LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỆN TỬ CÔNG SUÂT, CHƯƠNG 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
150
lượt xem
60
download

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỆN TỬ CÔNG SUÂT, CHƯƠNG 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các linh kiện dùng cho mạch của bài thí nghiệm : SCR1, SCR2 : dùng để đóng ngắt trong mạch thí nghiệm, L1, C1: dùng để thí nghiệm trong bai1` (mạch băm xung một chiều tắt cưỡng tức bằng điện áp ), L2, C2 : dùng để thí nghiệm trong bai2` (mạch băm xung một chiều tắt cưỡng tức bằng điện dòng), D1, D2, D3, R1, R2, R3, R : dùng để sử dụng trong cả hai mạch. -Xung kích : gồm hai xung kích : xung kích 1 (ký hiệu XK1), xung kích 2 (ký hiệu XK2). Trong đó XK1...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỆN TỬ CÔNG SUÂT, CHƯƠNG 7

  1. THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG BOÄ THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT. CHÖÔNG IV I. Chương 7: THI COÂNG MAÏCH 1. Sô ñoà maïch laép linh kieän . Hình IV.5 Sô ñoà laép ñaët linh kieän. TRANG : 1
  2. THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG BOÄ THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT. CHÖÔNG IV 1. Maïch in : Hình IV.6 Sô ñoà maïch in. TRANG : 2
  3. THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG BOÄ THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT. CHÖÔNG IV ukich 0 t uc +E 0 -E t ic 0 t IkichS1 0 t itai 0 t utai 0 t uS1 Thôøi gian khoaù cuûa S1 0 t uS2 Thôøi gian khoaù cuûa S2 0 t TRANG : 3
  4. THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG BOÄ THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT. CHÖÔNG IV TRANG : 4
  5. THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG BOÄ THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT. CHÖÔNG IV CHÖÔNG CUOÁI (QUÍ ÑOÄC GIAÛ TÖÏ ÑAÙNH SOÁ CHÖÔNG) I. GIÔÙI THIEÄU MOÂ HÌNH THÍ NGHIEÄM. Moâ hình thí nghieäm ñöôïc laép ñaët caùc vò trí nhö hìnhVI.1 Ñeøn baùo nguoàn Coâng taéc XK Coâng taéc nguoàn A V + - R1 XK1 XK2 SCR1 D3 L1 R2 D1 L2 R3 SCR2 C1 Mix D2 C2 R Taûi Trôû Max Taûi Caûm Taûi Ñoäng Cô Nguoàn AC 1 Hình VI.1 Moâ hình thí nghieäm Moâ hình goàm: - Thieát bò ño : moät ñoàng hoà ño voân, moät ñoàng hoà ño doøng. - Nguoàn : nguoàn DC (300V) coù ñeøn baùo nguoàn, nguoàn AC duøng ñeå söû duïng cho thieát bò ño beân ngoaøi nhö dao ñoäng kyù. TRANG : 5
  6. THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG BOÄ THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT. CHÖÔNG IV - Caùc linh kieän duøng cho maïch cuûa baøi thí nghieäm : SCR1, SCR2 : duøng ñeå ñoùng ngaét trong maïch thí nghieäm, L1, C1: duøng ñeå thí nghieäm trong baøi1 (maïch baêm xung moät chieàu taét cöôõng töùc baèng ñieän aùp ), L2, C2 : duøng ñeå thí nghieäm trong baøi2 (maïch baêm xung moät chieàu taét cöôõng töùc baèng ñieän doøng), D1, D2, D3, R1, R2, R3, R : duøng ñeå söû duïng trong caû hai maïch. - Xung kích : goàm hai xung kích : xung kích 1 (kyù hieäu XK1), xung kích 2 (kyù hieäu XK2). Trong ñoù XK1 duøng ñeå kích cho maïch cuûa baøi moät (maïch baêm xung moät chieàu taét cöôõng töùc baèng ñieän aùp ) - Bieán trôû chænh : kyù hieäu VR duøng ñeå thay ñoåi ñoä roäng xung. - Taûi : goàm taûi trôû thuaàn, taûi caûm, taûi ñoäng cô. II. CAÙC BAØI THÍ NGHIEÄM . Muïc ñích cuûa caùc baøi thí nghieäm laø ñeå giuùp cho sinh vieân hieåu roõ caùc vaán ñeà ñaõ ñöôïc hoïc trong phaàn lyù thuyeát veà SCR, caùch ñoùng vaø ngaét noù trong ñieän aùp moät chieàu phaúng. Töø keát quaû cuûa nhöõng baøi thí nghieäm naøy, ngöôøi thí nghieäm coù khaû naêng phaàn bieät ñöôïc : Söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa lyù thuyeát vaø thöïc teá. Phaân bieät caùc taûi : taûi trôû thuaàn, taûi ñoäng cô, taûi caûm. TRANG : 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản