luận văn tốt nghiệp: "Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng-thu tiền tại công ty Ajinomoto Việt Nam"

Chia sẻ: ctxhtth

Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Kiểm soát nội bộ giúp các nhà quản trị quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế của công ty mình như: con người, tài sản, vốn ….

Nội dung Text: luận văn tốt nghiệp: "Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng-thu tiền tại công ty Ajinomoto Việt Nam"

Họ và tên sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Kiều Trang lớp
16 K28 Hệ Chính Qui.

Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Đoàn Văn Hoạt.
Đề tài khoá luận:

Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán
hàng-thu tiền tại công ty Ajinomoto Việt Nam
Bố cục đề tài
..……………    ………………

Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt
động kinh tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Kiểm soát nội bộ giúp các nhà quản tr ị
quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế của công ty mình như: con
người, tài sản, vốn ….,góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình
sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng được một nền tảng quản
lý vững chắc phục vụ cho quá trình mở rộng, và phát triển đi lên của doanh nghiệp.

Trong đó, công tác kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền đặc biệt
có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp, tổ chức. Vì nó có ảnh
hưởng sâu sắc đến việc đánh giá công tác sử dụng hiệu quả đồng vốn của doanh
nghiệp, cũng như đảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác và trung thực các thông tin tài
chính phục vụ cho nhu cầu ra quyết định của nhà quản trị.

Với mong muốn được tiếp cận thực tế công tác kiểm soát đối với chu trình bán
hàng – thu tiền của một doanh nghiệp cụ thể, đồng thời ứng dụng những kiến thức đã
học trong nhà trường, so sánh với thực tiễn nắm bắt, mở rộng hiểu biết , em đã quy ết
định chọn đề tài “ Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty
Ajinomoto Việt Nam”.

Bố cục của đề tài nghiên cứu bao gồm ba chương:

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Kiểm Soát Nội Bộ Và Kiểm Soát Nội Bộ

Chu Trình Bán Hàng - Thu Tiền.

Chương 2: Thực Trạng Về Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Bán Hàng-Thu Tiền

Tại Công Ty Ajinomoto Việt Nam.

Chương 3: Nhận Xét Và Kiến Nghị.
Đề cương chi tiết
LÔØI MÔÛ ÑAÀU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ
KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN

1. TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA VIỆC
THIẾT LẬP HỆ THỒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

2. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
2. 1 Định nghĩa hệ thống kiểm soát nội bộ:

2.2 Gi ả i thích các khái ni ệm c ơ b ản trong đ ịnh nghĩa h ệ th ống
ki ể m soát nội b ộ:

3. KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN
THEO MÔ HÌNH CHUẨN LÝ THUYẾT:

3. 1 Mục tiêu kiểm soát trong chu trình bán hàng-thu tiền:

3. 2 Các rủi ro thường xuất hiện trong chu trình bán hàng-thu tiền
3. 3 Các chức năng công việc và và thủ tục kiểm soát trong chu trình bán
hàng-thu tiền:
3. 3. 1 Nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng
3. 3. 2 Giao hàng cho khách hàng
3. 3. 3 Lập hoá đơn bán hàng
3. 3. 4 Nhận tiền thanh toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN
HÀNG - THU TIỀN TẠI CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM
1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM
1.1 Tổng quan về công ty Ajinomoto Việt Nam
1. 2 Lịch sử hình thành và phát triển
1. 3 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh
1. 5 Tổ chức mạng lưới kinh doanh của công ty
2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU
TIỀN TẠI CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

2. 1 Đánh giá môi trường kiểm soát công ty Ajinomoto Việt Nam

2.2 Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu ti ền
tại công ty Ajinomoto Việt Nam

2.2.1 Quy trình bán hàng- thu tiền mặt trực tiếp thông qua mạng
lưới các đội bán hàng
2.2.1.1 Nhận và xử lý đơn đặt hàng

2.2.1.2 Giao hàng

2.2.1.3 Kho chi nhánh nhập hàng

2.2.1.4 Xuất hàng đi bán hàng lưu động

2.2.1.5 Bán hàng lưu động và thu tiền

2.2.1.6 Nhập hàng trở lại vào kho sau khi bán hàng lưu động

và lập các báo cáo

2.2.1.7 Kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng, kế toán hàng tồn kho,

và kế toán ngân hàng

2.2.2 Quy trình xử lý bán chịu cho các khách hàng

2.2.2.1 Nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng mua chịu

2.2.2.2 Giao hàng & lập hoá đơn

2.2.2.3 Ghi nhận nợ phải thu

2.2.2.4 Thu tiền khách hàng mua chịu

2.2.3 Bán lẻ cho khách hàng trực tiếp tại công ty

2.2.4 Kế toán hàng bán bị trả lại và xoá nợ phải thu

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIỀN NGHỊ
1. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI
BỘ CỦA CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM ĐỐI VỚI CHU TRÌNH
BÁN HÀNG-THU TIỀN

1.1 Ưu điểm của hệ thống

1.2 Hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ công ty
Ajinomoto đối với chu trình bán hàng-thu tiền

2. Đánh giá các rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát của hệ
thống kiểm soát nội bộ công ty đối với chu trình bán hàng-
thu tiền:

2.1 Rủi ro tiềm tàng

2.2 Rủi ro kiểm soát

3. MỘT VÀI GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỂ CÔNG TY HOÀN THIỆN

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG -THU TIỀN

KEÁT LUAÄN Tài liệu tham khảo

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản