Luận văn tốt nghiệp công trình chung cư_Chương 2

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

1
135
lượt xem
55
download

Luận văn tốt nghiệp công trình chung cư_Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thuận tiện cho việc thi công ta thực hiện đào toàn bộ các hố móng, xem như một móng lớn
+ Chiều rộng và chiều dài hố móng ở cao độ -1.6m
B = 24 + (0.75x2) + (1x2) = 27.5 m.
D = 52.62 + (0.75x2) + (1x2) = 56.12 m.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp công trình chung cư_Chương 2

 1. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH CHÖÔNG II: TÍNH TOAÙN KHOÁI LÖÔÏNG I. Khoái löôïng ñaát hoá moùng caàn ñaøo : Ñeå thuaän tieän cho vieäc thi coâng ta thöïc hieän ñaøo toaøn boä caùc hoá moùng, xem nhö moät hoá moùng lôùn. • Chieàu roäng vaø chieàu daøi hoá moùng ôû cao ñoä –1.6m : B = 24 + (0.75x2) + (1x2) = 27.5 m. D = 52.62 + (0.75x2) + (1x2) = 56.12 m. • Chieàu roäng vaø chieàu daøi hoá moùng ôû maët ñaát töï nhieân : Ñaùi moùng ôû cao ñoä –1.6 m, nhöng chæ ñaøo ñeán cao ñoä –1.5m. Phaàn coøn laïi ñöôïc ñaøo baèng thuû coâng. Trong ñoù : o 0.8m laø xaø baàn. o 0.8m laø caùt pha seùt. Ñeå choáng saït lôû maùi ta luy hoá moùng, ta choïn heä soá maùi doác m = 1.25 ⇒ B’ = 27.5 + 2x(1.6x1.25) = 31.5m. ⇒ D’ = 56.12 + 2x(1.6x1.25) = 60.12m. Toång khoái löôïng ñaát caàn ñaøo : B' = 31.5 m D' = 60.12 m h=1.5m h=1.5m 25 25 1. 1. = = m m B = 27.5 m D = 56.12 m Khoái löôïng ñaát caàn ñaøo : h V = [ BxD + B’xD’ + (D + D’)(B + B’)] 6 1.5 = [ 31.5x56.12 + 27.5x60.12 + (56.12 + 60.12)(31.5 + 27.5)] 6 = 2570m3. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 71
 2. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH II. Khoái löôïng coâng taùc phaàn ngaàm : Toång soá coïc laø 464, tieát dieän 25x25, moãi coïc goàm 2 ñoaïn 5m, toång chieàu daøi coïc caàn eùp laø 4640m. Beâ toâng loùt moùng söû duïng beâ toâng ñaù 4x6 maùc 100 daøy 10cm, dieän tích maët beâ toâng loùt moùng phaûi lôùn hôn dieän tích ñaùy moùng moãi caïnh 10cm. Khoái löôïng beâ toâng loùt moùng : - ÔÛ 2 daõy moùng bieân (truïc A vaø H) : Vlmb = 2x15x0.1x1.7x1.7 = 8.67m3. - ÔÛ 6 daõy moùng giöõa (truïc B,C,D.E,F,G) : Vlmg = 6x15x0.1x1.5x1.5 = 20.25m3. ⇒ Vlm = Vlmb + Vlmg = 8.67 + 20.25 = 28.92m3. 1) Ñaøi moùng vaø coå moùng : a). Khoái löôïng beâ toâng: Moùng: - ÔÛ 2 daõy moùng bieân (truïc A vaø H) : Vmb = 2x15x(0.6x1.5x1.5) = 40.5m3. - ÔÛ 6 daõy moùng giöõa (truïc B,C,D.E,F,G) : Vmg = 6x15x(0.5x1.2x1.2) = 64.8m3. ⇒ Vm = Vmb + Vmg = 40.5 + 64.8 = 105.3m3. Coå moùng: - ÔÛ 2 daõy moùng bieân (truïc A vaø H) : Vmb = 2x15x(1x0.3x0.4) = 3.6m3. - ÔÛ 6 daõy moùng giöõa (truïc B,C,D.E,F,G) : Vmg = 6x15x(1.1x0.3x0.4) = 11.88m3. ⇒ Vcm = Vcmb + Vcmg = 3.6 + 11.88 = 15.48m3. b). Troïng löôïng coát theùp: Q = 1.197T c). Dieän tích coffa: Moùng : - ÔÛ 2 daõy moùng bieân (truïc A vaø H) : Smb = 2x15x(4x0.6x1.5) = 108m2. - ÔÛ 6 daõy moùng giöõa (truïc B,C,D.E,F,G) : Smg = 6x15x(4x0.5x1.2) = 216m2. ⇒ Sm = Smb + Smg = 108 + 216 = 324m2. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 72
 3. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Coå moùng : - ÔÛ 2 daõy moùng bieân (truïc A vaø H) : Smb = 2x15x(0.3+0.4)x2x1 = 42m2. - ÔÛ 6 daõy moùng giöõa (truïc B,C,D.E,F,G) : Smg = 6x15x(0.3+0.4)x2x1.1 = 138.6m2. ⇒ Scm = Scmb + Scmg = 42 + 138.6 = 180.6m2. 2) Ñaø kieàn : a). Khoái löôïng beâ toâng: - Ñaø kieàn doïc 20x40cm (8 caây moãi caây daøi 53m) : Vñkd = [8x53x0.2x0.4]-[8x15x0.3x(0.2x0.4)] = 31.04m3. - Ñaø kieàn ngang 20x40cm (2x15 caây, moãi caây daøi 10.4m) : Vñkn = [30x10.4x0.2x0.4]-[8x15x0.4x(0.2x0.4)] = 21.12m3. ⇒ Vñk = Vñkd + Vñkn = 31.04 + 21.12 = 52.16m3. b). Troïng löôïng coát theùp: Q = 10.432T c). Dieän tích coffa: - Ñaø kieàn doïc 20x40cm (2x4 caây moãi caây daøi 53m) : • Vaùn thaønh: Sthaønh = 2x4x[2x(53-15x0.3)x0.4] = 310.4m2. • Vaùn ñaùy: Sñaùy = 2x4x[(53-15x0.3)x0.2] = 76.96m2. ⇒ Sñkdoïc = Sthaønh + Sñaùy = 310.4 + 76.96 = 387.36m2. - Ñaø kieàn ngang 20x40cm (2x15 caây moãi caây daøi 10.4m) : • Vaùn thaønh: Sthaønh = 2x15x[2x(10.4-4x0.4)x0.4] = 211.2m2. • Vaùn ñaùy: Sñaùy = 2x15x[(10.4-4x0.4)x0.2] = 52.8m2. ⇒ Sñkngang = Sthaønh + Sñaùy = 211.2 + 52.8 = 264m2. ⇒ ∑Sñk = Sñkdoïc + Sñkngang = 211.2 + 52.8 = 264m2. 3) Beâ toâng loùt neàn: 24x52.62x0.1 = 126.3m3. III. Khoái löôïng coâng taùc coät, daàm, saøn : 1) Khoái löôïng coâng taùc taàng treät : • Khoái löôïng beâ toâng coät (cao 3.3m) : o Caùc coät ôû truïc A,B,D,E,G,H (20x40cm) : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 73
 4. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Vctr1 = 6x15x[(3.3-0.4)x0.2x0.4] = 20.88m3. o Caùc coät ôû truïc C,F (25x40cm) : Vctr2 = 2x15x[(3.3-0.4)x0.25x0.4] = 8.7m3. ⇒ Vctr = Vctr1 + Vctr2 = 20.88 + 8.7 = 29.58m3. • Troïng löôïng coát theùp coät: Q = 5.916T • Dieän tích coffa coät: o Caùc coät ôû truïc A,B,D,E,G,H (20x40cm) : Sctr1 = 6x15x[2x(0.2+0.4)x(3.3-0.4)] = 313.2m2. o Caùc coät ôû truïc C,F (25x40cm) : Sctr2 = 2x15x[2x(0.25+0.4)x(3.3-0.4)] = 113.1m2. ⇒ ∑Sctr = Sctr1 + Sctr2 = 313.2 + 113.1 = 426.3m2. 2) Khoái löôïng coâng taùc taàng 2 : a). Khoái löôïng coâng taùc coät (cao 3m) : • Khoái löôïng beâ toâng coät: o Caùc coät ôû truïc A,B,D,E,G,H (20x40cm) : Vct2.1 = 6x15x[(3-0.4)x0.2x0.4] = 18.72m3. o Caùc coät ôû truïc C,F (25x40cm) : Vct2.2 = 2x15x[(3-0.4)x0.25x0.4] = 6.24m3. ⇒ Vcoät taàng 2 = Vct2.1 + Vct2.2 = 18.72 + 6.24 = 24.96m3. • Troïng löôïng coát theùp coät: Q = 4.992T • Dieän tích coffa coät: o Caùc coät ôû truïc A,B,D,E,G,H (20x40cm) : Sct2.1 = 6x15x[2x(0.2+0.4)x(3-0.4)] = 280.8m2. o Caùc coät ôû truïc C,F (25x40cm) : Sct2.2 = 2x15x[2x(0.25+0.4)x(3-0.4)] = 101.4m2. ⇒ ∑Scoät taàng 2 = Sct2.1 + Sct2.2 = 280.8 + 101.4 = 382.2m2. b). Khoái löôïng coâng taùc daàm : • Khoái löôïng beâ toâng daàm: o Daàm ngang 20x40cm (2x15 caây, l = 13.50m) : Vdn = 2x15x[13.5x0.2x(0.4-0.08)]+2x1.6x0.2x0.4 = 26.276m3. ⊕ Daàm moâi 15x30cm ôû ñaàu consol caùch truïc 1 vaø 15 (2x2 caây l = 9m) : Vdmn = 2x2x[9x0.15x(0.3-0.08)] = 1.188m3. ⇒ Vdaàm ngang = Vdn + Vdmn = 26.276 + 1.188 = 27.464m3. o Daàm doïc 20x30cm (2x4 caây, l = 55.2m): • Truïc A,B,C,F,G,H : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 74
 5. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Vdd = 2x3x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.2x(0.3-0.08)] = 13.7016m3. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc A vaø H (l = 55.2m) : Vdmd1 = 2x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.9824m3. • Truïc D,E (l = 52.8m): Vdd = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.2x(0.3-0.08)] = 4.3824m3. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc D vaø E (l = 52.8m) : Vdmd2 = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.7808m3. ⊕ Daàm 20x30cm caùch truïc C vaø F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : Vd = 2x2x(5.05x0.2x0.3 = 1.212 m3. ⇒ Vdaàm doïc taàng 2 = 13.7016 + 4.9824 + 4.3824 + 4.7808 + 1.212 = 29.0592m3. ⇒ Vdaàm taàng 2 = 27.464 + 29.0592 = 56.55232m3. • Troïng löôïng coát theùp daàm: Q = 11.305T • Dieän tích coffa daàm: o Daàm ngang 20x40cm (2x15 caây, l = 13.50m) : Svaùn thaønh = 2x15x[2x13.5x(0.4-0.08)-2x(4x0.2x0.22)]+2x1.6x0.4 –4x2x0.2 = 248.32m2. Svaùn ñaùy = 2x15x[0.2x(13.5-4x0.4)]+2x1.6x0.2 = 72.04m2. ⊕ Daàm moâi 15x30cm ôû ñaàu consol caùch truïc 1 vaø 15 (2x2 caây l = 9m) : Sdm thaønh = 2x2x[(2x9x(0.3-0.08))-(4x0.3+0.15)x(0.3-0.08)] = 14.652m2. Sdm ñaùy = 2x2x[(9-4x0.4)x0.15] = 4.44m2. ⇒ Scoffa daàm ngang = 248.32 + 72.04 + 14.652 + 4.44 = 339.452m2. o Daàm doïc 20x30cm (2x4 caây, l = 55.2m): • Truïc A,B,C,F,G,H : Svaùn thaønh = 2x3x[2x0.22x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 137.016m2. Svaùn ñaùy = 2x3x[0.2x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 62.28m2. ⇒ Scoffa = 137.016 + 62.28 = 199.296m2. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc A vaø H (l = 55.2m) : Svaùn thaønh = 2x[(0.4x55.2)+0.32x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 77.376m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.15x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 15.57m2. ⇒ Scoffa = 77.376 + 15.57 = 92.946m2. • Truïc D,E (l = 52.8m): Svaùn thaønh = 2x[2x0.22x(52.8-(15x0.2))] = 43.824m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.2x(52.8-(15x0.2))] = 19.92m2. ⇒ Scoffa = 43.824 + 19.92 = 63.744m2. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc D vaø E (l = 52.8m) : Svaùn thaønh = 2x[(0.4x52.8)+0.32x(52.8-15x0.2)] = 74.112m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.15x(52.8-15x0.2)] = 14.94m2. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 75
 6. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH ⇒ Scoffa = 74.112 + 14.94 = 89.052m2. ⊕ Daàm 20x30cm caùch truïc C vaø F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : Sd = 2x2x[(2x5.05x(0.3-0.08))+5.05x0.2] = 12.928 m2. ⇒ Scoffa daàm doïc = 199.269 + 92.946 + 63.774 + 89.052 +12.928 = 458.005m2. ⇒ ∑Scoffa daàm taàng 2 = 339.452 + 458.005 = 797.457m2. c). Khoái löôïng coâng taùc saøn : • Khoái löôïng beâtoâng saøn : Vsaøn taàng 2 = 2x0.08x[(55x8.85)+(4.2x52.4)-2x(4x5.65+1.05x0.95)] = 105.542m3. • Troïng löôïng coát theùp saøn: Q = 10.5542T • Dieän tích coffa saøn: Scoffa saøn taàng 2 = 2x[2x1.05(1.6+3.3+2.15)+2x4x(1.6+0.95+2.8+0.95)+ +11x4x(1.6+3.3+3.3+2.8+0.95)] = 1182.01m2. 3) Khoái löôïng coâng taùc taàng 3 : a). Khoái löôïng coâng taùc coät : • Khoái löôïng beâtoâng coät (cao 3m) : o Caùc coät ôû truïc A,B,C,F,G,H (20x30cm) : Vct3.1 = 6x15x[(3-0.4)x0.2x0.3] = 14.04m3. o Caùc coät ôû truïc D,E (20x20cm) : Vct3.2 = 2x15x[(3-0.4)x0.2x0.2] = 3.12m3. ⇒ Vcoät taàng 3 = Vct3.1 + Vct3.2 = 14.04 + 3.12 = 17.16m3. • Troïng löôïng coát theùp coät : Q = 3.432T • Dieän tích coffa coät : o Caùc coät ôû truïc A,B,C,F,G,H (20x30cm) : Sct3.1 = 6x15x[2x(0.2+0.3)x(3-0.4)] = 234m2. o Caùc coät ôû truïc C,F (20x20cm) : Sct3.2 = 2x15x[2x(0.2+0.2)x(3-0.4)] = 62.4m2. ⇒ ∑Scoät taàng 3 = Sct3.1 + Sct3.2 = 234 + 62.4 = 296.4m2. b). Khoái löôïng coâng taùc daàm : • Khoái löôïng beâ toâng daàm : o Daàm ngang 20x40cm (2x15 caây, l = 13.50m) : Vdn = 2x15x[13.5x0.2x(0.4-0.08)]+2x1.6x0.2x0.4 = 26.276m3. ⊕ Daàm moâi 15x30cm ôû ñaàu consol caùch truïc 1 vaø 15 (2x2 caây l = 9m) : Vdmn = 2x2x[9x0.15x(0.3-0.08)] = 1.188m3. ⇒ Vdaàm ngang = Vdn + Vdmn = 26.276 + 1.188 = 27.464m3. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 76
 7. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH o Daàm doïc 20x30cm (2x4 caây, l = 55.2m): • Truïc A,B,C,F,G,H : Vdd = 2x3x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.2x(0.3-0.08)] = 13.7016m3. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc A vaø H (l = 55.2m) : Vdmd1 = 2x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.9824m3. • Truïc D,E (l = 52.8m): Vdd = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.2x(0.3-0.08)] = 4.3824m3. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc D vaø E (l = 52.8m) : Vdmd2 = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.7808m3. ⊕ Daàm 20x30cm caùch truïc C vaø F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : Vd = 2x2x(5.05x0.2x0.3 = 1.212 m3. ⇒ Vdaàm doïc taàng 3 = 13.7016 + 4.9824 + 4.3824 + 4.7808 + 1.212 = 29.0592m3. ⇒ Vdaàm taàng 3 = 27.464 + 29.0592 = 56.55232m3. • Troïng löôïng coát theùp daàm: Q = 11.305T • Dieän tích coffa daàm: o Daàm ngang 20x40cm (2x15 caây, l = 13.50m) : Svaùn thaønh = 2x15x[2x13.5x(0.4-0.08)-2x(4x0.2x0.22)]+2x1.6x0.4 –4x2x0.2 = 248.32m2. Svaùn ñaùy = 2x15x[0.2x(13.5-4x0.4)]+2x1.6x0.2 = 72.04m2. ⊕ Daàm moâi 15x30cm ôû ñaàu consol caùch truïc 1 vaø 15 (2x2 caây l = 9m) : Sdm thaønh = 2x2x[(2x9x(0.3-0.08))-(4x0.3+0.15)x(0.3-0.08)] = 14.652m2. Sdm ñaùy = 2x2x[(9-4x0.4)x0.15] = 4.44m2. ⇒ Scoffa daàm ngang = 248.32 + 72.04 + 14.652 + 4.44 = 339.452m2. o Daàm doïc 20x30cm (2x4 caây, l = 55.2m): • Truïc A,B,C,F,G,H : Svaùn thaønh = 2x3x[2x0.22x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 137.016m2. Svaùn ñaùy = 2x3x[0.2x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 62.28m2. ⇒ Scoffa = 137.016 + 62.28 = 199.296m2. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc A vaø H (l = 55.2m) : Svaùn thaønh = 2x[(0.4x55.2)+0.32x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 77.376m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.15x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 15.57m2. ⇒ Scoffa = 77.376 + 15.57 = 92.946m2. • Truïc D,E (l = 52.8m): Svaùn thaønh = 2x[2x0.22x(52.8-(15x0.2))] = 43.824m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.2x(52.8-(15x0.2))] = 19.92m2. ⇒ Scoffa = 43.824 + 19.92 = 63.744m2. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc D vaø E (l = 52.8m) : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 77
 8. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Svaùn thaønh = 2x[(0.4x52.8)+0.32x(52.8-15x0.2)] = 74.112m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.15x(52.8-15x0.2)] = 14.94m2. ⇒ Scoffa = 74.112 + 14.94 = 89.052m2. ⊕ Daàm 20x30cm caùch truïc C vaø F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : Sd = 2x2x[(2x5.05x(0.3-0.08))+5.05x0.2] = 12.928 m2. ⇒ Scoffa daàm doïc = 199.269 + 92.946 + 63.774 + 89.052 +12.928 = 458.005m2. ⇒ ∑Scoffa daàm taàng 3 = 339.452 + 458.005 = 797.457m2. c). Khoái löôïng coâng taùc saøn : • Khoái löôïng beâtoâng saøn : Vsaøn taàng 3 = 2x0.08x[(55x8.85)+(4.2x52.4)-2x(4x5.65+1.05x0.95)] = 105.542m3. • Troïng löôïng coát theùp saøn: Q = 10.542T • Dieän tích coffa saøn: Scoffa saøn taàng 3 = 2x[2x1.05(1.6+3.3+2.15)+2x4x(1.6+0.95+2.8+0.95)+ +11x4x(1.6+3.3+3.3+2.8+0.95)]= 1182.01m2. 4) Khoái löôïng beâtoâng taàng 4 : a). Khoái löôïng coâng taùc coät : • Khoái löôïng beâtoâng coät (cao 3m) : o Caùc coät ôû truïc A,B,C,F,G,H (20x30cm) : Vct4.1 = 6x15x[(3-0.4)x0.2x0.3] = 14.04m3. o Caùc coät ôû truïc D,E (20x20cm) : Vct4.2 = 2x15x[(3-0.4)x0.2x0.2] = 3.12m3. ⇒ Vcoät taàng 4 = Vct4.1 + Vct4.2 = 14.04 + 3.12 = 17.16m3. • Troïng löôïng coát theùp coät : Q = 3.432T • Dieän tích coffa coät : o Caùc coät ôû truïc A,B,C,F,G,H (20x30cm) : Sct4.1 = 6x15x[2x(0.2+0.3)x(3-0.4)] = 234m2. o Caùc coät ôû truïc C,F (20x20cm) : Sct4.2 = 2x15x[2x(0.2+0.2)x(3-0.4)] = 62.4m2. ⇒ ∑Scoät taàng 4 = Sct3.1 + Sct3.2 = 234 + 62.4 = 296.4m2. b). Khoái löôïng coâng taùc daàm : • Khoái löôïng beâ toâng daàm : o Daàm ngang 20x40cm (2x15 caây, l = 13.50m) : Vdn = 2x15x[13.5x0.2x(0.4-0.08)]+2x1.6x0.2x0.4 = 26.276m3. ⊕ Daàm moâi 15x30cm ôû ñaàu consol caùch truïc 1 vaø 15 (2x2 caây l = 9m) : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 78
 9. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Vdmn = 2x2x[9x0.15x(0.3-0.08)] = 1.188m3. ⇒ Vdaàm ngang = Vdn + Vdmn = 26.276 + 1.188 = 27.464m3. o Daàm doïc 20x30cm (2x4 caây, l = 55.2m): • Truïc A,B,C,F,G,H : Vdd = 2x3x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.2x(0.3-0.08)] = 13.7016m3. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc A vaø H (l = 55.2m) : Vdmd1 = 2x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.9824m3. • Truïc D,E (l = 52.8m): Vdd = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.2x(0.3-0.08)] = 4.3824m3. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc D vaø E (l = 52.8m) : Vdmd2 = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.7808m3. ⊕ Daàm 20x30cm caùch truïc C vaø F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : Vd = 2x2x(5.05x0.2x0.3) = 1.212 m3. ⇒ Vdaàm doïc taàng 4 = 13.7016 + 4.9824 + 4.3824 + 4.7808 + 1.212 = 29.0592m3. ⇒ Vdaàm taàng 4 = 27.464 + 29.0592 = 56.55232m3. • Troïng löôïng coát theùp daàm: Q = 11.305T • Dieän tích coffa daàm: o Daàm ngang 20x40cm (2x15 caây, l = 13.50m) : Svaùn thaønh = 2x15x[2x13.5x(0.4-0.08)-2x(4x0.2x0.22)]+2x1.6x0.4 –4x2x0.2 = 248.32m2. Svaùn ñaùy = 2x15x[0.2x(13.5-4x0.4)]+2x1.6x0.2 = 72.04m2. ⊕ Daàm moâi 15x30cm ôû ñaàu consol caùch truïc 1 vaø 15 (2x2 caây l = 9m) : Sdm thaønh = 2x2x[(2x9x(0.3-0.08))-(4x0.3+0.15)x(0.3-0.08)] = 14.652m2. Sdm ñaùy = 2x2x[(9-4x0.4)x0.15] = 4.44m2. ⇒ Scoffa daàm ngang = 248.32 + 72.04 + 14.652 + 4.44 = 339.452m2. o Daàm doïc 20x30cm (2x4 caây, l = 55.2m): • Truïc A,B,C,F,G,H : Svaùn thaønh = 2x3x[2x0.22x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 137.016m2. Svaùn ñaùy = 2x3x[0.2x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 62.28m2. ⇒ Scoffa = 137.016 + 62.28 = 199.296m2. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc A vaø H (l = 55.2m) : Svaùn thaønh = 2x[(0.4x55.2)+0.32x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 77.376m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.15x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 15.57m2. ⇒ Scoffa = 77.376 + 15.57 = 92.946m2. • Truïc D,E (l = 52.8m): Svaùn thaønh = 2x[2x0.22x(52.8-(15x0.2))] = 43.824m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.2x(52.8-(15x0.2))] = 19.92m2. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 79
 10. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH ⇒ Scoffa = 43.824 + 19.92 = 63.744m2. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc D vaø E (l = 52.8m) : Svaùn thaønh = 2x[(0.4x52.8)+0.32x(52.8-15x0.2)] = 74.112m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.15x(52.8-15x0.2)] = 14.94m2. ⇒ Scoffa = 74.112 + 14.94 = 89.052m2. ⊕ Daàm 20x30cm caùch truïc C vaø F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : Sd = 2x2x[(2x5.05x(0.3-0.08))+5.05x0.2] = 12.928 m2. ⇒ Scoffa daàm doïc = 199.269 + 92.946 + 63.774 + 89.052 +12.928 = 458.005m2. ⇒ ∑Scoffa daàm taàng 4 = 339.452 + 458.005 = 797.457m2. c). Khoái löôïng coâng taùc saøn : • Khoái löôïng beâtoâng saøn : Vsaøn taàng 4 = 2x0.08x[(55x8.85)+(4.2x52.4)-2x(4x5.65+1.05x0.95)] = 105.542m3. • Troïng löôïng coát theùp saøn: Q = 10.542T • Dieän tích coffa saøn: Scoffa saøn taàng 4 = 2x[2x1.05(1.6+3.3+2.15)+2x4x(1.6+0.95+2.8+0.95)+ +11x4x(1.6+3.3+3.3+2.8+0.95)]= 1182.01m2. 5) Khoái löôïng beâ toâng taàng 5 : a). Khoái löôïng coâng taùc coät : • Khoái löôïng beâtoâng coät (cao 3m) : o Caùc coät ôû truïc A,B,C,F,G,H (20x30cm) : Vct4.1 = 6x15x[(3-0.4)x0.2x0.3] = 14.04m3. o Caùc coät ôû truïc D,E (20x20cm) : Vct4.2 = 2x15x[(3-0.4)x0.2x0.2] = 3.12m3. ⇒ Vcoät taàng 4 = Vct4.1 + Vct4.2 = 14.04 + 3.12 = 17.16m3. • Troïng löôïng coát theùp coät : Q = 3.432T • Dieän tích coffa coät : o Caùc coät ôû truïc A,B,C,F,G,H (20x30cm) : Sct4.1 = 6x15x[2x(0.2+0.3)x(3-0.4)] = 234m2. o Caùc coät ôû truïc C,F (20x20cm) : Sct4.2 = 2x15x[2x(0.2+0.2)x(3-0.4)] = 62.4m2. ⇒ ∑Scoät taàng 4 = Sct3.1 + Sct3.2 = 234 + 62.4 = 296.4m2. b). Khoái löôïng coâng taùc daàm : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 80
 11. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH • Khoái löôïng beâ toâng daàm : o Daàm ngang 20x40cm (2x15 caây, l = 13.50m) : Vdn = 2x15x[13.5x0.2x(0.4-0.08)]+2x1.6x0.2x0.4 = 26.276m3. ⊕ Daàm moâi 15x30cm ôû ñaàu consol caùch truïc 1 vaø 15 (2x2 caây l = 9m) : Vdmn = 2x2x[9x0.15x(0.3-0.08)] = 1.188m3. ⇒ Vdaàm ngang = Vdn + Vdmn = 26.276 + 1.188 = 27.464m3. o Daàm doïc 20x30cm (2x4 caây, l = 55.2m): • Truïc A,B,C,F,G,H : Vdd = 2x3x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.2x(0.3-0.08)] = 13.7016m3. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc A vaø H (l = 55.2m) : Vdmd1 = 2x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.9824m3. • Truïc D,E (l = 52.8m): Vdd = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.2x(0.3-0.08)] = 4.3824m3. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc D vaø E (l = 52.8m) : Vdmd2 = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.15x(0.4-0.08)] = 4.7808m3. ⊕ Daàm 20x30cm caùch truïc C vaø F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : Vd = 2x2x(5.05x0.2x0.3) = 1.212 m3. ⇒ Vdaàm doïc taàng 4 = 13.7016 + 4.9824 + 4.3824 + 4.7808 + 1.212 = 29.0592m3. ⇒ Vdaàm taàng 4 = 27.464 + 29.0592 = 56.55232m3. • Troïng löôïng coát theùp daàm: Q = 11.305T • Dieän tích coffa daàm: o Daàm ngang 20x40cm (2x15 caây, l = 13.50m) : Svaùn thaønh = 2x15x[2x13.5x(0.4-0.08)-2x(4x0.2x0.22)]+2x1.6x0.4 –4x2x0.2 = 248.32m2. Svaùn ñaùy = 2x15x[0.2x(13.5-4x0.4)]+2x1.6x0.2 = 72.04m2. ⊕ Daàm moâi 15x30cm ôû ñaàu consol caùch truïc 1 vaø 15 (2x2 caây l = 9m) : Sdm thaønh = 2x2x[(2x9x(0.3-0.08))-(4x0.3+0.15)x(0.3-0.08)] = 14.652m2. Sdm ñaùy = 2x2x[(9-4x0.4)x0.15] = 4.44m2. ⇒ Scoffa daàm ngang = 248.32 + 72.04 + 14.652 + 4.44 = 339.452m2. o Daàm doïc 20x30cm (2x4 caây, l = 55.2m): • Truïc A,B,C,F,G,H : Svaùn thaønh = 2x3x[2x0.22x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 137.016m2. Svaùn ñaùy = 2x3x[0.2x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 62.28m2. ⇒ Scoffa = 137.016 + 62.28 = 199.296m2. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc A vaø H (l = 55.2m) : Svaùn thaønh = 2x[(0.4x55.2)+0.32x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 77.376m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.15x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 15.57m2. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 81
 12. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH ⇒ Scoffa = 77.376 + 15.57 = 92.946m2. • Truïc D,E (l = 52.8m): Svaùn thaønh = 2x[2x0.22x(52.8-(15x0.2))] = 43.824m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.2x(52.8-(15x0.2))] = 19.92m2. ⇒ Scoffa = 43.824 + 19.92 = 63.744m2. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc D vaø E (l = 52.8m) : Svaùn thaønh = 2x[(0.4x52.8)+0.32x(52.8-15x0.2)] = 74.112m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.15x(52.8-15x0.2)] = 14.94m2. ⇒ Scoffa = 74.112 + 14.94 = 89.052m2. ⊕ Daàm 20x30cm caùch truïc C vaø F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : Sd = 2x2x[(2x5.05x(0.3-0.08))+5.05x0.2] = 12.928 m2. ⇒ Scoffa daàm doïc = 199.269 + 92.946 + 63.774 + 89.052 +12.928 = 458.005m2. ⇒ ∑Scoffa daàm taàng 4 = 339.452 + 458.005 = 797.457m2. c). Khoái löôïng coâng taùc saøn : • Khoái löôïng beâtoâng saøn : Vsaøn taàng 5 = 2x0.08x[(55x8.85)+(4.2x52.4)-2x(4x5.65+1.05x0.95)] = 105.542m3. • Troïng löôïng coát theùp saøn: Q = 10.542T • Dieän tích coffa saøn: Scoffa saøn taàng 5 = 2x[2x1.05(1.6+3.3+2.15)+2x4x(1.6+0.95+2.8+0.95)+ +11x4x(1.6+3.3+3.3+2.8+0.95)]= 1182.01m2. 6) Khoái löôïng coâng taùc taàng maùi : a). Khoái löôïng coâng taùc daàm : • Khoái löôïng beâ toâng daàm : o Daàm ngang 20x40cm (2x15 caây, l = 13.50m) : Vdn = 2x15x[13.5x0.2x0.4]+2x1.6x0.2x0.4 = 32.656m3. ⊕ Daàm moâi 15x30cm ôû ñaàu consol caùch truïc 1 vaø 15 (2x2 caây l = 9m) : Vdmn = 2x2x[9x0.15x0.3] = 1.62m3. ⇒ Vdaàm ngang = Vdn + Vdmn = 32.656 + 1.62 = 34.276m3. o Daàm doïc 20x30cm (2x4 caây, l = 55.2m): • Truïc A,B,C,F,G,H : Vdd = 2x3x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.2x0.3] = 16.684m3. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc A vaø H (l = 55.2m) : Vdmd1 = 2x[(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))x0.15x0.4] = 6.228m3. • Truïc D,E (l = 52.8m): Vdd = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.2x0.3] = 5.976m3. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 82
 13. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc D vaø E (l = 52.8m) : Vdmd2 = 2x[(52.8-(15x0.2))x0.15x0.4] = 5.976m3. ⊕ Daàm 20x30cm caùch truïc C vaø F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : Sd = 2x2x(2x5.05x0.3) = 12.12 m3. ⇒ Vdaàm doïc taàng maùi = 16.684 + 6.228 + 5.976 + 5.976 +12.12 = 46.984m3. ⇒ Vdaàm taàng maùi = 34.276 + 46.984 = 81.26m3. • Troïng löôïng coát theùp daàm: Q = 16.252T • Dieän tích coffa daàm: o Daàm ngang 20x40cm (2x15 caây, l = 13.50m) : Svaùn thaønh = 2x15x[2x13.5x0.4-2x(4x0.2x0.3)] = 248.64m2. Svaùn ñaùy = 2x15x[0.2x(13.5-4x0.4)] = 71.4m2. ⊕ Daàm moâi 15x30cm ôû ñaàu consol caùch truïc 1 vaø 15 (2x2 caây l = 9m) : Sdm thaønh = 2x2x[(2x9x0.3)-(4x0.3+0.15)x0.3] = 19.98m2. Sdm ñaùy = 2x2x[(9-4x0.4)x0.15] = 4.44m2. Phaàn dieän tích saøn seânoâ vaø hoà nöôùc lieân keát vôùi daàm ngang : Schieám choå = 2x2x[(7.8x0.08)+2x(2x13.5x0.08)]+2x11x(2x1.6x0.08) + + 2x11x(2x1.3x0.08) = 29.984m 2. ⇒ Scoffa daàm ngang = 248.64 + 71.4 + 19.98 + 4.44 – 29.984 = 314.476m2. o Daàm doïc 20x30cm (2x4 caây, l = 55.2m): • Truïc A,B,C,F,G,H : Svaùn thaønh = 2x3x[2x0.3x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 186.84m2. Svaùn ñaùy = 2x3x[0.2x(55.2-(15x0.2)-(2x0.15))] = 62.28m2. ⇒ Scoffa = 186.84 + 62.28 = 249.12m2. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc A vaø H (l = 55.2m) : Svaùn thaønh = 2x[(0.4x55.2)+0.4x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 85.68m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.15x(55.2-15x0.2-2x0.15)] = 15.57m2. ⇒ Scoffa = 85.68 + 15.57 = 101.25m2. • Truïc D,E (l = 52.8m): Svaùn thaønh = 2x[2x0.3x(52.8-(15x0.2))] = 59.76m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.2x(52.8-(15x0.2))] = 19.92m2. ⇒ Scoffa = 59.76 + 19.92 = 79.68m2. ⊕ Daàm moâi 15x40cm ôû ñaàu consol caùch truïc D vaø E (l = 52.8m) : Svaùn thaønh = 2x[(0.4x52.8)+0.4x(52.8-15x0.2)] = 82.08m2. Svaùn ñaùy = 2x[0.15x(52.8-15x0.2)] = 14.94m2. ⇒ Scoffa = 82.08 + 14.94 = 97.02m2. ⊕ Daàm 20x30cm caùch truïc C vaø F (l = 5.6-2x0.2-0.15 = 5.05m) : Sd = 2x2x[(2x5.05x0.3)+5.05x0.2] = 16.16 m2. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 83
 14. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Phaàn dieän tích saøn seânoâ vaø hoà nöôùc lieân keát vôùi daàm doïc : Schieám choå = 4x[0.08x(55.2-15x0.2-2x0.15)] +4x[0.08x(52.8-15x0.2)] + +16x[0.08x5.05]+16x[0.08x4] = 44.128m2. ⇒ Scoffa daàm doïc = 249.12+101.25+79.68+97.02+16.16 – 44.128 = 499.102m2. ⇒ ∑Scoffa daàm taàng maùi = 314.476 + 499.102 = 813.578m2. b). Khoái löôïng coâng taùc saøn seânoâ hoà nöôùc maùi : • Khoái löôïng beâtoâng saøn seânoâ vaø hoà nöôùc maùi : Vsaøn seânoâ = 2x0.08x[1.6x(55.2-15x0.2-2x0.15)+1.05x(52.8-15x0.2) + + 2x4x(10-4x0.2) + 2x1.15x(5.85-2x0.2)] = 35.4344m3. Vhoà nöôùc = 2x0.2x[4x(2.5-0.2) + (3-2x0.2)x(2.5-0.2)] + 4x3x0.12 = 7.512m3. ∑V = 35.4344 + 7.512 = 42.9464m3. • Troïng löôïng coát theùp saøn seânoâ maùi: Q = 8.6T • Dieän tích coffa saøn seânoâ vaø hoà nöôùc maùi: Scoffa seâ noâ = 2x[1.6x(55.2-15x0.2-2x0.15)+1.05x(52.8-15x0.2) + + 2x4x(10-4x0.2) + 2x1.15x(5.85-2x0.2)] = 442.93m2. Scoffa hoà nöôùc = 2x[2x4x(2.5-0.2) + 2x(3-2x0.2)x(2.5-0.2)] = 60.72m2. ∑Scoffa = 442.93 + 60.72 = 503.65m2. Khoái löôïng caàu thang moãi taàng: Khoái löôïng beâtoâng caàu thang moãi taàng : + Daàm chieáu nghæ : [0.3x0.2x4]x2 = 0.48m3. + Baûn chieáu tôùi : [0.7-0.1]x0.12x4 = 0.288m3. + Baûn chieáu nghæ : 2.15x0.12x4 = 1.032m3. + Baûn thang : [1.8x0.12x3]x2 = 1.296m3. ⇒ Khoái löôïng caàu thang moãi taàng laø : Vcaàu thang = [0.48+0.288+1.032+1.269]x4 = 12.384m3. Troïng löôïng coát theùp caàu thang moãi taàng : Q = 1.255T Dieän tích coffa caàu thang moãi taàng : + Daàm chieáu nghæ 20x30cm(2x4 caây l = 4m) : 2x4x[2x(0.3-0.12)+(2x0.2)+0.3+0.16] = 9.76m2. + Baûn chieáu tôùi : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 84
 15. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH [(0.7-0.1)x(4.2-0.2)] = 2.4m2. + Baûn chieáu nghæ : [(2.35-0.2)x(4.2-0.2)] = 8.6m2. + Baûn thang : 2x2x[1.8x3] = 21.6m2. ∑Scoffa = 9.76+2.4+8.6+21.6 = 42.36m2. Khoái löôïng töôøng xaây moãi taàng: Töôøng xaây bao goàm : töôøng ngaên caùc phoøng, boàn hoa… Töôøng 20: (3.3-0.4)x0.2x[(3.5-0.4)+10-3x0.4)+(4.2-0.2)]x4 = 36.888m3. Töôøng 10: Töôøng ngaên: (3.3-0.4)x0.1x[(3.5-0.4)+(2.1-0.1)]x4 + (3.3-0.4)x0.1[(10-3x0.4)x11x2] + + (3.3-0.3)x0.1x[(4+4+4)-1x2-0.8x2-1x2]x11x2 + 3.3x0.1x{(2+1.2)-0.8x2x x11x2 = 124.012m3. Boàn hoa: 2x4x(2x0.4+3)x1.2x0.1 = 3.648m3. ∑töôøng = 36.888 + 124.012 + 3.648 = 164.548m3. Khoái löôïng töôøng xaây 20 ñôû xaø goà ôû taàng maùi: 2x10.63x13x0.2 = 55.276m3. Khoái löôïng vöõa toâ traùt taàng treät: - Vöõa traùt töôøng : [(124.012/0.1)+(36.88/0.2)]x0.015 = 21.37m3. - Vöõa traùt caàu thang : 42.36x0.015 = 0.64m3. - Vöõa traùt coät : 426.3x0.015 = 6.4m3. Khoái löôïng vöõa toâ traùt taàng 2: - Vöõa traùt töôøng : [(124.012/0.1)+(36.88/0.2)]x0.015 = 21.37m3. - Vöõa traùt coät : 382.2x0.015 = 5.733m3. - Vöõa traùt caàu thang : 0.64m3. - Vöõa traùt daàm saøn : (797.457+1182.01)x0.015 = 29.7m3. Khoái löôïng vöõa toâ traùt taàng 3,4: - Vöõa traùt töôøng : [(124.012/0.1)+(36.88/0.2)]x0.015 = 21.37m3. - Vöõa traùt coät : 296.4x0.015 = 4.446m3. - Vöõa traùt caàu thang : 0.64m3. - Vöõa traùt daàm saøn : (797.457+1182.01)x0.015 = 29.7m3. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 85
 16. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Khoái löôïng vöõa toâ traùt taàng 5: - Vöõa traùt töôøng : [(124.012/0.1)+(36.88/0.2)]x0.015 = 21.37m3. - Vöõa traùt coät : 296.4x0.015 = 4.446m3. - Vöõa traùt daàm saøn seânoâ vaø hoà nöôùc maùi : (813.587+503.65)x0.015 = 19.76m3. - Vöõa traùt töôøng ñôû xaø goà : 2x10.63x13x2x0.015 = 8.3m3. Khoái löôïng laùt gaïch neàn vaø caàu thang moãi taàng: - Laùt gaïch neàn : 2x10x52.62 – 8x15(0.2x0.4) = 1042.8m2. - Laùt gaïch caàu thang : 4x[(0.7x4+2.35x4+2x9x1.8x(0.135+0.3)] = 26.294m2. ∑S = 1042.8 + 26.294 = 1069.1m3. Khoái löôïng laùt gaïch phoøng veä sinh vaø boàn hoa: - OÁp gaïch phoøng veä sinh : 2x11x[2x(1.2+2)x3.3 – 0.8x2] = 284.24m2. - OÁp gaïch boàn hoa : (3.648/0.1)x2 = 72.96m2. ∑S = 284.24 + 72.96 = 357.2m2. Khoái löôïng coâng taùc laép döïng cöûa: 2x24x1x2+2x11x0.8x2 = 131.2m2. Coâng taùc queùt voâi töôøng, coät, caàu thang, daàm saøn taàng treät: 2x[(36.888/0.2)+(124/0.1)] +426.3+42.36+797.457+1182.01 = 5297.3m2. Coâng taùc queùt voâi töôøng, coät, caàu thang, daàm saøn taàng 2: 2x[(36.888/0.2)+(124/0.1)]+ 382.2+42.36+797.457+1182.01 = 5253.2m2. Coâng taùc queùt voâi töôøng, coät, caàu thang, daàm saøn taàng 3,4: 2x[(36.888/0.2)+(124/0.1)]+ 296.4+42.36+797.457+1182.01 = 5167.4m2. Coâng taùc queùt voâi töôøng, coät, daàm saøn seânoâ vaø hoà nöôùc taàng 5: 2x[(36.888/0.2)+(124/0.1)]+8.3+296.4+813.578+503.65 = 4471.1m2. Dieän tích maùi tolle: S = 856.48m2. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 86

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản