Luận văn: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, tổ chức kế toán bán hàng và tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nam Cường

Chia sẻ: maihuong0208

Việt Nam đã gia nhập WTO được 4 năm đây là giai đoạn đầu đánh dấu sự thay đổi lớn về tình hình kinh tế. Sự thay đổi đó là tính cạnh tranh gay gắt của kinh tế thị trường. Nhà nước cũng ít dần sự bao cấp ở hầu hết các lĩnh vực đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự mình vươn lên bằng chính khả năng của mình để tồn tại và phát triển, phải tìm ra phương pháp kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất với khả năng nguồn lực hạn chế.Việc đáp ứng nhu...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luận văn: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, tổ chức kế toán bán hàng và tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nam Cường

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
----------
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: K Ế TOÁN D OANH NGH IỆP


ĐỀ TÀI:
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG, TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN H ÀNG VÀ TIÊU
TH Ụ H ÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG
MẠI NAM CƯỜNG
: ĐOÀN QUANG THIỆU
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
SINH VIÊN THỰC HIỆN : BÙI THỊ XUY ÊN
MSSV : 11510975162
LỚP : LT09 KTN02
THÁI NGUYÊN 2012
i
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcBẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
- Họ tên sinh viên: Bùi Thị Xuyên
- Mã số sinh viên: 11510975162
- Lớp: LT09 kTN 02
- Chuyên ngành: Kế toán
- Giáo viên hướng dẫn: Đoàn Quang Thiệu
- Bộ môn, khoa: kế toán công nghiệp
- Nhận xét:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

- Tôi đồng ý (không đông ý) cho sinh viên: .....................................................
được thông qua Báo cáo thực tập tốt nghiệp trước bộ môn.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2012
Người nhận xét
( Ký và ghi rõ họ
ii
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


BẢN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
- Họ tên sinh viên: Bùi Thị Xuyên
- Mã số sinh viên: 11510975162
- Lớp: LT09 kTN 02
- Chuyên ngành: Kế toán
- Giáo viên hướng dẫn: Đoàn Quang Thiệu
- Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nam Cường
- Nhận xét:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2012
Người nhận xét
( Ký,gh rõ họ tên và đóng dấu)
iii
MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................ i
D ANH M ỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................... 1
MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 2
1. Lời nói đầu ............................................................................................... 2
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2
CHƯƠNG I......................................................................................................... 4
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG
MẠI NAM CƯỜNG ........................................................................................... 4
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPXD và TM Nam Cường
........................................................................................................................ 4
1.1.1. Tên, địa chỉ Công ty CPXD và TM Nam Cường ................................. 4
1.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng của Công ty
CPXD và TM Nam Cường từ khi hình thành cho đến thời điểm hiện tại ...... 4
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty CPXD và TM Nam Cường................. 5
1.3 Cơ cấu bộ máy Công ty CPXD và TM Nam Cường ................................ .. 6
1.4. Khái quát về công tác kế toán của Công ty CPXD và TM Nam Cường .... 7
1.4.1. cơ cấu bộ máy kế toán: ...................................................................... 7
1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị ......................................... 8
1.5. Đặc điểm tình hình lao động tại Công ty CPXD và TM Nam Cường ..... 11
1.5.1. Cơ cấu lao động ............................................................................... 11
1.5.2. Tình hình sử dụng thời gian lao động .............................................. 11
1.5.3. Tuyển dụng lao động................................ ........................................ 11
1.6. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của Công ty CPXD và TM Nam
Cường trong thời gian qua .............................................................................. 13
C HƯƠNGII ....................................................................................................... 14
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHO ẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG, THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG ...... 14
2.1. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...................... 14
2.1.1. Các quy định về quản lý lao động, tiền lương tại Công ty CPXD và
TM Nam Cường. ........................................................................................ 14
2.1.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng................................................... 15
2.1.3. Trình tự hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. .......... 16
BẢNG CHẤM CÔNG ..................................................................................... 17
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG ........................................................... 18
BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG ...................................... 19
2.2. Tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hóa. ......................................................... 33
2.2.1. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng................................................... 33
2.2.2. Trình tự hạch toán tiêu thụ hàng hóa. .............................................. 33
2.2.3. Trình tự hạch toán tiêu thụ hàng hóa. .............................................. 41
2.2.4. Xác định kết quả kinh doanh. ........................................................... 52
CHƯƠNG III ................................................................................................... 65
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN ....................... 65
iv
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG
......................................................................................................................... 65
3.1. Một số nhận xét về thực trạng công tác kế toán tại công ty CPXD và TM Nam
Cường............................................................................................................ 65
3.1.1 Ưu điểm ................................ ............................................................ 65
3.1.2. Hạn chế ........................................................................................... 66
3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán cho công ty
CPXD và TM Nam Cường............................................................................ 66
v
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT


Doanh nghiệp
DN
Sản xuất
SX
Nguyên vật liệu
NVL
Cổ phần
CP
Cty Công ty
Giá trị gia tăng
GTGT
DT Doanh thu
BH Bán hàng
Dịch vụ
DV
KD Kinh doanh
Lợi nhuận
LN
HĐ Hóa đơn
Kết chuyển
K/C
CP Chi phí
Quản lý doanh nghiệp
QLDN
Giá vốn hàng bán
GVHB
Cổ phần xây dựng và thương mại
CPXD và TM
1
MỞ ĐẦU


1. Lời nói đầu
Việt Nam đã gia nhập WTO được 4 năm đây là giai đoạn đầu đánh dấu sự tha y đổi
lớn về tình hình kinh tế. Sự thay đổi đó là tính cạnh tranh gay gắt của kinh tế thị
trường. Nhà nước cũng ít dần sự bao cấp ở hầu hết các lĩnh vực đòi hỏi các doanh
nghiệp phải tự mình vươn lên b ằng chính khả năng của m ình đ ể tồn tại và phát triển,
phải tìm ra phương pháp kinh doanh đ ạt hiệu quả cao nhất với khả năng nguồn lực hạn
ch ế.Việc đáp ứng nhu cầu của thị trường đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp
phải là người có đủ năng lực trình độ trong công tác điều hành và quản lý. Mục tiêu
cuối cùng của quá trình kinh doanh chính là lợi nhuận làm sao để với chi phí bỏ ra là
thấp nhất m à lại đạt hiệu quả cao nhất đó thực sự là mộ t thách thức lớn đối với các
doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó thì việ tổ chức quản lý tốt công tác kế toán
trong đơn vị đóng một vai trò rất quan trọng. Doanh nghiệp quan tâm tới lợi nhuận
nhưng bên cạnh đó phải đảm bảo quyền lợi cho ngư ời lao động. Xuất phát từ thực tiễn
đó với những kiến thức đã được học cùng sự hướng dẫn của cô giáo em chọn cho
mình ph ần hành “Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” và “ Tổ
chức kế toán bán h àng và tiêu thụ h àng hóa” để làm báo cáo tốt nghiệp của mình. Với
khoảng thời gian không dài, trình độ và khả năng còn h ạn chế báo cáo không tránh
khỏi những sai sót, em rất mong nhận đ ược sự góp ý của thầy cô và cán bộ kế toán
trong công ty dể báo cáo của em được hoàn thiện và đ ạt kết quả tốt.
Em xin chân thành cảm ơn !
2. Mục tiêu nghiên cứu
*Mục tiêu chung:
Từ viêc đánh giá th ực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương và kế toán th ành ph ẩm và tiêu thụ thành phẩm của Công ty Cổ Phần Xây Dựng
và Thương Mại Nam Cường sẽ giúp nhìn nhận được những điểm mặt tốt mà công ty
đã thực hiện được và những bất cập hạn chế trong công tác kế toán để có những giải
pháp hoàn thiện công tác kế toán đ ược tốt hơn.
- Tổng kết, khái quát những vấn đề mang tính chất tổng quan về tổ chức kế toán tiền
lương và các khoản trích theo lương, tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.

2
- Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức kế toán tiền lương và các kho ản trích theo
lương, tổ chức kế toán thành ph ẩm và tiêu thụ th ành phẩm.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương
và các khoản trích theo lươngvật liệu, tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.
3. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: Nghiên cứu tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại
Nam Cư ờng.
- Về thời gian: Các số liệu đánh giá thực trạng của công ty trong năm 2010 và quý II
năm 2011.
- Về nội dung: Nghiên cứu công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương; tổ chức kế toán th ành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ Phần
Xây Dựng và Thương Mại Nam Cường trong năm 2010 và quý II năm 2011.
4. Phương pháp nghiên cứu
Bài báo cáo sử dụng phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp hạch toán kế toán
- Phương pháp thống kê
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp thu thập thông tin
- Phương pháp phân tích.
5. Kết cấu của báo cáo thực tập tốt nghiệp
Ngoài phần mở đầu báo cáo được chia th ành 3 chương.
Chương 1 : Khái quát chung về Công ty Cổ Ph ần Xây Dựng và Thương Mại
Nam Cư ờng
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và
Thương Mại Nam Cường
Chương 3: Kết luận và kiến nghị.
3
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG


1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPXD và TM Nam Cường
1.1.1. Tên, địa chỉ Công ty CPXD và TM Nam Cường
Tên đơn vị: Công ty CPXD và TM Nam Cường
Địa ch ỉ: Tổ 6, Phường Tân Lập – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600925212
Số đăng kí kinh doanh: : 4600925212
Số điện thoại:0280.3822.366
Tài khoản: 102010000980346 tại ngân hàng Công Thương chi nhánh Thái Nguyên
1.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng của Công ty CPXD và TM
Nam Cường từ khi hình thành cho đến thời điểm hiện tại
Công ty CPXD và TM Nam Cường là một đơn vị kinh doanh độc lập. Công ty hoạt
động trên lĩnh vực kinh doanh là mua bán các thiết bị điện nước như các loại ống nước
nhựa pvc, inox, van vòi các loại cáp dây dẫn v..v…
Công ty được hình thành từ một cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nước nhỏ chuyên
kinh doanh các mặt hàng như ống nước và thiết bị điện quy mô nhỏ chuyên cung cấp cho
khu vực TP Thái Nguyên và các khu vực lân cận.
Đến tháng 9 năm 2003 trước yêu cầu thực tế kinh doanh Công ty CPXD và TM Nam
Cường đã được cấp pháp thành lập số 803/ UB-QĐ do UBND tỉnh Thái Nguyên cấp ngày
15/9/2003,với số vốn ban đầu là 1 tỷ (Một tỷ đồng)
Khi mới thành lập do chưa có kinh nghiệm quản lý và số vốn còn hạn chế nên công ty
cũng gặp nhiều khó khăn. Sau đó nhờ sự nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể nhân viên nên
công ty đã dần vượt qua khó khăn và phát triển lớn mạnh .
Năm 2007-2008 cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh
tế nước ta đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Công ty đã phải cát giảm bớt nhân viên
và nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển. Nhờ sự cố gắng ban giám
đốc và của toàn bộ nhân viên công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn.


4
Ban đầu số lượng mặt hàng còn hạn chế, chỉ khoảng hơn 100 loại đến nay để đáp ứng
nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, các mặt hàng của công ty đã lên tới hơn 500
chủng loại với các hãng trong và ngoài nước.
Số lượng lao động ban đầu chỉ có khoảng 10 người chủ yếu la theo hình thức gia đình
tự quản lí đến nay số lượng nhân viên chinh thức đã tăng lên cả về số lượng và chất lượng.
Khi có nhiều hợp đồng lớn công ty có thực hiện thuê thêm lao động bên ngoài để đảm bảo
hoạt động hiệu quả.
Với tiêu chí “chất lượng là uy tín của công ty” và “giá cả là cạnh tranh nhất” công ty
ngày càng phát triển lớn mạnh .
Năm 2009 tổng số vốn kinh doanh đạt 7tỷ 400 triệu đồng (bảy tỷ bốn trăm triệu đồng)
Không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh Công ty CPXD và TM Nam Cường còn là
doanh nghiệp có đóng góp cho xã hội như hàng năm có góp phần giúp đỡ cho quỹ vì người
nghèo tỉnh Thái Nguyên và tạo công ăn việc làm cho một số người có hoàn cảnh khó khăn
trong địa bàn tỉnh. Với những đóng góp đó doanh nghiệp đã được tỉnh Thái Nguyên tặng
bằng khen .
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty CPXD và TM Nam Cường
Chức năng chủ yếu: Công ty là một công ty thương m ại nên hoạt động chủ yếu
của công ty là mua bán các thiết bị điện, n ước như các loại ống nước, van thủy lực,
cáp, dẫn dây điện, ổ điện các loại vòi xoay…….
Nhiệm vụ: Kinh doanh phục vụ nhu cầu thiết bị điện nước của khu vực TP Thái
Nguyên và các khu vực lân cận.
Nộp thuế đầy đủ cho nh à nước
Tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương
5
1.3 Cơ cấu bộ máy Công ty CPXD và TM Nam Cường
Cơ cấu bộ máy của công ty CPXD và TM Nam Cường gồm có: Giám đốc điều
hành, sau đó là Phó giám đốc, tiếp đ ến là phòng kinh doanh, phòng kế toán tài vụ, bộ
phận bán hàng và cuối cùng là đ ội vận tải. Cơ cấu bộ máy của công ty đ ược thể hiện
trên sơ đồ sau:

Giám đốc điều h ànhPhó
giám
đốc
Bộ
Phòng Phòng
kế toán phận
kinh
tài vụ
doanh bán
h àng
Đội vận
tải
Sơ đồ1.1: Sơ đồ tổ chức công tác quản lý của Công ty CPXD và TM Nam Cường
*Chức năng của các phòng :
 Giám đốc: là ngư ời đứng đầu doanh nghiệp giữ vai trò lãnh đạo chính điều
hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, tổ chức nhân sự tùy theo
yêu cầu của công việc để có sự sắp xếp sao cho hợp lí. Kí kết các hợp đồng kinh tế và
ch ịu trách nhiệm trước pháp luật
 Phó giám đốc: cùng với giám đốc và các phòng ban điều hành ho ạt động của
công ty thay mặt giám đốc giải quyết công việc khi giám đốc vắng mặt
6
 Phòng kinh doanh: ch ịu trách nhiệm marketing tìm kiếm khách hàng đề ra các
chương trình thu hút khách hàng xúc tiến bán hàng tìm kiếm nguồn h àng nh ập có
ch ất lượng điều tra khảo sát thị trường
 Phòng kế toán tài vụ: Tổ chức công tác kế toán thống kê, ghi chép, theo dõi
và phản ánh chính xác kịp thời toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Cập nhật
thông tin, văn b ản mới về các chính sách thuế, tài chính, tín dụng. Chịu trách nhiệm
trước giám đốc về việc đảm bảo vốn cho kinh doanh. Tham mưu cho lãnh đ ạo công
ty về công tác tài chính tài vụ của đơn vị, các ch ế độ tiền lương cho cán bộ công nhân
viên sao cho hợp lí nhất
 Bộ phận giao h àng: phân phối hàng hóa đến với các cá nhân tổ chức có nhu
cầu
 Đội vận tải chịu trách nhiệm bốc xếp hàng hóa tại kho của công ty và vận
chuyển hàng đ ến nơi được yêu cầu
1.4. Khái quát về công tác kế toán của Công ty CPXD và TM Nam Cường
1.4.1. cơ cấu bộ máy kế toán:
Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty gồm có: Kế toán trưởng; sau đó là thủ quỹ; kế
toán công nợ, thanh toán; kế toán tiền lương và tài sản cố định; kế toán bán hàng.Cơ cấu
bộ máy kế toán đư ợc thể hiện trên sơ đồ sau:Kế
toán
trưởng
Kế toán Kế toán
công nợ, tiền
Kế toán
thanh
Thủ quỹ lương
toán bán hàng
vàTSCĐ
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty CPXD và TM Nam Cường


7
Chức năng cụ thể của từng bộ phận:
- Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo đôn đốc kiểm tra công
việc của nhân viên và là một trợ th ủ đắc lực của giám đốc trong công tác tham m ưu về
mặt quản lý tổ chức và ch ỉ đạo nghiệp vụ, theo dõi tổng hợp số phát sinh trong quá
trình qu ản lý và kinh doanh tại Công ty.
- Thủ quỹ: Quản lý qu ỹ (tiền mặt, tiền gửi ngân h àng,...) thu chi khi có lệnh cùng
với chứng từ hợp lệ.
- Kế toán hàng hoá tiêu thụ, công nợ thanh toán: Căn cứ vào phiếu nhập h àng từ
nhà cung cấp và theo dõi sổ công nợ, có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu số ph ải thanh
toán cho khách hàng, cuối năm đối chiếu công nợ cho khách hàng. Sau khi nh ận được
đề nghị thanh toán từ kế toán công nợ, tiến hành kiểm tra chứng từ hợp lệ và thanh
toán cho nhà cung cấp.
- Kế toán bán hàng: Ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình tiêu thụ hàng
hóa. Theo dõi tình hình nh ập xuất tồn kho hàng hoá, cuối tháng căn cứ vào chứng từ
gốc để lập báo cáo nhập xuất, tồn kho h àng hoá, theo dõi tình hình tiêu th ụ h àng hoá
của công ty
- Kế toán tài sản cố định và tiền lương: Phụ trách việc tính lương cho cán bộ
nhân viên và theo dõi tình hình biến động tài sản cố định tại đơn vị
1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại đ ơn vị
- Niên độ kế toán: Bắt đầu ngày 01/01 đến ngày 31/12.
- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.
- Hình thức kế toán áp dụng: Theo h ình thức chứng từ ghi sổ.
- Phương pháp kế toán h àng tồn kho: Công ty tính giá hàng xuất kho theo
phương pháp nh ập trước xuất trước.
- Nguyên tắc ghi nhận h àng tồn kho : Theo giá gốc.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Phương pháp tính thuế GTGT: Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ : VNĐ
- Tính khấu hao TSCĐ : Theo phương pháp đường thẳng
- Hệ thống b áo cáo tài chính tại công ty: Báo cáo tài chính năm, gồm:
+ Tờ khai thự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN).
8
+ Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01 – DNN).
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 – DNN).
+ Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số B01 – DNN).
+ Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 – DNN).
1.5.2.1 Đặc trưng cơ bản của hình th ức kế toán chứng từ ghi sổ
Đặc trưng cơ bản của hình th ức kế toán chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi
sổ kế toán tổng hợp là "Chứng từ ghi sổ". Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm:
+ Ghi theo trình từ thời gian trên sổ "Đăng ký chứng từ ghi sổ"
+ Ghi theo nội dung trên sổ cái
Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng loại chứng kế toán hoặc bảng
tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.
Chứng từ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo th ứ tự
trong sổ đăng ký chứng từ) và có ch ứng từ kế toán đính kèm, ph ải được kế toán
trưởng duyệt trước khi ghi sổ.
- Hình thức chứng từ ghi sổ có các loại sổ sau:
+ Chứng từ ghi sổ
+ Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ
+ Sổ cái
+ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.
1.5.2.2. Trình tự kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
(1) Hàng ngày, căn cứ vào các ch ứng từ toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ
cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ
để lập sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để làm căn cứ ghi Sổ Cái. Các
chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ,
thẻ kế toán chi tiết liên quan.
(2) Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài
chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, tính ra tổng phát sinh
Nợ, tổng phát sinh Có, số Dư của từng tài kho ản trên sổ Cái. Căn cứ vào sổ Cái lập
bảng Cân đối số phát sinh.
(3) Sau khi lập đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp
chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập báo cáo tài chính.


9
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảoTổng số phát sinh Nợ và tổng số phát
sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau và
bằng tổng số phát sinh trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ. Tổng dư Nợ và tổng dư Có
của các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh bằng nhau, và số dư của từng tài
khoản trên bảng Cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng
trên bảng tổng hợp chi tiết.

Ch ứng từ gốc

Sổ, thẻ
kế toán
Sổ quỹ Bảng
chi tiết
tổng hợp
chứng từ
gốc

Sổ đăng ký
Chứng từ ghi sổ
chứng từ ghi sổ
Bảng
tổng
Sổ cái h ợp
chi tiết


Bảng cân đối số
phát sinh


BÁO CÁO TÀI CHÍNHSơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ ở công ty
CPXD và TM Nam Cường


Ghi chú:
Ghi h àng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra
10
1.5. Đặc điểm tình hình lao động tại Công ty CPXD và TM Nam Cường
1.5.1. Cơ cấu lao động


Năm 2010 Năm2011
Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
% %
( người) ( người)
Tổng lao động 15 100 17 100
Phân loại theo trình độ
Cán bộ trình độ trên đại học 0 0 0 0
4 26,67 5 29,41
Cán bộ trình độ đại học, cử nhân
4 26,67 5 29,41
Cán bộ trình độ cao đẳng, trung cấp
Công nhân có bằng nghề, lao động phổ thông 7 46,66 7 41,17
Phân loại theo giới tính
Nam 7 46,67 9 52,94
Nữ 8 53.33 8 47,06

Bảng 1.1: Bảng c ơ cấu lao động năm 2010, năm2011 của công ty CPXD và TM Nam Cư ờng
(Nguồn số liệu : Phòng kinh doanh)
Qua b ảng trên ta thấy tình hình lao động có sự biến động trong cơ cấu công
nhân. Số công nhân trong quý I, quý II năm 2011 có giảm so với năm 2010.
Số công nhân viên tăng thêm 2 người trong đó đều là trình độ đại học và cao
đẳng . Số nhân viên nam tăng thêm 2 người còn số nhân viên nữ vẫn giữ nguyên.
1.5.2. Tình hình sử dụng thời gian lao động
Công ty đặc thù là buôn bán nên ph ải luôn phục vụ khi khách h àng yêu cầu Công
ty b ố trí làm việc 6 n gày/tu ần, nghỉ ngày ch ủ nh ật. Thời gian nghỉ không đồng bộ cả
công ty mà tùy b ộ phận có bộ phận như bộ phận bán h àng đư ợc nghỉ luân phiên. Lao
động làm việc 8 tiếng một ngày. Công nhân làm việc trả lương theo ngày công thực tế làm.
1.5.3. Tuyển dụng lao động
* Công tác đào tạo lao động
Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng lao động nên công tác đào tạo lao
động luôn được công ty chú ý, quan tâm với nhiều h ình thức. Công ty có các khóa hoc
ngắn hạn để h ướng dẫn cho nhân viên của mình làm quen với công việc nâng cao chất


11
lượng phục vụ khách h àng. Cũng tổ chức đào tạo lại với những đối tượng không đúng
ngành nghề chuyên môn.
* Công tác tuyển dụng lao động
Do doanh nghiệp là một công ty nhỏ nên công việc tuyển chọn lao đông là do giám
đốc đảm nhiệm. Nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực có chất lượng nhạy bén nhưng cũng phải
phù hợp với yêu cầu của công ty. Sắp xếp sao cho số lượng lao động không quá nhiều và
cũng không quá ít, sao cho quá trình kinh doanh đạt kết quả cao nhất

Tiếp nhận và tuyển chọn hồ
Thử việc đối với nhân viên,
công nhân đạt yêu cầuQuyết định tuyển dụng và
phân công công việcSơ đồ 1.4: S ơ đồ quá trình tuyển dụng nhân viên, công nhân của công ty CPXD và TM Nam
Cư ờng
12
1.6. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của Công ty CPXD và TM Nam
Cường trong thời gian qua
So sánh năm 2009
S
với năm 2010
T Chỉ tiêu Mã Năm 2009 Năm 2010
+/- %
T
DT BH và cung cấp dịch vụ
1 01 8.350.580.500 11.720.980.300 3.370.399.800 40,36
Các khoản giảm trừ DT
2 02 - - -
8.350.580.500
DT thuần về BH và cung cấp DV 10 11.720.980.300 3.370399.800 40,36
3
(10 = 01 – 02)
Giá vốn hàng bán
4 11 6.570.620.700 9.700.629.800 3.130.009.100 47,64
1.779.959.800 2.020.350.500
LN gộp về BH và cung cấp DV 20 240.390.700 13,50
5
( 20 = 10 – 11)
Doanh thu hoạt động tài chính
6 21 - - - -
7 Chi phí tài chính 22 220.500.000 255.360.000 34.860.000 15,8
- Trong đó chi phí lãi vay 23 220.500.000 255.360.00 34.860.000 15,8
Chi phí quản lý kinh doanh
8 24 520.700.000 580.600.000 59.900.000 11,5
1.038.759.800 1.184.390.500
Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 30 145.630.700 14.01
9
( 30 = 20 + 21 - 22 - 24)
Thu nhập khác
1 31
0
1 Chi phí khác 32 145.550.000 138.600.000 -6.950.000
1
Lợi nhuận khác ( 40 = 31 – 32)
1 40 (145.550.000) (138.600.000) (6.950.000)
2
893.259.800 1.009.790.500
1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 116.530.700 13.04
3 ( 50 = 30 + 40)
Chi phí thuế thu nhập DN
1 51 223.314.950 252.447.625 29.132.675 13.04
4
669.944.850 757.342.875
1 Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 60 87.398.025 13.04
5 ( 60 = 50 - 51)

Bảng1.2: Kết quả hoạt động SXKD năm 2009, 2010
(Trích báo cáo KQSXKD năm 2009 -2010, nguồn: Phòng kế toán)
Qua bảng trên ta thấy doanh thu và lợi nhuận năm 2010 tăng so với năm 2009. Cụ thể
doanh thu tăng 40,36% và lợi nhuận tăng 13,04%.do kinh tế ngày càng phát triển cơ sở hạ
tầng được đầu tư nhu cầu xây dựng lắp đặt các thiết bị điện nước tăng mạnh
13
CHƯƠNGII
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG, THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI N AM
CƯỜNG


2.1. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
2.1.1. Các quy đ ịnh về quản lý lao động, tiền lương tại Công ty CPXD và TM Nam
Cường.
- Tất cả lao động trong công ty đều được ký hợp đồng lao động theo đúng quy định
của Nhà nước.
- Thời gian làm việc: 8h/ngày.
- Công ty không thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép.
- Hình thức trả lương:
Do qu y m ô còn nhỏ nên công ty ch ỉ áp dụng hình thức trả lương theo thời gian:
Là hình thức tiền lương tính theo thời gian làm việc, cấp bậc kỹ thuật và thang lương
của người lao động.
Tại công ty mức lương của người lao động được quy định như sau:
+ Ban giám đốc: 4.000.000đ/tháng.
+ Trưởng phòng: 3.500.000đ/tháng.
+ Nhân viên các phòng ban: 3.000.000đ/tháng.
Công ty tính tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên theo công thức:


Tiền lương tháng
Tiền lương phải trả Số ngày làm việc
Số ngày làm việc trong
= *
thực tế trong tháng
trong tháng
tháng theo quy đ ịnh


Tại công ty việc chi trả lương được thực hiện vào ngày 30 hàng tháng.
* Các hình thức đ ãi ngộ khác ngoài tiền lương.
Ngoài tiền lương, BHXH công nhân viên có thành tích trong công tác, kinh doanh
được hưởng khoản tiền lương, tiền thưởng thi đua được trích từ quỹ khen thưởng của
công ty.
14
* Các khoản trích theo lương:
Công ty thực hiện trích bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên theo mức lương tối
thiểu của khu vực tại thời điểm này là 1.200.000đồng.
- Bảo hiểm xã hội (BHXH): Tại công ty, khi cán bộ công nhân viên b ị ốm đau,
thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... được hưởng trợ cấp BHXH. Quỹ BHXH
được h ình thành một phần trích vào chi phí, một phần được khấu trừ vào lương cán bộ
công nhân viên trong công ty.
Hàng tháng công ty tiến h ành trích BHXH 22% trên tiền lương cơ bản của
người lao động. Trong đó 16% tính vào chi phí của công ty, còn 6% trừ vào lương của
người lao động.
- Bảo hiểm y tế (BHYT): Dùng đ ể chi trả cho người tham gia đóng góp trong
thời gian khám chữa bệnh. BHYT đ ược tính 4,5% trên tiền lương cơ bản trong đó: 3%
tính vào chi phí của công ty và 1,5% tính trừ vào lương của công nhân viên.
- Kinh phí công đoàn (KPCĐ): Dùng đ ể duy trì ho ạt động công đo àn của doanh
nghiệp đư ợc tính 2% trên tổng quỹ lương thực tế phải trả người lao động thực tế phát
sinh và tính vào chi phí SXKD. Trong đó, 1% n ộp cho công đoàn cấp trên, 1% giữ lại
tại doanh nghiệp. Số tiền n ày dùng để chi các khoản như: Đi thăm người ốm, đám
tang, đám cưới…
- Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): Hàng tháng công ty tiến hành trích 2% trên lương
cơ bản của ngư ời lao động. Trong đó, 1% tính vào chi phí của công ty, còn lại 1% trừ
vào lương của người lao động.
2.1.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng.
* Các chứng từ hạch toán:
- Bảng chấm công.
- Bảng chấm công làm thêm giờ.
- Bảng thanh toán tiền lương.
- Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành.
- Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ.
- Bảng thanh toán tiền thuê ngoài.
- Hợp đồng giao khoán.
- Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán.
- Bảng kê trích nộp các khoản theo lương.

15
- Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.
* Tài khoản kế toán sử dụng:
- TK 334: Ph ải trả người lao động.
- TK 338: Ph ải trả, phải nộp khác.
+ TK 338.2: Kinh phí công đoàn.
+ TK 338.3: Bảo hiểm xã hội.
+ TK 338.4: Bảo hiểm y tế.
+ TK 338.9: Bảo hiểm thất nghiệp.
- TK 335: Chi phí phải trả.
* Sổ kế toán sử dụng: theo h ình thức Chứng từ ghi sổ.
- Sổ chi tiết TK 334, TK 338.
- Sổ kế toán tổng hợp : + Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
+ Sổ cái TK 334, TK 338.
2.1.3. Trình tự hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Hàng tháng, kế toán tiền lương phải thu nhận và kiểm tra chứng từ thuộc chỉ
tiêu lao động tiền lương. Sau khi kiểm tra các ch ứng từ, kế toán tiến h ành tính lương
theo nguyên tắc tính lương phải dựa vào số ngày làm việc thực tế của người lao động,
kế toán sẽ lập bảng tổng hợp thanh toán tiền lương cho toàn bộ đ ơn vị và phải được kế
toán trưởng và giám đốc duyệt trên bảng lương. Khi nhận lương lần lượt cán bộ công
nhân viên ký vào bảng lương.
Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương và các chứng từ liên quan khác, kế toán
tổng hợp số tiền lương phải trả công nhân viên và phân bổ vào chi phí sản xuất kinh
doanh, việc phân bổ thực hiện trên "Bảng phân bổ tiền lương và BHXH". Kế toán ghi:
Nợ TK 642: Chi phí quản lý kinh doanh.
Có TK 334: Phải trả ngư ời lao động.
Kế toán vào sổ chi tiết TK 334 và các TK liên quan, sau đó lên ch ứng từ ghi sổ
rồi vào sổ cái.
16
Biểu số 2.1:Bảng chấm công
Công ty CPXD và TM Nam Cường Mẫu số: 02- LĐTL
BẢNG CHẤM CÔNG
Bộ phận: Phòng kinh doanh (Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ/BTC
Tháng 06 năm 2011
Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

Ngày trong tháng Quy ra công
Số công
1 2 3 ... 29 30 31
Số công
Số công nghỉ việc, Số công
nghỉ việc,
hưởng ngừng việc hưởng
STT Họ và tên Chức vụ
ngừng việc
lương thời hưởng b ảo hiểm
hưởng ...%
xã hội
gian 100%
lương
lương
A B C 1 2 3 ... 29 30 31 D E F G
Lê Hoàng Sơn Trưởng phòng
1 + + + ... + + 26
Nguyễn Thị Huyền
2 Nhân viên + + + ... + + 26
Nguyễn Văn Linh
3 Nhân viên + + + ... + + 26
Dương Văn P hú
4 Nhân viên + + + ... + + 26
Phạm Văn To àn
5 Nhân viên + + + ... + + 26


Cộng 130
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Phụ trách bộ phận
Người chấm công Người duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)


(Nguồn số liệu : Phòng kinh doanh)

17
Biểu số 2.2:Bảng thanh toán tiền lương
Mẫu số: 02- LĐTL
Công ty CPXD và TM Nam Cường BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
(Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ/BTC
Bp: phòng kinh doanh Tháng 06 năm 2011
Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
Đơn vị tính: đồng
Tổng tiền lương và thu nhập Các khoản khấu trừ vào lương Tiền lương được lĩnh
Lương theo thời Nghỉ
BH BH
Chức BH
Họ và tên hưởng Phụ
STT gian Ký
YT TN
vụ Tổng Tổng Số tiền
XH
cấp nhận
100%
Số
6%
Số tiền 1,5% 1%
lương
công
Lê Hoàng Sơn
1 TP 26 3.500.000 3.500.000 72.000 18.000 12.000 102.000 3.398.000
Nguyễn Thị Huyền
2 NV 26 3.000.000 3.000.000 72.000 18.000 12.000 102.000 2.898.000
Nguyễn Văn Linh
3 NV 26 3.000.000 3.000.000 72.000 18.000 12.000 102.000 2.898.000
Dương Văn Phú
4 NV 26 3.000.000 3.000.000 72.000 18.000 12.000 102.000 2.898.000
Phạm Văn Toàn
5 NV 26 3.000.000 3.000.000 72.000 18.000 12.000 102.000 2.898.000
90.000 60.000
Cộng 15.500.000 15.500.000 360.000 510.000 14.990.000
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người lập biểu Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)


18
Biểu số 2.3:Bảng tổng hợp thanh toán lương


Công ty CPXD và TM Nam Mẫu số: 02- LĐTL
BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Cường (Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ/BTC
Tháng 06 năm 2011
Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
Đơn vị tính: đồng
Tổng tiền lương và thu nhập Các khoản khấu trừ vào lương Tiền lương được lĩnh
Lương theo thời gian Nghỉ
BH BH
Số BH
Bộ phận
STT hưởng Phụ Ký
YT TN
người Tổng Tổng Số tiền
XH
Số
cấp nhận
100%
Số tiền
6%
công 1,5% 1%
lương
Ban giám đốc
1 2 52 8.000.000 8.000.000 144.000 36.000 24.000 204.000 7.796.000
Trưởng phòng
2 2 52 7.000.000 7.000.000 144.000 36.000 24.000 204.000 6.796.000
Nhân viên văn phòng
3 7 182 21.000.000 21.000.000 504.000 126.000 84.000 714.000 20.286.000
Bộ phận giao hàng
4 4 104 12.000.000 12.000.000 288.000 72.000 48.000 408.000 11.592.000
5 Lái xe 2 52 6.000.000 6.000.000 144.000 36.000 24.000 204.000 5.796.000
306.000 204.000 1.734.000
Cộng 17 442 54.000.000 54.000.000 1.224.000 52.266.000
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người lập biểu Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)

19
Biểu số 2.4: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
Mẫu số: 11 - LĐTL
Công ty CPXD và TM Nam
Cường Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC
Tháng 06 năm 2011
Đơn vị tính: đồng
Ghi Có các TK
TK 334 - Phải trả công nhân viên TK338 - Phải trả phải nộp khác
TK
335
Số Ghi Nợ các
Tổng cộng
chi phí
TT TK (đối tượng Bảo hiểm Cộng có
Các
p hải
Cộng Có Bảo hiểm Bảo hiểm
Kinh phí
Lương khoản thất TK
sử dụng) trả
công đoàn xã hội y tế
TK 334
nghiệp
khác 338


1 TK642-CP QLDN 54.000.000 54.000.000 1.080.000 3.264.000 612.000 204.000 5.160 .000 59.160.000
2 TK334 – PTCNV 1.224.000 306.000 204.000 1.734 .000 1.734.000
TK338 - PTPN
3
khác

Cộng 54.000.000 54.000.000 1.080.000 4.488.000 918.000 408.000 6.894 .000 60.894.000

Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người lập biểu Giám đốc
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)20
Sau khi lập xong bảng thanh toán tiền lương, kế toán lập phiếu chi và chi trả
lương cho từng bộ phận để chi trả lương cho từng công nhân.
Biểu số 2.5: Phiếu chi
Công ty CPXD và TM Nam Cường Mẫu số 02 – TT
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Số: 209
Nợ: TK 334
Có : TK 111
Họ và tên người nhận tiền: Lê Hoàng Sơn
Địa chỉ: Phòng kinh doanh.
Lý do chi: thanh toán lương tháng 06/2011 cho công nhân viên.
Số tiền: 14.990.000đ. (Viết bằng chữ): Mười bốn triệu chín trăm chín mươi nghìn
đồng chẵn.
Kèm theo: 01 chứng từ gốc (bảng thanh toán tiền lương tháng 06/2011).


Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu
Giám đốc Người nhận tiền
(Ký, họ tên, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
đóng dấu)


Đã nh ận đủ số tiền (viết bằng chữ): Mười bốn triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng
chẵn.(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
21
Biểu số 2.6: Phiếu chi
Mẫu số 02 – TT
Công ty CPXD và TM Nam Cường
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN
Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)


PHIẾU CHI
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Số: 211
Nợ: TK 338
Có : TK 111
Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Lê Phương.
Địa chỉ: Phòng kế toán – tài vụ.
Lý do chi: Nộp tiền bảo hiểm tháng 06/2011.
Số tiền: 6.354.000đ. (Viết bằng chữ): Sáu triệu ba trăm năm mươi bốn nghìn đồng
chẵn.
Kèm theo: 01 chứng từ gốc (bảng phân bổ tiền lương và BHXH tháng 06/2011).


Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng Thủ quỹ
Giám đốc Người lập Người nhận tiền
phiếu
(Ký, họ tên, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
đóng dấu)


Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Sáu triệu ba trăm năm mươi b ốn nghìn đồng chẵn.(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
22
Biểu số 2.7: Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Công ty CPXD và TM Nam Cường
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ CÙNG LOẠI
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
,
Lo ại chứng từ: Chi quỹ tiền mặt
ĐVT: đồng
Chứng từ Ghi Có TK 111
Nội dung nghiệp vụ kinh tế
Ghi Nợ các TK
phát sinh
Số hiệu Ngày tháng
Tổng số tiền 133 334 338 642
Thanh toán lương cho CNV
30 30/06/2011 14.990.000 14.990.000
Nộp tiền bảo hiểm tháng
31 30/06/2011 5.814.000 5 .814.000
6/2011
…. … …. …. …..
…..
44.804.000 …. 14.990.000 5 .814.000 ….
Cộng
Phụ trách kế toán
Người lập biểu
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
23
Biểu số 2.8: Sổ chi tiết
Công ty CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S20 - DNN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
TK 334 ngày 14 /09/2006 của Bộ trưởng BTC
Đối tượng: Phải trả người lao động
Loại tiền: Việt Nam đồng
Đơn vị tính: đồng
Chứng từ Số phát sinh Số dư
Ngày TK
Diễn giải
tháng ĐƯ
SH NT Nợ Có Nợ Có
A B C D E 1 2 3 4
I/ Số dư đầu tháng 0
II/ Số phát sinh trong tháng
- Tính ra tiền lương phải trả cán bộ cô ng nhân
30/06 30 30/06 642 54.000.000
viên
- Thanh toán lương tháng 06/2011
30/06 30 30/06 111 52.266 .000
- Các kho ản trừ vào lương
30/06 30 30/06 338 1.734 .000
Cộng phát sinh 54.000.000 54.000.000
III/ Số dư cuối tháng 0

Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)

24
Biểu số 2.9: Sổ chi tiết
Công ty CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S20- DNN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
ngày 14 /09/2006 của Bộ trưởng BTC
TK 338
Đối tượng: Phải trả phải nộp khác
Đơn vị tính: đồng
Chứng từ Số phát sinh Số dư
Ngày TK
Diễn giải
tháng ĐƯ
SH NT Nợ Có Nợ Có
A B C D E 1 2 3 4
I/ Số dư đầu tháng 0
II/ Số phát sinh trong tháng
Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
30/06 30 30/06 642 5.160.000
Khấu trừ vào lương
30/06 30 30/06 334 1.734 .000
Nộp BHXH, BHYT, BHTN
30/06 30 30/06 111 6.354.000
Cộng phát sinh 6.354.000 6.894.000
III/ Số dư cuối tháng 540.000


Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người ghi sổ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)


25
Biểu số 2.11: Chứng từ ghi sổ
Công ty CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02a - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 20
Ngày 30 tháng 06 năm 2011


ĐVT: đồng
Số hiệu tài khoản
Trích yếu Số tiền Ghi chú
Nợ Có
A B C 1 D
Thanh toán tiền lương tháng 6 cho các bộ phận 334 111 52.266 .000
Cộng 52.266.000


Kèm theo 01 chứng từ gốc


Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người lập
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Ngu ồn số liệu: Phòng kế toán)
26
Biểu số 2.13: Chứng từ ghi sổ


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02a - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 21
Ngày 30 tháng 06 năm 2011


ĐVT: đồng
Số hiệu tài khoản Ghi
Trích yếu Số tiền
chú
Nợ Có
A B C 1 D
Nộp BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm 338 111 6.354.000
Cộng 6.354.000


Kèm theo 01 chứng từ gốc


Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người lập
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
27
Biểu số 2.10: Chứng từ ghi sổ


Công ty CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02a - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 23
Ngày 30 tháng 06 năm 2011


ĐVT: đồng
Số hiệu tài khoản
Trích yếu Số tiền Ghi chú
Nợ Có

A B C 1 D

Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên 642 334 54.000.000
Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính vào
642 338 5.160.000
chi phí
Cộng 59.160.000


Kèm theo 01 chứng từ gốc


Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người lập
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
28
Biểu số 2.12: Chứng từ ghi sổ

Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02a - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTCCHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 24
Ngày 30 tháng 06 năm 2011

ĐVT: đồng


Số hiệu tài khoản
Trích yếu Số tiền Ghi chú
Nợ Có
A B C 1 D
Bảo hiểm phải nộp khấu trừ vào lương 334 338.3 1.224.000
Bảo hiểm phải nộp khấu trừ vào lương 334 338.4 306.000
Bảo hiểm phải nộp khấu trừ vào lương 334 338.9 204.000
Cộng 1.734.000


Kèm theo 01 chứng từ gốc


Ngày 30 tháng 06 năm 2011
K ế toán trưởng
Người lập
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
29
Biểu số 2.14: Sổ cái
Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02C1 - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
SỔ CÁI
ngày 14 /09/2006 của Bộ trưởng BTC
Tên TK: Ph ải trả công nhân viên
Số hiệu: 334
Tháng 6 năm 2011
ĐVT: đồng
Chứng từ ghi sổ Số tiền
Ngày TK
Diễn giải
tháng ĐƯ
SH NT Nợ Có Ghi chú
A B C D E 1 2
Số dư đầu tháng 0
Số phát sinh trong tháng
- Tính ra tiền lương phải trả cho CBCNV
30/06 23 30/06 642 54.000.000
- Thanh toán lương tháng 6/2011
30/06 20 30/06 111 52.266.000
- Các khoản khấu trừ vào lương
30/06 24 30/06 338 1.734.000
Cộng phát sinh trong tháng 54.000.000 54.000.000
Số dư cuối tháng 0
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người ghi sổ Giám đốc
(Ký, họ tên (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)


30
Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02C1 - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
SỔ CÁI
ngày 14 /09/2006 của Bộ trưởng BTC
Tên TK: Phải trả phải nộp khác
Số hiệu: 338
Tháng 6 năm 2011
ĐVT: đồng
Chứng từ ghi sổ Số tiền
Ngày TK
Diễn giải
tháng ĐƯ
SH NT Nợ Có Ghi chú
A B C D E 1 2
Số dư đầu tháng 0
Số phát sinh trong tháng
Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
30/06 23 30/06 642 5.160.000
Khấu trừ vào lương
30/06 24 30/06 334 1.734.000
Nộp BHXH, BHYT, BHTN
30/06 21 30/06 111 6.534.000
Cộng phát sinh 6.534.000 6.534.000
Số dư cuối tháng 540.000

Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng Giám đốc
Người ghi sổ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
31
Biểu số 2.16: Sổ đăng kí chứng từ ghi sổCông ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02a - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC


SỔ ĐĂNG KÝ CH ỨNG TỪ GHI SỔ
Tháng 06 năm 2011
ĐVT: đồng
Chứng từ ghi sổ
Số tiền
Số hiệu Ngày tháng
A B 1
... ... ...
20 30/06 52.266.000
21 30/06 6.354.000
23 30/06 59.160.000
24 30/06 1.734.000
Cộng 422 .348.252


Ngày 30 tháng 06 năm 2011

K ế toán trưởng
Người ghi sổ Giám đốc
(Ký, họ tên (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
32
2.2. Tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hóa .
2.2.1. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng.
* Các chứng từ sử dụng:
- Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho hàng hóa.
-Các chứng từ thanh toán.
- Hóa đơn giá trị gia tăng.
- Biên bản kiểm nghiệm nhập kho.
- Hợp đồng mua bán h àng hóa.
- Biên bản đối chiếu công nợ.
- Phiếu kiểm tra chất lượng h àng hóa nh ập kho…
* Tài khoản kế toán sử dụng:
- TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
- TK 632: Giá vốn hàng bán.
- TK 3331: Thuế giá trị gia tăng đầu ra.
Và các tài khoản có liên quan khác trong quá trình hạch toán: TK 131; TK 111;
TK 112; TK 331; …
* Sổ kế toán sử dụng: theo h ình thức Chứng từ ghi sổ.
- Sổ chi tiết nguyên vật liệu, sản phẩm, h àng hóa.
- Sổ chi tiết bán h àng.
- Sổ cái các TK 511, TK 632, TK 642, TK 911, TK 421.
- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
2.2.2. Trình tự hạch toán tiêu thụ hàng hóa.
 Đặc điểm về h ình thức tiêu thụ hàng hóa ở công ty.
Công ty CPXD và TM Nam Cường là một công ty thương mại nên việc kinh doanh chủ
yếu là buôn bán các lo ại vật tư , thiết bị điện, nước như ống nước nhựa, thép ống chịu
lực, các loại van và thiết bị điện các loại.
* Thủ tục nhập kho:
Ví dụ: Ngày 0 1/6/2010 công ty nhập 3000m ống nước loại PVC Vico D20 của
công ty TNHH Minh Hùng, giá chưa thuế là 176.625.000đ,VAT 10%. Công ty đã
thanh toán b ằng tiền mặt.
Với ví dụ trên ta hạch toán như sau: Khi hàng hóa được chở đến công ty, căn cứ
vào hoá đơn mua hàng ban kiểm nghiệm của công ty sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng
sản phẩm. Nếu sản phẩm đ ạt chất lư ợng thì tiến hành nh ập kho.
33
Biểu số 2.17: Hóa đơn GTGT


HÓA ĐƠN Mẫu số 01 GTKT-3LL

GIÁ TRỊ GIA TĂNG CL/11P
Liên 2: Giao cho khách hàng No: 0011787
Ngày 01 tháng 06 năm 2011
Đơn vị bán h àng: Công ty TNHH Minh H ùng.
Địa chỉ: Số 25, Khương Đình, Thanh Xu ân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3984 5667
Họ tên người mua h àng: Nguyễn Văn Linh.
Tên đơn vị: Công ty CPXD và TM Nam Cư ờng
Địa chỉ: Tổ 6 , phường Tân Lập, TP Thái Nguyên.
Số tài khoản:
Đi ện tho ại: Mã số thu ế: 4600697254
Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số:

Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lư ợng Đơn giá Thành tiền
STT

A B C 1 2 3 = 1x2
m 3000 58.8750 17.662.5000
Ống nước PVC Vico D20
1
Cộng tiền hàng: 176.625.000
Thuế suất GTGT: 10% 17.662.500
Tổng cộng tiền thanh toán: 194.287.500

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín tư triệu hai tram tám bảy nghìn năm trăm đồng.

Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
Người mua hàng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)34
Biểu số 2.18: Phiếu chi


Mẫu số 02 – TT
Công ty: CPXD và TM Nam Cường
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN
Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)


PHIẾU CHI
Ngày 01 tháng 06 năm 2011
Số: 05
Nợ: TK 156, TK 133
Có : TK 111
Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Hoa.
Địa chỉ: Công ty TNHH Minh Hùng.
Lý do chi: Trả tiền mua hàng.
Số tiền: 194.287.500đ. (Viết bằng chữ): Một trăm chín tư triệu hai trăm tám mươi b ảy
nghìn năm trăm đồng.
Kèm theo: 01 chứng từ gốc (Hóa đơn GTGT).
Ngày 01 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu
Giám đốc Người nhận tiền
(Ký, họ tên, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
đóng dấu)


Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Một trăm chín tư triệu hai trăm tám mươi bảy
nghìn năm trăm đồng.


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
35
Biểu số 2.1 9: Biên bản kiểm nghiệm

Đơn vị: Công ty CPXD và TM Nam Cường


BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
Ngày 01 tháng 06 năm 2011

- Căn cứ vào hóa đơn số 11787 ngày 01/06/2011 của Công ty TNHH Minh Hùng.

- Ban kiểm nghiệm bao gồm:

Ông Hoàng Văn An : Trưởng ban

Ông Lê Hoàng Sơn : Ủy viên

Bà Dương Thu Huyền : Ủy viên

- Đã kiểm nghiệm các loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa như sau:

Kết quả kiểm nghiệm
Phương
Tên nhãn hiệu, quy Số lượng
Đơn SL không
Mã thức Ghi
SL đúng quy
Stt cách vật tư, công cụ, vị theo đúng quy
số kiểm chú
cách, phẩm
sản phẩm, hàng hóa tính chứng từ cách, phẩm
nghiệm chất
chất

Ống nước PVC m 3000 3000
1 I
Vico D20
Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: Tất cả các sản phẩm trên đ ạt chất lượng, đồng ý
nhập kho.
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban
( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)36
Biểu số 2.20: Phiếu nhập kho


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số:01 – VT
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành kèm theo QĐ số: 48/2006/QĐ-
BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC


PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 01 tháng 06 năm 2011


Nợ TK 156, TK 133
Có TK 111
Họ tên người giao hàng: Công ty TNHH Minh Hùng.
Địa chỉ: Số 25, Kh ương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Theo Hóa đơn số 11787 ngày 01/06/2011 của Công ty TNHH Minh Hùng.
Nh ập tại kho : DN

Số lượng
Tên nhãn hiệu, quy
Đơn
cách phẩm chất vật tư, Mã Theo
TT vị Thành tiền
Đơn giá
Thực
công cụ, sản phẩm, số chứng
tính nhập
hàng hóa từ
A B C D 1 2 3 4
3000 3000
m
1 58.875 176.625.000
Ống nước PVC Vico D20
Cộng 176.625.000
- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi năm ngh ìn
đồng.
- Số chứng từ gốc kèm theo: HĐ 11787.


Nhập, Ngày 01 tháng 06 năm 2011
Người giao hàng Thủ kho
Người lập biểu Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
37
* Thủ tục xuất kho:
Khi có khách mua hàng, căn cứ vào hợp đồng hoặc nhu cầu của khách hàng,
nhân viên phòng kinh doanh sẽ làm thủ tục ban đầu để giao h àng cho khách. Kế toán
thành phẩm, bán hàng sẽ viết Phiếu xuất kho và Hóa đơn GTGT. Phiếu xuất kho gồm
2 liên, một liên lưu tại cuống, một liên giao cho khách hàng mang xuống giao cho thủ
kho và giao lại cho kế toán. Hóa đơn GTGT gồm 3 liên, một liên lưu tại cuống, một
liên giao cho khách hàng, một liên chuyển đến phòng kế toán đ ể kế toán vào sổ.
Trị giá th ành phẩm xuất kho đư ợc tính theo phương pháp nhập trước - xu ất trước.
Ví d ụ: Ngày 07/6/2011, xu ất kho 1000m ống n ước PVC Vico D20 bán cho
công ty TNHH XD và thương m ại Ho àng Hải, giá bán chưa thu ế là 65.000.000đ, thuế
GTGT 10%, khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt.
Trích tình hình nhập xuất kho ống nước PVC Vico D20 trong tháng như sau:
+ Ngày 01/6/2011 nhập kho: số lượng 3000m, tr ị gi á 176.625.000 đ.
+ Ngày 10/6/2011 nhập kho: số lượng 5000m, tr ị gi á 296.875.000 đ.
+ Ngày 05/6/2011 xuất kho: số lượng 1000m….


Với ví dụ trên ta hạch toán như sau:
Đối với ống nước PVC Vico D20:
Đơn giá xuất kho =176.625 .000/3000 =58.875(đ/m)
Trị giá xuất kho =58.875 * 1000 = 58 .755.000 đ
38
Biểu số 2.2 1: Phiếu Xuất kho


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số:01 – VT
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành kèm theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC


PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 05 tháng 06 năm 2011
Nợ TK 632
Có TK 156
- Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Thanh.
Địa chỉ: Cty TNHH XD và TM Hoàng Hải.
- Lý do xuất: Bán hàng.
- Xuất tại kho: Hàng hóa.

Tên nhãn hiệu, quy cách
Mã Đơn vị
TT phẩm chất vật tư, công cụ, Số lượng Thành tiền
Đơn giá
số tính
sản phẩm, hàng hóa
A B C D 1 2 3
1 Ống nước PVC Vico D20 m 1000 588.750 58.875.000
58.875.000
Tổng cộng
- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Năm mươi tám triệu tám trăm bảy năm ngh ìn đồng.
- Số chứng từ gốc kèm theo: HĐ 331.
Xuất, ngày 05 tháng 06 năm 2011
Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng
Người lập phiếu Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
39
Biểu số 2.22: Thẻ kho
Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số : S09-DNN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN
14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO
Ngày lập thẻ : 30 tháng 6 năm 2011
Tờ số : 01
Tên nhãn hiệu quy cách vật tư: Ống n ư ớc PVC Vico D20.
Đơn vị tính : M ét
Mã số : 01
Số hiệu chứng từ Số lượng
Ngày nhập, Ký xác
STT Ngày, tháng Diễn giải
Nhập Xuất xuất Nhập Xuất Tồn nhận
A B C D E F 1 2 3 G
Tồn đầu kỳ 0
Nhập kho
1 01/6/2011 01 01/6/2011 3000 3000
Xuất kho
2 05/6/2011 15 05/6/2011 1000 2000
3 10/6/2011 30 Nh ập kho 10/6/2011 5000 7000
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cộng cuối kỳ 8000 5500 2500
Ngày 30 tháng 6 năm 2011
Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)


40
2.2.3. Trình tự hạch toán tiêu thụ hàng hóa.
Vẫn với ví dụ trên, sau khi viết phiếu xuất kho, kế toán viết hoá đ ơn GTGT cho
khách hàng. Khi khách hàng thanh toán tiền , kế toán viết phiếu thu.
Sau đó kế toán lập bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng lo ại, căn cứ vào bảng kế
toán vào chứng từ ghi sổ.
Biểu số 2.23: Hóa đơn GTGT

HÓA ĐƠN Mẫu số 01 GTKT-3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG AA/11P
Liên 3: nội bộ No: 0000331
Ngày 05 tháng 06 năm 2011

Đơn vị bán h àng: Công ty CPXD và TM Nam Cường
Địa chỉ: Tổ 6 , phường Tân Lập, TP Thái Nguyên.
Số tài khoản:
Điện thoại: Mã số thuế: 4600925212
Họ tên người mua h àng: Nguyễn Văn Thanh.
Tên đơn vị: Công ty TNHHXD và TM Ho àng H ải.
Địa chỉ: Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên.
Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số thu ế: 4600307495
Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
STT
A B C 1 2 3 = 1x2
m 1000 65.000 65.000.000
Ống nước PVC Vico D20
1
Cộng tiền h àng: 65.000.000
Thu ế suất GTGT: 10% 6.500.000
Tổng cộng tiền thanh toán: 71.500.000
Số tiền viết bằng chữ: Bảy m ốt triệu năm trăm nghìn đồng.
Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
Người mua hàng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)


41
Biểu số 2.24: Phiếu thu


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số:01 – TT
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành kèm theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC

PHIẾU THU
Ngày 05 tháng 06 năm 2011
Số: 10
Nợ TK 111
Có TK 511, TK 333
Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Công ty TNHHXD TM Hoàng Hải.
Lý do n ộp: Trả tiền mua h àng.
Số tiền: 71.500.000đ.
(Viết bằng chữ: Bảy mốt triệu năm trăm nghìn đồng).
Kèm theo: HĐ 331
Ngày 05 tháng 06 năm 2011


Giám đốc Kế toán trưởng Ng ười nộp tiền Người lập phiếu Thủ qũy
(Ký, họ tên, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
đóng dấu)


Đã nhận đủ số tiền: (viết bằng chữ): mốt triệu năm trăm ngh ìn đồng.
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):…….
+ Số tiền quy đổi:………….
(Liên gửi ra ngo ài phải đóng dấu)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
42
Biểu số 2.25: Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Công ty: CPXD và TM Nam Cường
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ CÙNG LOẠI
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN
Ngày 10 tháng 06 năm 2011
Loại chứng từ: Chi quỹ tiền mặt
ĐVT: đ ồng
Chứng từ Ghi Có TK 111
Nội dung nghiệp vụ kinh tế phát
Tổng số tiền Ghi Nợ các TK
sinh
Số hiệu Ngày tháng
TK 133 TK 156 TK 331 TK 642
32 01/06/2011 Mua hàng 194.287.500 1 .766.250 176.625.000
Mua bàn làm việc
35 8/06/2011 500.000 5.00.000 5.000.000
…. ……. …… ……. ………... …. …..
36 10/06/2011 Mua hàng 326.562.500 29.687.500 296.875.000
... ... ... ... ...
Cộng 960.850.000 87.350.000 873.500.000

Phụ trách kế toán
Người lập biểu
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)


43
Biểu số 2.26: Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Công ty: CPXD và TM Nam Cường
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ CÙNG LOẠI
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN
Ngày 10 tháng 06 năm 2011
Loại chứng từ: Thu tiền mặt
ĐVT: đồng
Chứng từ Ghi Nợ TK 111
Nội dung nghiệp vụ kinh tế phát
Ghi Có các TK
Số hiệu Ngày tháng sinh
Tổng số tiền TK 333.1 TK 511
Thu tiền bán h àng
15 05/06/2011 71.500.000 6 .500.0 00 65.000.000
... ... ... ... ...
Thu tiền bán ống nước PVC Tiền
23 9/06/2011 4.400.000 400.000 4.000.000
Phong D60
…… …… …… ……


951.500.000 86.500.000 865.000.000
Cộng
Người lập biểu Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồnsốliệu:Phòngkếtoán)


44
Biểu số 2.27: Chứng từ ghi sổ
Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02a - DNN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành kèm theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTCCHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 04
Ngày 10 tháng 06 năm 2011
ĐVT: đồng
Số hiệu tài khoản Ghi
Trích yếu Số tiền
chú
Nợ Có
A B C 1 D
156 111 873.500.000
Nhập kho hàng hóa
133 111 87.350.000
Thu ế GTGT được khấu trừ
Cộng 960.850 .000
Kèm theo: 06 chứng từ gốc.


Ngày 10 tháng 06 năm 2011


Kế toán trưởng
Người lập biểu
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)45
Biểu số 2.28: Chứng từ ghi sổ


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02a - DNN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành kèm theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTCCHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 9
Ngày 10 tháng 06 năm 2011
ĐVT: đồng
Sè hiÖu tµi kho¶n
Trích yếu Sè tiÒn Ghi chó
Nî Cã
A B C 1 D
Xu ất kho hàng hóa 885.685.000
632 156
Cộng 885.685.000

Kèm theo: 10 chứng từ gốc.
Ngày 10 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người lập biểu
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
46
Biểu số 2.29: Chứng từ ghi sổ


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02a - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC


CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 5
Ngày 10 tháng 06 năm 2011
ĐVT: đồng
Số hiệu tài khoản
Trích yếu Số tiền Ghi chú
Nợ Có
A B C 1 D
Thu tiền bán hàng 865.000.000
111 511
Thu ế GTGT phải nộp NSNN 86.500.000
111 333.1
Cộng 951.500.000


Kèm theo: 10 chứng từ gốc.
Ngày 10 tháng 06 năm 2011


Kế toán trưởng
Người lập biểu
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
47
Biểu số 2.30: Sổ chi tiết bán hàng
Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số: S17– DNN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số48/2006 QĐ- BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
Quyển số: 01
Tháng 06 năm 2011
Tên sản phẩm: Ống n ước PVC Vico D20
ĐVT: đồng
Doanh thu Các khoản tính trừ
Chứng từ
Diễn giải TKĐƯ Số
Số
Đơn giá Thành tiền Thuế
NTGS NT
lượng
hiệu
A B C D E 1 2 3 = 1 x2 4 5
… … … … … … … … …
Bán hàng thu tiền mặt
05/06 10 05/06 111 1000 65.000 65.000.000 6.500.000
…. …. …. ….. …. …. … …. ….
Cộng phát sinh 274.200.000 27.420.000
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người ghi sổ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)

48
Biểu số 2.32: Sổ cái


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02c1 - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC


SỔ CÁI
Tháng 06 năm 2011
Tên TK: Hàng hóa
Số hiệu: TK 156


ĐVT: đồng
Số hiệu Số tiền
Ngày CTGS
Ghi
Diễn giải TK đối
tháng Số Ngày
chú
Nợ Có
ghi sổ ứng
hiệu tháng
A B C D E 1 2 F
Xuất kho hàng hóa
10/06 10 10/06 632 885.685.000
Xuất khohàng hóa
20/06 11 20/06 632 1.456.000.000
Xuất kho hàng hóa
30/6 12 30/6 632 746.909.780
3.088.594.780
Cộng số phát sinh


Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người ghi sổ Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
49
Biểu số 2.31: Sổ cái


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02c1 - DNN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC


SỔ CÁI
Tháng 06 năm 2011
Tên TK: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Số hiệu: TK 511


ĐVT: đồng
Số hiệu Số tiền
Ngày CTGS
Ghi
Diễn giải TK đối
tháng Số Ngày
chú
Nợ Có
ghi sổ ứng
hiệu tháng
A B C D E 1 2 F
10/06 11 10/06 Bán hàng hóa tiêu 111 865.000 .000
thụ
20/6 12 20/6 Bán hàng hóa 111 1.863.000.000
30/06 13 30/06 Bán hàng hóa 111 1.172.514.360
Kết chuyển cuối kỳ
30/06 14 30/06 911 3.900.514.360
Cộng số phát sinh 3.900.514.360 3.900.514.360


Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người ghi sổ Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
50
Biểu số 2.32: Sổ cái


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02c1 - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC


SỔ CÁI
Tháng 06 năm 2011
Tên TK: Giá vốn hàng bán
Số hiệu: TK 632


ĐVT: đồng
Số tiền
CTGS Số hiệu
Ngày
Ghi
Diễn giải TK đối
tháng Số Ngày
chú
Nợ Có
ghi sổ ứng
hiệu tháng
A B C D E 1 2 F
Xuất kho hàng hóa
10/06 10 10/06 156 885.685.000
Xuất khohàng hóa
20/06 11 20/06 156 1.456.000.000
Xuất kho hàng hóa
30/6 12 30/6 156 746.909.780
Kết chuyển cuối kỳ
30/06 15 30/06 911 3.608.594.780
3.088.594.780 3.088 .594.780
Cộng số phát sinh


Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người ghi sổ Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
51
2.2.4. Xác định kết quả kinh doanh.
2.2.4.1. Trình tự hạch toán chi phí quản lý kinh doanh.
Chi phí quản lý kinh doanh là những khoản chi phí chung phát sinh có liên quan
đến toàn bộ hoạt động của cả doanh nghiệp m à không tách riêng ra được cho bất kỳ
một hoạt động n ào.
Chi phí quản lý kinh doanh (TK 642) gồm 2 tài khoản cấp 2:
+ TK 6421: Chi ph í bán hàng.
+ TK 6422: Chi phí qu ản lý doanh nghiệp.
Ví dụ: Ngày 08 tháng 06 năm 2011, Hoàng Thị Nụ m ua 01 bàn làm việc của
DNTN nội thất Thái Lan với giá chưa thuế là 5.000.000đ, thu ế GTGT 10%, đã thanh
toán cho người bán.

Kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGTviết phiếu chi cho nhân viên sau đó vào sổ
chi phí sản xuất kinh doanh, vào chứng từ ghi sổ và vào sổ cái.
52
Biểu số 2.33:Hóa đơn GTGT


HÓA ĐƠN Mẫu số 01 GTKT-3LL

GIÁ TRỊ GIA TĂNG GS/2010 B
Liên 2 (Giao cho khách hàng) No: 0023105
Ngày 08 tháng 06 năm 2011


Đơn vị bán h àng: DNTN nội thất Thái Lan
Địa chỉ: P. Quang Vinh, Tp Thái Nguyên
Số tài khoản:
Điện thoại: Mã số thuế: 4600835525
Họ tên người mua h àng: Hoàng Thị Nụ.
Tên đơn vị: Công ty CPXD và TM Nam Cư ờng
Địa chỉ: Tổ 6 , phường Tân Lập, TP Thái Nguyên.
Số tài khoản: Mã số thuế: 4600925212
Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số:

Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
STT

A B C 1 2 3 = 1x2
Bàn làm việc
1 C 01 5.000.000 5.000.000
Cộng tiền hàng: 5.000.000
Thuế suất GTGT: 10% 500.000
Tổng cộng tiền thanh toán: 5.500.000

Số tiền viết bằng chữ: Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn.Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
Người mua hàng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)

53
Biểu số 2.34: Phiếu chi
Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số: 02 – TT
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

ngày14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


PHIẾU CHI
Ngày 08 tháng 06 năm 2011
Quyển số: 10
Số: 25
NỢ: TK642, TK133
CÓ: TK111
Họ tên người nhận tiền: Hoàng Thị Nụ.

Địa chỉ: Phòng kế toán.

Lý do chi: Thanh toán tiền mua bàn làm việc.

Số tiền : 5.500 .000đ.

(Viết bằng chữ): Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn.

Kèm theo: 01 chứng từ gốc.


Kế toán trưởng Thủ quỹ
Giám đốc Người lập phiếu Người nhận tiền

( Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)


Đã nhận đủ số tiền: (viết bằng chữ): ): Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn.


+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý ):……………….
+ Số tiền quy đổi:…………………………..
(Liên gửi ra ngo ài phải đóng dấu)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
54
Biểu số: 2.35
Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số: S18– DNN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số48/2006 QĐ- BTC ngày
14/9/2006 của Bộ trưởng BTC

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
Tên tài kho ản: Chi phí quản lý kinh doanh.
Số hiệu tài hoản: 642
Tháng 06 năm 2011
ĐVT: đồng
Chứng từ Ghi Nợ TK 642
Chia ra
Diễn giải Tổng số
TKĐƯ
NTGS Số hiệu NT CP khác
tiền NVL Tiền lương Khấu hao
bằng tiền
…… …… …. ….. ….. …… ….. ….. ….. …..
Mua bàn làm việc
08/06 15 08/06 111 5.000.000 5.000.000
Tiền lương phải trả trong 334
30/06 23 30/06 540.000.000 540.000.000
tháng
Trích 338
BHXH,BHYT,KPCĐ,B
30/06 23 30/06 51.600.000 51.600.000
HTN
…… …… …. ….. ….. …… ….. ….. ….. …..
617.036 .220
Cộng phát sinh
911 617.036 .220
Ghi Có TK 642
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người ghi sổ Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)


55
Biểu số 2.36: Chứng từ ghi sổ
Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02a - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC


CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số:0 4
Ngày 10 tháng 06 năm 2011


ĐVT: đồng
Số hiệu tài khoản
Trích yếu Số tiền Ghi chú
Nợ Có
A B C 1 D
Mua bàn làm việc 5.000.000
642 111
Thu ế GTGT được khấu trừ 500.000
133 111
Cộng 5.500.000


Kèm theo: 01 chứng từ gốc.
Ngày 10 tháng 06 nă m 2011
Kế toán trưởng
Người lập biểu
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)


Biểu số 2.37: Sổ cái

56
Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02c1 - DNN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC


SỔ CÁI
Tháng 06 năm 2011
Tên tài khoản: Chi phí quản lý kinh doanh

Số hiệu: 642

ĐVT: đ ồng
CTGS Số tiền
Số hiệu
Ghi
Diễn giải TK đối
Ngày
chú
Số hiệu Nợ Có
ứng
tháng
B C D E 1 2 F
... ... ... ...
Hoàng Thị Nụ mua bàn làm
13 08/06 111 5.000 .000
việc
Nguyễn Hương Trà TT tiền
14 11/06 111 5.000.000
mua dụng cụ vệ sinh
… …….. … …
Nguyễn Lê Phương TT tiền
15 30/06 111 4.924 .700
cước điện thoại
bổ lương tháng
Phân
23 30/06 334 540.000.000
06/2011
Kết chuyển CPQLDN 911 617.036 .220
617.036 .220 617.036 .220
Cộng số phát sinh
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người ghi sổ Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
57
2.2.4.2. Xác đ ịnh kết quả kinh doanh.
DTT về Giá vốn DT hoạt CP hoạt
KQ
động tài _ động tài _
= BH và _ hàng + CP QLKD
HĐKD
CCDV b án chính chính


Trong kỳ công ty không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu nên: Doanh
thu thu ần = Doanh thu tiêu thụ.
KQHĐKD = 3 .900.514.360 – 3.088.594.780 + 282.350 – 617.036 .220
= 195.165.71 0 (Lãi)
Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi, số thuế TNDN phải nộp trong kỳ là:
Chi phí thuế TNDN = 195.165.710 * 25% = 48.791.430đ.
Lợi nhuận sau thuế = 195.165.710 – 48.791.430 = 146.374.280 đ
Dựa vào những số liệu b ên trên, cuối tháng ta tập hợp và kết chuyển sang TK
Xác định kết quả kinh doanh để xác định lãi, lỗ cho hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Cuối tháng kết chuyển ta có những Chứng từ ghi sổ sau:
58
Biểu số 2.38: Chứng từ ghi sổ


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02a - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 33
Ngày 30 tháng 06 năm 2011


ĐVT: đồng
Số hiệu tài khoản
Trích yếu Số tiền Ghi chú
Nợ Có
A B C 1 D
K/C DTT về BH và CCDV 3.900.514.360
511 911
K/C DT ho ạt động tài chính 282.350
515 911
Cộng 3.900.796.710


Kèm theo: chứng từ gốc.
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người lập biểu
(Ký , họ tên) (Ký, họ tên)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
59
Biểu số 2.39: Chứng từ ghi sổ


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02a - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 34
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
ĐVT: đ ồng
Số hiệu tài khoản
Trích yếu Số tiền Ghi chú
Nợ Có
A B C 1 D
3.088.594.780
K/C giá vốn hàng bán 911 632
617.036.220
K/C CP quản lý kinh doanh 911 642
48.791.430
K/C chi phí thuế TNDN 911 821
Cộng 3.754.422.430


Kèm theo: chứng từ gốc.
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người lập biểu
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
60
Biểu số 2.40: Chứng từ ghi sổ


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02a - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 35
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
ĐVT: đ ồng
Số hiệu tài khoản
Trích yếu Số tiền Ghi chú
Nợ Có
A B C 1 D
Kết chuyển lãi 911 421 146.374.280
Cộng 146.374 .280


Kèm theo: chứng từ gốc.


Ngày 30 tháng 06 năm 201
Kế toán trưởng
Người lập biểu
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
61
Biểu số 2.41: Sổ cái
Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02c1 - DNN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTCSỔ CÁI
Tháng 06 năm 2011
Tên TK: Xác định kết quả kinh doanh
Số hiệu: 911
ĐVT: đồng
CTGS Số Số tiền
Ngày hiệu
Ghi
tháng Diễn giải TK
Số Ngày
chú
Nợ Có
ghi sổ đối
hiệu tháng
ứng
A B C D E 1 2 F
K/C doanh thu thuần
30/06 32 30/06 511 3.900.514.360
K/C DT hoạt động tài
30/06 33 30/06 515
282.350
chính
30/06 34 30/06 K/C CP QLKD 642 617.036.220
K/C giá vốn hàng bán
30/06 35 30/06 632 3.088.594.780
K/C CP thu ế TNDN
30/06 36 30/06 821 48.791.430
30/06 37 30/06 K/C lãi 421 146.374.280
Cộng số phát sinh 3.900.796.710 3.900.796.710


Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người ghi sổ Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
62
Biểu số 2.42: Sổ cái


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02c1 - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTCSỔ CÁI
Tên TK: Lợi nhuận chưa phân phối
Số hiệu: 421
Tháng 06 năm 2011
ĐVT: đồng
Số tiền
CTGS Số hiệu
Ngày
Ghi
Diễn giải TK đối
tháng Số Ngày
chú
Nợ Có
ghi sổ ứng
hiệu tháng
A B C D E 1 2 F
Số dư đ ầu kỳ 32.000.000
Số phát sinh
Số lãi trong tháng
30/06 35 30/06 911 146.374 .280
Cộng số phát sinh 146.374280
Số dư cuối kỳ 178.374 .280
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Kế toán trưởng
Người ghi sổ Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
63
Biểu số 2.43: Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ


Công ty: CPXD và TM Nam Cường Mẫu số S02b - DN
Đ/C: Tổ 6, phường Tân Lập, TP TN Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Tháng 06 năm 2011
ĐVT: đồng

Ch ứng từ ghi sổ Ch ứng từ ghi sổ
Số tiền Số tiền
Số hiệu Ngày tháng Số hiệu Ngày tháng
A B 1 A B 1
… … … … … …
07 10/06 960.850.000 33 30/060 3.900.796.710
… … 34 30/06 3.754.422.430
10 10/06 885.685.000 35 30/06 178 .374.280
11 10/06 951.500.000
12 10/06
13 10/06
… … …
Cộng 10.396.824.630 Cộng 38.452.303.620


Ngày.30...tháng06...năm 2011.
Kế toán trưởng
gười ghi sổ Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)
64
CHƯƠNG III
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM
CƯỜNG


3.1. Một số nhận xét về thực trạng công tác kế toán tại công ty CPXD và TM Nam Cường
3.1.1 Ưu điểm
công ty CPXD và TM Nam Cường là một công ty thương m ại có chức năng chủ yếu
là buôn bán hàng hóa , thực hiện hạch toán độc lập nhưng phòng kế toán được trang bị
đầy đủ các thiết bị cần thiết n ên đáp ứng được yêu cầu quản lý kinh doanh đảm bảo
phản ánh một cách chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty
Về hình thức tổ chức công tác kế toán: Công ty đ ã áp dụng hình thức công tác kế
toán tập trung với h ình thức chứng từ ghi sổ phù hợp với điều kiện hiện nay của công
ty,áp dụng máy vi tinh trong quản lí công tác kế toán. vì số lượng các mặt h àng của
công ty rất đa dạng về chung loại quy cách.
Về việc thực hiện chế độ kế toán: Công ty đã thực hiện và áp dụng chế độ kế toán
của nhà nước một cách triệt để, đúng với yêu cầu và nguyên tắc kế toán đề ra. Đã có
những cải cách đ ể phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.
Công ty đã áp dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả làm việc của đội ngũ kế
toán quản lí công việc đẽ d àng hơn các m ặt hàng với số lượng lớn nhiều chủng loại các
đơn giá khác nhau. Công ty đã sử dụng phần mềm về quản lí hàng hóa các mặt hàng
được m ã hóa để không bị trùng lặp khi vào máy tinh xử lí.
Việc trả lương cho người lao động đúng kì hạn trích nộp các quỹ đầy đủ đúng quy
định của nh à nước.
Chứng từ được bảo quản cẩn thận ghi sổ đầy đủ, giữa các phòng ban có sự kết hợp
ch ặt chẽ trong việc hoàn ch ỉnh chứng từ. Nhờ đó tạo điều kiện theo dõi của từng bộ
phận liên quan thuận lợi cho khách h àng và hạn chế làm th ất thoát hàng hóa của công
ty cũng như làm giảm chất lư ợng của hàng hóa.
Bên cạnh những mặt tích cực đó, công tác kế toán của công ty hiện vẫn còn một
số tồn tại và những khâu chưa thực sự phù hợp với chế độ chung của công ty. Những vần đề
này đòi hỏi kế toán cũng như giám đốc công ty phân tích cụ thể hơn và đưa ra phương hướng
biện pháp nhằm tiếp tục củng cổ và hoàn thiện công tác kế toán của m ình.

65
3.1.2. Hạn chế
Hiện nay trong quy luật phát triển kinh tế chung sự cạnh tranh trở nên rất khốc
liệt do đặc điểm dễ gia nhập và rút lui khỏi thị trư ờng nên các doanh nghiệp vừa và
nhỏ lại càng chịu sự cạnh tranh gay gắt h ơn. Đòi h ỏi to àn thể đơn vị phải có phương
hướng cụ thể làm ăn sao cho có được lợi nhuận cao nhất có thể. Để đạt được điều đó
đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm cách tăng doanh thu và qu ản lí tốt chi phí bỏ ra trong
đó chi phí tiền lương cũng là một yếu tố rất quan trọng.Quản lí hiệu quả sẽ không gây
lãng phí và nâng cao đời sống cho công nhân viên.
Những vấn đề vẫn còn tồn tại như :
Một là : Hệ thống máy tính của doanh nghiệp thiết kế chưa khoa học chưa hỗ trợ
được nhiều cho nhân viên kế toán chủ yếu chỉ có phần mềm về quản lí mặt h àng nên
mặc dù chỉ là một doanh nghiệp nhỏ nhưng vẫn phải sử dụng nhiều lao động kế toán.
Hai là : Các khoản nợ tiền h àng của công ty chưa được quản lí chặt chẽ làm cho
việc quay vòng vốn của công ty gặp nhiều khó khăn. Trong khi công ty vẫn phải trả
khoản lãi vay ngân hàng thì khách hàng của công ty không phải trả khoản tiền này làm
cho lợi nhuận của công ty bị ảnh hưởng.
Ba là : Công ty đ ã có quy chế về tiền th ưởng cho nhân viên có thành tích hoặc
có cải tiến kỹ thu ật. Tuy nhiên mức tiền thưởng cho nhân viên chưa cao nên chưa tạo
được động lực cho nhân viên.
Bốn là : Quy đ ịnh về quyền hạn và trách nhiệm cho đội ngũ kế toán còn chưa rõ ràng
lắm nên đôi khi công việc bị gián đoạn.
Năm là : Công ty chưa tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép n ên khi nhân viên
nghỉ phép nhiều sẽ làm tăng chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp
Sáu là : Công ty chưa lập dự phòng các khoản thu khó đòi nên gặp nhiều khó
khăn khi không thể thu đư ợc tiền hàng từ khách hàng.
3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán cho công ty CPXD và
TM Nam Cường
Công tác kế toán tại công ty tuân thủ theo đúng chế độ của Nhà nước, phù h ợp
với điều kiện thực tế của công ty hiện nay.
Tuy nhiên công tác kế toán của công ty không tránh khỏi những tồn tại, những
vấn đề ch ưa hoàn toàn h ợp lý và chưa thật tối ưu. Sau đây em xin mạnh dạn đưa ra66
một số ý kiến giải pháp với mong muốn hoàn thiện h ơn công tác kế toán tại công ty
dựa trên những nhược điểm tồn tại mà em đ ã nêu ở phần trên.
Thứ nhất: Công ty cần quan tâm tới đời sống của người lao động hơn nữa động
viên họ bằng các chính sách như thưởng theo doanh thu bán hàng và thưởng theo
doanh số thu tiền nợ của khách hàng để đảm bảo nguồn vốn quay vòng.
Thứ ba: Doanh nghiệp nên lập dự phòng các kho ản ph ải thu khó đòi đ ể đề phòng
những tổn thất từ những khoản thu khó đòi.
Thứ tư: Trang bị, thay mới những máy móc đã quá cũ để nâng cao hiệu quả làm việc
Thứ năm: Lập các bảng phân công công việc rõ ràng quy định trách nhiệm cho
từng cá nhân trong phòng kế toán nói riêng cũng như trong doanh nghiệp nói chung.
Thứ sáu: Đầu tư mua những phần mềm kế toán mới để giảm bớt nhân lực lao
động và nâng cao hiệu quả của công tác kế toán .
Qua th ời gian thực tập tại công ty CPXD và TM Nam Cường bước đ ầu em đã
được làm quen với công việc của một cán bộ kế toán được tìm hiểu bộ máy kế toán
cũng như phương pháp hạch toán của công ty.
Tuy th ời gian thực tập không nhiều kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế
nhưng em cũng mạnh dạn đưa ra một vài giải pháp của mình mong công ty xem xét để
hoạt động kinh doanh phát triển hơn nữa.
Sau cùng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dận tận tình của Th.sỹ Đoàn
Quang Thiệu là giảng viên trực tiếp hướng dẫn em và các cán bộ kế toán trong công ty
CPXD và TM Nam Cường đã giúp đỡ cho em ho àn thành bài báo cáo thực tập tốt
nghiệp này.
67

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản