc nghiên cứu “Tìm hiểu nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm
môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt”. Trường hợp
nghiên cứu phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Trong bối cảnh
kinh tế cũng như xã hội ngày càng phát triển, mong muốn của nhóm sinh viên thực
hiện:
Học được phương pháp nghiên cứu, cách nêu vấn đề và giải quyết vấn đề theo cách
hiểu.
Thông qua những khía cạnh nghiên cứu việc thực hiện đề tài nhằm thu thập những
thông tin định tính và định lượng về nhận thức và thái độ của người dân trong việc
phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Đóng góp một phần nào đó cho hệ
thống lí luận và phương pháp luận về nhận thức, thái độ và hành vi trong việc phân
loại, thu gom và xử lý rác của người dân đối với môi trường.
Qua các số liệu thu thập từ cuộc khảo sát thực tế của nhóm tác giả thông qua việc sử
dụng các công cụ như: Bảng hỏi, phỏng vấn sâu…Thông qua việc xử lý và phân tích
dựa trên số liệu thu thập được cho thấy thực trạng việc xử lý, thu gom và phân loại
rác thải sinh hoạt của người dân hiện nay. Từ đó phát huy những mặt tích cực và hạn
chế những mặt tiêu cực của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải
sinh hoạt. Cho thấy được ý thức cộng đồng của người dân hiện nay qua nhận thức,
thái độ và hành vi của người dân về việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh
hoạt nói chung.
Thông qua các số liệu đã thu thập được giúp cho người dân nói chung và các cơ quan
nhà nước nói riêng có những chỉnh đốn kịp thời phù hợp hoàn cảnh đất nước hiện
nay.
- Ý nghĩa thực tiễn:
18
Việc nghiên cứu đề tài là một cơ hội để nhóm tác giả được thực tập và hiểu rõ hơn về
phương pháp nghiên cứu xã hội học. Đề tài này cho thấy rõ thái độ, nhận thức của
người dân trong việc bảo vệ môi trường thông qua việc phân loại, thu gom và xử lý
rác thải. Cung cấp những thông tin và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức
của người dân trong việc bảo vệ môi trường.
Đề tài mang tính chất thăm dò nhận thức và thái độ của người dân về vấn đề ô nhiễm
môi trường thông qua việc phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và qua
công tác xử lý rác thải sinh hoạt.
Đề tài cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho những ai muốn tìm hiểu vấn đề này sâu
hơn và cho các sinh viên khoá sau.
Qua đề tài nhóm tác giả cũng đề ra những biện pháp giúp địa phương tham khảo
trong việc quản lý và hướng dẫn người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác
thải.Và điều quan trọng nhất là thông qua đề tài này nhóm tác giả có thêm được nhiều
kinh nghiệm cho mình để phục vụ cho các cuộc nghiên cứu sau.
Qua đó cũng đề xuất một số khuyến nghị để địa phương tạo điều kiện và cung cấp
một số kiến thức về môi trường giúp cho người dân nâng cao nhận thức, có trách
nhiệm với môi trường qua những hành động cụ thể.
1.8. Kết cấu của đề tài
Đề tài gồm 3 phần: mở đầu, nội dung và kết luận.
Phần mở đầu, bao gồm các nội dung: Lý do chọn đề tài, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên
cứu, đối tượng – khách thể và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa
lý luận và ý nghĩa thực tiễn.
Phần nội dung chính gồm 5 chương, có kết cấu như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương này có 4 mục. Nội dung của chương này: Tổng
quan nghiên cứu, cách tiếp cận, các khái niệm, mô hình khung phân tích và các giả
thuyết.
19
Chương 2: Thực trạng việc phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt của người dân
phường Phú Thọ - Thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương. Chương này có 2 mục bao
gồm các nội dung: Thực trạng việc phân loại rác thải sinh hoạt của người dân phường
Phú Thọ; Thực trạng việc xử lý rác thải sinh hoạt của người dân phường Phú Thọ.
Chương 3: Nhận thức, thái độ của người dân phường Phú Thọ trong việc phân loại,
thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.
Chương 4: Vai trò của các cơ quan quản lý trong việc hướng dẫn và quản lý người
dân phân loại, thu gom và xử lý rác. Chương này có 4 mục bao gồm các nội dung:
Tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý; Các chương trình vận
động sự tham gia của người dân; Sự tham gia của người dân phường Phú Thọ trong
các chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương; Hướng
dẫn và giám sát của các cơ quan quản lý.
Chương 5: Giải pháp.
Phần Kết luận và khuyến nghị.
Ngoài 3 phần chính đề tài có thêm các phần phụ như danh mục các bảng biểu và phần
phụ lục (các công cụ thu thập thông tin và hình ảnh minh họa)
20
PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
21
Chương 1: Cơ sở lý luận:
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1 Về lĩnh vực môi trường
1.1.2 Về lĩnh vực thu gom, phân loại và xử lý rác thải
1.2 . Lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu
1.2.1 Lý thuyết hành động xã hội
1.2.2 Lý thuyết lối sống
1.2.3 Lý thuyết kiểm soát xã hội
1.3. Các khái niệm
1.3.1/ Nhận thức
1.3.2/ Thái độ
1.3.3/ Ý thức
1.3.4/ Hành vi
1.3.5/ Đô thị
1.3.6/ Môi trường
1.3.7/ Ô nhiễm Môi trường
22
1.3.7.1/ Ô nhiễm không khí
1.3.7.2/ Ô nhiễm môi trường đất
1.3.7.3/ Ô nhiễm nước
1.3.8/ Rác thải( chất thải)
1.3.9/ Quản lý rác thải
1.3.10/Vệ sinh
1.3.11/Tiêu chuẩn môi trường
1.3.12/Vi phạm tiêu chuẩn môi trường
1.3.13/Quản lí môi trường
1.4. Mô hình khung phân tích và Giả thuyết nghiên cứu.
1.4.1 Mô hình khung phân tích.
1.4.2 Giả thuyết nghiên cứu.
23
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1.Về lĩnh vực môi trường:
Trong những năm vừa qua, môi trường luôn là vấn đề được nhiều cá nhân, tổ
chức quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu; nhiều cuộc hội thảo và nhiều công trình khoa
học được công bố. Cho đến thời điểm này có thể kể một số công trình sau:
Tác giả Nguyễn Thị Phương, Khoa Phụ nữ học đại học mở TPHCM.khoá 3
năm 1994-1998, trong đề tài “Môi trường TP Quy Nhơn và các hoạt động bảo vệ môi
trường của phụ nữ Quy Nhơn”
Các vấn đề môi trường (báo cáo khoa học tại hội thảo các vấn đề môi trường năm
1982)
Tác giả Lê Văn Khoa trong tác phẩm “Môi Trường và Ô Nhiễm”, Nhà xuất bản
giáo dục, năm 1995.
Tác phẩm “Ô nhiễm môi trường - sự cảnh báo”, Nhà xuất bản phụ nữ.
24
Tác giả Hoàng Hưng và tác giả Nguyễn Thị Kim Loan trong tác phẩm “Con
người Môi trường”, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
1.1.2. Về lĩnh vực thu gom, phân loại và xử lý rác thải:
Tác giả Đinh Xuân Thắng, Viện Môi Trường và Tài Nguyên thuộc trường Đại
học Quốc gia TP.HCM với đề tài “Dự án thu gom, phân loại và xử lý chất rắn tại
nguồn”. Đề tài được thực hiện tại hai địa bàn : Phường 3, Thị xã Bến Tre và xã Tân
Trạch, huyện Châu Thành. Trong đề tài, tác giả đã đánh giá hiện trạng phân loại, thu
gom chất thải rắn trên 2 địa bàn nghiên cứu, cho thấy rằng tình trạng ô nhiễm do rác
thải sinh hoạt còn nhiều phức tạp, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. Nhưng
chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu, nhất là ở những khu vực đông dân cư, chợ, thị trấn.
Việc thu gom, phân loại, xử lý chất rắn tại nguồn còn nhiều bất cập, khó khăn do ý
thức người dân còn thấp, kinh phí đầu tư còn ít. Thông qua phương pháp nghiên cứu
lý thuyết thu thập thông tin, dự báo, tham khảo ý kiến các chuyên gia kết hợp với
phương pháp nghiên cứu thực nghiệm như tìm hiểu thực địa, tham vấn cộng đồng,
liên doanh, liên kết tập hợp lực lượng và phân tích tổng hợp, xử lý số liệu. Đồng thời,
đề xuất 3 mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác sinh hoạt tại nguồn; xử lý chất thải
rắn tối ưu cho cấp thị xã, cấp huyện, cơ sở y tế và mô hình thu gom, ủ rác thành phân
hữu cơ cho hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong đó tác giả nhấn mạnh biện
pháp nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường.
ThS. Hoàng Thị Kim Chi cùng nhóm tác giả: KS. Đào Thị Hồng Hoa, Ths.
Trần Phi Hùng, Ths.Võ Thị Thanh Hương, CN.Trần Nhật Nguyên, Ths.Lê Văn
Thành, CN. Nguyễn Thị Tường Vân trong đề tài “Các hình thức thu gom rác sinh
hoạt trên địa bàn TP.HCM – thực trạng và các đề xuất bổ sung”. Qua đề tài nhóm tác
giả đưa ra các mặt tích cực và hạn chế của các hình thức thu gom rác tại địa bàn
TP.HCM, cụ thể là: Mức độ thu gom rác thải còn rất hạn chế, khả năng thu gom rác
thải của một số đơn vị có thể bị thu hẹp do việc thực hiện sắp xếp lại theo hướng cổ
25
phần hóa trong thời gian tới; Số lượng hợp tác xã thu gom rác đã hình thành còn rất
ít; Phần lớn phương tiện thu gom rác không đạt yêu cầu vệ sinh; Công tác kiểm tra
giám sát xử lý các vi phạm về vệ sinh môi trường, đặc biệt là các vi phạm của người
dân và lực lượng thu gom rác chưa được quan tâm đúng mực, việc quản lý thu gom
rác còn mang nặng biện pháp hành chính, chưa chú ý đến quyền lợi của người lao
động nên kết quả mang lại còn nhiều hạn chế…Đồng thời đề xuất một số mô hình tổ
chức và cơ chế chính sách phù hợp để quản lý thu gom rác sinh hoạt.
Tác giả Bàng Anh Tuấn trong đề tài “Sự tham gia của lực lượng thu gom rác
dân lập và hệ thống quản lí rác thải ở Tp.HCM”, năm 2002. Bằng phương pháp
phương pháp quan sát, nghiên cứu tư liệu, báo cáo, phân tích tổng hợp. Nghiên cứu
này đã tập trung vào các điểm chính sau: Những thuận lợi và khó khăn của hệ thống
thu gom rác dân lập, quá trình tổ chức thu gom rác dân lập tại một số quận, phường ở
Tp.HCM, cải thiện điều kiện việc làm và sức khoẻ của lực lượng thu gom rác dân lập.
Xử lý thành phần hữu cơ của rác sinh hoạt theo hướng sản xuất phân loại.
Tác giả Đỗ Xuân Biên trong đề tài“ Tìm hiểu hệ thống thu gom rác dân lập và
vấn đề tái tổ chức lực lượng thu gom rác tại Tp.HCM ”, luận văn tốt nghiệp năm
2000, Sinh viên khoa Địa lí chuyên ngành Môi trường, Trường Đại học KH - XH và
Nhân Văn. Trong đề tài tác giả đã dùng phương pháp quan sát thực tế, phỏng vấn lực
lượng thu gom rác thải và một số vấn đề liên quan. Thông qua các phương pháp,
nghiên cứu này đã nêu lên được thực trạng của hệ thống quản lý rác thải tại Tp.HCM,
trong đó có phần nghiên cứu về nhận thức, thái độ của người dân. Nhưng do đây là
luận văn tốt nghiệp chuyên ngành môi trường nên tác giả quan tâm đến lĩnh vực môi
trường và đi sâu vào nghiên cứu các mảng rác thải và hệ thống quản lý rác thải tại
Tp.HCM nói chung. Đồng thời tác giả cũng tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến
nhận thức, thái độ của người dân trong việc xử lý và phân loại rác thải tại Tp.HCM.
26
Tuy nhiên luận văn chỉ đi nghiên cứu một cách sơ bộ và khái quát chứ không mang
tính chất đi sâu vào thực tế.
Tác giả Hà Thị An “Tìm hiểu về hệ thống thu gom rác dân lập và việc thể chế
hoá lực lượng này” - luận văn tốt nghiệp cử nhân xã hội học, khoa xã hội học trường
đại học Mở bán công, 2004 tại quận 12 Tp.HCM. Ở đề tài này, Tác giả dùng phương
pháp định tính và định lượng : thu thập thông tin, số liệu cụ thể chính xác, có những
buổi tiếp xúc, quan sát, phỏng vấn (bán cơ cấu và không cơ cấu) để hiểu được quan
niệm và thái độ vủa các đối tượng nhằm tìm hiểu và đánh giá thực trạng hệ thống thu
gom rác thải tại Tp.HCM. Tìm hiểu các mặt hoạt động của lực lượng thu gom rác, vai
trò và những khó khăn của lực lượng này. Tìm hiểu đánh giá về vấn đề thể chế hoá
lực lượng thu gom rác thải dân lập: Cụ thể là nghiên cứu tình hình thực hiện nghị
quyết, nghiệp đoàn công nhân vệ sinh dân lập, định hướng để lực lượng thu gom rác
thải hoạt động có tổ chức, có tư cách pháp nhân. Ngoài ra, đề tài còn đề cập đến vấn
đề nhận thức của người dân và vai trò của họ trong việc xây dựng và bảo vệ một môi
trường sạch đẹp nhưng cũng chỉ là đóng góp một phần nhỏ trong việc nâng cao nhận
thức của người dân hoặc là chỉ mới đứng trên khía cạnh xã hội mà chưa đi sâu vào
thực tế. Vì vậy mà nhóm tác giả nghiên cứu đề tài này muốn thử nghiên cứu đi sâu
hơn vào thực tế trong quá trình thể hiện nhận thức và thái độ của người dân trong
việc phân loại và xử lý rác thải.
Tác giả Tăng Thị Chính trong đề tài “Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt nông
thôn tại Hà Tây”, Viện công nghệ môi trường, Viện KH&CN Việt Nam.
Trong đề tài, tác giả đề xuất mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Kim Chung,
tỉnh Hà Tây, bằng phương pháp đồng tham gia, tác giả kết hợp với chính quyền địa
phương tuyên truyền, vận động cho người dân từ khâu phân loại, bỏ rác vào thùng
đến thói quen đổ rác như ở các thành phố và đóng góp kinh phí xây dựng trạm xử lý
27
rác cho nông thôn theo quy trình công nghệ của các nhà khoa học Viện Khoa Học và
Công Nghệ Việt Nam.
Tác giả Vũ Thế Long trong bài viết “ Về tập quán xử lý rác thải sinh hoạt
người Việt”, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, trên trang
PCDA.ORG.VN, cho rằng tại xã hội nông thôn truyền thống rác thải sinh hoạt được
người dân xử lý bằng cách tận dụng tối đa vào sinh hoạt hằng ngày, cụ thể như:
Thức ăn thừa thì cho gia súc gia cầm, rác thực vật ủ phân bón cho cây, chai lọ, vỏ đồ
hộp như lon sữa bò tận dụng làm đồ đong, gáo múc…Người Việt vốn có một tập
quán xử lý rác hợp lý, tiết kiệm giữ môi trường sạch sẽ, phân loại và tìm cách tái sử
dụng rác một cách hợp lý. Cùng với sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa
nhanh, nảy sinh ra những mâu thuẫn cần giải quyết giữa lối sống nông nghiệp chuyển
sang lối sống công nghiệp, giữa lối sống trong môi trường thành thị và lối sống trong
môi trường nông thôn. Việc thu gom rác hợp lý và sự tự giác tham gia của cộng đồng
trong các khâu thải rác và thu gom rác là những vấn đề cần đặt ra cho tất cả mọi hệ
thống xã hội ở mọi nơi trong cả nước.
Ngoài ra, nhóm tác giả cũng đã tìm được một đề tài nghiên cứu một cách khá
cụ thể về nhận thức của cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường:
TS. Nguyễn Văn Đúng trong đề tài “ Giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng
trong việc bảo vệ môi trường”, liên hiệp các khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp.
Tham luận tại “Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu Khoa học Xã hội Nam Bộ
2008”. Đề tài đưa ra tình trạng ô nhiễm môi trường do khâu xử lý rác thải chưa hợp
lý của cơ quan phụ trách. Hầu hết rác được thu gom về đều được mang ra các bãi rác
lộ thiên, không được quy hoạch thiết kế hợp vệ sinh gây ô nhiễm môi trường làm ảnh
hưởng đến sức khỏe người dân. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích tài liệu;
Phương pháp nghiên cứu tổng hợp, liên ngành; Phỏng vấn theo phiếu khảo sát đã
soạn sẵn, với số lượng mẫu 3050 phiếu tại phường 1 và 2 thành phố Cao Lãnh và xử
28
lý thông tin bằng phần mềm Microsoft Excel, tác giả đã đưa ra những kết quả định
lượng nhằm đánh giá sự quan tâm của người dân Tp.Cao Lãnh đối với vấn đề môi
trường, đồng thời đề xuất những giải pháp nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của
người dân nơi đây.
Nhìn chung, các đề tài trên đã đi sâu vào nghiên cứu, tập trung vào các hoạt
động, chính sách liên quan đến lực lượng thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt, đồng
thời đã phần nào đề cập đến nhận thức của người dân trong việc phân loại thu gom và
xử lý rác thải hàng ngày. Tuy nhiên các đề tài trên chỉ đi sâu vào nghiên cứu về lực
lượng thu gom rác, các chính sách thể chế hoá hay môi trường xanh đô thị nên đóng
góp của các đề tài về nghiên cứu nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô
nhiễm môi trường chỉ ở mức độ tổng quát và sơ bộ.
Như vậy trong nghiên cứu này nhóm tác giả sẽ kế thừa những thành quả khoa
học từ các cuộc nghiên cứu trước; Đồng thời trong nghiên cứu sẽ cố gắng đi sâu vào
thực trạng thái độ, nhận thức và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường hiện
nay với các phương pháp và cách tiếp cận lý thuyết khác hơn.
1.2. Lý thuyết áp dụng:
Đề tài nghiên cứu áp dụng 3 lý thuyết: Lý thuyết hành động xã hội; Lý thuyết lối
sống và lý thuyết kiểm soát xã hội.
1.2.1 Lý thuyết hành động xã hội :
Hành động xã hội mà chủ thể gắn cho ý nghĩa chủ quan nhất định. Trong hành
động xã hội bao giờ cũng phải có sự tham gia của ý thức, mà theo M.Werber đó là ý
nghĩa chủ quan và sự định hướng mục đích.
Khởi điểm của hành động xã hội là nhu cầu và lợi ích cá nhân, đó là những động cơ
thúc đẩy hành động hay nói cách khác mọi người hành động đều có mục đích.
29
Sự tác động của môi trường, hoàn cảnh tới hành động tùy theo hoàn cảnh hoạt
động mà các chủ thể hành động sẽ lựa chọn phương án tối ưu nhất đối với mình.
Sơ đồ thể hiện:


Hoàn cảnh
Nhu cầu Động cơ Chủ thể Phương Mục
tiện đích
công cụ
Lý thuyết này cho rằng ở xã hội phát triển, hành động của con người sẽ tuân theo
hành động hợp lý về giá trị và hợp lý về mục đích, thay vì hành động theo truyền
thống hay theo cảm xúc.
Lý thuyết hành động xã hội thể hiện, một người dân bỏ rác ra khỏi nhà mình
mà không quan tâm bỏ có đúng nơi quy định hay không với những suy nghĩ chỉ cần
trong nhà sạch sẽ và không có rác là được nhưng gia đình họ vẫn có thể bị ô nhiễm
bởi mùi hôi thối từ rác thải họ bỏ không đúng nơi quy định bay vào nhà và làm cho
gia đình họ cũng phải chịu ô nhiễm. Hay đó là một hành động tuân theo khi thấy mọi
người xung quanh ai cũng vứt rác bừa bãi, không đúng nơi quy định hay không bao
giờ phân loại rác thì họ không bao giờ tự mình thực hiện mà làm theo đám đông.
Qua lý thuyết hành động xã hội cho ta biết được để giảm bớt những hậu quả
không chủ định thì cần tăng cường hiểu biết về bản thân đồng thời cần phải biết chú ý
30
hơn về hoàn cảnh, điều kiện, môi trường hành động, chỉ có như vậy chúng ta mối
giảm bớt được tính duy ý chí trong hành động người dân nhờ đó sẽ tăng cường sự
phù hợp giữa chủ thể hoan cảnh và hoàn cảnh và hoàn cảnh trên thực tế.
Từ lý thuyết và thực tế là Thị xã Thủ Dầu Một là một đô thị đang phát triển về
nhiều mặt kinh tế, văn hóa và xã hội… nhóm đưa ra giả thuyết người dân trong phạm
vi nghiên cứu sẽ thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường để đàm bảo mục đích của họ
(một đời sống khỏe mạnh, sạch sẽ) và hợp với giá trị của họ, tức hợp với địa vị xã hội
mà họ đang có.
1.2.2 Lý thuyết lối sống :
Lối sống là một khái niệm có tính đồng bộ và tổng hợp. Nó gồm quan hệ kinh
tế, xã hội, tư tưởng, tâm lý, đạo đức, văn hóa và quan hệ khác, đặc trưng sinh học của
họ trong những điều kiện của một hình thái kinh tế xã hội nhất định (theo PGS. Lê
Như Hoa)
Lối sống được qui định bởi các điều kiện khách quan và chủ quan.
Điều kiện khách quan: Điều kiện kinh tế xã hội, chính trị xã hội, tư tưởng và văn
hóa, điều kiện về nhân khẩu, điều kiện về sinh thái.
Lối sống là phương thức hoạt động của con người bao gồm: Nếp sống, thói quen,
phong tục, tập quán, cách sống, cách làm, cách ăn, cách mặc, cách ở, cách sinh hoạt...
Điều kiện chủ quan: Điều kiện tâm lý xã hội, tình trạng chung của ý thức con người,
thái độ của họ đối với môi trường xung quanh trực tiếp.
Hoạt động sống của con người là tổng thể các khối cơ bản: Lao động, sinh
hoạt, văn hóa xã hội, chính trị xã hội. Khi xem xét một mảng trong tổng thể các khối
cơ bản thì không thể bỏ qua các khối khác. Bởi vì, giữa các khối có một mối liên hệ
chặt chẽ với nhau, chúng chịu sự tác động qua lại lẫn nhau, bổ sung và hoàn thiện cho
nhau.
31
Khi tìm hiểu các hoạt động về vệ sinh môi trường trong phạm vi nghiên cứu
của đề tài, thì cần xem xét các hoạt động sống khác có liên quan. Đồng thời, phân
tích các điều kiện khách quan, chủ quan để thấy được vì sao người dân có nhận thức,
thái độ và hành vi như vậy trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt
đảm bảo vệ sinh môi trường.
1.2.3 Lý thuyết kiểm soát xã hội
Kiểm soát xã hội có thể là sự bố trí chuẩn mực, các giá trị cùng những chế tài
ép buộc việc thực hiện chúng. Sự kiểm soát sẽ quy định hành vi của cá nhân, các
nhóm vào các chuẩn mực đã được xã hội thừa nhận là đúng, cần phải làm theo để
đảm bảo xã hội luôn phát triển và bền vững.
Áp dụng lý thuyết này thể hiện việc áp dụng các hệ thống chính sách của nhà
nước cho người dân về vấn đề phân loại, thu gom và xử lý rác thải nhằm đảm bảo vệ
sinh môi trường. Bằng sự thuyết phục và áp dụng các chế tài như mức hình phạt về
hành chính để nâng cao nhận thức của người dân và đẩy những hành động lệch lạc
vào khuôn mẫu, đồng thời giúp xem xét việc thực hiện chính sách của nhà nước đã
hợp lý và hiệu quả chưa để góp phần bổ sung chính sách .
1.3. Các khái niệm :
1.3.1/ Nhận thức:
- Theo Từ điển Tiếng Việt Phổ Thông, viện Ngôn ngữ học, NXB Tp.HCM của TS.
Chu Bích Thu, PGS.TS Nguyễn Ngọc Trâm, TS Nguyễn Thị Thanh Nga, TS Nguyễn
Thúy Khanh,TS Phạm Hùng Việt)
Nhận thức:
1. (danh từ) Quá trình và kết quả phản ánh và tái hiện hiện thực vào trong tư duy, quá
trình con người nhận biết, hiểu biết thế giới khách quan hoặc kết quả của quá trình đó
2. (động từ) Nhận ra và biết được.
32
- Theo sách Tâm lý học đại cương, Khoa Giáo dục học, Trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn:
Nhận thức: Nhờ hoạt động nhận thức mà con người phản ánh hiện thực xung quanh
ta và các hiện thực của bản thân ta, trên cơ sở đó con người tỏ thái độ tình cảm và
hành động. Trong việc nhận thức thế giới, con người có thể đạt tới mức độ nhận thức
khác nhau, từ thấp đến cao từ đơn giản đến phức tạp.
1.3.2/ Thái độ:
- Theo Từ điển Tiếng Việt Phổ Thông, viện Ngôn ngữ học, NXB Tp.HCM của TS.
Chu Bích Thu, PGS TS Nguyễn Ngọc Trâm, TS Nguyễn Thị Thanh Nga, TS Nguyễn
Thúy Khanh,TS Phạm Hùng Việt)
Thái độ: (danh từ)
1. Tổng thể nói chung những biểu hiện ra bên ngoài (bằng nét mặt, cử chỉ, hành động,
lời nói) của ý nghĩ, tình cảm của người nói đối với người hoặc việc.
2. Cách nghĩ, cách nhìn và cách hành động theo một hướng nào đó trước một vấn đề,
một tình hình.
1.3.3/ Ý thức:
- Theo Từ điển Tiếng Việt Phổ Thông, viện Ngôn ngữ học, NXB TP.HCM của TS.
Chu Bích Thu, PGS TS Nguyễn Ngọc Trâm, TS Nguyễn Thị Thanh Nga, TS Nguyễn
Thúy Khanh,TS Phạm Hùng Việt)
Ý thức:
1. Là khả năng của con người phản ánh và tái hiện hiện thực vào trong tư duy.
2. Sự nhận thức trực tiếp, nhất thời về hoạt động tâm lý của bản thân mình, sự hiểu
biết trực tiếp về những việc bản thân mình làm
3. Sự nhận thức đúng đắn, biểu hiện bằng thái độ, hành động cần phải có.
33
1.3.4/ Hành vi:
- Theo Từ điển Tiếng Việt Phổ Thông, viện Ngôn ngữ học, NXB Tp.HCM của TS.
Chu Bích Thu, PGS TS Nguyễn Ngọc Trâm, TS Nguyễn Thị Thanh Nga, TS Nguyễn
Thúy Khanh,TS Phạm Hùng Việt)
Hành vi (danh từ): Toàn bộ nói chung những phản ứng, cách ứng xử, biểu hiện ra
ngoài của một người trong một hoàn cảnh cụ thể nhất định.
1.3.5/ Đô thị:
- Theo nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ Việt
Nam về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị:
Đô thị là khu dân cư tập trung có những đặc điểm sau:
- Về cấp quản lý, đô thị là thành phố, thị xã, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quyết định thành lập;
- Về trình độ phát triển, đô thị phải đạt được những tiêu chuẩn sau:
- Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát
triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc một vùng lãnh thổ như: Vùng liên tỉnh, vùng
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc vùng trong tỉnh, trong thành phố trực
thuộc Trung ương; Vùng huyện hoặc tiểu vùng trong huyện.
- Đối với khu vực nội thành phố, nội thị xã, thị trấn tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tối
thiểu phải đạt 65% tổng số lao động; Cơ Sở Hạ Tầng phục vụ các hoạt động của dân
cư tối thiểu phải đạt 70% mức tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng
quy định cho từng loại đô thị, quy mô dân số ít nhất là 4000 người và mật độ dân số
tối thiểu phải đạt 2000 người/km².
1.3.6/ Môi trường:
Theo luật bảo vệ môi trường đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
khóa IX. Kỳ họp thứ 4 (từ ngày 6 đến 30 – 12 – 1993) định nghĩa khái niệm môi
34
trường như sau: Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo
quan hệ mật thiết với nhau. Bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống sản
xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên. ( Điều 1- Luật bảo vệ môi
trường của Việt Nam )
Môi trường sống của con người theo chức năng được chia thành các loại:
* Môi trường tự nhiên bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hoá học, sinh học,
tồn tại ngoài ý muốn của con người, nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con
người. Đó là ánh sáng mặt trời, núi sông, biển cả, không khí, động, thực vật, đất,
nước... Môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây dựng nhà cửa, trồng
cấy, chăn nuôi, cung cấp cho con người các loại tài nguyên khoáng sản cần cho sản
xuất, tiêu thụ và là nơi chứa đựng các chất thải, cung cấp cho ta cảnh đẹp để giải trí,
làm cho cuộc sống con người thêm phong phú.
* Ngoài ra, người ta còn phân biệt khái niệm môi trường nhân tạo, bao gồm tất cả các
nhân tố do con người tạo nên, làm thành những tiện nghi trong cuộc sống, như ôtô,
máy bay, nhà ở, công sở, các khu vực đô thị, công viên nhân tạo.
Môi trường theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự
sinh sống, sản xuất của con người, như tài nguyên thiên nhiên, không khí đất, nước,
ánh sáng, môi trường xã hội …
1.3.7/ Ô nhiễm Môi trường :
"Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn
môi trường". 1
1.3.7.1/ Ô nhiễm không khí:
1
Theo luật bảo vệ môi trường đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa
IX. Kì họp thứ 4 từ ngày 6 đến 30 /12 /1993 (Theo Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Kim Loan,
sách “Con người và môi trường”, Nhà Xuất Bản Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí
Minh, 2005)35
“Ô nhiễm không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong
thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây ra sự toả mùi, có mùi
khó chịu, giảm tầm nhìn xa (do bụi)". 2
1.3.7.2/ Ô nhiễm môi trường đất :
"Ô nhiễm môi trường đất được xem là tất cả các hiện tượng làm nhiễm bẩn môi
trường đất bởi các chất ô nhiễm".


Người ta có thể phân loại đất bị ô nhiễm theo các nguồn gốc phát sinh hoặc theo các
tác nhân gây ô nhiễm. Nếu theo nguồn gốc phát sinh có:
- Ô nhiễm đất do các chất thải sinh hoạt.
- Ô nhiễm đất do hoạt động nông nghiệp
- Ô nhiễm đất do chất thải công nghiệp.
1.3.7.3/ Ô nhiễm nước :
Hiến chương Châu Âu về nước đã định nghĩa: "Ô nhiễm nước là sự biến đổi nói
chung do con người đối với chất lượng nước, làm nhiễm bẩn nước và gây nguy hiểm
cho con người, cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi cá, nghỉ ngơi, giải trí, cho động
vật nuôi và các loài hoang dã". Ô nhiễm nước có nguồn gốc tự nhiên: Do mưa, tuyết
tan, gió bão, lũ lụt đưa vào môi trường nước chất thải bẩn, các sinh vật và vi sinh vật
có hại kể cả xác chết của chúng.
Ô nhiễm nước có nguồn gốc nhân tạo: Quá trình thải các chất độc hại chủ yếu dưới
dạng lỏng như các chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vào môi
trường nước.
2
Theo luật bảo vệ môi trường đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa IX.
Kỳ họp thứ 4 thông qua từ ngày 6 đến 30 / 12/ 1993.
36
Theo bản chất các tác nhân gây ô nhiễm, người ta phân ra các loại ô nhiễm nước: Ô
nhiễm vô cơ, hữu cơ, ô nhiễm hoá chất, ô nhiễm sinh học, ô nhiễm bởi các tác nhân
vật lý.
1.3.8/Rác thải

Theo từ điển bách khoa toàn thư:

Rác thải là những chất được loại ra trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất hoặc
trong các hoạt động khác. Có nhiều loại rác thải khác nhau và có nhiều cách phân loại
rác thải như sau:

1.3.8.1/ Phân loại theo nguồn gốc phát sinh, có:

a) Rác thải công nghiệp: Tất cả các loại vật liệu, hoá chất, đồ vật được tạo
thành không theo ý muốn trong các quá trình sản xuất công nghiệp. Rác thải công
nghiệp có thể ở dạng rắn, lỏng, quánh, các loại chất thải nguy hại.

b) Rác thải sinh hoạt: Tất cả các loại chất, vật liệu, đồ vật được tạo ra không
theo ý muốn từ các hoạt động sống của con người như ăn, ở, vui chơi, giải trí, các
loại vật liệu dùng làm túi bao gói, vv.

c) Rác thải bệnh viện: Tất cả các loại rác thải được tạo ra trong các quá trình
chẩn đoán, chữa trị và tiêm chủng miễn dịch cho người và động vật như: Các loại
hộp, kim tiêm, gạc, bông, vật liệu bao gói và các loại mô động vật, vv. Rác thải bệnh
viện thường ở dạng rắn.

d) Rác thải phóng xạ: Các loại chất phóng xạ được tạo ra trong các nhà máy điện
nguyên tử, các quá trình có liên quan đến năng lượng nguyên tử mà con người không
thể kiểm soát được. Chất thải phóng xạ rất nguy hiểm do đặc tính tự phân rã và khó
kiểm soát được của chúng cũng như những ảnh hưởng rất có hại của chúng đối với
sức khoẻ người và vật.

1.3.9. Quản lý rác thải37
Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia:

Quản lý rác thải là hành động thu gom, phân loại và xử lý các loại rác thải của con
người. Hoạt động này nhằm làm giảm các ảnh hưởng xấu của rác vào môi trường và
xã hội.

1.3.10. Vệ sinh:
- Theo Từ điển Tiếng việt phổ Thông, viện Ngôn ngữ học, NXB Tp.HCM của TS
Chu Bích Thu, PGS.TS Nguyễn Ngọc Trâm, TS Nguyễn Thị Thanh Nga, TS Nguyễn
Thúy Khanh, TS Phạm Hùng Việt)
Vệ sinh: 1. (danh từ) Những biện pháp phòng bệnh, giữ gìn và tăng cường sức khỏe.
2. (tính từ) Không chứa chất bẩn hoặc những yếu tố gây hại cho sức khỏe.
1.3.11.Tiêu chuẩn môi trường:
"Tiêu chuẩn môi trường là những chuẩn mức, giới hạn cho phép, được quy định dùng
làm căn cứ để quản lý môi trường". 3
Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi
trường xung quanh, về hàm lượng các chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền quy định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường.
1.3.12. Vi phạm tiêu chuẩn môi trường.
1.3.13. Quản lý môi trường.
Theo Lê Văn Khoa, sách “Khoa học môi trường”, Nhà Xuất Bản Giáo Dục,2000.
3
Theo Luật bảo vệ môi trường đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa IX. Kỳ họp thứ 4 thông qua
từ ngày 6 đến 30/12/1993
38
"Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ
thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền
vững kinh tế xã hội quốc gia".

1.4. Mô hình khung phân tích và các giả thuyết.

1.4.1. Mô hình khung phân tích.


Việc phân loại, thu gom và
xử lý rác thải.
Trình độ
học vấn


Nhận thức, thái độ và Môi trường
Các cơ
hành vi của người dân về
quan
ô nhiễm môi trường
quản lý


Phương
Điều kiện tiện truyền
kinh tế thông
Sức khoẻ, các nguồn
bệnh, mĩ quan…
1.4.2 Giả thuyết nghiên cứu
39
Ý thức của một bộ phận người dân tại phường về việc phân loại và xử lý rác thải
sinh hoạt còn kém.
Công tác quản lý chưa tốt, tuyên truyền về vệ sinh môi trường tại phường chưa
hiệu quả dẫn đến lượng rác thải chưa được thu gom, phân loại và xử lý hiệu quả.
Lượng rác thải không được thu gom sẽ nhiều hơn, gây ô nhiễm môi trường hơn
nếu không có sự can thiệp và giải quyết kịp thời.
40
Chương 2: Thực trạng việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của người
dân phường Phú Thọ - Thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương
2.1 Thực trạng việc phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt của người dân phường Phú Thọ.
2.2 Thực trạng việc xử lý rác thải sinh hoạt của người dân phường Phú Thọ.
2.1 Thực trạng việc phân loại rác thải sinh hoạt.
41
Với một tỉnh đang trong quá trình công nghiệp hóa – đô thị hóa, dân cư ngày càng
đông, việc phân loại chất thải sinh hoạt trong các hộ gia đình ở tỉnh Bình Dương nói chung
và phường Phú Thọ nói riêng hiện nay là hết sức cần thiết.
Việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn mang lại lợi ích rất lớn giúp cho việc
thu gom dễ hơn, tái sử dụng và tái chế lại những loại rác có thể sử dụng được. Phân loại rác
thải tại nguồn sẽ tiết kiệm được ngân sách trong việc thu gom, xử lý, giảm diện tích bãi rác
đồng thời giảm ô nhiễm môi trường không khí, môi trường đất và nước ngầm, việc làm
phân bón hữu cơ sẽ hiệu quả hơn, tiết kiệm nguồn tài nguyên, chi phí khai thác nhiên liệu.
Ngoài ra phân loại rác tại nguồn giúp cho việc quản lý rác tốt hơn, hạn chế sự ô nhiễm môi
trường do rác thải sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường sống.
Kết quả khảo sát về thực trạng phân loại rác thải sinh hoạt của người dân cho thấy,
đây là vấn đề được nhiều người quan tâm, nhưng mức độ quan tâm trong cộng đồng có khác
nhau theo tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và trình độ học vấn …
Bảng 2.1 : Đánh giá tầm quan trọng của việc phân loại rác chia theo nhóm tuổi42
(N = 49)

Nhóm Đánh giá việc phân loại rác thải sinh hoạt Tổng
tuổi
Rất quan Quan Không Khó trả
trọng trọng quan lời
trọng
Nhóm N 3 5 8
tuổi từ Cột % 37,5% 62,5% 100,0%
(20-30)
Nhóm N 6 5 1 12
tuổi từ Cột % 50,0% 41,7% 8,3% 100,0%
(31-40)
Nhóm N 8 7 15
tuổi từ Cột % 53,3% 46,7% 100,0%
(41-50)
Nhóm N 4 3 1 8
tuổi từ Cột % 50,0% 37,5% 12,5% 100,0%
(51-60)
Trên 60 N 2 1 2 5
Cột % 40,0% 20.0% 40,0% 100,0%
Tổng N 23 22 2 2 49
Cột % 46,9% 44,9% 4,1% 4,1% 100,0%
(nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả)

Kết quả nghiên cứu mức độ quan trọng về vấn đề phân loại rác thải được trình bày trong
bảng 2.1. Có đến 45/49 (91,8%) người trả lời cho rằng việc phân loại rác là rất quan trọng
và quan trọng trong khi đó chỉ có 4/49 (8,2%) số người cho rằng là không quan trọng và khó
trả lời . Điều này có thể nhận định rằng người dân trong phường có kiến thức và đã hiểu
được tầm quan trong của việc phân loại rác sinh hoạt.

Nhìn chung sự đánh giá về mức độ quan trọng của việc phân loại rác sinh hoạt trong gia
đình có sự thay đổi theo tuổi tác. Bảng số liệu trên cho thấy trong 27 người thuộc các nhóm
tuổi (31 – 40) và nhóm tuổi (41 – 50) được hỏi có tới 26 người chiếm trên 50% cho rằng
việc phân loại là rất quan trọng và quan trọng, như vậy có thể nói đa số nhóm người ở tuổi
trung niên đều đánh giá việc phân loại là quan trọng và rất quan trọng. Theo nhận định chủ
quan của nhóm tác giả, có thể đây là nhóm tuổi mà công việc của họ đã ổn định hoặc có thể
43
tuổi trẻ với tinh thần cầu tiến, năng động và nhạy cảm đối với những vấn đề đang xảy ra
xung quanh họ, quan tâm đến những vấn đề xảy ra cho môi trường trong tương lai.
Trong khi đó người cao tuổi( trên 60) có 5 người tham gia trả lời thì 3( 6.1%) người cho
rằng việc phân loại là quan trọng và rất quan trọng mặc dù ít năng động, ít tiếp xúc với
những thay đổi trong xã hội hơn nhóm trẻ nhưng qua đánh giá tầm quan trọng của việc phân
loại của người dân trong nhóm tuổi này cho thấy vấn đề phân loại rác sinh hoạt không chỉ
có người trẻ quan tâm mà người cao tuổi cũng rất quan tâm. Chỉ có 2/49 hộ chiếm 4,1% cho
rằng việc phân loại là không quan trọng có thể do tốn thời gian, thiếu dụng cụ để phân loại
hoặc họ cho rằng việc phân loại rác là không cần thiết.
Kết quả nghiên cứu cho thấy đánh giá mức độ quan trọng trong việc phân loại rác sinh hoạt
của người dân chia theo giới tính có sự khác biệt như sau:
Bảng 2.2: Đánh giá tầm quan trọng của việc phân loại rác thải sinh hoạt chia theo giới
tính( N= 49)
Đánh giá việc Giới tính Tổng
phân loại rác Nam Nữ N Tỷ lệ %
N Tỷ lệ % N Tỷ lệ %
Rất quan trọng 12 52.2% 11 42.3% 23 46.9%
44
Quan trọng 9 39.1% 13 50.0% 22 44.9%
Không quan trọng 2 7.7% 2 4.1%
Khó trả lời 2 8.7% 2 4.1%
Tổng 23 100.0% 26 100.0% 49 100.0%
(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả)
Qua bảng số liệu trên cho thấy, có 21/23 nam chiếm 91.3% cho rằng việc phân loại là quan
trọng và rất quan trọng, có 8.7% số nam cho rằng khó trả lời. Trong số những người nữ
tham gia trả lời có 24/26 người chiếm 92.3% cho rằng việc phân loại là rất quan trọng và
quan trọng, số nữ cho rằng không quan trọng chỉ chiếm 7.7%.
So sánh mức độ quan tâm giữa nam và nữ ta thấy được, đa số cả nam và nữ đều đánh giá
tầm quan trọng của việc phân loại rác thải sinh hoạt là rất quan trọng và quan trọng. Điều đó
cho thấy, nam giới đang ngày càng có xu hướng quan tâm đến vấn đề môi trường nói chung
và việc phân loại rác thải sinh hoạt của gia đình nói riêng. Cụ thể là trong số người tham gia
trả lời thì có 2 hộ gia đình là nữ trả lời không quan trọng vấn đề phân loại rác và cũng có 2
hộ tham gia trả lời là nam đánh giá việc phân loại là khó trả lời. Từ phân tích trên nhóm tác
giả có nhận xét, tuy có đôi chút khác biệt trong việc đánh giá mức độ quan trọng của việc
phân loại rác sinh hoạt giữa nam và nữ nhưng nhìn chung đều đánh giá là rất quan trọng và
quan trọng, chỉ một số ít hộ trong những hộ tham gia trả lời tỏ ra không quan tâm đến vấn
đê phân loại mà thôi.
Qua quá trình khảo sát tại địa bàn phường, kết quả cho thấy, việc phân loại rác thải sinh
hoạt tại các hộ gia đình ở phường Phú Thọ hiện nay chưa được thực hiện triệt để thể hiện
qua bảng số liệu từ kết quả khảo sát như sau:
Bảng 2.3: Số hộ dân phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày trước khi xử lý
(N = 49)

Số hộ phân loại rác N Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%)
thải sinh hoạt
Có 22 44,9% 45.8%
Không 24 49,0% 50%
45
Khó trả lời 2 4,1% 4.2%
Tổng 48 98,0% 100%
Số người không trả 1 2,0%
lời
Tổng 49 100,0%

(nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả)

Số liệu trên cho thấy trong tổng số 48/49 hộ gia đình được hỏi trả lời chiếm 98.0% thì có
22/48 hộ chiếm 45.8% trả lời có phân loại rác trước khi được thu gom và xử lý. Trong đó có
đến 24/48 hộ trả lời chiếm 50% cho biết là họ không phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày.
Điều này chứng tỏ rằng: Có một số hộ dân trong phường thường phân loại rác thải sinh hoạt
hàng ngày còn đa số hộ dân thì chưa phân loại. Qua đó cho thấy việc phân loại rác sinh hoạt
của người dân tại địa bàn phường chưa đồng bộ, vẫn còn mang tính tự phát và không triệt
để.

Để làm rõ điều này chúng tôi có phỏng vấn sâu người dân sống tại phường thì nhóm khảo
sát nhận được trả lời như sau:


Hỏi: Chú có thấy người dân địa phương có phân loại rác không ạ?
Đáp:Người dân địa phương không có phân loại rác, thường thì cứ đem vứt đại
ra đường.(PVS người dân)
Như vậy có thể nhận định rằng việc phân loại rác sinh hoạt ở các hộ gia đình tại phường Phú
Thọ chưa được xem trọng. Vấn đề phân loại rác chưa được người dân quan tâm thực hiện.
Theo như khảo sát của nhóm tác giả thì đa số các hộ dân không phân loại rác tại gia đình.
Điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho bộ phận thu gom khi phải thu gom với một lượng rác
thải lớn, lãng phí nguồn rác thải có thể sử dụng để tái chế, nếu nguồn rác thải này được phân
46
loại thì sẽ tiết kiệm được nguồn nguyên liệu để tái chế. Mặt khác khâu xử lý cũng gặp nhiều
khó khăn.
Lợi ích của tái chế là tiết kiệm được nguồn tài nguyên, giảm thiểu được một lượng rác thải
ra môi trường. Ngoài ra, nó còn giảm nhu cầu đất đai cần thiết để chôn lấp rác thải. Vì vậy,
nếu người dân thường xuyên phân loại rác và phân loại đúng cách sẽ đem lại hiệu quả kinh
tế cho xã hội, đồng thời giảm thiểu được nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Khi điều tra về số hộ có biết cách phân loại rác thì nhóm tác giả nhận được kết quả
như sau:
Bảng 2.4: Số hộ có biết cách phân loại rác sinh hoạt
(N = 49)

Số hộ biết cách phân N Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%)
loại rác
Biết 37 75,5% 77.1%
Không biết 11 22,4% 22.9%
Tổng 48 97,9% 100,0%
Số người không trả lời 1 2,1%
Tổng 49 100,0%

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả)
47
Có đến 37/48 hộ tham gia trả lời chiếm 77.1% trả lời có biết cách phân loại rác thải sinh
hoạt. Chứng tỏ, đa số các hộ dân trong khu vực đều biết cách phân loại rác sinh hoạt, có
kiến thức khá tốt trong việc phân loại rác. Tuy nhiên việc thực hiện việc phân loại rác lại
không chỉ phụ thuộc vào kiến thức mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Theo kết
quả khảo sát ở bảng 2.3 cho thấy chỉ có 45,9% số hộ là có phân loại rác và một thực trạng
không thể xem nhẹ là ở phường có đến 22,9% hộ tham gia trả lời cho biết rằng họ không
biết cách phân loại rác.
Điều này phản ánh tình trạng một số hộ dân trong phường không quan tâm nhiều đến việc
phân loại rác sinh hoạt của gia đình mình. Cần nâng cao nhận thức của người dân, quan tâm
hướng dẫn cho người dân biết cách phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình và có những
biện pháp nhằm thay đổi hành vi của họ một khi đã nhận thức được tầm quan trọng của việc
phân loại rác.
Khi được hỏi về người thường xuyên phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày trong gia đình
nhóm tác giả nghiên cứu nhận được kết quả như ở bảng dưới đây:
Bảng 2.3: Người thường xuyên phân loại rác sinh hoạt hàng ngày trong gia đình
(N = 49)

Người thường xuyên phân loại N Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%)
rac sinh hoạt hàng ngày trong
gia đình
Chồng 2 4,1% 8.3%
Vợ 13 26,5% 54.2%
Con 3 6,1% 12.5
Người khác 6 12,2% 25%
48
Tổng số người trả lời 24 49,0% 100,0%
Số người không trả lời 25 51,0%
Tổng số người được hỏi 49 100,0%

(nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả)

Qua bảng số liệu trên cho thấy, có 24 hộ gia đình tham gia trả lời. Trong đó, chiếm 54.2%
hộ cho biết việc phân loại rác sinh hoạt của gia đình thường xuyên là do người vợ làm.
Ngoài ra, một số hộ được hỏi cũng trả lời người chồng 8.3% hộ tham gia trả lời, con 3/24
(12.5%) hộ và người khác 6/24 hộ (25%) tham gia trả lời có tham gia vào việc phân loại rác
của gia đình. Như vậy, tuy số hộ tham gia trả lời câu hỏi này không nhiều nhưng cũng cho
thấy một thực trạng chung là đa số việc phân loại rác sinh hoạt hàng ngày của gia đình là do
người vợ đảm nhận, bên cạnh đó còn có sự tham gia của người chồng và con hoặc người
khác trong gia đình thực hiện việc phân loại cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ.

Nhưng khi so sánh giữa người chồng và người vợ thì cho thấy vợ là người thường xuyên
phân loại hơn là người chồng.

Qua kết quả khảo sát trên nhóm tác giả có một số nhận định sau: Người vợ với chức năng
chăm sóc gia đình và làm những công việc chính trong gia đình như nội trợ, dọn dẹp nhà
cửa nên họ quan tâm đến công tác vệ sinh và làm sạch môi trường cũng như việc phân loại
rác trong gia đình họ hơn là những người chồng.
Việc phân loại rác sinh hoạt ngay trong gia đình rất quan trọng và cần phải thường xuyên
thực hiện, nhưng việc thu gom cũng không kém phần quan trọng vì trong quá trình xử lý có
phân loại nhưng cũng không thể thiếu hoạt động thu gom.
Vì vậy, nhóm đã tiến hành khảo sát đối với vấn đề thu gom rác tại địa bàn phường Phú Thọ
và thu nhận được một số kết quả như sau:
Ngày và giờ thu gom rác tại các Tổ trong các khu phố của phường không thống nhất với
nhau. Ở một số tổ trong phường Phú Thọ, rác thải được thu gom vào hai ngày thứ năm và
chủ nhật hàng tuần, giờ lấy rác khoảng 6g sáng và 17g chiều, bình quân mỗi ngày có khoảng
20 xe của công ty Công trình đô thị đi thu gom, tổng khối lượng rác sinh hoạt các loại được
49
thu gom khoảng 110-120 tấn/ngày, sau đó đưa về bãi trung chuyển Truông Bồng Bông, tại
đây sẽ có 3 xe thường trực để chuyển về bãi rác tập trung của tỉnh ở Chánh Phú Hòa để bàn
giao cho công ty Cấp thoát nước - Môi trường xử lý.
Theo kết quả điều tra của nhóm tác giả thì dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa
bàn phường Phú Thọ trước tháng 9/ 2009 chưa có, Ủy Ban Nhân Dân phường Phú Thọ chỉ
hợp đồng với Công ty Công Trình Xanh Đô Thị đến thu gom trong các khu phố của
phường. Địa phương mới chỉ hình thành và đi vào hoạt động tổ thu gom rác dân lập vào
tháng 9 năm 2009. Trong khi đó nguồn rác thải mà người dân thải ra ngày càng nhiều và
chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.
Để làm rõ hơn vấn đề này nhóm tác giả phỏng vấn một cán bộ môi trường ở phường.
Trả lời câu hỏi của nhóm nghiên cứu cán bộ môi trường cho biết :


Hỏi:Ở địa phương có các tổ chức thu gom rác thải không ạ?
Đáp: Ở địa phương nói chung là nhiều năm nay thì tổ chức này do ủy ban nhân dân thị
xã tổ chức, thông qua phòng quản lý đô thị, có đội rác của công trình đô thị, thì nó đã tổ
chức nhiều năm rồi. Còn ở địa phương mình thì do tốc độ phát triển dân ngày càng
nhiều, đường xá của nhân dân bây giờ phát triển. Như vậy phát triển đô thị về đường
giao thông nông thôn mình, dân cư phát triển, thì hiện nay phường Phú Thọ và các
phường khác của thị xã thì đang hình thành đội thu gom rác, đội quản lý thu gom rác
dân lập của địa phương. Trên cơ sở đó thì tổ chức này sẽ triển khai đến nhân dân, đến
từng khu phố, mỗi khu phố có một tổ lấy rác. Chính cái tổ lấy rác đó mới gom rác đưa về
bãi tập kết rác, đã thống nhất cùng lãnh đạo của ủy ban nhân dân phường. Hiện nay từ
50
tháng 9 là bắt đầu đi vào hoạt động rồi. Mới bắt đầu hoạt động đây thôi, chứ còn trước
đây chưa có sự chỉ đạo chung thì mình phải sử dụng lực lượng thu gom rác của công
trình đô thị.(pvs cán bộ môi trường)
Thông tin trên cho biết, trước đó (trước tháng 9 năm 2009), việc tiến hành hoạt động thu
gom rác tại các hộ dân trong các khu phố của phường Phú Thọ chủ yếu là do đội thu gom
rác của công ty Công trình đô thị đảm nhận thông qua phòng Quản lý đô thị do Ủy ban nhân
dân Thị xã tổ chức. Mãi cho tới tháng 9 vừa qua phường mới hình thành tổ thu gom rác dân
lập trong từng khu phố, để các tổ thu gom đi thu gom và tập trung về bãi tập kết. Việc thành
lập được các đội thu gom rác dân lập của phường tuy có hơi muộn so với tình hình chung và
nhu cầu thu gom rác trong các tổ dân phố của phường hiện nay nhưng cũng đã thể hiện
được một bước tiến mới trong lĩnh vực quản lý và thu gom rác của phường, tạo điều kiện
chủ động hơn trong việc thu gom rác của các hộ dân cư trong từng khu phố.
Những phân tích ở mục 2.1 được tóm tắt như sau:
Vấn đề môi trường đang là mối quan tâm của nhiều người, nhiều lứa tuổi khác nhau. Hầu
hết mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại rác sinh hoạt đối với
việc bảo vệ môi trường, việc phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày được đánh giá ở mức độ
rất quan trọng và quan trọng, đánh giá này không chỉ riêng những người phụ nữ vốn là
những người hay nội trợ, đảm nhận việc chăm sóc gia đình, là những người thường hay trực
tiếp tiếp xúc với nguồn rác sinh hoạt của gia đình. Qua đó cũng cho thấy người nam thể hiện
mối quan tâm của mình đối với vấn đề môi trường không kém người phụ nữ. Tuy việc phân
loại rác thải sinh hoạt phần lớn là do người vợ hoặc là người khác trong gia đình nhưng đa
số người nam tham gia trả lời câu hỏi “đánh giá về tầm quan trọng của việc phân loại rác”,
đều đánh giá là rất quan trọng và quan trọng và qua đó ta cũng có thể thấy được xu hướng
quan tâm của người nam trong gia đình đối với vấn đề môi trường ngày càng gia tăng. Từ
đó sẽ tạo được nhiều thuận lợi trong việc nâng cao nhận thức của người dân đối với vấn đề
51
bảo vệ môi trường sống thông qua việc phân loại và thu gom rác thải sinh hoạt của người
dân và chính quyền địa phương.
2.2 Thực trạng việc xử lý rác thải sinh hoạt
Xử lý rác thải trong sinh hoạt hàng ngày là việc được nhiều người quan tâm hiện
nay. Xử lý rác thải tốt sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường và làm giảm phát sinh các mầm
bệnh, tiết kiệm tài nguyên. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu nên
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ngày càng cao.
Thu gom và xử lý chất thải rắn đã thật sự là nỗi bức xúc của con người. Quy trình
xử lý rác ở Thị xã hiện tại có thể được tóm tắt như sau: Một số được đem đi chôn lấp, một
số tái chế, một số làm phân bón.
Hiện nay chất thải sinh hoạt của người dân chủ yếu được xử lý bằng phương pháp
chôn lấp, đốt tại các bãi chôn lấp, chỉ một phần nhỏ được xử lý bằng phương pháp ủ sinh
học (kết quả nghiên cứu khoa học cấp bộ: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn
hữu cơ bằng phương pháp ủ sinh học phù hợp với điều kiện ở Việt Nam).
Theo thống kê của Sở Tài Nguyên Môi Trường cho biết mỗi ngày trên địa bàn
tỉnh Bình Dương có khoảng 800 tấn chất thải các loại.
Tại Thị xã Thủ Dầu Một, mỗi ngày có chừng 20% lượng rác thải sinh hoạt chưa
được thu gom xử lý, trong số này phần lớn là do người dân tự hủy bằng cách thu gom rồi
đốt tại chỗ.
52
Việc xử lý rác sinh hoạt đối với người dân ở tỉnh Bình Dương nói chung và
phường Phú Thọ nói riêng đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết.
Quá trình xử lý rác thải sinh hoạt của người dân bao gồm các giai đoạn: Phân loại, thu gom
và xử lý. Do đó người dân thường trực tiếp tham gia vào công việc phân loại và thu gom rác
thải của gia đình còn công việc xử lý rác sau khi phân loại và thu gom là nhiệm vụ của
chính quyền và cơ quan có trách nhiệm (công ty Cấp thoát nước – Môi trường). Có thể có
một số hộ sẽ tự chôn hoặc đốt rác trong các khu đất trống hoặc sau vườn của gia đình họ
nhưng không phải hộ dân nào trong phường cũng có thể làm được như vậy và cách xử lý
bằng cách chôn, đốt của một số hộ dân đó thì chưa thể đảm bảo vệ sinh môi trường và
không gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người xung quanh. Vì vậy, vấn đề xử lý
như chôn, đốt, tái chế, làm phân bón chủ yếu là công việc của nhà nước người dân không
thể thực hiện được.
Theo kết quả điều tra ý kiến người dân về tầm quan trọng của việc xử lý rác thải sinh
hoạt cho thấy:
Bảng 2.6: Ý kiến người dân về tầm quan trọng của việc xử lý rác thải sinh hoạt.

( N = 49)

Mức độ N Tỷ lệ (%)
Rất quan trọng 26 53,1%
Quan trọng 18 36,7%
Không quan trọng 2 4,1%
Khó trả lời 2 4,1%
Tổng 48 98,0%
Số người không trả lời 1 2,0%
Tổng 49 100,0%

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả)
53
Trong 48 hộ gia đình tham gia trả lời tại phường Phú Thọ có 44 hộ chiếm 89.8% cho rằng
việc xử lý là rất quan trọng và quan trọng vì người dân cho rằng không ai có một cuộc sống
tốt nếu môi trường bị ô nhiễm.
Điều này cho thấy người dân nơi đây coi việc xử lý rác là rất quan trọng mặc dù công
việc xử lý sau khi đã thu gom và phân loại thì không phải là của người dân mà là của các cơ
quan chức năng và chính quyền. Vì trong thực tế rác thải có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt
động sống của người dân, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, môi trường sinh hoạt hàng
ngày của họ. Trong địa bàn Thị xã Thủ Dầu Một việc xử lý rác thải là do công ty Cấp thoát
nước – Môi trường chịu trách nhiệm. Hiện nay việc xử lý rác của các cơ quan chính quyền
địa phương còn gặp nhiều khó khăn vì khâu phân loại người dân ít khi thực hiện như phân
tích ở trên. Thông thường người dân trong phường chỉ bỏ tất cả các loại rác vào bọc nilon
rồi đem ra nơi bỏ rác và nếu có phân loại thì cũng chỉ phân loại theo hình thức những loại có
thể bán được cho ve chai như chai, lon nhựa và những loại có thể phân hủy dùng để chăm
sóc cây cảnh, tận dụng cho heo ăn như nước thải, rau củ quả dư… Có thể do người dân nghĩ
việc xử lý rác sau khi phân loại và thu gom không thuộc trách nhiệm của họ, mà đây là công
việc của bên lực lượng thu gom rác và chính quyền địa phương.

Qua phỏng vấn một nhân viên vệ sinh môi trường là người tình nguyện thu gom rác của khu
phố nơi chú đang sinh sống, nhóm nghiên cứu thu thập được một số thông tin như sau:

Hỏi: Người ta có kiến thức về phân loại và xử lý rác không chú?
Đáp: Ở đây nói thẳng là chẳng biết đâu, các nhà ở đây chủ yếu là nhà trọ,
chú không có ở đây. Phần công nhân, tứ xứ nơi khác đến ở, người ta không
phân loại, để rác trước nhà. Nếu mà chật quá thì người ta vứt ra đường.
Mình mà không làm khéo thì người ta vứt đầy ra đường. Vận động khéo nói
chủ nhà, có cách thức nói cho người ta đúng ngày mang rác ra thì nó sẽ
giảm đi nhiều. Dạo trước ngày nào cũng như ngày nào, rác vứt đầy ra
đường, lại 2, 3 ngày xe rác mới vào, rác ở ngoài đường mặc kệ nó. Chứ
không có người dọn dẹp thì nó vẫn nằm đó. Hai năm về trước con đường
này, xe máy không đi nổi, rác được vứt đầy đường, chẳng ai nói ai được.
54
Mình không nói chẳng ai làm, người ta nói thấy đường phố sạch có trách
nhiệm thì nó lờ đi chứ như người khác thì nói chung nó trung lập ở đây thì
không ai hốt.(PVS lực lượng thu gom rác)


Theo đánh giá của người được phỏng vấn đa số người dân đều không có kiến thức gì về việc
xử lý rác sinh hoạt. Hơn nữa, tại một số khu vực trong địa bàn phường tập trung nhiều công
nhân sinh sống làm ăn với một không gian sống chật hẹp thì việc vứt rác ra đường là điều
không thể tránh khỏi. Một điều đáng chú ý ở đây là việc vận động đến các chủ nhà không
nên vứt rác thì lượng rác thải vứt ra đường được giảm đáng kể. điều này cho thấy công tác
vận động của chính quyền địa phương đem lại nhiều hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức
và thay đổi hành vi vứt rác bừa bãi ra đường của người dân.
Trong quá trình nghiên cứu nhóm tác giả nhận thấy, công việc xử lý rác thải của các hộ dân
cư chủ yếu là do chính quyền địa phương và các cơ quan có trách nhiệm.
Trong quá trình khảo sát tại địa bàn phường nhóm tác giả nhận thấy, tại một số hộ nằm sâu
trong các con hẻm nhỏ có thể xử lý rác sinh hoạt của gia đình mình như có đất vườn rộng họ
thường tự xử lý nguồn rác bằng cách chôn, đốt…
Bảng dưới đây thể hiện cách thức xử lý rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình
Bảng 2.7: Cách thức xử lý rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình( N = 49)

Cách xử lý rác thải N Tỷ lệ (%)
Để trước nhà công nhân vệ sinh 21 42,9%
đến thu gom
Để vào thùng rác công cộng 24 49,0%
Vứt rác ở gần nhà 1 2,0%
Đào hố chôn, đốt 2 4,1%
Khác 1 2,0%
Tổng 49 100,0%

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả)
55
Kết quả khảo sát 49 hộ gia đình cho thấy đa số người dân bỏ rác vào thùng công
cộng. Có 49,0% hộ tham gia trả lời để vào thùng rác công cộng, 42,9% hộ cho biết họ để rác
trước nhà công nhân vệ sinh đến thu gom, chỉ có 2/49 hộ chiếm 4,1% cho biết họ có đào hố
để chôn và đốt.

Theo quan sát của nhóm tác giả, các thùng rác công cộng thường để cho những người
qua đường bỏ vào, rác của các hộ dân thì đã có các lực lượng dến thu gom.

Qua quan sát, nhóm tác giả nhận thấy đa số các hộ gia đình bỏ rác vào thùng công
cộng là những hộ sống gần các con đường có phân bổ thùng rác, nhưng tất cả các hộ này
đều phải trả tiền phí thu gom rác. Còn những hộ đào hố để chôn và đốt thì thường là những
hộ sống ở trong các con hẻm có khu đất rộng, đây thường là những hộ nằm sâu trong các
con hẻm nhỏ của các khu phố và lực lượng thu gom không tới thu gom rác thải của họ nên
các hộ này cũng chưa phải đóng tiền phí thu gom rác, việc đóng tiền phí thu gom rác chỉ
mới phải thực hiện từ đầu tháng 9 vừa qua khi lực lượng thu gom rác dân lập được thành lập
và đã đi vào hoạt động.

Chôn và đốt là hai phương pháp truyền thống. Cách xử lý này tuy làm giảm lượng rác thải
có trong môi trường, các chất thải sau khi chôn lấp sẽ thối rữa mục nát trong một thời gian
ngắn, nhưng những chất vô cơ như bịch nilon, thuỷ tinh, nhựa, sắt…vv hàng chục năm cũng
khó phân huỷ hết, nó sẽ là nguyên nhân phát sinh các mầm bệnh.

Trong một nguồn thải có thể có một hay nhiều chất thải rắn khác nhau. Tuy nhiên
chất thải ở các hộ gia đình chủ yếu bao gồm: Thực phẩm thừa không ăn được sinh ra trong
khâu chuẩn bị, dự trữ, nấu ăn… Đặc điểm quan trọng của các loại chất thải này là phân huỷ
nhanh trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Quá trình phân huỷ thường gây ra mùi hôi thối khó
chịu. Ngoài ra còn có chất thải cháy như giấy, bìa nhựa, vải, cao su, gỗ…Và chất thải không
cháy như thuỷ tinh, vỏ hộp kim loại…đây là những chất thải rất khó phân huỷ.
Các loại chất thải có thể đốt cháy sẽ làm giảm lượng rác thải thải ra môi trường
nhưng cũng có mặt còn tồn tại. Các loại rác sau khi đốt sẽ sinh ra khói bụi độc hại, những
chất độc hại sẽ làm ô nhiễm bầu không khí và có thể gây ra các loại bệnh cho con người.
56
Số hộ thực hiện theo cách này rất ít. Cả hai cách làm này nếu không đúng quy định
và hợp lý đều góp phần làm ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hơn. Do đó công việc
chính của người dân để đóng góp vào việc bảo vệ môi trường là chỉ nên tham gia vào việc
thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt cách hợp lý. Còn việc xử lý rác thải thì nên để các cơ
quan có trách nhiệm tiến hành như vậy sẽ giảm được nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sống
và không gây hại cho sức khỏe của người dân.
Để làm rõ hơn điều này nhóm tác giả có phỏng vấn một người đang sinh sống tại phường:
Hỏi: Chú có thấy người ta đốt rác rác nhiều không ạ?
Đáp: Rác thì người ta chỉ đem đi bỏ chứ không xử lý. Tại vì mình cấm
không cho đốt. Tại vì các hộ gia đình có nhiều hộ người ta đất rộng mình
nói người ta đốt ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, người
ta đốt cháy lên bốc mùi trẻ em hít phải sẽ gây ra nhiều bệnh khác nhau như
các cháu biết đấy cứ đi chợ một món hàng là một cái bịch ni lông, người dân
ý thức là không có đốt, người ta tự đem cho xe hốt.(PVS người dân)
Hỏi: Người dân thường hay đổ rác ở đâu nhất ạ?
Đáp:Thường thì tập trung ra các đầu hẻm, hoặc là tập trung trong một địa
điểm thường hay đổ, nhưng đa số thường tập trung ở các đầu hẻm.(PVS
người dân)
Khi hỏi người dân về cách xử lý rác thải sinh hoạt của chính quyền địa phương thì
đa số người dân trả lời là không biết.
57
Bảng 2.8: Chính quyền địa phương xử lý rác sau khi thu gom bằng cách (N= 49)

Địa phương xử lý rác N Tỷ lệ (%)
sau khi thu gom
Chôn rác 6 12,2%
Đốt 8 16,3%
Tái chế 4 8,2%
Không biết 31 63,4%
Tổng 49 100,0%

(Nguồn: kết quả khảo sát của nhóm tác giả)
Kết quả khảo sát của nhóm tác giả cho thấy đa số người dân không biết chính quyền
địa phương xử lý rác như thế nào. Trong tổng số 49 hộ chiếm 100% có tới 31 hộ chiếm
63,4% trả lời là không biết, chỉ có một số hộ biết địa phương xử lý bằng cách chôn đốt hoặc
tái chế. Việc xử lý rác của chính quyền địa phương là kết hợp các hình thức chôn, đốt, tái
chế…chứ không phải sử dụng riêng biệt một hình thức xử lý nhất định nào, có loại rác có
thể tái chế được thì tận dụng để tái chế nhưng cũng có những loại rác phải dùng biện pháp
khác như: Chôn hoặc đốt... Điều này nói lên rằng người dân ít chú ý đến việc xử lý rác của
địa phương mà họ chỉ quan tâm đến việc làm cho gia đình mình hết rác còn rác sau khi đem
đi bỏ, chính quyền địa phương sẽ làm gì với nó thì họ không quan tâm, không biết?
Tuy nhiên khi hỏi một số cán bộ địa phương rằng: Rác sau khi được thu gom sẽ xử lý
như thế nào? Và đem đi đâu để xử lý? Thì họ cho biết: Địa phương có hợp đồng với công ty
Công trình xanh đô thị để thu gom còn đem đi đâu để xử lý thì họ cũng không biết.
Có thể nói rằng vấn đề xử lý rác trên địa bàn phường Phú Thọ hiện nay đang ngày
càng trở thành mối lo ngại cho các hộ dân. Dân số hiện nay lại đang ngày càng gia tăng
nhanh chóng và kéo theo đó lượng thải cũng sẽ ngày càng nhiều sẽ tác động ngược trở lại
làm cho môi trường sống của con người bị đe doạ. Hiện nay, tình trạng xử lý rác thải sinh
hoạt ở phường cũng đang gặp nhiều khó khăn do chưa có bãi chứa rác, không có các điểm
trung chuyển rác.
58
Theo đánh giá của nhiều người dân trong phường thì công tác xử lý rác của các hộ
dân trong địa bàn sinh sống là chưa được tốt.
Bảng 2.9.: Ý kiến của người dân về cách xử lý rác hiện nay.
(N= 49)

Mức độ N Tỷ lệ (%)
Rất tốt 4 8,2%
Tốt 18 36,7%
Chưa tốt 24 49,0%
Khó trả lời 3 6,1%
Tổng 49 100,0%

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả)

Khảo sát 49 hộ gia đình. Những người biết người dân trong phường mình xử lý rác như thế
nào? thì có 44.9% cho rằng việc xử lý rác hiện nay là rất tôt và tốt. Có tới 55.1% số hộ cho
rằng chưa tốt và khó trả lời. Kết quả khảo sát đưa ra một thực trạng là người dân rất quan
tâm đến việc phân loại rác nhưng việc thực hiện xử lý rác thì chưa tốt. Tình hình quản lý
môi trường cũng chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức.
Bảng 2.10: Đánh giá về mức độ xử lý rác của người dân trong phường hiện nay

(N = 49)

Nghề nghiệp N (%) Mức độ Tổng
Rất tốt Tốt Chưa Khó trả
59
tốt lời
Buôn bán, dịch vụ N 3 2 5
Cột % 60,0% 40,0% 100,0%
Cán bộ viên chức nhà N 3 4 12 19
nước Cột % 15,8% 21,1% 63,2% 100,0%
Công nhân N 2 5 1 8
Cột % 25,0% 62,5% 12,5% 100,0%
Tiểu thủ công nghiệp N 1 1 2
Cột % 50,0% 50,0% 100,0%
Về hưu già yếu không làm N 5 1 1 7
việc Cột % 71,4% 14,3% 14,3% 100,0%
Không nghề, không việc N 1 1
Cột % 100,0% 100,0%
Nghề khác N 3 3 1 7
Cột % 42,9% 42,9% 14,3% 100,0%
Tổng N 4 18 24 3 49
Cột % 8,2% 36,7% 49,0% 6,1% 100,0%
(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả)
Kết quả nghiên cứu cho thấy có 44,9% hộ tham gia trả lời cho rằng việc xử lý rác của
địa phương hiện nay là tốt và rất tốt và có 27 người chiếm 55,1% cho biết việc xử lý rác là
chưa tốt và khó trả lời.
Đánh giá thể hiện sự khác nhau trong các nghề nghiệp của người dân. Trong tổng số
100%( 24) hộ trả lời tốt và rất tốt có 29.2% số hộ là cán bộ công nhân viên chức, nghề tự do
bao gồm( buôn bán dịch vụ, thủ công nghiệp, công nhân và nghề khác) chiếm 45.8%, Về
hưu già yếu và không nghề không việc chiếm 25%. Trong khi đó, trong tổng số 27 hộ
(100%) trả lời chưa tốt và khó trả lời thì có 44.4% là cán bộ công nhân viên chức, nghề tự
do chiếm 48.1%, về hưu và không nghề không việc chiếm 7.5%. Kết quả trên cho thấy việc
xử lý rác của địa phương vẫn chưa tốt và nhiều người dân chưa thực sự quan tâm đến việc
xử lý rác của địa phương.
Lượng rác thải chưa được xử lý, hầu hết đều xả vào các kênh rạch hoặc đổ đống ở
đầu các con hẻm, công nhân vệ sinh của công ty Công trình đô thị đến thu gom, “Trong khi
đó số lượng rác thải thì ngày càng gia tăng do quá trình tăng dân số và sự phát triển của nền
kinh tế, GDP tăng 1%, chất thải tăng 3%. Nếu tiếp tục tình trạng này, chúng ta sẽ phải trả
giá rất đắt trong hiện tại cũng như mai sau...” Ý kiến của Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Khoa học60
- Công nghệ và Môi trường (KH-CN &MT). Ngoài việc người dân không ý thức được việc
phân loại, cộng thêm công nghệ xử lý rác lạc hậu, chưa có quy trình xử lý mà chỉ xử lý theo
phương pháp truyền thống là chôn và đốt nên càng gia tăng tình trạng ô nhiễm. Tình trạng
rác thải bỏ ra đường, nơi đất trống vẫn xảy ra. Nguyên nhân một phần do ý thức của người
dân còn kém, mặt khác do công tác quản lý, thu gom và xử lý rác ở địa phương còn thiếu
đồng bộ, triệt để. Lượng rác lớn nhưng thời gian xe đến thu gom khá lâu nên rác chóng đầy
và tràn ra ngoài.

Vì vậy chính quyền địa phương cần phải tuyên truyền, cung cấp những kiến thức cần
thiết về môi trường cho người dân. Tập huấn bài bản về cách xử lý rác để người dân nâng
cao trách nhiệm và có ý thức bảo vệ môi trường hơn, làm cho họ thấy trách nhiệm của mình.
Bởi chính từng người dân, từng hộ gia đình luôn đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ
môi trường. Vì gia đình là tế bào của xã hội, nếu gia đình không biết trân trọng, giữ gìn môi
trường sống xung quanh thì cảnh quan môi trường sẽ dễ dàng bị phá vỡ.

Trong nhiều năm qua, rác thải sinh hoạt do người dân đổ ra đường đã và đang trở
thành nỗi bức xúc, gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù vấn đề này đã được người dân và công
luận nhiều lần lên tiếng, phản ánh nhưng tình trạng trên cứ tồn tại như một sự thách thức...
Rác thải, đặc biệt là nhựa phế liệu, đang trở thành gánh nặng cho xã hội. Ai cũng biết rác là
chất thải, là thứ bỏ đi. Nhưng không phải ai cũng biết, rác thải ngày càng nhiều và là hiểm
hoạ đối đối với con người và nguy hại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ô nhiễm môi
trường từ rác sinh hoạt là vấn đề bức xúc trong giai đoạn công nghiệp hóa, đô thị hóa hiện
nay, từ đó làm thế nào quản lý và xử lý rác sinh hoạt một cách hợp lý, bảo đảm vệ sinh môi
trường, an toàn cho sức khỏe cộng đồng là mục tiêu của các cấp chính quyền. Tuy nhiên, để
bảo đảm hiệu quả công tác quản lý và xử lý rác, cần phải thực hiện đồng bộ từ khâu phân
loại, thu gom, vận chuyển cho đến xử lý rác. Đây là công việc rất khó khăn, cần tuyên
truyền rộng rãi để nhân dân có thể hiểu và thực hiện.
61
62
Chương 3: Nhận thức, thái độ của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý
rác thải sinh hoạt.
3.1. Nhận thức và thái độ của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải
sinh hoạt.
Điều tra việc nhận thức và thái độ của người dân trong việc bảo vệ môi trường là một
việc hết sức phức tạp đòi hỏi người làm điều tra phải khách quan và có những hiểu biết căn
bản về môi trường và các vấn đề của nó. Nhận thức và thái độ là vấn đề khó đo lường, vì
vậy rất khó đưa ra thước đo chính xác. Do đó, nghiên cứu sẽ đánh giá một cách tương đối ở63
từng đối tượng dựa vào các tiêu chí như: Sự quan tâm đến các vấn đề môi trường qua các
phương tiện truyền thông đại chúng, hiệu quả của việc tổ chức và tham gia các hoạt động về
môi trường trong cuộc sống, thái độ của mọi người với các hành vi gây ô nhiễm môi trường
được phân theo trình độ học vấn, nghề nghiệp, giới tính, ý thức bảo vệ môi trường trong
sinh hoạt hàng ngày, đánh giá nhận thức môi trường của những người xung quanh, đánh giá
của cộng đồng về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường hiện nay. Tương ứng với các tiêu
chí, nhóm tác giả tiến hành phân tích đánh giá mức độ nhận thức và thái độ của các đối
tượng được nghiên cứu, so sánh để tìm ra nguyên nhân và giải pháp.
Bảng 3.1: Nguyên nhân bỏ rác và đổ rác không đúng nơi qui định ( N =49)

Nguyên nhân N Tỷ lệ %
Do thói quen 27 55.1
Sợ tốn tiền đổ rác 1 2.0
Giờ lấy rác không hợp lý 3 6.1
Thiếu thùng rác 8 16.3
Do thuận tiện 1 2.0
Làm theo người xung quanh 1 2.0
Do hàng rong, xe ôm thải ra 1 2.0
Khác 5 10.2
Tổng 47 95.9
Không trả lời 2 4.1
Tổng 49 100.0
(Nguồn : Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Từ kết quả khảo sát trên của nhóm tác giả đối với các đối tượng được khảo sát cho thấy:64
Nguyên nhân chủ yếu của việc đổ rác không đúng quy định phần lớn là do thói quen, có 27
hộ trả lời chiếm tỷ lệ cao nhất 55.1% cho thấy được ý thức của người dân về việc vệ sinh
công cộng còn yếu. Nguyên nhân bỏ rác không đúng nơi quy định là do thiếu thùng rác,
trong tổng số 49 hộ được hỏi thì có 8 hộ cho rằng thiếu thùng rác chiếm 16, 3%. Việc bỏ rác
không đúng nơi qui định của người dân địa phương có một phần là do thói quen người dân
và qui định giờ lấy rác chưa được hợp lý.
Bảng 3.2: Nguyên nhân bỏ rác và đổ nước thải không đúng qui định
Theo tiêu chí thu nhập(N = 49)
Thu nhập
1 đến 3 4 đến 6 7 đến 9 Trên 9
Nguyên nhân triệu triệu triệu triệu
Do thói quen 7 10 3
Sợ tốn tiền đổ rác 4 1
Giờ lấy rác không hợp lý 3 3 1
Thiếu thùng rác 4 9 1 1
Do thuận tiện 1 3 2
Làm theo người xung
3 5 3
quanh
Không xử phạt kịp thời 1 1 1 1
Do các công trình đang xây
1
dựng
Do hàng rong xe ôm thải ra 1 2
Rác theo kênh rạch đến từ
1 1
nơi khác
65
Mức xử phạt chưa hợp lý 3
Khác 3 4 2
( Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Bảng 3.2 cho thấy các hộ có thu nhập thấp (1- 3 triệu) và thu nhập cao (trên 9 triệu) ở địa
phương đều cho rằng lý do sợ tốn tiền đổ rác không phải là nguyên nhân chính. Trong khi
đó đa số các hộ cho rằng việc đổ rác không đúng nơi qui định là do thói quen thể hiện: Có
20 hộ trả lời trong đó có 7 hộ thu nhập thấp (1- 3 triệu), 13 hộ thu nhập trung bình (4- 9
triệu). Nhưng những hộ có thu nhập cao nhất (trên 9 triệu) thì không cho rằng thói quen là
nguyên nhân bỏ rác và nước thải không đúng nơi qui định.
Các hộ có thu nhập từ thấp nhất đến cao nhất đều trả lời là thiếu thùng rác. Trong 15 hộ
tham gia trả lời, có 4 hộ thu nhập thấp (1-3 triệu), 10 hộ thu nhập trung bình (4-9 triệu) và 1
hộ thu nhập trên 9 triệu. Như vậy, thiếu thùng rác là một trong những nguyên nhân chính
của việc người dân trong phường bỏ rác và đổ nước thải không đúng nơi qui định.
Qua phỏng vấn sâu một người dân sinh sống tại khu phố 7 nhóm tác giả thu được một số
thông tin đáng chú ý như sau:


Hỏi: Các thùng rác có để đúng nơi quy định không chú?
Đáp: Những thùng có là đúng nơi quy định, những địa điểm đã mất nguyên nhân là do
ve chai lấy mất, tại vì bảo quản là những người gần nhà mình mới bảo quản được. Đâu
có nhân viên nào bảo quản đâu.( PVS Nam – viên chức nhà nước – khu phố 7)


Theo trả lời của người được phỏng vấn, nhóm tác giả được biết tại địa bàn phường thùng rác
công cộng vốn không thiếu và phân bổ đúng nơi quy định. Nguyên nhân của việc thiếu một
số thùng rác tại địa bàn phường hiện nay là do bị mất cắp thường xuyên, một số người thu
lượm ve chai đã vì một chút lợi ích trước mắt của bản thân mà không cần nghĩ đến lợi ích
của cộng đồng. Về phía các cơ quan quản lý, mặc dù tình trạng này vẫn hay xảy ra tại nhiều
nơi trên địa bàn phường nhưng vẫn chưa có biện pháp thích hợp để ngăn chặn kịp thời và
hạn chế tình trạng này. Từ đó dẫn đến thùng rác ngày càng thiếu và phân bổ lại không hợp
lý. Một thực tế mà nhóm nghiên cứu đề tài thu thập được trong quá trình quan sát tại địa bàn
66
phường là ở một số khu phố người dân thiếu thùng rác công cộng, trong khi đó có một số
khu đất trống đã được chính quyền địa phương bố trí đến 2 thùng rác công cộng để người
dân vừa tiện việc bỏ rác vừa tiện cho việc phân loại nhưng người dân sống ở đó lại không hề
bỏ rác vào thùng mà lại vứt rác bừa bãi xung quanh thùng rác.( trường hợp nhóm nghiên
cứu thu thập ở khu phố 3 của phường, có hình minh họa phần phụ lục)
Khảo sát về việc tìm hiểu thông tin về môi trường qua các nguồn của người dân, nhóm
nghiên cứu nhận thấy có một số sự khác biệt rõ rệt trong cách tiếp nhận thông tin về môi
trường và sự khác biệt giữa nam và nữ được thể hiện trong kết quả ở bảng sau.
Bảng 3.3: Tìm hiểu các chương trình bảo vệ môi trường qua các nguồn( N = 49)
Nguồn tìm hiểu các Giới tính Tổng
chương trình bảo Nam Nữ N Tỷ lệ %
vệ môi trường N Tỷ lệ % N Tỷ lệ %
Pano, áp phích, tờ
11 47.8% 7 26.9% 18 36.7%
rơi, biểu ngữ
Gia đình 2 8.7% 5 19.2% 7 14.3%
Bạn bè 1 4.3% 2 7.7% 3 6.1%
Nhà trường 2 8.7% 4 15.4% 6 12.2%
Phương tiện truyền
15 65.2% 24 92.3% 39 79.6%
thông
Chính quyền cơ sở 10 43.5% 9 34.6% 19 38.8%
Khác 3 11.5% 3 6.1%
(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Qua số liệu trên cho thấy người dân biết các chương trình bảo vệ môi trường qua các
nguồn: Pano, áp phích, tờ rơi, biểu ngữ, gia đình, phương tiện truyền truyền thông, chính
quyền bạn bè, nhà trường, chính cơ sở và các nguồn khác. Trong đó phương tiện truyền
thông có nhiều ý kiến trả lời nhất, tổng số cả nam và nữ có 39 ý kiến trả lời chiếm 79.6%.
Chính quyền cơ sở có 19 ý kiến trả lời chiếm 38.8% và pano, áp phích, tờ rơi, biểu ngữ có
18 ý kiến trả lời chiếm 36.7%.
67
So sánh cách tìm hiểu về thông tin về môi trường giữa nam và nữ, nhóm tác giả nhận thấy.
Đa số nữ giới tìm hiểu thông tin về môi trường trên phương tiện truyền thông đại chúng như
Ti vi, báo đài… là chủ yếu, còn đối với nam giới ngoài việc tìm hiểu qua nguồn thông tin
đại chúng họ còn chiếm đa số trong việc tìm hiểu qua các nguồn khác như pano, áp phích và
qua chính quyền địa phương. Điều đó cho thấy đặc trưng chung của xã hội Việt Nam hiện
nay mặc dù đã có sự thay đổi theo chiều hướng hiện nay là nam và nữ đều tham gia vào các
công việc ngoài xã hội nên có nhiều cơ hội và nguồn để tìm hiểu thông tin về môi trường.
Nhưng người nam vẫn còn mang vai trò là trụ cột trong gia đình, thường xuyên tham gia các
hoạt động xã hội và là người hay tham gia các cuộc họp tổ dân phố của phường nên nguồn
tiếp nhận thông tin nhiều hơn. Nữ giới hiện nay, mặc dù đã tham gia vào hoạt động kinh tế
gia đình và cũng tham gia vào trong các hoạt động xã hội nhưng đó chỉ chiếm một tỷ lệ nhất
định, còn lại đa số là đảm nhận công việc nội trợ, chăm sóc gia đình nên nguồn thông tin
chính vẫn là từ thông tin đại chúng.
Khi khảo sát người dân về việc biết nơi rác thải sinh hoạt được đưa đến sau khi thu gom
phân theo trình độ học vấn nhóm tác giả thu được kết quả sau:
Bảng 3.4 : Khảo sát về việc biết nơi rác sau khi thu gom được đưa đến theo trình độ học vấn. ( N =
49)
Trình độ học vấn Rác sau khi được thu gom Tổng
được đưa đi đâu

Biết Không biết
Biết đọc biết N 2 2
viết Tỷ lệ %
6.5% 4.2%
Tiểu học N 2 2
Tỷ lệ % 6.5% 4.2%
Trung học cơ sở N 5 10 15
Tỷ lệ % 29.4% 32.3% 31.3%
Trung học phổ N 3 9 12
thông Tỷ lệ %
17.6% 29.0% 25.0%
Trung cấp/ cao N 3 5 8
đẳng Tỷ lệ % 17.6% 16.1% 16.7%
68
Đại học hoặc N 6 3 9
trên đại học Tỷ lệ %
35.3% 9.7% 18.8%
Tổng N 17 32 49
Tỷ lệ %
100.0% 100.0% 100.0%

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Khi hỏi người dân có biết nơi rác được đưa đến sau khi thu gom không thì có đến 32/49 hộ
tham gia trả lời không biết chiếm 65.3% trong khi đó chỉ có 17/49 hộ trả lời là có biết chiếm
34.7%. Số người không biết nơi rác được đưa đến chiếm gần gấp đôi số người biết. Số liệu
chỉ ra rằng: Cùng trình độ Phổ thông cở sở (15 người tương ứng 100.0%, số người không
biết (10/15 người chiếm 66.7%) gấp 2 lần số người biết ( 5/15 người chiếm 33.3%), cùng
trình độ Phổ thông trung học số người không biết (9/12 người chiếm 75.0%) gấp 3 lần số
người biết (3/12 người chiếm 25.0%). Chỉ có Cao đẳng và Đại học là có số người trả lời biết
nhiều hơn số người trả lời không biết (6/9 người chiếm 66.7% biết và 33.3% không biết.
Qua số liệu trên cho thấy có rất ít người biết nơi rác thải sinh hoạt sau khi thu gom sẽ được
đưa đến, những người trả lời biết đều là những người có trình độ từ Trung học cơ sở trở lên.
Số liệu trên cũng cho thấy có sự khác biệt trong trả lời của những người có cùng trình độ
học vấn.
Điều đó phần nào cho thấy người dân càng có trình độ học vấn cao thì mức độ quan tâm
đến vấn đề môi trường càng nhiều và không đều nhau. Số người biết được nơi rác thải sinh
hoạt sau khi thu gom sẽ được đưa đến chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Thực tế này cho thấy mức độ
quan tâm của người dân trong phường chưa cao, cần có những biện pháp để người dân có
thể quan tâm nhiều hơn.
Tìm hiểu về phản ứng của người dân trong phường khi nhìn thấy người khác xả rác bừa bãi
nhóm nhận được những thông tin quan trọng, kết quả được thể hiện ở bảng sau:
69
Bảng 3.5 : Phản ứng khi thấy người khác bỏ rác bừa bãi( N = 49)
Nghề N (%) Phản ứng khi nhìn thấy người khác xả rác Tổng
nghiệp Không Khó Nhắc Tự nhặt Báo Khác
phản chịu nhở rác bỏ chính
ứng vào quyền
thùng
Buôn N 1 3 1 5
bán, Tỷ lệ
4.8% 21.4% 50.0% 10.2%
dịch vụ %
Cán bộ N 1 11 3 3 1 19
viên Tỷ lệ
chức %
25.0% 52.4% 21.4% 42.9% 100.0% 38.8%
nhà
nước
Công N 3 2 2 1 8
nhân Tỷlệ % 14.3% 14.3% 28.6% 50.0% 16.3%
Tiểu N 1 1 2
thủ Tỷ lệ
công % 7.1% 14.3% 4.1%
nghiệp
Về hưu N 1 2 4 7
già yếu, Tỷ lệ
không %
25.0% 9.5% 28.6% 14.3%
làm
việc
Không N 1 1
nghề, Tỷ lệ
không % 14.3% 2.0%
việc
Nghề N 2 4 1 7
khác Tỷ lệ
50.0% 19.0% 7.1% 14.3%
%
Tổng N 4 21 14 7 1 2 49
Tỷlệ % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
70
(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Bảng số liệu trên thể hiện số hộ không phản ứng chỉ chiếm 4/49 ( 8%) hộ. Số hộ có phản
ứng là 45/49 chiếm đến 92%. Trong số những người có phản ứng thì mức độ và cách phản
ứng cũng khác nhau.
Phần lớn các hộ được hỏi thì có phản ứng khi nhìn thấy người khác vứt rác bừa bãi là khó
chịu có 21(42.9%) hộ trả lời, trong đó có 11 hộ cán bộ nhân viên nhà nước trả lời là khó
chịu chiếm 52.4%, cho thấy nhận thức về vệ sinh công cộng cao hơn các hộ dân khác và họ
nhắc nhở là 3 hộ trả lời chiếm 21.4% trong tổng số 19 hộ trả lời. Còn lại, phần lớn các hộ trả
lời là nhắc nhở là 14(28.6%) hộ trả lời t,rong đó hộ buôn bán, dịch vụ có 3 hộ trả lời chiếm
21.4%, về hưu già yếu không việc làm có 4 hộ trả lời chiếm 28.6%.
Số liệu trên cho biết người dân đều có phản ứng khi thấy người khác xả rác bừa bãi chứng
tỏ người dân rất quan tâm đến môi trường. Đó là một trong những thói quen tốt đem lại
nhiều hiệu quả trong việc điều chỉnh những hành vi gây mất vệ sinh môi trường của những
người xung quanh, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, như đã
phân tích ở trên thói quen xả rác thải bừa bãi của nhiều người Việt Nam nói chung và người
dân ở phường Phú Thọ nói riêng vẫn đang là một vấn đề cần có sự quan tâm và tìm những
biện pháp điều chỉnh hợp lý không chỉ là công việc của các cơ quan quản lý mà chính là
công việc cần có sự tham gia của cả cộng đồng dân cư.
71
Bảng 3.6: Đánh giá về các chương trình vệ sinh môi trường mà địa phương đã đưa ra
( N =49)
Nghề nghiệp Đánh giá về các chương trình vệ sinh môi trường mà địa phương đã
đưa ra
Rất hiệu quả Hiệu quả Bình thường Không hiệu quả Tổng
Buôn bán dịch N 4 1 5
vụ
Tỷ lệ % 22.2% 16.7% 11.1%
Cán bộ, viên N 4 2 7 3 16
chức nhà nước
Tỷ lệ % 66.7% 11.1% 46.7% 50.0% 35.6%
Công nhân N 1 3 4 8
Tỷ lệ % 16.7% 16.7% 26.7% 17.8%
Tiểu thủ công N 1 1 2
nghiệp
Tỷ lệ % 5.6% 16.7% 4.4%
Về hưu, già N 5 1 6
yếu không có
Tỷ lệ % 27.8% 16.7% 13.3%
việc làm
Không nghề, N 1 1
không việc
Tỷ lệ % 5.6% 2.2%
Nghề khác N 1 2 4 7
Tỷ lệ % 16.7% 11.1% 26.7% 15.6%
N 6 18 15 6 45
Tổng
Tỷ lệ % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Kết quả trên cho thấy, trong tổng số 45 hộ (100.0%) tham gia trả lời thì có 24 hộ chiếm
53.3% đánh giá các chương trình bảo vệ môi trường mà địa phương đưa ra là rất hiệu quả và
hiệu quả, trong khi đó có 15/45 hộ chiếm 33.3% đánh giá ở mức dộ bình thường và 6/45 hộ
chiếm 13.4% thì cho rằng không hiệu quả. Kết quả đánh giá trên cho thấy được đa số các hộ
dân trong phường đều đánh giá cao hiệu quả các chương trình nhằm bảo vệ môi trường mà
phường đã đưa ra và thực hiện, thể hiện sự quan tâm của người dân đối với các hoạt động
bảo vệ môi trường. việc đánh giá này cũng thể hiện sự khác biệt trong các nghề nghiệp.
Đánh giá về các chương trình vệ sinh môi trường mà địa phương đưa ra, thì đa số các hộ trả
lời là “rất hiệu quả”có 6 hộ trả lời trên tổng số 45 hộ được hỏi, có 4 hộ cán bộ nhân viên nhà
72
nước trả lời chiếm 66.7% và công nhân cùng với nghề khác đều có 1 hộ trả lời chiếm
16.7%. Việc đánh giá các chương trình “có hiệu quả” thì có 18 hộ trả lời trên tổng số 45 hộ
được hỏi. Trong đó đánh giá “hiệu quả” và “bình thường” là các hộ cán bộ nhân viên nhà
nước chiếm 46.7%.
Qua những số liệu đã được phân tích, nhóm tác giả nhận thấy nguyên nhân chủ yếu của việc
bỏ rác không đúng nơi quy định tại phường Phú Thọ là do thói quen bỏ rác bừa bãi của
người dân. Người có trình độ học vấn cao (Trung học cơ sở và Trung học phổ thông) nhưng
vẫn không quan tâm việc rác sau khi thu gom được đưa đi đâu. Điều này cho thấy nhận thức
của người dân về việc quan tâm đến vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường còn chưa được
tốt. Phần lớn người dân cho rằng các chương trình vệ sinh môi trường mà địa phương đã
đưa ra thì “hiệu quả”.
73
Chương 4. Vai trò của các cơ quan quản lý trong việc hướng dẫn và quản lý
người dân thu gom và xử lý rác.
4.1 Tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý.
4.2 Các chương trình vận động sự tham gia của người dân.
4.3 Sự tham gia của người dân phường Phú Thọ trong các chương trình, hoạt động
bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương.
4.4 Hướng dẫn và giám sát của các cơ quan quản lý.
4.1 Tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý môi trường
Phường Phú Thọ -Thị xã Thủ Dầu Một -Tỉnh Bình Dương.
74
Việc tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý môi trường, nhóm tác
giả chỉ đi sâu vào tìm hiểu chức năng và nhiệm vụ của cơ quan quản lý môi trường tại
địa phương cụ thể là tìm hiểu chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý môi trường
tại Phường Phú Thọ. Do đó nhóm tác giả chỉ dừng lại ở góc độ đưa ra một số vấn đề
và những nhận xét liên quan đến địa bàn nghiên cứu.
Trong những năm qua các cơ quan chức năng của phường đã có nhiều quan tâm trong
việc cải tiến về phương tiện thu gom rác như tăng thêm thùng rác công cộng, trang bị
đồ bảo hộ cho công nhân vệ sinh (đội thu gom rác dân lập: quần áo, bao tay…), tăng
thời lượng đi thu gom rác và tăng thêm xe lấy rác đến từng hộ dân…(Theo báo cáo
kết quả công tác quản lý của UBND phường về môi trường năm 2009), cũng như tiến
hành đổi mới tăng cường tổ chức quản lý điều hành về môi trường tại phường Phú
Thọ - Thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương.
Phường tiến hành thành lập các đội rác dân lập tại từng khu phố đồng thời hỗ trợ kinh
phí cho các đội rác dân lập. (theo báo cáo kết quả công tác quản lý của phường về
môi trường năm 2009 – UBND phường Phú Thọ)
Hiện nay, hầu hết các khu phố của phường đều đã có đội thu gom rác dân lập. Mỗi
khu phố thành lập 4 tổ lấy rác, có 18 người để đảm bảo thu gom rác trong ngày tại
các hộ dân trên địa bàn của phường.
Phường tổ chức các hoạt động về môi trường như:
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cán bộ công
nhân viên chức của phường.
Công tác quản lý các hoạt động bảo vệ môi trường do ban điều hành khu phố phối
hợp với ban mặt trận và đoàn thể chính trị xã hội thực hiện.
Chính quyền địa phương tổ chức cho người dân học tập luật bảo vệ môi trường, nắm
bắt hiểu biết yêu cầu bảo vệ môi trường trong khu dân cư, địa bàn khu phố.
75
Chính quyền địa phương kiểm tra việc bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực hoạt
động chăn nuôi của các hộ gia đình, xả nước thải sinh hoạt ảnh hưởng đến ô nhiễm
môi trường và sản xuất kinh doanh dịch vụ của các cơ sở hiện có trên địa bàn của
phường.
Theo kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả qua cuộc phỏng vấn sâu một cán bộ môi
trường của phường Phú Thọ - Thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương, được trích
dẫn như sau:

Hỏi: ở địa phương có quy định xử phạt những hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường
không ạ?
Đáp: Có chứ, mình áp dụng luật bảo vệ môi trường này, nghị định của chính phủ
về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường rồi xử phạt về xả nước thải,
rác thải, nước xả sinh hoạt môi trường làm gây ô nhiễm môi trường và ngăn chặn
các thành viên đó, các tổ chức đó không thực hiện thì sẽ áp dụng xử phạt hành
chánh, phạt hành chánh thì nó có mức độ tùy theo thẩm quyền, theo mức độ vi
phạm: nước xả thải 50m3/ngày phạt 300.000đ trở lại.
Theo nghị định cũ thì thẩm quyền xử phạt thuộc UBND Xã, Phường thì vừa phạt
cảnh cáo, vừa phạt tiền từ 500.000đ.( pvs cán bộ môi trường phường phú thọ: Giới
tính: Nam; Trình độ học vấn 10/12( trước 1975); Tuổi: 49)
Tuy nhiên, những hoạt động về công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân phân
Comment [TH1]: Phan tích thêm
loại rác và cách xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày thì chưa có.
Một số dẫn chứng từ cuộc khảo sát của nhóm tác giả:

Hỏi: ở địa phương có tập huấn cho người dân về cách phân loại rác và xử lý rác thải
sinh hoạt hàng ngày không ?
Đáp: Về cái đó, theo quy trình xử lý rác vệ sinh vậy đó, thì nói chung chưa có tập
huấn được, nhưng mà chỉ có truyền thông, thông qua hội họp để mình xây dựng ý
thức của người ta. Rác sinh hoạt phải vào bịch nilong và đem đến thùng rác để lực
lượng thu gom rác(dội ngũ thu gom rác của công ty công trình đô thị - Thị Xã Thủ
Dầu Một) qua thu gom. Cái đó mình mới tuyên truyền cho người ta, còn ý thức của
người dân là rác cơ hay rác rắn là những loại về phân loại rác chất rắn, các chất
thải đó được nói chung người dân chưa được tuyên truyền phần này.( pvs cán bộ
môi trường phường Phú Thọ)76
Theo báo cáo của phường Phú Thọ về môi trường năm 2009 và kế hoạch bảo vệ môi
trường cho năm 2010 cho thấy trong thời gian qua các cơ quan chức năng đã thực
hiện được một số việc:
- Về tổ chức tuyên truyền: Tổ chức 3 cuộc tuyên truyền với 96 người tham dự, triển
khai ra nhân dân trên 7 khu phố. Ban điều hành khu phố phối hợp với ban mặt trận và
đoàn thể chính trị xã hội phường, tổ chức phổ biến luật bảo vệ môi trường 21 cuộc
tuyên truyền với 840 người tham gia. Tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu luật môi
trường” nhân ngày Môi trường thế giới 05/06/2009 nhằm nâng cao kiến thức hiểu
biết cho học sinh - thanh thiếu niên, hội viên, nhân dân về luật bảo vệ môi trường,
nghị định số 21/2008/NĐ – CP, thông tư 05/2008/TT – BVMT và quyết định
68/2008/QĐ – UBND đã có 250 người trong phường tham dự trong đó 170 học sinh -
thanh thiếu niên và 80 người dân.
- Làm tốt các công tác kiểm tra việc bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi hộ
gia đình, xả nước thải sinh hoạt ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường của người dân
trong phường như: Tiếp nhận đơn khiếu nại, kiểm tra xác minh, vận động và xử phạt
nghiêm khắc các trường hợp vi phạm.
- Kiểm tra nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh sạch đẹp nơi ở và yêu cầu các hộ dân
không được xả nước thải, rác thải ra môi trường, nơi khu vực sinh hoạt cũng như
buôn bán.
Thành lập được ở mỗi khu phố một đội thu gom rác dân lập và đã đi vào hoạt động từ
tháng 9 năm 2009, hỗ trợ kinh phí ban đầu cho đội rác dân lập là 30.800.000 đông
(kinh phí do Thị xã cấp).
77
- Một số đánh giá của lãnh đạo phường được thể hiện trong báo cáo: Thiếu cán bộ
quản lý môi trường , việc phát hiện xử lý các vi phạm chưa kịp thời nên tình trạng ô
nhiễm môi trừng trên địa bàn phường vẫn còn xảy ra…
- Trong kế hoạch bảo vệ môi trường của phường năm 2010 thể hiện:
Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các hộ chăn nuôi để nhắc nhở bảo vệ
môi trường.
Thường xuyên theo dõi và chỉ đạo kịp thời chấn chỉnh hoạt động tổ rác dân lập hoạt
động từng bước đi vào nề nếp nâng cao hiệu quả.
Điều tra lập bộ phận thu rác mới trên địa bàn phường, vận động nhân dân ý thức giữu
gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường đúng theo luật bảo vệ môi trường quy
định……
Vấn đề môi trường từ lâu đã là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các cơ quan quản lý
môi trường cũng như hầu hết mọi người dân trong phường Phú Thọ, đã có rất nhiều
các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân, giáo dục, tuyên truyền ý thức
bảo vệ môi trường cho cán bộ và người dân trong phường nhiều lĩnh vực về môi
trường được cải thiện như phương tiện thu gom rác, tổ chức tuyên truyền người
dân… Những hoạt động đó của địa phương đã góp phần nào nâng cao nhận thức của
người dân trong việc bảo vệ môi trường sống.
Tuy nhiên những hoạt động đó chưa hoàn toàn mang lại kết quả tốt, vấn đề về hướng
dẫn người dân cách phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày vẫn còn rất ít
được chú trọng thậm chí có nơi hoàn toàn không có. Do đó vấn đề về nâng cao công
tác vận động hướng dẫn người dân phân loại rác trước khi xử lý đang là nhu cầu cần
thiết trong công tác bảo vệ môi trường của phường.
4.2 Các chương trình vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường của chính
quyền địa phương.
78
Qua khảo sát của nhóm tác giả ở 4 khu phố tại phường Phú Thọ cho thấy: Địa
phương có tổ chức một số chương trình vận động người dân tham gia vào giữ gìn vệ
sinh và bảo vệ môi trường hay giúp cho người dân ý thức bảo vệ môi trường như: Tổ
chức kêu gọi người dân dọn vệ sinh khu phố, tổ chức trồng cây xanh nơi công cộng,
hay tổ chức các buổi họp tổ dân phố để người dân phản ánh về tình trạng môi trường
tại địa bàn….
Theo kết quả khảo sát của nhóm tác giả cho thấy như sau:
Bảng 4.1 Tổ chức chương trình dọn vệ sinh khu phố (N=49)
Tổ chức chương trình dọn vệ
sinh khu phố N Tỷ lệ(%)
Có 38 77.6
Không 9 18.4
Không biết 2 4.1
Tổng 49 100.0
(kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Qua kết quả khảo sát của nhóm tác giả về việc tổ chức chương trình dọn vệ sinh khu
Comment [TH2]: Phan tich them
phố của phường có 38/49 hộ gia đình trả lời có tổ chức chương trình này chiếm tỷ lệ
77.6%. trong đó có 9 ý kiến chiếm 18.4% trả lời là không tổ chức và 2 ý kiến(4.1%)
trả lời không biết có tổ chức hay không.
Bảng .4.2 Mức độ Tổ chức chương trình dọn vệ sinh khu phố
(N = 49)
Mức độ Tổ chức chương trình
dọn vệ sinh khu phố N Tỷ lệ
Hiếm khi 2 4.1
Thỉnh thoảng 27 55.1
Thường xuyên 9 18.4
Không biết 1 2.0
Không trả lời 10 20.4
79
Tổng 49 100.0

(kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Khi được hỏi về mức độ tổ chức chương trình dọn vệ sinh tại khu phố thì đa số hộ
đều trả lời là khu phố chỉ thỉnh thoảng tổ chức dọn vệ sinh chung 27/49 hộ chiếm
55.1% trong khi đó có 9 hộ (18.4%) trả lời khu phố có thường xuyên tổ chức chơng
trình này, trong khi đó 10/49 chiếm 20.4% không trả lời. Kết quả trên cho thấy có
nhiều ý kiến khác nhau trong việc đánh giá mức độ tổ chức chương trình của từng
khu phố.
Bảng 4.3 Tổ chức chương trình trồng cây xanh nơi công cộng(N = 49)
Tổ chức chương trình trồng cây xanh nơi công N Tỷ
cộng lệ(%)
Có 14 28.6
Không 30 61.2
Không biết 5 10.2
Tổng 49 100.0
(kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Qua số liệu cho thấy có 14/49 hộ gia đình chiếm 28.6% trả lời có tổ chức chương
Comment [TH3]: Phan tích thêm
trình vận động người dân trồng cây xanh nơi công cộng, 30/49 hộ chiếm tỷ lệ cao
nhất là 61.2% trả lời không tổ chức chương trình này và 5/49 hộ (10.2%) trả lời
không biết.
Bảng 4.4 Mức độ Tổ chức chương trình trồng cây xanh nơi công cộng
(N = 49)
Mức độ Tổ chức chương trình trồng
cây xanh nơi công cộng N Tỷ lệ
Hiếm khi 6 12.2
Thỉnh thoảng 8 16.3
Thường xuyên 2 4.1
Không trả lời 33 67.3
Tổng 49 100.0
80
(kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Bảng số liệu trên thể hiện có đến 33/49 hộ chiếm 67.3% không trả lời câu hỏi này,
8/49 hộ chiếm 16.3% trả lời thỉnh thoảng, 6/49 hộ trả lời hiếm khi và chỉ có 2/49 hộ
trả lời thường xuyên chiếm 4.1%. được biết nguyên nhân của việc gần 70% số hộ dân
không trả lời câu hỏi là do việc tổ chức chương trình trồng cây xanh nơi các khu vực
công cộng như công viên, ven kênh, sông hay ở trường học thường chỉ được phổ biến
cho một bộ phận người dân thuộc ngành nghề cán bộ công nhân viên chức hay các
giáo viên trong các trường học. còn những người dân làm nghề tự do thì không được
phổ biến phong trào này.
Từ kết quả khảo sát cho thấy việc tổ chức chương trình này cũng không đều trong các
khu phố, có khu phố cán bộ có tổ chức chương trình này nhưng cũng có khu phố
không tổ chức chương trình này.
Bảng 4.5 Mở các buổi họp tổ dân phố để người dân phản ánh thông tin về tình
trạng môi trường tại địa bàn sinh sống. (N = 49)
Mở các buổi họp tổ dân phố để người dân N Tỷ lệ(%)
phản ánh thông tin về tình trạng môi
trường.
Có 40 81.6
Không 7 14.3
Không biết 2 4.1
Tổng 49 100.0
(kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Việc mở các buổi họp để người dân phản ánh về tình trạng môi tại địa bàn khu phố ở
hiện nay cũng có tổ chức thể hiện qua bảng kết quả:
Có 40/49 hộ dân chiếm 81.6% trả lời có tổ chức cho người dân phản ánh thông tin về
tình trạng môi trường, tuy nhiên khi được hỏi về mức độ tổ chức các buổi họp tổ dân
phố để người dân phản ánh về tình trạng môi trường tại địa bàn lại chỉ là thỉnh thoảng
81
với 24/49 hộ chiếm 49.0% trả lời và hiếm khi 6/49 hộ. trong khi đó có 9/49 hộ chiếm
18.4% trả lời có tổ chức thừơng xuyên.
Bảng 4.6. Mức độ tổ chức. ( N = 49)
Mở các buổi họp tổ dân phố để người dân phản ánh
thông tin về tình trạng môi trường tại địa bàn sinh
sống N Tỷ lệ %
Hiếm khi 6 12.2
Thỉnh thoảng 24 49.0
Thường xuyên 9 18.4
Rất thường xuyên 1 2.0
Không biết 1 2.0
Không trả lời 8 16.3
Tổng 49 100.0
(kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)


Điều này phản ánh một phần nào đó đến mức độ tham gia các cuộc sinh hoạt tổ
dân phố của người dân trong các khu phố mà nhóm tác giả nghiên cứu, một nhận xét
nữa là việc tổ chức các buổi họp để người dân tham gia phản ánh cũng hoàn toàn
khác nhau trong các khu phố.
Bảng 4.7 Tuyên truyền, vận động người dân không đổ rác, xả rác bừa bãi nơi
công cộng
(N = 49)
82
Tổ chức chương trình tuyên truyền, N Tỷ lệ(%)
vận động người dân không đổ rác, xả
rác bừa bãi nơi công cộng
Có 36 73.5
Không 7 14.3
Không biết 6 12.2
Tổng 49 100.0

(kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Có 36/49 hộ chiếm 73.5% cho biết địa phương mà cụ thể là tại các tổ dân phố
có tổ chức tuyên truyền vận động người dân không đổ rác, xả rác bừa bài hoặc nơi
công cộng. Điều đó cho thấy hầu hết trong các khu phố đều có sự vận động người dân
ý thức bảo vệ môi trường sống. Tuy nhiên mức độ tuyên truyền lại thể hiện ở nhiều ý
kiến khác nhau, không đồng đếu trong các ý kiên của người dân.
Bảng 4.8 Mức độ Tuyên truyền vận động người dân không đổ rác, xả xác súc
vật bừa bãi(N = 49)
Tuyên truyền vận động người dân không đổ rác, xả Tỷ lệ
xác súc vật bừa bãi N %
Hiếm khi 6 12.2
Thỉnh thoảng 15 30.6
Thường xuyên 15 30.6
Rất thường xuyên 1 2.0
Không biết 1 2.0
Không trả lời 11 22.4
Tổng 49 100.0
(kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Có 15/49 hộ chiếm 30.6% trả lời có thường xuyên tuyên truyền vận động
người dân không đổ rác, xả rác thải bừa bãi, cũng chừng đó ý kiến trả lời chỉ thỉnh
thoảng tuyên truyền vận động trong khi đó có 11/49 hộ chiếm 22.4% không có câu
trả lời và 6/49 hộ chiếm 12.2% trả lời hiếm khi.83
Qua kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các khu phố đều có tổ chức các chương trình
trên (31/49 hộ chiếm 63.3%). Tuy nhiên mức độ tổ chức không đồng đều một số khu
phố thì thường xuyên tổ chức còn một số nơi thì chỉ dừng lại ở mức độ là “thỉnh
thoảng” và có địa bàn còn “hiếm khi” tổ chức.
Đối với các chương trình như tổ chức tập huấn cho người dân về cách phân loại và xử
lý rác thải sinh hoạt hàng ngày thì ý kiến người tham gia trả lời như sau:
Bảng 4.9 Tổ chức chương trình tập huấn người dân về cách phân loại rác thải
sinh hoạt (N = 49)
Tổ chức chương trình tập huấn người dân về N Tỷ lệ(%)
cách phân loại rác thải sinh hoạt
Có 4 8.2
Không 37 75.5
Không biết 7 14.3
Không trả lời 1 2.0
Tổng 49 100.0
(kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Có 37/49 hộ chiếm 75.5% trả lời không với câu hỏi “phường, tổ dân phố có tổ chức
hướng dẫn người dân về cách phân loại rác thải hàng ngày không?” trong khi đó chỉ
có 4/49 hộ chiếm 8.2% trả lời có và 7/49 hộ chiếm 14.3% trả lời không biết có tổ
chức hay không. Số liệu cho thấy tại phường chưa có hoạt động hướng dẫn cho người
dân trong phường cách phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày, cần thiết có những
chương trình, hoạt động để hướng dẫn cho người dân cách phân loại rác trước khi
tiến hành thu gom và xử lý.
84
Bảng 4.10 Tổ chức chương trình tập huấn người dân về cách xử lý rác thải sinh
hoạt
(N = 49)
Tổ chức chương trình tập huấn người dân N Tỷ
về cách xử lý rác thải sinh lệ(%)
hoạt

Có 7 14.3
Không 34 69.4
Không biết 8 16.3
Tổng 49 100.0
(kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả)
Tương tự như kết quả thu được từ phân loại rác, hầu hết các ý kiến trả lời cán
bộ phường, khu phố không hề hướng dẫn người dân cách phân loại rác thải sinh hoạt
hàng ngày như thế nào cho hợp lý. Có 34/49 hộ chiếm 69.4% trả lời không bên cạnh
đó cũng có 7/49 hộ (14.3%) trả lời có và 8/49 hộ (16.3%) trả lời không biết.
Điều đó cho thấy vấn đề phân loại rác thải sinh hoạt không chỉ có người dân
chưa thật sự quan tâm mà xuất phát từ chính cơ quan quản lý của địa phương chưa tổ
chức hướng dẫn cho người dân cách phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày trước khi
xử lý.
Qua những số liệu phân tích trên cho thấy chính quyền địa phương, các cơ quan chức
năng đã có quan tâm và chú trọng đến vấn đề môi trường bằng nhiều hình thức trong
đó có việc tổ chức các chương trình để vận động sự tham gia của người dân.
Như tổ chức chương trình dọn vệ sinh khu phố, thành lập đội quản lý lực lượng
thu gom rác do UBND Phường trực tiếp quản lý (theo báo có kết quả bảo vệ môi
trường cuối năm của phường), tổ chức các buổi họp tổ dân phố để người dân phản
ánh tình trạng môi trường….trong thực tế thì việc tổ chức các chương trình trên chỉ ở
mức độ có tổ chức cho người dân biết về các thông tin môi trường thông qua việc
85
lồng ghép vào trong các buổi họp tổ dân phố và lượng thời gian dành để bàn về vấn
đề môi trường rất ít trong các cuộc họp ở tổ dân phố nên người dân khó nắm bắt được
hết các thông tin và có thể phản ánh được những bức xúc về tình trạng môi trường.
Riêng đối với việc tuyên truyền và hướng dẫn người dân trong cách phân loại
và xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày thì hoàn toàn chưa được tổ chức tại địa bàn
phường Phú Thọ đa số người dân trả lời có biết cách phân loại rác trước khi xử lý là
nhờ vào các phương tiện truyền thông đại chúng tivi, đài…
4.3 Sự tham gia của người dân phường Phú Thọ trong các chương trình, hoạt
động bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương.
Sự tham gia của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh
hoạt, không chỉ là động lực mà còn là điều kiện cần thiết đối với một tỉnh đông dân
và phương tiện tài chính có hạn. Bằng nhiều phương thức khác nhau, nhà nước và
cộng đồng dân cư đã cùng phối hợp để giải quyết những vấn đề phát triển đô thị. Sự
tham gia của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đóng
vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.
Sau đây là kết quả khảo sát mức độ tham gia của người dân trong việc phân
loại và xử lý rác thông qua các cuộc vận động bảo vệ môi trường.
Bảng 4.11 Mức độ tham gia dọn vệ sinh khu phố của người dân phường Phú
Thọ.
(N =49)
Mức độ tham Giới tính Tổng
gia dọn vệ Nam Nữ
sinh khu phố. Tỷ lệ
N Tỷ lệ % N % N Tỷ lệ %
Không tham
4 50.0% 4 50.0% 8 100.0%
gia
86
Thỉnh thoảng 8 53.3% 7 46.7% 15 100.0%
Thường xuyên 8 53.3% 7 46.7% 15 100.0%
Tổng 20 52.6% 18 47.4% 38 100.0%

(Nguồn : kết quả khảo sát của nhóm tác giả)
Đề tài khảo sát 4 khu phố: khu phố 3; khu phố 2; khu phố 7 và khu phố 8 của
Comment [TH4]: Phân tích thêm
phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Theo kết quả khảo sát cho thấy: Trong 38/49 hộ tham gia trả lời chiếm 100%
có 8 hộ (chiếm 21,05%) không tham gia. Tỷ lệ hộ thường xuyên tham gia hoặc thỉnh
thoảng tham gia là bằng nhau là 15 hộ và chiếm 39,47%. Mức độ tham gia dọn vệ
sinh khu phố của các hộ dân ở phường Phú Thọ tương đối tốt, chỉ có 8 hộ không
tham gia dọn vệ sinh khu phố (4 nam và 4 nữ). Có 15 hộ tham gia với mức độ thỉnh
thoảng, trong đó có 8 nam chiếm 53.3% và 7 nữ chiếm 46.7%. Có 15 người tham gia
dọn vệ sinh khu phố với mức độ thường xuyên, trong đó nam là 8 người chiếm 53.3%
và nữ là 7 người chiếm 47.4%.
Bảng 4.12 Mức độ tham gia trồng cây xanh nơi công cộng.(N =49)
Mức độ tham gia Giới tính Tổng
trồng cây xanh nơi Nam Nữ
công cộng. N Tỷ lệ % N Tỷ lệ % N Tỷ lệ %
Không tham gia 3 100.0% 3 100.0%
Thỉnh thoảng 8 100.0% 8 100.0%
Thường xuyên 4 100.0% 4 100.0%
Tổng 4 26.7% 11 73.3% 15 100.0%
(Nguồn : kết quả khảo sát của nhóm tác giả)
Qua kết quả khảo sát cho thấy: trong tổng số 15 người trả lời chiếm 100% thì
có 3 người chiếm 20% không tham gia phong trào trồng cây xanh nơi công cộng, có 8
người chiếm 53.3% thì tham gia phong trào trồng cây xanh nơi công cộng với mức độ
87
thỉnh thoảng, có 4 người chiếm 26.7% tham gia phong trào trồng cây xanh với mức
độ thường xuyên.
Nhìn chung thì mức độ tham gia phong trào trồng cây xanh do địa phương tổ
chức ở phường Phú Thọ chưa được người dân hưởng ứng, tham gia nhiều. Theo khảo
sát ở bảng 4.3: Trong tổng số 49 người chiếm 100% thì có 30 người chiếm 61.2% trả
lời là không có tổ chức chương trình trồng cây xanh nơi công cộng, chỉ có 14 người
chiếm 28.6% trả lời là có tổ chức chương trình này. Các cuộc vận động trồng cây
xanh thường là được nói lồng ghép trong các cuộc họp, việc tuyên truyền cho người
dân về phong trào trồng cây xanh thì chưa đi sâu đi sát.
Bảng 4.13 Mức độ tham gia các cuộc họp để người dân phản ánh thông tin về
Comment [TH5]: Số liệu nói lên điều
tình trạng môi trường. (N = 49) gì?


Mức độ tham gia các Giới tính Tổng
buổi họp để người dân Nam Nữ
phản ánh thông tin về Tỷ lệ
tình trạng môi trường. N Tỷ lệ % N % N Tỷ lệ %
Không tham gia 1 16.7% 5 83.3% 6 100.0%
Thỉnh thoảng 14 60.9% 9 39.1% 23 100.0%
Thường xuyên 5 45.5% 6 54.5% 11 100.0%
Rất thường xuyên 1 100.0% 1 100.0%
Tổng 21 51.2% 20 48.8% 41 100.0%

(Nguồn : kết quả khảo sát của nhóm tác giả)
Trong 100% số người được khảo sát có 6 người( chiếm 14.6%) không tham gia
các cuộc họp để người dân phản ánh thông tin về tình trạng môi trường. Tỷ lệ người
thỉnh thoảng tham gia là 23 người chiếm 56.1% và có 11 người thường xuyên tham
gia chiếm 26.8%. Có 1 người tham gia với mức độ rất thường xuyên chiếm 2.4%.
88
Theo như khảo sát thì nam giới tham gia các cuộc họp phản ánh tình trạng môi
trường chiếm 51.2% nhiều hơn nữ giới (48.8%).
Bảng 4.14 Mức độ tham gia của người dân đối với chương trình tuyên truyền,
vận động người dân không đổ rác và xác súc vật xuống kênh rạch, nơi công cộng
.( N = 49)
Mức độ tham gia tuyên Giới tính Tổng
truyền, vận động người Nam Nữ
dân không đổ rác và xác
xúc vật xuống kênh Tỷ lệ
rạch, nơi công cộng. N Tỷ lệ N % N Tỷ lệ %
Không tham gia 57.1
4 3 42.9% 7 100.0%
%
Thỉnh thoảng 42.9
6 8 57.1% 14 100.0%
%
Thường xuyên 50.0
7 7 50.0% 14 100.0%
%
Rất thường xuyên 50.0
1 1 50.0% 2 100.0%
%
Tổng 48.6
18 19 51.4% 37 100.0%
%

(Nguồn : kết quả khảo sát của nhóm tác giả)
89
Trong 100% số người được khảo sát có 7 người( chiếm 18.9%) không hưởng
ứng tham gia các cuộc vận động người dân không đổ rác và xác súc vật xuống nơi
công cộng. Tỷ lệ người hưởng ứng thường xuyên tham gia hoặc thỉnh thoảng tham
gia là bằng nhau 14 người và chiếm 37.8%, có 2 người hưởng ứng tham gia với mức
độ rất thường xuyên chiếm 5.4%. Trong tổng số 37 người trả lời thì nam là 18 người
chiếm 48.6%, nữ là 19 người chiếm 51.4%.
Nước đóng một vai trò rất là quan trọng đối với chúng ta, việc đổ rác, xác súc
vật xuống nơi kênh rạch sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, làm mất vẻ mỹ quan đô thị, gây
ra nhiều dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người. Vì thế mỗi người
dân nơi đây đã có ý thức rất tốt trong việc cùng nhau tham gia hưởng ứng phong trào,
kêu gọi, tuyên truyền mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường, không đổ rác, xác súc
vật xuống kênh rạch.
Với 7 cuộc phỏng vấn sâu, trong đó có1 cán bộ môi trường, 1 nhân viên vệ sinh
môi trường( thu gom); 3 hộ gia đình trong đó: 1 hộ là công nhân viên chức(tri thức),
1 hộ làm kinh tế tự do, 1 hộ gia đình công nhân; 2 trưởng khu phố. Đều cho thấy
phần lớn người dân phường Phú Thọ chưa phân loai rác trước khi xử lý, mức độ tham
gia của người dân trong việc phân loại và xử lý rác thải qua các cuộc vận động dọn
dẹp vệ sinh khu phố được người dân rất là hưởng ứng, tham gia nhiều.
Để làm rõ hơn nhóm tác giả có phỏng vấn sâu một hộ làm nghề tự do.
Hỏi: Người dân ở đây có quan tâm đến các cuộc vận động bảo vệ môi trường không
ạ?
Đáp: Người dân thì rất là quan tâm đến các cuộc vận động bảo vệ môi trường, giữ
cho đường phố khu xóm sạch sẽ, ở đây đa số là người dân nơi khác đến làm ăn
sinh sống, có cuộc vận động bảo vệ môi trường là họ hưởng ứng, tham gia ngay.
Hỏi: Chú có thấy người dân địa phương có phân loại rác không ạ?
90
Đáp: Theo chú thấy thì người dân ở đây chưa phân loại rác, người dân ít có phân
loại rác đó là loại rác gì, thường thì cứ đem vứt đại ra đường vậy thôi.
Hỏi: Bà con trong phường có tham gia dọn dẹp vệ sinh khu phố không ạ?
Đáp: Bà con ở đây tham gia rất là nhiệt tình, có cuộc vận động dọn dẹp vệ sinh
khu phố là hưởng ứng ngay, vì ai cũng muốn xóm mình sạch mà.
Hỏi: ở địa phương mình có các cuộc vận động bảo vệ môi trường không chú?
Đáp: có, thí dụ như bên đoàn thanh niên ấy, thỉnh thoảng là ở khu phố điều động
thanh niên vét những con mương, con rạch. Nước nó không ứ đọng, mùi hôi thối
đồ này kia đó. Tại có những băng rôn nó. Mưa gió nó mất hết chứ nó cũng có
chương trình đó. Nói chung đoàn thanh niên phụ trách nhiều hơn những ngành
khác.
Hỏi: Sau các cuộc vận động người dân có tham gia nhiều không chú? Mức độ tham
gia như thế nào ạ?
Đáp: có chứ, nói chung thì người dân ở đây tham gia các cuộc vận động bảo vệ
môi trường, họ cũng tham gia thường xuyên lắm. Chỉ một số ít là không tham gia
thôi.
Hỏi: Thái độ của người dân về những hoạt động đó như thế nào ạ?
Đáp: Họ thì có ý thức lắm . Thấy những hộ không có đoàn thanh niên, thấy làm vệ
sinh là mình tham gia. Mặc dù đoàn thanh niên không vận động kêu họ đi, họ
cũng có đi. Họ rất tích cực trong vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh ở khu này rất
tốt.(PVS người dân)


Nhìn chung thì người dân ở phường Phú Thọ rất quan tâm đến môi trường,
mức độ tham gia của người dân trong việc phân loại và xử lý rác thông qua các cuộc
vận động tham gia bảo vệ môi trường là tương đối tốt, chỉ một số ít chưa có ý thức tốt
về việc bảo vệ môi trường nên không tham gia các phong trào.
91
Tuy nhiên khi khảo sát sát 4 khu phố: khu phố 3; khu phố 2; khu phố 7 và khu
phố 8 của phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì chưa thấy ở
đây có các chương trình tập huấn người dân về cách phân loại rác sinh hoạt; tập huấn
người dân về cách xử lý rác sinh hoạt. Theo thống kê thì có 24 người phân loại rác
trước khi xử lý chiếm 50%, có 22 người không loại rác trước khi xử lý chiếm 45.8%,
có 2 người khó trả lời chiếm 4.2%. Trong đó nam là 22 chiếm 45.8%, nữ là 26 chiếm
54.2%. Do chưa được tập huấn, tuyên truyền về việc phân loại và xử lý rác thải nên
người dân nơi đây vẫn chưa biết cách phân loại rác trước khi xử lý, họ không phân
loại mà đem đổ luôn.
Nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động xử lý rác, chính quyền cần hướng dẫn
người dân tách rác ra làm hai thành phần riêng biệt.
Cách phân loại rác như sau:
Như chúng ta đã biết rác được chia làm 2 loại chính: Chất hữu cơ và các chất còn lại
tạm gọi là rác có thể tái chế. Rác hữu cơ là các loại rác hữu cơ dễ bị thối rữa trong
điều kiện tự nhiên sinh ra mùi hôi thối như: các loại thức ăn thừa, thức ăn hư hỏng,
vỏ trái cây, cá chất thải tách ra do làm bếp…
Rác có thể tái chế là các loại rác có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp hoặc chế
biến lại như: giấy, cacton, vỏ đồ hộp nhôm, sắt, thiếc, thuỷ tinh, các loại nhựa, quần
áo cũ, bàn ghế cũ…
Cần tuyên truyền cho người dân thấy việc phân loại rác tại nhà mang lại rất nhiều lợi
ích như: Giúp cho việc quản lý rác tốt hơn, hạn chế sự ô nhiễm môi trường do rác,
góp phần cải thiện môi trường đô thị.
Việc tái chế cũng mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực như giảm nhu cầu đất đai do
giảm lượng chất thải buộc phải chôn lấp, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đem
lại hiệu quả kinh tế cho xã hội.
92
Chính quyền cần phối hợp với cộng đồng dân cư địa phương để có cách thực
hiện phù hợp, khuyến khích sự tham gia một cách có ý thức của người dân. Chính
quyền nên giúp đỡ kỹ thuật, cách làm, tài chính, hướng dẫn người dân phân loại, thu
gom và xử lý rác đúng cách, hợp lý nhưng không làm thay cho người dân. Dựa vào
các tổ chức quần chúng có sẵn ở cộng đồng để nhân rộng chương trình hơn, khuyến
khích sự tham gia của người dân trong vệc phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt. Từ
đó tạo được ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cho mỗi người dân hơn đối với
việc phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày, để môi trường ngày càng tốt
hơn, xanh hơn, sạch hơn, để đạt được điều này nhất thiết cần sự hưởng ứng tham gia
nhiệt tình của người dân trong các cuộc tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường
hơn nữa.
4.4 Hướng dẫn và giám sát của các cơ quan quản lý địa phương trong việc phân
loại rác thải sinh hoạt.
Phân loại rác sinh hoạt tại nguồn là việc người dân sử dụng những kiến thức
về đặc tính của rác để tự mình phân chia rác sinh hoạt ở gia đình ra thành nhiều loại
theo những tính chất riêng của nó trước khi đem đi xử lý. Việc hướng dẫn của các cơ
quản lý trong việc phân loại rác sinh hoạt được nhóm tác giả đánh giá thông qua việc
địa phương tổ chức các chương trình tập huấn cho người dân giúp họ biết cách phân
loại rác tại nhà.
Qua kết quả khảo sát cho thấy việc hướng dẫn người dân cách thức phân
loại rác trước khi đem ra thùng rác công cộng để nhân viên vệ sinh đến thu gom thì
chưa được sự quan tâm của địa phương.
Cụ thể là, trong tổng số 49 hộ được hỏi về các buổi tổ chức tập huấn cho người dân
tại địa phương thì có 37 hộ trả lời “không tổ chức” chiếm 75,5%, trong khi đó chỉ có
4 hộ cho rằng “có tổ chức” chiếm 8.2%.(bảng 4.9). Tuy nhiên, hình thức tổ chức
không cụ thể, thời gian nói về việc phân loại không nhiều, chủ yếu là xen vào giữa
93
các cuộc họp tổ dân phố khi đề cặp đến vấn đề môi trường trong địa phương nên ít
nhận được sự chú ý của người dân.[theo phần trích pvs cán bộ môi trường mục 4.1]
Vì vậy, vấn đề giám sát việc phân loại rác sinh hoạt của người dân trong địa
bàn phường vẫn chưa được lên kế hoạch tổ chức. Tại địa phương chỉ có những đội,
nhóm thanh niên được phân công theo dõi và kiểm tra tình hình môi trường ở các tổ
và xử phạt những trường hợp người dân gây ô nhiễm.
Như vậy, để đảm bảo việc phân loại rác sinh hoạt tại tất cả các hộ dân được
thực hiện thì địa phương cần phải tổ chức những buổi tập huấn riêng biệt để hướng
dẫn người dân cách phân loại rác sinh hoạt để tạo sự thuận lợi cho việc xử lý nhằm
đạt hiệu quả cao trong vấn đề bảo vệ môi trường.
94
Chương 5: Giải pháp
95
Chương 5: Giải pháp
Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhận thức về việc bảo vệ môi trường
đã được nâng cao hơn nhưng mới chỉ ở mức bắt đầu chú ý hơn đến vấn đề môi trường
mà chưa ý thức được trách nhiệm cụ thể của mình. Rất nhiều người đã nhận thức
được tác hại của việc không phân loại và xử lý rác thải trước khi xử lý, gây ô nhiễm
môi trường và tốn nhiều thời gian cũng như kinh phí nhà nước nhưng hầu như lại
chưa có hành động cụ thể để khắc phục .
Để cải thiện được vấn đề này đòi hỏi phải có sự hiểu biết về nguồn gốc và tác
hại của rác thải, xác định rõ những hướng đi khác để vận chuyển và tiêu huỷ, cần có
những hỗ trợ về công nghệ xử lý rác và tiến hành các giải pháp, đặc biệt các biện
pháp phối hợp giữa nhân dân và chính quyền, nhà nước.
Việc thay đổi những thói quen và hành vi của người dân trong việc phân loại
và xử lý rác cần có thời gian, vì vậy cần có họat động thường xuyên để tuyên truyền
và giáo dục bảo vệ môi trường . Việc thu hồi rác, đây là một công việc cần thời gian,
công sức và sự đồng lòng của cộng đồng..
Vì vậy nhiệm vụ chính là tuyên truyền thông qua loa đài, băng rôn, áp phích, tờ
rơi nhằm nâng cao nhận thức của người dân về môi trường, để mọi người đều hiểu
được sự quan trọng của việc xả rác và phân loại rác đúng quy định mang lại những
ích lợi gì, và biến nhận thức đó thành những hành động cụ thể nhằm bảo vệ môi
trường.
Chính quyền địa phương cần hỗ trợ cung cấp thông tin, mở các buổi tập huấn
hướng dẫn cho người dân về việc phân loại rác, quy trình và công nghệ xử lý rác thải
phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế của cộng đồng, để người dân biết cách
phân loại và xử lý rác thải.
Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào thành nhóm tiêu chí để bình xét gia đình
văn hóa, nộp đủ và đúng thời hạn các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định, phải
96
thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định. Để người dân tự giác
thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường.
Thường xuyên tổ chức các phong trào làm sạch đường phố, lồng ghép vào các
hoạt động thường kỳ của địa phương. Để người dân tham gia hoạt động vệ sinh môi
trường khu phố, ngõ xóm, nơi công cộng và hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường
của người dân, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường ở địa
phương.
Chính quyền địa phương có thể phối hợp với các cơ quan chuyên môn về môi
trường và các tổ chức xã hội phổ biến và thúc đẩy việc tuân thủ thi hành văn bản
pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường, quản lý rác thải .
Qua khảo sát thì 17% (bảng 4.1) cho là nguyên nhân của việc đổ rác không
đúng nơi quy định là do thiếu thùng rác, vì vậy cần tăng thêm thùng rác trên các con
đường nhất là ở khu vực đông dân, có chợ, trường học. Cần tăng cường thêm nhiều
thùng rác khác màu ghi rõ thùng nào là rác hữu cơ, rác vô cơ để người dân có thể dễ
dàng nhận biết và phân loại rác. Phân loại rác tại nguồn là việc làm hết sức đơn giản
và rất dễ thực hiện, thay vì cho rác chung vào một túi như trước đây, nay mỗi gia
đình được cấp 2 thùng màu xanh và màu xám khác nhau. Thùng màu xanh dùng để
đựng các loại rác hữu cơ (thức ăn thừa, vỏ trái cây, bã trà…) được tận dụng sản xuất
phân bón hữu cơ. Loại rác thải rắn như vỏ trai, lọ thủy tinh, sành sứ, túi ni lông, sỉ
than, quần áo cũ… được cho vào thùng màu xám. Các loại rác khác như kim loại,
giấy báo, bao bì..có thể tận dụng để bán hoặc nhân viên môi trường sẽ thu gom.
Và cần phải phân bổ thùng rác hợp lý, chỗ thì có quá nhiều, chỗ thì lại thưa
thớt thậm chí là không có. Trên đường lộ, khu trung tâm thì cứ khoảng 500 m là có
một thùng rác nhưng trong các con đường nhỏ thì chỉ thưa thớt 2, 3 cái thùng rác, rác
quá nhiều, thùng rác lại quá ít. Điều này khiến cho người dân vứt rác bừa bãi, không
đúng nơi quy định, gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho lực lượng thu gom
97
rác.Vì vậy việc tăng thêm thùng rác và phân bổ thùng rác hợp lý rất là quan trọng và
là vấn đề cần giải quyết cấp bách trước mắt.
Từ thực tế cho thấy lượng rác càng ngày càng nhiều, lực lượng thu gom rác lại
ít. Vì vậy cần tăng cường thêm lực lượng thu gom rác, vì rác không thể để lâu được,
sẽ bốc mùi và gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương có thể thành lập
những tổ, lực lượng thu gom rác dân lập để thu gom rác ở phường, để giải quyết vấn
đề rác ở địa phương mình cho môi trường xanh sạch hơn.
Hiện nay vấn đề quản lý môi trường tại phường chưa được quan tâm thỏa đáng.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến môi trường còn nhiều bất cập.Vì
vậy cần phải hình thành bộ phận quản lý môi trường ở cấp xã, phường.
Cần phải có quy định xử phạt nghiêm những trường hợp gây tác động xấu đến
môi trường và phải khắc phục, bồi thường thệt hại theo đúng quy định.
Nhà nước nên có các chương trình, dự án hỗ trợ cộng đồng tham gia “Giảm
thiểu rác thải, tái sử dụng và tái chế rác thải”, khuyến khích các doanh nghiệp và
khách hàng áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất “sạch” và sản phẩm “sạch”. Có như vậy
thì môi trường mới có thể xanh – sạch – đẹp được.
Mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chính mình bằng cách
phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt. Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm
diện tích bãi rác, tiết kiệm ngân sách nhà nước, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe của chính
mình.
98
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.
99
Kết luận và khuyến nghị.
Từ kết quả nghiên cứu tại địa bàn phường Phú Thọ, nhóm tác giả đúc rút lại một số kết luận
sau:

Mọi người dân đều có hiểu biết về tầm quan trọng của môi trường trong cuộc sống của mình
và đồng ý với việc bảo vệ môi trường bằng cách không vứt rác thải bừa bãi và có những thái
độ, hành vi nhất định để ngăn chặn hay hạn chế hành vi gây mất vệ sinh môi trường của
người khác. Xu hướng chung là đều cảm thấy khó chịu, có nhắc nhở hoặc tự lại nhặt và cho
vào thùng rác.

Người dân càng có trình độ học vấn cao thì mức độ quan tâm, hiểu biết về vấn đề môi
trường càng nhiều.

Phần lớn các hộ tham gia trả lời đều cho biết việc tìm hiểu các thông tin về môi trường là
qua phương tiện truyền thông và chính quyền cơ sở nhưng có sự khác biệt. Đa số nữ giới
tìm hiểu thông tin về môi trường trên phương tiện truyền thông đại chúng như Ti vi, báo
đài…là chủ yếu, còn đối với nam giới ngoài việc tìm hiểu qua nguồn thông tin đại chúng họ
còn chiếm đa số trong việc tìm hiểu qua các nguồn khác như pano, áp phích, qua chính
quyền địa phương và một số nguồn khác. Việc tiếp nhận thông tin về môi trường có khác
nhau là do chức năng, vai trò mà họ đảm nhận trong gia đình và ngoài xã hội.

Nhìn chung sự đánh giá của người trả lời về việc phân loại rác là rất quan trọng và quan
trọng. Mức độ đánh giá có sự thay đổi theo tuổi tác, theo giới. Nhóm người ở tuổi trung niên
có nghề nghiệp và thu nhập ổn định đều đánh giá việc phân loại là quan trọng và rất quan
trọng trong khi đó người cao tuổi thì tỏ ra không quan tâm lắm. Cả nam và nữ đều đánh giá
tầm quan trọng của việc phân loại rác thải sinh hoạt là quan trọng và rất quan trọng.

Một thực trạng chung là có rất nhiều hộ gia đình biết cách phân loại rác nhưng trong thực tế
lại rất ít hộ gia đình thực hiện phân loại, Chỉ một số hộ dân trong phường thường phân loại
rác thải sinh hoạt hàng ngày còn đa số hộ dân thì chưa phân loại. Đa số việc phân loại rác
sinh hoạt hàng ngày của gia đình là do người vợ đảm nhận nhưng bên cạnh đó sự tham gia
100
của người chồng, con hoặc người khác trong gia đình tham gia phân loại cũng chiếm tỷ lệ
không nhỏ.

Việc phân loại rác sinh hoạt của người dân tại địa bàn phường chưa đồng bộ, vẫn còn mang
tính tự phát và không triệt để.

Ý thức tự giác trong việc bảo vệ môi trường thông qua việc phân loại rác của nhiều người
dân chưa cao. Nhiều hộ gia đình chưa thực sự quan tâm đến vấn đề phân loại rác thải sinh
hoạt của gia đình mình. Điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho bộ phận thu gom khi phải thu
gom với một lượng rác thải lớn như khó tách ra và khó sử dụng rác có thể tái chế.
Việc thành lập được các đội thu gom rác dân lập của phường tuy có hơi muộn so với tình
hình chung và nhu cầu thu gom rác trong các tổ dân phố của phường hiện nay nhưng cũng
đã thể hiện được một bước tiến mới trong lĩnh vực quản lý và thu gom rác của phường, tạo
điều kiện chủ động hơn trong việc thu gom rác của các hộ dân cư trong từng khu phố.

Từ đó sẽ tạo được nhiều thuận lợi trong việc nâng cao nhận thức của người dân đối với vấn
đề bảo vệ môi trường sống thông qua việc phân loại và thu gom rác thải sinh hoạt của người
dân và chính quyền địa phương.
Quá trình xử lý rác thải sinh hoạt của người dân và chính quyền địa phương bao gồm các
giai đoạn: Phân loại, thu gom và xử lý.
Có một bộ phận nhỏ các hộ dân tự xử lý rác bằng cách chôn hoặc đốt rác trong các khu đất
trống hoặc sau vườn của gia đình họ. Còn vấn đề xử lý như chôn, đốt, tái chế, làm phân bón
từ các loại rác thải sau khi đã được thu gom và phân loại là công việc của nhà nước người
dân không thể thực hiện được.

Người dân coi việc xử lý rác là rất quan trọng mặc dù vậy họ chưa thực sự chú ý đến việc
xử lý rác của địa phương, mà họ chỉ quan tâm đến việc làm cho gia đình mình hết rác còn
rác sau khi đem đi bỏ được xử lý như thế nào thì ít được quan tâm đến.
Nguyên nhân của việc xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường một phần là do người dân
chưa quan tâm môi trường sống chung, những thói quen xả rác bừa bãi và hành động theo
người khác làm cho môi trường ngày càng ô nhiễm hơn. Mặt khác, do công tác quản lý, thu
101
gom và xử lý rác ở địa phương còn thiếu đồng bộ, thiếu triệt để. Lượng rác lớn nhưng thời
gian xe đến thu gom khá lâu nên rác chóng đầy và tràn ra ngoài thùng rác, qui định giờ lấy
rác và cách phân bổ thùng rác chưa được hợp lý.
Thiếu thùng rác là một trong những nguyên nhân chính của việc người dân trong phường bỏ
rác và đổ nước thải không đúng nơi qui định, một nguyên nhân dẫn đến việc thiế thùng rác
trong phường hiện nay là tình trạng thùng rác bị mất cắp nhưng chính quyền địa phương vẫn
chưa tìm cách giải quyết và hạn chế tình trạng này.
Chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đã có quan tâm và chú trọng đến vấn đề
môi trường bằng nhiều hình thức trong đó có việc tổ chức các chương trình để vận động sự
tham gia của người dân như: Tổ chức kêu gọi người dân dọn vệ sinh khu phố, tổ chức trồng
cây xanh nơi công cộng, hay tổ chức các buổi họp tổ dân phố để người dân phản ánh về tình
trạng môi trường tại địa bàn….
Thành lập đội quản lý lực lượng thu gom rác do Uỷ Ban Nhân Dân phường trực tiếp quản lý
(theo báo có kết quả bảo vệ môi trường cuối năm của phường), tổ chức các buổi họp tổ dân
phố để người dân phản ánh tình trạng môi trường….
Trong thực tế thì việc tổ chức các chương trình trên chỉ ở mức độ có tổ chức cho người dân
biết về các thông tin môi trường thông qua việc lồng ghép vào trong các buổi họp tổ dân
phố, và lượng thời gian dành để bàn về vấn đề môi trường rất ít trong các cuộc họp ở tổ dân
phố nên người dân khó nắm bắt được hết các thông tin và có thể phản ánh được những bức
xúc về tình trạng môi trường.
Vấn đề giám sát việc phân loại rác sinh hoạt của người dân trong địa bàn phường vẫn chưa
được lên kế hoạch tổ chức. Tại địa phương chỉ có những đội, nhóm thanh niên được phân
công theo dõi và kiểm tra tình hình môi trường ở các tổ và xử phạt những trường hợp người
dân gây ô nhiễm.
Tình hình quản lý môi trường cũng chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức.
vấn đề về hướng dẫn người dân cách phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày vẫn còn
rất ít được chú trọng thậm chí có nơi hoàn toàn không có. Do đó vấn đề về nâng cao công
tác vận động hướng dẫn người dân phân loại rác trước khi xử lý đang là nhu cầu cần thiết
trong công tác bảo vệ môi trường của phường.102
Một số ý kiến mang tính khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả.
Kết quả nghiên cứu trên của nhóm tác giả chỉ mang tính khám phá và gợi mở cho
một vấn đề bao quát, rộng lớn. Việc đưa ra các kiến nghị để nhằm nâng cao nhận thức và
góp phần thay đổi thái độ, hành vi của người dân trong việc bảo vệ môi trường sẽ là rất chủ
quan và thiếu sót. Do đó, nhóm tác giả chỉ nêu ra một số ý kiến của mình liên quan đến lĩnh
vực mà nhóm đang nghiên cứu tại địa bàn phường Phú Thọ - Thị xã Thủ Dầu Một – Bình
Dương.

1. Cần thiết phải có những biện pháp tập huấn bài bản về cách phân loại, thu gom và xử lý
rác, dd tuyên truyền những kiến thức cần thiết về môi trường cho người dân để người dân có
thể biết được những kiến thức cơ bản về môi trường từ đó có ý thức bảo vệ môi trường tốt
hơn.

2. để người dân nâng cao trách nhiệm và có ý thức bảo vệ môi trường hơn, làm cho họ thấy
trách nhiệm của mình. Bởi chính từng người dân, từng hộ gia đình luôn đóng vai trò quyết
định trong việc bảo vệ môi trường. Vì gia đình là tế bào của xã hội, nếu gia đình không biết
trân trọng, giữ gìn môi trường sống xung quanh thì cảnh quan môi trường sẽ dễ dàng bị phá
vỡ.

3. Để bảo đảm hiệu quả công tác quản lý và xử lý rác, cần phải thực hiện đồng bộ từ khâu
phân loại, thu gom, vận chuyển cho đến xử lý rác. Đây là công việc rất khó khăn, cần tuyên
truyền rộng rãi để nhân dân có thể hiểu và thực hiện.
4. Cần tuyên truyền cho người dân thấy việc phân loại rác tại nhà mang lại rất nhiều lợi ích
như thế nào như: Giúp cho việc quản lý rác tốt hơn, hạn chế sự ô nhiễm môi trường do rác,
góp phần cải thiện môi trường đô thị.
5. Việc tái chế rác thải sinh hoạt cũng mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực như giảm nhu cầu
đất đai do giảm lượng chất thải buộc phải chôn lấp, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên,
đem lại hiệu quả kinh tế cho xã hội. Do đó cần tận dụng mọi nguồn rác có thể tái chế được
để góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.
103
6. Chính quyền cần phối hợp với cộng đồng dân cư địa phương để có cách thực hiện phù
hợp, khuyến khích sự tham gia một cách có ý thức của người dân. Chính quyền nên giúp đỡ
kỹ thuật, cách làm, tài chính, hướng dẫn người dân phân loại, thu gom và xử lý rác đúng
cách, hợp lý nhưng không làm thay cho người dân. Dựa vào các tổ chức quần chúng có sẵn
ở cộng đồng để nhân rộng chương trình hơn, khuyến khích sự tham gia của người dân trong
vệc phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt.. Từ đó tạo được ý thức tự giác và tinh thần trách
nhiệm cho mỗi người dân hơn đối với việc phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày,
để môi trường ngày càng tốt hơn, xanh hơn, sạch hơn, để đạt được điều này nhất thiết cần sự
hưởng ứng tham gia nhiệt tình của người dân trong các cuộc tuyên truyền, vận động bảo vệ
môi trường hơn nữa.
7. Để đảm bảo việc phân loại rác sinh hoạt tại tất cả các hộ dân được thực hiện thì địa
phương cần phải tổ chức những buổi tập huấn riêng biệt để hướng dẫn người dân cách phân
loại rác sinh hoạt để tạo sự thuận lợi cho việc xử lý nhằm đạt hiệu quả cao trong vấn đề bảo
vệ môi trường.
8. Cần có ban giám sát về tình hình môi trường trong từng khu phố và thường xuyên nhắc
nhở người dân ý thức được hành vi xả rác của mình ra môi trường, giám sát việc phân loại
và hướng dẫn những hộ dân có điều kiện tự xử lý rác thải sinh hoạt của gia đình sao cho
đúng cách và không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
Có những biện pháp xử phạt kịp thời và hợp lý đối với những hành vi vi phạm luật bảo vệ
môi trường của người dân.
9. Về phía người dân, mỗi người cần nâng cao nhận thức và thái độ của mình trong việc bảo
vệ môi trường thông qua việc tự tham gia học hỏi và tìm hiểu thông tin về môi trường.
10. Cần phải thay đổi những thói quen tiêu cực gây ô nhiễm môi trường sống và có những
thái độ, hành động cụ thể đối với hành vi gây ô nhiễm của người khác để góp phần xây
dựng một cộng đồng có ý thức và trách nhiệm đối với môi trường sống.
104
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
1. Ngân hàng thế giới( 1992). Phát triển và môi trường. Bộ Khoa Học Công Nghệ
Và Môi Trường.
2. Mai Đình Yên( 1994). Con người và môi trường. Nhà Xuất Bản Giáo Dục
3. Nguyễn Khắc Việt( 1994) .Từ điển Xã Hội Học. Nhà xuất bản Hà Nội
4. Nguyễn Thị Phương (khoá 3 năm 1994-1998). Đề tài “Môi trường TP Quy
Nhơn và các hoạt động bảo vệ môi trường của phụ nữ Quy Nhơn” khoa phụ nữ
học, Đại Học Mở TPHCM.
5. Lê văn khoa( 1995). Môi trường và ô nhiễm. Nhà Xuất Bản Giáo Dục.
6. Các công ước quốc tế và bảo vệ môi trường(1995). Nhà Xuất Bản Chính Trị
Quốc Gia.
7. . Lê Văn Khoa (2000). Khoa học môi trường. Nhà Xuất Bản Giáo Dục.
8. Đỗ Xuân Biên( 2000). Đề tài“ Tìm hiểu hệ thống thu gom rác dân lập và vấn
đề tái tổ chức lực lượng thu gom rác tại Tp HCM ”, luận văn tốt nghiệp, Sinh
viên khoa Địa lí chuyên nghành Môi trường, Trường Đại học KH - XH và
Nhân Văn.
9. Gs. Phạm Tất Dong, Ts. Lê Ngọc Hùng, Phạm Văn Quyết, Nguyễn Chí Thanh,
Hoàng Bá Thịnh (2001)- Xã Hội Học – Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và
Nhân Văn – NXBQG Hà Nội.
10. Phạm Văn Quyết, Ts Nguyễn Quý Thanh( 2001). Phương pháp nghiên cứu xã
hội học. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia.
11. Vũ Cao Đàm( 2002). Xã Hội Học Môi Trường.Nhà Xuất Bản Khoa Học Và
Kỹ Thuật.105
12. Bàng Anh Tuấn( 2002). Đề tài “ Sự tham gia của lực lượng thu gom rác dân
lập và hệ thống quản lý rác thải ở Tp HCM.” .
13. Hà Thị An (2004 ). Đề tài “Tìm hiểu về hệ thống thu gom rác dân lập và việc
thể chế hoá lực lượng này”. Luận văn tốt nghiệp cử nhân xã hội học, khoa xã
hội học trường Đại Học Mở Bán Công tại quận 12 TP.HCM
14. Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Kim Loan( 2005). Con Người Và Môi Trường. Nhà
Xuất Bản Đại Học Quốc Gia.
15. Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường.(2006). Nhà xuất bản lao động xã hội.
16. Ts. Nguyễn Văn Đúng (2008). Giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng trong
việc bảo vệ môi trường. lien hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp.
Tham luận tại hội nghị “ Hội nghị thong báo kết quả nghiên cứu khoa học xã
hội Nam Bộ 2008”.
17. Luật bảo vệ môi trường và văn bản mới hướng dẫn thi hành( 2009). Nhà xuất
bản lao động.
18. Nguyễn Xuân Kính (1/2009). Con người môi trường và văn hóa. Nhà xuất bản
khoa học xã hội
19. Luật gia Vương Thị Lan Phương. Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường. Nhà xuất
bản chính trị quốc gia.
20. Đinh Xuân Thắng. Đề tài “ Dự án thu gom, phân loại và xử lý chất rắn tại
nguồn”. Viện Môi Trường và Tài Nguyên thuộc trường Đại học quốc gia
TP.HCM
21. ThS. Hoàng Thị Kim Chi cùng nhóm tác giả: KS. Đào Thị Hồng Hoa, Ths.
Trần Phi Hùng, Ths.Võ Thị Thanh Hương, CN.Trần Nhật nguyên, Ths.Lê Văn
Thành, CN. Nguyễn Thị Tường Vân. Đề tài “Các hình thức thu gom rác sinh
hoạt trên địa bàn TP.HCM – thực trạng và các đề xuất bổ sung.”
106
22. TS. Vũ Văn Mạnh - CN Nguyễn Quang Huy. Đề tài “ hiệu quả của mô hình
phân loại rác sinh hoạt trong các khu trung cư cao tầng ở Hà Nội”. Đại học
Khoa học Tự nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
23. Tăng Thị Chính. Đề tài “Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tại Hà
Tây”, Viện công nghệ môi trường, Viện KH&CN Việt Nam
24. Vũ Thế Long trong bài viết “ Về tập quán xử lý rác thải sinh hoạt người Việt”,
Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, trên trang PCDA.ORG.VN
25. Tiến Sỹ Vũ Quang Hà. Các lý thuyết xã hội học. Nhà xuất bản Đại Học Quốc
Gia Hà Nội.
26. Từ điển Tiếng Việt Phổ Thông, viện Ngôn ngữ học, NXB TP.HCM của TS
Chu Bích Thu, PGS TS Nguyễn Ngọc Trâm, TS Nguyễn Thị Thanh Nga, TS
Nguyễn Thúy Khanh, TS Phạm Hùng Việt.
27. Trên sách báo, tạp chí, internet.
www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=325658&ChannelID=3
http://www.vietnamnet.vn/
http://www.pindex.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1017&Ite
mid=245.
http://www.vietnamforumcsr.net/default.aspx?portalid=1&tabid=324&itemid=400
8
http://www.monre.gov.vn/monreNet/default.aspx?tabid=209&idmid=&ItemID=4
5726
Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và môi trường:
http://www.cgfed.org.vn
Viện nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững:
http://www.iesd.gov.vn/
Trang yêu môi trường:
107
http://yeumoitruong.com/forum/showthread.php?p=19154
200 câu hỏi đáp về môi trường:
http://www.nea.gov.vn/html/gochoctap/hoi_dapMT.htm
Trang web thông tin giáo dục bảo vệ môi trường:
http://www.epe.edu.vn/index.php?cPath=10
Hội bảo vệ thiên nhiên
www.vacne.org.vn
Bộ tài nguyên và môi trường, cục bảo vệ môi trường
http://www.nea.gov.vn/sach-TL.htm
Bách khoa toàn thư:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính
Bộ tài nguyên môi trường và môi trường Việt Nam.
http://www.monre.gov.vn/monreNet/Default.aspx?tabid=213&ItemID=9793
www.thietbimoitruong.com/module.php?action=li...
108
PHỤ LỤC
109
PHỤ LỤC 1
Hình 1: Chương trình “ cộng đồng liên kết Hình 2: Ngày môi trường thế giới
chống lại biến đổi khí hậu”
110
Hình 3: Rác ở chợ Phú Văn Hình 4: Băng rôn treo trong trường
Hình 5: Rác sinh hoạt tại nhà Hình 6: Người dân đổ rác
111
Hình 7: Băng rôn tại công ty xăng dầu Hình 8: Mô hình phân loại rác
Hình 9: Nhân viên vệ sinh quét rác( khu phố 2) ` Hình 10:Hình ảnh bảo vệ môi trường
Hình 11. Rác không bỏ đúng nơi quy định( khu phố 3) Hình 12. Thùng rác không đủ để chứa rác
\
112
Hình 13. Hình ảnh bảo vệ môi trường Hình 14. Rác thải ở đầu hẻm của khu phố
113
PHỤ LỤC 2
Phiếu thăm dò ý kiến
Kính thưa ông/bà, nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học sinh viên.
Nhóm Chúng tôi là sinh viên Khoa Xã Hội Học – trường Đại Học Bình Dương. Hiện nay
chúng tôi đang tiến hành tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến môi trường ở khu vực này.
Chúng tôi mời ông bà tham gia vào cuộc nghiên cứu bằng cách trả lời các câu hỏi mà chúng
tôi đưa ra. Những thông tin thu thập chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và việc
lựa chọn gia đình ông/bà phỏng vấn là hoàn toàn ngẫu nhiên. Sự tham gia của ông/bà vào
cuộc khảo sát sẽ giúp chúng tôi trong việc học tập, nghiên cứu và xây dựng chính sách
thành công.
Rất mong nhận được sự nhiệt tình hợp tác của ông/bà.
Xin chân thành cảm ơn!
I : Thông tin cá nhân
Giới tính
1.Nam 1
2.Nữ 2
Tuổi : ……………………………………………...
Trình độ học vấn:
1. Mù chữ 1
2.Biết đọc biết viết 2
3.Tiểu học 3
4.Trung học cơ sở 4114
5.Trung học phổ thông 5
6.Trung cấp/ cao đẳng 6
7.Đại học hoặc trên đại học 7
Nghề nghiệp:
1.Nông nghiệp 1
2.Lâm nghiệp 2
3.Ngư nghiệp 3
4.Buôn bán, dịch vụ 4
5.Cán bộ, viên chức nhà nước 5
6.Công nhân 6
7.Tiểu thủ công nghiệp 7
8.Làm thuê/làm mướn 8
9.Nghề khác(ghi rõ) ………………………….. 9
10.Học sinh/sinh viên 10
11.Về hưu/già yếu không làm việc 11
12.Không nghề, không việc 12
Thu nhập của gia đình/ 1 tháng ………………………………………………..
Tôn giáo :
1.Thiên chúa giáo 1
2.Phật giáo 2
3.Tin lành 3
4.Cao đài 4
5.Phật giáo hòa hảo 5
6.Hồi giáo 6
7.Thờ ông bà tổ tiên 7
8.Khác(ghi rõ)…………………………………….. 8
II. Nội dung
Câu 1. Hiện nay gia đình ông / bà xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày như thế nào?
1. Để trước nhà, công nhân vệ sinh đến thu gom 1115
2. Để vào thùng rác công cộng 2
3. Vứt rác ở gần nhà 3
4. Đào hố xuống chôn, đốt. 4
5. Nơi khác( ghi rõ)………………………………. 5
Câu 2. Theo ông /bà việc xử lý rác của người dân trong phường hiện nay như thế nào?
1. Rất tốt 1
2. Tốt 2
3. Chưa tốt 3
4. Khó trả lời 98
Câu 3. Ông/bà đánh giá việc phân loại và xử lý rác thải như thế nào?
1.1 Phân loại 1.2 Xử lý
Mức độ
Rất quan trọng 1 1

Quan trọng 2
2
Không quan trọng 3
3
Khó trả lời
98 98


Câu 4. Theo ông/bà người dân bỏ rác, đổ nước thải không đúng nơi qui định là do nguyên
nhân nào?( có thể chọn nhiều câu trả lời)
1. Do thói quen 1
2. Sợ tốn tiền đổ rác, nước thải 2
3. Giờ lấy rác không hợp lý 3
4. Thiếu thùng rác 4
5. Do thuận tiện 5
6. Làm theo người xung quanh 6
116
7. không xử phạt kịp thời 7
8. Do các công trình đang xây dựng 8
9. Do hàng rong, xe ôm…thải ra 9
10. Rác theo kênh rạch đến từ nơi khác 10
11. Mức phạt chưa hợp lý 11
12. Lý do khác( ghi rõ)…………………….. 12
Câu 5. Theo ông / bà việc xả rác bừa bãi gây ra những ảnh hưởng gì?( có thể chọn nhiều trả
lời).
1. Ô nhiễm môi trường 1
2. Mỹ quan đô thị 2
3. Sức khỏe 3
4. Không biết 99
5. Khác (ghi rõ)…………………………………… 5


Câu 6. Theo ông / bà những biện pháp nào nhằm nâng cao nhận thức giữ gìn vệ sinh môi
trường của người dân?( có thể chọn nhiều câu trả lời)
1. Phát động thêm các phong trào bảo vệ môi trường 1
2. Tăng cường tuyên truyền giáo dục về kiến thức môi trường. 2
3. Tăng cường lực lượng vệ sinh công cộng. 3
4. Treo thêm băng rôn và khẩu hiệu. 4
5. Tăng thêm thùng rác công cộng. 5
6. Chính quyền có biện pháp cải tạo kênh rạch, cống rãnh, và bảo vệ môi trường.
6
7. Phạt thật nặng hành vi gây mất vệ sinh môi trường. 7
8. Khác………………………………………………………………... 8
Câu 7. Khi ông / bà nhìn thấy người khác xả rác bừa bãi phản ứng của ông/bà như thế nào?
1. Không phản ứng 1
2. Khó chịu 2
3. Nhắc nhở 3117
4. Tự nhặt rác bỏ vào thùng 4
5. Báo chính quyền 5
6. Khác ( ghi rõ)……………... 6
Câu 8. Ông / bà biết cuộc vận động nếp sống văn minh Đô Thị qua nguồn nào?
1. Pano, áp phích tờ rơi, biểu ngữ 1
2. Gia đình 2
3. Bạn bè 3
4. Nhà trường 4
5. Phương tiện truyền thông 5
6. Chính quyền cơ sở 6
7. Khác( ghi rõ)…………………….. 7
Câu 9. Phường của ông / bà có tổ chức các cuộc vận động bảo vệ môi trường không?
1. Có 1( sang câu 10)
2. Không 2 ( sang câu 11)
3. Không biết 99 ( sang câu 11)
Câu 10. Theo ông/ bà mức độ tuyên truyền vận động về chương trình giữ gìn vệ sinh môi
trường của chính quyền địa phương trong vòng 6 tháng gần đây là?


1. Hàng ngày 1 4. ít khi 4

2. Mỗi tuần một lần 2 5. Chưa bao giờ 5

3.mỗi tháng một lần 3 6. Không biết 99Câu 11. Gia đình ông/bà có biết cách phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày không?
1. Có 1
118
2. Không 2
Câu 12.Nhà ông/ bà có thường phân loại rác thải hàng ngày trước khi xử lý không?
1. Có 1( sang câu 13)
2. Không 2 ( sang câu 14)
3. Khó trả lời 3 (sang câu 14)


Câu 13. Gia đình ông / bà đã phân loại rác như thế nào?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
12.1 Vì sao phải phân loại như thế?
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..
Câu 14. Trong gia đình ông / bà ai là người thường xuyên phân loại rác sinh hoạt hàng
ngày?
1. Chồng 1 2. Vợ 2
3. Con 3 4. Người khác( ghi rõ)………. 4
119
Câu 15. Xin ông / bà hãy cho biết mức độ tổ chức các chương trình, hoạt động bảo vệ môi
trường tại nơi mà ông / bà đang ở và mức độ tham gia của ông / bà vào các chương trình,
hoạt động đó?Mức độ đánh gía Có tổ chức những Tổ chức những chương Sự tham gia của anh/chị
chương trình hưởng trình này? như thế nào?
ứng phong trào bảo vệ
môi trường không?
1. Có 1. Hiếm khi 1.Không tham gia
2. Không 2. Thỉnh thoảng 2.Thỉnh thoảng
3. Không quan 3. Thường xuyên 3.Thường xuyên
tâm. 4. Rất thường xuyên 4.Rất thường xuyên
Tên hoạt động 99. Không biết 99. Không biết
1. Dọn vệ sinh khu
phố. 1 2 3

2. Trồng cây xanh
nơi công cộng. 1 2 3

3. Tập huấn người
dân về cách phân 1 2 3
loại, rác sinh hoạt.
4. Tập huấn người 1
dân về cách xử lý 2 3
rác sinh hoạt.
5. Mở các buổi họp
để người dân phản
ánh thông tin về 1 2 3
tình trạng môi
trường.
6. Tuyên truyền,
1 2 3
vận động người
120
dân không đổ rác
và xác súc vật
xuống kênh rạch,
nơi công cộng
( nếu không tổ chức chương trình nào câu 17)
Câu 16: Ông / bà hãy cho biết đánh giá của mình về các chương trình giữ gìn vệ sinh môi
trường mà địa phương đã đưa ra ở trên?
1. Rất hiệu quả 1
2. Hiệu quả 2
3. Bình thường 3
4. Không hiệu quả 4
5. Rất không hiệu quả 5
15.1 Tại sao?.......................................................................................................
.....................................................................................................................
…………………………………………………………………………....
Câu 17. Ở địa phương ông/ bà có thường xuyên cải tiến việc thu gom rác thải không?
1. Có 1(câu 18)
2. Không 2( câu 19)
3. Không biết 99
Câu 18. Theo ông / bà ở địa phương cải tiến việc thu gom rác thải bằng cách?
1.Thay thế, thêm thùng rác, xe chở rác. 1
2.Phân loại rác theo màu thùng rác 2
3.Tăng cường lực lượng thu gom rác 3
4.Khác(ghi rõ)…. 4
Câu 19. Ông / bà có biết rác sau khi thu gom được đưa đi đâu không?
1. Có 1
2. Không 2
Câu 20.Theo Ông/ bà địa phương xử lý rác bằng cách nào?
121
1.Chôn rác 1
2.Đốt 2
3.Tái chế 3
4. Không biết 99
Câu 21. Khi thu gom rác ông/ bà có thấy nhân viên vệ sinh môi trường phân loại rác không?
1. Có 1
2. Không 2( chuyển sang 22)
20.1 Ông / bà có biết họ phân loại rác như thế nào không?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Câu 22. Theo ông/ bà việc phân loại rác có đem lại hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường
hay không?
1. Có 1
2. Không 2
3. Không biết 3
Câu 23. Theo ông bà việc xử lý rác thải không đúng dẫn đến những hậu quả nào?
(có thể chọn nhiều đáp án)
1. Ô nhiễm nguồn nước, không khí 1
2. Tốn kém nhiều kinh phí 2
3. Không tiết kiệm được nguồn nguyên liệu tái chế. 3
4. Tăng diện tích bãi rác. 4.
5. Mất nhiều thời gian phân loại và xử lí. . 5
6. khác( ghi rõ)………………………………………………………….
Câu 24. Theo ông/ bà việc phân loại ở địa phương hiện nay còn có những hạn chế gì?
1. Địa phương ít quan tâm 1
2. Người dân chưa được phổ biến kiến thức về phân loại rác 2
3. Thiếu người hướng dẫn và quản lý việc phân loại rác 3122
4. Thiếu thùng rác để phân loại 4
5. Thùng rác phân bổ không hợp lý 5
6. Lực lượng thu gom không phân loại rác 6
7. Khác………………. (Ghi rõ) 7


Câu 25. Theo ông/ bà việc xử lý ở địa phương hiện nay còn có những hạn chế gì?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Câu 24. Theo ông/ bà địa phương nên làm gì để khắc phục những hạn chế trên?
25.1. Trong việc phân loại :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
25.2. Trong việc xử lý :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Câu 25: Mỗi tháng Ông/bà có phải chi tiền cho việc thu gom rác thải sinh hoạt không?
1. Không 1
2. Có 2 nếu có thì bao nhiêu…………..?
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG BÀ !
123
PHỤ LỤC 3
PVS – D1


Tiêu chí phỏng vấn sâu cán bộ
Giới thiệu
Thưa ông/ bà chúng tôi là sinh viên khoa xã hội học, trường đại học bình dương. Để phục
vụ cho việc xây dựng một môi trường xanh- sạch- đẹp sinh viên kha xã hội học, trường đại
học bình dương đang tiến hành việc tìm hiểu về thái độ, nhận thức và hành vi của người dân
về ô nhiễm môi trường trong việc xử lý và phân loại rác thải sinh hoạt. Chúng tôi mời ông/
bà tham gia vào cuộc nghiên cứu bằng cách trả lời các câu hỏi mà chúng tôi sẽ nêu, những
thông tin mà ông / bà cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học.
Sự tham gia của ông/ bà vào cuộc khảo sát sẽ giúp cho việc nghiên cứu và xây dựng chính
sách thành công.
Rất mong nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ của ông/ bà.
Xin chân thành cám ơn.
Nội dung câu hỏi:
1/ Ông/ Bà sống ở đây được bao nhiêu năm rồi?
2/ Ông/ Bà cho biết đời sống sinh hoạt của người dân trong những năm gần đây như thế nào
so với trước đây?
3/ Theo đánh giá của Ông/ Bà thực trạng môi trường ở địa phương mình như thế nào? vì
sao? Theo ông/ bà ô nhiễm môi trường hiện nay có thể giảm không? Ông/ bà có thể cho biết
một số giải pháp để rác thải ít gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư?
124
4/ Người dân ở đây có quan tâm đến việc vệ sinh môi trường hay không? Tại sao? Như thế
nào? Theo ông/ bà người dân trong phường đã có ý thức bảo vệ môi trường hay chưa? Tại
sao?
5/ Theo Ông/ Bà môi trường có vai trò như thế nào trong đời sống?
6/ Theo Ông/ Bà những yếu tố nào tác động đến việc bảo vệ môi trường của người dân?
7/ Ở địa phương có các hoạt động để bảo vệ môi trường hay không? Hình thức như thế nào?
Thái độ của người dân như thế nào?
Có hướng dẫn người dân phân loại rác thải sinh hoạt hằng ngày hay không? Cách hướng
dẫn như thế nào? Người dân thực hiện như thế nào? Ông/ bà đánh giá như thế nào về cách
thực hiện phân loại rác của người dân
8/ Ở địa phương có các tổ chức thu gom rác sinh hoạt không? Họ thường thu gom vào lúc
nào? Số lượng là bao nhiêu?Ở địa phương có các tổ chức thu gom rác nào? Người dân có
tham gia vào hoạt động thu gom rác hay không?
Ông / bà đánh giá thái độ của người dân như thế nào?
9/ Theo đánh giá của ông/ bà thì lực lượng thu gom rác ở địa phương có đủ đáp ứng không?
Lực lượng thu gom rác có tiến hành phân loại rác khi thu gom không? Họ phân loại như thế
nào?
10/ Theo ông/ bà cơ sở vật chất cho việc bảo vệ môi trường có đáp ứng đủ không?( như địa
diểm, thùng rác, xe rác…) hợp lý chưa?
11/ Tại địa phương có bao nhiêu chợ? Thường tập trung buôn bán như thế nào? Rác mà
người dân ở đó có đổ đúng nơi quy định không?
12/ Theo ông bà môi trường có ảnh hưởng như thế nào tới đời sống sinh hoạt của người
dân?
13/ Địa phương có các hình thức nào vận động nhân dân tham gia vào việc thu gom rác
thải? Người dân có hưởng ứng không? Mức độ hưởng ứng của họ thế nào? Địa phương
mình có xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn hay không? Xử lý như thế nào? Người dân có
được biết đến cách xử lý rác không?
14/ Ở địa phương có các qui định vi phạm vệ sinh môi trường của người dân và các tổ chức
cung ứng vệ sinh hay không? Cách thức xử lý như thế nào?125
15/ Qui định của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát về vệ sinh môi trường
như thế nào?
16/ Qui định về việc thu phí và mức thu phí sinh hoạt là bao nhiêu? Mức thu như vậy đã hợp
lý chưa? Người dân có nhiệt tình tham gia hay không?
17/ Nhà nước đã có chính sách gì để hỗ trợ cho các tổ chức thu gom rác? Cách thức hỗ trợ
như thế nào? ( cho thêm thùng rác, xe rác, lực lượng thu gom rác…).
18. Theo ông/ bà nên làm thế nào để nâng cao nhận thức và thái độ của người dân trong việc
phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày?


PVS – D2
Tiêu chí phỏng vấn sâu lực lượng thu gom rác
Nội dung câu hỏi
1/ Ông/ bà làm trong nghề thu gom rác được bao nhiêu năm rồi? Địa bàn phụ trách thu gom
rác của ông/ bà là ở đâu?
2/ Theo nhận định của ông/ bà thì địa bàn nơi ông/ bà phụ trách thu gom rác như thế nào?
3/ Tình hình thu gom và xử lý rác của người dân ở địa bàn đó ra sao?
4/ Ông/ bà thu gom rác vào thời gian nào? Ngày mấy lần?
5/ Ông/ bà cho biết người dân đổ rác vào thời gian nào trong ngày? Thời gian nào là nhiều
nhất? Thời gian đổ rác như vậy theo ông/ bà đã hợp lý chưa? Tại sao?
6/ Ông/ bà thường qui định thời gian thu gom rác hay là tùy theo ngày?
7/ Khối lượng rác mà người dân đổ có đúng nơi qui định không? Việc đổ rác như thế có ảnh
hưởng tới môi trường xung quanh không? ( ô nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe…) và rác ở
đây chủ yếu là loại rác nào?
8/ Công việc thu gom rác là công việc có tính chất độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe vậy ông/
bà có được trang bị các vật dụng cần thiết ( như đồ bảo hộ lao động: bao tay, khẩu trang,
quần áo, giầy…)? Cách trang bị như thế nào?
9/ Ông/ bà có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động
hay các loại bảo hiểm khác tương đương không? Nó được tính như thế nào?
10/ Phương tiện thu gom rác có đủ và đạt tiêu chuẩn không?126
11/ Lượng rác mà ông/ bà thu gom đã được phân loại chưa? Hay là tất cả các loại rác người
dân gộp lại để lẫn lộn rồi bỏ ra cho người dọn vệ sinh? Theo ông/ bà thì việc phân loại rác
thuộc trách nhiệm của người dân hay là trách nhiệm của công nhân vệ sinh? Tại sao?
12/ Ông/ bà thấy đối tượng nào hay bỏ rác? Những đối tượng nào trên khu vực này thường
hay đổ rác bừa bãi?
13/ Ông/ bà có nghĩ là người dân ở đây có hình thành nên thói quen phân loại rác trước khi
bỏ đúng nơi qui định như các nước khác không? Vì sao?
14/ Việc thu gom rác ở đây được thực hiện như thế nào? Tập trung vào đúng nơi qui định
hay là đến từng nhà? Theo ông/ bà việc bỏ rác như vậy đã hợp lý chưa? Theo ông/ bà thì
cách thu gom rác theo hình thức nào là hiệu quả và tiết kiệm nhất?
15/ Ngoài những khu vực này ông bà còn phụ trách thu gom rác ở đâu nữa không? Nếu có
thì lượng rác giữa hai khu vực có khác nhau không? Khác nhau như thế nào? Ý hức của
người dân hai khu vực ra sao? Có sự khác biệt không và khác biệt đó như thế nào? Tại sao
có sự khác biệt đó?
16/ Ông/ bà có suy nghĩ như thế nào về ý thức giữ gìn vệ sinh chính trong vấn đề bảo vệ
môi trường đô thị?
17/ Ông/ bà có được tuyên truyền hay biết các cuộc vận động về bảo vệ mội trường không?
Ông/ bà có thể nói rõ thông tin mà ông/ bà nhận được từ cuộc vận động này? Có các điểm
mới, khác biệt so với các năm trước?
18/ Ông/ bà có trực tiếp tham gia vào các cuộc vận động này không? Ông/ bà giữ vai trò
như thế nào trong các cuộc vận động đó?
19/ Từ khi các cuộc vận động đó được triển khai ông/ bà có thấy được ý thức người dân
thay đổi không và thay đổi như thế nào? Và đã đạt được những thành tích cụ thể nào thông
qua các cuộc vận động đó?
20/ Ông/ bà cho biết là người dân trong khu vực đã tạo cho mình những thói quen tốt trong
vấn đề vệ sinh môi trường chưa? Xin ông/ bà có thể nói rõ thói quen tốt mà người dân đã và
đang hình thành?
21/ Ông/ bà có ý kiến hoặc kiến nghị gì cho các sở ban nghành khoa học, môi trường, của
người dân, khách du lịch…trong cuộc vận động về nếp sống văn minh đô thị?127
22/ Theo ông/ bà cần có những biện pháp nào để nâng cao nhận thức và thái độ của người
dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường?
23/ Ông/ bà hãy cho ý kiến về thái độ quản lý môi trường của các nhà trức trách, chính
quyền?


PVS – D3
Tiêu chí phỏng vấn sâu người dân
Nội dung câu hỏi
NHẬN THỨC:
1/ Ông / bà đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi? Ông/ bà thấy môi trường hiện nay ông/ bà
đang sống như thế nào?
2/ Theo ông/ bà môi trường có vai trò như thế nào đối với đời sống của con người?
3/ Ông / bà thấy hoạt động gây mất vệ sinh môi trường ở địa phương mình như thế nào? So
với trước đây có gì khác biệt? Mức độ ra sao?
4/ Theo ông/ bà việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm thuộc về ai?
5/ Người dân ở địa phương có phân loại các loại rác thải hay không? Cách phân loại như
thế nào? Họ thường đổ rác ở đâu?
6/ Gia đình ông/ bà có phân loại rác sinh hoạt trong gia đình hay không? Cách thức phân
loại như thế nào? Một ngày gia đình ông/ bà thải khoảng bao nhiêu kg rác? Ông / bà thường
bỏ rác ở đâu? Một ngày ông/ bà bỏ mấy lần? Thời gian nào trong ngày ông/ bà bỏ rác?
7/ Ông/ bà có quan tâm đến việc phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt trong gia đình mình
hay không? Tại sao? Mức độ như thế nào?
8/ Ông bà có tìm hiểu về luật, chính sách về bảo vệ môi trường hay không? Tại sao? Tìm
hiểu như thế nào?
9/ Ông/ bà có tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường hay không? Tinh thần tham gia như
thế nào?
10/ Để giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở của gia đình ông bà như thế nào?
128
11/ Ông/ bà thấy người dân ở đây có kiến thức về việc phân loại và xử lý rác thải không?
Nguồn thông tin đó họ lấy từ đâu? Địa điểm mà gia đình ông/ bà hay vứt rác? Nơi ở của
ông/ bà có thùng đựng rác không?
12/ Ông/ bà có tham gia dọn vệ sinh ở tổ hay ở phường không? Tại sao?
13/ Tình hình vệ sinh môi trường có thay đổi gì so với trước khi có cuộc vận động? ( tích
cực, tiêu cực).
14/ Người dân sinh sống ở đây quan tâm như thế nào về các cuộc vận động đó?
15/ Người dân có những hiểu biết gì về nội dung của các cuộc vận động vệ sinh môi
trường?
16/ Việc tuyên truyền và tiến hành các chương trình bảo vệ môi trường ở địa phương như
thế nào? So với trước kia hiện nay có gì thay đổi?
17/ Việc phân loại và xử lý rác thải ở địa phương như thế nào? So với trước đó có gì cải tiến
mới?
THÁI ĐỘ và HÀNH VI:
1/ Mức độ quan tâm đến việc vệ sinh môi trường của người dân như thế nào? Tại sao họ lại
quan tâm? Các hành vi tác động vào môi trường sống của họ? Nhu cầu và lợi ích của người
dân khi tác động vào việc vệ sinh môi trường?
2/ Đánh giá của người dân về thái độ quản lý môi trường của các nhà chức trách và chính
quyền như thế nào?
3/ Ông/ bà có biết các cuộc vận động về vệ sinh môi trường như thế nào không? Thái độ
của người dân về các cuộc vận động vệ sinh môi trường như thế nào? Mức độ quan tâm của
họ ra sao?
4/ Các cuộc vận động bảo vệ môi trường thường được tổ chức như thế nào?
5/ Ông/ bà có thể đóng góp ý kiến cho các cuộc vận động bảo vệ môi trường được tốt hơn?
6/ Thái độ của ông/ bà đối với người vứt rác nơi công cộng như thế nào?
7/ Đánh giá của ông/ bà về cuộc vận động bảo vệ môi trường và kiến nghị đối với các cấp
chính quyền, ban nghành cho các cuộc vận động đó?
8/ Ở địa phương thường có các cuộc vận động nào? Cách thức vận động bao gồm các hoạt
động gì?129
9/ Ngoài những chương trình đã tổ chức thì ở địa phương có những dự định tiếp theo nào
không?
10/ Hiệu quả của các chương trình/ các cuộc vận động đó đã đạt được những gì? ( cái gì đã
tiến bộ, cái gì còn tồn tại).
11/ Nội dung của các cuộc vận động có điểm gì mới so với qui định vệ sinh môi trường của
địa phương có từ trước đó?
12/ Có chế độ xử phạt người không bảo vệ môi trường không? Chế độ xử phạt như thế nào?
PVS – D1
Biên Bản Phỏng Vấn Sâu Cán Bộ

Địa điểm phỏng vấn: Khu phố 7 – Phường Phú Thọ - Thị Xã Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình
Dương.
Ngày phỏng vấn: 23/09/2009
Phỏng vấn viên: Vũ Hậu Mai
Giới tính: Nam
Tuổi: 52
Nghề nghiệp: Cán bộ - Viên chức nhà nước.
Tôn giáo: Thờ ông bà
Nội dung phỏng vấn

Hỏi: Chú sống ở đây bao nhiêu năm rồi ạ?
Đáp: Từ nhỏ đến lớn chú ở đây không.
Hỏi:Chú thấy tình hình môi trường ở địa phương mình có thay đổi nhiều không chú?
Thay đổi như thế nào ạ?
Đáp: Về tình hình môi trường phải không. Nó thay đổi nhiều có lý do mới, gần đây người ta
tổ chức đội lấy rác cho cả hộ dân trong vùng sâu, ở dưới vùng giáp ở dưới ruộng nè, chứ hồi
xưa thì rác trên mặt đường thôi..
Hỏi: Theo đánh giá của chú, thực trạng môi trường ở địa phương mình như thế nào ạ?
Đáp: Về vệ sinh môi trường ở địa phương thì nó tương đối thôi chứ chưa được tốt đâu.
Hỏi:Theo chú thực trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương có thể giảm xuống không ạ?
Đáp: Có thể giảm với nguyên do mình sẽ thành lập đội rác do tư nhân đầu tư, nó có thể
giảm xuống chứ không có chương trình tự cho người dân quản lý.
Hỏi: Ngoài biện pháp cho người dân tự quản lý còn biện pháp nào không chú?
Đáp: Người dân phải có ý thức thì mình mới quản lý, địa phương mới quản lý. Họ phải có ý
thức mình phải họp dân để tuyên truyền vệ sinh môi trường, để mình làm như vậy thôi chứ
mình đâu có cách gì khác.
Hỏi: Người dân có quan tâm đến việc bảo vệ môi trường không chú?
Đáp: Quan tâm chứ, trong các cuộc họp người ta đã nêu ý kiến này kia, thì người ta quan
tâm đến môi trường mà nhìn chung người dân nào cũng vậy đó. Người dân nào cũng ý thức
130
được vệ sinh môi trường nhưng đôi khi họ lơ là. Ví dụ như những nhà kế bên họ thấy hộ nhà
kế bên làm như vậy mình nhở hoặc đường phố này người ta, họ vận động nhau nhổ cỏ hoặc
quét rác mỗi ngày vậy đó. Cái đó trong cuộc họp người ta nhắc tự động người ta làm. Nói
chung là người dân ý thức tốt lắm đó.
Hỏi: Mà tại sao họ lại quan tâm như thế ạ?
Đáp: Thấy tại đời sống người ta, trên loa người ta nói về vệ sinh môi trường rồi đó. Điển
hình là sông Thị Vải, bột ngọt Vedan, nó làm ô nhiễm rồi từ đó ý thức thôi, từ đó dòng suối
nó gần như thế.
Hỏi: Theo ý kiến của riêng chú môi trường có vai trò như thế nào đối với cuộc sống hôm
nay ạ?
Đáp:Rất là quan tâm nếu như môi trường bị ô nhiễm thì rất nhiều bệnh tật cho người dân.
Thường trong ác cuộc họp mình luôn đề cập việc vế inh môi trường, về người dân mới ý
thức được, rác sinh hoạt hằng ngày thì họ phải tự mang ra để một địa điểm cho nhân viên
hốt rác người ta đổ.
Hỏi: Ở địa phương mình có các cuộc vận động bảo vệ môi trường không chú?
Đáp: Có, thí dụ như bên đoàn thanh niên ấy, thỉnh thoảng là ở khu phố điều động thanh niên
vét những con mương, con rạch. Nước nó không ứ đọng, mùi hôi thối đồ này kia đó. Tại có
những băng rôn nó. Mưa gió nó mất hết chứ nó cũng có chương trình đó. Nói chung đoàn
thanh niên phụ trách nhiều hơn những ngành khác.
Hỏi: Thái độ của người dân về những hoạt động đó như thế nào ạ?
Đáp: Họ thì có ý thức lắm tôi tự thấy. Thấy những hộ không có đoàn thanh niên, thấy vệ
sinh mình tham gia. Mặc dù đoàn thanh niên không vận động kêu họ đi, họ cũng có đi. Họ
rất tích cực trong vấn đề vệ sinh môi trường. tốt thì ở khu này rất tốt.
Hỏi: Theo chú yếu tố nào tác động đến việc bảo vệ môi trường của người dân địa phương
mình?
Đáp: Nói chung người dân mà họ, thí dụ những người mà họ đi họp thường xuyên thì họ ý
thức về vệ sinh môi trường tốt lắm. Dường phố thông thoáng nên chyện hội họp tương đối
là dễ hơn lúc xưa có văn phòng. Rồi có đường xá đi lại thuận lợi người dân đi họp, hồi xưa
muốn mời một cụm nhà dân nào đó thí dụ cụm 10 mấy hộ họp thì các nhà đó thì ít, chứ bây
giờ có văn phòng khu phố là tốt lắm rồi.
Hỏi: Chú có thấy người ta xử lý rác nhiều không chú?
Đáp: Rác thì người ta chỉ đem lại đó cho người ta đem di chứ không xử lý. Tại vì mình cấm
không cho đốt. Tại vì các hộ gia đình có nhiều hộ người ta đất roongj mình nói người ta đốt
ảnh hưởng đến môi trường, có ảnh hưởng đến sức khỏe, người ta đốt cháy lên bốc mùi trẻ
em hít phải sẽ gây ra nhiều bện khác nhau như các cháu biết đấy cứ đi chợ một món hằng là
một cái bịch ni lông, người dân ý thúc là không có đốt, người ta tự đem cho xe hốt.
Hỏi: Cách hướng dẫn của chính quyền mình cho người dân như thế nào chú? Hình
thức hướng dẫn ấy ạ?
Đáp:Phân loại rác thì mình cũng hướng dẫn người ta 2,3 thùng rác để phân loại khi mà chất
rắn bỏ ra một thùng, chất ấy một thùng đó. Cũng phân tích hành vi đó người ta không có
phân loại .
Hỏi: Thế theo chú tình trạng rác thải ở địa phương mình như thế nào chú?
131
Đáp: Rác thì nhiều coi như mỗi gia đình hầu như một ngày một người ta thải ra khoảng ít
nhất là 1kg rác rồi. Trong sinh hoạt trong gia đình nhưng mà người ta ý thức được là người
ta đem đi có cụm ấy thì cụm xe hốt là tốt nhất. Ở đây thí dụ như khu vực ở trong đây cứ vào
sáng thứ 5, sáng chủ nhật, 2 buổi xe nó vào hốt. ở ngoài lề đường Lê Hồng Phong thì đem
nào khoảng 7h, 19h người ta đi hốt chỉ mặt đường Lê Hồng Phong là vậy chú chỗ khác
nhánh nó phân ra từng ngày chứ không có hốt thường xuyên. Người dân người ta gom lại
từng cụm.
Hỏi: Ở địa phương mình có tổ chức thu gom rác không chú và số lượng là bao nhiêu
người chú? Ngày trước ấy ạ?
Đáp: Có một tổ thu gom 3 người nhưng chỉ hoạt động được mấy ngày như chú nói vậy thôi.
Chứ dụng cụ hỗ trợ cho người ta không có nhưng mà tiền là do trên đưa xuống chứ. Tại
mình chưa hoạt động thu gom rác mình làm gì thu tiền của dân được. Nên chú họp chú cũng
yêu cầu là nên làm cho hoạt động để cho người dân có ý thức những người này là tổ chức.
Nhưng mà dụng cụ hỗ trợ chưa có. Nhưng mà tới đây chắn chắn là phải có rồi. có tư nhân
người ta đầu tư chú, người ta có tiền nhiều mà.
Hỏi: Chú có thấy người dân thường xuyên thu gom rác ở nơi công cộng không chú?
Đáp:Không phải khối trong khối đoàn ngành đoàn thể của chú chứ hộ dân thì ít.
Hỏi: Người dân có tự đi thu gom rác ở nơi công cộng không chú?
Đáp: Không, người dân không bao giờ đi thu gom rác vậy đâu chỉ mình thấy thí dụ như cái
địa điểm tập trung rác ở đó, đem tới đó bọc nilông bị chó nó xé ra, mình phải đi quét lại. Họ
chỉ tới đó bỏ thôi chú họ không có không làm, những cái vứt bừa bãi thì khối đoàn thể mình
làm.Phải mời cái vụ này, chừng nào mình mời họ đến họ mới tham gia nhưng ít khi lắm.
Hỏi: Trước đây thì người ta thu gom rác có phân loại rác ra không chú?
Đáp: Chú thấy xe hốt rác nó đâu phân loại ra đâu, chỉ bỏ đó, xe nó cuốn lên thôi.
Hỏi: Chú thấy việc bảo vệ môi trường ở địa phương mình có đảm bảo chưa chú?
Đáp: Còn thiếu rất nhiều thùng rác. Như chú đã xin thêm 15 thùng đấy, nhưng giờ chua xin
được cái nào. Khi phát động phong trào tháng trước thì chú đề nghị xin cho khu phố 15
thùng rác nhưng mà không có.
Hỏi:Ở địa phương mình có nhiều nhà trọ không chú? Chợ và nhà trọ tình hình môi
trường như thế nào chú?
Đáp: Chợ thì có chợ người ta coi ngó về vấn dề vệ sinh đó. Người ta chợ tư nhân, người ta
tự lo vệ sinh chứ địa phương nhắc nhở dân, những người buôn bán rồi đó tự gom rác bỏ vào
thùng, tại chợ có 2 thùng rác ở đó, nhà trọ cũng có ý thức được điều đó nhưng mà đôi khi
mình cần phải nhắc nhở chứ không phải là họ chấp hành đúng được bởi vì chợ nó phức tạp
lắm.
Hỏi: Các thùng rác có để đúng nơi quy định không chú?
Đáp: Những thùng có là đúng nơi quy định, những địa điểm đã mất nguyên nhân là do ve
chai lấy mất, tại vì bảo quản là những người gần nhà mình mới bảo quản được. Đâu có nhân
viên nào bảo quản đâu.
Hỏi: Người dân đổ rác đúng nơi quy định không chú?
Đáp: Thì tại vì cái đó thuộc về người ta rồi, nhất là những người có thùng rác đó, mấy người
mà bỏ rác không đúng nơi quy định nhắc nhở nói cho họ hiểu.
132
Hỏi: Hoạt động nào vận động cho người dân bảo vệ môi trường không chú, đúng nơi
quy định sạch sẽ không chú?
Đáp: Không có, nó chỉ lồng vào những cuộc họp hay thôi và mình nhắc nhở người ta đừng
bỏ rác như vậy. Thứ nhất là không gây ô nhiễm những nhà kế bên đó. Chó, gà không bới xé
ra nên bỏ đúng trong thùng nhưng mà dôi khi thùng nó quá tải đi, họ cũng phải bỏ ra ngoài,
nhưng mà một số người ta đi lượm ve chai rồi đó, họ mở bao bì ra họ không cột chặt lại
được đa số bị rơi vãi ra, họ lươm giấy các tông đồ đó. Họ không cột miệng lại hay đỗ vô
trong thùng, đỗ hết trong thùng họ lấy bao. Nó có nhiều đi nhặt cái đó thí dụ như chú thấy
đường Lê Hồng phong nè khoảng 3h là có một người, 5h là có một người đi, tại vì ở đó chú
họp là người nong dân bắt buộc phải đem ra trước 7h để xe hốt rác người ta đi trước 7h
tối.Người dân người ta cũng có ý thúc vậy đó, mấy người đó người ta đi nhặt lại.
Hỏi: Sau các cuộc vận động người dân có tham gia nhiều không chú? Mức độ tham gia
như thế nào ạ?
Đáp: Đúng ra người tham gia mức độ tham gia thấy họ cũng có ý thức được về vấn đề mà
trách nhiệm của họ, họ cũng đem đúng địa điểm quét hốt, mình thấy cái đó tương đối là tốt.
Hỏi:chú có thấy quy dịnh hay kiểm tra giám sát môi trường không chú?
Đáp: Có chứ, cái đó là chú họp hội là người ta phổ biến tới kiểm tra giám sát vệ sinh môi
trường, nhất là hộ nhà trọ cần giữ vệ sinh khu nhà trọ.:
Hỏi: Chú có biết hoạt động của hội này không chú?
Đáp: Đội kiểm tra, họ đi kiểm tra, quay phim, chụp hình. Thí dụ như nhà trọ của ông A chư
kiểm tra phòng cháy chữa cháy gì đó, vệ sinh môi trường đó gần giống như vậy.Phải có
những dụng cụ chứa đậy trong nhà trọ, chứa đậy nhiều lần. Thì nói chung nhiều nhà trọ tại
vì người dân, người ta đến ở nhiều thành phần phức tạp hơn nên nhà trọ cũng có khó khăn
về việc giũ gìn vệ sinh môi trường. Nhắc nhở hàng ngày đó nhiều người họ không bỏ rác vô
giỏ rác mà bỏ ra ngoài, không bỏ vào giỏ rác chủ nhà trj phải làm.
Hỏi: Mức thu phí rác thải sinh hoạt ở địa phương là bao nhiêu hả chú?
Đáp: Các hộ dân mỗi hộ dân là 10.000 đồng nhưng quy định vậy đó, đoạn này mới có đóng
chứ đoạn khác thì không. Sau thì chưa mới thành lập thì vậy đó, chưa có thu những hộ trong
sâu. Chỉ thu ngoài đường hộ dân thì 10000/ 1 nhà, cứ mỗi phòng trọ 5000/ 1 tháng.
Hỏi: Chú thấy mức thu đưa ra đã hợp lý chưa?
Đáp: Thì nó còn tùy theo nữa chứ, mình thấy dân 10000 là vừa rồi. được rồi, dân cũng cháp
hành đúng, không có nói, không phản đối gì. Tại vì họ cũng thấy đội rác cực mưa gió vẫn
phải đi, chứ đâu bỏ được.
Đúng giờ phải đi làm đội áo mưa vào đi, họ mới có ý thức được, đem lên đội vệ sinh môi
trường nộp vô đó, người ta mới phân bổ ra thì số mặt đường này thôi trong dân mới thực
hiện chứ chưa hoàn thành.
Hỏi: Mỗi năm ở địa phương có được hỗ trợ gì về thu gom rác không chú?
Đáp: Không có, hồi xưa không có hỗ trợ thu gom rác hết, chỉ có khối đại đoàn thể vận động
nhau đi làm vệ sinh này thôi, chứ không có.
Hỏi: Theo ý kiến chú thì cần phải làm gì nâng cao ý thức của người , cần phải làm gì?
Đáp: : Phải điển hình phát thanh trên loa này, hàng ngày nhắc nhở, hàng ngày cuộc họp dân
ý thúc đâu có cách nào hơn, phát thanh loa tốt nhất, chứ họp thì người đi người không họ
không biết hết phát thanh là tốt nhất.133
Vâng, cháu cảm ơn chú rất nhiều về buổi trò chuyện này.
BIÊN BẢN GỠ BĂNG PHỎNG VẤN SÂU
( Tiêu chí phỏng vấn sâu người dân)

Phỏng vấn viên: Nguyễn thị Hằng
Thời gian: ngày 23 tháng 9 năm 2009
Địa điểm: Khu 8 - Phường Phú Thọ - Thị Xã Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dươn

Thông tin chung của người được hỏi
Giới tính: Nữ, Trình độ học vấn: 12/12, Tuổi: 59
Nghề nghiệp: Giáo viên

Nội Dung

Hỏi: Cô năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
Đáp: Cô 59
Hỏi: Cô sống ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ?
Đáp: Sống hồi 6 tuổi, tới giờ là 53 năm rồi
Hỏi: Cô thấy môi trường cô đang sống hiện nay như thế nào ạ?
Đáp: Nói chung là cũng được thôi chứ chưa có tốt lắm
Hỏi: Theo cô môi trường sống đóng vai trò như thế nào ạ?
Đáp: Môi trường sống đóng vai trò quan trọng trong đời sống của con người nhất là về sức
khỏe, nó ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều.
Hỏi: Theo cô thấy những hoạt động gây mất vệ sinh môi trường ở địa phương mình như
thế nào ạ? So với trước đây thì có gì khác không ạ?
Đáp: So với trước đây thì bây giờ làm đường rồi cũng đỡ hơn chút là có người thu gom rác
rồi. Người ta cũng ít vứt rác bừa bãi nhiều, nhưng vẫn còn một số ở phía trong hẻm người ta
đem rác ra người ta quăng đại ra ngoài đường.
Hỏi: Theo cô việc bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của ai?
Đáp: Trách nhiệm chung của toàn dân, tất cả mọi người. Nếu người nào cũng ý thức được
thì môi trường sẽ trong, sạch đẹp hơn.
Hỏi: Người dân ở địa phương mình có phân loại rác không cô ? Có bỏ rác, bao nilong,
lon bia sang một bên với thức ăn sang một bên không ạ?134
Đáp: Ở đây chưa có thấy phân loại rác.
Hỏi: Họ thường đổ rác ở đâu ạ?
Đáp: Có xe thu gom rác, người ta đem để ra ngoài đường, xe đến thu
Hỏi: Gia đình cô có phân loại rác không ạ?
Đáp: Cũng không có, vì ở nhà sài rác cũng ít lắm mà nói chung là bịch nilong, giấy này kia
thì cũng có.
Hỏi: Một ngày thì gia đình cô có khoảng bao nhiêu kg rác sinh hoạt ạ?
Đáp: Chắc chừng khoảng nửa kg à!
Hỏi: Một ngày cô đi bỏ rác mấy lần?
Đáp: Mỗi ngày một lần,cũng như cô để rác tới chiều rồi sách ra đường xe đến thu gom.

Hỏi: Cô thường đi bỏ rác lúc mấy giờ ạ?
Đáp: 7 giờ tối.
Hỏi: Cô có quan tâm đến việc phân loại rác trong gia đình mình không ạ?
Đáp: Cũng quan tâm. Thí dụ như gặp rác, mảnh chai cô để riêng ra chứ cô không có để vào
bịch rác bỏ ra ngoài đường tại vì sợ người ta đạp trúng nguy hiểm lắm.
Hỏi: Cô có tìm hiểu về luật hay chính sách để bảo vệ môi trường không ạ?
Đáp: Tìm hiểu thì cô không có nhưng mà trên thông tin, trên truyền hình thì mình cũng nghe
qua, cũng biết.
Hỏi: Cô có tham gia các hoạt động để bảo vệ môi trường không ạ? Khi địa phương tổ
chức các phong trào bảo vệ môi trường như dọn vệ sinh khu phố…. Cô có tham gia
không ạ?
Đáp: có.
Hỏi: Có thường xuyên không ạ?
Đáp: Cái này cũng thỉnh thoảng, chứ không có thường xuyên.
Hỏi: Cô thấy môi trường xung quanh gia đình cô như thế nào ạ?
Đáp: Ở đây nói chung cũng trong sạch nhưng mà cũng thí dụ bên đây có nhà bỏ đất trống
thì cỏ mọc lên rồi rác thí dụ như có nhiều nhà họ cũng đem rác họ vứt ra đó.
Hỏi: Cô thấy người dân nơi đây có kiến thức gì về việc phân loại và xử lý rác thải không
ạ?
Đáp: Người ta bỏ rô bịch rồi người ta để ra đường thôi, đôi khi người ta còn bỏ không gọn
gàng nữa là, bỏ ra chó nó còn xé.
Hỏi: Ở đây có thùng đựng rác không ạ?
Đáp: Ở đây không có, xích đằng kia chỗ nào có nhà trọ đông người ta mới để cho thúng
đựng rác.
Hỏi: Ở đây có nhiều thùng đựng rác không ạ?
Đáp: Nguyên đường này cô thấy xa xa mới có một thùng
Hỏi: Cô thấy môi trường có thay đổi gì so với trước khi có các cuộc vận động vận động
như dọn vệ sinh khu phố không ạ?
Đáp: Cũng có thay đổi đôi chút.
Hỏi: Có sạch hơn không ạ?
135
Đáp: Sạch hơn thì cũng tùy từng chỗ thôi à, có chỗ vẫn còn mất vệ sinh lắm thí dụ như ở
những khu nhà trọ nhiều. Thí dụ họ sài nước cũng không thoát được, nó cũng chảy ra
đường, rồi nó tràn xuống dưới này .
Hỏi: Người dân ở đây có quan tâm đến các cuộc vận động bảo vệ môi trường không ạ?
Đáp: Cũng có một số người quan tâm, nhưng không phải là đa số.
Hỏi: Người dân có tham gia vào các hoạt động đó không ạ? Khi mà phường đưa các
chương trình đó xuống để người dân thực hiện?
Đáp: Tham gia nhưng mà chưa đầy đủ
Hỏi: Việc tuyên truyền bảo vệ môi trường ở địa phương mình như thế nào ạ? Có nhiều
không?
Đáp: Cái đó cô thấy chưa có đều đặn, chưa có nhiều.
Hỏi: Các chương trình đó trước đây so với hiện nay thì như thế nào ạ? Có cải tiến gì
không ạ?
Đáp: Cũng có cải tiến
Hỏi: Việc phân loại và xử lý rác thải của người dân như thế náo ạ?
Đáp: Cái này thì cô thấy… cô thấy ở đây người ta chưa thực hiện cái việc phân loại và xử lý
rác. Nói chung là người ta gom rác hết vô trong bịch rồi người ta bỏ ra đường thôi.
Hỏi: Cô có biết các cuộc vận động để bảo vệ môi trường không ạ?
Đáp: Có biết.
Hỏi: Cô biết những thông tin đó ở đâu ạ?
Đáp: Thì qua báo, đài, tivi.
Hỏi: Địa phương có phổ biến nội dung về các cuộc vận động đó không ạ?
Đáp: Địa phương thì cũng có phổ biến nhưng mà không có, mình thấy nó cũng chưa đi sâu,
đi sát lắm.
Hỏi: Cô có đóng góp thêm gì về những cuộc vận động đó không ạ? Có thêm kiến nghị gì
để các cuộc vận động đó tốt hơn không ạ?
Đáp: Thì nếu mà có tổ chức họp được thì mình cũng muốn đóng góp ý kiến.
Hỏi: Khi nhìn thấy người dân vứt rác bừa bãi thì cô có phản ứng gì ạ?
Đáp: Nếu mà mình thấy thì mình sẽ góp ý xây dựng, khi người ta vứt rác bừa bãi ra đường,
trường hợp nếu người ta vứt rác mình không thấy thì mình không phản ứng thôi.
Hỏi: Ở địa phương mình có những cuộc vận động nhân dân bảo vệ môi trường nào cô?
Đáp: Ở đây có dọ vệ sinh khu phố, cái ngày chủ nhật có tổ chức dọn dẹp đường sạch sẽ,
cũng có đi ra làm vệ sinh hoặc là đường nó bị ổ gà thì cũng ra dọn, quét mương cho gọn
sạch.
Hỏi: Ngoài dọn vệ sinh khu phố ở địa phương còn tổ chức chương trình nào không ạ?
Đáp: Không thấy chương trình nào hết.
Hỏi: cô thấy chương trình đó có hiệu quả không ạ?
Đáp: Thì cũng có hiệu quả tại vì dọn đường sạch thì người ta đi người ta thấy nó sạch sẽ
hơn.
Hỏi: Ở địa phương có chế độ phạt người nào gây mất vệ sinh đường phố không ạ?
Đáp: Họp thì cũng thấy nói vậy ý, bắt gặp những người đó thì sẽ xử lý, chừng phạt nặng cho
họ nhớ, nhưng mà cũng như chưa có nhiều tại vì thường thường ít có bắt lắm“ có chế độ xử
phạt nhưng ít khi xử phạt à!ừ! Hôm trước ở trên kia có đống rác tự nhiên nó tự phát ý, mấy136
người thanh niên khu phố có đi canh mấy bữa người ta bắt được rồi người ta có phạt, nên
giờ có đỡ rồi, người ta không có bỏ rác chỗ ấy nữa, dẹp được đống rác đó.
Hỏi: Mức độ xử phạt là bao nhiêu ạ?
Đáp: Cái đó cô không biết cụ thể, chỉ biết nghe nói là có phạt thôi!
BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU NGƯỜI DÂN

Tên phỏng vấn viên:Vũ Hậu Mai
Địa điểm:Tổ 15 khu 7 Phường Phú Thọ - Thị Xã Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương
Ngày 23 tháng 9, từ 10 giờ
Người được hỏi
Nghể nghiệp: Buôn bán tự do
Giới tính :Nữ
Tuổi :66
Dân tộc :Kinh
Tôn giáo:Thờ ông bà
NỘI DUNG PHỎNG VẤN

Hỏi: Cô đã sống ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ?
Đáp: Sống được 13- 14 năm rồi.
Hỏi: Cô thấy tình hình môi trường hiện nay so với trước kia như thế nào ạ ?
Đáp: So với tình hình môi trường bây giờ so với trước thì sạch nhiều, ờ! Trước dơ lắm.
Trước không có người quản lý rác người ta vứt đầy hai bên dề đường, dơ dáy lắm bây giờ
đại khái nó cũng đỡ rồi. Khu bây giờ cử ông xã cô đấy vệ sinh môi trường rác rưởi là ông ấy
phải nhặt. Chứ ngày xưa 10 phần bây giờ 1 phần thôi, dân người ta có ý thức thì không nói
chứ có nhiều người không có ý thức đâm ra vứt rác bừa bãi ra dơ lắm. Nói chung ông chủ
nhà này suốt ngày ông đi nhặt rác rưởi, ông gom thu lại hết xe hàng tuần người ta tới lấy.
Ví dụ như hôm nay bỏ ngày thứ 5 này đưa ra người ta lấy hết sạch luôn chứ không.
Hỏi: Những hoạt động nào gây mất vệ sinh môi trường hả cô?
Đáp: Ô nhiễm môi trường người ta làm ống nước thải, rồi ngày xưa chưa có ống nước thải
nó khổ, nó vô cùng khổ, nước thải của phân ra rồi rác nhiều người ta cứ thải ra đường này
gây mất vệ sinh. Ngày xưa cô ở đây ví dụ nơi này chẳng hạn cống đầy quá kêu người ta
không chịu hút ông ấy tự hút ra cả làng này cùng ngửi.
Hỏi: Hút xong thì đưa đâu ạ?
137
Đáp: Ở khu đất trống này, hút thải ra đó đất người ta mua hết rồi thì xe vào không được thì
người ta làm cống thoát đi nhiều. Bây giờ môi trường nó không dơ như ngày xưa nữa.
Hỏi: Theo ý của cô thì môi trường có vai trò như thế nào đối với đời sống của con người?
Đáp: Theo như cô thì môi trường nó sạch sẽ thì không khí mới thoải mái được, chứ môi
trường dơ dáy bẩn thỉu khó chịu lắm không sống nổi. Bây giờ ngườ ta xây dựng ống cống
rồi không tái tạo như ngày xưa nữa như nhà cô chẳng hạn, có đêm người ta hút nhà cô đóng
cửa đi ra ngoài chứ không chịu nổi đấy nhưng bây giờ có cống thoát rồi chứ không gòn cái
gì nữa.
Hỏi: Theo ý kiến của cô trách nhiệm của việc bảo vệ môi trường thuộc về ai ạ?
Đáp: Cái môi trường này trách nhiệm thuộc về ai thì hơi khó, bây giờ chỉ có người dân tự
mình là tốt nhất chứ thuộc về ai thì hơi khó. Bây giờ chỉ có người dân là tốt nhất chứ không
nói thuộc về ai. Khu này thì người ta đến người ta chỉ nói là cần phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
thôi chứ. Những người không có ý thức thải ra đấy thôi.nên ý thức nhất là thuộc về người
dân. Người dân ý thức tốt thì tất cả sạch sẽ hết . Nói chung là hàng tuần cứ ngày thứ 5 và
chủ nhật là người ta đưa ra đây cái xe rác nó đưa ra là lấy gọn gẽ sạch sẽ ấy. Chứ ngày xưa
cháu đi vào đây là thấy rác nhiều thấy sợ luôn. Rác người ta bày hết ra dìa đường. nói chung
thì người dân mà có ý thức thì môi trường sạch sẽ luôn ấy, nói hoài mà vẫn vậy, chứ bây
giờ ông Phú đây là môi trường giao cho ông ấy đây là giao hết cho ông ấy cứ sáng thứ 5 và
sáng chủ nhật ông ấy phải đi vệ sinh.
Hỏi:thế mọi người xung quanh có làm không ạ?
Đáp: Không, không có cô đã nói rồi người dân có ý thức thì đỡ hơn. Bên khu này cử ông ấy
lấy trách nhiệm của người hưu trí đi làm thôi chứ người dân người ta mặc kệ, ông này được
cái vấn đề xã hôi thì tuyệt vời, không thể chê vào đâu được, chứ người dân mặc kệ người ta
bầy bừa ra không à. Vệ sinh bẩn cũng mặc kệ.
Hỏi: Vệ sinh tốt thế gia đình mình có biết phân loại rác không cô?
Đáp: Phân loại rác ấy à. Bỏ chung hết. nói chung gia đình mình rác, bịch ni lông này cho
chung vào hết cả khu đây đều thế cả tổ đêu thế chứ nó không có phân loại.
Hỏi: Cô chú không phân loại thì nhà cô chú vứt rác đi đâu ạ? Cái rác thải hàng ngày?
Đáp: Cô cứ bỏ vào bịch thì hàng tuần xe rác tới lấy. Cô cột chặt lại đến ngày thứ 5 thì người
ta tới lấy thì cô bỏ ra xe người ta mang đi thôi. Tất cả khu này cùng thế
Hỏi: Trước đây thì như thế nào hả cô?
Đáp: Trước đây thì không thấy người ta, cứ đêm đến, sáng sớm người ta đưa ra ngoài đường
này. Nhà cô ông ấy cứ đi lượm vào nhưng người ta cứ giục tứ lung tung thế là xong. Thời
điểm chỗ kia là bãi rác. Nó hôi không chịu nổi sau ông ấy nói ra khu thì mới cho xe vào.
Trời ơi dơ lắm không chịu nổi giờ thì sạch rồi.
Hỏi: Trung bình một ngày gia đình chú thải ra bao nhiêu kg rác sinh hoạt?
Đáp: Một ngày thải ra khoảng 2 kg thôi. Cô thây có mấy cái bịch đi chợ về thế thôi chứ cô
không có rác. Nói chung cả dãy trọ này một ngày cũng mấy chục đấy nhỉ một tuần 20 đến
30 kg. là một bao ấy.
Hỏi: trong ngày thì cô chú bỏ rác vào thời điểm nào?
Đáp: Cứ một tuần qui định vào thứ 5 và chủ nhật cô gom rác bỏ ra thu góp vào chờ thu gom
tới lấy.
Hỏi:Còn những ngày khác thì sao ạ?138
Đáp: Mình cho vào giỏ cột bọc ni lông lại mình để đó.
Hỏi: Có thấy bất tiện nhiều không ạ?
Đáp: Nhiều khi thấy cũng thấy bất tiện nhiều khi mình thấy nó dơ quá, mình cột chặt cho
vào thùng bên mình để thôi. Rác nào sạch sẽ thì mình cho trong nhà ví dụ như cô làm cá
kiếc gì thì cô cho vào bịch để ra ngoài thôi chứ để rác này trong nhà hôi không chịu nổi.
Hỏi:Cô thấy có gia đình nào vệ sinh môi trường xung quanh như gia đình như gia đình
mình không ạ?
Đáp: Nói chung là không có ai hết chỉ có mỗi ông xã nhà cô thôi cứ đúng ngày người ta lôi
rác ra ngoài vứt chỉ biết sạch nhà người ta. Cô đã nói chỉ có người dân có ý thức thì sạch.
Người dân không có ý thứ thì nó bừa bãi chẳng có gì để môi trường sạch sẽ cả.
Hỏi: Thế ở các cuộc họp tổ dân phố có họp bàn về việc bảo vệ môi trường không ạ?
Đáp: Có chứ ông xã nhà cô đi họpvề môi trường là ông trường là ông ây đi nhắc từng nhà
một, ờ nói chung là về môi trường và rác rưởi là ông nhắc từng nhà một, có nhà người ta
chỉ một tuần nhà cho người đưa rác ra. Để đêm cô đi ngủ bắt đầy người ta bỏ đây này, sáng
sớm người ta bỏ.
Hỏi: Khi đi họp người dân có phát biểu ý kiến gì về tình hình môi trường hay không ạ?
Đáp: Phát biểu nhiều nhưng mà lúc tôi làm rồi đi đâu nó chưa được sạch sẽ, còn chưa được
hết còn một, hai nhà trọ người ta không có thùng đằng trước . thế là người dân nhà trọ treo
ở cổng, thế là chó nó cắn công đi được, ngay khu dưới nhà trọ ông kia không có ở đây thế
nói chung là ý thức của chủ hộ ở đây cũng có ý thức đúng ngày thì kéo rác ra ngoài để. Còn
một phần nào thôi chưa có ý thức người dân ở khu nhà trọ, người ta quăng rác ra đường khi
đi làm sớm.
Hỏi: Các cuộc họp ở đây có nhắc tới phân loại và xử lý rác không ạ?
Đáp: Chưa thấy nói là phân loại rác sinh hoạt, vệ sinh rácthải không nói đề nghị rác là của
người dân là bịch ni lông, rau cỏ người ta thải ra thôi à. Chắc chắn là không có.
Hỏi: Việc tuyên truyền ấy như thế nào ạ?
Đáp: Ở phường khu tổ dân phòng thì tuyên truyền về các tổ.
Hỏi: Tuyên truyền theo loại hình nào?
Đáp: Các tổ nói về môi trường sạch sẽ thì các tổ viên thu gom rác như thế nào ấy có qui
định từng tổ một, tôi chịu trách nhiệm tổ này la vệ sinh xe rác vào 2 lần người ta mang rác
ra đổ tầm một giờ chiều lấy đi hết rớt lại thì tôi quét cho vào cái bịch chỗ kín để công nhân
lấy tiếp.
Hỏi: Thông tin bảo vệ môi trường chú thường lây ở đâu?
Đáp: Nói chung là ở đường phố thôi, người ta họp, đây cũng đề nghị câp cho thêm ba thùng
rác chỗ qui định công cộng ấy để người ta vứt rác dọc đường ấy được. Phường hứa cho, chỉ
thị hứa cho mà chưa được, cho vào bịch ni lông chó ở đây nhiều cột không kịp thì cắn tha
dọc đường.
Hỏi: Cô có thấy cảnh người và rác xúc vật phóng uế ngoài đường không ạ?
Đáp: Không có người nhưng chó bây giờ vẫn có, ngày xưa thì có chứ bây giờ nhà nào cũng
có nhà vệ sinh hết rồi. mấy năm về trước kia khu vực này còn ít dân cư nên người ta .
Hỏi: Chú có tìm hiểu gì về luật hay chính sách về bảo vệ mội trường hay không ạ?
139
Đáp: Đi họp thì người ta phổ biến một số nói chung mới học tập thôi chứ chưa rành được
lắm. trên phổ biến thì mình phổ biến lại cho người dân, nhà chưa làm được thì mình tích cực
vận động mọi người làm theo đúng với qui định của đại phương.
Hỏi: Tình hình môi trường có thay đổi gì so với trước khi có cuộc vận động hay không?
Đáp: Thay đổi nhiều chứ thay đổi nhìn thấy được luôn, mặt thứ 5 bỏ rác thì bây giờ thứ 3 bỏ
rồi. Mình đi vận động cứ giờ đó thì đi bỏ rồi ngày mới bỏ rác. Thì nói đảm bảo sức khỏe cho
con cháu. Rác cột chặt sạch sẽ lắm. nói chung là môi trường sạch sẽ lắm rồi không như các
tổ chức khác chưa có đường hay là không có một nơi một không ai vận động rác nó vẫn rơi
đầy, đường 5 trên này, tổ 9 trên tôi là rác nó ra đầy. bây giờ chỗ nào cũng thấy rác năm nọ
sang năm kia à người ta bán đất đi rồi cũng đỡ, người ta đốt đi để người ta xây dựng cũng
đỡ rồi. Tổ 9 năm nay đông rối chứ mọi năm thấy rác không à. Tôi coi thấy đất người mấy
người đốt rác, xe chẳng chở đi được chỉ có đốt thôi.
Hỏỉ: Các cuộc vận động ấy có tính chất như thế nào hả chú?
Đáp: Người ta chỉ nhắc nhở về vệ sinh môi trường về rác, chứ người ta không nói về phân
loại, các bà con là thành lậpra các tổ rác của khu phố này thì cứ đi gom rác hằng ngày mang
ra lộ đó để xe rác mang đi. Nếu như lấy hai ngày là tốt nhất chứ để đến 3, 4 ngày thì nó hôi.
Vì người ta làm ca, thịt để 3 ngày là có mùi rồi nên tôi chỉ thấy hai ngày là lấy rác vệ sinh
môi trường là khỏe mạnh thôi.
Hỏi: Theo chú tại sao người dân lại quan tâm đến vệ sinh môi trường nhiều hơn trước
kia ạ?
Đáp: Trước kia đến ở thì muỗi con cái nó sốt thì các thứ bệnh tật ấy nhiều. giờ vệ sinh môi
trường tốt để cho con cháu khỏe mạnh đỡ ruồi muỗi đỡ bệnh tật người ta cũng làm vệ sinh
tốt. các hộ ở đây chính gốc thì ít nhưng toàn nhà trọ không à. Tháng người ta chỉ biết thu
tiền nhà và đóng tiền rác cho công ty chứ còn dân rác rưởi như thế nào không quan tâm.
Như nhà ông Tỉnh kia thì chỉ có rác treo trước cổng nhà thôi đến thứ 4, thứ 5 chó cắn thôi.
Như hộ bà kia có bao nhiêu thì kéo đi thôi. Môi trường ở đó không được tốt mấy. bà kế chỗ
cháu đó có thùng rác bà con bỏ rác vào ấy. rác rưởi đi dọc đường thay đổi hẳn đi không như
trước. rác như mấy năm trước nám ra ngoài đường không có chỗ nào mà đi luôn ấy.
Hỏi: Thế ngày đó có dịch bệnh nhiều không ạ?
Đáp: Có chứ, chủ yếu là sốt xuất huyết, mấy năm nay đỡ nhiều rồi, trẻ con cũng sốt nhiều
như ngày xưa.
Hỏi: Thái độ quản lý môi trường ở địa phương mình như thế nào ạ?
Đáp: Hiện nay thay đổi môi trường 100% so với 2, 3 năm trước đây. Người xả rác bừa bãi
thì bắt lượm lại đó thôi người ta không để ý đấy.Trước đây thấy rác sợ lắm,ba năm gần đây
thì đổi mới nhiều rồi.
Hỏi: Chú đóng góp ý kiến gì để cho cuộc vận động môi trường được tốt hơn không ạ?
Đáp: Theo như tôi đề nghị là để thùng rác đúng nơi quy định ấy,một ngày không được, hai
ngày một lần là tốt nhất.
Hỏi: Khi gặp người vứt rác không đúng nơi qui định thì phản ứng của cô như thế nào?
Đáp: Tôi thì công tác từ hồi nhỏ thì mình nhắc nhở thôi hành vi cáu gắt gì hết chỉ nhắc nhở
thôi cho sạch sẽ thôi,một, hai lần không được tôi sẽ đưa ra chính quyền người ta phạt đấy.
Mình nhắc nhở phân tích người ta thấy đúng bây giờ mấy nhà nuôi chó người quét người ta
gom lại chứ không cắn bao nhiêu nó căn kéo thì kéo thiếu dụng cụ đựng rác.140
Hỏi: Cách thức vận động vệ sinh môi trường ở địa phương mình như thế nào hả cô?
Đáp: Từ ở khu từ ở tổ chứ pano áp phích không có, có giờ giao ban các khi các tổ sinh hoạt
khu, tổ của mình. Có những người không làm được tôi đến tôi làm thay người ta cũng chẳng
nghe. Xe rác vừa đi tôi cầm chổi quét ngay. Nếu mà người nào nhìn thấy người kia vứt rác
bừa bãi thì nhắc ngay.
Hỏi: Cô có biết các công trình bảo vệ môi trường dự định ở địa phương mình không
cô?có triển khai trong năm tới , tháng tới?
Đáp: Nhiều lúc mình chẳng để ý đến chuyện đó, nhiều lúc bận rộn. Như khu thải rác chia ra
ấy, cái nào dử dụng được, tái sinh ấy, cái nào tự phân hủy đi đấy mình cũng không để ý
mấy.
Hỏi: Ở địa phương mình có những quy định về giữ vệ sinh môi trường không cô?
Đáp: Vệ sinh ở tổ tôi quy định đổ rác, không đúng ngày đổ rác, đổ rác không đúng nơi quy
định là bị phạt, chưa có phạt chỉ có răn đe, vậy thôi chứ không có phạt tiền. Vi phạm hai ,ba
lần là bị phạt, chỉ có nhắc nhở thôi. Nếu như khu dân cư cán bộ thôi thì dễ xử lý lắm. Ở nhà
trọ thì nay khách này đến mai khách kia đến thì người tốt chuyển đi nơi khác, người chưa
tốt vẫn còn lác đác.
Hỏi: Các chủ nhà trọ có thùng rác không ạ?
Đáp: Đây chỉ vó để sọt rác, thùng xi măng, nhà nào cũng có giành, có giỏ thôi, có vứt rác ở
nhà vệ sinh hay để vào chỗ khuất ấy.
Hỏi: Chú thấy nhân viên vệ sinh vệ sinh thu gom rác có phân loại rác hay không?
Đáp: Không có phân loại, điều kiện phương tiện nó ít làm ẩu, nhanh lắm đưa thùng rác lên
đổ ra ngoài bao nhiêu mặc kệ, làm công ăn lương mà. Có những lúc tôi quét nguyên một
bao rác cong ty vệ sinh còn làm ẩu hơn người dân nữa.
Hỏi: Chú có biết người ta chở đi đâu và xử lý như thế nào không?
Đáp: Xử lý là cũng chẳng biết, hình như trở vào bệnh viện 512 giường ấy, lâu quá chú
không biết được nữ, đổ ra bãi rác đổ thành từng đống, từng đống có những bới ve chai ấy
chủ yếu là đốt không à. Bây giờ tiên tiến tập trung phân loại cái nào sài được, cái nào không
sài được ra phân các thứ ấy cũng nghe đấy nhưng không biết tỉnh đã làm chưa.
Hỏi: Địa phương mình đóng tiền thu gom rác là bao nhiêu?
Đáp: Người dân là 7 ngàn một tháng, nhà trọ này này tháng 15 ngàn đến 20 ngàn, 10 ngàn
tùy theo phòng.
Hỏi: Họ có phản ứng gì về việc thu tiền đó không ạ?
Đáp: Mình qui định đóng bao nhiêu thì mọi người đóng thôi.
Hỏi: Theo chú việc thu gom rác không đúng cách dẫn đến hậu quả gì?
Đáp: Xử lý rác không đúng cách ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân, ảnh hưởng gây bệnh
tật, khu vực mình vệ sinh không sạch sẽ lây lan ra đó.
Hỏi: Người dân đổ rác không đúng nơi qui định thì do nguyên nhân nào ạ?
Đáp: Nguyên nhân không vô ý thức, đổ như thế ra mầm mống bệnh ấy trong chòm xóm,
không những ảnh hưởng cho mình mà ảnh cho xã hội nữa. anh ở bẩn bẩn gây truyền nhiễm
cho những người xung quanh, bảo vệ môi trường là bảo vệ cho mình và bảo vệ cho con
cháu mình, hàng xóm nên phải tuyên truyền nhà nào cũng như nhà nào, sức khỏe tốt cho
con cháu học hành.
141
BIÊN BẢN PVS CÁN BỘ MÔI TRƯỜNG.

Địa điểm: UBND phường Phú Thọ - thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương
Phỏng vấn sâu: Nguyễn Thị Hằng
Thời gian: ngày 28/09/2009
THÔNG TIN CHUNG CỦA NGƯỜI ĐƯỢC HỎI.
Giới tính: Nam
Trình độ học vấn: 10/12
Tuổi: 49
NỘI DUNG

Hỏi: Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Đáp:Chú năm nay 49 tuổi, sinh năm 1960.
Hỏi:Chú sống ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ?
Đáp:Sống chừng khoảng 10 năm.
Hỏi: Chú thấy đời sống sinh hoạt của người dân ở đây như thế nào ạ?
Đáp:10 năm so với 5 năm trước đây thì cái môi trường nó cũng không ngon. Có nghĩa là
trước đây 5 năm thì là khu vực phường có những bãi rác. Nhưng mà sau 5 năm trở lại đây,
tính từ 2004 – 2009 là 5 năm, tính từ 2004 – 2009 môi trường bắt đầu từng bước đi vào nề
nếp đến hiện nay đã sạch sẽ, nói như vậy là đã đạt khoảng 90% như hiện nay, rác và rác thải
không còn, đến nay là bãi rác không còn do ý thức của người dân, đi sâu vào các hẻm dân
cư là người ta đã ý thức rác vệ sinh gia đình người ta đưa ra thùng rác, khu rác công cộng.
Còn các bãi rác ở trên địa bàn dân cư không còn, cái đó là không có.
Hỏi: Việc ô nhiễm môi trường hiện nay có giảm không ạ?
Đáp:giờ so với 2009, thì trước 2003, năm 2003 trở về trước thì môi trường không, có gì rác,
nhưng tính từ 2004 trở về đây, 2003, 2004 bắt đầu lên rồi. Môi trường rác sạch, song song
đó là môi trường công cộng cũng giảm dần, coi như là cũng không ảnh hưởng nhiều, đến
người dân nhiều. Chỉ xảy ra ở vài doanh nghiệp, nó không chấp hành về cái đăng ký bảo vệ
142
môi trường đó thì bị xử phạt hành chánh và buộc nó phải khắc phục hậu quả rồi đăng ký bảo
vệ môi trường theo quy định.
Hỏi: Theo chú người dân tại phường có quan tâm đến vấn đề moi trường không ạ?
Đáp: Dân hiện nay người ta có ý thức về môi trường cao lắm chứ, thường là từ môi trường
rác, nước xả thải cho đến môi trường công nghiệp thì dân nói chung là người ta luôn luôn
phản ánh kịp thời, như là nguồn nước xả thải sinh hoạt, nhân dân cũng kịp thời phản ánh.
Rồi cái rác từ tất cả các chất dơ bẩn người ta họp cuộc họp dân số, người ta cũng phản ánh.
Rồi kể cả môi trường về các doanh nghiệp, mà sản xuất ra các loại hóa chất hay là môi
trường dơ, môi trường nguy hại cho sức khỏe thì nhân dân cũng phản ánh luôn. Như vậy là
người dân có ý thức tốt, rất cao về vấn đề bảo vệ môi trường.
Hỏi:Theo chú môi trường đóng vai trò như thế nào đối với con người hiện nay ạ?
Đáp: Môi trường thì mình hiểu theo một cách đơn giản đi, nếu mà ở môi trường sạch, môi
trường sạch thì tất nhiên sẽ đem lại cho con người sức khỏe tốt, cuộc sống nó ổn định, an
toàn hơn. Còn nếu mà môi trường không đảm bảo thì sẽ đưa đến những nguy hại như sức
khỏe cho toàn nhân dân, toàn khu vực đó. Nó sẽ hủy diệt môi trường sống của con người ở
khu vực đó luôn, kể cả nước như nước thải nè, rác nè, rồi khói công nghiệp nè, những cái đó
nó độc. Nếu mà không kịp thời thì mầm bệnh sẽ lây lan, ảnh hưởng đến xã hội rất lớn. mình
ý thức được mình làm công tác phát động phong trào về bảo vệ môi trường thường xuyên,
xây dựng cho người dân một ý thức cao, bảo vệ sức khỏe cảu họ là chính, bảo vệ cộng đồng,
quan trọng là tiếp tục thường xuyên làm cho môi trường xung quanh an toàn, bảo vệ môi
trường an toàn.
Hỏi:theo chú lượng rác hiện nay mà người dân thải ra so với trước đây có nhiều hơn
không ạ?
Đáp:So với rác thải trước đây thì nhận diện hiện nay là nhiều do tập trung các chợ, trước
đây trên địa bàn phường sống có một cái chợ thôi, giờ một chợ chính là chợ Phú Văn. Còn
những lác đác họp chợ không quan trọng nhưng mà, cách nay là….Tính từ năm 2000, năm
2000 thì bắt đầu rác thải sinh hoạt tăng dần là do họp chợ, do phát triển chợ, dân cư đông.
Nhưng mà phát triển đông nhưng mà môi trường lại an toàn sạch đẹp hơn trước. Vì thời
gian trước dân dân ít mà chợ ít nhưng cái chú ý về môi trường chưa có chú ý. Do vậy trên
địa bàn có 1,2,3 điểm bãi rác. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Cụ thể như cái cống ngay chỗ
đầm sình lầy ách đây năm trước dân cư thì thưa thớt nhưng người ta tập trung rác, người ta
đổ rác người ta không xử lý. Sau khi luật bảo vẹ môi trường ra thì chú ý về luật bảo vệ môi
trường, đi sâu vào luật bảo vệ môi trường thì phải thống nhất và làm chặt.
Hỏi:Theo chú thì yếu tố nào tác độngvào vấn đề bảo vệ môi trường cảu người dân ạh?
Đáp:Yếu tố mà tác động mạnh mẽ nhất cho người dân thì là yếu tố tuyên truyền, yếu tố
tuyên truyền là quan trọng, tuyên truyền luật bảo vệ môi trường, và tuyên truyền vào cộng
đồng. Có thể tuyên truyền qua truyền thanh, phát thanh rồi tuyên truyền qua hội họp như
vậy là mục tiêu để cho người dân ý thức càng nhiều thì do cái tuyên truyền.Từ đó ta ý thức
dần, ý thức dần, từ từ đó ta mới thấy được tác dụng của việc bảo vệ moi trường, nó đem lại
lợi ích gì. Vì vậy mục tiêu phát triển chính là tuyên truyền qua thông tin đại chúng, tuyên
truyền qua các cuộc họp bằng văn bản, chỉ thị của cấp trên, coi như là mình đã có luật rồi.
Luật nhà nước ban hành rồi trong đó phải có các văn bản liên quan đến luật, các cấp chính
143
quyền, cấp tỉnh cấp huyện, cấp xã luôn có các văn bản chỉ thị, dưới luật để tác động vào
người dân thông qua tuyên truyền.
Hỏi: Ở địa phương mình thường có các hoạt động tuyên truyền nào nào ạ?
Đáp:Hình thức tuyên truyền gồm có nhiều hình thức cụ thể như thông qua các văn bản chỉ
đạo của ủy ban nhân dân huyện, thị xã. Như ngày chủ nhật xanh sạch đẹp nè, đó là cái
phong trào, rồi hưởng ứng các phong trào nước sạch của thế giới vậy đó..Cách tuyên truyền
chính là mục tiêu nước sạch quốc gia đó là mình tuyên truyền, thì mình phải lồng ghép rồi
để tuyên truyền. Tuyên truyền qua các văn bản do vậy mình tuyên truyền phải có sự chỉ
đạo của tất cả các văn bản dưới luật được ủy ban nhân dân các cấp, nhân dân tỉnh chỉ thị đưa
về xã tuyên truyền.
Hỏi: Thái độ của người dân đối với các phong trào đó như thế nào ạ?
Đáp: Đối với nhân dân, thì mức độ người ta nhận thức về môi trường thì chưa thể đoán, do
vậy mình phải tuyên truyền nhiều lần, nhiều thời gian như vậy thì như vậy cái tác dụng
tuyên truyền mới có hiệu quả. Chú còn như dân thì đang sống ở một mmooi trường chưa có
ý thức thì mình buộc người ta phải có ý thức lập tức vì cách tuyên truyền, nó cũng có những
hạn chế. Cũng có chấp hành nhưng nó vẫn có hạn chế, nhận xét trong 10 năm qua thì tính từ
năm 2000 – 2009, thì như vậy là nhân dân đã có ý thức dần. Từng bước từng bước bây giờ
nhân dân nói tới bảo vệ môi trường là ai cũng vừa ý hết. Trước đây về môi trường, bảo vệ
môi trường, vệ sinh môi trường làm như vậy người ta chưa nghe được, người ta nghe vệ
sinh môi trường người ta không có biểu quyết nữa. Bây giờ sau thời gian 5 năm trở lại đây
thì ý thức bảo vệ môi trường cảu người dân đã đi sâu vào.
Hỏi:Ở địa phương có tập huấn cho người dân về cách phân loại và xử lý rác thải sinh
hoạt không?
Đáp:Về cái đó theo quy trình xử lý rác vệ sinh, thì nói chung chưa có tập huấn được. Nhưng
mà mình chỉ có truyền thông, thông qua hội họp để mình xây dựng ý thức người ta. Rác sinh
hoạt phải vào bịch nilông, và đem đến thùng rác, để công trình đô thị qua thu gom, cái đó
mình mới tuyên truyền cho người ta cái đó. Còn ý thức của người dân là rác cơ hay rác rắn
là những loại về phân loại rác chất rắn, chất thải đó được nói chung, người dân chưa được
tuyên truyền sâu được phần này. Ví dụ họ vô ý thức lấy cái…Họ vẫn để vào thùng rác như
vậy là ý thức về phân loại rác, phân loại chất rắn với chất lỏng về vệ sinh môi trường thì
người dân chưa có ý thức cao. Thí dụ như trên cánh đồng ruộng, người ta sau khi xử dụng
vỏ chai đó vào một bụi tre nào đó hoặc xây cái bồn bỏ vô đó. Như vậy là chưa có ý thức bảo
vệ môi trường. Bảo vệ môi trường có nhiều lắm có thể là rác thải, rác sinh hoạt, rồi chất rắn,
thì so với. Vì đặc điểm của địa phương mình là phát triển nông nghiệp ý là không có cánh
đồng ruộng lớn.
Thứ hai là vườn cây ăn trái, xử dụng thuốc bảo vệ thực vật, do vậy cái chất thải rắn của bảo
vệ môi trường không có, nó hạn chế quá. Như vậy thì ý thức của người dân là người ta cũng
đem về nhà người ta cất, cất nhiều năm như vậy sau đó không đem cái đí bỏ đi đâu. Như
vậy cái đó cần phải tuyên truyền thêm, tuyên truyền đẻ xử lý cái chất thải rắn đó, là như thế
nào? ai thu?thu cái vỏ đó. Sau khi mà sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đó, thì chính
những cái vỏ chai, hộp sơn hoặc là những thùng sơn. Thùng sơn cũng là vấn đề bảo vệ môi
trường sau khi dùng loại hóa chất thì thúng đó có được phép bán ra ngoài hay không? Thì
nói chung cái phần này là tuyên truyền thì chưa, chưa đi sâu, có thể là những cái thùng sơn144
lớnbiết rằng nó chứa hóa chất. Nhưng mà sau khi sử dụng người ta không đem về các cơ
quan xử lý, người ta bán dòng dòng bên ngoài, để cho mọi người sử dụng như vậy là có tác
hại đến sức khỏe nhân dân.
Hỏi:Ở địa phương có các tổ chức thu gom rác thải không ạ?
Đáp: Ở địa phương nói cung là nhiều năm nay thì tổ chức này do ủy ban nhân dân thị xã tổ
chức, thông qua phòng quản lý đô thị, có đội rác của công trình đô thị, thì nó đã tổ chức
nhiều năm rồi. Còn ở địa phương mình thì do tốc độ phát triển dân ngày càng nhiều, đường
xá của nhân dân bây giờ phát triển. Thí dụ trước đây các hẻm là đường đất bây giờ lên
đường nhựa rồi. Như vậy phát triển đô thị về đường giao thông nông thôn mình phát triển,
dân cư phát triển, thì hiện nay phường Phú Thọ và các phường khác của thị xã thì đang hình
thành đội thu gom rác, đội quản lý thu gom rác dân lập của địa phương. Trên cơ sở đó thì tổ
chức này sẽ triển khai đến nhân dân, đến từng khu phố, mỗi khu phố có một tổ lấy rác.
Chính cái tổ lấy rác đó mới gom rác đưa về bãi tập kết rác, đã thống nhất cùng lãnh đạo của
ủy ban nhân dân phường. Hiện nay đến tháng 9 là bát đầu đi vào hoạt động rồi. Mới bắt đầu
hoạt động đây thôi chứ, chứ còn trước đây chưa có sự chỉ đạo chung thì mình phải sử dụng
lực lượng thu gom rác của công trình đô thị.
Hỏi: Theo chú số lượng người thu gom rác đã hợp lý chưa ạ?

Đáp:Việc thu gom rác còn can cứ vào địa bàn dân cư thì mỗi khu phố có 3 người, trước mắt
đi vào hoạt động, còn từng bước nữa rác còn nhiều, có thể còn nhiều hơn nữa hay không thì
mình mới tăng thêm người thu. Chứ hiện nay vẫn tạm thời vẫn giữ mỗi tổ 3 người phụ trách
trên một khu đó.
Hỏi: Theo chú lực lượng thu gom có phan loại rác sau khi thu gom không ạ?
Đáp: Cái này chưa, chưa có tập huấn cho người thu gom rác. Về chất thải rắn hay chất thải
độc hại thì người dân chưa biết, chỉ biết là đi lấy rác ở nhà dân rồi tập kết về nơi đổ rác. Còn
đối với người thu gom rác thì hiện nay người ta chưa phân loại, người ta chưa hiểu loại rác
nào được phân loại ra, người ta chưa thực hiện điều này.
Hỏi: Cơ sở vật chất( xe, thùng…) đã hợp lý và đủ chưa ạ?
Đáp:So với tình hình hiện nay thì thùng rác trên địa bàn vẫn thiếu, thiếu là vì do tốc độ phát
triển đường nhanh hơn rồi. xử lý về rác thì có mức độ của nó, do vậy muốn đặt thêm thùng
rác nữa thì phải xem khu vực đó có rác hay không, trước đây như vậy là nếu mà nói đủ thì
cũng chưa đủ, nói thiếu thì cũng không thiếu. Nó vừa phù hợp với giai đoạn nhất định. Còn
trong giai đoạn hiện nay năm 2009 này thì đang đề nghị là khoảng 20%. Thí dụ địa bàn cần
100 thùng thì mình có 80 thùng thì cần liên tục vậy đó, thì luôn hàng năm là tăng khoảng
20% số lượng thùng rác để phục vụ cho người dân.
Hỏi:Theo chú môi trường có ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt của người dân ạ?
Đáp:Môi trường luôn luôn quyết định sự sống của con người, do vậy môi trường luôn luôn
phải được bảo vệ. tại vì môi trường có.. Cụ thể như ở khu vực công nghiệp, nông nghiệp,
khu vực đô thị như vậy môi trường luôn quyết định đến sự sống con người. với mọi người
dân đã ý thức cao rồi, kịp thời phản ánh môi trường bị xâm hại.
Hỏi: Ở địa phương có quy định xử phạt người vi phạm luật bảo vệ môi trường không ạ?
Đáp: có, có chứ có luật bảo vệ môi trường, mình áp dụng luật bảo vệ môi trường này nghị
định. Đối với cơ sở thị xã thì vẫn áp dụng nghị định số 81/2006 nghị định của nghị định của145
chính phủ về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, rồi xử phạt về xả nước thải,
rác thải trên môi trường, nước xả sinh hoạt xả ra môi trường làm gây ô nhiễm môi trường và
ngăn chặng các thành viên đó, các tổ chức đó không thực hiện thì sẽ áp dụng xử lý phạt
hành chánh, phạt hành chánh thì nó có mức độ tùy theo thẩm quyền, theo mức độ vi phạm
nước xả thải.50.m3 /ngày phạt 300.000đ trở lại. Theo nghị định cũ thì thẩm quyền xử phạt
thuộc thẩm quyền xử phạt của UBND xã,phường thì vừa phạt cảnh cáo, phạt tiền từ
500.000đ .Hiện đang vẫn áp dụng về môi trường, do vậy hiện nay các môi trường mà thường
xảy ra ô nhiễm là ở các khu công nghiệp.Khu công nghiệp nó trốn tránh phần đăng ký bảo
vệ môi trường.
Hỏi:Theo chú mức phạt như thế đã hợp lý chưa ạ ?
Đáp:Mức xử phạt đối với các nghị định trước đây , thì còn gọi là trong quá trình công tác ,
vận động, tuyên truyền, thuyết phục thì mìn xử phạt như vậy là để cảnh báo với người ta.
Tại vì theo mức độ tác hại không có . Thí dụ giờ người ta nghèo, người ta ý thức về môi
trường như vậy còn kém, người ta mới dẫn một lượng nước ngưới xả ra môi trường như vậy
là mình phạt cảnh cáo, để buộc khắc phục.
Hỏi:Người dân ở phường có phải đóng phí thu gom rác không ạ?
Đáp:Người ta phải đóng chứ. Thí dụ hộ đăng ký để cho tổ chức lấy rác thì cá nhân hộ gia
đình đó phải nộp tiền. Nộp tiền phí vệ sinh cho người đi làm lao động. Không biết là
10.000d hay 15.000d/1 hộ
Hỏi:Theo chú như thế dã hợp lý chưa ạ?
Đáp:Cái này so với hộ gia đình ở trong hẻm thì lấy 10- 15.000đ là phù hợp rồi. Còn thí dụ
như là so với hộ kinh doanh khác thì nên gấp đôi làm như vậy là phù hợp,chứ còn mình
không tổ chức, không thu cái này, mình không làm công tác vận động họ cho vào bịch rồi
đem ra đường bỏ họ đâu đóng tiền. Do vậy mình vận động, mình không bắt buộc người ta là
đóng tiền, người ta không đóng tiền người ta lấy rác người ta bỏ cũng đâu có người bắt
người ta, cũng đâu có luật nào chế tài người ta chuyện đó. Phí vệ sinh rác phải được tổ chức
thực hiện một cách hợp lý đừng để người dân cho rằng điều đó buộc người dân phải làm.
Hỏi:Theo chú công tác thu gom rác trên địa bàn thì còn có gì hạn chế không ạ?
Đáp:Việc thu gom rác ha? So với tổ chức mình đang đi vào từng bước cái sức hoạt động
chua đánh giá được do vậy các nhu cầu phương tiện chưa đi vào. Thí dụ muốn đưa vào xe 3
gác thì ai là người chạy? Ai là người bảo quản, như vậy là cũng chưa cung cấp cái phương
tiện đó. Còn như chủ yếu là trang thiết bị thùng rác về nơi gom rác. Người ta thu gom rác
người ta có xe riêng người ta tận dụng nguồn xe riêng của người ta. Mình có cái khó là chưa
tổ chức trang thiết bị phương tiện khác được mà phương tiện do chính người trong tổ rác đó
xây dựng, có xe, dụng cụ sẵn rồi. Mình phát huy cái đó để mình làm cho nó hoàn thiện,
bước đầu thấy vậy là khả thi. Tận dụng các nguồn phế liệu để sử dụng trong quá trình đó
phải luôn theo dõi các ý kiến đề xuất. Vì vậy đối với phương tiện phải được đề xuất chặt
chẽ. Còn trước mắt là trang bị thùng rác cho các vùng trọng điểm. Tất cả các tuyến đường
các hẻm, sau khi được cải tạo nâng cấp rồi sẽ có thùng rác.
Hỏi:Trong 6 tháng gần đây ủy ban phường có tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường
không ạ?
146
Đáp:Tính từ tháng 6 tới nay tháng 6,7,8,9 thì hiệ nay nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường
theo sự chỉ đạo của chỉ thị 01 năm 2009 chỉ thị 01/2009 của ủy ban nhân dân thị xã ngày
21/4/2009 về việc giữ gìn vệ sinh sạch đệp trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một đến năm 2010.
BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU NGƯỜI DÂN
Tên phỏng vấn viên:Vũ Hậu Mai
Địa điểm:tổ 26, khu phố 2 ,phường phú thọ, TX Thủ Dầu Một ,Tỉnh Bình Dương
Ngày 24 tháng 9 năm 2009,15 giờ 3 phút đến 15 giờ 40
Người được hỏi
Nghể nghiệp:Hưu trí
Giới tính :Nam
Tuổi :45
Dân tộc :Kinh
Tôn giáo:Thờ ông bà
NỘI DUNG PHỎNG VẤN
Hỏi:Chú sống ở đây bao nhiêu năm rồi ạ?
Đáp:Chú sống ở đây 27 năm.
Hỏi:Thế tình hình địa phương mình so với trước kia như thế nào chú?
Đáp: Nói chung là cái tình hình xã mình đây về cái vấn đề rác và vệ sinh môi trường.theo
như từ xưa đến giờ thì nó có phát triển. Nói chung cái tình hình rác công trình đô thị người
ta thu là tốt. Nhưng một số đường hẻm xe không vô được người dân vứt rác bừa bãi.thứ nhất
là do ý thức, thứ 2 là xe do công trình đô thị người ta không vô được.người dân ở trong đó
không có nơi bỏ rác ,bỏ lén ở các nơi cơ sở.chỗ khác đã đăng ký hợp đồng rồi.Từ chỗ đó rác
nó gây lên quá tải. Cũng mong muốn làm sao chính quyền địa phương, công trình đô thị
này. Một là đầu tư cái xe rác công trình đô thị không lấy được thì đầu tư về để cgo người ta
lấy hết các đường ngóc ngách hẻm, rõ ràng đảm bảo vệ sinh môi trường.Tuy nhiên nhìn
chung cái khu phố này là tốt.
Hỏi:Theo ý kiến riêng của chú môi trường có vai trò như thế nào đối với đòi sống con
ngườii?147
Đáp:Theo ý kiến riêng của chú thì môi trường nó rất quan trọng trong đời sống con
người.Thứ nhất là cái văn minh.Thứ hai là ô nhiễm ảnh hưởng tất cả xã hội về mặt mỹ quan
và ảnh hưởng tới đời sống sức khỏe con người rất quan trọng cho nên cái chương trình này
chúng ta cần làm và phát huy nhiều hơn nữa.
Hỏi:Chú thấy hoạt động gây mất vệ sinh môi trường thế nào chú?
Đáp:Nhìn chung về các hoạt đông môi trường từ địa phương vào có đi sâu ,đi sát ít tiếp xúc
được với người dân.Chính quyền địa phương cũng tuyên truyền về ô nhiễm môi trường và
tác hại của nó. Kết hợp với chính quyền địa phương để nhân dân đi làm vệsinh môi trường
và vận động bỏ rác và không hợp đồng rác đúng nơi quy định để cho nó đảm bảo vệ sinh
môi trường và đảm bảo sức khỏe.
Hỏi:Chú thấy hoạt động mất vệ sinh ở khu phố mình có hay không?
Đáp:Nhìn chung khu phố mình có nhưng không đáng kể, bà con thực hiện tốt, một số đường
hẻm, một số nhà trọ thôi. Người ta là cái dân tứ xứ người ta về.Cái ý thức của người ta chưa
có, thứ hai không phải thuộc người địa phương cho nên họ bỏ rác, họ bỏ tán loạn. Nó ảnh
hưởng tới vệ sinh môi trường.
Hỏi:Ngoài hoạt động bỏ rac bừa bãi còn hoạt động nò gây mất vệ sinh nữa không ạ?
Đáp:Các hoạt động gây mất vệ sinh,nhiều khi cái rác nó đi lấy rác, nó không đảm bảo cho
cái chức năng để cho người ta để đổ rác. Rác để trong bỏ thì người ta thu, rác để ở ngoài có
khi người ta không thu .Tại vì công nhân là người làm công ăn lương mà. Nên nhiều khi
người ta cũng chểnh mảng ở chỗ đó.
Hỏi:Hoạt động gây mất vệ sinh ở địa phương nình có thay đổi so với trước kia không?
Đáp:Chú sống ở đây mấy năm về trồng cây xanh ý thức của người dân nói chung thì nó tiến
triển nhiều.Từ cái tuyên truyền,người ta từ cái pa nô áp phích, họp dân lấy ý kiến,ý thức của
người dân nâng cao đỡ đi rất nhiều.
Hỏi:Ở địa phương mình có phân loại các loại rác trước khi bỏ không chú?
Đáp:Nếu có chương trình phân loại rác, theo như chú nhận thức bây giờ nếu mà được cái
chương trình đó thì quá tốt mà địa phương mình thì chưa có phân loại rác. Bây giờ thì có
các công trình đô thị xe rác nó đến. Rác nó đổ dồn lại đi đâu không ai biết hết và không thấy
phân loại rác hết, nên mình phải họp dân tuyên truyền treo pa nô áp phích, để cho người dân
người ta vận dụng cái chương trình này cho tốt.
Hỏi:Thế gia đình chú có quan tâm đến việc phân loại rác không ạ?
Đáp:Chưa có cái chương trình nào vận đông người dân phân loại rác.Thu rác để người dân
phân loại ra, tất cả một chung cư ,một khóm dân cư,một thùng rác cho nên dân cư nó bỏ rác
tổng hợp cho mình vậy .
Hỏi:Gia đình chú có phân loại rác không chú, khi đi vứt?
Đáp:Thống nhất vậy, để chung vậy chứ không phân loại rác.
Hỏi:Phân loại như rác phân hủy được và rác không phân hủy được?
Đáp:Bỏ tổng hợp lại
Hỏi:Trung bình một ngày gia đình chú thải bao nhiêu rác ?Rác sinh hoạt ý ạ?
Đáp:Rác sinh hoạt trung bình một ngày nếu tất cả cái ở phố xá chừng độ cao lắm ngày chủ
nhật, thứ bẩy.Chừng độ khoảng hai ký chứ không có gì hết .
Hỏi:Rác phân hủy được chú có biết không?
148
Đáp:Chừng độ khoảng một ký rác phân hủy được.Cái bịch ni lông mình mua về toàn bịch ni
lông hay gói bánh gói kẹo gì cũng toàn bịch ni lông.Cho nên nó phải năm mươi năm mươi
vậy đó.
Hỏi:Gia đình chú thường bỏ rác ở đâu chú ?
Đáp:Gom ở bên chú thống nhất là ở bà con mỗi hộ gia đình có một thùng rác nhỏ,có nghĩa
là chú đi họp có quy định,chú nhắc nhở bà con chừng bẩy giờ tối đến sáu giờ chiều, đến
chín giờ, mười giờ cũng được bỏ rác vào bô công cộng.Thu gom rác ngày nào thu gom ngày
đó. Bốn giờ sang ngày hôm sau người ta tới.
Hỏi:Một ngày chú bỏ bao nhiêu lần hả chú?
Đáp:Gia đình chú ngày rinh ra đó bỏ một lần. Đã quy định rồi bỏ đúng lúc ,đúng cái giờ đó
từ sáu giờ tối đến mười giờ đêm.
Hỏi:Chú có quan tâm đến chương trình phân loại rác không ?
Đáp:Nếu có chương trình như vậy thì chú rất tán thành. Nếu mà yêu cầu xã hội làm sao nên
để như vậy là rất tốt.Ô nhiễm môi trường mà mình vẫn vận dụng được cái nguồn phân bón
giả sử như rác. Rác không phân hủy được minh bỏ riêng và tái chế lại. Rác phân hủy được
mình làm phân xanh, rồi mình đầu tư làm các ngành công nghệ gì đó rất tốt.Cái đó theo chú
nên làm.
Hỏi:Nếu có các hoạt động bảo vệ môi trường chú có tham gia không?và chú tham gia
như thế nào?
Đáp:Chú nói đúng ra là chú cũng làm công tác xã hội, công tác bảo vệ môi trường thì rất
mừng.Thứ nhất là bản thân mình và gia đình mình hợp đồng xã hội rất tốt.Cái này không chỉ
cho riêng cá nhân nào đó mà nói chung là toàn xã hội chúng ta.Bây giờ chúng ta nên phải
tham gia, mang cái quyền lợi, lợi ích cho sức khỏe mọi người.
Hỏi:Chú có tìm hiểu về luật hay chính sách gì về bảo vệ môi trường không ạ?
Đáp:Chú có đi học sơ qua thôi.Tài liệu này chưa mở rộng lắm .Mình học chỉ biết cách chỉ ra
tác hại của phòng ngừa ấy thôi về ôi nhiểm môi trường thôi.Về phòng ngừa bản thân gia
đình thì mình cũng đi vào họp dân phố thì mình cũng nói cái tác hại của cái rác về cái chất
thải công nghiệp có cái ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến con người cũng có tham gia.
Hỏi:Muốn giữ vệ sinh môi trường xung quanh gia đình chú cần có những biện pháp gì?
Đáp:Nói đúng ra thì trong một gia đình, xã hội thì ở đâu cũng vậy thôi.Cái ý thức của gia
đình, của từng hộ.Giả sử gia đình mình như ông bà xưa nói nhà sạch thì mát bát sạch ngon
cơm .Mình phải sạch sẽ này đơn ,cứ như chú đang đi thể thao ,đang làm ,đang ngồi với bạn
bè thấy rác ở ngoài dơ chú đã cảm thấy khó chịu rồi, mình chọn mặt gửi vàng còn người
khác tới gia đình mình đánh giá thấy nhà dơ dáy ngưới ta đánh giá mình hết 90%.Trước tiên
mỗi người dân và bản thân gia đình, gia đình chú phải sạch sẽ.Vệ sinh sạch sẽ rồi khi đi nói
với ngưới dân, người ta sẽ nghe theo mình.Ừ đến nhà chú đó nhỏ, nghèo nhưng mà sạch sẽ.
Mình nói với con cái trong gia đình mình phải sạch sẽ, cho nên có rất quan trọng vế vấn đề
vệ sinh môi trường.
Hỏi:Việc vệ sinh môi trường xung quanh người dân có ý thức không hả chú ?
Đáp:Không có kiến thức thí mổi người cách thức lãnh đạo ở địa phương mỗi người có tiếng
nói riêng. Mình muốn sáng tạo và vận động người dân mình thì bản thân mình và gia đình
mình phải thực hiện cho tốt rồi vận động người dân người ta mới nghe theo. Nhiều gia đình
149
quá thiếu thốn đối tượng đó thì ít thôi.Thứ nhất là do điều kiện thiếu người ta chỉ quan tâm
đến công ăn việc làm, hết 90% bà con người ta quan tâm.
Hỏi:Ở địa phương mình người ta có kiến thức về việc phân loại và sử lý rác không chú?
Đáp:Nói đúng ra ở địa phương này từ xưa đến nay chưa thấy việc phân loại rác nếu mà
chính quyền hay tất cả các ban ngành, các ban ngành ma người dân phân loại rác thì mình
đã thống nhất rồi người dân người ta cũng phải tham gia.
Hỏi:Hiện tại bây giờ người ta có kiến thức về phân loaị không ạ?nhất là các gia đình trí
thức ?
Đáp:Các gia đình trí thức người ta nói được như thế náy cũng tốt thôi, chứ người ta cũng
hiểu biết là cái thứ nhất, cái thứ hai là tăng cường các cuộc hội thảo hay tư vấn gì đó về cho
người ta biết. Có những hộ do làm ăn kinh tế nên nhiều người người ta chưa hiểu hết cái tác
hại của ô nhiễm môi trường, mình nên mở các cuộc tập huấn về địa phương rồi cho những
đại diện cho hộ khu phố đi họp. Một số trưởng ban đầu ngành người ta đi học về tuyên
truyền cho nhân dân rất tốt.
Hỏi:Ờ chỗ gần nhà chú có thùng đựng rác không ạ?
Đáp:Ngay bản thân tổ chú, khu phố chú, chính bản thân chú ký hợp đồng, chú quy định
mười lăm hộ một cái bô rác trong một ngày .Bô rác đầy vừa đủ chú không đầy quá để đảm
bảo chó má khỏi tha. Nói chung chỉ bỏ tổng hợp,không phân loại .Chú không thấy chỗ nào
phân loại rác trước ấy.Không biết cái cơ quan nhà nước có không ấy. Chú họp nhiều ở trên
trung tâm y tế, hội trường ủy ban, chú làm nhiều thấy chỉ bỏ tổng hợp thôi. Xử lý không biết
người ta đem đi đâu.
Hỏi:Xử lý như thế nào chú?
Đáp:Không biết người ta đem đi đâu
Hỏi:Ở địa phương mình người ta có xử lý rác không chú?
Đáp:Bà con ở địa phương mình ở đây là không có ai đốt. Đặc biệt thì các chú ở đây không
yêu cầu bà con .Vì đúng ra đóng tiền thu gom rác. Không có anh nào nói đất nhà tôi rộng tôi
chôn được. Không được phép đó là quy định người ta đưa ra rồi. Người dân cũng ý thức
được chuyện đó.
Hỏi: Gia đình chú có tham gia vệ sinh ở phường không ạ?
Đáp: Có chứ, chú bên hội cựu chiến binh tham gia cùng tham gia cùng dọn vệ sinh lãnh các
tuyến đường làm cây xanh, dọn vệ sinh này. Chính bản thân chú đi vận động bà con dọn dẹp
như cây cỏ, phòng chống sốt huyết, dọn dẹp vệ sinh môi trường, có khi mùa mưa cũng dọn.
Bây giờ chú đi học ít đi. Các chú đi đến đâu kiến thức đi đến đó hết rồi. Mà mình nhìn thấy
cái cây nhà này vướng vào cột điện đã vận động rồi. Hai là mình đi có tờ rơi mình phát cho
bà con ở phường phòng xuất huyết, chích ngừa cho các cháu, chú làm nhiều khâu lắm. Cho
nên đi đến đâu mình kết hợp hết.
Hỏi:Các chương trình đó có tổ chức thường xuyên không chú?
Đáp: Ít khi thường xuyên mà mình thực tế. Bây giờ chú nói thật công việc ở địa phương nó
nhiều, ai cũng lo làm ăn kinh tế, rồi lo làm chuyện khác, mình tranh thủ vào buổi sớm và tối,
mình kết hợp đi đâu đó nhắc nhở bà con thôi, tuyên truyền vệ sinh môi trường. Để khỏi
bệnh tật, đi chích ngừa cho các cháu trên loa, tờ pano, áp phích đấy, chứ sao mà đi hết được
đó, thường lâu họp dân kết hợp vào, xen vô thông tin bà con nắm bắt được.
Hỏi: Theo chú tại sao mình phải tham gia các cuộc vện động như thế ah?150
Đáp: Nói đúng ra bản thân chú nhận thấy rằng mình nên tham gia thứ nhất là trước tiên bản
thân mình, gia đình mình, cộng đồng xã hội. Chứ một người đốt, một đống rác thôi, cả khu,
cả cộng đồng, cả khu phố người ta ngửi hểt, rất ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên mình nên
học nên biết nên tuyên truyền thực hiện không làm điều gì ảnh hưởng đến môi trường.
Hỏi: Người dân ở phường có quan tâm không chú?
Đáp: Nếu mà mở rộng ra được bà con cũng tán thành tham gia.
Hỏi : Các cuộc vện động đó người dân tham gia như thế nào ạ? Mức độ tham gia ra sao?
Đáp: Bà con nói chương trình mở rộng ra đến địa phương bà con người ta nắm bắt có những
trương hợp ở địa phương người ta, khó nói khi mở các cuộc vận động tập huấn đó. Người ta
đi người ta nắm bắt được, người ta giao lưu có khi người ta ỏ trong khu phố, nhiều tổ người
ta tổ này nhìn tổ kia làm tốt thì mình đi một đàng học một sàng khôn, ý thức người ta nhận
thức được.Người ta thấy người dân xung quanh người ta không dám nói, sợ mất lòng với
chòm xóm, láng giềng đổ rác bừa bãi nhưng người ta đi ra ngoài, người ta có tập huấn kiến
thức căn bản rồi về địa phương người ta làm được, mà người ta còn tạo điều kiện, nhắc nhở
người khác. Tại vì anh kia đi học rồi còn bị nhắc nhở, còn có lý do đó.
Hỏi:Người dân hiểu gì về cuộc tuyên truyền ấy hả chú?
Đáp: Bà con hiểu biết chứ việc vệ sinh này là nên làm và nên tuyên truyền cổ động về vệ
sinh môi trường để người dân nhận thức được và hiểu được về tác hại của ô nhiễm môi
trường, rác thải này. Tất cả rác thải củac con người là rất độc hại cho nên chúng ta học kỹ
thuật và kỹ năng thực hiện cho nó tốt.
Hỏi: Việc tuyên truyền và tiến hành bảo vệ môi trường ở địa phương mình qua các kênh
thông tin nào chú?
Đáp:Qua loa đài này, qua tờ rơi này, qua cán bộ địa phương người ta. Nói chung người ta
tập huấn người ta tuyên truyền với các cuộc họp dân.
Hỏi: Có thay đổi gì so với trước không chú?
Đáp: Nhìn chung vệ sinh môi trường thay đổi nhiều chứ. Hồi xưa rác chỗ nào cũng rác, bây
giờ sẽ vào vị trí hết rồi, bô rác thì có đủ, thu gom thì vị trí nào là đường xá văn minh nhà
sạch sẽ lên mình.
Hỏi: Vận động thay đổi nhiều không chú?
Đáp: Vận động càng nhiều, tập huấn càng nhiều cái tiến triển vệ sinh môi trường càng đạt
được hiệu quả
Hỏi: Mức độ quan tâm đến vệ sinh môi trường ở địa phương mình như thế nào chú?
Đáp: Thì nhìn chung người dân bây giờ người ta trong khu phố này muốn là muốn nhà nước
quan tâm nhiều hơn, mà chính bây giờ, cái xã hội và cộng đồng quan tâm nhất là vệ sinh
môi trường. Hôm nào chú đi họp ở đâu cũng vậy đa số vấn đề vệ sinh môi trường phát triển.
cái nóng thời sự nóng hổi hiện nay. Tại vì biết tại sao không tại phường có một khu phố
người ta lãnh đạo được, quản lý được, hợp đồng dược thu gom rác cho người dân địa
phương nhưng khu phố bên người ta không thực hiện được. Người ta một người làm tốt và
một người không làm tốt sẽ ảnh hưởng tới người tốt, ảnh hưởng tới sức khỏe mình, làm sao
tuyên truyền cộng đồng, cấp trên để vệ sinh môi trường trọn vẹn tốt hơn.
Hỏi: Chú thấy nhu cầu và lợi ích của người dân khi bảo vệ môi trường là gì ạ?
Đáp: Nhu cầu của người dân là ai cũng muốn nhà nước quan tâm đến vấn đề bỏ rác, người
ta đóng tiền kinh phí người ta cũng chấp nhận, cốt làm sao cho khu phố nó sạch, văn minh151
người ta mừng lắm, cái lợi ích cho người dân là sức khỏe thôi. Nó không ô nhiễm môi
trường, nó đảm bảo môi trường trong lành, sức khỏe là vàng mà, người ta ngồi giữa thịt
giữa cá mà bị bệnh thì nhìn không thể ăn được. Người ta khỏe mạnh đi chơi bời thì đi đâu
cũng vui khỏe là tốt lắm chứ, sức khỏe là vàng mà.
Hỏi: Đánh giá riêng của chú về các cuộc vận động vệ sinh môi trường như thế nào ạ?
Đáp: Theo quan điểm của chú thì mỗi cuộc vận động cần mở thêm các cuộc vận động khác,
để nhắc nhở thường xuyên cho người dân có ý thức, mình đây đân nhập cư nhiều. Ở đây 70
hộ dân sống ở đây 30 hộ dân khác mới về người ta chưa được tuyên truyền, người ta chưa
nhận thức được thì bắt buộc mở nhiều các lớp tập huấn tuyên truyền cho cán bộ, lãnh đạo
rồi đến các bộ tuyên truyền cho người ta biết được, thực hiện được.
Hỏi: Theo chú thái độ quản lý môi trường ở địa phương mình như thế nào ạ?
Đáp: Nhìn chung bây giờ cũng có cái khó là đường xá lưu thông. Còn nếu như giả sử đường
xá đi bộ, công trình đô thị mà vào được thì khu phố phường cũng nhất trí hợp đồng với công
trình đô thị, nhưng chiến dịch hôm nay là rác công lập và dân lập để đi thu gom rác vào
những cái đường khá nhỏ lẻ, để tiếp cận tận nơi cho người dân, chứ không để ô nhiễm môi
trường ở địa phương này.
Hỏi: Các cuộc vận động có tổ chức thường xuyên không ạ?
Đáp: Ở trên loa đài người ta chứ, đi tập huấn 1 năm chỉ được 1 hoặc 2 lần thôi,chứ không có
nhiều như các chú y tế, từ chỗ kinh phí đến tập hợp 1,2 người hơi khó.
Hỏi: Chú có thể đóng góp cho các cuộc vận động đó được tốt hơn không ạ?
Đáp: Để làm tốt thực hiện được phải nói tất cả ban ngành, đoàn thể, chính quyền chung tay
chung sức mới làm chứ để nhỏ lẻ, một cộng tác viên, một chuyên ngành thì không thể làm
nổi, quan trọng nhất người dân địa phương và thực tế người lãnh đạo trực tiếp địa phương ta
nhiệt tình.
Hỏi: Lúc nhìn thấy người vứt rác nơi công cộng phản ứng của chú như thế nào ạ?
Đáp: Chú không phản ứng mà chú để cho bỏ rác xong chú lượm chú bỏ vô, chú nhắc nhở.
Nếu mà chú nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, anh/ chị thông cảm trong khu phố, chòm xóm, láng
giềng với nhau thì bỏ rác có bô rác, anh nên bỏ vào, rồi thì chó má ảnh hưởng tới sức khỏe
gia đình anh và gia đình chòm xóm.Nhắc nhở nhẹ nhàng người ta nghe, người ta không
nghe cố tình thì mình phải báo chính quyền thôi, chính quyền sẽ xử lý thôi.
Hỏi: Mức xử phạt hành chính địa phương mình có không chú?
Đáp: Mức xử phạt đề ra cứ 20, 30, 50 nói đúng ra đó chỉ răn đe thôi chứ chủ yếu nhắc nhở
là chính, người dân có ý thức.
Hỏi: Như vậy có nhẹ nhàng quá không chú?
Đáp: Nơi công cộng đề ra mức phạt rõ ràng chứ còn về địa phương thì tình làng nghĩa xóm
chứ giờ. Nhà ông A thực hiện tốt, con ông đi học đi vội đi vàng giữ rác ra ngoài bô rác.
Nhiều khi nhắc nhở con cháu thôi chứ hình phạt hơi quá nặng. Chứ như chương trình du
lịch, vui chơi nên làm, cái đó nên làm vì đề ra pano, biển báo vệ sinh môi trường công cộng,
cái đó nên làm. Tại sao người dân bỏ rác, thích người ta bỏ không tại cái nơi này, người ta
không quy định bỏ rác. Chính quyền địa phương phải đề ra cái biển cấm đổ rác nơi công
cộng, nếu đổ rác thì vi phạm pháp luật là phạt từ 30 -> 50 ngàn đồng, cố tình thì nên phạt
chư đây mình không đổ lỗi người dân 50%, chính quyền địa phương 50%.
Hỏi: Ngoài ra còn có những dự định nào khác về bảo vệ môi trường không ạ?152
Đáp: Chương trình này hơi quá ít, thường hay lồng ghép nhiều chương trình quá ít, tập huấn
người dân ít, tạo điều kiện tuyên truyền hạn chế. Thời buổi kinh tế thị trường cũng tủi vì bà
con cộng đồng chứ làm ở đây như làm bên từ thiện, chứ nhiều khi người ta cự cãi, mình
bấm răng buộc bụng chứ làm sao bây giờ. Không nóng với người ta mình làm công tác xã
hội không thể nóng với người ta mình không làm được, có người, người ta chửi mình luôn,
thôi em nói sai cho em xin lỗi bữa sau đến tiếp, người dân thì có nhiều tầng lớp trí thức chưa
đồng đều.
Hỏi: Ở địa phương mình có cải tiến việc thu gom rác không ạ?
Đáp: Thuận tiện cho người dân, xe công trình đô thị lấy rác thì phân bổ thùng rác hợp lý,
ngay ngã 3, 6, ngã 3 sáu bô rác phân đều bà con rất tán thành.
Hỏi: Việc phân loại và xử lý không hợp lý dẫn đến những hậu quả gì ạ?
Đáp: Rác thải rắn, hữu cơ các loại như bao, bịch người ta đốt, tái chế luôn ấy ảnh hưởng ô
nhiễm môi trường, chôn xuống chưa tiêu hủy được đâu, phải có nhà máy như thế nào để
phân loại rác, hữu cơ rồi vô cơ, bịch nilong rồi tất cả cái nhựa sắt thải vật dụng hết chứ như
ở nước ngoài các phim tài liệu sắt thép người ta ra sản phẩm cho bán nhưng ở Việt Nam thì
hơi khó đấy, nhưng mình phải làm từ từ các gì cũng vậy thôi mưa dầm thấm lâu chứ đơn cử
như vậy bây giờ nguồn nước và không khí thì đang bị ô nhiễm nặng.
Hỏi: Địa phương chú người dân có phải đóng tiền thu gom rác không chú và đóng như
thế nào? Đã hợp lý chưa?
Đáp: Theo quy định mỗi hộ gia đình là 5 ngàn, nhà trọ 10 ngàn nói chung là không có hộ
nào kinh doanh lớn thu theo quy định hộ gia đình. Thì nói đúng ra là tùy thôi, trường hợp
đúng mức giá sinh hoạt xưa 3 ngàn giờ 10 ngàn. Có những hộ gia đình ngày đi làm tối về có
xả rác nhiều đâu, không có hộ kinh doanh lớn nên chỉ thu theo người dân thôi như vậy là
hợp lý.
153
Biên Bản Phỏng Vấn Sâu Người Dân

Địa điểm phỏng vấn: Khu phố 3 – phường Phú Thọ - Thị Xã Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình
Dương.
Ngày phỏng vấn: 23/09/2009
Phỏng vấn viên: Nguyễn Thị Hằng
Giới tính: nam
Tuổi: 46
Nghề nghiệp: lái xe ôm.
Nội dung phỏng vấn

Hỏi: Chú sống ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ?
Đáp: Chú sinh ra và sống ở đây khoảng 30 năm, 40 năm rồi
Hỏi: Chú thấy môi trường hiện nay như thế nào ạ?
Đáp: Nếu như mà so sánh với môi trường hiện nay thì đối với cuộc sống của người dân,
cuộc sống của mỗi người trong khu vực này thì tương đối ổn định.
Hỏi: Theo chú môi trường đóng vai trò như thế nào đối với đời sống của con người?
Đáp:Nếu so sánh với môi trường, về tình hình kinh tế phải nói là hiện nay, mỗi người đều
phải có ý thức về cái vệ sinh môi trường. Nếu mà so sánh giữa môi trường, đại khái trong
phạm vi của người ta thuộc thẩm quyền của người ta, nói đến môi trường là phải nói đến ý
thức.
Hỏi: Môi trường hiện nay so với trước đây ở địa phương mình, chú thấy như thé nào ạ?
Đáp: So với môi trường của mình đây từ trước tới nay so với địa phương thì lúc nào cũng
vận động nhân dân có ý thức giữ gìn vế inh môi trường chung và đồng thời vứt rác đúng nơi
quy định.
Hỏi: Theo chú việc bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của ai ạ?154
Đáp:Thuộc trách nhiệm chung của tất cả mọi người từ tổ khu phố. Nói về môi trường thuộc
cấp độ nhà nước.
Hỏi: chú có thấy người dân địa phương có phân loại rác không ạ?
Đáp: Môi trường, người dân địa phương không có phân loại rác, người dân ít có phân loại
rác đó là loại rác gì, thường thì cứ đem vứt đại ra đường.
Hỏi: Người dân thường hay đổ rác ở đâu nhất ạ?
Đáp:Thường thì tập trung ra các đầu hẻm, hoặc là tập trungowr một địa điểm thường hay
đổ, vậy là đa số thường tập trung ở các đầu hẻm.
Hỏi: Gia đình chú có phân loại rác không ạ?
Đáp:Gia đình chú hả?
Hỏi: Dạ
Đáp: Gia đình chú không có sử dụng vệ sinh nhiều nên các loại rác rất là ít, thường là các
loại rau quả, đồ ăn thừa này kia, tất cả các cái đó đều đem ra ngoài đường tập trung, chứ
không có phân loại.
Hỏi: Thường thì 1 ngày gia đình chú có khoảng bao nhiêu kg rác ạ?
Đáp: Nhà chú một ngày khoảng 3 kg.
Hỏi: Gia đình chú thường bỏ rác ở đâu ạ?
Đáp: Nhà chú thì mỗi sáng sớm thì khi đi làm đem ra địa điểm tập trung rác.
Hỏi: Chú thường bỏ rác vào khoảng thời gian nào ạ?
Đáp: Chú thường đi bỏ vào buổi tối.
Hỏi: Khoảng mấy giờ ạ?
Đáp: Khoảng 7 giờ.
Hỏi: Chú có quan tâm đến việc phân loại hay xử lý rác trong gia đình không ạ?
Đáp:Chú có quan tâm chú, thực chất gia đình mình không có nhiều rác để phân loại. Chẳng
hạn như nếu có nhiều rác và có nhiềurác và có điều kiện thì chú sẽ phân loại ra, rác khó
phân hủy và rác phân hủy được.Chẳng hạn bịch nilông, rau quả. Bịch nilông phân loại ra để
dành riêng, nguyên bịch khác đại khái là vậy, rồi sau đó có các loại rác dễ phân hủy thì
mình để ra.
Hỏi: Chú có biện pháp gì để vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường không ạ?
Đáp:Chú là thường xuyên luôn, thường xuyên vận động nhân dân, thường xuyên luôn, vừa
là trách nhiệm vừa là ý thức.
Hỏi: Việc vệ sinh môi trường xung quanh gia đình chú và ở xóm, khu phố có thương
xuyên không ạ?
Đáp: Chú phải đi đầu rồi vì là nằm trong hộ công tác vận động. Việc vệ sinh môi trường thứ
nhất là mình phải vừa có trách nhiệm vừa là quyết định, vừa vận động nhân dân.
Hỏi: Chú thấy kiến thức về vệ sinh môi trường, đặc biệt là cách phân loại rác của nhân
dân ở địa phương hiện nay như thế nào ạ?
Đáp: Nếu mà nói về kiến thức qua một cái tình hình thì mỗi người dân đều có một trình độ
khác nhau mỗi một kiến thức, kiến thức của người dân thì có người xem môi trường, vệ sinh
là rất quan trọng, còn có người rất là xem thường vấn đề vệ sinh. Chẳng hạn không có ý
thức thì muốn vất ở đâu thì vứt, còn người có ý thức thì tự giác người ta đến đúng nơi, địa
điểm, đến đúng nơi đổ rác.
Hỏi: Ở địa phương chú có thùng đựng rác không ạ?155
Đáp: Chú ở thì nó cũng chật hẹp, thùng rác nhà người ta để ở đầu hẻm, phải đem rác ra
ngoài đó để bỏ.
Hỏi: Có đủ không ạ?
Đáp: Thì thường 1 thùng là không chứa hết, 1 tổ 1 thùng thì không chứa hết lượng rác.
Hỏi: Bà con trong phường có tham gia dọn dẹp vệ sinh khu phố không ạ?
Đáp:Đối với khu phố của Chú như vậy là thường xuyên ,dọn vệ sinh những đoạn đường mà
nó bị hư hỏng nhiều quá. Những cái đó là thường đi dọn ở các con hẻm nhỏ, thường khi đi
dọn dẹp vệ sinh là người dân tự giác.
Hỏi: Sau khi có những cuộc dọn vệ sinh khu phố đó thì môi trường ở địa phương có thay
đổi gì so với trước không ạ?
Đáp: Nếu như mà nói về cái thay đổi, ý thì có cái thay đổi, chúng ta sau khi đường xá sạch
sẽ thì dân khu phố có ý thức cao hơn, đại khái môi trường vệ sinh nó sạch sẽ hơn.
Hỏi: Người dân ở đây có quan tâm đến các cuộc vận động bảo vệ môi trường không ạ?
Đáp: Rất là quan tâm, người dân thì rất là quan tâm, vì là đa số là người dân nơi khác đến.
Hỏi: Người dân có biết nội dụng về các cuộc vận động đó không ạ?
Đáp:Có chứ, một năm khu phố tổ chức họp dân mỗi một tổ dân phố họp từ 3 – 4 lần/ năm.
Trong đó triển khai các vấn đề về vệ sinh môi trường, đời sống, an ninh, rồi các vấn đề
khác…Cái căng thẳng nhất ở đây là vấn đề vệ sinh môi trường, luôn luôn lúc nào cũng nhắc
nhở người dân có ý thức.
Hỏi: Việc tuyên truyền, các chương trình hiện nay so với trước đây có gì khác không ạ?
Đáp: Có tiến triển, tiến triển thôi, hiện nay so sánh với giao thông thì tốt hơn.
Hỏi: Việc phân loại rác hiện nay ở địa phương thì như thế nào ạ?
Đáp: Phân loại rác ở địa phương chú thì hiện nay chưa có. Việc phân loại rác cái này là đem
tới nhà máy ở đâu ý. Chứ còn người dân không có phân loại.
Hỏi: Mức độ quan tâm của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường có cao không ạ?
Đáp: Cái này như vậy là đối với người dân thì rất là quan tâm, ngược lại có những người
khác chỉ một số thôi họ thiếu ý thức.
Hỏi: Theo chú tại sao họ lại quan tâm đến môi trường ạ?
Đáp: Thì hầu như mọi người bây giờ cũng có ý thức đến vấn dề vệ sinh môi trường rát là
cao, chẳng hạn nói về đời sống hiện nay thường xuyên gây ra ô nhiễm, vì vậy người dân nào
cũng quan tâm đến vấn đề môi trường đến nhiều lúc nói thế nhưng thực hiện chưa được.
Hỏi: Các cuộc vận động bảo vệ môi trường thường được tổ chức như thé nào?
Đáp: Các phong trào môi trường là họp dân, họp tất cả các tổ của khu phố, tất cả các cán bộ,
tập trung để tuyên truyền vận động, như các đoàn thể, hội cựu chiến binh, phụ nữ, người cao
tuổi, đoàn thanh niên, vận động các cơ quan, các ban ngành đoàn thể cùng nhau thực hiện,
đảm nhiệm một con đường nào đó để giữ gìn vệ sinh.
Hỏi: Chú có ý kiến gì để các cuộc vận động bảo vệ môi trường được tốt không ạ?
Đáp: Theo chú thì nói về môi trường thì phải nói là một vấn đề rất bức xúc, vấn đề môi
trường không bao giờ hết. Vì vậy mỗi người dân đều phải biết cái vấn đề vệ sinh môi
trường. vì vậy vấn đề vệ sinh môi trường hiện nay so sánh với tất cả các nước trên thế giới
trong phạm vi phát triển, có khả năng chúng ta phải vận dụng hết khả năng của con người để
thiết lập lại thường xuyên vân động nhân dân, đưa ra các chương trình thiết thực gần gũi với
người dân. Không nên lập ra kế hoạch rồi bỏ đó, phải phân tích lợi hại để thuyết phục người156
dân tham gia để mọi người đều có một môi trương trong trẻo. Hiện nay ở Việt Nam vấn đề
môi trường là vấn đề khó khăn nhất, không thể làm triệt để được.
Hỏi: Chú có thái độ như thế nào đối với những người vất rác bừa bải?
Đáp: Nếu mà nói như chú ý, là về cái trách nhiệm, ý là thường xuyên nhắc nhở là cái thứ
nhất, cái thứ 2 nếu như chú đã đặt ra nhiều trường hợp, nếu người nào không chấp hành
nghiêm chỉnh vấn đề vệ sinh môi trường, vất rác bừa bãi cũng có thể phạt, phạt để cảnh cáo,
nhắc nhở người ta, cũng là để thực hiện tiêu chuẩn của nhà nước, theo chủ trương của đảng.
Hỏi: Chú có đánh giá gì về các hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương không ạ?
Đáp:Nói về đánh giá, hiện nay nếu đánh giá tính chất của nó thì mỗi người dân đều phải
nhận thức được về vấn đề bảo vệ môi trường khoảng 80%, còn lại thì chưa ý thức được, vẫn
còn quẳng rác tự do, không nghe theo chủ trương của nhà nước, không nghe theo chủ
trương của phường, của xã, nó có những cái tự do đem lại những cái thiếu ý thức, xây dựng
môi trường.
Hỏi: Ở địa phương mình bây giờ có dự định gì sắp tới để bảo vệ môi trường không ạ?
Đáp: Có chứ, hiện nay theo chủ trương của phường, cũng như của khu phố, cũng như của
khu phố, như vậy là phải thường xuyên vận động nhân dân. Tới đây, sắp tới đây trong vài
ngày tổ sẽ thành lập 1 tổ lấy rác dân lập của phường, vào từng con hẻm nhỏ mà xe lớn
không vào được để lấy rác tận nơi, để gữ gìn vệ sinh môi trường, trong đó thì có kêu gọi
người dân đóng góp, sắp tới đây chương trình sẽ phổ biến cho nhân dân.
Xe ồn( không ghi được)
Hỏi: Địa phương có chế độ xử phạt người dân gây mất vệ sinh môi trường không ạ?
Đáp: Chưa, chưa có, nói thế thôi chứ sắp tới đây nếu như mà có thể xảy ra thì chắc sẽ phạt,
vì có những cái chủ chương của nhà nước đưa ra
Hỏi: Theo chú có nên xử phạt không?
Đáp: Nếu như người nào không có ý thức phải phạt để mọi người đều có ý thức, chứ không
thì xem thường quá, xem thường quá cái ý thức bảo vệ đối với nhà nước là có biện pháp rồi.
Cháu cảm ơn chú nhiều ạ!
157
BIÊN BẢN PHỎNG VấN SÂU NHÂN VIÊN VỆ SINH

Địa điểm phỏng vấn: Tổ 15 - Khu phố 7 – Phường Phú Thọ - Thị Xã Thủ Dầu Một – Tỉnh
Bình Dương.
Ngày phỏng vấn: 26/09/2009
Phỏng vấn viên: Vũ Hậu Mai
Giới tính: Nam
Tuổi: 66
Nghề nghiệp: Người Thu Gom Rác
Tôn giáo: Thờ ông bà
Dâc tộc; Kinh
NỘI DUNG PHỎNG VẤN
Hỏi: Theo chú tình hình rác ở địa phương mình như thế nào ạ?
Đáp: Họp ấy là một tuần lễ thì xe rác nó vào lấy 2 lần thứ 5 và chủ nhật. Các nhà dân và nhà
trọ đóng thành bao bì bỏ ra đằng trước nhà. Trưa 1h chiều xe rác nó đến lấy.
Hỏi: Chú quét rác thu gom rác được lâu chưa?
Đáp: Từ lúc tôi việc tham gia ở địa phương đây. Trước thì nó bẩn lắm tôi tham gia được 2
năm rồi. năm nay là năm thú 3, giò nói chung trên đường phố không có rác nữa, mà có cái
nào rơi vãi ra đường thì tôi quét vô, dọn sạch sẽ cho khu phố sạch sẽ.
Hỏi: Địa bàn chú phụ trách từ đâu đến đâu ạ?
Đáp: Của tôi là tất cả ở đoàn 802 này, tổ 15 khu phố 7 đấy.
Hỏi: Công việc thu gom độc hại thế chú có được trang bị gì không ạ?
Đáp: Chả có cái gì đâu, tự mình tự túc hết à. Cái hốt rác cũng tự mình, chứ khu phố chẳng
có gì là để hỗ trợ hết.
Hỏi: Chú làm việc có phải là do khu phố giao hay tình nguyện ạ?
158
Đáp:Tình nguyện nói chung thì tôi về đây chưa có thu gom rác, ngoài đường lày lội rác rưởi
tôi tự làm cho bà con đi, lầy sâu quá, thì cái xà bần của công trình xây dựng khó coi. Việc
làm ấy thì dễ dần thành phong trào là dọn đường phố sạch sẽ dọn rác rưởi là tôi vận động
bà con đưa rác ra đúng ngày, cho đỡ chó má kéo ra ngoài đường ảnh hưởng đến sức khỏe bà
con.
Hỏi: Khi chú đi làm chú có được trang bị gì không ạ?
Đáp: Chả có gì đâu, mình ở cái tổ này cũng như người dân thôi, đường xá bẩn thỉu thì mình
dọn cho tổ vậy thôi.
Hỏi: Chú có mua bảo hiểm gì không ạ?
Đáp: Chả có bảo hiểm gì hết.
Hỏi: Khi chú đi thu gom bằng dụng cụ gì ạ?
Đáp: Nói chung là ba cái chổi gì, hót rác ấy, mình quét xong đổ vào bao, chỗ thuận tiện nhất
để cho xe rác vào nó chở đi.
Hỏi: Cái chổi, hót rác sài được lâu không chú?
Đáp: Quét ở đường thì mòn nhanh, đường xá thì là đường nhựa, quét nhiều thì mòn nhanh.
Trước đây đường sỏi, đường đá nó mòn nhanh. Mình bỏ ra mình làm thôi, chả ai hỗ trợ cho
mình. Mình thấy ở đâu tổ khu phố sạch sẽ, con cháu mình chơi thoải mái hơn. Nó khỏe
mạnh không bệnh tật.
Hỏi: Mấy đồ thu gom chú tự mua hay ai cho ạ?
Đáp: Nhiều người ta hiểu, nhiều người người ta không hiểu, người ta không biết bảo ông
này điên hay sao, quét cả đường, cả khu phó. Nhiều người không hiểu họ bảo ông ta điên
hay sao mà quét tùm lum thế, cái này là tôi giữ vệ sinh chung cho cả khu phố. Giữ cho con
cháu mình sau này, tương lai. ở bẩn thì nhiều cái bệnh truyền nhiễm. Muốn cho con cháu
khỏe mạnh thì mình phải cho nó sạch sẽ, cho cái tổ cảu nó sạch sẽ. Nói chung cái tổ này
sinh hoạt ở khu phố, khu phố thường nhắc nhỏ về vệ sinh hoặc là phong trào treo cờ đều dặn
100%.
Hỏi: Chú thấy ở khu phố mình đối tượng nào hay đổ rác bừa bãi ạ?
Đáp: Nay ở khu phố mình có nhiều nhà trọ, thì cũng có nhắc nhở, có một số công nhân nhà
trọ đấy, thì khách đi khách đến, người ta không biết, thì người ta cứ treo bịch nilông và treo
ngay ở cổng đi lại ấy. Thì cũng nhắc nhở một hai nhà gì rồi, nhưng vẫn chưa chấp hành
được. Để treo ở đó, một số công nhân mới đến, người ta không biết sáng sớm người ta đến,
người ta đi làm người ta ném ra ngoài đường, chưa bắt được ai thì mình đi thu gom lại cho
nó sạch đường. cái vệ sinh ở khu phố này họp giao ban cũng được khen. Được nhắc nhở là
sạch sẽ không như trước.
Hỏi: Việc thu gom theo chú đã thấy hợp lý chua ạ?
Đáp: Nói chung là trước mắt thấy đường phố sạch sẽ rồi, nói chung là cái phương tiện ấy thì
tôi thấy ở địa phương này chưa thấy. bên phường nên để 3 thùng rác công cộng, trong đó 2
ngày lấy một lần, 1 tuần lấy 2 lần thì rác nó cũng hôi thối nhiều, chưa được sạch sẽ cho lắm.
Hỏi: Chú có thể so sánh giữa các khu vực, khu vực nào đổ rác không đúng nơi quy định
ạ?
Đáp: Tôi thấy cái tổ 15 này,bên cạnh tổ 15 này, cái tổ 19 ấy là tổ 9 và tổ 10 sát vách hội tôi,
cũng là hàng xóm ấy. Xung quanh thôi rác cũng vứt không di chuyển xuống đường. Chỗ
159
nào chống là người ta đi qua vứt thôi. Các tổ xung quanh thì chưa thực hiện được, rác còn
vứt tùm lum lắm.
Hỏi: theo chú cách thu gom nào hiệu quả và tiết kiệm nhất hả chú?
Đáp: Việc thu gom rác ở cái khu 7 này thì tốt nhất là các tổ, tổ trưởng tổ đó, các khu phố,
các ấp ấy phải tuyên truyền vệ sinh môi trường thì phải thu gom để chừng an toàn, đem rác
ra đường bỏ. Chứ các tổ xung quanh làm được, chỗ nào đất trống là người ta vứt đầy ra đấy.
Như vậy có chổ tôi đi qua lại cho người ta đốt 2,3 ngày mới hết đống rác ấy thì tôi thấy rác
nhiều quá. Đi lại không được, mình tự mình làm thì tổ mình cũng làm.
Hỏi: Làm sao để tiết kiệm nhất hả chú?
Đáp: Tiết kiệm nhất là cái rác, cái rác này tái tạo được nếu mà mang đốt cũng ảnh hưởng
đến môi trường. tái chế hay phân hủy mình đưa ra phan loại. Nhà nước có cái tiêu chuản
làm theonhà nước, đem đi tiêu huy ở đâu thì tốt chứ, để tại chỗ mà đốt thì chẳng tốt gì đâu.
Mùi nó khét lòm kia, môi trường càng thêm nguy hiểm hơn.
Hỏi: Theo chú làm thế nào để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân ạ?
Đáp: Cái môi trường đó chủ yếu là tuyên truyền, vận động người ta hiểu được, cái đó là tác
hại lớn, nguy hiểm sau này cho con cháu, bệnh tật sau này. Hiểu biết hết.
Hỏi: Có nên hướng hướng dẫn người dân phân loại rác không chú?
Đáp: Ở đây mới bước vào ấy, năm nay là năm thứ 2 như cái tổ 15 này, đúng ngày, đúng
tháng là đưa rác ra để đưa đi, mình không có tiêu chuẩn, yêu cầu người ta đúng ngày là có
rác, đưa ra để đổ cho sạch sẽ, để cho xe rác chở đi.
Hỏi: Người ta có kiến thức về phân loại và xử lý rác không chú?
Đáp: Ở đây nói thẳng là chẳng biết đâu, các nhà ở đây chủ yếu là nhà trọ, chủ không có ở
đây. Phần công nhân, tứ xứ nơi khác đến ở, người ta không phân loại, để rác trước nhà. Nếu
mà chật quá thì người ta vứt ra đường. mình mà không làm khéo thì người ta vứt đầy ra
đường. vận động khéo nói chủ nhà, có cách thức nói cho người ta đúng ngày mang rác ra thì
nó sẽ giảm đi nhiều. dạo trước ngày nào cũng như ngày nào, rác vứt đầy ra đường, lại 2, 3
ngày xe rác mới vào, thì có người ở thì mang bao rác ra ngoài, xe rác thì gom, rác ở ngoại
đường mặc kệ nó.Chứ không có người dọn dẹp thì nó vẫn nằm đó. Hai năm về trước con
đường này, xe máy không đi nổi, rác được vứt đầy đường, chẳng ai nói ai được. Mình
không nói chẳng ai làm, người ta nói thấy đường phố sạch có trách nhiệm thì nó lờ đi chứ
như người khác thì nói chung nó trung lập ở đây thì không ai hốt. Tôi sống cả nam bắc cả
nước ngoài cũng biết ở đâu môi trường cũng biết theo quan tính từ bé.
Hỏi: Hiện nay công nhân vệ sinh môi trường cần trang bị như thế nào ạ?
Đáp: Bây giờ thì vệ sinh tôi thấy vệ sinh mình làm tiến độ bỏ 3 thùng rác, thứ 2 nữa là xe
rác nó đến có thể là đề nghị cái tổ vệ sinh cái xe rác người ta đổ vào thùng anh làm rơi vãi
ra, thì nên quét dọn vào đưa lên xe chứ.Tôi thấy ở đây khu ngoài, cái đó ở trong thùng đổ ra
rớt ra ngoài xe rác bỏ đi luôn, cái đống rác tự nhiên cái đống rác còn tồn tại lại.Mỗi ngày
tồn tại, mỗi ngayfnos thành nguy hiểm cho cái xã hội này. Tôi nói rồi người dân người ta
làm sạch rồi xe rác đến làm thu gom chưa được sạch ấy. Vệ sinh môi trường rác làm rơi vãi
ra ngoài, xe đi rồi vẫn còn 2,3 bao rác rơi ra ngoài. Không có người quan tâm, trách nhiệm
đến khu phố thì cứ để nguyên như thế đó, tôi thấy vẫn bẩn không. Hai bao còn lại như đó.
Ngày mai cái cô kia cô đi làm cô vứt chòng lên đống rác thêm to, thêm nguy hiểm, như vậy
người dân học tập rồi tuyên truyền thấy được ý thức, thấy được xe rác của môi trường phải160
có trách nhiệm chung như thấy được, người dân làm được công nhân môi trường, làm chưa
được tiếp tục bỏ đi là chưa tốt vệ sinh môi trường. người ở tổ đó mà vô trách nhiệm nữa,
mặc kệ nó thành bãi rác lớn, kiến nghị này kia vậy người dân người ta làm rồi,. Xe môi
trường có trách nhiệm người hót rác. Tôi nói giả sử 8 bao đi sót 2 bao thì không thể chấp
nhận được.
BIÊN BẢN GỠ BĂNG PHỎNG VẤN SÂU CÁN BỘ

Phỏng vấn viên: Nguyễn Thi Hằng
Thời gian : ngày 24 tháng 9 năm 2009
Địa điểm: Khu 2 - Phường Phú Thọ - Thị Xã Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
Thông tin chung của người được hỏi
Giới tính: nam, Trình độ học vấn: 10/12, Tuổi: 50
NỘI DUNG
Hỏi: Chú sống ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ?
Đáp: Chú sống ở đây từ nhỏ tới lớn
Hỏi: Chú thấy đời sống sinh hoạt của người dân trong những năm gần đây như thế nào
ạ? So với trước đây có gì khác không ạ?
Đáp: Mức sống của người dân dần dần thay đổi nhiều, thay đổi như là từ cái khó khăn giờ
đời sống tốt hơn so với những năm trước, nhưng mà về cái khủng hoảng kinh tế thì đôi lúc
nó cũng chững lại ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
Hỏi: Theo đánh giá của chú thì thực trạng môi trường ở địa phương mình hiện nay như
thế nào ạ?
Đáp: Môi trường ở địa phương bây giờ là cái đắn đo nhất của khu phố. Không nhữn ở khu
này mà ở cả phường, vừa rồi cũng rất mừng là phường cũng chuẩn bị hợp đồng để có
phương thức lấy rác. Thành lập đội dân lập lấy rác, tới tháng 10 này sẽ hoạt động. Cái này
thì đang cố gắng nỗ lực giữa công tác của phường và khu phố, trước đây môi trường, đối với
rác là nhức nhối nhất. Việc thu gom rác công trình đô thị của tỉnh không đủ cái thuận tiện để
mà đi lấn chiếm vào các hẻm sâu để lấy rác do đó môi trường trước đây về rác là nhức nhối
lắm, không có sạch đẹp.
Hỏi: Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay so với trước đây có giảm không ạ?
161
Đáp: Cái ô nhiễm môi trường thì đối với nước thì cũngchưa có gọi là ô nhiễm tại vì mình ở
đây nói chung là mình dùng nước ở nhà máy, nước dùng máy bơm ở độ sâu từ tầm 30-40
mét, đối với ô nhiễm thì chưa thấy ô nhiễm. Đó là về nước chưa thấy ô nhiễm.
Hỏi: Chú có thể đưa ra một số giải pháp để rác thải ít đi không ạ?
Đáp: Sinh hoạt rác thải làm sao mà bớt được, sinh hoạt của gia đình thì làm sao mà bớt
được. Nhưng mà chúngta cố gắng làm sao thu gom, thu gom để rồi về chúng ta xử lý nó.
Giao cho điểm nào đó rồi đốt đi. Chứ còn sinh hoạt hàng ngày vấn đề rác nó luôn chuyển
mọi ngày. Nhưng mà cách ta làm thu vào ở chỗ nào để xử lý nó thì có một điểm để ta tập
chung, điểm tập kết để ta tránh đi cái ô nhiễm, mất vệ sinh.
Hỏi: Theo chú người dân ở địa phương mình có quan tâm đến việc bảo vệ môi trường
không ạ?
Đáp: Quan tâm chứ họ rất quan tâm cái kịp thời nhưng mà cũng như nãy giờ chú phân tích
các rác thì chúng ta chưa kịp thời tới đây chúng ta phải kịp thời.
Hỏi: Người dân trong phường có ý thức bảo vệ môi trường không ạ?
Đáp: Ý thức người ta thì người ta phải có rồi. Ai giờ thấy dơ dáy làm sao người ta chịu nổi,
hiện tại người ta đang sống ở thị xã này, cái đô thị thì cái ý thức này nâng cao lắm. Có cái
sự phản ánh, do đó có sự phản ánh về vấn đề cần thu gom rác cho nó sanh sạch, đó là phản
hồi của người dân.
Hỏi: Theo chú môi trường có vai trò như thế nào ạ?
Đáp: Môi trường là sự sống của con người đảm bảo sức khỏe cho con người. Theo chú nhận
định nó phải là môi trường tốt thì sức khỏe con người mới đảm bảo được.
Hỏi: theo chú có những yêutố nào tác động đến người dân để người ta có ý thức bảo vệ
môi trường không ạ?
Đáp: Những yếu tố bảo vệ môi trường, thì coi như giờ tác động đến người dân người dân
nếu chúng ta nói về vấn đề rác, chúng ta phải có kế hoạch về thu gom không xả rác bừa bãi
đó là điểm thứ nhất. Đểm thứ hai là về nươc nếu phương thức lấy nước của máy bơm thì
chúng ta phải có giếng như thế nào để coi như vậy là nguồn nước thẩm thấu, nó không đi
vào các giếng khoan đó. Thứ ba nữa là vấn đề sinh hoạt nước chúng ta phải có hầm chứa
nước, trong mỗi gia đình phải có một hầm chứa nước sinh hoạt riêng, nước vệ sinh riêng,
hầm cầu riêng khi đầy thì không bị tràn và gây mất vệ sinh môi trường.
Hỏi: Ở địa phương có các chương trình bảo vệ môi trường không chú?( như là dọn vệ
sinh khu phố…)
Đáp: Đó cũng là thiết thực như phong trào thanh niên, phong trào như vậy vừa là tổ của
từng tổ phát động phong trào, phong trào thanh niên, phong trào cựu chiến binh, phong trào
phụ nữ, rồi như vậy phối hợp để làm, vệ sinh đường phố trong những ngày lễ lớn, những
ngày tết, đó là những phong trào chung, năm nào cũng tổ chức.
Hỏi: Có tổ chức thường xuyên không chú?
Đáp: Thường xuyên chứ, phải tổ chức thường xuyên chứ.
Hỏi: Người dân có tham gia đông đủ không chú?
Đáp: Tham gia đầy đủ chứ, qui định tổ nào, ngày nào như vậy người ta hưởng ứng rất cao.
Trước đây cái đường này là đường đất chứ không phải đường nhựa, cái phong trào. Trước
mùa mưa đường phố này người ta dọn hết rồi công việc chuẩn bị ngày môi trường thế giới
là 1, hai nữa là con đường này hai bên là sạch sẽ hết. Huy đông người dân nằm trong tổ này162
nói chung. Phong trào này chia theo từng tổ, theo hệ thống và có sự chỉ đạo của khu phố.
Quản lý nhân dân ở đây thực hiện vệ sinh khu phố.
Hỏi: Ởđịa phương mình có hướng dẫn phân loại rác không ạ?
Đáp: Ở đây chưa có, chưa thu gom được rác thành ra người ta chưa có đưa ra chương trình
phân loại rác nào.
Hỏi: Ở địa phương chưa có chương trình nào thu gom rác phải không ạ?
Đáp: Trước đây thì đô thị thu, nhưng mà đô thị thu chỉ thu trên đường lớn thôi còn những
đường hẻm này thì chưa. Cuối tháng 10 này khu phố tổ chức đội rác dân lập hiện giờ đang
hình thành rồi đó.
Hỏi: Trước đây địa phương mình thu gom rác như thế nào ạ?
Đáp: Rác người dân tự đem ra ngoài đường người ta đổ, có những thùng rác đô thị ở ngoài
đấy, cũng như ở đây người ta xách ra đó, có những thùng rác ở ngoài đó nhưng mà lương
này nó quá tải.
Hỏi: Địa phương mình có đội thu gom rác không ạ?
Đáp: Ở địa phương chú không có lực lượng thu gom rác vừa rồi ủy ban hợp đồng một công
ty thu gom rác chuẩn bị tới đây. Có giờ, có ngày đến từng nhà do công ty này hợp đồng với
địa phương.
Hỏi: Ở địa phương mình có những hình thức nào để vận động người dân tham gia bảo
vệ mội trường?
Đáp: Có những phong trào chung là vệ sinh dọn dẹp, như nãy chú trình bày đó, đâu có
chương trình nào để xcho môi trường. Cái đó cũng là cho môi trường, vệ sinh môi trường,
chỉ là vệ siunh đường xá là một. Hai là vệ sinh là nói lên bản thân mình, vì vậy phải có
phong trào đó để giữ gìn vệ sinh chung, để hướng dẫn người dân bảo vệ môi trường, bây giờ
nếu trường hợp không tổ chức kịp thời cái này cũng e là môi trường sẽ thiệt hại, nó ô uế,
như vậy môi trường sẽ thiệt hại.
Hỏi: Ở địa phương mình có phạt những người nào gây mất vệ sinh môi trường không ạ?
Đáp: Hiện thời bây giờ chúng ta chưa tổ chức được nên chúng ta chưa áo phạt, tới đây
chúng ta tổ chức được thì ai xách rác ngoài đường để thì dễ bị phạt. Hình thức phạt theo
pháp luật thì có rồi, phạt hành chính chúng ta có rồi nhưng chúng ta chưa có thực hiện vì
chúng ta chưa có qui định cụ thể cho người dân như thế nào trong cách tổ chức lấy rác, nên
chúng ta chưa có phạt. Hành chính thì có phạt, phạt hành chính thì nhà nước có rồi nếu
chúng ta tổ chức thu gom rác đúng giờ qui định ngày, giờ, tới nhà lấy rác. Ai xách rác ra
đường thì bị vi phạm, người đó vi phạm thì lập biên bản phạt, nhà nước cho phép phạt theo
hành chính nhà nước qui định.
Hỏi:Ở đây người dân có chi nhiều tiền cho việc trả tiền rác không ạ?
Đáp: Trả tiền rác thì có, một hộ công nhân của tỉnh là 10000 đồng/ một hộ, phòng trọ như
vậy là 5000 đồng/ một phòng trọ. Kinh doanh lớn nhỏ đã có qui định của ủy ban nhân dân
tỉnh.
Hỏi:Theo chú mức thu như vậy đã hợp lý chưa?
Đáp:Nếu mà so với xăng dầu hiện tại bây giờ hiện tại bây giờ coi chừng có cực hơn, chưa
thoải mái được, đối với người làm công việc này, trước đó thì 2- 3 năm thì có phù hợp,
nhưng đối với bây giờ cái phương tiện người ta có nhưng mà xăng dầu nó lê, như vậy là bất
thường. Công nhân qua thời gian tài chánh khủng hoảng của thế giới cái sinh hoạt, cái gì nó163
cũng lên, tiền lương của nó cũng lên. Do đó coi chừng những chỗ này, sau này có lẽ khu
phố nếu mà trường hợp có đội lấy rác dân lập này trong cái mức chi của người ta mà coi vậy
chứ có gì chắc cũng phải có ý kiến. với lãnh đạo cấp trên để người ta nâng cao cái này, cho
nó đứng đầu với công việc người ta làm.
Hỏi:Khi đóng phí rác người dân có nhiệt tình không ạ?
Đáp:Vì người ta chưa có tổ chức, tại vì đa số đô thị ở ngoài đó như vậy có lấy một số, một
số trả tiền thu phí còn bình thường hầu như không. Thí dụ ở đây chú có hai tổ đi vào qui
trình của đô thị rồi cho các tổ tự quản người ta thu người ta nộp cho công trình đô thị, được
2 tổ, đó là tổ 25 và tổ cư xá, cái này người dân cũng nhiệt tình, sẵn sàng người ta đóng theo
qui định nên cũng không có phản ánh gì, đó coi như là ở đây riêng chứ không. Thực hiện
chỉ thực hiện được hai tổ. Trong giai đoạn trước là là cong trình đô thị làm giờ trong qui tư
này công trình đô thị vì quá tải lượng rác, các công trình đô thị không đủ phương tiện và
con người để đi xuống khu phường xã là giao cho đội thu gom rác dân lập, thì sẽ tới mức
thu này sẽ rộng rãi đến từng hộ dân chứ không phải nó nằm ngoài rìa đường nữa mà có đi
vào trọng tâm ở trong lòng khu phố, chắc có lẽ cái bảo vệ môi trường này, cái vệ sinh sạch
đẹp này chú nghĩ rằng người dân nhà mình đẹp, ai chẳng ai mà chẳng chấp hành, theo qui
định của nhà nước, ai mà chẳng muốn khu phố mình đẹp đúng không nào. Nói vậy sống
hoài như vậy sao được phải có lúc thay đổi chứ.
Hỏi:Theo chú phải làm như thế nào để nâng cao nhận thức và thái độ của người dân
trong việc phân loại rác hàng ngày?
Đáp: Tới đây nếu đưa vào công trình thu gom rác nay khu phố coi như vậy là sinh hoạt, hội
họp vận động thuyết phục, những chủ trương của đảng và nhà nước với tính chất phân loại
rác này thì cũng có chủ chương thì từ dần dà vào những cuộc họp tiếp xúc với dân, thì trong
định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm để rồi chúng ta vận động nói cho người ta hiểu được như
thế nào là xử lý rác, phân loại rác. Đưa mô hình đó cào sẽ thiết thực với người dânvà có biện
pháp ai không tham gia dùng biện pháp ai không tham gia sẽ xét gia đình văn hóa đó là tiêu
chí của mỗi năm, mỗi gia đình có đạt văn hóa hay không, một mặt vận động, một mặt biện
pháp để cùng người dân và nhà nước đi lên, bảo vệ môi trường được dơ quá thì năm nay
nghỉ văn hóa đi, không có văn hóa năm tới sẽ làm sạch đẹp tốt hơn thì xét văn hóa, một
trong mấy tiêu chí ở trong đó vận động thuyế phục đi vào đúng chủ chương của đảng và nhà
nước, với cái đó cũng có hình thức kỷ luật cho đúng.
Hỏi: Có cần phải phạt nặng cho người dân không làm như vậy nữa không ạ?
Đáp: Nói vậy thôi chứ công tác vận động là chính dùng cái nhìn của người này với cái kia
chứ còn nói dùng đồng tiền để phạt thì đẻ ra cái ác cảm. Nhưng phải dùng một phương thức
nào đó để nhà này nhìn thấy nhà kia tại vì xét gia đình văn hóa cho nên, con nên nhớ rằng
với người dân trong tổ đó, gia đình này nhìn thấy gia đình kia trong tổ đó người ta có quyền
phản ánh với nhau. Nói vậy chứ một mặt nhà nước vận động thí dụ giờ chú nói đơn giản nha
3 nhà sạch nằm ở giữa nhà dơ thì 3 nhà này tác động chòm xóm với nhau thì nó cũng làm
cho nhà đó bắt buộc phải sạch. Không cần phải phạt nặng lắm, cũng không phải phạt nữa,
mà dùng những biện pháp biện pháp rất đơn giản, gần gũi với người dân, phạt hành chánh
phải có thôi. Ví dụ như rác bừa bãi nè không lẽ lại phạt, 5 – 7 trăm ngàn vì nhà nước cho
phạt theo hành chánh đó là mức 200 có. Mình cũng vận động trước đi vài bước rồi dùng tác
động gia đình này với gia đình kia.164
Hỏi:Theo mấy chú ở khu 8 nói thì nhà nước mình phạt thật nặng vậy có nên làm không?
( ở Singapo phạt thật nặng nên người dân sợ không dám xả rác bừa bãi)
Đáp: Chú không thấy như vậy, tại vì góc độ nước người ta khác, góc độ nước mình cái công
việc này, nó nằm trong làng xã, thôn của mình, quen mình chỗ làm ăn ở của mình thì mình
vận động thuyết phục người ta một đôi lần người ta sẽ biết, chứ ra ngoài xã hội thì cái
chuyện đó, ra ngoài xa hơn này không nằm ở góc độ khu phố này thì cái chuyện áp dụng
mạnh. Còn ở đây gần gũi với chúng ta nên dúng tác động, ngày mai tôi gặp hộ này mà,ngày
mốt tôi vẫn xuống đó tôi gặp hộ này mà ,quanh quanh chỗ đó tôi cũng gặp hộ này nữa. Mà
gặp trong ác cảm thì gặp làm chi,gặp trong thuyết phục có cái để vận động,có khi nình nói
chơi,nói dè,người ta cũng ý thức. Chú nghĩ không cần đâu. Dân hiện tại bây giờ ở góc độ đô
thị nên người ta cũng ý thức nhiều lắm cho đời sống người ta phát triển thì con người cũng
phát triển theo. Lớp như chú nào thuốc, nào là thuốc lá, còn lớp trẻ sau này thì ăn học, nhận
thức thì cũng theo khoa học xã hội.
Hỏi:Chú thấy có những hạn chế nào không ạ?
Đáp: Tới đây theo chú là không có thùng rác khi tổ chức đội rác dân lập này, chứ không để
thùng rác nào ở ngoài đường hết. Tại vì đội rác này đến từng nhà lấy, mình hợp đồng chặt
chẽ người ta sẽ lấy rác tại nhà. Tất cả đường phố tới sẽ không có thùng rác. Thì hễ xách rác
vứt bừa bãi thì chú sẽ phạt. Còn đối với ở đường thì sẽ đề nghị lên cấp trên phương thức khi
dẹp thùng rác đi ta sẽ phải có phương thức như thế nào đó để đối với ngoài đường còn khác
nữa. Có lẽ đề nghị cấp thẩm quyền trên. Hoặc địa bàn quản lý lúc đó chúng ta có quyền
chặn đứng lại bằng hình thức nào đó. Tại vì theo chú nghĩ tụi con thấy rằng theo con
Đường Cách Mạng Tháng 8 của chú, tại Đại Lộ Bình Dương, Đường Trần Bình Trọng đều
có thùng rác tùm lum ra hết để cho dân ý thức bỏ vào nhưng nói vậy thì nói chứ người ta
không có ý thức đâu. Nãy giờ tụi con phản ánh các khu phố kia cũng phản ánh, tới đây
không có thùng rác.
Hỏi: Nhiều nơi có ít thùng rác hoặc thùng rác để không hợp lý theo chú nên làm như thế
nào?
Đáp: Nói chung lúc này đang là thời ký phát triển chịu đựng để giải phóng thành đội rác
dân lập.
Hỏi: Tại sao không để thùng rác hợp rác hợp lý và nhiều thùng để người dân phân loại
ạ?
Đáp: Xử lý về rác thì dân ở đây chưa anh nào nói trong Phường Phú Thọ này nói phân loại
rác, ngay cả tôi cãi tới cùng, để hai thùng rác chẳng qua là để cho có chứ không có phân loại
rác đâu. Phân loại rác là những người ăn rác, đi ăn rác một lần nữa, người ta gom ra tùm
lum ở lòng lề đường đó. Người ta bới ra để bán ve chai đó, thì những người đó phân loại rác
đó, mất vệ sinh, rồi chó phân loại thêm lần nữa. Chứ dân chưa ý thức nghĩa là chúng ta chưa
đưa cái công việc này vào dân chưa đưa sinh hoạt này dân vấn đề phân loại rác này ở khu
phố này chứ chưa thấy. tại vì người ta chưa hình thành được. Đi sâu vào trong dân về cách
thu gom như thế nào, chúng ta đang làm thì tới đây hình thành rồi tới đây hình thành rồi
chúng ta mới có những cuộc hướng dẫn người dân phân loại rác như thế nào. Người ta bỏ ve
chai ở đâu, người ta bỏ lá cây, bọc ni lông ở đâu, lúc đó người dân có thể nắm được cách
phân loại. Nói đến việc phân loại rác này lúc đó chúng ta sẽ có những cuộc họp dân có
165
những cuộc phân tích nó lợi, nó hại, chứ người dân chưa nắm được. Ví dụ như: lon bia, lon
nước ngọt chứ không bỏ ra thùng rác ve chai chú rô chú bán, phân ra để bán ve chai.
PHỤ LỤC 3


Bảng 1 : Đánh giá tầm quan trọng của việc phân loại rác chia theo nhóm tuổi
(N = 49)

Nhóm Đánh giá việc phân loại rác thải sinh hoạt Tổng
tuổi
Rất quan Quan Không Khó trả
trọng trọng quan lời
trọng
Nhóm N 3 5 8
tuổi từ Cột % 37,5% 62,5% 100,0%
(20-30)
Nhóm N 6 5 1 12
tuổi từ Cột % 50,0% 41,7% 8,3% 100,0%
(31-40)
Nhóm N 8 7 15
tuổi từ Cột % 53,3% 46,7% 100,0%
(41-50)
Nhóm N 4 3 1 8
tuổi từ Cột % 50,0% 37,5% 12,5% 100,0%
(51-60)
Trên 60 N 2 1 2 5
166
Cột % 40,0% 20.0% 40,0% 100,0%
Tổng N 23 22 2 2 49
Cột % 46,9% 44,9% 4,1% 4,1% 100,0%
Bảng 2: Đánh giá tầm quan trọng của việc phân loại rác thải sinh hoạt chia theo giới
tính( N= 49)
Đánh giá việc Giới tính Tổng
phân loại rác Nam Nữ N Tỷ lệ %
N Tỷ lệ % N Tỷ lệ %
Rất quan trọng 12 52.2% 11 42.3% 23 46.9%
Quan trọng 9 39.1% 13 50.0% 22 44.9%
Không quan trọng 2 7.7% 2 4.1%
Khó trả lời 2 8.7% 2 4.1%
Tổng 23 100.0% 26 100.0% 49 100.0%


Bảng 3: Số hộ dân phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày trước khi xử lý
(N = 49)

Số hộ phân loại rác N Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%)
thải sinh hoạt
Có 22 44,9% 45.8%
Không 24 49,0% 50%
167
Khó trả lời 2 4,1% 4.2%
Tổng 48 98,0% 100%
Số người không trả 1 2,0%
lời
Tổng 49 100,0%
Bảng 4: Số hộ có biết cách phân loại rác sinh hoạt
(N = 49)

Số hộ biết cách phân N Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%)
loại rác
Biết 37 75,5% 77.1%
Không biết 11 22,4% 22.9%
Tổng 48 97,9% 100,0%
Số người không trả lời 1 2,1%
Tổng 49 100,0%
Bảng 5: Người thường xuyên phân loại rác sinh hoạt hàng ngày trong gia đình
(N = 49)

Người thường xuyên phân loại N Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%)
rac sinh hoạt hàng ngày trong
gia đình
168
Chồng 2 4,1% 8.3%
Vợ 13 26,5% 54.2%
Con 3 6,1% 12.5
Người khác 6 12,2% 25%
Tổng số người trả lời 24 49,0% 100,0%
Số người không trả lời 25 51,0%
Tổng số người được hỏi 49 100,0%
Bảng 6: Ý kiến người dân về tầm quan trọng của việc xử lý rác thải sinh hoạt.

( N = 49)

Mức độ N Tỷ lệ (%)
Rất quan trọng 26 53,1%
Quan trọng 18 36,7%
Không quan trọng 2 4,1%
Khó trả lời 2 4,1%
Tổng 48 98,0%
Số người không trả lời 1 2,0%
Tổng 49 100,0%
Bảng 7: Cách thức xử lý rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình( N = 49)

Cách xử lý rác thải N Tỷ lệ (%)
169
Để trước nhà công nhân vệ sinh 21 42,9%
đến thu gom
Để vào thùng rác công cộng 24 49,0%
Vứt rác ở gần nhà 1 2,0%
Đào hố chôn, đốt 2 4,1%
Khác 1 2,0%
Tổng 49 100,0%
Bảng 8: Chính quyền địa phương xử lý rác sau khi thu gom bằng cách (N= 49)

Địa phương xử lý rác N Tỷ lệ (%)
sau khi thu gom
Chôn rác 6 12,2%
Đốt 8 16,3%
Tái chế 4 8,2%
Không biết 31 63,4%
Tổng 49 100,0%


Bảng 9: Ý kiến của người dân về cách xử lý rác hiện nay.
(N= 49)

Mức độ N Tỷ lệ (%)
Rất tốt 4 8,2%
Tốt 18 36,7%
170
Chưa tốt 24 49,0%
Khó trả lời 3 6,1%
Tổng 49 100,0%
Bảng 10: Đánh giá về mức độ xử lý rác của người dân trong phường hiện nay

(N = 49)

Nghề nghiệp N (%) Mức độ Tổng
Rất tốt Tốt Chưa Khó trả
tốt lời
Buôn bán, dịch vụ N 3 2 5
Cột % 60,0% 40,0% 100,0%
Cán bộ viên chức nhà N 3 4 12 19
nước Cột % 15,8% 21,1% 63,2% 100,0%
Công nhân N 2 5 1 8
Cột % 25,0% 62,5% 12,5% 100,0%
Tiểu thủ công nghiệp N 1 1 2
Cột % 50,0% 50,0% 100,0%
Về hưu già yếu không làm N 5 1 1 7
việc Cột % 71,4% 14,3% 14,3% 100,0%
Không nghề, không việc N 1 1
Cột % 100,0% 100,0%
Nghề khác N 3 3 1 7
171
Cột % 42,9% 42,9% 14,3% 100,0%
Tổng N 4 18 24 3 49
Cột % 8,2% 36,7% 49,0% 6,1% 100,0%

Bảng 11: Nguyên nhân bỏ rác và đổ rác không đúng nơi qui định ( N =49)

Nguyên nhân N Tỷ lệ %
Do thói quen 27 55.1
Sợ tốn tiền đổ rác 1 2.0
Giờ lấy rác không hợp lý 3 6.1
Thiếu thùng rác 8 16.3
Do thuận tiện 1 2.0
Làm theo người xung quanh 1 2.0
Do hàng rong, xe ôm thải ra 1 2.0
Khác 5 10.2
Tổng 47 95.9
Không trả lời 2 4.1
Tổng 49 100.0Bảng 12: Nguyên nhân bỏ rác và đổ nước thải không đúng qui định
Theo tiêu chí thu nhập(N = 49)
Thu nhập
1 đến 3 4 đến 6 7 đến 9 Trên 9
Nguyên nhân triệu triệu triệu triệu
Do thói quen 7 10 3
Sợ tốn tiền đổ rác 4 1
Giờ lấy rác không hợp lý 3 3 1
Thiếu thùng rác 4 9 1 1
Do thuận tiện 1 3 2
Làm theo người xung
3 5 3
quanh
Không xử phạt kịp thời 1 1 1 1
Do các công trình đang xây
1
dựng
Do hàng rong xe ôm thải ra 1 2
Rác theo kênh rạch đến từ
1 1
nơi khác
172
Mức xử phạt chưa hợp lý 3
Khác 3 4 2

Bảng 13: Tìm hiểu các chương trình bảo vệ môi trường qua các nguồn( N = 49)
Nguồn tìm hiểu các Giới tính Tổng
chương trình bảo Nam Nữ N Tỷ lệ %
vệ môi trường N Tỷ lệ % N Tỷ lệ %
Pano, áp phích, tờ
11 47.8% 7 26.9% 18 36.7%
rơi, biểu ngữ
Gia đình 2 8.7% 5 19.2% 7 14.3%
Bạn bè 1 4.3% 2 7.7% 3 6.1%
Nhà trường 2 8.7% 4 15.4% 6 12.2%
Phương tiện truyền
15 65.2% 24 92.3% 39 79.6%
thông
Chính quyền cơ sở 10 43.5% 9 34.6% 19 38.8%
Khác 3 11.5% 3 6.1%
Bảng 14 : Khảo sát về việc biết nơi rác sau khi thu gom được đưa đến theo trình độ
học vấn. ( N = 49)


Trình độ học vấn Rác sau khi được thu gom Tổng
được đưa đi đâu

Biết Không biết
Biết đọc biết N 2 2
viết Tỷ lệ %
6.5% 4.2%
Tiểu học N 2 2
Tỷ lệ % 6.5% 4.2%
Trung học cơ sở N 5 10 15
Tỷ lệ % 29.4% 32.3% 31.3%
Trung học phổ N 3 9 12
thông Tỷ lệ %
17.6% 29.0% 25.0%
173
Trung cấp/ cao N 3 5 8
đẳng Tỷ lệ %
17.6% 16.1% 16.7%
Đại học hoặc N 6 3 9
trên đại học Tỷ lệ %
35.3% 9.7% 18.8%
Tổng N 17 32 49
Tỷ lệ %
100.0% 100.0% 100.0%
Bảng 15 : Phản ứng khi thấy người khác bỏ rác bừa bãi
( N = 49)
Nghề N (%) Phản ứng khi nhìn thấy người khác xả rác Tổng
nghiệp Không Khó Nhắc Tự nhặt Báo Khác
phản chịu nhở rác bỏ chính
ứng vào quyền
thùng
Buôn N 1 3 1 5
bán, Tỷ lệ
4.8% 21.4% 50.0% 10.2%
dịch vụ %
Cán bộ N 1 11 3 3 1 19
viên Tỷ lệ
chức %
25.0% 52.4% 21.4% 42.9% 100.0% 38.8%
nhà
nước
Công N 3 2 2 1 8
nhân Tỷlệ % 14.3% 14.3% 28.6% 50.0% 16.3%
Tiểu N 1 1 2
thủ Tỷ lệ 7.1% 14.3% 4.1%
174
công %
nghiệp
Về hưu N 1 2 4 7
già yếu, Tỷ lệ
không %
25.0% 9.5% 28.6% 14.3%
làm
việc
Không N 1 1
nghề, Tỷ lệ
không % 14.3% 2.0%
việc
Nghề N 2 4 1 7
khác Tỷ lệ
50.0% 19.0% 7.1% 14.3%
%
Tổng N 4 21 14 7 1 2 49
Tỷlệ % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Bảng 16: Đánh giá về các chương trình vệ sinh môi trường mà địa phương đã đưa ra
( N =49)
Nghề nghiệp Đánh giá về các chương trình vệ sinh môi trường mà địa phương đã
đưa ra
Rất hiệu quả Hiệu quả Bình thường Không hiệu quả Tổng
Buôn bán dịch N 4 1 5
vụ
Tỷ lệ % 22.2% 16.7% 11.1%
Cán bộ, viên N 4 2 7 3 16
chức nhà nước
Tỷ lệ % 66.7% 11.1% 46.7% 50.0% 35.6%
Công nhân N 1 3 4 8
Tỷ lệ % 16.7% 16.7% 26.7% 17.8%
Tiểu thủ công N 1 1 2
nghiệp
Tỷ lệ % 5.6% 16.7% 4.4%
Về hưu, già N 5 1 6
yếu không có
Tỷ lệ % 27.8% 16.7% 13.3%
việc làm
175
Không nghề, N 1 1
không việc
Tỷ lệ % 5.6% 2.2%
Nghề khác N 1 2 4 7
Tỷ lệ % 16.7% 11.1% 26.7% 15.6%
N 6 18 15 6 45
Tổng
Tỷ lệ % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Bảng 17: Nguyên nhân bỏ rác và đổ rác không đúng nơi qui định ( N =49)

Nguyên nhân N Tỷ lệ %
Do thói quen 27 55.1
Sợ tốn tiền đổ rác 1 2.0
Giờ lấy rác không hợp lý 3 6.1
Thiếu thùng rác 8 16.3
Do thuận tiện 1 2.0
Làm theo người xung quanh 1 2.0
Do hàng rong, xe ôm thải ra 1 2.0
Khác 5 10.2
Tổng 47 95.9
Không trả lời 2 4.1
Tổng 49 100.0

Bảng 18: Nguyên nhân bỏ rác và đổ nước thải không đúng qui định
Theo tiêu chí thu nhập(N = 49)
176
Thu nhập
1 đến 3 4 đến 6 7 đến 9 Trên 9
Nguyên nhân triệu triệu triệu triệu
Do thói quen 7 10 3
Sợ tốn tiền đổ rác 4 1
Giờ lấy rác không hợp lý 3 3 1
Thiếu thùng rác 4 9 1 1
Do thuận tiện 1 3 2
Làm theo người xung
3 5 3
quanh
Không xử phạt kịp thời 1 1 1 1
Do các công trình đang xây
1
dựng
Do hàng rong xe ôm thải ra 1 2
Rác theo kênh rạch đến từ
1 1
nơi khác
Mức xử phạt chưa hợp lý 3
Khác 3 4 2Bảng 19: Tìm hiểu các chương trình bảo vệ môi trường qua các nguồn( N = 49)

Nguồn Giới tính Tổng
Nam Nữ
N Tỷ lệ % N Tỷ lệ % N Tỷ lệ %
Pano, áp phích, tờ
11 61.1% 7 38.9% 18 100.0%
rơi, biểu ngữ
Gia đình 2 28.6% 5 71.4% 7 100.0%
Bạn bè 1 33.3% 2 66.7% 3 100.0%
Nhà trường 2 33.3% 4 66.7% 6 100.0%
Phương tiện truyền
15 38.5% 24 61.5% 39 100.0%
thông
Chính quyền cơ sở 10 52.6% 9 47.4% 19 100.0%
Khác 3 100.0% 3 100.0%
Tổng 23 46.9% 26 53.1% 49 100.0%
177
Bảng 20 : Khảo sát về việc biết nơi rác sau khi thu gom được đưa đến theo trình độ
học vấn. ( N = 49)


Trình độ học vấn Rác sau khi được thu gom Tổng
được đưa đi đâu

Biết Không biết
Biết đọc biết N 2 2
viết Tỷ lệ %
6.5% 4.2%
Tiểu học N 2 2
Tỷ lệ % 6.5% 4.2%
Trung học cơ sở N 5 10 15
Tỷ lệ % 29.4% 32.3% 31.3%
Trung học phổ N 3 9 12
thông Tỷ lệ %
17.6% 29.0% 25.0%
178
Trung cấp/ cao N 3 5 8
đẳng Tỷ lệ %
17.6% 16.1% 16.7%
Đại học hoặc N 6 3 9
trên đại học Tỷ lệ %
35.3% 9.7% 18.8%
Tổng N 17 32 49
Tỷ lệ %
100.0% 100.0% 100.0%
Bảng 21 : Phản ứng khi thấy người khác bỏ rác bừa bãi
( N = 49)
Nghề N (%) Phản ứng khi nhìn thấy người khác xả rác Tổng
nghiệp Không Khó Nhắc Tự nhặt Báo Khác
phản chịu nhở rác bỏ chính
ứng vào quyền
thùng
Buôn N 1 3 1 5
bán, Tỷ lệ
4.8% 21.4% 50.0% 10.2%
dịch vụ %
Cán bộ N 1 11 3 3 1 19
viên Tỷ lệ
chức %
25.0% 52.4% 21.4% 42.9% 100.0% 38.8%
nhà
nước
Công N 3 2 2 1 8
nhân Tỷlệ % 14.3% 14.3% 28.6% 50.0% 16.3%
Tiểu N 1 1 2
179
thủ Tỷ lệ
công % 7.1% 14.3% 4.1%
nghiệp
Về hưu N 1 2 4 7
già yếu, Tỷ lệ
không %
25.0% 9.5% 28.6% 14.3%
làm
việc
Không N 1 1
nghề, Tỷ lệ
không % 14.3% 2.0%
việc
Nghề N 2 4 1 7
khác Tỷ lệ
50.0% 19.0% 7.1% 14.3%
%
Tổng N 4 21 14 7 1 2 49
Tỷlệ % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Bảng 22: Đánh giá về các chương trình vệ sinh môi trường mà địa phương đã đưa ra
( N =49)
Nghề nghiệp Đánh giá về các chương trình vệ sinh môi trường mà địa phương đã
đưa ra
Rất hiệu quả Hiệu quả Bình thường Không hiệu quả Tổng
Buôn bán dịch N 4 1 5
vụ
Tỷ lệ % 22.2% 16.7% 11.1%
Cán bộ, viên N 4 2 7 3 16
chức nhà nước
Tỷ lệ % 66.7% 11.1% 46.7% 50.0% 35.6%
Công nhân N 1 3 4 8
Tỷ lệ % 16.7% 16.7% 26.7% 17.8%
Tiểu thủ công N 1 1 2
nghiệp
Tỷ lệ % 5.6% 16.7% 4.4%
Về hưu, già N 5 1 6
yếu không có
Tỷ lệ % 27.8% 16.7% 13.3%
việc làm
Không nghề, N 1 1
180
không việc Tỷ lệ % 5.6% 2.2%
Nghề khác N 1 2 4 7
Tỷ lệ % 16.7% 11.1% 26.7% 15.6%
N 6 18 15 6 45
Tổng
Tỷ lệ % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
i
Nguồn: trích theo TS. Mai Thanh Truyết, tạp chí khoa học và môi trường, vnn.

ii
Nguồn: trích theo TS. Vũ Thanh Hương, trung tâm tài nguyên nước và môi trường, Viện khoa học thủy lợi
181
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản