Luận văn tốt nghiệp: Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chia sẻ: haithanh

Chi phí sản xuất là bao gồm toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất để chế tạo ra sản phẩm và thường liên quan đến một khoảng thời gian nhất định. b) Đặc điểm: Chi phí sản xuất mang các đặc điểm sau: - Chi phí sản xuất mang tính tất yếu khách quan, do đó cần tiết kiệm một cách tốt nhất để hạ thấp giá thành sản phẩm. - Chi phí sản xuất vận động một cách liên tục. - Chi phí sản xuất mang tính đa dạng và......

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

BỘ gi¸o dơc vµ ®µo t¹o
tr­ng cao ®¼ng c«ng nghƯ th«ng tin
khoa qu¶n trÞ kinh doanh
chuyªn ®Ị:

chi phÝ s¶n xuT &
TÝNH GI¸ THµNH S¶N PHMGVHD: L£ TRUNG HIƯP
SVTT: HUNH THÞ XU¢N TRANG
LíP: C2THKT2
®VTT: XÝ NGHIƯP §IƯN Tư Q.5
NHN XÐT CđA §¥N VÞ
THC08/2005
Tp TP.H CHÝ MINH,TH¸NG
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................Ngày........tháng.......năm 2005
NHN XÐT CđA GI¸O VI£N
H¦íNG DN

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Ngày .......tháng.......năm2005


Sau ba n¨m hc t¹i tr­ng C§DL C¤NG NGHỆ TH¤NG TIN vµ trong sut
thi gian thc tp t¹i XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC CHOLIMEX.
Em ®· nhn ®­ỵc s giĩp ®ì, ch b¶o ©n cÇn cđa c¸c thÇy c« gi¸o trong tr­ng vµ
c« chĩ, anh chÞ trong c«ng ty. §Ỉt biƯt lµ anh Lê Minh luân, anh ®· dµnh thi
gian quÝ b¸o cđa m×nh ®Ĩ h­íng dn vµ t¹o ®iỊu kiƯn cho em thc tp tt t¹i xÝ
nghiƯp, qua ® em ®­ỵc tip cn víi thc t vµ hoµn thµnh tt chuyªn ®Ị cđa m×nh

Víi lßng bit ¬n s©u s¾c, em xin ch©n thµnh bit ¬n c¸c thÇy c« ,®Ỉc
biƯt lµ thÇy Lª Trung HiƯp ,lµ ng­i trc tip h­íng dn em trong sut thi gian thc
hiƯn chuyªn ®Ị .S h­íng dn cđa thÇy lµ yu t quan trng giĩp em lµm ®Ị tµi hoµn
thµnh.

Em cịng xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban Gi¸m §c, c¸c anh chÞ, c« chĩ nh©n
viªn trong XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC CHOLIMEX ®· nhiƯt
t×nh h­íng dn cho em trong sut qu¸ tr×nh thc tp mt c¸ch c hiƯu qu¶.

Cui cng em xin chĩc Quý ThÇy C« tr­ng C§DL C¤NG NGHỆ
TH¤NG TIN vµ toµn thĨ anh chÞ em trong XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN TỬ
VÀ TIN HỌC CHOLIMEX dồi dµo sc khe, gỈp nhiỊu thun lỵi vµ
thµnh c«ng trong c«ng viƯc.Chĩc xí nghiệp ngµy cµng v÷ng m¹nh, ph¸t
®¹t.
TP.H ChÝ Minh,th¸ng 07 n¨m 2005
Sinh Viªn
Hunh ThÞ Xu©n Trang


Hiện nay đất nước ta đang đi lên công nghiệp hoá hiện đại hoá đất
nước, toàn Đảng toàn dân đang ra sức thi đua lao động học tập nhằm đưa đất
nước đi lên và ngày càng giàu đẹp để sánh vai cùng bạn bè trên thế giới.
Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi chuyên nghành khoa học kỹ
thuật phải phát triển và tiến bộ, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn và nặng nề
đối với đất nước chúng ta một đất nước đang phát triển. Vì thế chúng ta cần
học hỏi những nước tiến bộ, học tập những kinh nghiệm mà họ đã trải qua, hiện
nay chính phủ Việt Nam đang kêu gọi đầu tư từ phía nước ngoài, đây là một
tiến bộ trong quá trình xây dựng đất nước, qua đó chúng ta có điều kiện tiếp
cận với nền văn minh từ đó tiếp thu có chọn lọc phương cách làm kinh tế.
Để thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài, đòi hỏi chúng ta phải
đáp ứng hàng loạt các yêu cầu như: Hệ thống pháp luật ổn định, cơ chế thông
thoáng, cơ sở hạ tầng thuận tiện đầy đủ ,...v.v.Có rất nhiều điều cấp thiết mà
chúng ta cần phải thoả mãn. Tuy nhiên bên cạnh công việc kêu gọi đầu tư nước
ngoài bằng những chính sách ưu đãi thì đối với các nhà đầu tư trong nước
chính phủ đặc biệt quan tâm và khẳng định rằng: "Doanh nghiệp-lực lượng
xung kích trong chấn hưng kinh tế đất nước"(Trích phát biểu của thủ tướng
Phan Văn Khải trong cuộc gặp doanh nghiệp ngày 24-3-2003).
Thị trường Việt Nam bao giờ cũng tồn tại sự cạnh tranh gây gắt
giữa các doanh nghiệp với nhau. Vì vậy muốn cạnh tranh được các doanh
nghiệp phải xây dựng được hàng loạt những phương án thực thi có hiệu quả cụ
thể là việc giảm giá thành sản phẩm nhưng vẩn đảm bảo chất lượng. Như vậy
để đạt được vấn đề thì tính cấp thiết của yêu cầu là phải giảm thiểu chi phí
giảm giá thành nhưng phải đạt được lợi nhuận mong muốn, chính vì vậy mà đề
tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành là đề tài mà em chọn để phân
tích .
Tuy nhiên trong quá trình thực tập và viết đề tài này, mặc dù đã cố
gắn tìm hiểu và thu thập số liệu có liên quan cũng như dựa trên cơ sở lý luận đã
dược thầy cô truyền đạt, đồng thời tìm hiểu thêm giáo trình để hoàn thành
chuyên đề này, chắc chắn còn mắc phải những sai sót là điều không thể tránh
khỏi, kính mong sự chỉ bảo của quí thầy cô và ban lãnh đạo xí nghiệp cũng như
các bạn để giúp em hoàn thành chuyên đề này với nội dung đầy đủ hơn , hoàn
chỉnh hơn.

Xin chân thành cảm ơn
TP.Hồ chí Minh-07/2005
PHẦN I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.
1.Chi phí sản xuất.
a) Khái niệm:
Chi phí sản xuất là bao gồm toàn bộ hao phí về lao động
sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất để chế tạo ra sản
phẩm và thường liên quan đến một khoảng thời gian nhất định.
b) Đặc điểm: Chi phí sản xuất mang các đặc điểm sau:
- Chi phí sản xuất mang tính tất yếu khách quan, do đó cần tiết
kiệm một cách tốt nhất để hạ thấp giá thành sản phẩm.
- Chi phí sản xuất vận động một cách liên tục.
- Chi phí sản xuất mang tính đa dạng và phong phú do gắn liền
với nhiều chu trình sản xuất khác nhau.
c) Phân loại chi phí sản xuất:
Chi phí sản xuất được phân loại theo nhiều tiêu thức
khác nhau phù hợp với từng mục đích sử dụng.
. Phân loại theo yếu tố (nội dung kinh tế của chi
phí):Theo cách phân loại này thì chi phí sản xuất phát sinh nếu có cùng nội
dung kinh tế thì đựơc sắp xếp chung vào một yếu tố. Chi phí sản xuất bao
gồm 5 yếu tố:
 Chi phi nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm chi phí
nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu,
.............sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm trong
toàn doanh nghiệp.
 Chi phí nhân công: bao gồm lương và các khoảng
trích theo lương của các nhân viên trong doanh nghiệp.
 Chi phí khấu hao tài sản cố định: là khấu hao toàn
bộ tài sản trong doanh nghiệp.
 Chi phí dịch vụ bằng tiền: điện, nước, điện thoại, chi
phí sửa chữa thuê ngoài…..
 Chi phí bằng tiền khác như: chi phí vận chuyển, bốc
xếp….
 Theo cách phân loại này có ý nghĩa phục vụ cho việc lập kế hoạch
sản xuất của doanh nghiệp, dự toán chi phí, lập báo cáo tài chính.
 Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục (công
dụng kinh tế và địa diểm phát sinh) bao gồm 3 khoản
mục:
 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
 Chi phí nhân công trực tiếp.
 Chi phí sản xuất chung.
 Theo cách phân loại này có ý nghĩa trong việc phục vụ cho công tác
tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
 Ngoài 2 cách phân loại trên, chi phí sản xuất còn được
phân loại theo một số tiêu thức khác: chi phí ban đầu và
chi phí chuyển đổi , biến phí và định phí, trực tiếp, gián
tiếp…
2. Gía thành sản phẩm:
a) Khái niệm:
Là thước đo bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao
động vật hoá liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành .
b) Đặc điểm:
Gía thành sản phẩm có các đặc điểm sau:
 Tính thời hạn:tức là giá thành sản phẩm gắn liền với
một số lượng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành.
 Giá thành vừa mang tính khách quan vừa mang tính
chủ quan.
 Giá thành mang tính chính xác vì đó là kết quả thu
được dùng để so sánh với toàn bộ chi phí bỏ ra sản xuất.
c) Phân loại giá thành:
Để phục vụ cho công tác quản lý ở doanh nghiệp thì người ta
thường dùng các loại giá thành như sau:
 Gía thành kế hoạch: Là giá thành được xác định trước khi bắt
đầu sản xuất của kỳ kế hoạch dựa trên các định mức và dự toán của
kỳ kế hoạch.
Gía thành định mức : Là giá thành được xác định trên cơ sở các
định mức chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế
hoạch.
 Gía thành thực tế: Là giá thành được xác định sau khi hoàn
thành việc chế tạo sản phẩm trên cơ sở chi phí thực tế phát sinh.

3. Nhiệm vụ của kế toán tính giá thành sản phẩm.
- Tính toán và phản ảnh một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời tình
hình phát sinh chi phí sản xuất ở các bộ phận sản xuất cũng như trong phạm vi
toàn doanh nghiệp gắn liền với các loại chi phí sản xuất khác nhau, theo từng
công đoạn sản xuất.
- Tính toán chính xác, kịp thời giá thành của từng loại sản phẩm
được sản xuất.
- Kiểm tra chặt chẽ tình hình thực hiện các định mức tiêu hao và
các dự toán chi phí nhằm phát hiện kịp thời các hiện tựơng lãng phí, sử dụng chi
phí không đúng kế hoạch, sai mục đích.
- Lập các báo cáo về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, tham
gia phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, đề xuất biện pháp để tiết
kiệm chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm.
4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai mặt khác nhau của một quá
trình sản xuất, một bên là các yếu tố chi phí sản xuất đầu vào, một bên là kết
quả sản xuất đầu ra nên chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối liên hệ
mật thiết với nhau, chúng có nguồn gốc giống nhau nhưng khác nhau về mặt
phạm vi và hình thái biểu hiện .
+ Chi phí sản xuất được xác định trong phạm vi giới hạn của từng kỳ
nhất định .Chi phí sản xuất trong từng thời kỳ kế toán có liên quan đến hai bộ
phận khác nhau : Sản phẩm hoàn thành trong kỳ và sản phẩm dở dang cuối kỳ .
+ Giá thành sản phẩm chỉ tính cho sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ và
chỉ tiêu này bao gồm hai bộ phận : Chi phí sản xuất kỳ trước chuyển sang kỳ
này và một phần chi phí sản xuất trong kỳ này sau khi trừ đi chi phí dở dang
cuối kỳ .

=>Do đó , việc phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có ý nghĩa
quan trọng trong việc theo dõi , kiểm tra các chi phí phát sinh và chuẩn bị số
liệu cho việc tính giá thành sản phẩm .

II. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM .
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
a) Khái niệm :
Đối tượng tập hợp chi phí là xác định phạm vi giới hạn mà chi phí cần
được tập hợp để phục vụ cho việc kiểm soát chi phí và tính giá thành sản
phẩm.
b)Cơ sở để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
 Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của doanh
nghiệp.
 Căn cứ vào quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
 Căn cứ vào trình độ của nhân viên kế toán trong doanh nghiệp.
 Do đó, đối tượng tập hợp chi phí có thể là tập hợp theo từng phân xưởng,
từng sản phẩm, từng giai đoạn công nghệ sản xuất hay từng đơn đặt hàng .

2.Đối tượng tính giá thành sản phẩm.
a) Khái niệm:
Đối tượng tính giá thành là những sản phẩm, lao vụ, dịch
vụ cần tính giá thành.


b) Cơ sở để xác định đối tượng tính giá thành.
 Dựa trên nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng được giao, bán thành
phẩm, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành.
 Tính chất quy trình công nghệ sản xuất.
 Yêu cầu và trình độ quản lý của công ty.
 Do đó đối tượng tính giá thành có thể là chi tiết sản phẩm, bán thành phẩm,
sản phẩm hoàn thành, đơn đặt hàng.........
3. Kỳ tính giá thành sản phẩm
a) Khái niệm:
Kỳ tính giá thành là thời kỳ mà bộ phận kế toán tính giá thành
phải tiến hành tính giá thành cho các đối tượng đã chọn .
b) Căn cứ để xác định kỳ tính giá thành:
Căn cứ vào đặc điểm sản xuất sản phẩm, chu kỳ sản xuất,
quy trình công nghệ….Có 2 trường hợp:
 Đối với những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm có chu kỳ sản xuất ngắn,
nhập kho liên tục thì tính giá thành sản phẩm là hàng tháng và tính vào cuối
mỗi tháng.
 Đối với những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm có chu kỳ kinh doanh dài
hoặc sản xuất mang tính đơn chiếc. Thì kỳ tính giá thành là lúc sản phẩm
hoàn thành hay khi kết thúc một đơn đặt hàng.
4. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất.
Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có 2
phương pháp :
 Phương pháp kê khai thường xuyên
 Phương pháp kiểm kê định kỳ .
Nhưng do đặc điểm, tính chất sản xuất, quy trính công nghệ và
yêu cầu quản lý của công ty nên tuỳ theo công ty sử dụng phương pháp
tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê
khai thường xuyên hay định kỳ.

III. TẬP HỢP VÀ PHÂN BỔ CÁC LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT
1. Tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
a) Khái niệm:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm tất cả những khoản chi
phí về nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu được
sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm.
b) Tài khoản sử dụng:
Tài khoản 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”

621
_ Trògiaù nguyeâ vaälieä
n t u
_Taä hôï chi phí
p p söû ng khoâg heánhaä laï kho
duï n t p i
nguyeâ vaälieä
n t u _Cuoáky øeáchuyeå chi phí
i k t n
tröï tieá.
c p Nguyeâ vaälieä tröï tieá vaø
n t u c p o
taøkhoaû 154 ñeå
i n tính giaù nh
thaø
Kế toán cần mở chi tiết tài khoản 621 theo dõi chi phí nguyên vật
liệu trực tiếp cho từng sản phẩm hoặc từng phân xưởng

C. Sơ đồ hạch toán:
152 621 152

(1) (4)
111,112,331 154
(2) (5)
133154(saû xuaá phuï
n t )
(1) Xuất vật liệu trực tiếp cho sản xuất sản phẩm .
(2) Mua nguyên vật liệu đưa vào sử dụng ngay không qua nhập kho.
(3) Vật liệu do doanh nghiệp sản xuất ra được đua qua ngay vào quá trình
sản xuất sản phẩm.
(4) Vật liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm còn thừa lại nhập kho.
(5) Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vào tài khoảng 154 để tính
giá thành sản phẩm.

c) Nguyên tắc phân bổ:
Nguyên vật liệu xuất ra để sản xuất cho sản phẩm nào thì hạch toán
trực tiếp vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm ấy. Trong
trường hợp nguyên vật liệu xuất ra nhưng không biết cho mỗi sản phẩm là
bao nhiêu thì kế toán phải áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp .
+ Tiêu thức thường được chọn để phân bổ là phân bổ theo
định mức tiêu hao.

+ Công thức phân bổ:
Möù phaâ boåcho
c n Toå g chi phí caà phaâ boå
n n n Tieâ thöù phaâ boå
u c n
töøg ñoá töôïng
n i Toå g tieâ thöù choïn phaâ boå
n u c n cho töøg ñoá töôïng
n i

2.Tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp
a)Khái niệm:
Chi phí nhân công trực tiếp là toàn bộ các khoản chi phí liên quan
đến người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm như: tiền lương, tiền công, phụ
cấp, các khoản trích theo lương.
 Tiền lương là khoản mục chi phí trong giá thành của sản
phẩm, là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Tiền
lương được hình thành theo hai cơ sở chủ yếu: số lượng và
chất lượng của từng người.
 Tiền lương có tác dụng thúc đẩy người lao động tích cực lao
động.
 Các khoản trích theo lương bao gồm:
 Bảo hiểm xã hội (TK 3383):
Là khoản tiền người lao động được hưởng trong trường hợp: nghỉ
việc do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…Quỹ
bảo hiểm xã hội được hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ 20% trên
tổng lương thực tế phải trả công nhân viên hàng tháng (15% tính vào
chi phí sản xuất kinh doanh, 5% trừ vào lương của người lao động).
 Bảo hiểm y tế(TK 3384)
Theo quy trình hiện hành, hàng tháng doanh nghiệp phải trích 3%
bảo hiểm y tế tính trên tổng lương phải trả công nhân viên. Trong đó
2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, 1% trừ vào lương công nhân
viên.
 Kinh phí công đoàn( TK3382):
Theo quy định hiện hành, hàng tháng doanh nghiệp phải trích 2%
kinh phí công đoàn tính trên tổng lương phải trảcông nhân viên và
tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh. Trong đó 1% nộp lên cho
công đoàn cấp trên, 1% để chi tiêu cho các hoạt động ở doanh nghiệp,
nhằm bảo vệ lợi ích người lao động.b)Tài khoản sử dụng:
Tài khoản 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”
622

Taä hôï chi phí
p p Cuoáky øeáchuyeå vaø
i k t n o
nhaâ coâg tröï tieá
n n c p taøkhoaû 154 ñeå
i n tính giaù nh.
thaø
Kế toán cần mở chi tiết tài khoản 622 để theo dõi cho từng phân
xưởng, hay từng sản phẩm.
c) Sơ đồ hạch toán:


622
334
154
(1)335
(5)
(2)


338
(3)


111,141
(4)
(1) Tiền lương, tiền ăn giữa ca phải thanh toán cho công nhân trực tiếp sản xuất.
(2) Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất.
(3) Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn vào chi phí.
(4) Các khoản chi phí nhân công trực tiếp được thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt (đối với lao
động tạm thời).
(5) Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp thực tế phát sinh trong kỳ vào tài khoản 154 để tính giá
thành sản phẩm.
d) Nguyên tắc phân bổ:
Chi phí nhân công trực tiếp liên quan đến đối tượng nào thì hạch toán
trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí ấy.
Trong trường hợp chi phí nhân công trực tiếp liên quan đến nhiều đối
tượng chịu chi phí và không xác định cho mỗi đối tượng là bao nhiêu thì kế
toán phải tiến hành phân bổi theo tiêu thức phù hợp .
Tiêu thức thường phân bổ là định mức tiền lượng của các đối tượng, hệ
số phân bổ được qui định, số giờ sản xuất ……….
Công thức phân bổ:
Toåg soá n löông coâg nhaâ
n tieà n n
Möù phaâ boå phí nhaâ coâg
c n chi n n tröï tieá cuû caù ñoá töôï g
c p a c i n Tieâ thöù phaâ boå
u c n
tröï tieá cho töøg ñoá töôï g
c p n i n cho töøg ñoá töôïng
n i
Toåg ti eâ thöù choïn phaâ boå
n u c n

3. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung.
a) Khái niệm:
Là các khoản chi phí phát sinh tại phân xưởng sản
xuất nhưng ngoài hai khoản mục trên; bao gồm các khoản: chi phí nhân viên
phân xưởng, chi phí vật liệu phụ, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao
tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài và các khoản chi phí khác bằng
tiền .
b) Tài khoản sử dụng:
Tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung”. Tài khoản này có 6
khoản cấp 2.

627

Taä hôïp chi phí
p _ Phaû aùh caù khoaû
n n c n
saû xuaáchung.
n t giaû CPSXC
m
_ Keáchuyeå vaø taøkhoaû 154.
t n o i nKế toán mở chi tiết tài khoản 627 cho từng phân xưởng hay sản phẩm, và
đồng thời mở sổ chi tiết để theo dõi chi phí sản xuất chung biến đổi, chi phí sản
xuất chung cố định.
c) Sơ đồ hạch toán:
627
334,338 154
(1)
(6)


152
(2)
632

153,1421 (7)
(3)


214
(4)


111,112,331
(5)
133
(1) Tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân phân xưởng .
(2) Chi phí vật liệu phục vụ phân xưởng sản xuất
(3) Chi phí khấu hao tài sản cố định .
(4) Chi phí dịch vụ mua ngoài .
(5) Kết chuyển chi phí sản xuất chung biến đổi, chi phí sản xuất chung cố định được
tính vào giá thành sản phẩm .
(6) Kết chuyển chi phí sản xuất chung qua tài khoản 154 để tính gái thành sản phẩm
(7) Chi phí sản xuất chung cố định không được tính vào giá thành sản phẩm mà được
tính trực tiếp vào giá vốn hàng bán.

d)Nguyên tắc phân bổ:
 Chi phí sản xuất chung được chi tiết từng bộ phận phân xưởng
sản xuất
 Chi phí sản xuất chung phát sinh ở bộ phận phân xưởng nào thì
tính cho bộ phận phân xưởng đó không phân biệt là sản phẩm đã
hoàn thành hay chưa .
 Nếu chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đối tượng thì
chọn tiêu thức phân bổ
 Định mức chi phí sản xuất chung
 Tiền lương của công nhân sản xuất
 Căn cứ giờ công sản xuất


công thức phân bổ:

Toåg chi phí saû xuaá chung
n n t
Möù phaâ boå phí saû xuaá
c n chi n t thöï teá t sinh trong kyø
c phaù Ti eâ thöù phaâ boå
u c n
chung cho töøg ñoá töôï g
n i n cuû töøg ñoá töôï g
a n i n
Toåg ti eâ thöù choï phaâ boå
n u c n n
3.1 Hạch toán và phân bổ chi phí trả trước, trích trước
a).Hạch toán và phân bổ chi phí trả trước.
-Khái niệm: Chi phí trả trước là những khoản chi phí thực
tế đã phát sinh nhưng với một khoản chi phí lớn, hoặc liên quan đến
nhiều kỳ như chi phí phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí sửa chữa lớn tài
sản cố định.
 Để đảm bảo sự ổn định và chính xác của giá thành, kế
toán cần hạch toán mức phân bổ hợp lý vào chi phí hàng kỳ .
 Để phản ánh kế toán sử dụng tài khoản 142 “chi phí trả
trước ngắn hạn”, và tài khoản 242 “chi phí trả trước dài hạn”.
 Tài khoản 142 có 2 tài khoản cấp 2: 1421 “chi phí chờ
phân bổ”, và 1422 “Chi phí chờ kết chuyển”
1421
Chi phí traû c
tröôù
thöïc teá t sinh
phaù Haøg kyø n boå
n phaâ
chôø n boå
phaâ . chi phí traû c vaø
tröôù o
ñoátöôï g chò chi phí
i n u
Dö cuoákyøChi phí
i : lieâ quan.
n
Traû c chôø n
tröôù phaâ
Boå i kyø
cuoá .

 Tài khoản 1422 chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp
có chu kỳ kinh doanh dài, trong kỳ báo cáo không có
hoặc ít có doanh thu, nên chi phí bán hàng và chi phí
quản lý được phép chờ kế chuyển để tính trừ vào doanh
thu bán hàng của kỳ hoạch toán sau .
 Để phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm, ta chỉ
quan tâm đến chi phí chờ phân bổ (Tài khoản 1421)
Sơ đồ hạch toán :
1421

111,112,153,2413,... 635,627,641,642,...

Khi phaù sinh chi
t Haèg kyø n boå
n phaâ
Traû c ngaé haï .
tröôù n n Vaø chi phí sxkd.
o
M öù phaâ boå
c n Chi phí traûtröôù thöï teá t sinh theo töøg loaï .
c c phaù n i
ñò kyø
nh
Soá döïkieá phaâ boå
kyø n n

_ Kế toán cần phải theo dõi từng khoản chi phí trả trước đã phát
sinh , đã phân bổ vào các kỳ hạch toán cho các đối tượng chịu chi phí có
liên quan và số còn lại chờ phân bổ.

b) Hạch toán và phân bổ chi phí trích trước
Khái niệm: Chi phí trích trước là những khoản chi phí
thực tế chưa phát sinh nhưng đã tính trước vào giá thành hay chi phí.
Thông thường những khoản chi phí này doanh nghiệp đã có kế hoạch
trước, bao gồm những khoản chi phí sau :
_ Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản
xuất .
_ Chi phí trong thời gian ngừng sản xuất có kế hoạch trước.
_ Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định có kế hoạch trước.
_ Chi phí bảo hành sản phẩm.
……………
Tài khoản sử dụng :
Tài khoản 335 “Chi phí phải trả”.

335
Chi phí trích tröôù
c Chi phí thuoä chi phí phaû
c i
Thöïc teá t sinh
phaù Tính tröôù vaø chi phí, nhöng
c o
Thöïc teáchöa phaùsinh.
t
Dö cuoákyøChi phí ñaõ
i : tính
tröôù nhöng thöï teá
c c chöa
phaùsinh luù cuoákyø
t c i .
Sơ đồ hạch toán :
335

111,112,241,334,... 622,627,641,642

Phaù sinh chi phí
t Trích tröôù vaø
c o
Thöï teá
c chi phí
3.2 Chi phí công cụ dụng cụ và chi phí khấu hao
a) Kế toán chi phí công cụ, dụng cụ.
Khái niệm: Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động , không
đủ điều kiện để trở thành tài sản cố định .
Tài khoản sử dụng:
Tài khoản 153 “ Công cụ dụng cụ”, 142, 242.

153
Giaù cuû
trò a Giaù c teá
thöï
coâg cuï duï g
n n cuû coâg cuï
a n
taêg.
n duï g cuï giaû .
n m

Dö cuoákyø
i :
CCDC toà CK
n
Sơ đồ hạch toán :

153
627,641,642
111,112,331,...
Phaâ boå laà
n 1 n
133

142,242
Phaâ boå
n Phaâ boå
n
nhieà laà
u n haøg ky ø
n .
Công thức phân bổ:
Möù phaâ boå ng
c n coâ Giaù c teá a coâ g cuïduï g cuïxuaáduøg
thöï cuû n n t n
cuï duï g cuïhaøg
n n
Soá phaâ boådöïkieá
kyø n n
thaùg.
n

Khi báo hỏng dụng cụ, kế toán phân bổ nốt giá trị còn lại của công cụ
vào chi phí theo công thức .

Giaù coø laï cuû
trò n i a Pheá u thu
lieä Khoaû baéboà
n t i
Möù phaâ
c n
coâg cuïduï g cuï chöa
n n hoà (neá coù
i u ) thöôøg (neá coù
n u ).
boå n cuoá
laà i
phaâ boå
n


b). Kế toán chi phí khấu hao tài sản cố định.
Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định sẽ bị hao mòn dần . Khấu hao tài
sản cố định là việc phân bổ có hệ thống giá trị phải khấu hao tài sản cố định vào
chi phí từng kỳ trong suốt thời gian sử dụng hữu ít của tài sản đó.
Để phản ánh sự hao mòn của tài sản , kế toán sử dụng tài khoản 214 “hao
mòn tài sản cố định”.
Sơ đồ hạch toán.

214 627,641,642

Trích khaá hao taøsaû
u i n
coá nh töøg kyø
ñò n
3.3 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
a) Kế toán sản phẩm hỏng:
Khái niệm: Là sản phẩm sản xuất ra không đúng quy cách, tiêu
chuẩn chất lượng kỹ thuật. Gồm có hai loại: sản phẩm sửa chữa được và sản
phẩm không sửa chữa được
 Đối với sản phẩm sửa chữa được
Kế toán sử dụng 154 “sản phẩm hỏng” để tổng hợp chi phí sửa chữa
phát sinh
111,152,334 621,622 154(saû phaå hoûg)
n m n 154(saû phaå ñang cheá o)
n m taï

(1)
(2) (4)
811
(5)
627

(3)

1388
(6)Ghi chú:
(1) Tập hợp chi phí sửa chữa phát sinh
(2) ,(3) Nếu có chi phí phát sinh
(4) Chi phí sửa chữa được tính vào giá thành
(5) Chi phí sửa chữa không tính vào giá thành
(6) Các khoản bắt bồi thường


 Đối sản phẩm không sửa chữa được
Nợ TK 154 (sản phẩm hỏng)
Có TK 155,157,632
Có TK 154(SP đang chế tạo)
Nợ TK 1528,811,1388
Nợ TK 154(sản phẩm đang chế tạo)
Có TK 154(SP hỏng)
b) Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất
-Nếu ngừng sản xuất có kế hoạch
Khi phát sinh chi phí
Nợ TK 335
Có TK 334,338,152
Cuối niên độ điều chỉnh
Trích trước chi phí ngừng sản xuất
Nợ TK 622,627
Có TK 335


+Nếu trích trước lớn hơn thực tế
Nợ TK 335
Có TK 711
+Nếu trích trước nhỏ hơn thực tế
Nợ TK 622,627
Có TK 335
-Nếu ngừng sản xuất không có kế hoạch (bất thường ngoài dự kiến)
+ Chi phí phát sinh trong thời gian ngừng sản xuất
Nợ TK 811
Có TK 334,338,152
+ Các khoản thu được do bồi thường thiệt hại
Nợ TK 111,112,1388
Có TK 721
IV. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
Sau khi tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực
tiếp và chi phí sản xuất chung, kế toán tiến hành tổng hợp các loại chi phí đó lại
để tính giá thành sản phẩm. Kế toán sử dụng tài khoản 154 “chi phí sản xuất
kinh doanh dở dang”.
_Tài khoản này dùng để tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm theo phương thức kê khai thường xuyên.
_Tài khoản này được mở chi tiết cho từng phân xưởng, từng sản phẩm,
hay từng giai đoạn công nghệ.

154
Toåg hôï chi phí saû
n p n _Caù khoaû giaû giaù nh.
c n m thaø
xuaáphaùsinh trong
t t _Giaù nh thöï teá a saû
thaø c cuû n
kyø(621,622,627) phaå hoaø thaøh nhaä kho
m n n p
Chi phí saû xuaádôû
n t trong kyø.
dang cuoákyø
i .
Sơ đồ hạch toán:
154
621 152” pheá u”
lieä
(1) (4)622 155
(2) (5)627 632,157
(3) (6)
Ghi chú:
(1),(2),(3) Kết chuyển CPNVLTT,CPNCTT,CPSXC, vào TK tính giá thành
(4) Giá trị phế liệu thu hồi nhập kho
(5) Giá thành sản phẩm nhập kho
(6) Giá vốn hàng bán

V. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG
Khái niệm :
Sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa hoàn thành đầy đủ các
giai đoạn công nghệ đã được quy định trong quy trình công nghệ sản xuất sản
phẩm, hoặc những sản phẩm đã hoàn thành nhưng chưa được kiểm nghiệm
nhập kho thành phẩm.
_ Đánh giá sản phẩm dở dang là vận dụng phương pháp thích hợp
để xác định số lượng sản phẩm dở dang và mức độ hoàn thành của từng loại sản
phẩm và chi phí dở dang cuối kỳ.
_ Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang : có 4 phương pháp
đánh giá sản phẩm dở dang :
+ Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí
nguyên vật liệu trực tiếp.
+ Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi
phí chế biến.
+ Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo phương
pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.
+ Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí
định mức hoặc chi phí kế hoạch.
Tuỳ theo đặc điểm kinh doanh, quy trình công nghệ, đặc điểm của sản
phẩm mà doanh nghiệp chọn phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cho phù
hợp. Doanh nghiệp phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí
nguyên vật liệu trực tiếp .
Sản phẩm dở dang chỉ tính phần chi phí nguyên vật liệu chính, các chi phí khác
được tính hết cho sản phẩm hoàn thành. Nguyên vật liệu chính được xuất dùng
toàn bộ ngay từ đầu quá trình sản xuất và mức tiêu hao về nguyên vật liệu chính
tính cho sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang là như nhau.
Công thức tính chi phí dở dang cuối kỳ theo phương pháp nguyên vật
liệu trực tiếp :

CP SX DD + CP NVLC thöï teá
c
CP SX dôû = Ñaà kyø
u söû ng trong kyø
duï . Soá ng saû
löôï n
X
dang cuoá
i Soá ng SP hoaø + soá ng
löôï n löôï phaå dôû
m dang
SP thaøh trong kyø
n DD cuoái
*Tính giá thành sản phẩm.

Toåg giaù nh
n thaø CPSX dôû Chi phí _ Chi phí dôû
= +
thöï teá
c dang ñaà kyø
u phaùsinh
t dang cuoái

_ Caù khoaû laø
c n m
giaû giaù nh
m thaø


Giaù nh ñôn
thaø Toåg giaù nh thöï teá
n thaø c
=
vò Toåg soá ng saû phaå hoaø thaøh
n löôï n m n nVI. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM .
1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp
Phương pháp này được áp dụng đối với Xí nghiệp có quy trình sản
xuất sản phẩm giản đơn mà đối tượng chi phí sản xuất cũng chính là
đối tượng tính giá thành.
- Trường hợp sản xuất một loại sản phẩm thì toàn bộ chi
phí tập hợp cho sản phẩm đó
- Nếu sản xuất nhiều loại sản phẩm : Chi phí nguyên vật
liệu và nhân công trực tiếp được tập hợp trực tiếp vào
đối tượng sản phẩm đó. Chi phí sản xuất chung phân bổ
theo chi phí nhân công trực tiếp


Tổng Z của sản phẩm lao vụ hoàn thành = giá trị sp dở
dang đầu kỳ + chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ – giá trị sản
phẩm dở dang cuối kỳ

2.Phương pháp tổng cộng chi phí
Cách tính:
Tổng Z sản phẩm = tổng cộng chi phí của các công đoạn
3.Phương pháp hệ số
Cách tính:
Bước 1:
Tổng Z các loại sp =giá trị đầu kỳ+tổng chi phí sản xuất–giá trị ckỳ
Bước 2:
Quy đổi các loại sản phẩm khác nhau ra sản phẩm chuẩn bằng cách lấy
số lượng của từng loại sản phẩm x Hệ số quy đổi
Bước 3:

Toåg giaù
n Toåg Z caù loaï sp
n c i
Soá ng sp
löôï
thaøh cuû
n a = X
Toåg soá chuaå
n sp n chuaå cuû
n a
töøg saû
n n töøg loaï
n i
phaåm cuû caù loaï sp
a c i

4. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ
Bước 1:
Tổng Z các loại sp = giá trị đầu kỳ + tổng chi phí sản xuất – giá trị ckỳ
Bước 2:
Tổng Z sp chính = tổng Z các loại sản phẩm – giá trị sp phụ thu được

5. Phương pháp theo đơn đặt hàng
Tính giá thành giống phương pháp tổng cộng chi phí
6. Phương pháp theo định mức
Giá thành thực tế = Z định mức +(-) chênh lệch do thay đổi định mức +(-
) chênh lệch so với định mức
7. Phương pháp theo giai đoạn công nghệ
Công thức tính giá thành được biểu diễn như sau:

CHI PHÍ NGUYEÂ
N GIAÙTHAØH BAÙ
N N GIAÙTHAØH BAÙ
N N
VAÄ LIEÄ TRÖÏ
T U C THAØH PHAÅ GIAI
N M THAØH PHAÅ
N M
TIEÁP ÑOAÏ 1
N GIAI ÑOAÏ N-1
N

+ + +


CHI PHÍ CHEÁ N
BIEÁ CHI PHÍ CHEÁ N
BIEÁ CHI PHÍ CHEÁ N
BIEÁ
GIAI ÑOAÏ 1
N GIAI ÑOAÏ 2
N GIAI ÑOAÏ N
NGIAÙ
THAØH THAØH
N N
GIAÙTHAØH BAÙ
N N GIAÙTHAØH BAÙ
N N
PHAÅ GIAI ÑOAÏ N
M N
THAØH PHAÅ GIAI
N M THAØH PHAÅ GIAI
N M
ÑOAÏ 1
N ÑOAÏ 2
N
PHÇN II :
GIíI THIƯU XÝ NGHIƯP
I. LÞch sư h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn :
1. Giíi thiƯu vỊ XÝ nghiƯp C¬ §iƯn Tư Vµ Tin Hc Cholimex Q.5:
Trơ s chÝnh : 708 NguyƠn Tr·i, P11, Q5, TP.HCM.
Tªn giao dÞch n­íc ngoµi: CHOLIMEX MECHANICS AND ELECTRONICS
AND INFORMATIC.
§iƯn tho¹i : 8553163- 8554626
Fax : (84-8) 8559327
Vn kinh doanh :7.100.000.000
2. Lịch sư h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn :
XÝ NghiƯp C¬ §iƯn Tư Vµ Tin Hc Cholimex lµ mt trong nh÷ng xÝ
nghiƯp s¶n xut vµ kinh doanh xut nhp khu trc thuc C«ng ty Xut Nhp Khu vµ
§Çu T­ Chỵ Lín .
Do t×nh h×nh xut nhp khu thµnh ph ngµy cµng ph¸t triĨn, ngµy 15/04/1981
đy ban nh©n d©n thµnh ph H ChÝ Minh ra quyt ®Þnh s 73/Q§-UB vỊ viƯc
thµnh lp C«ng ty CHOLIMEX.
§n n¨m 1983, sau thi gian ho¹t ®ng , C«ng ty hỵp doanh xut nhp khu qun 5
vµ xÝ nghiƯp Quc doanh ch bin hµng xut nhp khu qun 5 ®­ỵc xác nhp víi tªn
giao dÞch lµ Công Ty Cung Ứng Hàng Xuất Khẩu Quận 5 theo quyt ®Þnh s
54/Q§-UB cđa đy ban nh©n d©n Qun 5.
Sau mt thi gian ho¹t ®ng , C«ng ty ®· t¹o cho m×nh mt chç ®ng trªn thÞ
tr­ng. Do ®, t×nh h×nh xut nhập khu cđa C«ng ty ph¶i ®­ỵc m rng thªm nhiỊu
mỈt hµng ®Ĩ ®¸p ng nhu cÇu ®ßi hi cđa thÞ tr­ng, ngµy 02/01/1986 đy ban
nh©n d©n Qun 5 ra quyt ®Þnh s 03/Q§-UB chuyĨn giao xÝ nghiƯp ®iƯn tư
vỊ Công Ty Cung Ứng Hàng Xuất Khẩu Quận 5. Tr¶i qua nhiỊu bin ®ng t×nh
h×nh kinh t x· hi trong ®iỊu kiƯn kinh t ngµy cµng ph¸t triĨn. §Ĩ hoµ nhp vµo
nhÞp ® ®ßi hi C«ng ty ph¶i n¨ng ®ng vµ nỉ lc h¬n n÷a.
§Ĩ tn t¹i vµ ph¸t triĨn l©u dµi c«ng ty ®· nhiỊu lÇn thay ®ỉi tªn gi cịng nh­
h­íng ho¹t ®ng vµ c¬ cu tỉ chc qu¶n lý cho nỊn kinh t lĩc by gi.
Ngµy 07/09/1989 theo quyt ®Þnh 172/Q§-UB cđa đy bna nh©n d©n thµnh
ph vỊ viƯc chuyĨn Liªn hiƯp sản xuất kinh doanh xut nhp khu qun 5 thµnh
C«ng ty xut nhp khu vµ §Çu t­ Chỵ Lín víi tªn giao dÞch n­íc ngoµi lµ
:CHOLON INVESTMENT AND IMPORT-EXPORT COMPANY gi t¾t lµ
CHOLIMEX. Theo quyt ®Þnh s 21/UB ngµy 15/01/1993 cđa đy ban nh©n
d©n thµnh ph vỊ viƯc thµnh lp doanh nghiƯp nhµ n­íc, xÝ nghiƯp ®iƯn tư
qun 5 ®­ỵc thµnh lp víi tªn giao dÞch n­íc ngoµi lµ: ELECTRONIC
ENTERPRISE gi t¾t lµ CHONIC. Vµ kĨ t ngµy 16/01/1993 xÝ nghiƯp lµ mt
trong nh÷ng xÝ nghiƯp kinh doanh hµng xut nhp khu trc thuc C«ng ty xut nhp
khu vµ §Çu t­ Chỵ Lín (Cholimex).
Sau ®, nh»m n©ng cao hiƯu qu¶ ho¹t ®ng, m rng chc n¨ng nhiƯm vơ vµ
t¹o th m¹nh vỊ vn kinh doanh, C«ng ty xut nhp vµ §Çu t­ Chỵ Lín ®· theo quyt
®Þnh thµnh lp s 4735/Q§-UBKT ngµy 12/09/1998 cđa đy ban nh©n d©n
thµnh ph H ChÝ Minh quyt ®Þnh s¸t nhp hai ®¬n vÞ trc thuc lµ xí nghiƯp
§iƯn tư qun 5(Chonic) vµ trung t©m ®iƯn to¸n Cholimex thµnh xÝ nghiƯp c¬
®iƯn tư vµ tin hc cholimex q.5 .

II. Chc n¨ng, nhiƯm vụ vµ c¸c ho¹t ®ng chÝnh cđa xÝ nghiƯp :
1. Chc n¨ng :
 Nhp linh kiƯn nguyªn liƯu s¶n xut phơ Ceramic ®Ĩ gia c«ng
 Nhp hoỈc mua linh kiƯn ®iƯn tư d¹ng CKD ®Ĩ l¾p r¸p c¸c lo¹i
Anten, TVB/W, radio cassette cung cp cho thị tr­ng ni ®Þa.
 Mua b¸n, ký gi, liªn kit, ®Çu t­ n­íc ngoµi .
2. NhiƯm vơ :
 Tỉ chc s¶n xut kinh doanh, gia c«ng c¸c mỈt hµng c¬ ®iƯn, ®iƯn
l¹nh, ®iƯn gia dơngvµ vi tÝnh.
 Liªn doanh, liªn kt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc ®Ĩ ph¸t triĨn
nh»m phuc vơ cho nhu cÇu tiªu dng trong n­íc vµ xut khu ra thÞ tr­ng
n­íc ngoµi .
 Nhn đy th¸c xut nhp khu cho c¸c ®¬n vÞ th«ng qua C«ng ty chđ qu¶n
CHOLIMEX.
 Qu¶n lý vµ sư dơng c hiƯu qu¶ s vn cđa doanh nghiƯp, b¶o ®¶m uy
tÝn vµ ho¹t ®ng cđa xÝ nghiƯp v÷ng m¹nh .
3. C¸c ho¹t ®ng chÝnh cđa c«ng ty :
 Xut khu n«ng l©m h¶i s¶n, thc phm, phơ tng, thđ m nghƯ, hµng
c«ng nghiƯp, may mỈc, d­ỵc liƯu.
 Nhp khu vt t­, nguyªn liƯu, phơ kiƯn nh­ : Ho¸ cht, sỵi, nhựa ®Ĩ
phơc vơ s¶n xut.
 Nhp khu m¸y mc, thit bÞ, linh kiƯn, phơ tng, hµng tiªu dng thit yu,
ngoµi ra c«ng ty cßn ®Çu t­ liªn doanh víi c¸c c«ng ty, tỉ chc n­íc
ngoµi.
4. C¸c ®¬n vÞ trc thuc :
Mçi ®¬n vÞ trc thuc c chc n¨ng s¶n xut, kinh doanh kh¸c nhau nh­ng
vn chÞu s qu¶n lý trc tip cđa c«ng ty CHOLIMEX:
 XÝ nghiƯp ch bin n«ng s¶n xut khu.
 XÝ nghiƯp ch bin n«ng h¶i s¶n vµ thc phm xut khu.
 XÝ nghiƯp d­ỵc liƯu. XÝ nghiƯp ®iƯn tư vµ tin hc.
 XÝ nghiƯp c«ng nghƯ vµ may mỈc xut khu.
 N«ng tr­ng CÇn Gi.
III. Quy m« vµ ph¹m vi ho¹t ®ng s¶n xut kinh doanh :
1. Quy m« ho¹t ®ng :
XÝ nghiƯp c¬ ®iƯn tư vµ tin hc Cholimex lµ mt doanh nghiƯp ho¹t
®ng víi quy m« va .
 VỊ tµi s¶n m¸y mc thit bÞ : PhÇn lín m¸y mc thit bÞ phơc vơ cho s¶n
xut kinh doanh ®a d¹ng, nhiỊu chđng lo¹i nh»m ®¸p ng tt cho yªu cÇu
thc t. Bao gm :
 Nhµ v¨n phßng lµm viƯc; nhµ x­ng; b·i ®u xe;
 Xe con; xe giao hµng;
 M¸y lµm v; m¸y g¸n bng h×nh(g¸n giµn c¬); m¸y g¸n loa; m¸y
b¾t c; m¸y r¸p linh kiƯn; m¸y c©n chnh; m¸y r¸p hoµn chnh
 M¸y mc thit bÞ v¨n phßng.
 VỊ nh©n lc :
 B phn gi¸n tip: §a s tr×nh ® t trung cp ®n ®¹i hc chuyªn
nghµnh.
 B ph©n trc tip: C«ng nh©n ®a s đều có tay nghỊ cao, lµm viƯc
l©u n¨m.
2. Ph¹m vi ho¹t ®ng s¶n xut kinh doanh :
 XÝ nhiƯp ®· vµ ®ang ®Ỉt quan hƯ lµm ¨n víi c¸c n­íc nh­ §µi Loan,
Singapore, H«ng K«ng, Th¸i Lan , Nht ,Nam TriỊu Tiªn
 XÝ nghiƯp c 3 d©y chuyỊn l¾p r¸p vµ s¶n xut.
 D©y chuyỊn l¾p r¸p vµ s¶n xut Ti vi.
 D©y chuyỊn l¾p r¸p vµ s¶n xut radio cassette.
 D©y chuyỊn s¶n xut b tai nghe headphone, tơ Ceramic.
 Bªn c¹nh ® xÝ nghiƯp cßn s¶n xut c¸ mỈt hµng ®iƯn gia dơng nh­ :
qu¹t ®iƯn, ỉ c¾m, c«ng t¾t, d©y AV.AC, anten ti vi, loa ©m thanh
c¸c lo¹i...
IV. §Ỉc ®iĨm kinh doanh cđa xÝ nghiƯp :
1. MỈt hµng :
 C¸c lo¹i Anten, TVB/W, Equalizer
 C¬ ®iƯn l¹nh, ®iƯn gia dơng, vi tÝnh.
2. §Ỉc ®iĨm kinh doanh cđa xÝ nghiƯp :
 Kinh doanh xut khu vµ c¸c dÞch vơ l¾p r¸p.
 XÝ nghiƯp nhp khu thit bÞ vµ nguyªn liƯu s¶n xut nh­ : ceramic,
headphone ®Ĩ gia c«ng t¸i xut. Ngoµi ra, xÝ nghiƯp cßn nhp kh¼u
linh kiƯn ®iƯn, ®iƯn tử d¹ng CKD, IKD, SKD ®Ĩ l¾p r¸p c¸c lo¹i
ti vi mµu, ti vi tr¾ng ®en, radio cassette cung cp cho thÞ tr­ng ni
®Þa.
 Ho¹t ®ng xut khu cđa xÝ nghiƯp chđ yu lµ xut c¸c mỈt hµng gia
c«ng.
 Bªn c¹nh ® xÝ nghiƯp cßn lµm ®¹i lý mua b¸n, s¶n xut liªn kt liªn
doanh, tip nhn ®Çu t­ s¶n xut hµng ®iƯn, ®iƯn tư d©n dơng, linh
kiƯn ®iƯn- ®iƯn tư.


V. HƯ thng tỉ chc qu¶n lý xÝ nghiƯp vµ mi liªn hƯ gi÷a c¸c phßng ban
:
1. S¬ ® tỉ chc :
Tỉ chc theo kiĨu trc tuyn, ®ng ®Çu lµ ban gi¸m ®c.
T khi n­íc ta chuyĨn c¬ cu qu¶n lý hµnh chÝnh quan liªu bao cp sang c¬ ch
thÞ tr­ng d­íi s ®iỊu tit cđa nhµ n­íc, xÝ nghiƯp c¬ ®iƯn tư vµ tin hc
Cholimex kh«ng ngng ®ỉi míi b m¸y qu¶n lý cđa xÝ nghiƯp cho ph hỵp víi
t×nh h×nh nhiƯm vơ míi cđa c«ng ty, t¹o ®iỊu kiƯn thuu lỵi cho c¸n b c«ng
nh©n viªn n©ng cao tr×nh ®¹o chuyªn m«n nghiƯp vơ, kh«ng ngng t¨ng c­ng
gi¸o dơc chÝnh trÞ t­ t­ng, n©ng cao nhn thc vỊ quyỊn lỵi cđa ng­i lao ®ng g¾n
liỊn víi quyỊn lỵi cđa c«ng ty vµ cđa xÝ nghiƯp.
S¬ ® tỉ chc b m¸y qu¶n lý

BAN GIÁM ĐỐC
Phòng kế phòng Phòng tổ chức Phòng Phòng kỹ
hoạch kinh kế hành chính nghiên thuật
doanh toán cứu
tài vụ điện
tửCác Các Tổ Tổ Tổ Trạm Tổ
kho cửa quản cơ bảo bảo KCS
hàng trị điện vệ hànhXưởng sản xuất, Xưởng sản xuất ổ
lắp ráp hàng điên cắm Điện ,Loa, linh
tử vi tính vơ vµ quyỊn h¹n cđa c¸c phßng ban:kiện quạt
2.NhiƯm
 Ban gi¸m ®c :
 Gi¸m ®c :lµ ng­i l·nh ®¹o cao nht do c«ng ty Cholimex bỉ nhiƯm.
Gi¸m ®c tỉ chc vµ ®iỊu hµnh mi ho¹t ®ng cđa xÝ nghiƯp, lµ ng­i
chÞu tr¸ch nhiƯm trc tip ®n toµn b ho¹t ®ng của xÝ nghiƯp tr­íc
c«ng ty vµ ph¸p lut.
NhiƯm vơ vµ quyỊn h¹n :
 §iỊu hµnh mi ho¹t ®ng cđa c«ng ty, ®¶m b¶o kinh doanh c hiƯu
qu¶ thc hiƯn tt c¶ c¸c mơc tiªu kinh t chÝnh trÞ cđa §¶ng vµ nhµ
n­íc.
 C quyỊn ph©n c«ng, bỉ nhiƯm c¸c cán b cp d­íi, quyt ®Þnh khen
th­ng, k lut ®ĩng ®¾n.
 Trc tip quản lý c¸c phßng.
NhiƯm vơ vµ quyỊn h¹n : Ph gi¸m ®c giĩp gi¸m ®c ®iỊu hµnh xÝ
nghiƯp, do gi¸m ®c xÝ nghiƯp bỉ nhiƯm vµ ph©n c«ng. Ph gi¸m ®c chÞu
tr¸ch nhiƯm trong mt s lnh vc quan lý, chuyªn m«n vµ chÞu tr¸ch nhiƯm tr­íc
gi¸m ®c vỊ nh÷ng hiƯu qu¶, nh÷ng viƯc ®­ỵc ph©n c«ng.
Ban gi¸m ®c bao gm :
 01 gi¸m ®c .
 02 ph gi¸m ®c.
 Phßng k ho¹ch kinh doanh :
 Phßng k ho¹ch kinh doanh lµ mt b phn trc tip kinh doanh, h¹ch to¸n
®Þnh mc nh­ mt ®¬n vÞ, phơ thuc ban gi¸m ®c.
NhiƯm vơ vµ quyỊn h¹n :
 Tham m­u, ký ht hỵp đồng xut khu theo ®ĩng quy ®Þnh cđa c«ng
ty ký kt hỵp ®ng mua b¸n s¶n xut kinh doanh víi c¸c ®¬n vÞ
trong vµ ngoµi n­íc.
 Tham m­a tỉ chc gia c«ng ch bin hµng xut khu ®¹t tiêu chuu ®Ĩ
xut khu.
 Kt hỵp víi phßng k to¸n ®Ĩ thc hiƯn c¸c hỵp ®ng ®· ký.
 Tham m­u x©y dng c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh xut nhp khu.
 Nghiªn cu thÞ tr­ng trong vµ ngoµi n­íc nh»m x¸c ®Þnh h­íng
kinh doanh.
Phßng k ho¹ch kinh doanh bao gm :
 01 Tr­ng phßng.
 01 ph phßng.
 01 thđ kho.
 04 nh©n viªn.
 Phßng k to¸n tµi vơ:
NhiƯm vơ vµ quyỊn h¹n :
 Ho¹ch to¸n ®Çy ®đ c¸c nghiƯp vơ kinh t ph¸t sinh s hiƯu chÝnh
x¸c, b¸o c¸o ®ĩng thi h¹n.
 Tham m­u cho ban gi¸m ®c vỊ tµi chÝnh.
 Tham gia qu¶n lý c¸c th­¬ng vơ, hỵp đồng, b¶o ®¶m thu chi ®ĩng
thđ tơc, ®ĩng nguyªn t¾t ng©n hµng trong vµ ngoµi n­íc.
 Theo di s¸t t×nh h×nh chªnh lƯch gi¸ ngo¹i tƯ nh»m ®¶m b¶o ký
hỵp ®ng ®­ỵc chÝch x¸c.
 N¾m v÷ng c«ng nỵ chi tit tng kh¸ch hµng ®Ĩ c biƯn ph¸t ®«n
®c, nh¾c nhở thu hi c«ng nỵ, tr¸nh bị chiếm dơng vn.
Phßng k to¸n tµi vơ bao gm :
 01 k to¸n tr­ng
 01 k to¸n ph.
 01 thđ qủ .
 02 nh©n viªn.
 Phßng tỉ chc hành chÝnh :
NhiƯm vơ vµ quyỊn h¹n :
 Tỉ chc, s¾p xp l¹i nh©n s, chm c«ng chỈt ch.
 Lp l­¬ng h»ng th¸ng .
 Tỉ chc b¶o vƯ, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, qu¶n lý tµi s¶n cđa xÝ
nghiƯp.
 Qu¶n lý ®iỊu ®ng xe ®i c«ng t¸c .
 Tip nhn c«ng v¨n ®n vµ chuyĨn c«ng v¨n ®i .
Phßng tỉ chc hµnh chÝnh bao gm :
 01 tr­ng phßng .
 09 nh©n viªn :
 Tỉ chc chÝnh qu¶n trÞ : 03 nh©n viªn
 Tỉ b¶o vƯ : 06 nh©n viªn (có 01 tỉ tr­ng )
 Phßng k thut :
NhiƯm vơ vµ quyỊn h¹n :
 Lµ b phn chuyªn m«n k thut, tham m­u cho Gi¸m ®c vỊ vn ®Ị c
liªn quan ®n c«ng t¸c chun bÞ s¶n xut .
 Chn la mỈt hµng gi¸ c¶ trong qĩa tr×nh ®µm ph¸n. X©y dng k
ho¹ch kÞp thi, triĨn khai tiªu chun k thut yªu cÇu s¶n xut tng m·
hµng cho ph©n x­ng.
 X©y dng ®Þnh mc tiªu hao nguyªn vt liƯu, c«ng ®o¹n s¶n xut s¶n
phm, n¨ng sut lao ®ng .
 §¶m b¶o kh©u lỈp h s¬ s¶n xut vµ cung cp ®Çy đủ kịp thời
 H­íng dn, kiĨm tra, ®«n ®c c«ng nh©n ®¹t yªu cÇu k thut.
 Nghiªn cu thit k mu m· theo ®¬n ®Ỉt hµng ®Ĩ phơc vơ s¶n xut vµ
thÞ tr­ng.
Phßng k thut bao gm :
 02 nh©n viªn
 Phßng nghiªn cu ®iƯn tư: bao gm 02 nh©n viªn
 X­ng s¶n xut , l¾p ráp mặt hàng ®iƯn tư, vi tÝnh:
C 22 c«ng nh©n trong ® :
 01 x­ng tr­ng.
 01 ph x­ng.
 05 tỉ tr­ng .
 05 tỉ ph .
 X­ng s¶n xut ỉ c¾m ®iƯn, loa,linh kiƯn qu¹t :
C 14 c«ng nh©n trong ® :
 01 x­ng tr­ng .
 01 ph x­ng.
 03 tỉ tr­ng .
3.T×nh h×nh nh©n s :
- Tỉng s c¸n b c«ng nh©n viªn tr­íc ®©y : 54 ng­i.
- Tỉng s c¸n b c«ng nh©n viªn hiƯn nay : 64 ng­i.
- Trong ® :
 N÷ : 11 ng­i.
 Nam : 54 ng­i .
Gm 2 khi :
 Kh«ng trc tip s¶n xut kinh doanh xut khu : 21 ng­i.
 Trc tip s¶n xut kinh doanh xut nhp khu : 44 ng­i.
VI.Quy tr×nh c«ng nghƯ vµ tỉ chc ho¹t ®ng s¶n xut kinh doanh:
1. Quy tr×nh c«ng nghƯ : Trong s¶n xut c«ng nghiƯp, quy tr×nh c«ng
nghƯ quyt ®Þnh phÇn lín ®n cht l­ỵng s¶n phm. Quy tr×nh c«ng
nghƯ chđ yu cđa xÝ nghiƯp lµ :
Cung ng vt t­ :lµ mt kh©u rt quan trng, mt s ¸ch t¾c nh trong kh©u
nµy cịng ®đ lµm cho s¶n xut bÞ ng­ng trƯ, k ho¹ch tiªu thơ bÞ ¶nh h­ng
nghiªm trng
2. Tỉ chc ho¹t ®ng s¶n xut kinh doanh :
XÝ nghiƯp c ®iỊu kiƯn quan hƯ rng r·i ®đ ®Ĩ mua b¸n, trao ®ỉi c¸c
tỉ chc kinh doanh vt t­ trong vµ ngoµi n­íc ®Ĩ t¹o ngun vt t­ th«ng qua c¸c
hỵp ®ng kinh t nh»m ®¶m b¶o ®­ỵc liªn tơc ®y ®đ .
Do ®iỊu kiƯn trong n­íc ch­a ®¸p ng yªu cÇu k thut nªn xÝ nghiƯp th­ng
nhp linh kiƯn t c¸c n­íc §µi Loan, Trung Quc linh kiƯn ®iƯn tư cđa xÝ
nghiƯp rt ®a dạng bởi nhiỊu m· hµng g©y cho viƯc ph©n lo¹i linh kiƯn bi
kÐo dµi thi gian, ®ng thi cịng t¹o cho viƯc s¶n xut gỈp nhiỊu kh kh¨n.
SƠ ĐỒ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CỦA XÍ NGHIỆP

PhÇn linh kiƯn


C¾m Board Lµm v
Board chÝnh Board phơ G¸n bng h×nh G¸n Loa


VÝt thư kiĨm tra B¾t c


R¸p


C©n chnh


R¸p hoµn chnh


V« thng bao b×
VII. Giíi ThiƯu Tỉ Chc B M¸y Tµi ChÝnh K To¸n Cđa XÝ
NghiƯp C¬ §iƯn Tư &Tin Hc Cholimex Q.5

1.Tỉ chc b m¸y chÝnh k to¸n :
Do ®Ỉc ®iĨm cđa xÝ nghiƯp ®iƯn tư vµ tin hc chđ yu s¶n xut, l¾p r¸p vµ
gia c«ng nªn xÝ nghiƯp tỉ chc h×nh thc k to¸n tp trung. Theo h×nh thc tỉ chc
nµy th× toµn b c«ng viƯc k to¸n, toµn b xÝ nghiƯp giĩp cho viƯc kiĨm tra ch
đạo vµ quan lý t×nh h×nh tµi chÝnh cịng nh­ hiƯu qu¶ s¶n xut kinh doanh
kÞp thi vµ chỈt ch.S¬ ® tỉ chc b m¸y k to¸n

K to¸n tr­ng
K to¸n tỉng hỵp
K to¸n gi¸ K to¸n kho K to¸n thanh Thđ
thµnh hµng to¸n qủ


Phßng k to¸n c 4 nh©n viªn, c nhiƯm vơ h¹ch to¸n ®Çy ®đ c¸c nhiƯm vơ
kinh t ph¸t sinh, s liƯu chÝnh x¸c, b¸o c¸o ®ĩng k h¹n, tham m­u cho ban gi¸m
®c vỊ tµi chÝnh, tham gia qu¶n lý c¸c th­¬ng vơ hỵp ®ng, ®¶m b¶o thu chi.
K to¸n tr­ng: giĩp ban gi¸m ®c tỉ chc ch ®¹o vµ thc hiƯn toµn b c«ng t¸c
k to¸n , thng kª th«ng tin k to¸n, h¹ch to¸n xÝ nghiƯp theo ch ®
qu¶n lý .
 NhiƯm vơ cđa k to¸n tr­ng :
 Tỉ chc c«ng t¸c k to¸n thng kª vµ b m¸y k to¸n trong xÝ
nghiƯp theo ch ® qu¶n lý kinh t míi .
 TÝnh to¸n vµ c tr¸ch nhiƯm np ®ĩng, ®đ, kÞp thi c¸c
kho¶n np ng©n s¸ch, thanh to¸n ®ĩng h¹n c¸c kho¶n vay
c«ng nỵ.
 Lp ®Çy ®đ vµ ®ĩng h¹n c¸c b¸o c¸o k to¸n thng kª
theo quy ®Þnh
 QuyỊn h¹n cđa k to¸n tr­ng :
 Ph©n c«ng vµ ch ®¹o trc tip tt c¶ c¸c nghiƯp vơ kinh
t, c quyỊn yªu cÇu c¸c b phn trong xÝ nghiƯp cung cp ®Çy
®đ, kÞp thi nh÷ng s liƯu cÇn thit cho k to¸n vµ kiĨm to¸n
cđa k to¸n tr­ng.
 C¸c b¸o c¸o k to¸n, thng kª, c¸c hỵp ®ng kinh t, c¸c
chng t thu chi ®Ịu ph¶i c chữ ký cđa k to¸n tr­ng míi có gi¸
trÞ ph¸p lý.
K to¸n tỉng hỵp :
 Lªn sỉ s¸ch tiỊn mỈt .
 Tỉ chc c«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phm vµ tiªu thơ .
 Ghi chÐp sỉ qu vµ b¸o c¸o qu hằng ngày .
 ChÞu tr¸ch nhiƯm ghi chÐp Sỉ Cµi, lp b¶ng tỉng hỵp
tµi s¶n vµ nh÷ng b¸o biĨu k to¸n thng kª.
 Tỉ chc kiĨm tra k to¸n ®Þnh k.
 Tỉ chc c«ng t¸c th«ng tin ni b vµ h­íng dn thc hiƯn ch
® ghi chÐp ban ®Çu.
 K to¸n gi¸ thµnh :
 Tp hỵp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phm
 H¹ch to¸n vµ kiĨm tra t×nh h×nh k ho¹ch lao ®ng vµ qu
l­¬ng.
 K to¸n kh hµng :
 H¹ch to¸n, gi¸m s¸t t×nh h×nh bin ®ng nguyªn vt liƯu,
c«ng cơ lao ®ng, tµi s¶n c ®Þnh, ghi chÐp vµo sỉ tỉng
hỵp, Sỉ Chi Tit vt liƯu vµ tµi s¶n c ®Þnh.
 Cung cp vµ lp b¸o c¸o vỊ vt liƯu, c«ng cơ lao ®ng vµ tµi
s¶n c ®Þnh .
 Tham gia c«ng t¸c kiĨm kª.
 K to¸n thanh to¸n :
 Cp nhp sỉ phơ ng©n hµng .
 Lp ủ nhiƯm chi tr¶ tiỊn cho ng­i cung cp c¨n c giy duyƯt
chi cđa gi¸m ®c .
 Cp nhp hoá ®¬n thuế GTGT ®Çu vµo cho phÇn chi
phÝ b»ng tiỊn vµ ng©n hµng.
 Thđ qu :
 ChÞu s­ ch ®¹o cđa k to¸n tr­ng.
 C nhiƯm vơ thu tiỊn mỈt, b¶o qu¶n tiỊn mỈt.
 B¸o c¸o thu chi hµng ngµy, kiĨm kª thc t tn qu mçi cui
th¸ng ®i chiu víi sỉ k to¸n thanh to¸n.
2.HƯ thng tµi kho¶n ®­ỵc sư dơng t¹i xÝ nghiƯp :
_ TK 111 : TiỊn mỈt
_ TK 112 : TiỊn gưi ng©n hµng
_ TK 131 : Ph¶i thu kh¸ch hµng
_ TK 211 : Tµi s¶n c ®Þnh
_ TK 214 : Khu hao tµi s¶n c ®Þnh
_ TK 331 : Ph¶i tr¶ ng­i b¸n
_ TK 333 : Thu vµ c¸c kho¶n np nhµ n­íc (bao gm : 3331:Thu GTGT
ph¶i np & 3333 : Thu xut nhp khu )
_ TK 334 : TiỊn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xut
_ TK 336 : Ph¶i tr¶ nỵ b
_ TK 511 : Doanh thu b¸n hµng
_ TK 515 : Doanh thu ho¹t ®ng tµi chÝnh
_ TK 621 : Chi phÝ nguyªn vt liƯu trc tip
_ TK 622 : Chi phÝ nh©n c«ng trc tiƯp
_ TK 627 : Chi phÝ s¶n xut chung
_ TK 632 : Gi¸ vn hµng b¸n
_ TK 911 : X¸c ®Þnh kt quả kinh doanh
_ Vµ mt s t¶i kho¶n kh¸c


3..Ph­¬ng ph¸p k to¸n hµng tn kho t¹i xÝ nghiƯp :
XÝ nghiƯp ¸p dơng ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tn kho theo ph­¬ng
ph¸p kª khai th­¬ng xuyªn.
4.H×nh thc k to¸n ¸p dơng y¹i xÝ nghiƯp :
XÝ nghiƯp vn dơng h×nh thc k to¸n Chng T Ghi Sỉ. Tr×nh t ghi
chÐp vµ ph­¬ng ph¸p kiĨm tra ®i chiu ®­ỵc thĨ hiện nh­ sau :S¬ ® tr×nh t h¹ch to¸n


CHNG T GC


Sỉ QU CHNG T GHI Sỉ Sỉ THỴ CHI TIT
Sỉ C¸I B¶NG TỉNG HỵP
CHI TIT
Sỉ §¡NG KÝ
CHNG T BẢNG CÂN ĐỐI SỐ
GHI Sỉ PHÁT SINH
B¸O C¸O TµI CHÝNH


Ghi chĩ :
Ghi h»ng ngµy :
Ghi cui th¸ng :
§i chiếu :
 §Ỉc ®iĨm h×nh thc Chng T Ghi Sỉ:
Mi nghiƯp vơ kinh t ph¸t sinh ®Ịu ®uỵc ph¶n ¶nh trªn
c¸c chng t gc. Sau khi ph©n lo¹i theo nội dung s ®­ỵc
ph¶n ¶nh theo Chng T Ghi Sỉ, ®Þnh kho¶n c¸c tµi kho¶n
®i ng.
 Tr×nh t h¹ch to¸n :
_ H»ng ngµy, c¨n c vµo c¸c chng t gc hoỈc b¶ng tỉng hỵp
chng t gc, k to¸n lp Chng T Ghi Sỉ. C¨n c vµo Chng T Ghi Sỉ ®Ĩ
®¨ng ký Chng T Ghi Sỉ. Sau ® ®­ỵc dng ®Ĩ ghi vµo Sỉ C¸i. C¸c
chng t gc sau khi lµm c¨n c lp Chng T Ghi Sỉ ®­ỵc ghi vµo c¸c
Sỉ Chi Tit có liªn quan .
_ Cui th¸ng ph¶i kho¸ sỉ tÝnh ra tỉng s tiỊn cđa c¸c
nghiƯp vơ kinh k ph¸t sinh trong th¸ng trªn sỉ ®¨ng ký Chng T
Ghi Sỉ. Tỉng s ph¸t sinh nỵ , tỉng s ph¸t sinh C vµ s d­ tng tµi
khoản trªn sỉ c¸i. C¨n c vµo Sỉ C¸i lp b¶ng ®i chiu s ph¸t sinh.
_ Sau khi ®i chiu khíp ®ĩng s liƯu trªn Sỉ C¸i vµ B¶ng
Tỉng Hỵp Chi Tit ®­ỵc lp t c¸c Sỉ Chi Tit ®­ỵc dng ®Ĩ lp B¸o
C¸o Tµi ChÝnh.

 C¸c lo¹i sỉ liªn quan :
_ Chng t ghi sỉ : lµ nh÷ng chng t ®­ỵc lp t chng t gc c
thỴ ghi th¼ng s liƯu t chng t gc hoỈc tỉng hỵp nhiỊu chng t gc
®Ĩ lp Chng T Ghi Sỉ .
_ Sỉ ®¨ng ký Chng T Ghi Sỉ : dng ®Ĩ qu¶n lý c¸c
Chng T Ghi Sỉ ®· lp .
_ Sỉ C¸i : lµ sỉ tp hỵp c¸c t¶I kho¶n ®· sư dơng trong
xÝ nghiƯp, dng ®Ĩ ghi chÐp mi nghiƯp vơ ph¸t sinh, Sỉ C¸i c
thĨ ri hoỈc ®ng thµnh tng quyĨn. Nu lµ sỉ ri th× cui th¸ng sau khi
dng ®Ĩ lp b¸o c¸o k to¸n th× lp thµnh tng quyĨn.
_ Sỉ Qu: do thđ lp vµ gi÷, dng ®Ĩ theo di t×nh h×nh
thu chi, tn qu tiỊn mỈt trong xÝ nghiƯp.
_ Sỉ Chi Tit : dng ®Ĩ dõi c¸c ®i t­ỵng k to¸n cÇn qu¶n
lý cơ thĨ chi tit. C¸c Sỉ Chi Tit :
+ Sỉ Chi Tit tµi s¶n c ®Þnh .
+ Sỉ Chi Tit vt t­, c«ng cơ dơng cơ.
+ Sỉ Chi Tit chi phÝ s¶n phm.
+ Sỉ Chi Tit thµnh phm.
+ Sỉ Chi Tit thanh to¸n víi ng­i b¸n, ng­i
mua.
V.HƯ th«ng b¸o c¸o k to¸n :
 B¶ng C©n §i K To¸n : Mu s 01_DN
Lµ ph­¬ng ph¸p k to¸n ®ng thi cịng lµ mt b¸o c¸o k
to¸n, ph¶n ¸nh mt c¸ch tỉng qu¸t tình hình tµi s¶n cđa xÝ nghiƯp
t¹i mt thi ®iỊm nht ®Þnh theo 2 ph©n lo¹i hình tài s¶n vµ ngun
vn d­íi hÝnh thc tiỊn tƯ .
 B¶ng Kt Qu¶ Ho¹t §«ng Kinh Doanh: Mu s 02_DN
Lµ mt b¸o c¸o tµi chÝnh tỉng hỵp, ph©n tÝch tỉng qu¸t
t×nh h×nh trong mt k k to¸n cđa xÝ nghiƯp chi tit theo vỊ thu
vµ c¸c kho¶n ph¶i np kh¸c .
 B¶ng L­u ChuyĨn TiỊn TƯ: Mu s 03_DN
Lµ b¸o c¸o c¸c tµi chÝnh tỉng hỵp ph¶n ¸nh viƯc h×nh
thµnh vµ sư dơng lượng tiỊn ph¸t sinh trong qu b¸o c¸o .

 Thuyt Minh B¸o C¸o Tµi ChÝnh : Mu s 09_DN
 §Ỉc ®iĨm ho¹t ®ng cđa xÝ nghiƯp :
_ H×nh thc s hưu vn : vn ng©n s¸ch.
_ H×nh thc ho¹t ®ng : s¶n xut kinh doanh.
_ Lch vc ho¹t ®ng : ®iƯn - ®iƯn tư .
_ Vn kinh doanh : 7.100.000.000
 Ch ® k to¸n ¸p dơng t¹i xÝ nghiƯp:
_Tin ® k to¸n b¾t ®Çu t ngµy 01/01 vµ kt thĩc ngµy
31/12.
_ §¬n vÞ tiỊn tƯ sư dơng trong ghi chÐp sỉ s¸ch k to¸n
vµ nguyªn t¾t ph­¬ng ph¸t chuyĨn ®ỉi c¸c ®ng tiỊn
kh¸c : tiỊn VN§.
_ Ph­¬ng ph¸p khu hao ¸p dơng vµo c¸c tr­¬ng hỵp khu
hao ®Ỉt biƯt .
_ Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hµng tn kho cui k (tn
kho ®Çu k + Nhp trong k - Xut trong k )
_ Ph­¬ng ph¸t h¹ch to¸n hµng tn kho : Kª khai th­ng
xuuyªn .
_ Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c kho¶n d phßng, t×m h×nh
trÝch lập vµ hoµn nhp d phßng.


 Chi tit mt s chi tit trong b¸o c¸o tµi chÝnh:

S¶n xut kinh doanh theo yu t chi phÝ :
Yếu tố chi phí Số tiền
1) Chi phí nguyên vật liệu
2) Chi phí nhân công
3)Chi phí khâu hao tài sản cố định
4)Chi phí dịch vụ mua ngoài


T×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n c ®Þnh.
T×nh h×nh thu nhp cđa c¸n b c«ng nh©n viªn.
T×nh h×nh t¨ng gi¶m ngun vn chđ s h÷u.
C¸c kho¶n thu vµ nỵ ph¶i tr¶.
PHÇN III
I. Hạch toán chi phí tại Xí Nghiệp Cơ Điện Tử và Tin Học
Cholimex:
1.Đối tượng hoạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp:
- Đối tượng tập hợp chi phí là phạm vi giới hạn để làm căn cứ tập hợp
các chi phí phát sinh trong kỳ. Do vậy xí nghiệp chọn đối tượng
hạch toán chi phí là những mã hàng.
- Đặc điểm sản xuất của xí nghiệp:
 Tính chất qui trình công nghệ đơn giản
 Khối lượng sản phẩm thuộc loại đơn chiếc.
 Cơ cấu sản xuất chia ra thành phân xưởng.
- Xí nghiệp đã căn cứ vào đặc điểm trên để mở sổ chi tiết và theo dõi chi
phí.
2.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
a)Các loại vật liệu sử dụng tại xí nghiệp:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm vật liệu chính, vật liệu
phụ, nhiên liệu hoặc bán thành phẩm mua ngoài xuất dùng trực tiếp cho
việc sản xuất sản phẩm.
- Chi phí sản xuất ở xí nghiệp gồm nhiều loại có tính chất kinh tế
và công dụng kinh tế khác nhau. Vì vậy công tác quản lý cũng như công
tác kế toán phân loại chi phí sản xuất đều theo nội dung tính chất của
chi phí. Do đó, cách phân loại chi phí sản xuất ở Xí Nghiệp Cơ Điện Tử
và Tin Học Cholimex là phân loại chi phí theo nội dung kinh tế bao
gồm:
 Vật liệu chính: điện trở, thạch anh5.5, diode275, diode70/60, IC,
tụ điện ,mạch đồng, PC board, transitor, dây điên tro73.....
 Vật liệu phụ :bao nylon, bàn lò xo tự động, giấy lót cách điện,
trám hàn, cầu chì, dây điên từ......
b)Kế toán chi tiết :
-Chứng từ sử dụng:
 Phiếu xuất kho (02-VT)
 Phiếu nhập kho (01-VT) khi có nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng
không hết nhập về kho
 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kì (07-VT) khi có nguyên vật liệu
trực tiếp sử dụng không hết để lai phân xưởng dùng cho kì sau
- Sổ chi tiết:
Hằng ngày kế toán căn cứ vào các hoá đơn để ghi phiếu nhập kho,
phiếu xuất kho, đồng thời mở sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
cho những đối tượng hạch toán, trong đó theo dõi từng loại chi phí.

- Trình tự luân chuyển chứng tư.
Chứng từ lập thành ba liên:
 1 liên do phòng kế toán giữ
 1 liên do kế toán viên giữ
 1 liên do thủ kho giữ

Căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán ghi vào sổ thẻ chi tiết, từ sổ thẻ chi
tiết kê toán ghi vào Bảng tổng hợp chi tiết.
 Bảo quản chứng từ: chứng từ sau khi phát đóng thành tập sau đó lưu
theo từng năm, mỗi năm lưu theo sổ cái.
 Cách tính nguyên giá nguyên vật liệu nhập xuất kho:
 Trong quá trình thu mua nguyên vật liệu nhập kho hoặc đưa ngay
vào sản xuất, xí nghiệp tính giá thực tế vật liệu nhập kho tại thời
điểm nhập kho.
Công thức:

Giá thực tế NVLnhập kho=Giá mua NVL + Chi phí thu

 Trong tháng 06/2005 Xí nghiệp mua 100 mục vật tư để sản
xuất Equalizer gía mua 119.800đ/1 mục, chi phí chuyên
chở 50.000đ /100 mục.
Chi phí chuyên chở 1 mục : 50.000 :100 = 500 đ
Chi phí bốc dở 1 mục: 40.000 :100 = 400 đ
Vậy chi phí thu mua: 500 + 400 = 900 đ
Giá thực tế vật tư sản xuất Equalizer nhập kho:
119.800 + 900 = 120.700
đ
 Việc tính giá nguyên vật liệu đúng vào sản xuất sản phẩm có thể
thực hiện theo nhiều phương pháp sau:
 Phương pháp FIFO
 Phương pháp LIFO
 Phương pháp bình quân gia quyền
 Phương pháp thực tế đích danh
Và Xí Nghiệp Cơ Điện Tử và Tin Học Cholimex đã chọn phương
pháp bình quân gia quyền để tính các loại nguyên vật liệu xuất
dùng trong quá trình sản xuất.
Công thức:
Đơn giá bq Giá thực tế NVL tồn đầu kì + giá thực tế NVL nhập trong

NVL xuất =
kho số lượng NVL tồn đầu kì + số lượng NVL nhập trong kìGiá thực tế NVL xuất kho=Đơn giá bình quân x số lượng NVL xuất
kho
 Tại Xí nghiệp tháng 06/2005 có tình hình nhập xuất tồn vật tư để
lắp ráp Anten:
-Tồn đầu kì: 1 cái, giá 945.333 đ /1 cái
-Nhập trong kì 6 cái, giá 1.265.000 đ /1 cái
-Xuất trong kì 5 cái
Đơn giá bình quân vật tư xuất kho:
945.333+(1265.000 x 6) =1.219.333
1+ 6
Gía vật tư xuất kho là:1.219.333 x 5 =6.096.655
* Đối với nguyên vật liệu không có số dư đầu kì khi xuất kho cho sản
xuất kế toán sẽ tính giá thực tế nguyên vật liêu theo giá trị lúc nhập về
VD: Trong tháng 06/2005 có tình hình xuất vật tư để sản xuất Loa như
sau:
-Số dư đầu kì:0
-Nhập trong kì: 5 cái, giá 3.850.000đ /1 cái
-Xuất trong kì:4 cái
Giá vật tư xuất kho là:4 x 3.850.000= 15.400.000
Hằng ngày căn cứ vào các hoá đơn của bên bán để nhập kho,
phòng kế hoạch kinh doanh lập phiếu nhập kho, kế toán căn cứ vào
phiếu nhập kho ghi vào sổ kế toán sau đây là phiếu nhập kho của vật
tư lắp ráp hệ thống Anten tại xí nghiệp ngày 09/06/2005 và ngày
27/06/2005:

(Xem tiếp trang bên)
Căn cứ vào phiếu nhập kho, kế toán ghi vào thẻ kho và Sổ Cái TK 152

CÔNG TY XNK & ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
Xí nghiệp Cơ điện tử và Tin học Tờ Số :
01/06/2005
THẺ KHO Mã số đơn
vị:
Lầu:Khu
Dãy: ô
Tên hàng: Anten Đơn vị tính: Cái
Kho: vật tư chính Mã số :07 Kí hiệu: 152
Chế độ tồn trữ:.... Qui cách đóng gói:..............

S Nhp Ghi
Chng t DiƠn gi¶i §¬n gi¸ Xut T kho
H§ chú
Mua SL TiỊn SL TiỊn
Ngay N X

Th¸ng 07/2004
1 945.333

Nhp vt t­ ®Ĩ
PN 09/6 1 1.265.000 5 6.325.000
l¾p r¸p Anten
Nhp vt t­ ®Ĩ
PN 27/6 6 1.256.000 1 1.256.000
l¾p r¸p Anten


Tương tự ta có phiếu xuất kho của Anten như sau:


(Xem Trang Tiếp)
Căn cứ vào phiếu xuất kho, Kế toán kho tiến hành ghi thể kho vào
sổ cái tài khoản có liên quan(TK 152, TK 621...
CÔNG TY XNK & ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
Xí nghiệp Cơ Điện Tử & Tin Học
Tờ số: 02/06/2005
THẺ KHO Mã số
đơn vị
Tên hàng:Anten Đơn vị tính:Cái
Lầu:Khu
Kho:Vật liệu chính Mã số :07 ký hiệu: 152
Chế độ tồn trữ:......Qui cách đóng gói:................


S §¬n
Chng t Nhp xut T kho
H§ gi¸
DiƠn gi¶i Ghi
Xuất Xuất SL TiỊn
Ngay N X chú
bán khác
Th¸ng 06/2005 sl tiền
Xuất vật tư SX 1mục
Anten:
-Dây 300 02
PX 27/6 02
-Keo chai nhỏ 50
-Nhãn Anten 4.700
-Ốc sắt3 02


Căn cứ vào Phiếu Nhập Kho, Phiếu Xuất Kho, Thẻ Kho đồng thời
ghi vào Sổ Thẻ Chi Tiết, căn cứ vào Sổ Thẻ Chi Tiết kế toán ghi vào
Bảng Cân Đối Nhập Xuất Tồn, sau đây là Sổ Thẻ Chi Tiết của vật tư sản
xuất Anten và Bảng Báo Cáo Nhập Xuất Tồn:


(xem tiếp trang bên)
c)Kế toán tổng hợp:
Sau khi kế toán chi tiết ghi chép các chứng từ gốc phát sinh vào Sổ Thẻ
chi Tiết, Bảng Tổng Hợp Chi Tiết thì cuối kì kế toán tổng hợp dựa vào sổ chi
tiết ,Bảng tổng hợp chi tiết mà định khoản và lập chừng từ ghi sổ. Từ chứng từ
ghi sổ kế toán tổng hợp ghi vào Sổ Cái, từ chứng từ ghi sổ vào Sổ Cái chỉ ghi
những tài khoản kết chuyển, trích trước.
* Tài khoản sử dụng: Tài khoản 621 "Chi phí nguyên vật liệt trực tiếp":
dùng để tập hợp và phân bổ nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất
sản phẩm.
-Bên Nợ: Trị giá nghuên liệu ,vật liệu xuất dùng trực tiếp cho sản phẩm,
chế tao sản phẩm hoặc lao vụ, dịch vụ trong kì kế toán.
-Bên Có: Trị giá nguyên liệu vật liệu sử dụng không hết được nhập lai
kho.Cuối kì kết chuyển hoặc phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu được sử dụng
cho sản xuất kinh doanh trong kì và các khoản có liên quan để tính giá thành
lao vụ, dịch vụ.
Tài khoản 621 không có số dư cuối kì.
Ngoài ra, xí nghiệp còn sử dụng tài khoản 152(1)(nguyên vật liệu chính),
TK 152(2)(NVL phụ), TK 111, 131, 331 để hoạch toán nguyên vật liệu trực
tiếp.

 SổTổng Hợp: Kế toán sử dụng Sổ Cái TK 621
 Cách hoạch toán:
- Khi mua nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ về nhập kho:
Nợ TK 152(1), Tk 152(2)
Có TK 111, 141, 331
- Khi xuất vật liệu chính vật liệu phụ để sản xuất :
Nợ TK 621(VLC), 621 (VLP)
Có TK 152(1), 152(2)
- Khi nguyên vật liệu chính vật liệu phụ sẽ dùng ngay cho sản xuất:
Nợ TK 621(VLC), (VLP)
Nợ TK 133
Có TK 111, 112, 331
- Khi có nguyên vật liệu chính vật liệu phụ sử dung không hết nhập kho:
Nợ TK 152(1), 152(2)
Có TK 621(VLc), 621(VLP)
- Khi có nguyên vật liệu chính vật liệu phụ sử dụng không hết để lại phân
xưởng dùng cho tháng sau, kế toán ghi âm:
Nợ TK 621(VLC), 621 (VLP)
Có TK 152(1) ,152(2)


 VD:Trong tháng 06/2005dựa vào các phiếu nhập kho kế toán định khoản:
Nợ TK 152(1): 6.325.000
Có TK 111: 6.325.000

Trong kì có phiếu xuất kho kế toán định khoản:
Nợ TK 621: 790.000
Có TK 152(1)790.000
Sau khi định khoản kế toán ghi vào Sổ Cái TK 152(1), 152(2), TK 621.
Cuối kì kế toán tổng hợp tất cả các chi phí phát sinh trong kì, dựa vào bảng
Nhập – Xuất – Tồn để định khoản và kết chuyển.
*Đối với nguyên vật liệu chính và phụ :
Khi xuất vật liệu chính :
Nợ TK 621(VLC): 38.098.420
Có TK 152(1): 38.098.420
Khi xuất nguyên vật liệu phụ :
Nợ TK 621(VLP): 1.219.304
Có TK 152(2): 1.219.304
Cuối kì kết chuyển sang tài khoản 154 để tính giá thành:
Nợ TK 154: 39.317.724
Có TK 621(VLC): 38.098.420
Có TK 621(VLP): 1.219.304
Cuối kì căn cứ vào bảng nhập xuất tồn , kế toán ghi vào chứng từ ghi sổ :
CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 01/NVLTT/04
Ngày 31/07/2004


Chứng từ Tài khoản Số tiền
Diễn giải
Số Ngày Nợ Có
* Xuất vật tư (Ống BM o 21chữ T BM  21) để
1/6 9/6 621(C) 1521 5.306.665
lắp ráp Anten
* Xuất vật tư dây (dâu 300, keo, nhãn, ốc) để SX
2/6 10/6 621(C) 1521 790000
lắp ráp AnTen

3/6 12/6 * Xuất vật tư để sản xuất Equalizer 621(C) 1521 7719552
* Xuát 2000 bao bì ,2000 nhãn loa để SX lắp ráp
4/6 17/6 621(C) 1521 3850000
loa25 cm (lô 3000 cặp)
* Xuất 3000 bao bì , 3000 bộ nhãn loa để SX lắp
5/6 17/6 621(C) 1521 11550000
ráp loa 18cm-25cm (lô 3000 cặp)
* Xuất vaật tư để lắp ráp 10 bộ mẫu Equalizer 10
6/6 20/6 621(C) 1521 4824720
càn

7/6 24/6 * Xuất vật tư để lắp ráp hộp Duplex 621(C) 1521 4057483

2/6 24/6 * Xuất 12 bàn lò so để phục 621(P) 1522 115200

4/6 27/6 * Xuất 76 tờ giấy lót cách điện 621(P) 1522 6384

5/6 28/6 * Xuất780 cái mỏ chì để phục vụ sx 621(P) 1522 687960

6/6 28/6 * Xuất 110 jach cắp các loại để phục vụ SX 621(P) 1522 77000

8/6 28/6 * Xuất nylon để phục vụ sx 621(P) 1522 332760

Cộng 39.317.724
Đính kèm chứng từ gốc
Kế toán trưởng Người lập biểu


Từ chứng từ ghi sổ kế toán ghi vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ ,sổ cái TK
152(1), 152(2), 621
Sau đây là sổ đăng kí chứng từ ghi sổ ,Sổ cái TK 152(1), 152(2), TK 621.


SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Tháng 06/2005

Chng t ghi sỉ
S tiỊn Ghi chĩ
S Ngµy
06/NVLTT/05 30/06/05 39.317.724 §Ýnh kÌm phiu xut


SỔ CÁI Năm 2005
Tên tài khoản :Nguyên vật liệu chính Số hiệu:152(1)
TK
Chứng từ Diễn giải Số phát sinh
ĐƯ
Số Ngày Nợ Có
SỐ DƯ ĐẦU KỲ 268.065.500
01/PN 09/06 Nhập vật tư sản xuất Anten 111 6.325.000
06/PN 27/06 Nhập vật tư sản xuất Anten 111 1.265.000
07/PN 12/06 Nhập vật tư SX hộp Duplex 331 4.127.400
12/PN 14/06 Nhập vật tư SX Equalizer 141 3.618.540
13/PN 19/06 Nhập vật tư SX Equalizer 141 9.649.440
56/PN 05/06 Nhập vật tư SX Loa 331 11.550.000
57/PN 06/06 Xuất vật tư SX Anten 331 7.700.000
01/PX 09/06 Xuất vật tư SX Anten 621 5.306.665
02/PX 27/06 Xuất vật tư SX Equalizer 621 790.000
03/PX 19/06 Xuất vật tư Sx Loa 621 7.719.552
04/PX 05/06 Xuất vật tư Sx Loa 621 3.850.000
05/PX 06/06 Xuất vật tư SX Equalizer 621 11.550.000
06/PX 14/06 Xuất vật tư SX hộp Duplex 621 4.824.720
07/PX 07/07 621 4.057.483

Cộng số phát sinh 44.235.380 38.098.420
SỐ DƯ CUỐI KỲ 274.202.460

Ngày 30 tháng 06 năm
2005
Kế toán trưởng Người lập biểu
SỔ CÁI
Tháng 06/2005
Tài khoản 152 (2) (Nguyên vật liệu phụ)

chứng từ Trích Yếu TK ĐƯ Số Tiền
số ngày Nợ Có
Số dư đầu kì 2078855
PN01 3 Nhập vật tư SX Anten 111 141600
PN03 6 Nhập vật tư SX hộp Duplex 141 48000
PN04 7 Nhập vật tư SX Equalizer 111 4032
PN07 9 Nhập vật tư SX Equalizer 331 21000
PN08 10 Nhập vật tư SX Anten 141 335160
PN02 5 621 115200
PN04 11 621 6384
PX05 12 621 687960
PX06 24 621 77000
PX08 16 621 332760
cộng phát sinh 549792 1219304
Số dư cuối kỳ 1409343

Ngày 30 tháng 06 năm
2005
Kế toán trưởng Lập biểu
SỔ CÁI
THÁNG 06/2005
Tài khoản 621(Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp)

Chứng từ Số Tiền
TRÍCH YẾU TKĐƯ
Số Ngày Nợ Có
1/10/NV 09-06 * Xuất vật tư (ống BM 21, chữ T 152(1) 5.306.665
BM 21) để lắp ráp Anten
02/10/NV 27-06 * Xuất vật tư( dây 300,keonhãn..) 152(1) 790.000
để lắp ráp Anten
03/10/NV 19-06 *Xuất vật tư để sản xuất Equalizer 152(1) 7.719.552
04/10/NV 05-06 * Xuất 2000 bộ bao bì, 3000 bộ 152(1) 3.850.000
nhãn loa 25cm để sản xuất lắp ráp loa
05/10/NV 06-06 * Xuất 3000 bao bì ,3000 bộ nhãn 152(1) 11.550.000
loa 18-25cm(lô 3000 cặp)
06/10/NV 14-06 *Xuất vật tư để sx lắp ráp 10 bộ 152(1) 4.824.720
mẫu Equalizer 10 càn
07/10/NV 07-06 * Xuất vật tư để sx hộp Duplex 152(1) 4.057.483
02/10/NV 05-06 * Xuất 12 bàn lò xo tự động để 152(2) 115.200
phục vụ sx
04/10/NV 11-06 * Xuất 76 tờ giấy lót cách điện 152(2) 6.384
05/10/NV 12-06 Xuất 780 cái mỏ chì để phục vụ sx 152(2) 687.960
06/10/NV 17-06 *Xuất 110 jach cắm điện các loại 152(2) 77.000
để phục vụ sx
08/10/NV 16-06 *Xuất nylon để phục vụ sx 152(2) 332.760
04/10/NV Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp 154 39.317.724
Cộng phát sinh 39.317.724 39.317.724

Ngày 30 tháng 06năm 2005
Kế toán trưởng Người lập biểuĐồng thời xí nghiệp cũng có nhận hàng gia công, số lượng nguyên vật
liệu gia công này do khách hàng mang đến .Khi nhận được nguyên vật liệu của
khách hàng để gia công kế toán sử dụng TK 002 (vật tư hàng hoá nhận giữ hộ
,nhận gia công) ngoài bảng đề phản ánh.Trong tháng 06 xí nghiệp không nhận
gia công nên kế toán không phản ánh


3.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp :
Việc trả lương cho công nhân căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm
làm ra, tính chất phức tạp và tầm quan trọng của việc hoàn thành sản phẩm, tình
độ thành thạo và thời gian làm việc của người lao động. Ngoài tiền lương là
nguồn thu nhập chủ yếu của công nhân , còn có khoản tiền lương thưởng khác
theo qui định. Tổ chức tốt công tác tiền lương tạo điều kiện cho người lao động
nâng cao năng suất lao động, việc tính lương và thanh toán lương cho công
nhân được thực hiện tại phòng tổ chức lao động tiền lương

Hiện nay xí nghiệp áp dụng hình thức trả lương phổ biến như sau:

 Lương theo sản phẩm:
Lương theo sản phẩm là mức lương căn cứ vào số lượng sản phẩm làm ra
đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá tiền lương cho một sản phẩm

Lương sản phẩm = Số lượng sản phẩm làm ra x Đơn giá lương

Đơn giá lương: Là khoàn định mức đơn gia lương được ban giám đốc duyệt
khoán theo từng sản phẩm.

 Lương theo thời gian lao động: Là tiền lương căn cứ vào thời gian thực tế
của người lao động.

Mc l­¬ng ngµy=l­¬ng cp bc + Phơ cp qui ®Þnh

S ngµy lµm viƯc qui ®Þnh trong th¸ng

Mức lương tháng= Số ngày làm việc x Mức lương ngày
c) Phụ cấp :
Phụ cấp quyết định phụ thuộc vào thâm niên công tác, chức vụ....... trên
cơ sở theo nghị định 26 của chính phủ ban hành về phụ cấp chức vụ, độc hại
.cho công nhân sản xuất

Lương căn bản =Hệ số phụ cấp(nếu có) x 210.000

Lương chỉ số =(Hệ số lương khoán x chỉ số lương )-Lương cấp
* Chỉsố lương phụ thuộc vào xí nghiệp có doanh thu cao hay thấp

d) Các khoản trích BHXH,BHYT, KPCĐ:
Trong chi phí công nhân trực tiếp ngoài tiền lương của công nhân trực
tiếp sản xuất sản phẩm, xí nghiệp còn có các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ
theo một tỉ lệ do nhà nước qui định
Theo qui đinh trích và sử dụng bảo hiểm, xí nghiệp phân bổ vào giá
thành sản phẩm nhưng nộp tập trung về ông ty Cholimex.
* BHXH:
- TK 33831:10% Trên tiền lương căn bản của công nhân trực tiếp sản
xuất
- TK 33832: 5% Trên tiền lương căn bản của công nhân trực tiếp sản
xuất
* BHYT:
- TK 3384:2% Trên tiền lương căn bản của công nhân trực tiếp sản xuất
* KPCĐ:
- TK 3382: 2% Trên lương căn bản của công nhân trực tiếp sản xuất
Đến cuối tháng mỗi phòng lập bảng tính công để chấm công cho công
nhân viên làm việc trong tháng và nộp bảng chấm công về bộ phận tiền lương
của phòng hành chính tính lương.
a)Kế toán chi tiết:
 Chứng từ sử dụng:
- Phiếu nghỉ hưởng BHXH: là chứng từ theo dõi số ngày nghỉ BHXH của
người lao động
- Bảng thanh toán lương, Bảng phân bổ lương do kế toán lập để trích tiền
lương phải trả cho từng người lao động.
Phòng hành chính sau khi nhận bảng chấm công của các phòng gửi lên, căn
cứ vào bảng chấm công phòng hành chính tiến hành tính lương và lập bảng
thanh toán lương. Sau đó đưa bảng thanh toán lương vế phòng kế toán .

Sau đây là bảng thanh toán lương trích ngang của công nhân sản xuất:


(Xem trang tiếp theo)
Phòng kế toán căn cứ vào bảng thanh toán lương từ phòng hành chính đã được
duyệt bởi giám đốc , kế toán trưởng, phòng hành chính tiến hành lập phiếu chi.
Sau đó kế toán chuyển phiếu chi cho thủ quỹ, thủ quỹ lập phiếu chi rồi chi tiền
cho nhân viên.

*Sổ chi tiết :Kế toán sử dụng Sổ Chi Tiết Chi Phí Nhân Công Trực tiếp
3.3 Kế toán tổng hợp:
Căn cứ vào bảng thanh toán lương, Kế toán tiến hành lập bảng thanh bổ
lương và trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ. Căn cứ vào Phiếu Chi, Bảng
Phân Bổ Lương kế toán định khoản và ghi vào sổ cái TK 622, TK 3341, TK
3342.
Cuối kì căn cứ vào Bảng Phân Bổ Lương kế toán ghi vào chứng từ ghi
sổ, từ chứng từ ghì sổ kế toán ghi vào Sổ Cái các TK có liên quan.

* Tài khoàn sử dụng:
TK 3341: lương căn bảng
TK 3342: lương chỉ số khoán
TK3382, TK3383,TK 3384
TK 621

 Cách hạch toán :

- Khi phản ảnh tiền lương thực tế phải trả cho công nhân trong kì:
Nợ TK 622
Có TK 3341
Có TK 3342
- Khi trích trước lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất :
Nợ TK 622
Có TK 335
- Khi trích KPCĐ, BHXH, BHYT tính vào chi phí kế toán ghi:
Nợ TK 622
Có TK 3382
Có TK 3383
Có TK 3384
- Cuối tháng kết chuyển chi phí công nhân trực tiếp vào TK 154 để tính giá
thành sản phẩm
Nợ TK 154
Có TK 622
Dựa vào Bảng Thanh Toán Lương , kế toán lập Bảng Phân Bổ Lương Và
Trích BHXH. Sau đây là Bảng Phân Bổ Lương Trích Ngang Của Phân
xưởng sản xuấtBẢNG PHÂN BỔ LƯƠNG VÀ TRÍCH THEO LƯƠNG
THÁNG 06/2005


TK Diễn giải Tiền Lương BHXH KPCĐ BHYT
Nợ (15%LCB) (2%TQL) (2%LCB)
Lương CB Lương CS Tổng QL

622 Phân xưởng SX 8.647.800 9.513.241 18.161.041 1.297.170 363.220 172.956
TK Có 3341 3342 3383 3382 3384


Sau khi lập kế toán định khoản:
tháng 06/2005:
Trích lương công nhân phải trả trong kì
Nợ TK 622 : 18.161.041
Có TK 3341: 8.647.800
Có tk 3342: 9.513.241
Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí kế toán hạch toán:
Nợ TK 622: 1.833.346
Có TK3382: 363.220
Có TK 3383: 1.297.170
Có TK 3384: 172.956

+ Cuối kì kết chuyển chi phí sang tài khoản 154 để tính giá thành sản phẩm:
Nợ TK 154: 19.994.387
Có TK 622: 19.994.387
* Sau khi định khoản dựa vào bảng phân bổ tiền lương kế toán ghi vào chứng từ
ghi sổ:
CHỨNG TỪ GHI SỔ
THÁNG 06/2005
Chứng từ Tài khoản
Diễn giải Thành tiền
Số Ngày Nợ Có
Bảng phân 30/06 Lương căn bảng 622 3341 8.647.800
bổ lương Lương chỉ số 622 3342 9.513.241
BHXH (15% LCB) 622 3383 1.297.170
BHYT (2% LCB) 622 3384 172.956
KPCĐ (2% TQL) 622 3382 363.220

Đính kèm chứng từ gốc
Kế toán trưởng Người lập
biểu

Từ chứng từ ghi sổ kế toán ghi vào sổ đăng lý chứng từ ghi sổ, sổ cái TK 622:


SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Tháng 06 năm 2005
Chứng từ ghi sổ Ghi chú
Số tiền
Số Ngày
06/NCTT/05 30/06/2005 19.994.387 Đính kèm bảng phân bổ lươngSỔ CÁI
THÁNG 06/2005
TÀI KHOẢN 622


Chứng từ Thành tiền
Diễn giải TK đối ứng
Số Ngày Nợ Có
Bảng phân 30/06 Lương căn bảng 3341 8.647.800
bổ lương Lương chỉ số 3342 9.513.241
BHXH (15% LCB) 3383 1.297.170
BHYT (2% LCB) 3384 172.956
KPCĐ (2% TQL) 3382 363.220
01/05
CTGS Kết chuyển chi phí 154 19.994.387
công nhân trực tiếp
Cộng phát sinh 19.994.387 19.994.387
Căn cứ vào Phiếu Chi, Bảng Phân Bổ Lương và Trích Bảo Hiểm Xã Hội
kế toán tổng hợp ghi vào Sổ Cái TK 3341, TK 3342, TK 3382, TK 3382, TK
3384.
1. Kế toán chi phí sản xuất chung:
Chi phí sản xuất chung là những chi phí liên quan đến việc phục vụ,
quản lý trong phạm vi phân xưởng, tổ, đội sản xuất .
Chi phí sản xuất chung được qui định theo dõi chi tiết ở các loại sau
đây:
+ Chi phí nhân viên phân xưởng(6271): Bao gồm tiền lương,
BHXH, BHYT, PKCĐ phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng.
+ Chi phí công cụ dụng cụ(6273) :Bao gồm giá trị các loại công
cụ dụng cụ sử dụng cho công tác quản lý phân xưởng
+ Chi phí khấu hao tài sản cố định(6274): Bao gồm khấu hao tài
sản cố định đang dùng ở phân xưởng.
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài(6277): Bao gồm các chi phí phục vụ
cho phân xưởng ngoài các chi phí ở trên như: Điện, nước, thuê tài sản,
thuê sửa chữa tài sản....
+ Chi phí khác bằng tiền(6278): Bao gồm các chi phí phục vụ cho
phân xưởng ngoài các chi phí ở trên như: Thuế tài nguyên, hội hộp tiếp
khách ở phân xưởng,...
a) Kế toán chi tiết:
 Chứng từ sử dụng:
+ Phiếu nghỉ hưởng BHXH
+ Bảng thanh toán lương, Bảng phân bổ lương và các khoản trích theo
lương.
+ Phiếu chi
+ Phiếu xuất kho
+ Giấy báo nợ
+ Bảng trích khấu hao
+ Hoá đơn
Sổ chi tiết:Kế toán sử dụng Sổ Chi Tiết Chi Phí Sản Xuất Chung
b) Kế toán tổng hợp:
 Tài khoản Sử dụng:TK 627"Chi phí sản xuất chung"dùng tập hợp và phân
bổ chi phí sản xuất chung
- Bên nợ:Chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh
- Bên có:Cuối kì kết chuyển chi phí sàn xuất chung vào tài khoản 154 để
tính giá thành
Tài khoản 627 không có số dư cuối kì
 Sổ tổng hợp: Kế toán sử dụng sổ cái TK 627
 Cách hạch toán :
- Khi tính tiền lương phải trả cho công nhân viên phân xưởng :
Nợ TK 627(1)
Có TK 3341
Có TK 3342
- Khi trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo lương kế toán ghi:
Nợ TK 627(1)
Có TK 3382
Có TK 3383
Có TK 3384
- Khi xuất vật liệu để phục vụ cho phân xưởng:
Nợ TK 627(2)
Có TK 152
- Khi xuất công cụ dụng cụ cho hoạt động phân xưởng:
Nợ TK 627(3)
Có TK 153
- Khi xuất công cụ dụng cụ có giá trị lớn kế toán phải phân bổ dần:
Nợ TK 142,242
Co TK 153
Nợ TK 627(3)
Có TK 142,214
- Trích khấu hao tài sản cố định:
Nợ TK 627(4)
Có TK 214
# Nợ TK 009
- Khi phát sinh chi phí dịch vụ mua ngoài:
Nợ TK 627(7)
Có TK 111,112,331,3388
- Khi phát sinh chi phí khác bằng tiền ,kế toán ghi:
Nợ TK 627(8)
Có TK 111,112,141,331
* Cuối kì kết chuyển chi phí sản xuất chung sang tài khoản 154 để tính giá
thành:
Nợ TK 154
Có TK 627(1)
Có TK 627(2)
Có TK 627(3)
Có TK 627(4)
Có TK 627(7)
Có TK 627(8)

* TK 627(1):"Chi phí nhân viên phân xưởng"
Dựa vào bảng thanh toán lương, kế toán tiến hành lập bảng kê chi phí
nhân viên phân xưởng, Bảng kê chi phí sử dụng trong nội bộ.Sau đây là
bảng kê chi phí nhân viên phân xưởng:

BẢNG KÊ CHI PHÍ NHÂN VIÊN PHÂN XƯỞNG
THÁNG 06/2005
STT NỘI DUNG SỐ TIỀN
1 Lương căn bảng 1.871.100
2 Lương chỉ số 2.284.100
3 BHXH (15% LCB) 280.665
4 BHYT (2% LCB) 37.422
5 KPCĐ (2% TQL) 83.104
Cộng 4.556.391

Dựa vào bảng kê chi phí, kế toán lập bảng phân bổ lương và trích
BHXH. Sau đây là bảng phân bổ lương:

BẢNG PHÂN BỔ LƯƠNG CĂN BẢN VÀ TRÍCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÁNG 06/2005
Tiền lương BHXH KPCĐ BHYT
TK
Diễn giải 15% 2% 2%
NỢ LCB LCS TQL
LCB TQL LCB
627 Phòng kỹ thuật 1.871.100 2.284.100 4.155.200 280.665 83.104 37.422
TK CÓ 3341 3342 3383 3382 3384

Dựa vào bảng phân bổ lương nhân viên phân xưởng kế toán định khoản:
* Tháng 06/2005

Khi trích lương phải trả cho nhân viên phân xưởng:
Nợ TK 627(1): 4.155.200
Có TK 334: 4.155.200
Trong đó :
+ TK 334(1): 1.871.100
+ TK 334(2): 2.284.100

Khi trích BHYT, BHXH, KHCĐ theo lương kế toán ghi :
Nợ TK 627(1): 401.191
Có TK 338: 401.191
Trong đó :
+ TK 338(2): 83.104
+ TK 338(3): 280.665
+ TK 338(4): 37.422


b) TK 627(2):"Chi phí vật liệu phụ:
Chi phí vật liệu phụ bao gồm những chi phí về vật liệu dùng cho phân
xưởng sản xuất. Để hạch toán chi phí này kế toán sử dụng TK 6272 ,TK 1522.
Cuối kì kế toán căn cứ vào các hoá đơn. Sau đấy là hoá đơn mua hàng:
Từ các hoá đơn thanh toán bằng phiếu chi tiền mặt :


(Xem trang bên )
Căn cứ vào các phiếu chi , phiếu tạm ứng kế toán tính hành lập bảng kê:

BẢNG KÊ CHI PHÍ VẬT LIỆU PHỤ
tháng 06/2005

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN
1 Mua vật tư sửa chữa CCLĐ SX Anten 286.000
2 Mua vật tư làm bao bì 172.000
3 Mua bao bì sản xuất 50 bộ EQ 2.750.000
Cộng 3.208.000

Dựa vào các bảng kê kế toán định khoản:
Tháng 06/2005
+ Khi mua vật tư sản xuất:
Nợ TK 627(2 ) :286.000
Có TK 111 :286.000
+ Khi mua vật tư làm bao bì:
Nợ TK 627(2 ) :172.000
Có TK 141 :172.000
+ Khi mua bao bì sản xuất 50 bộ EQ :
Nợ TK 627(2 ) :2.750.000
Có TK 111 :2.750.000

c) 627 (3) "Chiphí công cụ dụng cụ sản xuất"
BẢNG KÊ CHI PHÍ CÔNG CỤ DỤNG CỤ
THÁNG 06/2005
STT NỘI DUNG SỐ TIỀN
1 Xuất mỏ hàn phục vụ SX ở PX (loại 50%) 2.250.000
Cộng 2.250.000

Dựa vào bảng kê chi phí kế toán định khoản:
+ Khi xuất kềm phục vụ sản xuất:
Nợ TK 142: 2.250.000
Có TK 1531: 2.250.000
Kế toán phân bổ 50%:
Nợ TK 627(3): 1.125.000
Có TK 142:1.125.000
d) TK 627 (4) "Chi phí khấu hao tài sản cố định":
Kế toán khấu hao taì sản cố định bao gồm khấu hao cơ bản của những
TSCĐ phục vụ sản xuất và quản lý phân xưởng. TSCĐ của xí nghiệp là do
ngân sách khi mới thành lập, do nhu cầu vế quá trình sản xuất đòi hỏi xí
nghiệp phải mua sắm thêm một số tài sản cố định mới. Trong quá trình sử
dụng có hao mòn về giá trị hiện vật, phần hao mòn này được chuyển dịch vào
trong giá thành sản phẩm. Thường tỉ lệ khấu hao 8% / năm nhưng với công cụ
văn phòng 5% / năm, nhà xưởng 4% / năm.
Xí nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao TSCĐ là phương pháp trực
tiếp (hay phương pháp khấu hao theo đường thẳng)

Khấu hao cơ bản bình quân tháng = Nguyên giá x Tỉ lệ khấu hao
12


Trong tháng 06/2005 do nhu cầu về hoạt động KD, xí nghiệp đã mua
thêm một số máy móc như: Bể tạo nhựa thông, hệ thông hút có nguyên giá
11.132.850đ, tỉ lệ khấu hao 8% /năm
Khấu hao cơ bản = 11.132.850 x 8%= 74.219
bình quân tháng 12

Cuối kì căn cứ vào giá trị còn lại của TSCĐ, kế toán tiến hành trích khấu
hao và lập bảng khấu hao TSCĐ trong tháng.
BẢNG KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DÙNG TRONG SẢN XUẤT
THÁNG 06 NĂM 2005
KH GIÁ TRỊ TỔNG KH
NGUYÊN LUỸ KẾ
STT TÊN TSCĐ THÁNG CÒN LẠI ĐÃ TRÍCH
GIÁ 2004
06/2005 2004

1 Bề tạo bột nhựa + 11,132,850 74,219 742,190 1,449,090 9,683,760
hệ thống hút
2 Máy đếm CS 88-251 19,135,691 127,571 1,275,710 2,173,109 16,962,582
3 Hệ thống dây chuyền 82,842,300 552,282 5,522,820 4,774,409 78,067,891
LR+băng tải
4 Máy đếm tần số 5,000,000 33,333 333,330 110,000 4,890,000
LDG-831543
5 Máy cân chỉnh MSG- 7,007,692 46,718 467,180 3,000,000 4,007,692
278C
6 M áy cân chỉnh MSG- 8,305,404 55,369 553,690 3,045,349 5,260,055
721C
7 Máy caắt chân linh kiện+ 40,116,482 267,443 2,674,430 15,485,494 24,630,988
dao cắt chân linh kiện
8 Máy dao động 552 C 12,430,877 83,873 828,730 4,530,077 7,900,800
9 Máy đo độ nhiễu MNN- 5,239,200 34,928 349,280 2,999,014 2,240,186
455
10 Máy dao động ký PS-251 5,460,000 36,400 364,000 4,610,000 850,000
11 Máy dao động ký MSG- 5,495,044 36,634 366,390 3,251,044 2,244,000
276 A
12 Máy hàn KA-8 10,070,781 67,139 671,390 1,309,992 8,760,789
13 Máy phát sóng DHA- 17,836,280 118,909 1,189,090 7,744,740 10,091,540
532E
14 máy cân đo 7,480,584 49,871 498,710 2,900,584 4,580,000
RLCVHF4260A
15 Máy phục hồi đèn hình 5,328,032 35,520 355,200 1,277,264 4,050,768
lct-910
16 Nhà xưởng 1,566,259,9155,220,866 52,208,660 1,415,753,133 150,506,782
Tổng cộng 1,809,141,1326,841,075 68,400,800 1,474,413,299 334,727,833


Căn cứ vào bảng khấu hao kế toán định khoản cho tháng 06/2005
Nợ TK 627(4): 6.841.075
Có TK 214:6.841.075
Đồng thời:
Nợ TK 009: 6.841.075

Căn cứ vào Bảng Khấu Hao kế toán ghi vào Sổ Cái TK 214
SỔ CÁI
TÀI KHOẢN 214
THÁNG 06 NĂM 2005

Chứng từ TK đối Thành tiền
Diễn giải
Số Ngày ứng Nợ Có
10/07 29/07/05 Trích KH TSCĐ tháng 06/2005 6274 6.841.075
Cộng 6.841.075

Ngày 30 tháng 06 năm
2005
Kế toán trưởng Người lập
biểu

e) TK 627(7):"Chi phí dịch vụ mua ngoài:
- Chi phí dịch vụ mua ngoài của xí nghiệp bao gồm chi phí điện nước,
điện thoại, chi phí khoán sản phẩm, chi phí thuê mặt bằng để sản xuất sản phẩm
- Để hạch toán chi phí này kế toán sử dụng tài khoản :TK 6277, TK 111,
TK 331, TK 338
Hằng ngày căn cứ vào phiếu đề nghị thanh toán kế toán lập phiếu chi :

(Xem tiếp trang bên)
Căn cứ vào các phiếu chi kế toán lập Bảng Kê Chi Phí Dịch Vụ Mua Ngoài:

BẢNG KÊ CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI
THÁNG 06/2005
STT NỘI DUNG SỐ TIỀN
1 Tiền điện nước 5.238.000
2 Tiền bưu điện 2.760.000
3 Tiền thuê mặt bằng 6.732.000
4 Chi phí khoán sản phẩm 43.388.213
Cộng 58.118.213

Dựa vào bảng kê kế toán định khoản :
+Khi trả tiền điện nước :
Nợ TK 627(7): 5.238.000
Có TK 111:5.238.000
+ Khi trả tiền bưu điện:
Nợ TK 627(7): 2.760.000
Có TK 111:2.760.000
+ Khi trả tiền thuê mặt bằng:
Nợ TK 627(7): 6.732.000
Có TK 111: 6.732.000
+ Khi trả chi phí khoán sản phẩm:
Nợ TK 627(7): 43.388.213
Có TK 111: 43.388.213

f) 627 (8) "Chi phí khác bằng tiền"
- Kế toán chi phí bằng tiền khác phản ánh các chi phí bằng tiền ngoài các chi
phí đã nêu trên phục vụ cho sx ở phân xưởng như: tiếp khách, hội nghị .
- Hằng ngày căn cứ vào các phiếu chi đề nghi thanh toán, phiếu tạm ứng, kế
toán thanh toán lên phiếu chi rồi chi tiền mặt và ghi vào sổ quỹ. Cuối tháng kế
toán thanh toánvà thủ quỹ đối chiếu nhau, sau đó chuyển sang cho kế toán tổng
hợp tiến hành định khoản và kết chuyển chi phí này sang tài khoản 154 để tính
gia thành.

* Căn cứ vào các chứng từ thanh toán, phiếu chi .Kế toán lập bảng kê chi phí :
BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN
THÁNG 06/2005

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN
1 Chi phí tiếp khách 1.855.000
2 Chi phí mua dụng cụ văn phòng 967.000
3 Mua ga nấu nước phục vụ nhân viên 470.000
Cộng 3.292.000

Căn cứ vào bảng kê chi phí kế toán định khoản:
+ Khi phát sinh chi phí tiếp khách :
Nợ TK 627(8): 1.855.000
Có TK 111: 1.855.000
+ Khi mua dụng cụ văn phòng :
Nợ TK 627(8): 967.000
Có TK111: 967.000
+ Khi mua ga phục vụ nhân viên:
Nợ TK 627(8): 470.000
Có TK 111: 470.000
* Cuối kì kế toán tiến hành kết chuyển sang TK 154 để tính
giá thành sản phẩm:
Nợ TK 154: 77.140.679
Có TK 627(1): 4.556.391
Có TK 627(2): 3.208.000
Có TK 627(3): 1.125.000
Có TK 627(4): 6.841.075
Có TK 627(7): 58.118.213
Có TK 627(8): 3.292.000

Chi phí sản xuất chung được tập hợp ở rất nhiều bảng kê, để tiện
theo dõi kế toán lập một bảng kê tổng hợp chi phí sản xuất chung.
BẢNG KÊ TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
THÁNG 06/2005

TÀI KHOẢN NỘI DUNG SỐ TIỀN
6271 Chi phí nhân viên phân xưởng 4.556.391
6272 Chi phí vật liệu phụ 3.208.000
6273 Chi phí vật liệu dụng cụ 1.125.000
6274 Chi phí khấu hao máy móc thiết bị 6.840.075
6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài 58.118.213
6278 Chi phí khác bằng tiền 3.292.000
Cộng 77.140.679

Căn cứ vào Bảng Kê Tổng Hợp và các bút toán kết chuyển trên ,
kế toán ghi vào Chứng Từ Ghi Sổ.
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ngày 30 tháng 06 năm 2005

Chứng từ Diễn giải Tài khoản Số tiền
Số Ngày Nợ Có
1 30/06 Kết chuyển chi phí NV phân xưởng 154 6271 4.556.391
2 Kết chuyển chi phí vật liệu 154 6272 3.208.000
3 Kết chuyển chi phí công cụ dụng cụ 154 6273 1.125.000
4 Kết chuyển chi phí khấu hao TSCĐ 154 6274 6.840.075
5 Kết chuyển chi phí dịch vụ mua ngoài 154 6277 58.118.213
6 Kết chuyển chi phí khác bằng tiền 154 6278 3.292.000
Cộng 77.140.679
Kế toán trưởng Người lập biểu

Từ chứng từ ghi sổ ghi vàosổ Đăng Kí Chứng Từ Ghi Sổ và Sổ Cái TK 627:


SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Tháng 06 năm 2005

Chứng từ ghi sổ Số tiền Ghi chú
Số Ngày
06/SXC/05 30/06/2005 77.140.679
SỔ CÁI
THÁNG 06/2005
TÀI KHOẢN 627
CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI TK SỐ TIỀN
ĐỐI
SỐ NGÀY ỨNG NỢ CÓ

Bảng 31/06 Phân bổ lương căn Bảng 3341 1.871.100
PB Lương chỉ số Trích 3342 2.284.100
BHXH(15%/LCB) 3383 280.665
KPCĐ (2%/ TQL) 3382 83.104
BHYT(2%/LCB) 3384 37.422
01/06 CTGS Trích khấu hao TSCĐ tháng 07/2004 214 6.840.075
63/06 29/06 Mua bao bì sản xuất 50 bộ EQ 111 2.750.000
19/06 13/06 Mua vật tư làm bao bì 141 172.000
57/KT 20/06 Mua vaật tư sữa chữa công cụ 111 286.000
6/06 17/06 Xuất kềm phục vụ sản xuất 242 1.125.000
21/06 25/06 Trả tiền điện nước 111 5.238.000
22/06 26/06 Traả tiền điện thoại 111 2.760.000
30/06 28/06 Trả tiền thuê mặt bằng 111 6.732.000
16/06 27/06 Chi phí tiếp khách 111 1.855.000
15/06 19/06 Trả tiền dụng cụ văn phòng 141 967.000
18/06 7/06 Mua ga nấu nước phục vụ nhân 111 470.000
18/06 18/06 Khoán sản phẩm phải trả 111 43,388.213
04/06 CTGS Kất chuyển chi phí sản xuất chung 154

77.140.679
Cộng số phát sinh 77.140.679 77.140.679

Ngày 30 tháng 06 năm
2005
Kế toán trưởng Người lập biểu
(ký tên) (ký tên)

5. Kế toán chi phí trả trước
5.1 Khái niệm: Kế toán chi phí trả trước là những khoản chi phí thực tế đã phát
sinh nhưng còn liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kì hạch
toán nên chưa tinh hết vào chi phí sản xuất kinh doanh kì này mà được tính vào
nhiều kì hạch toán tiếp theo .
- Chi phí trả trước tại xí nghiệp là những chi phí công cụ dụng cụ có thời gian
sử dụng lâu dài có giá trị lớn như mỏ hàn, kềm,.... những công cụ này được
sử dụng vào nhiều kì sản xuất nên để xác định chi phí này hợp lý chính xác,
kế toán phải tiến hành phâ n bổ chi phí này vào nhiều kỳ hạch toán .

3.2 Phương pháp phân bổ tại xí nghiệp:

Khi xuất công cụ dụng cụ vào sản xuất , kế toán tiến hành phân bổ 50% giá trị
công cụ dụng cụ , còn 50% sẽ được phân bổ vào nhiều kì sau .Cuối kì căn cứ
vào phiếu xuất kho công cụ dụng cụ ,phiếu chi tạm ứng, dựa vào các phiếu chi
phải phân bổ cho kì này , kế toán tính ra chi phí phải phân bổ cho kì này(phần
công cụ , dụng cụ)

BẢNG KÊ CHI PHÍ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN
1 Xuất mỏ hàn phục vụ SX ở PX (loại 50%) 2.250.000
Cộng 2.250.000

Căn cứ vào các bảng kê kế toán định khoản:
Tháng 06/2005
Nợ TK627 : 1.125.000
Có TK 142 : 1.125.000

6.PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG
Ở xí nghiệp do đặc điểm của qui mô sản xuất và chi phi vật liệu chiếm tỷ
trọng lớn trong giá thành sản phẩm .Khối lượng sản phẩm dở dang cuối kì ít
hoặc không biến động nhiều so với đầu kì nên xí nghiệp đánh giá sản phẩm dở
dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Giá trị DDCK = Giá trị DDĐK + chi phí VNL PS trong kì - CP NVL TTcủa TP

NK trong kì

CP NVL TT của TP NK trong kì =Sản lượng TP nhập kho x Định mức


Định mức này do phòng kỹ thuật lập được ban giám đốc duyệt .
BẢNG ĐỊNH MỨC

Vật tư sản Vật tư sản Vật tư sản Vật tư sản xuất
Tên sản phẩm
xuất loa xuất Anten xuất Equizer hộp Dulex
Định mức 13.676.575 11.978.215 116.508 893.719
SL (tháng 06) 1.040 500 100 4.420


BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
Tháng 06/2005
Chi phhí NVLTT của
Giá trị sản phẩm dở Chi phí NVLTT phát
TP nhập kho trong
dang đầu kỳ sinh trong kỳ
kỳ
Tên Sản Phẩm
Chi phí SLSP
Chi phí SP SLSP Chi phí
phát sinh DDPS SL
DDĐK DDĐK NVLTT
trong kỳ trong kỳ
Vật tư sx Loa 0 0 15.400.000 4 14.223.638 1.040
Vật tư sx Anten 945.333 1 6.096.665 5 5.989.108 500
Vật tư sx Equalizer 5.990.000 50 12.544.272 104 11.650.800 100
Vật tư sx hộp Duplex 0 0 4.057.483 4.475 3.950.238 4.420

Xí nghiệp tính sản phẩm dở dang cuối kì cho các sản phẩm sau đây:
Đối với vật tư sản xuất Loa:
- Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ 0
- Chi phí nguyên vật liệu phát sinh trong kì: 15.400.000
- Chi phi NVL TTcủa thành thẩm nhập kho trong kỳ: 14.223.638
- Giá trị sản phẩm DDCK:=15.400.000-14.223.638=1.176.362

Đối với vật tư sản xuất Anten:
- Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ 945.333
- Chi phí nguyên vật liệu phát sinh trong kì: 6.096.665
- Chi phi NVL TTcủa thành thẩm nhập kho trong kỳ: 5.989.108
- Giá trị sản phẩm DDCK:=945.333+6.096.665-5.989.108= 1.052.890
Đối với vật tư sản xuất Equalizer:
- Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ 5.990.000
- Chi phí nguyên vật liệu phát sinh trong kì: 12.544.272
- Chi phi NVL TTcủa thành thẩm nhập kho trong kỳ:11.650.880
- Giá trị sản phẩm DDCK:=5.990.000+12.544.272-11.650.800=6.883.472
Đối với vật tư sản xuất Dulex:
- Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ: 0
- Chi phí nguyên vật liệu phát sinh trong kì: 4.057.483
- Chi phi NVL TTcủa thành thẩm nhập kho trong kỳ:3.950.237
- Giá trị sản phẩm DDCK:=4.057.843-3.950.237=107.246

III) Tính giá thành .
1. Đối tượng tính giá thành
Xí nghiệp có quy trình sản xuất đơn giản, ít mặt hàng, khối lượng sản phẩm
không nhiều, chu kì sản xuất ngắn. Vì vậy đối tượng tính giá thành là những
mặt hàng như : Loa, Anten, .. cung cấp cho thị trường nội địa
Chu kì tính giá thành là hàng tháng.
Đơn vị tính giá thành là cây, cái , cặp, ....
2.Tập hợp chi phí :
2.1 Chi phí sản xuất phụ:
Do xí nghiệp có nhận gia công do khách hàng mang đến nên xí nghiệp
không có khâu sản xuất phụ, các chi phí phát sinh đều hạch toán hết vào chi phí
sản xuất chính.
2.2 Kế toán thiệt hại trong sản xuất:
Ở xí nghiệp không theo dõi và hạch toán thiệt hại sản phẩm hỏng trong quá
trình sản xuất chưa xảy ra do xí nghiệp trang bị hệ thống máy phát điện cho sản
xuất nên mất điện không gây ảnh hưởng tình hình sản xuất của xí nghiệp. Đồng
thời xí nghiệp luôn bố trí nhân viên để thực hiện việc quản lý bảo trì và sữa
chữa thường xuyên các máy móc thiết bị nên khi có sự cố hỏng đột ngột sẽ sữa
chữa kịp thời, đúng lúc không để tình trạng ngừng sản xuất sảy ra
2.3 Tập hợp chi phí :
Căn cứ vào sổ cái TK 621, TK 622, TK 627, Kế toán định khoản:
Nợ TK 154: 136.452.790
Có TK 621: 39.317.724
Có TK 622: 19.994.387
Có TK 627: 77.140.679
Sau khi định khoản kế toán ghi vào chứng từ ghi sổ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
SỐ 06/05
THÁNG 06/2005
STT DIỄN GIẢI TÀI KHOẢN THÀNH TIỀN
1 Kết chuyển chi phí NVL TT 154/621 39.317.724
2 Kết chuyển chi phí CNTT 154/622 19.994.387
3 Kết chuyển chi phí SXC 157/627 77.140.679
Cộng 136.452.790

Ngày 30 tháng 06 năm
2005
Kế toán trưởng Người lập biểu
(ký tên) (ký tên)

Từ chứng từ ghi sổ kế toán ghi vào Bảng Đăng Ký Chứng Từ Ghi Sổ vàsổ Cái
TK 154:
SỔ ĐĂNG KÝ CHÚNG TỪ GHI SỔ
Tháng 06 năm 2005
Chứng từ ghi sổ Số tiền Ghi chú
Số Ngày
06/CPDD/05 30/06/2005 136.452.790

SỔ CÁI
THÁNG 06/2005
TÀI KHOẢN 154
Chứng từ ghi sổ TK đối Thành tiền
Diễn giải
Số Ngày ứng Nợ Có
Số dư đầu kỳ 848.731.628
Kết chuyển chi phí VNVL TT 621 39.317.134
4/40 Kết chuyển chi phí NC TT 622 19.994.387
Kết chuyển chi phí SXC 627 77.140.679Ngày 30 tháng 06 năm
2005
kế toán trưởng Người lập biểu
(ký tên) (ký tên)

3.PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH:
Xí nghiệp đang áp dụng phương pháp tỉ lệ tương đương chi phí nguyên vật liệu
trực tiếp theo định mức nguyên vật liệu.

Chi phí NVL của TP được tính vào giá thành=SL TP nhập kho x Định mức NVL

Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất :
Trong kì có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho một loại sản phẩm nào
đó. Còn các nghiệp vụ kinh tế không thể ghi chi tiết, kế toán lập bảng tập hợp
các chi phí và tiến hành phân bổ các loại sản phẩm theo tỉ lệ.
BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP ĐỂ TÍNH GIÁ
THÀNH

Giá trị Chi phí Chi phhí
Chi phí sản
Tên sản phẩm sản phẩm NVLTT trong NVLTT được
phẩm DDCK
DDĐK kỳ tính Z
Vật tư sx Loa 0 15.400.000 1.176.362 14.223.638
Vật tư sx Anten 945.333 6.096.665 1.052.890 5.989.108
Vật tư sx Equalizer 5.990.000 12.544.272 6.883.472 11.650.800
Vật tư sx hộp Duplex 0 4.057.483 107.245 3.950.238
Cộng 6.935.333 38.098.420 9.219.969 35.813.784
 Phân bổ chi phí nhân công trực tiếp:Theo đơn giá lắp ráp

Vật tư sản Vật tư sản Vật tư sản Vật tư sản xuất
Tên sản phẩm
xuất loa xuất Anten xuất Equizer hộp Dulex
Đơn giá lắp ráp 2.200 3.500 4.000 120
SL (tháng 06) 1.040 500 100 4.420
Chi phí tiền lương 2.600.000 2.650.000 920.000 9.282.000

Tổng chi phí nhân công trực tiếp đã phân bổ:15.452.000
+Đối với vật tư sx Loa: 2.600.000
+Đối với vật tư sản xuất Anten: 2.650.000
+Đối với vật tư SX Equalizer: 920.000
+ Đối với vật tư Duxlep sx hộp: 9.282.000

 Phân bổ chi phí sản xuất chung:
Chi phi sản xuất chung được phân bổ theo định mức chi phí nguyên vật liệu trực
tiếp
Tổng chi phí nhân công trực tiếp: 19.994.387
Tổng chi phí sản xuất đã tập hợp TK 627 :77.140.679
Đối với vật tư sx Loa :
Tỷ lệ phân bổ=39.72%

Phân bổ = 77.140.679 x 39.72% =3.640.278
Trong đó :
-Lương căn bản: 1.871.100 x 39.72% = 743.201
-Lương khoán: 2.284.100 x 39.72% = 907.245
-Bảo hiểm: 401.191 x 39.72% = 159.353
-Công cụ dụng cụ: 1.125.000 x 39.72% = 446.850
-Khấu hao cơ bản: 6.841.075 x 39.72% = 2.717.275
-Tiền điên nước: 5.238.000 x 39.72% = 2.080.534
-Tiền bưu điện: 2.760.000 x 39.72% = 1.096.272
-Tiền thuê mặt bằng: 6.732.000 x 39.72% = 2.673.950
-Chi phí vật liệu phụ: 3.208.000 x 39.72% = 1.274.218
-Chi phí khoán sản phẩm:43.388.200 x39.72% = 17.233.798
-Chi phí tiếp khách : 1.855.000 x 39.72% = 736.806
-Tiền mua ga nấu nước: 470.000 x 39.72% = 186.684
-Tiền mua dụng cụ văn phòng:967.000 x 39.72% = 384.092

Đối với vật tư sx Anten :
Tỷ lệ phân bổ = 16.72%
Phân bổ = 77.140.679 x 16.72% = 12.897.922
Trong đó :
- Lương căn bản: 1.871.100 x 16.72% = 312.848
- Lương khoán: 2.284.100 x 16.72% = 381.902
- bảo hiểm: 401.191 x 16.72% = 67.079
- Công cụ dụng cụ: 1.125.000 x 16.72% = 188.100
- Khấu hao cơ bản: 6.841.075 x 16.72% = 1.143.828
- Tiền điên nước: 5.238.000 x 16.72% = 875.794
- Tiền bưu điện: 2.760.000 x 16.72% = 461.472
- Tiền thuê mặt bằng: 6.732.000 x 16.72% = 1.125.590
- Chi phí vật liệu phụ: 3.208.000 x 16.72% = 536.378
- Chi phí khoán sản phẩm:43.388.213 x 16.72% = 7.254.509
- Chi phí tiếp khách : 1.855.000 x 16.72% = 310.156
- Tiền mua ga nấu nước: 470.000 x 16.72% = 78.584
- Tiền mua dụng cụ văn phóng:967.000 x 16.72% = 161.682

Đối với vật tư sx Equalizer :
Tỷ lệ phân bổ= 32.53%
Phân bổ = 77.140.679 x 32,53% = 25.093.863
Trong đó :
- Lương căn bản: 1.871.100 x 32,53% = 608.669
- Lương khoán: 2.284.100 x 32,53% = 743.018
- Bảo hiểm: 401.191 x 32,53% = 130.507
- Công cụ dụng cụ: 1.125.000 x 32,53% = 365.963
- Khấu hao cơ bản: 6.840.075 x 32,53% = 2.225.402
- Tiền điên nước: 5.238.000 x 32,53% = 1.703.921
- Tiền bưu điện: 2.760.000 x 32,53% = 987.282
- Tiền thuê mặt bằng: 6.732.000 x 32,53% = 2.189.920
- Chi phí vật liệu phụ: 3.208.000 x 32,53% = 1.043.562
- Chi phí khoán sản phẩm:43.388.213 x 32,53% = 14.114.186
- Chi phí tiếp khách : 1.855.000 x 32,53% = 603.432
- Tiền mua ga nấu nước: 470.000 x 32,53% = 152.891
- Tiền mau dụng cụ văn phóng:967.000 x 32,53% = 314.565

Đối với vật tư sx hộp Duplex:
Tỷ lệ phân bổ= 11,03%
Phân bổ = 77.140.679 x 11.03% = 8.508.617
Trong đó :
- Lương căn bản: 1.871.100 x 11.03% =206.382
- Lương khoán: 2.284.100 x 11.03% =251.936
- Bảo hiểm: 401.191 x 11.03% =44.251
- Công cụ dụng cụ: 1.125.000 x 11.03% =124.088
- Khấu hao cơ bản: 6.841.075 x 11.03% =754.571
- Tiền điên nước: 5.238.000 x 11.03% =577.751
- Tiền bưu điện: 2.760.000 x 11.03% =304.428
- Tiền thuê mặt bằng: 6.732.000 x 11.03% =742.540
- Chi phí vật liệu phụ: 3.208.000 x 11.03% =353.842
- Chi phí khoán sản phẩm: 43.388.213 x 11.03% =4.785.720
- Chi phí tiếp khách : 1.855.000 x 11.03% =204.607
- Tiền mua ga nấu nước: 470.000 x 11.03% =51.841
- Tiền mua dụng cụ văn phòng:967.000 x 11.03% =106.660
Sau khi phân bổ chi phí kế toán lập bảng tính giá thành. Sau đây là
bảng tính giá thành:

(Xem trang kế bên)
Sau khi lập bảng giá thành kế toán tiến hành nhập kho thành phẩm:
+ Nhập kho thành phẩm Loa:
Nợ TK 155: 47.772.400
Có TK 154: 47.772.400

+ Nhập kho thành phẩm Anten:
Nợ TK 155: 21.851.447
Có TK 154: 21.851.447

+ Nhập kho thành phẩm Equlizer:
Nợ TK 155: 37.772.821
Có TK 154: 37.772.821

+ Nhập kho thành phẩm Hộp Dulex:
Nợ TK 155: 22.842.145
Có TK 154: 22.842.145

Sau khi định khoản kế toán ghi vào Sổ Caí
SỔ CÁI Năm 2005
Tên TK: Chi phi sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu:154

CHỨNG TỪ SỐ PHÁT SINH
DIỄN GIẢI TKDƯ
SỐ NGÀY NỢ CÓ

SỐ DƯ ĐẦU KỲ 848.731.628
01/07 33/06 Kết chuyển chi phí NVL TT 621 39.317.724
Kết chuyển chi phí CN TT 622 19.994.387
Kết chuyển chi phí SXC 627 77.140.679
Nhập thành phẩm Loa 155 47.772.400
Nhập thành phẩm Anten 155 21.851.447
Nhập thành phẩm Equalizer 155 37.772.821
Nhập thành phẩm hộp Duplex 155 22.842.145

Cộng phát sinh 136.452.790 130.239.407
SỐ DƯ CUỐI KÌ 854.945.011


Ngày 30 tháng 06 năm 2005
Kế toán trưởng Người lập biểuBẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

ĐVT:ĐỒNG
Khoản mục chi phí Tổng cộng Loa Anten Equalizer Hộp duplex
Sản lượng(S) 1.040 500 100 4.420
Định mức 13.676,575 11.978,215 116.508 893,719
Chi phí NVLTđể tính giáthành(1) 35.813.784 14.223.638 5.989.108 11.650.800 3.950.238
Tỉlệ phân bổ chi phí SX 100% 39,72% 16,72% 32,53% 11,035%
Đơn giá lắp ráp 2.500 5.300 9.200 2.100
Lương theo đơn giá lắp ráp 15.452.000 2.600.000 2.650.000 920.000 9.282.000
Các khoản trích 1.833.346 308.484 314.417 109.156 1.101.289
BHXH,BHYT,KPCĐ
Chi phí nhân công trực tiếp (2) 17.285.346 2.908.484 2.964.417 1.029.156 10.383.289
chi phí sản xuất chung
Lương căn bản 1.871.100 743.201 312.848 608.669 206.382
Lương khoán 284.100 907.245 381.902 743.018 251.936
Bảo hiểm 401.191 159.353 67.076 130.507 44.251
Công cụ dung cụ 1.125.000 446.850 188.100 365.963 124.088
Khấu hao cơ bản 6.841.075 2.717.275 1.143.828 2.225.402 754.571
Tiền điện, nước 5.238.000 2.080.534 875.794 1.703.921 577.751
Titan điện thoại 2.760.000 1.096.272 461.472 897.828 304.428
Chi phí thuê mặt bằng 6.732.000 2.673.950 1.125.590 2.189.920 742.540
Chi phí vật liệu 3.208.000 1.274.218 536.378 1.043.563 353.843
Chi phí khoán sản phẩm 43.388.213 17.233.798 7.254.509 14.114.186 4.785.720
Chi phi tiếp khách 1.855.000 736.806 310.156 603.432 204.607
chi phí gas nâu nước 470.000 186.684 78.584 152.891 51.841
Tiền mua dụng cu văn phòng 967.000 384.092 161.682 314.565 106.660
Tổng chi phí SX chung 77.140.679 30.640.278 12.897.922 25.093.863 8.508.617
Tổng giá thành(4)=(1)+(2)+(3) 130.239.407 47.772.400 21.851.447 37.772.821 22.842.145
Giá thành đơn vị(5)=(4)/(s) 45.924 43.703 377.734 5.168
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ


Sau thời gian thực tập được tiếp xúc với công tác kế toán tại Xí Nghiệp
Cơ Điện Tử Và Tin Học Cholimex Quận 5, kết hợp với một số kiến thức đã học
em có một số nhân xét sau :
Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp :
Công tác kế toán tại xí nghiệp đã thực hiện theo đúng những thông tư của
nhà nước .Bộ máy kế toán đã phản ánh được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sảy
ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng nghĩa vụ đối với nhà
nước.
Hiện nay xí nghiệp tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung.Sự
lựa chọn hình thức này rất phù hợp với đặc điểm của xí nghiệp. Nó đảm bảo
được sự lãnh đạo tập trung, nắm bắt được thông tin kế toán một cách kịp thời.
Trên cơ sở những thông tin do kế toán cung cấp đã tao điều kiện cho việc phân
công lao động hợp lý, nâng cao chất lượng công việc. Với độ ngũ kế toán đầy
năng lực, giàu kinh nghiệm, đặc biệt trong việc sử lý và cập nhật các thông tin
kế toán một cách nhanh chóng đầy đủ và chính xác.
Về qui mô tổ chức bộ máy của xí nghiệp tương đối hợp lý, sử dụng hết
năng suất làm việc
Về tình hình thanh toán xí nghiệp có biện pháp thu hồi vốn nhanh số nợ
phải thu trong vòng thời gian ngắn nhất tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn.
Đây là một thành công trong việc nghiên cứu lựa chọn hình thức kế toán
phù hợp với đặc điểm hoạt động , tình hình tổ chức công tác kế toán hạch toán
tại xí nghiệp.
 Về công tác chi phí và tính giá thành :
Công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp thực hiện
tốt từ khâu lập chứng từ ban đầu cho đến việc tập hợp chi phi và tính giá thành
sản phẩm. Quá tình luân chuyển chúng từ và xử lý thông tin nhanh chóng chính
xác, đầy đủ và hợp lý .
Mặc dù xí nghiệp hoạt động qui mô không nhỏ , hiện nay sản xuất nhiều
mặt hàng sản phẩm các loại với bộ máy kế toán xí nghiệp được tổ chức tập
trung gọn nhẹ nên phòng kế toán đã phát huy tốt vai trò của mình như thực hiện
công tác kế toán đúng chế độ kế toán hiện hành kết hợp với đặc thù của công
việc góp phần tích cực trong việc quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh tại
xí nghiệp nói riêng và công ty nói chung.
Đó là đơn vị trực thuộc của công ty Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Chợ
Lớn Cholimex được xem như là một phân xưởng sản xuất của công ty hạch
toán theo hình thức chứng từ ghi sổ nên phần lớn công việc tổ chức công tác tại
xí nghiệp đều do công ty qui định và yêu cầu thực hiện.Nhân viên kế toán trong
xí ngiệp luôn luôn tích cực học hỏi không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn
và cố gắn hoàn chỉnh hệ thống tài khoản và hệ thống sổ sách kế toán theo nhu
qui định nói riêng và theo như qui định của nhà nước nói chung
Mặc dù xí nghiệp đã thực hiện điện toán hoá ở tất cả các bộ phận giúp
cho việc cập nhật xử lý số liệu , được nhanh chóng tạo ra sự thay đổi thông tin,
kiểm tra đối chiếu lẫn nhau dễ dàng. Đây là yếu tố góp phần giảm bớt khối
lượng công việc ghi chép và tính toán tay cho công nhân ghi chép, giúp nhân
viên kế toán có điều kiện thuận lợi nộp báo cáo cho công ty theo đúng thời hạn
qui định .
Xí nghiệp sản xuất nhiều thành phẩm mà trong nước không có phải nhập
từ nước ngoài , xí nghiệp phải nhận khẩu qua công ty Xuất Khẩu Và Đầu Tư
Chợ Lớn, đây là khó khăn lớn nhất của xí nghiệp, cần có những giải pháp: Hạ
thấp chi phí nâng cao hiệu qua sử dụng vốn, mạnh dạng đầu tư những tiến bộ
khoa học kỹ thuật.
Giải pháp :
 Giải pháp 1: Hạ thấp chi phí
Xí nghiệp phải quản lý thật tốt các khoản chi phí, để thực hiện tốt việc
quản lý này xí nghiệp cần phải lên kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp một
cách chính xác. Phải tiến hành giám sát thường xuyên có trọng điểm các khoản
chi phí có hợp lý và đúng mục đích không. Sau cùng trong từng thời kỳ tập hợp
xem xét phân tích tình hình thực hiện kế hoạch quản lý chi phí có hiệu quả
không để từ đó có biện pháp khắc phục.
 Giải pháp 2: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định có ý nghĩa rất quan
trọng, nó giúp giảm được chi phí đặc biệt là hao mòn vô hình xuống mức tối
thiểu, thu hồi vốn nhanh và xí nghiệp có điều kiện để đầu tư các thiết bị máy
móc hiện đại mở rộng qui mô sản xuất.
Xí nghiệp phải chú trọng đổi mới tài sản cố định ở những lĩnh vực cấp
thiết, cân đối và hạn chế mức đầu tư ở những hạn mục không cần thiết. Điều
này làm cho năng lực sản xuất chính của xí nghiệp ngày càng nâng cao mở rộng
cơ cấu sản xuất theo hướng mở rộng qui mô sản xuất, thi trường. Kết quả của
quá trình này làm cho doanh thu tăng dần và tình hình đời sống của công nhân
viên được cải thiện
Cần phải định kì phân tích tình hình sử dụng , trang bị tài sản cố định để
có phương hướng trang bị tài sản cố định một cách hợp lý hơn. Đồng thời phải
có kế hoạch cụ thể lâu dài để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định, tận
dụng triệt để năng suất, đẩy mạnh chu kì luân chuyển.
Đối với tài sản cố định phân xưởng, văn phòng, vật kiến trúc... nên giảm
diện tích dùng trong quản lý hành chính, bố trí máy móc thiết bị hợp lý
Đối với tài sản cố định thuộc phương tiện vận tải: tăng cường công tác
sữa chữa, bảo trì phục vụ cho quá trình chuyên chở. Tận dụng khai thác tối đa
tiềm lực hiện có của nhóm tài sản này
Tài sản dụng cụ quản lý văn phòng tuy nhóm tài sản này không trực tiếp
phục vụ sản xuất nhưng cũng cần hiện đại hao để đảm bảo cho công tác quản lý
tại các phòng ban hoạt động hữu hiệu. Tuy nhiên loại tài sản này có tỷ lệ trượt
giá cao do đo cần phải nghiên cứu kĩ khi trang bị mua sắm nhằm giảm hao mòn
vô hình.
Đối với tài dản máy móc thiết bị chiếm tỉ trọng cao, do đó phải cải thiện
nhóm tài sản này sẽ tác động đến tình hình sử dụng tài sản cố định nói chung
 Giải pháp 3: Mạnh dạn đầu tư những tiến bộ khoa học kỹ thuật,
việc mạnh dạng ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động
sản xuất kinh doanh là một trong những điều kiện quyết định lợi thế và khả
năng phát triển của xí nghiệp.
Vì nhiệm vụ chính của xí nghiệp là sản xuất và cung ứng sản phẩm cho
thị trường trong và ngoài nước, nên việc áp dụng tiến bộ và công nghiệp hiện
đại là điều kiện vật vật để xí nghiệp sản xuất ra những sản phẩm mới phù hợp
với thị hiếu , đạt chất lượng nhờ đó xí nghiệp có thể tăng khối lượng sản phẩm
tiêu thụ tăng lợi nhuận , đồng thời nhờ áp dụng khoa học kĩ thuật, xí ngiệp có
thể rút ngắn chu kì sản xuất sản phẩm, giảm được định mức tiêu hao nguyên vật
liệu, từ đó tốc độ luân chuyển vốn tăng, tiết kiệm chi phí, hạ thấp gía thành tăng
khả năng cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường.
Hiện nay trong nền kinh tế thị trường qui mô và tính chất kinh doanh
không phải do chủ quan xí nghiệp quyết định mà còn chịu sự tác động không
nhỏ của thị trường.Cho nên xí nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu thị trường để
xác định qui mô và chủng loại, mẫu mã, chất lượng, gía cả sản phẩm.Có như
vậy sản phẩm của xí nghiệp mới có thể được thị trường chấp nhận , từ đó tài sản
cố định mới phát huy hết công suất .Mặt khác sản phẩm được tiêu thụ nhanh sẽ
giúp vốn lưu động luân chuyển nhanh, tăng hiệu quả sử dụng vốn .Từ đó xí
nghiệp có điều kiện bảo toàn và phát triển vốn.
Trong thời gian sắp tới theo kế hoạch dự kiến , xí nghiệp sẽ chuyển ra
khu công nghiệp , xí nghiệp sẽ có nhiều cơ hội để nâng cao khoa học kỹ thuật
vào sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm
KẾT LUẬN

Đối với những nhà quản lý thì chi phí là mối quan tâm hàng đầu bởi vì
lợi nhuận thu được nhiều hay ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã
làm ra. Do đó vấn đề đặt ra là phải làm sao kiểm soát được các khoản mục chi
phí .Nhận diện phân tích các hoạt động sinh ra chi phí là điều mấu chốt để có
thể quản lý, từ đó có những quyết định đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
Qua phân tích hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, tác động
của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đến rủi ro kinh
doanh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp Cơ Điện Tử
Và Tin Học Cholimex phải đối phó ta nhận thấy rằng :Xí nghiệp đã từng bước
hoàn thành khâu quản lý chi phí tuy nhiên vẫn còn có một vài khoản mục chi
phí quản lý chưa được tốt xí nghiệp cần phải phấn đấu hơn nữa trong việc quản
lý chi phí để hạ thấp giá thành , tăng tính cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh.
Là một sinh viên trong thời gain thực tập ngắn với những kiến thức và
kinh nghiệm còn non yếu nên trong quá trình phân tích không thể tránh những
sai lầm .Kính mong thấy cô cũng như ban lãnh đạo công ty góp ý sữa chữa bổ
sung để luận văn được hoàn chỉnh hơn./.

_ Kinh tế và phân tích hoạt động doanh nghiệp
PGS.Võ Thanh Thu -NXB Thống kê
_ Tài chình doanh nghiệp
Tập thể giảng viên khoa TCDN & KDTT Trường Đại Học Kinh Tế Tp.Hồ Chí
Minh-NXB tài chính
_ Quản trị doanh nghiệp
TS. Văn Thuận -Nhà xuất bản thống kê 2001
_ Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp
GV Trường Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh-Huỳnh Đức Lộng-NXB Thống
kê.
_ Kế toán và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
PTS.Ngô Thế Chi
PTS. Đài Xuân Tiên
PTS.Vương Đình Huệ
_ Độc lập phân tích báo cáo tài chính
PTS. Đoàn Xuân Tiên
PTS.Vũ Công Ty
- Tài liệu báo cáo quyết toán của đơn vị.
Hết

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản