Luận văn tốt nghiệp "Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang"

Chia sẻ: chauphong

Ngày nay, nên kinh tê phát trien ngày mot mnh hơn, kinh doanh là mot trong nhng mc tiêu hàng đâu c a moi quôc gia. Trưc nhu câu phát trien chung c a nên kinh tê thê gii. Nên kinh tê nưc ta cũng đang hoà nhap vào s phát trien chung đó. Đac biet, nưc ta đã gia nhap to chc Thương mi Thê gii (WTO) vào năm 2007, và là thành viên th 150 c a To chc này. Đây là mot thách thc ln đôi vi các công ty, cũng như các nhà kinh doanh. Trong cơ chê mi, s cnh tranh khac nghiet luôn...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp "Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang"

Luận văn
Kế toán vốn bằng tiền, lập và
phân tích báo cáo lưu chuyển
tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược
Hậu Giang
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

PH N M ĐU

1. S c n thi t c a đ tài:

- Ngày nay, n n kinh t phát tri n ngày m t m nh hơn, kinh doanh là m t
trong nh ng m c tiêu hàng đ u c a m i qu c gia. Trư c nhu c u phát tri n
chung c a n n kinh t th gi i. N n kinh t nư c ta cũng đang hoà nh p vào s
phát tri n chung đó. Đ c bi t, nư c ta đã gia nh p t ch c Thương m i Th
gi i (WTO) vào năm 2007, và là thành viên th 150 c a T ch c này. Đây là
m t thách th c l n đ i v i các công ty, cũng như các nhà kinh doanh. Trong
cơ ch m i, s c nh tranh kh c nghi t luôn là m i đe do cho nh ng doanh
nghi p y u kém. Chính vì v y mà các nhà kinh doanh cũng như các doanh
nghi p ph i ph n đ u không ng ng đ gi v ng ch đ ng trên th trư ng.

- Nh n th y đư c t m quan tr ng đó, cho nên Đ ng và Nhà nư c ta đã không
ng ng hoàn thi n và liên t c đ i m i, đó là s hình thành n n kinh t hàng hoá
nhi u thành ph n v i s đi u ti t vĩ mô c a Nhà nư c theo đ nh hư ng Xã h i
ch nghĩa.

- Đ ti n hành b t kỳ ho t đ ng kinh doanh nào thì cũng ph i c n có m t
ngu n v n nh t đ nh, bao g m: v n c đ nh, v n lưu đ ng và các lo i v n
chuyên dùng khác. Trong đó thì không th không k đ n t m quan tr ng c a
v n b ng ti n.

- V n b ng ti n là m t ph m trù kinh t thu c lĩnh v c tài chính – k toán, nó
có t m quan tr ng trong m i doanh nghi p. Đi u tiên quy t đ kh i đ u và duy
trì ho t đ ng kinh doanh m t cách liên t c. V n b ng ti n là m t thi t y u c a
v n lưu đ ng, n u có đ y đ v n b ng ti n doanh nghi p không nh ng có kh
năng duy trì các ho t đ ng kinh doanh hi n có, gi v ng và c i thi n quan h
v i khách hàng mà còn có kh năng n m b t và t n d ng th i cơ trong kinh
doanh.

- M t khác, cái nhìn đ u tiên c a các đ tam nhân (như: ngân hàng, nhà đ u
tư, nhà cung c p, khách hàng…) khi nhìn vào báo cáo tài chính là doanh thu
c a doanh nghi p đ t bao nhiêu, l i nhu n bao nhiêu, lưu chuy n c a dòng
ti n, k t qu ho t đ ng kinh doanh, hi n t i doanh nghi p có kh năng thanh
toán các kho n n t i h n hay không,... do đó c n ph i có s trung th c, chính
xác c a các báo cáo. Vì v y, vai trò c a ngư i k toán r t quan tr ng, v a tham
mưu, cung c p cho ban lãnh đ o nh ng s li u th c t khi c n thi t, v a nh y
bén n m b t nh ng thông tin đ làm sao th c hi n đúng theo các chu n m c k
toán hi n hành.

- Nh n th y đư c t m quan tr ng c a vi c qu n lý v n, lưu tr s sách,
ch ng t ,… cũng như đ hi u rõ hơn v trình t lưu chuy n c a ch ng t ,
trình t ghi chép vào s sách và cách th c l p, phân tích báo cáo lưu chuy n
ti n t nên em ch n đ tài “K toán v n b ng ti n, l p và phân tích báo cáo


Trang 1
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

lưu chuy n ti n t t i công ty C ph n Dư c H u Giang” đ làm đ tài khoá
lu n t t nghi p.

2. M c tiêu nghiên c u:

- M c tiêu t ng quát:
+ M c tiêu nghiên c u c a đ tài là t p trung tìm hi u nhi m v , quy trình
c a k toán v n b ng ti n, cũng như trình t ghi chép vào s sách k toán t i
công ty C ph n Dư c H u Giang. Bên c nh còn tìm hi u phương pháp, cũng
như cách th c l p báo cáo lưu chuy n ti n t . Qua đó có so sánh báo cáo lưu
chuy n ti n t đ đánh giá kh năng t o ra các lu ng ti n trong tương lai, kh
năng thanh toán các kho n n , …

+ Thông qua vi c so sánh báo cáo lưu chuy n ti n t qua hai tháng: tháng 09
và tháng 10 năm 2008. Qua đó em cũng đưa ra các gi i pháp nh m phát tri n
các y u t t t tác đ ng đ n dòng ti n, cũng như đưa ra các bi n pháp đ kh c
ph c các y u t có tác đ ng không t t đ n s lưu chuy n c a dòng ti n.

- M c tiêu c th :
Đ tài s đi sâu vào các n i dung c th sau:

+ K toán thu ti n m t: d a vào các phi u thu ti n m t (như: bán hàng hoá,
hoa h ng, phi u rút ti n) đ làm ch ng t g c mà ghi vào Ch ng t ghi s .

+ K toán chi ti n m t: d a vào các phi u, hoá đơn chi tr ti n m t (như: hoá
đơn mua hàng, hoá đơn thuê xe, hoá đơn ti n đi n, hoá đơn ti n nư c) đ ghi
vào Ch ng t ghi s , đ ng th i ghi vào các lo i s có liên quan.

+ K toán thu (g i vào) ti n g i ngân hàng: căn c gi y báo có c a ngân
hàng đ làm ch ng t g c mà ngư i k toán theo dõi ti n g i ngân hàng ghi
chép vào Ch ng t ghi s đ ng th i ghi vào các lo i s có liên quan.

+ K toán chi (rút ra) ti n g i ngân hàng: căn c vào gi y báo n c a ngân
hàng đ làm ch ng t g c mà ngư i k toán ghi chép vào Ch ng t ghi s ,
đ ng th i ghi vào các lo i s có liên quan.

+ D a vào s li u ghi chép trên l p báo cáo lưu chuy n ti n t c a tháng 10,
qua đó phân tích và đưa ra các các gi i pháp nh m phát tri n, cũng như cách
kh c ph c nh ng ch tiêu không t t nh hư ng đ n s luân chuy n c a dòng
ti n t i công ty C ph n Dư c H u Giang.

3. Phương pháp nghiên c u:

- Đ tài đư c hình thành theo phương pháp thu th p tài li u t i công ty C
ph n Dư c H u Giang, k t h p v i vi c ti p xúc và tham kh o ý ki n c a th y
cô, cũng như kinh nghi m c a các cô chú, anh ch trong đơn v .


Trang 2
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t- Ngoài ra, đ tài còn d a trên vi c nghiên c u, tham kh o các văn b n, sách
v , thu th p các thông tin t các s li u, các ch ng t thu – chi phát sinh
Công ty, báo cáo lưu chuy n ti n t , báo cáo quy t toán c a đơn v qua các
năm và các tài li u v ngành k toán tài chính.

- Đ tài có s d ng các phương pháp nghiên c u:

+ Phương pháp thu th p s li u: t ngu n s li u t i phòng Qu n tr tài chính
công ty C ph n Dư c H u Giang.

+ Phương pháp so sánh.

+ Phương pháp h ch toán các nghi p v k toán v n b ng ti n.
+ Phương pháp l p và phân tích báo cáo lưu chuy n ti n t .

+ Phương pháp x lý, phân tích s li u.

4. Ph m vi nghiên c u:

- Ph m vi v th i gian:
+ Th i gian nghiên c u và b t đ u vi t đ tài t này 16/02/2009 đ n ngày
16/04/2009.
+ Thông tin s li u s d ng phân tích trong đ tài đư c thu th p t năm
2006, 2007, 2008.
+ Thông tin s li u s d ng ghi chép s sách k toán và l p báo cáo lưu
chuy n ti n t là tháng 9,10 năm 2008.

- Ph m vi v không gian:
Đ tài “K toán v n b ng ti n, l p và phân tích báo cáo lưu chuy n ti n
t t i công ty C ph n Dư c H u Giang” đư c th c hi n trong su t quá trình
th c t p t i công ty C ph n Dư c H u Giang.

- Ph m vi v n i dung:
Đ tài “K toán v n b ng ti n, l p và phân tích báo cáo lưu chuy n ti n
t t i công ty C ph n Dư c H u Giang”. Qua đ ch tìm hi u khái ni m v
k toán v n b ng ti n, bên c nh còn th c hi n công tác k toán v n b ng ti n
và l p báo cáo lưu chuy n ti n t tháng 10.

5. K t c u đ tài:

C u trúc c a đ tài bao g m ba ph n đư c trình bày như sau:

- Ph n m đ u: Ph n này trình bày s c n thi t c a đ tài, m c tiêu nghiên
c u, phương pháp nghiên c u, ph m vi nghiên c u, k t c u đ tài.Trang 3
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

- Ph n n i dung: g m có b n chương đư c k t c u như sau:

Chương 1: Cơ s lý lu n v k toán v n b ng ti n và lưu chuy n ti n t .

Chương 2: Gi i thi u khái quát quá trình hình thành và phát tri n c a công ty
C ph n Dư c H u Giang.

Chương 3: K toán v n b ng ti n, l p và phân tích báo cáo lưu chuy n ti n t
t i công ty C ph n Dư c H u Giang.

Chương 4: Nh n xét, ki n ngh

- Ph n k t lu n

Ph l c

Tài li u tham kh o

PH N N I DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V K TOÁN V N B NG TI N VÀ LƯU
CHUY N TI N T

1.1 Nh ng v n đ chung v k toán v n b ng ti n:

1.1.1 Khái ni m, nhi m v c a k toán v n b ng ti n:

1.1.1.1 Khái ni m v n b ng ti n:

“V n b ng ti n là m t b ph n c a tài s n lưu đ ng bao g m: ti n m t t i
qu ; ti n g i các ngân hàng, công ty tài chính và ti n đang chuy n. V i tính
lưu ho t cao nh t - V n b ng ti n dùng đ đáp ng nhu c u thanh toán c a
doanh nghi p, th c hi n vi c mua s m ho c chi phí” (Giáo trình K toán tài
chính 2, 2008).

1.1.1.2 Nhi m v c a k toán v n b ng ti n:

- Ph n ánh k p th i các kho n thu, chi v n b ng ti n. Th c hi n vi c ki m
tra, đ i chi u s li u thư ng xuyên v i th qu đ đ m b o giám sát ch t ch
v n b ng ti n.
- T ch c th c hi n các quy đ nh v ch ng t , th t c h ch toán v n b ng
ti n.
- Thông qua vi c ghi chép v n b ng ti n, k toán th c hi n ch c năng ki m
soát và phát hi n các trư ng h p chi tiêu lãng phí, sai ch đ , phát hi n các
chênh l ch, xác đ nh nguyên nhân và ki n ngh bi n pháp x lý chênh l ch v n
b ng ti n.


Trang 4
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t1.1.2 Nguyên t c h ch toán v n b ng ti n:

1.1.2.1 K toán ti n m t t i qu :

- Ti n t i qu c a doanh nghi p bao g m: ti n Vi t Nam (k c ngân phi u),
ngo i t , vàng b c, kim khí quý, đá quý. M i nghi p v thu, chi b ng ti n m t
và vi c b o qu n ti n m t t i qu do th qu c a doanh nghi p th c hi n.

- K t c u và n i dung ph n ánh c a tài kho n 111 - “Ti n m t”

Bên N :
+ Các kho n ti n m t, ngân phi u, ngo i t , vàng, b c, kim khí quý, đá
quý nh p qu ;
+ S ti n m t, ngo i t , vàng, b c, kim khí quý, đá quý th a qu phát
hi n khi ki m kê;
+ Chênh l ch tăng t giá h i đoái do đánh giá l i s dư ngo i t cu i kỳ
(đ i v i ti n m t ngo i t ).

Bên Có:
+ Các kho n ti n m t, ngân phi u, ngo i t , vàng, b c, đá quý xu t qu ;
+ S ti n m t thi u qu phát hi n khi ki m kê;
+ Chênh l ch gi m t giá h i đoái do đánh giá l i s dư ngo i t cu i kỳ
(đ i v i ti n m t ngo i t ).

* S dư bên N :
Các kho n ti n m t, ngân phi u, ngo i t , vàng, b c, đá quý t n qu vào
cu i kỳ
Tài kho n 111 – Ti n m t, có 3 tài kho n c p 2:

+ Tài kho n 1111 – Ti n Vi t Nam: Ph n ánh tình hình thu, chi, t n qu
ti n Vi t Nam t i qu ti n m t.
+ Tài kho n 1112 – Ngo i t : Ph n ánh tình hình thu, chi, tăng, gi m t
giá và t n qu ngo i t t i qu ti n m t theo giá tr quy đ i ra đ ng Vi t
Nam.
+ Tài kho n 1113 – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý: Ph n ánh giá tr
vàng, b c, kim khí quý, đá quý nh p, xu t, t n qu .

K toán ti n m t t i qu là đ ng Vi t Nam:

- Phương pháp ph n ánh m t s nghi p v kinh t ch y u:

+ Thu ti n m t t vi c bán hàng hoá hay cung c p lao v , d ch v cho
khách hàng và nh p qu .
N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng


Trang 5
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

Có TK 3331 – Thu GTGT ph i n p

+ Nh p qu ti n m t t các kho n thu ho t đ ng tài chính và ho t đ ng
khác c a doanh nghi p.
N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)
Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính
Có TK 711 – Thu nh p khác
Có TK 3331 – Thu GTGT ph i n p

+ Thu c a khách hàng ho c nh n ti n ng trư c c a khách hàng và
nh p qu
N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)
Có TK 131 – Ph i thu c a khách hàng

+ Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t
N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)
Có TK 112 (1121) – Ti n g i ngân hàng (VND)

+ Nh n ti n ký cư c, ký qu ng n h n ho c dài h n và nh p qu
N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)
Có TK 338 (3388) – Ph i tr khác (n u ký cư c, ký qu ng n
h n)
ho c Có TK 344 – Ký cư c, ký qu dài h n

+ Thu h i ti n ký cư c, ký qu ng n h n, dài h n và nh p qu
N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)
Có TK 144 – Ký cư c, ký qu ng n h n
Có TK 244 – Ký cư c, ký qu dài h n

+ Thu h i v n t các kho n đ u tư ng n h n, dài h n và nh p qu
N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)
Có TK 121 – Đ u tư ch ng khoán ng n h n
Có TK 128 – Đ u tư ng n h n khác
Có TK 221 – Đ u tư vào công ty con
Có TK 222 – V n góp liên doanh
Có TK 223 – Đ u tư vào công ty liên k t
Có TK 228 – Đ u tư dài h n khác

+ Chi ti n m t đ mua s m v t tư, hàng hoá, TSCĐ ho c chi cho đ u tư
xây d ng cơ b n.
N TK 152 – Nguyên v t li u
N TK 153 – Công c , d ng c
N TK 156 – Hàng hoá
N TK 211 – Tài s n c đ nh h u hình
N TK 213 – Tài s n c đ nh vô hình
N TK 241 – Chi phí đ u tư xây d ng cơ b n


Trang 6
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)

+ Các kho n chi phí ho t đ ng s n xu t kinh doanh và ho t đ ng khác
đã đư c chi b ng ti n m t.
N TK 621 – Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p
N TK 627 – Chi phí s n xu t chung
N TK 635 – Chi phí tài chính
N TK 641 – Chi phí bán hàng
N TK 642 – Chi phí qu n lý doanh nghi p
N TK 811 – Chi phí khác
Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)

+ Chi ti n m t đ thanh toán các kho n n ph i tr
N TK 311 – Vay ng n h n
N TK 315 – N dài h n đ n h n tr
N TK 331 – Ph i tr ngư i bán
N TK 333 – Thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c
N TK 334 – Ph i tr công nhân viên
N TK 341 – Vay dài h n
N TK 342 – N dài h n
Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)

+ Chi ti n m t đ hoàn tr các kho n nh n ký cư c, ký qu ng n h n,
ho c dài h n
N TK 338 (3388) – Hoàn tr ti n nh n ký cư c, ký qu ng n h n
N TK 344 – Hoàn tr ti n nh n ký cư c, ký qu dài h n
Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)

+ Chi ti n m t đ ký cư c, ký qu ng n h n, dài h n
N TK 144 – Ký cư c, ký qu ng n h n
N TK 244 – Ký cư c, ký qu dài h n
Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)

+ Khi ki m kê qu ti n m t và có s chênh l ch so v i s k toán ti n
m t nhưng chưa xác đ nh đư c nguyên nhân ch x lý.
* N u chênh l ch th a – căn c b ng ki m kê qu , k toán ghi:
N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)
Có TK 338 (3388) – Tài s n th a ch x lý

* N u chênh l ch thi u – căn c b ng ki m kê qu , k toán ghi:
N TK 138 (1388) – Tài s n thi u ch x lý
Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND)

SƠ Đ 1.1: SƠ Đ K TOÁN TI N M T (VND)
112 (1121) 111 (1111) 112 (1121)Trang 7
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

Rút ti n g i ngân hàng v nh p G i ti n m t vào ngân hàng
qu ti n m t

131, 136, 138 141, 144,
244

Chi t m ng, ký cư c, ký qu
Thu h i các kho n n ph i thu

b ng ti n m t

121,128, 221,
141, 144, 244 222,223,228

Thu h i các kho n ký cư c, Đ u tư ng n h n, dài h n
ký qu b ng ti n m t b ng ti n m t


121, 128, 221, 152,153, 156,
157,
222, 223, 228 611, 211, 213,
217

Thu h i các kho n đ u tư Mua v t tư, hàng hoá, công c , TSCĐ…
515 635 133
b ng ti n m t

Lãi L


311, 341

Vay ng n h n, dài h n Thanh toán n b ng ti n m t
411, 441 627, 641, 642

Nh n v n góp, v n c p b ng ti n m t Chi phí phát sinh b ng ti n m t


133

511, 512, 515, 711

Doanh thu, thu nh p khác b ng ti n m tTrang 8
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

K toán ti n m t t i qu là Ngo i t :
Khi ph n ánh ngo i t đư c quy đ i ra ti n Vi t Nam vào các tài kho n
có liên quan c n đ m b o nguyên t c:

- Đ i v i các tài kho n v t tư, hàng hoá, tài s n c đ nh, doanh thu, chi
phí khi có nghi p v kinh t phát sinh liên quan đ n ngo i t thì luôn luôn
đư c ghi s theo t giá th c t .

- Đ i v i các tài kho n ph n ánh v n b ng ti n, n ph i thu, n ph i tr
thì s d ng t giá th c t ho c t giá h ch toán đ ghi s k toán.

+ Trư ng h p doanh nghi p có ít nghi p v kinh t phát sinh liên quan
đ n ngo i t thì có th s d ng ngay t giá th c t t i th i đi m phát sinh
nghi p v đ ghi s k toán.

+ Trư ng h p doanh nghi p có nhi u nghi p v kinh t phát sinh liên
quan đ n ngo i t , đ đơn gi n và thu n ti n cho vi c ghi s k toán hàng
ngày, có th s d ng t giá h ch toán.T giá h ch toán là t giá đư c s d ng
n đ nh trong m t kỳ k toán, có th s d ng t giá th c t cu i kỳ trư c
làm t giá h ch toán cho kỳ này.

Phương pháp ph n ánh m t s nghi p v kinh t phát sinh:

˜ Trư ng h p doanh nghi p ch s d ng t giá th c t :
† Doanh thu bán ch u ph i thu b ng ngo i t
N TK 131 – Ph i thu khách hàng (theo t giá th c t t i th i đi m
ghi nh n n ph i thu)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng

† Khách hàng tr n cho doanh nghi p b ng ngo i t
N TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu (theo t giá th c t t i th i
đi m thu đư c n ).
ho c N TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng (theo t giá th c t lúc
thu đư c n )
th i đi m thu đư c n
N TK 635 – Chi phí tài chính (t giá th c t
nh hơn t giá th c t t i th i đi m ghi nh n n ph i thu).
Có TK 131 – Ph i thu khách hàng (theo t giá lúc ghi nh n n
ph i thu)
Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính (t giá th c t
th i đi m thu đư c n l n hơn t giá th c t t i th i đi m ghi nh n n
ph i thu).

† Doanh thu bán hàng thu b ng ngo i t :
N TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu (theo t giá th c t )
N TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng (theo t giá th c t )
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng (theo t giá th c t )


Trang 9
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t† Mua s m v t tư, hàng hoá, tài s n c đ nh ph i chi b ng ngo i t :
N TK 151 – Hàng mua đang đi đư ng Theo t giá th c t
t i th i đi m phát
N TK 152 – Nguyên li u,v t li u
sinh nghi p v
N TK 153 – Công c , d ng c
N TK 156 – Hàng hoá
N TK 211 – Tài s n c đ nh h u hình
N TK 213 – Tài s n c đ nh vô hình
N TK 635 – Chi phí tài chính (chênh l ch do t giá th c t t i th i
đi m phát sinh nghi p v nh hơn t giá th c t xu t ngo i t )
Theo t giá th c
Có TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu
t xu t ngo i t
Có TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng
Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính (chênh l ch do t
giá th c t t i th i đi m phát sinh nghi p v l n hơn t giá th c t xu t ngo i
t)

† Các kho n chi phí phát sinh ph i chi b ng ngo i t :
N TK 627 – Chi phí s n xu t chung Theo t giá th c t
N TK 641 – Chi phí bán hàng t i th i đi m phát
N TK 642 – Chi phí qu n lý doanh nghi p sinh nghi p v
N TK 811 – Chi phí khác
N TK 635 – Chi phí tài chính (chênh l ch do t giá th c t t i th i
đi m phát sinh nghi p v nh hơn t giá th c t xu t ngo i t )
Theo t giá th c
Có TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu
t xu t ngo i t
ho c Có TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng
Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính (chênh l ch do t
giá th c t t i th i đi m phát sinh nghi p v l n hơn t giá th c t xu t ngo i
t)

† Ph n ánh kho n n ph i tr b ng ngo i t v vi c mua bán ch u v t
tư, hàng hoá, tài s n c đ nh ho c đư c cung c p d chTheo t giá th c t
v
N TK 151, 152, 153, 156 t i th i đi m phát sinh
N TK 211, 213, 241 nghi p v
N TK 627, 641, 642
Có TK 331 – Ph i tr ngư i bán (theo t giá th c t t i th i
đi m ghi nh n n ph i tr ).

† Chi ngo i t đ tr n ngư i bán:
N TK 331 – Ph i tr ngư i bán (theo t giá lúc ghi nh n n ph i tr )
N TK 635 – Chi phí tài chính (chênh l ch do t giá th c t lúc ghi
nh n n ph i tr nh hơn t giá th c t xu t ngo i t )
Theo t giá
Có TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu
xu t ngo i t
Có TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng
Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính (chênh l ch do t
giá th c t lúc ghi nh n n ph i tr l n hơn t giá th c t xu t ngo i t )Trang 10
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

˜ Trư ng h p doanh nghi p có s d ng t giá h ch toán:

† Ph n ánh doanh thu bán hàng b ng ngo i t :
N TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu (theo t giá h ch toán)
ho c N TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng (theo t giá h ch toán)
N TK 635 – Chi phí tài chính (chênh l ch do t giá th c t l n hơn t
giá h ch toán)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng (theo t giá th c t t i th i
đi m phát sinh nghi p v )
Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính (chênh l ch do t
giá th c t nh hơn t giá h ch toán)
† Ph n ánh doanh thu bán ch u ph i thu b ng ngo i t :
N TK 131 – Ph i thu khách hàng (theo t giá h ch toán)
N TK 635 – Chi phí tài chính (chênh l ch do t giá th c t l n hơn t
giá h ch toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng (theo t giá th c t )
Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính (chênh l ch do t
giá th c t nh hơn t giá h ch toán)

† Khách hàng tr n cho doanh nghi p b ng ngo i t :
N TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu
Theo t giá
ho c N TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàngc t
th
Có TK 131 – Ph i thu khách hàng

† Mua s m v t tư, hàng hoá, tài s n c đ nh ho c chi phí ph i tr b ng
ngo i t :
N TK 151, 152, 153, 156
N TK 211, 213, 241
N TK 627, 641, 642
N TK 635 – Chênh l ch do t giá th c t nh hơn t giá h ch toán
Có TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu
Có TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng
Có TK 515 – Chênh l ch do t giá th c t l n hơn t giá h ch
toán

† Ph n ánh kho n n ph i tr b ng ngo i t b ng vi c mua s m v t tư,
hàng hoá, tài s n c đ nh ho c chi phí:
N TK 151, 152, 153, 156
N TK 211, 213, 241
N TK 627, 641, 642
N TK 635 : Chênh l ch do t giá th c t nh hơn t giá h ch toán
Có TK 331 – Ph i thu khách hàng (theo t giá h ch toán)
Có TK 515 – Chênh l ch do t giá th c t l n hơn t giá h ch
toánTrang 11
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

† Chi ti n ngo i t đ tr n ngư i bán:
N TK 331 – Ph i tr ngư i bán Theo t giá
Có TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu th c t
ho c Có TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng

˜ Đi u ch nh t giá vào cu i kỳ:

th i đi m cu i năm tài chính, doanh nghi p ph i đánh giá l i s dư tài
kho n 111 “Ti n m t” có g c ngo i t theo t giá h i đoái th i đi m cu i
năm tài chính (T giá giao d ch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng
Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i đi m khoá s l p báo cáo tài chính),
có th phát sinh chênh l ch t giá h i đoái (lãi ho c l ). Doanh nghi p ph i
chi ti t kho n chênh l ch t giá h i đoái phát sinh do đánh giá l i c a ho t
đ ng đ u tư xây d ng cơ b n (giai đo n trư c ho t đ ng) (TK 4132) và c a
ho t đ ng s n xu t, kinh doanh (TK 4131).


- N u phát sinh lãi t giá h i đoái, ghi:
N TK 111 (1112)
Có TK 413 – Chênh l ch t giá h i đoái (4131, 4132)

- N u phát sinh l t giá h i đoái, ghi:
N TK 413 - Chênh l ch t giá h i đoái (4131, 4132)
Có TK 111 (1112)

SƠ Đ 1.2: SƠ Đ K TOÁN TI N M T (NGO I T )
(Giai đo n doanh nghi p đang s n xu t kinh doanh)

311,315,331,
131, 136, 138 111(1112) 334, 336, 341, 342

Thu n b ng ngo i t Thanh toán n b ng ngo i t
T giá ghi s T giá th c t T giá ghi s T giá ghi s
ho c BQLNH

515 635 515 635
Lãi L Lãi L152, 153,
156, 211, 213,
217, 511, 515, 711 241, 627,
642
Mua v t tư, hàng hoá, tài s n, d ch
Doanh thu, thu nh p tài chính, thu v …b ng ngo i t


Trang 12
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

nh p khác b ng ngo i t (t giá T giá ghi s T giá th c t
th c t ho c BQLNH) ho c BQLNH

515 635
Lãi L(Đ ng th i ghi N TK 007) (Đ ng th i ghi Có TK 007)
413 413

Chênh l ch t giá tăng do đánh giá Chênh l ch t giá gi m do đánh giá
l i s dư ngo i t cu i năm l i s dư ngo i t cu i năm
K toán ti n m t t i qu là vàng, b c, đá quý, kim khí quý:

K toán m t s nghi p v ch y u:

† Mua vàng, b c, đá quý nh p qu :
N TK 111 (1113) – Vàng, b c , kim khí quý, đá quý Giá mua th c t
Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) ghi trên hoá đơn
Có TK 112 (1121) – Ti n g i ngân hàng (VND)

† Nh n ký cư c, ký qu b ng vàng, b c, đá quý, kim khí quý
N TK 111 (1113) – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý (giá th c t
nh p)
Có TK 338 (3386) – Nh n ký cư c, ký qu ng n h n
ho c Có TK 344 – Nh n ký cư c, ký qu dài h n

† Khách hàng tr n cho doanh nghi p b ng vàng, b c, kim khí quý, đá
quý
N TK 111 (1113) – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý (giá th c t khi
đư c thanh toán)
N TK 635: Chênh l ch do giá th c t lúc đư c thanh toán nh hơn
giá lúc ghi nh n n ph i thu
Có TK 131 – Ph i thu khách hàng (giá th c t lúc ghi nh n n
ph i thu)Trang 13
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

Có TK 515 – Chênh l ch do giá th c t lúc đư c thanh toán l n
hơn giá lúc ghi nh n n ph i thu

† Hoàn tr ti n ký cư c, ký qu ng n h n, dài h n b ng vàng, b c, kim
khí quý, đá quý
N TK 338 (3386) – Nh n ký cư c, ký qu ng n h n Theo t giá
N TK 344 – Nh n ký cư c, ký qu dài h n
ho c th c t
Có TK 111 (1113) – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý

† Xu t vàng, b c, kim khí quý, đá quý đem ký cư c, ký qu
N TK 144 – C m c , ký cư c, ký qu ng n h n Theo giá th c
N TK 244 – Ký qu , ký cư c dài h n t xu t
Có TK 111 (1113) – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý

† Xu t vàng, b c, kim khí quý, đá quý đ thanh toán n cho ngư i bán
N TK 331: Theo t giá lúc ghi nh n n ph i tr
N TK 635: Chênh l ch do t giá th c t xu t l n hơn t giá th c t
ghi nh n n ph i tr
Có TK 111 (1113) – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý
Có TK 515: Chênh l ch do t giá th c t xu t nh hơn t giá
th c t ghi nh n n ph i tr .

1.1.2.2 K toán ti n g i ngân hàng:

- Ti n c a doanh nghi p ph n l n đư c g i ngân hàng, kho b c, công ty tài
chính đ th c hi n vi c thanh toán không dùng ti n m t. Lãi t kho n ti n
g i ngân hàng đư c h ch toán vào thu nh p ho t đ ng tài chính c a doanh
nghi p.


- K t c u và n i dung ph n ánh c a tài kho n 112 - “Ti n g i ngân hàng”

Bên N :
+ Các kho n ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng, b c, kim khí quý, đá quý g i
vào ngân hàng;
+ Chênh l ch tăng t giá h i đoái do đánh giá l i s dư ti n g i ngo i t
cu i kỳ.

Bên Có:
+ Các kho n ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng, b c, kim khí quý, đá quý rút ra
t ngân hàng;
+ Chênh l ch gi m t giá h i đoái do đánh giá l i s dư ti n g i ngo i t
c u i kỳ.

* S dư bên N :Trang 14
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

S ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng, b c, kim khí quý, đá quý hi n còn g i t i
ngân hàng.

Tài kho n 112 – “Ti n g i ngân hàng”, có 3 tài kho n c p 2:

+ Tài kho n 1121 – Ti n Vi t Nam: Ph n ánh s ti n g i vào, rút ra và hi n
đang g i t i ngân hàng b ng đ ng Vi t Nam.

+ Tài kho n 1122 – Ngo i t : Ph n ánh s ti n g i vào, rút ra và hi n đang
g i t i ngân hàng b ng ngo i t các lo i đã quy đ i ra đ ng Vi t Nam.

+ Tài kho n 1123 – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý: Ph n ánh giá tr vàng,
b c, kim khí quý, đá quý g i vào, rút ra, và hi n đang g i t i ngân hàng.

Phương pháp h ch toán m t s nghi p v kinh t ch y u:

† Xu t qu ti n m t g i vào ngân hàng, căn c gi y báo Có c a ngân
hàng, ghi:
N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t )
Có TK 111 (1111, 1112) – Ti n m t (VND, ngo i t )

† Nh n đư c gi y báo Có c a ngân hàng v s ti n đang chuy n đã vào tài
kho n c a đơn v , ghi:
N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t )
Có TK 113 (1131, 1132) – Ti n đang chuy n (VND, ngo i t )

† Nh n đư c gi y báo Có c a ngân hàng v kho n ti n do khách hàng tr
n b ng chuy n kho n, ghi:
N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t )
Có TK 131 – Ph i thu khách hàng

† Nh n l i ti n đã ký cư c, ký qu ng n h n ho c dài h n b ng chuy n
kho n, ghi:
N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t )
Có TK 144 – C m c , ký cư c, ký qu ng n h n
Có TK 244 – Ký cư c, ký qu dài h n

† Nh n góp v n liên doanh các đơn v thành viên chuy n đ n b ng ti n
g i ngân hàng.
N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t )
Có TK 411 – Ngu n v n kinh doanh

† Doanh thu bán hàng, cung c p lao v , d ch v cho khách hàng hay thu
nh p t các ho t đ ng khác c a doanh nghi p thu b ng chuy n kho n, ghi:
N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t )
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng


Trang 15
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

Có TK 3331 – Thu GTGT ph i n p
Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính
Có TK 711 – Thu nh p khác

† Căn c phi u tính lãi c a ngân hàng và gi y báo ngân hàng ph n ánh lãi
ti n g i đ nh kỳ, ghi:
N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t )
Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính

† Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t, ghi:
N TK 111 – Ti n m t
Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng

† Tr ti n mua v t tư, hàng hoá, tài s n c đ nh ho c chi phí phát sinh đã
đư c chi b ng chuy n kho n, ghi:
N TK 151 – Hàng mua đang đi đư ng
N TK 152 – Nguyên li u, v t li u
N TK 153 – Công c , d ng c
N TK 156 – Hàng hoá
N TK 157 – Hàng g i bán
N TK 211 – Tài s n c đ nh h u hình
N TK 213 – Tài s n c đ nh vô hình
N TK 217 – B t đ ng s n đ u tư
N TK 241 – Xây d ng cơ b n d dang
N TK 621 – Nguyên v t li u tr c ti p
N TK 627 – Chi phí s n xu t chung
N TK 635 – Chi phí tài chính
N TK 641 – Chi phí bán hàng
N TK 642 – Chi phí qu n lý doanh nghi p
N TK 811 – Chi phí khác
N TK 133 – Thu GTGT đư c kh u tr (1331)
Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng

† Chuy n ti n g i ngân hàng đ đ u tư tài chính ng n h n, dài h n, ghi:
N TK 121 – Đ u tư ch ng khoán ng n h n
N TK 128 – Đ u tư ng n h n khác
N TK 221 – Đ u tư vào công ty con
N TK 222 – V n góp liên doanh
N TK 223 – Đ u tư vào công ty liên k t
N TK 228 – Đ u tư dài h n khác
Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng

† Chuy n ti n g i ngân hàng đ thanh toán các kho n ph i tr , ph i n p,
ghi:
N TK 311 – Vay ng n h n
N TK 315 – N dài h n đ n h n tr


Trang 16
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

TK 331 – Ph i tr cho ngư i bán
N
TK 333 – Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c
N
N TK 336 – Ph i tr n i b
N TK 338 – Ph i tr , ph i n p khác
N TK 341 – Vay dài h n
N TK 342 – N dài h n
Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng

† Chuy n ti n g i ngân hàng đ ký cư c, ký qu ng n h n, dài h n, ghi:
N TK 144 – C m c , ký qu , ký cư c ng n h n
N TK 244 – Ký qu , ký cư c dài h n
Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng

† Tr v n góp ho c tr c t c, l i nhu n cho các bên góp v n, chi các qu
doanh nghi p, …b ng ti n g i ngân hàng, ghi:
N TK 411 – Ngu n v n kinh doanh
N TK 421 – L i nhu n chưa phân ph i
N TK 414, 415, 418,…
Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng

† Thanh toán các kho n chi t kh u thương m i, gi m giá hàng bán, hàng
bán b tr l i thu c đ i tư ng ch u thu GTGT tính theo phương pháp kh u
tr và doanh nghi p n p thu GTGT tính theo phương pháp kh u tr cho
ngư i mua b ng chuy n kho n, ghi:
N TK 521 – Chi t kh u thương m i
N TK 531 – Hàng bán b tr l i
N TK 532 – Gi m giá hàng bán
N TK 3331 – Thu GTGT ph i n p (33311)
Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng
Trang 17
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

SƠ Đ 1.3: SƠ Đ K TOÁN TI N G I NGÂN HÀNG (VND)

111 112 (1121) 111

G i ti n m t vào ngân hàng Rút ti n g i ngân hàng nh p
qu ti n m t

131, 136, 138 141, 144, 244

Chi t m ng, ký cư c, ký
Thu h i các kho n n ph i thu
qu b ng ti n g i ngân hàng

121, 128, 221
141,144, 244 222, 223, 228

Thu h i các kho n ký cư c, ký qu Đ u tư ng n h n, dài h n
b ng ti n g i ngân hàng b ng ti n g i ngân hàng

121, 128, 221, 152, 153, 156,
157
222, 223, 228 611, 211, 213,
217

Thu h i các kho n đ u tư Mua v t tư, hàng hoá, công
c,
TSCĐ…b ng TGNH

515 635 133
Lãi L311, 315, 331
311, 341 333, 334, 336, 338

Vay ng n h n, dài h n Thanh toán n b ng ti n g i
ngân hàng

627, 641,
411, 441 642, 635, 811
Nh n v n góp, v n c p b ng Chi phí phát sinh b ng ti n g i
ti n g i ngân hàng ngân hàng

133
511, 512, 515, 711
Doanh thu, thu nh p khác b ng


Trang 18
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

ti n g i ngân hàng
SƠ Đ 1.4: SƠ Đ K TOÁN TI N G I NGÂN HÀNG (NGO I T )
(Giai đo n doanh nghi p đang s n xu t kinh doanh)

311, 315, 331,
131, 136, 138 112 (1122) 334, 336, 341, 342

Thu n b ng ngo i t Thanh toán n b ng ngo i t
T giá ghi s T giá th c t
ho c BQLNH
515 635 515 635

Lãi L Lãi L
152, 153,
156, 211, 213,
511, 515, 711 217, 241, 627, 642

Mua v t tư, hàng hoá, tài s n,
Doanh thu, thu nh p tài chính, thu
khác b ng ngo i t (t giá th c t d ch v …b ng ngo i t
ho c BQLNH T giá ghi s T giá th c t
ho c BQLNH
515 635

(Đ ng th i ghi N TK 007) Lãi L


(Đ ng th i ghi Có TK 007)
413 413

Chênh l ch t giá tăng do đánh giá Chênh l ch t giá gi m do đánh
l i s dư ngo i t cuói năm giá l i s dư ngo i t cu i nămTrang 19
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
1.1.2.3 K toán ti n đang chuy n:

- Ti n đang chuy n bao g m ti n Vi t Nam và ngo i t c a doanh nghi p đã
n p vào ngân hàng, kho b c nhưng chưa nh n đư c gi y báo c a đơn v đư c
th hư ng.

* Ch ng t s d ng làm căn c h ch toán ti n đang chuy n g m: phi u thu,
gi y n p ti n, biên lai thu ti n, phi u chuy n ti n,…

* K toán t ng h p s d ng tài kho n 113 – “Ti n đang chuy n” đ ph n ánh
ti n đang chuy n c a doanh nghi p.

- K t c u và n i dung ph n ánh c a tài kho n 113 – “Ti n đang chuy n”:

Bên N :
+ Các kho n ti n m t ho c séc b ng ti n Vi t Nam, ngo i t đã n p vào
ngân hàng ho c đã g i bưu đi n đ chuy n vào ngân hàng nhưng chưa nh n
đư c gi y báo Có;

+ Chênh l ch tăng t giá h i đoái do đánh giá l i s dư ngo i t ti n đang
chuy n cu i kỳ.

Bên Có:
+ S k t chuy n vào tài kho n 112 – Ti n g i ngân hàng, ho c tài kho n
có liên quan;

+ Chênh l ch gi m t giá h i đoái do đánh giá l i s dư ngo i t ti n đang
chuy n cu i kỳ.

* S dư bên N :
Các kho n ti n còn đang chuy n cu i kỳ

- Tài kho n 113 –“Ti n đang chuy n”, có 2 tài kho n c p 2:
Trang 20
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

+ Tài kho n 1131 – Ti n Vi t Nam: Ph n ánh s ti n Vi t Nam đang
chuy n

+ Tài kho n 1132 – Ngo i t : Ph n ánh s ngo i t đang chuy n

˜ Phương pháp h ch toán m t s nghi p v kinh t ch y u:

† Thu ti n bán hàng, ti n n c a khách hàng ho c các kho n thu nh p
khác b ng ti n m t ho c séc chuy n th ng vào ngân hàng (không qua qu )
nhưng chưa nh n đư c gi y báo Có c a ngân hàng, ghi:

N TK 113 – Ti n đang chuy n (1131, 1132)
Có TK 131 – Ph i thu c a khách hàng (Thu n c a khách hàng)
Có TK 3331 – Thu GTGT ph i n p (33311) (n u có)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng n i b
Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính
Có TK 711 – Thu nh p khác
† Xu t qu ti n m t g i vào ngân hàng nhưng chưa nh n đư c gi y báo
Có c a ngân hàng, ghi:
N TK 113 – Ti n đang chuy n (1131, 1132)
Có TK 111 – Ti n m t (1111, 1112)

† Làm th t c chuy n ti n t tài kho n ngân hàng đ tr n cho ch n
nhưng chưa nh n đư c gi y báo N c a ngân hàng, ghi:
N TK 113 – Ti n đang chuy n (1131, 1132)
Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng (1121, 1122)

† Khách hàng tr trư c ti n mua hàng b ng séc, đơn v đã n p séc vào
ngân hàng nhưng chưa nh n đư c gi y báo Có c a ngân hàng, ghi:
N TK 113 – Ti n đang chuy n (1131, 1132)
Có TK 131 – Ph i thu c a khách hàng

† Ngân hàng báo Có các kho n ti n đang chuy n đã vào tài kho n ti n
g i c a đơn v , ghi:
N TK 112 – Ti n g i ngân hàng (1121, 1122)
Có TK 113 – Ti n đang chuy n (1131, 1132)

† Ngân hàng báo N các kho n ti n đang chuy n đã chuy n cho ngư i
bán, ngư i cung c p d ch v , ghi:
N TK 331 – Ph i tr cho ngư i bán
Có TK 113 – Ti n đang chuy n (1131, 1132)

† Cu i niên đ k toán, căn c vào t giá giao d ch bình quân trên th
trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam công b ,
đánh giá l i s dư ngo i t trên tài kho n 113 – “Ti n đang chuy n”


Trang 21
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t+ N u chênh l ch t giá tăng, ghi:
N TK 111 – Ti n đang chuy n (1132)
Có TK 413 – Chênh l ch t giá h i đoái

+ N u chênh l ch t giá gi m, ghi:
N TK 413 – Chênh l ch t giá h i đoái
Có TK 113 – Ti n đang chuy n (1132)
SƠ Đ 1.5: SƠ Đ K TOÁN TI N ĐANG CHUY N

111, 112 113 112

Xu t ti n m t g i vào ngân hàng Nh n đư c gi y báo Có c a
ho c chuy n ti n g i ngân hàng ngân hàng v s ti n đã g i.
tr n nhưng chưa nh n đư c
gi y báo.131 331

Nh n đư c gi y báo N c a
Thu n n p th ng vào ngân
hàng nhưng chưa nh n đư c ngân hàng v s ti n đã tr n .
gi y báo Có.
511, 512, 515, 711

Thu ti n n p th ng vào ngân
hàng nhưng chưa nh n đư c


Trang 22
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

gi y báo Có
333 (3331)

Thu GTGT
413 413

Chênh l ch t giá tăng do đánh Chênh l ch t giá gi m do đánh
giá l i s dư ngo i t cu i năm giá l i s dư ngo i t cu i năm
1.2 L p báo cáo lưu chuy n ti n t :

1.2.1 Khái ni m, n i dung báo cáo lưu chuy n ti n t :

1.2.1.1 Khái ni m:

- Báo cáo lưu chuy n ti n t là m t b ph n h p thành c a báo cáo tài chính,
cung c p thông tin giúp ngư i s d ng đánh giá các thay đ i trong tài s n
thu n, cơ c u tài chính, kh năng chuy n đ i c a tài s n thành ti n, kh năng
thanh toán và kh năng c a doanh nghi p trong vi c t o ra các lu ng ti n trong
quá trình ho t đ ng.

- Vi c l p báo cáo lưu chuy n ti n t là hoàn toàn c n thi t vì nó s cung c p
thông tin đư c đ y đ hơn v tình hình tài chính c a doanh nghi p.Các lu ng
ti n ph n ánh đ y đ quá trình ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p vì nó
liên quan đ n t t c các ph n hành k toán c a s thay đ i lu ng ti n ra và
lu ng ti n vào.
Trang 23
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

- D a vào báo cáo lưu chuy n ti n t , ngư i s d ng có th đánh giá đư c kh
năng t o ra ti n, s bi n đ ng tài s n thu n c a doanh nghi p và d đoán đư c
lu ng ti n trong kỳ ti p theo.

1.2.1.2 N i dung l p báo cáo lưu chuy n ti n t :

Căn c l p báo cáo lưu chuy n ti n t :

Vi c l p báo cáo lưu chuyên ti n t căn c vào:
- B ng Cân đ i k toán;

- Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh;

- B n thuy t minh báo cáo tài chính;

- Báo cáo lưu chuy n ti n t kỳ trư c;

- Các tài li u k toán khác như: S k toán t ng h p, s k toán chi ti t các
tài kho n “Ti n m t”, “Ti n g i ngân hàng”, “Ti n đang chuy n”; s k toán
t ng h p và s k toán chi ti t các tài kho n liên quan khác, b ng tính và b ng
phân b kh u hao TSCĐ và các tài li u k toán chi ti t khác…

N i dung l p báo cáo lưu chuy n ti n t g m 3 ph n:

- Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh: Lu ng ti n t ho t đ ng kinh
doanh là lu ng ti n phát sinh t các ho t đ ng t o ra doanh thu ch y u c a
doanh nghi p và các ho t đ ng khác không ph i là các ho t đ ng đ u tư hay
ho t đ ng tài chính;

- Lưu chuy n ti n t ho t đ ng đ u tư: là lu ng ti n phát sinh t các ho t
đ ng mua s m, xây d ng, thanh lý, như ng bán các tài s n dài h n và các
kho n đ u tư khác không thu c các kho n tương đương ti n;

- Lưu chuy n ti n t ho t đ ng tài chính: là lu ng ti n phát sinh t các ho t
đ ng t o ra các thay đ i v quy mô và k t c u c a v n ch s h u và v n vay
c a doanh nghi p.

1.2.2 Công th c, phương pháp l p báo cáo lưu chuy n ti n t :

1.2.2.1 Công th c l p báo cáo lưu chuy n ti n t :
Đ l p lưu chuy n ti n t chúng ta đi t phương trình k toán:
TÀI S N LƯU Đ NG + TÀI S N C Đ NH = N PH I TR + V N CH S
HU
+ C th như sau:

Ti n + N ph i thu + Hàng t n kho + Chi phí tr trư c + TSCĐ = N ph i tr + V n ch s
hu


Trang 24
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
- T công th c trên ta có th suy ra như sau:
Ti n = N ng n h n + N ph i tr dài h n + V n ch s h u – TSCĐ – N ph i thu – Hàng t n
kho – Chi phí tr trư c

= (N ng n h n – N ph i thu – Hàng t n kho – Chi phí tr trư c) + (N ph i tr dài
h n + V n ch s h u) - TSCĐ


Ho t đ ng đ u Ho t đ ng kinh Ho t đ ng tài chính
tư doanh

˜ Nh n xét:
- N ph i tr , v n ch s h u cùng chi u v i ti n
(N ph i tr , v n ch s h u tăng: SDCK > SDĐK đi u ch nh tăng (+), gi m
đi u ch nh gi m (-)).

- TSCĐ, n ph i thu, hàng t n kho, chi phí tr trư c ngư c chi u v i ti n
(TSCĐ, n ph i thu, hàng t n kho tăng: SDCK > SDĐK đi u ch nh gi m (-),
gi m đi u ch nh tăng (+)).

Cách l p lưu chuy n ti n t chúng ta đi t phương trình l i nhu n:
L I NHU N TRƯ C THU = DOANH THU – CHI PHÍ T O DOANH THU

= (Ti n + N ph i thu) – (Ti n + Hàng t n kho + Chi phí tr trư c phân b + N ph i
tr + Kh u hao + D phòng + Chi phí lãi vay)

= Lưu chuy n ti n + N ph i thu – Hàng t n kho – Chi phí tr trư c phân b - N
ph i tr - Kh u hao – D phòng – Chi phí lãi vay


- T công th c trên ta có th suy ra:
Lưu chuy n ti n = L i nhu n trư c thu + Kh u hao + D phòng + Chi phí lãi vay
+ Hàng t n kho – N ph i thu + N ph i tr + Chi phí tr trư c phân b

˜ Nh n xét:
- N ph i thu, hàng t n kho, chi phí tr trư c ngư c chi u lưu chuy n ti n
- N ph i tr cùng chi u v i lưu chuy n ti n
1.2.2.2 Phương pháp l p báo cáo lưu chuy n ti n t :

L p báo cáo các ch tiêu lu ng ti n t ho t đ ng kinh doanh:

Lu ng ti n t ho t đ ng kinh doanh đư c l p và trình bày trong báo cáo lưu
chuy n ti n t theo m t trong hai phương pháp: Phương pháp tr c ti p và
phương pháp gián ti p.
Trang 25
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

˜ L p báo cáo các ch tiêu lu ng ti n t ho t đ ng kinh doanh theo phương
pháp tr c ti p:

Theo phương pháp tr c ti p (d a vào b ng cân đ i k toán và báo cáo thu
nh p): các lu ng ti n vào và lu ng ti n ra t ho t đ ng kinh doanh đư c xác
đ nh và trình bày trong báo cáo lưu chuy n ti n t b ng cách phân tích và t ng
h p tr c ti p các kho n ti n thu vào và chi ra theo t ng n i dung thu, chi t
các s k toán t ng h p và chi ti t c a doanh nghi p.

- Ti n thu t doanh thu: vì trong th c t khi bán hàng, ti n thu v không đ ng
nh t v i doanh thu nên ph i đi u ch nh kho n th c thu
Ti n thu t doanh thu = Doanh thu – Chênh l ch n ph i thu (n u cu i kỳ > đ u kỳ)

Hay:
Ti n thu t doanh thu = Doanh thu + Chênh lêch n ph i thu (n u cu i kỳ < đ u kỳ)

- Chi phí mua hàng: vì trong th c t khi mua hàng, ti n tr không đ ng nh t
v i ti n mua nên ph i đi u ch nh chi phí mua
Ti n chi mua hàng hoá = Giá v n hàng bán
(+) Chênh l ch trong hàng t n kho (n u cu i kỳ > đ u kỳ, tăng hàng t n kho,
gi m hàng bán ra
Hay (-) Chênh l ch trong hàng t n kho (n u cu i kỳ < đ u kỳ, gi m hàng t n kho,
tăng hàng bán ra)
(-) Chênh l ch trong kho n ph i tr ngư i bán (n u cu i kỳ < đ u kỳ)
Hay (+) Chênh l ch trong kho n ph i tr ngư i bán (n u cu i kỳ > đ u kỳ)

- Chi phí kinh doanh:
Ti n chi cho chi phí kinh doanh = Chi phí bán hàng + Chi phí qu n lý + Chi phí lãi vay
(Không tính chi phí kh u hao, n u có thu nh p lãi vay thì tr kho n này ra khi tính)

- Ti n chi tr thu :
Ti n chi tr thu = Ti n thu thu nh p doanh nghi p
(+) Chênh l ch trong kho n thu tr trư c

- Ti n chi tr lương, chi khác:
Ti n chi tr lương, chi khác = (-) chênh l ch trong kho n lương ph i tr (cu i kỳ > đ u kỳ)

- Ti n chi tài s n lưu đ ng (TSLĐ) khác, chi khác:
Ti n chi TSLĐ khác, chi khác = (+) Chênh l ch trong kho n chi TSLĐ khác (cu i kỳ > đ u kỳ)

Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh = (Ti n thu t doanh thu – Chi phí
T đó có th sbánra: – Chi phí kinh doanh – Chi ti n tr thu )
uy hàng
CHƯƠNG 2: GI I THI U KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRI N C A CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG

2.1 L ch s hình thành, phát tri n và lĩnh v c ho t đ ng c a Công ty:


Trang 26
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t2.1.1 L ch s hình thành:

- Ti n thân c a công ty C ph n Dư c H u Giang là Xí nghi p Dư c ph m
2/9 thành l p ngày 02/09/1974 t i Kênh 5 Đ t Sét, xã Khánh Lâm (nay là xã
Khánh Hoà), huy n U Minh, t nh Cà Mau, thu c S Y t khu Tây Nam B .

- T năm 1975 – 1976: Tháng 11/1975 Xí nghi p Dư c ph m 2/9 chuy n
thành công ty Dư c ph m Tây C u Long v a s n xu t, v a cung ng thu c
ph c v nhân dân Tây Nam B . Đ n 1976, công ty Dư c ph m Tây C u Long
chuy n thành công ty Dư c thu c Ty Y t t nh H u Giang.

- T năm 1976 – 1979: Theo quy t đ nh 15/CP c a Chính ph , công ty Dư c
thu c Ty Y t t nh H u Giang tách thành 03 đơn v Y t đ c l p: Xí nghi p
Dư c ph m 2/9, công ty Dư c ph m và công ty Dư c li u. Ngày 19/09/1979,
03 đơn v trên h p nh t thành Xí nghi p Liên h p Dư c H u Giang.

- Năm 1992: Sau khi chia tách t nh H u Giang thành 02 t nh: C n Thơ và
Sóc Trăng, UBND t nh C n Thơ (nay là UBND Tp. C n Thơ) ra Quy t đ nh s
963/QĐ-UBT thành l p doanh nghi p Nhà nư c Xí nghi p Liên h p Dư c
H u Giang, là đơn v h ch toán kinh t đ c l p tr c thu c S Y t Tp. C n
Thơ.

- Ngày 02/09/2004: công ty C ph n Dư c H u Giang chính th c đi vào ho t
đ ng theo quy t đ nh s 2405/QĐ-CT.UB ngày 05/08/2004 c a UBND Tp.
C n Thơ v vi c chuy n đ i Xí nghi p Liên h p Dư c H u Giang Tp. C n
Thơ thành Công ty C ph n ho t đ ng v i v n đi u l ban đ u là
80.000.000.000 đ ng.

2.1.2 Quá trình phát tri n:

- T năm 1988, khi n n kinh t c nư c chuy n sang cơ ch th trư ng, Công
ty v n còn ho t đ ng trong nh ng đi u ki n khó khăn: máy móc l c h u, công
su t th p, s n xu t không n đ nh, áp l c gi i quy t vi c làm gay g t,…T ng
v n kinh doanh năm 1988 là 895 tri u đ ng, Công ty chưa có kh năng tích
lu , tái s n xu t m r ng. Doanh s bán năm 1988 đ t 12.339 tri u đ ng, trong
đó giá tr s n ph m do Công ty s n xu t ch đ t 3.181 tri u đ ng (chi m t
tr ng 25,8% trong t ng doanh thu).

- Trư c tình hình này, Ban lãnh đ o Dư c H u Giang đã thay đ i chi n lư c
“gi v ng h th ng phân ph i, đ u tư phát tri n m nh cho s n xu t, m
r ng th trư ng, tăng th ph n, l y thương hi u và năng l c s n xu t làm
n n t ng”. K t qu c a vi c đ nh hư ng l i chi n lư c kinh doanh đó là nhi u
năm liên ti p Công ty đ t m c tiêu tăng trư ng cao, phát tri n s n ph m, tăng
th ph n, tăng khách hàng, nâng cao thu nh p ngư i lao đ ng, đóng góp ngày
càng cao vào ngân sách Nhà nư c.


Trang 27
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t- Qua hơn 35 năm hình thành và phát tri n, hi n nay Dư c H u Giang đư c
công nh n là doanh nghi p d n đ u ngành Công nghi p Dư c Vi t Nam. S n
ph m c a Công ty trong 11 năm li n (t năm1996 - 2006) đư c ngư i tiêu
dùng bình ch n là “Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao”và đ ng trong “Top 5
ngành hàng dư c ph m”. Thương hi u “Dư c H u Giang” đư c ngư i tiêu
dùng bình ch n trong “Top 100 thương hi u đ ng đ u Vi t Nam” do Th i
báo Kinh t Vi t Nam t ch c, đo t “Gi i c u vàng – năm 2006” do Trung
tâm phát tri n tài năng – Liên hi p các h i khoa h c và k thu t Vi t Nam t
ch c và cũng là “Thương hi u đư c yêu thích” thông qua bình ch n trên
trang web www.thuonghieuviet.com cùng v i nh ng gi i thư ng khác v
thương hi u.

- H th ng qu n lý ch t lư ng đư c ch ng nh n phù h p tiêu chu n ISO
9001-2000. Nhà máy đ t các tiêu chu n: WHO-GMP/GLP/GSP. Phòng ki m
nghi m đư c công nh n phù h p v i tiêu chu n ISO/IEC 17025. Đây là nh ng
y u t giúp Dư c H u Giang v ng bư c trên con đư ng h i nh p vào n n kinh
t khu v c và th gi i.

M TS DANH HI U CAO QUÝ

N ăm Danh hi u Đơn v trao t ng
Huân chương Lao đ ng h ng Ba Ch t ch nư c
1988
Huân chương Lao đ ng h ng Nhì Ch t ch nư c
1993
Anh hùng Lao đ ng (th i kỳ 1991-1995) Ch t ch nư c
1996
Huân chương Lao đ ng h ng Nh t Ch t ch nư c
1998
Huân chương Đ c l p h ng Ba Ch t ch nư c
2004
B ng khen th p niên ch t lư ng (1996-2005) Th tư ng chính
2005
ph
2006- B ng khen “Doanh nghi p nhi u năm li n đ t
danh hi u Hàng Vi t Nam Ch t Lư ng Cao, Th tư ng chính
2007
đóng góp vào s nghi p xây d ng CNXH và ph
B o v T qu c ”

2.1.3 Lĩnh v c ho t đ ng:

- S n xu t kinh doanh dư c. Xu t kh u: dư c li u, dư c ph m theo qui đ nh
c a B Y t . Nh p kh u: thi t b s n xu t thu c, dư c li u, dư c ph m theo qui
đ nh c a B Y t . S n xu t kinh doanh xu t kh u các m t hàng th c ph m ch
bi n. In bao bì. D ch v nh n và chi tr ngo i t . Gia công, l p đ t, s a ch a
đi n, đi n l nh. Nh p kh u tr c ti p trang thi t b y t . S n xu t kinh doanh
xu t kh u thi t b s n xu t thu c t ch t o t i Công ty. D ch v du l ch và v n
chuy n l hành n i đ a. Kinh doanh b t đ ng s n.

2.2 Cơ c u t ch c, qu n lý c a công ty:Trang 28
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

2.2.1 B máy t ch c, qu n lý c a công ty:

B máy t ch c c a Công ty đư c t ch c theo hình th c cơ c u tr c tuy n
ch c năng.
SƠ Đ 2.1: SƠ Đ T CH C, QU N LÝ T I CÔNG TY C PH N
DƯ C H U GIANG

ð I H I ðÔNG C ðÔNG
H I ð NG QU N TR BAN KI M SOÁT
T NG GIÁM ð C
PHÓ T NG PHÓ T NG
GIÁM ð C GIÁM ð C
GIÁM ð C GIÁM ð C GIÁM ð C GIÁM ð C GIÁM ð C GIÁM ð C GIÁM ð C
CH T LƯ NG S N XU T MARKETING BÁN HÀNG NHÂN S K THU T TÀI CHÍNHP. Qu n lý P. Qu n lý Phòng P. Bán P. Nhân
Ch t s n xu t Marketing hàng s P. Qu n tr
lư ng Tài chính

P. Ki m P. Cung P. Nghiên T ng kho P. Hành
ng
nghi m c u & PT chínhH th ng
P. Cơ ñi n bán hàngXư ng Non - BetalactamXư ng BetalactamXư ng thu c nư cXư ng viên nan m m

Trang 29
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Xư ng bao bì
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
2.2.2 Ch c năng, nhi m v c a t ng b ph n:

˜ Đ i h i đ ng c đông:

Đ i h i đ ng c đông g m t t c các c đông, có quy n bi u quy t là cơ
quan có th m quy n cao nh t c a công ty, quy t đ nh nh ng v n đ đư c Lu t
pháp và đi u l công ty quy đ nh. Đ c bi t, các c đông s thông qua các báo
cáo tài chính hàng năm c a công ty và ngân sách tài chính cho năm ti p theo.

˜ H i đ ng qu n tr :

H i đ ng qu n tr do Đ i h i đ ng b u ra, là cơ quan qu n lý công ty, có
toàn quy n nhân danh công ty đ quy t đ nh m i v n đ liên quan đ n quy n
l i công ty, tr nh ng v n đ thu c th m quy n c a Đ i h i đ ng c đông. H i
đ ng qu n tr có trách nhi m giám sát T ng Giám đ c đi u hành và nh ng
ngư i qu n lý khác. Hi n t i H i đ ng qu n tr công ty có 11 thành viên,
nhi m kỳ là 3 năm.

˜ Ban ki m soát:

Là cơ quan tr c thu c Đ i h i đ ng c đông, do Đ i h i đ ng c đông b u
ra. Ban ki m soát có nhi m v ki m tra tính h p lý trong đi u hành ho t đ ng
kinh doanh, báo cáo tài chính c a công ty. Ban ki m soát ho t đ ng đ c l p
v i H i đ ng qu n tr và Ban Giám đ c. Hi n t i Ban ki m soát g m 3 thành
viên, m i thành viên có nhi m kỳ 3 năm.

˜ Ban T ng Giám đ c:

Ban T ng Giám đ c do H i đ ng qu n tr b nhi m, có nhi m v t ch c
đi u hành và qu n lý m i ho t đ ng s n xu t kinh doanh hàng ngày c a công


Trang 30
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

ty theo nh ng chi n lư c, k ho ch đã đư c H i đ ng qu n tr và Đ i h i đ ng
c đông thông qua. Ban T ng Giám đ c hi n có 3 thành viên, m i thành viên
Ban T ng Giám đ c có nhi m kỳ 3 năm.

˜ Các Giám đ c ch c năng:

Có 7 Giám đ c ch c năng ch u trách nhi m đi u hành và tri n khai các
chi n lư c theo ch c năng qu n lý, h tr đ c l c cho Ban T ng Giám đ c.
Đ ng th i ch u trách nhi m trư c Ban T ng Giám đ c v vi c th c hi n các
quy n và nghĩa v đư c giao m t cách trung th c vì l i ích c a công ty và c
đông.

‡ Giám đ c ch t lư ng:

Có nhi m v qu n lý ch t lư ng và ki m nghi m vi c s n xu t s n ph m,
ch u s qu n lý tr c ti p c a các Phó T ng Giám đ c và các ban lãnh đ o c p
trên. Ch u trách nhi m tr c ti p trên phòng qu n lý ch t lư ng và phòng ki m
nghi m do mình qu n lý.

‡ Giám đ c s n xu t:
Có nhi m v r t quan tr ng, ch u trách nhi m tr c ti p v vi c qu n lý các
phòng, xư ng bao g m các phòng: qu n lý s n xu t, phòng cung ng, phòng
cơ đi n và các xư ng: xư ng Non – Betalactam, xư ng Betalactam, xư ng
thu c nư c, xư ng viên nang m m, xư ng bao bì, xư ng ch bi n dư c li u –
hoá dư c.

† Giám đ c Marketing:

Là ngư i đi u hành phòng Marketing, phòng nghiên c u và phát tri n, có
nhi m v qu n lý, ch u trách nhi m đ i v i các phòng do mình qu n lý, có
ch c năng qu n tr thông tin v các lo i thu c và vi c qu ng cáo s n ph m,
nghiên c u th trư ng và vi c phát tri n s n ph m c a công ty.

† Giám đ c bán hàng:

Qu n lý phòng bán hàng, t ng kho và phòng bán hàng, qu n lý vi c cung
ng thu c ra th trư ng, s lư ng thu c bán ra th trư ng là bao nhiêu…, ch u
s đi u hành c a các Phó T ng Giám đ c và T ng Giám đ c.

† Giám đ c nhân s :

Qu n lý phòng nhân s và phòng hành chính c a công ty, qu n lý tình hình
nhân s trong công ty. Ch u s qu n lý và h tr đ c l c c a các Phó Giám
đ c và T ng Giám đ c.

† Giám đ c k thu t:


Trang 31
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy tLà ngư i qu n lý các b ph n k thu t c a công ty. Ch u trách nhi m tr c
ti p trư c Ban T ng Giám đ c.

† Giám đ c tài chính:

Qu n lý v b ph n tài chính c a công ty, là ngư i đi u hành phòng qu n
tr tài chính c a Công ty. Ch u trách nhi m trư c Ban T ng Giám đ c.

† Các phòng ch c năng và xư ng s n xu t:

Công ty hi n có 11 phòng ch c năng, 6 xư ng s n xu t (xư ng Non-
Betalactam – xư ng 1: s n xu t thu c viên, c m, b t thu c nhóm Non-
Betalactam; xư ng Betalactam – xư ng 2: s n xu t thu c viên, c m, b t thu c
nhóm Betalactam; xư ng thu c nư c – xư ng 3: s n xu t các s n ph m thu c
nư c, thu c kem – m , thu c nh m t, nh mũi, siro; xư ng viên nang m m –
xư ng 4:chuyên s n xu t thu c viên nang m m; xư ng bao bì: s n xu t, in n
bao bì s n ph m, v t ph m qu ng cáo; xư ng ch bi n dư c li u – hoá dư c:
cung c p dư c li u, hoá dư c, s n xu t các s n ph m chi t xu t t th o dư c
thiên nhiên. Các xư ng s n xu t ch u trách nhi m s n xu t theo đúng các tiêu
chu n: WHO – GMP, ISO 9001: 2000,…

2.3 T ch c công tác t i phòng qu n tr tài chính:

2.3.1 Ch c năng, nhi m v c a t ng b ph n:

- Trư ng phòng qu n tr tài chính: t ch c đi u hành b máy k toán theo quy
đ nh c a pháp lu t, ch u trách nhi m trong vi c n m b t k p th i, chính xác các
văn b n pháp lu t, các văn b n c a cơ quan ban ngành. Qu n lý s d ng và
b o qu n lưu tr tài li u k toán tham gia công tác đào t o gi ng d y khi có
yêu c u c a Ban Giám đ c, phòng nhân s , hư ng d n ch đ o công vi c trong
phòng qu n tr tài chính.

- Phó phòng qu n tr tài chính: giúp trư ng phòng đi u hành công tác k toán
th ng kê, th c hi n các nhi m v c a trư ng phòng khi trư ng phòng v ng
m t.

- T thanh toán: ph trách theo dõi tình hình thu, chi ti n m t, ti n g i, công
n ph i tr , ph i thu.

- T tài s n: ph trách h ch toán tăng, gi m tài s n trong công ty.

- T t ng h p: Theo dõi công tác tính giá thành và thu .

- T phân tích: Theo dõi và phân tích hi u qu kinh doanh, s phân b chi phí
s n xu t, hàng t n kho.


Trang 32
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t- T Tư v n – Đ u tư ch ng khoán (TV – ĐT – CK): Theo dõi các lo i c
phi u phát sinh trong tháng, ph trách pháp ch .

- T t ng h p kh i bán hàng: Theo dõi tình hình tiêu th s n ph m và các
kho n liên quan đ n kh i bán hàng.

- K toán t ng h p: ph trách t ng h p các khâu k toán, l p b ng cân đ i
tháng, l p báo cáo tài chính quý, năm, theo dõi s bi n đ ng v c đông và s
sang như ng c ph n c a các c đông.

- K toán hàng hoá, nguyên v t li u, thành ph m: Theo dõi quá trình nh p,
xu t, t n ph c v cho quá trình s n xu t.

- K toán công n : T ch c ghi chép, theo dõi, t ng h p s li u các kho n ph i
thu, ph i tr đ i v i các đơn v kinh doanh, các đ i tác c a công ty. Thanh toán
k p th i, đúng ch đ các kho n ph i tr , t ch c công tác thu n c a khách
hàng. Hàng quý đ i chi u công n c a khách hàng.

- K toán thanh toán: L p các phi u thu, chi ti n m t căn c ch ng t h p l
c a khách hàng có nhu c u thanh toán b ng ti n m t ho c chuy n kho n.

- K toán thu : c p nh t thu GTGT đ u vào, đ u ra. Cu i tháng l p b ng kê
khai thu n p cho cơ quan thu .

- K toán tài s n c đ nh: l p th TSCĐ, c p nh t và phân b kh u hao TSCĐ,
theo dõi TSCĐ đ n th i gian thanh lý ho c đi u chuy n n i b c a công ty.

- Th qu : có trách nhi m th c hi n công vi c thu, chi ti n m t sau khi nh n
đư c phi u thu, phi u chi đư c l p b i k toán thanh toán. Theo dõi ghi s qu
các nghi p v phát sinh trong ngày đ i chi u s dư t n qu , gi s sách và s
ti n t n th c t t i qu .

- K toán giá thành: t p h p toàn b chi phí trong m t chu kỳ s n xu t s n
ph m đ tính ra đơn giá th c t c a s n ph m.

- K toán phân tích: T p h p các chi phí trong tháng, theo dõi và qu n lý vi c
s d ng ngân sách c a các đơn v c a công ty.
SƠ Đ 2.2: SƠ Đ T CH C CÔNG TÁC T I PHÒNG QU N TR
TÀI CHÍNH C A CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
Trư ng phòng


Phó phòngT t ng
T TV – Trang 3h p kh i
T VTH: Lê Nguy n Ttài s nToàn T t ng h p
S thanh T hanh T phân tích 3
bán hàng
toán ĐT - CK
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
2.3.2 T ch c công tác k toán t i Công ty:

- Công ty áp d ng mô hình k toán t p trung và áp d ng hình th c Ch ng t
ghi s .
- Niên đ k toán b t đ u t ngày 01 tháng 01 đ n ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Đơn v ti n t s d ng trong ghi chép k toán và nguyên t c chuy n đ i các
đ ng ti n khác là Đ ng Vi t Nam (VND).

- Trình t ghi s k toán:


Trang 34
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

+ Hàng ngày, căn c vào các ch ng t k toán ho c B ng t ng h p ch ng t
k toán cùng lo i đã đư c ki m tra, đư c dùng làm căn c ghi s , k toán l p
Ch ng t ghi s . Căn c vào Ch ng t ghi s đ ghi vào s Đăng ký Ch ng t
ghi s , sau đó đư c dùng đ ghi vào S Cái. Các ch ng t k toán sau khi làm
căn c l p Ch ng t ghi s đư c dùng đ ghi vào s , th k toán chi ti t có liên
quan.

+ Cu i tháng, ph i khoá s tính ra t ng s ti n c a các nghi p v kinh t , tài
chính phát sinh trong tháng trên s Đăng ký Ch ng t ghi s , tính ra T ng s
phát sinh N , T ng s phát sinh Có và s dư c a t ng tài kho n trên S Cái.
Căn c vào S Cái l p B ng cân đ i s phát sinh.

+ Sau khi đ i chi u kh p đúng, s li u ghi trên S Cái và B ng t ng h p chi
ti t (đư c l p t các s , th k toán chi ti t) đư c dùng đ l p Báo cáo tài
chính.

SƠ Đ 2.3: SƠ Đ TRÌNH T GHI S K TOÁN THEO HÌNH TH C
CH NG T GHI S

Ch ng t k toánB ng t ng h p
S , th k
k toán ch ng
S qu
toán chi ti t
t cùng lo iS đăng ký
CH NG T GHI S
ch ng t ghi sB ng t ng
S CÁI
h p chi ti t


B ng cân đ i phát sinh

Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cu i tháng BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Đ i chi u, ki m
tra˜ M u s 3.1: Ch ng t ghi s


Đơn v : ……….. M u S S02a - DN
Trang 35
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Đ a ch : ……….. (Ban hành theo QĐ s 15/2006/QĐ – BTC
ngày 20/03/2006 c a B trư ng BTC)
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
Trang 36
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
˜ M u s 3.2: S đăng ký Ch ng t ghi s


Đơn v : …………. M u S S02b - DN
Đ a ch : …………. (Ban hành theo QĐ s 15/2006/ QĐ – BTC
ngày 20/03/2006 c a B trư ng BTC)

S ĐĂNG KÝ CH NG T GHI S
Tháng…..năm…..
Đơn v tính:
Ch ng t ghi s Ch ng t ghi s
S ti n S ti n
S hi u Ngày, tháng S hi u Ngày, tháng
- C ng tháng - C ng tháng
- C ng lu k t đ u quý - C ng lu k t đ u quý

S ti n b ng ch : ........................................................................................................
......................................................................................................................................

………., ngày…..tháng……năm…..
K toán ghi s Q.K toán trư ng Giám đ c
(Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u)
Trang 37
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
˜ M u s 3.3: S Cái

Đơn v : ………… M u S S02c1 - DN
Đ a ch : …………. (Ban hành theo QĐ s 15/2006/ QĐ – BTC
ngày 20/03/2006 c a B trư ng BTC)

S CÁI
Năm: ……
Tên tài kho n: ……………………
S hi u: ……
Đơn v tính:
Ngày, Ch ng t S hi u
tháng ghi s Di n gi i TK đ i S ti n
ghi s ng
S Ngày, N Có
hi u tháng
A B C D E 1 2
- S dư đ u kỳ
- S phát sinh trong kỳ
- C ng
- S dư cu i kỳ
- C ng lu k đ u kỳ


………., ngày…..tháng…..năm…….
K toán ghi s Q.K toán trư ng Giám đ c
(Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u)
Trang 38
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
2.4 Khái quát k t qu ho t đ ng kinh doanh c a Công ty:

B ng 2.1: B ng so sánh k t qu ho t đ ng kinh doanh

Đơn v tính: Tri u đ ng
Chênh l ch Chênh l ch
Năm 2007/Năm Năm 2008/Năm
Ch tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 2006 2007
Tuy t Tương Tuy t Tương
đi đi đi đi
(±) (%) (±) (%)
1. Doanh thu bán hàng
và cung c p d ch v 873.072 1.285.210 1.528.207 412.138 47,21 242.997 18,91
2. L i nhu n thu n t
ho t đ ng kinh doanh 86.911 127.859 148.755 40.948 47,11 20.896 16,34

3. L i nhu n khác 149 454 1.822 305 204,70 1.368 301,32

4. T ng l i nhu n k
toán trư c thu 87.060 128.313 150.577 41.253 47,38 22.264 17,35
5. Lãi cơ b n trên c
phi u (đ ng/cp) 10.882 6.132 6.778 (4.750) (43,65) 646 10,53
(Ngu n: Phòng qu n tr tài chính)- Ngày 21 tháng 12 năm 2006, c phi u c a Dư c H u Giang (mã ch ng
khoán DHG) chính th c niêm y t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán
TP.HCM v i t ng s 8.000.000 c phi u và giá th trư ng là 320.000 đ ng/c
phi u. Sau th i gian niêm y t, c phi u DHG luôn t o đư c s quan tâm c a
các nhà đ u tư, nâng cao uy tín thương hi u, t o ti n đ t t cho vi c phát hành
c phi u huy đ ng v n đ ti p t c phát tri n b n v ng. Doanh thu bán hàng và
cung c p d ch v c a Công ty đ t 873.072 tri u đ ng; l i nhu n thu n t ho t
đ ng kinh doanh đ t 86.911 tri u đ ng; l i nhu n khác đ t 149 tri u đ ng; l i
nhu n k toán trư c thu đ t 87.060 tri u đ ng; lãi cơ b n trên m i c phi u
(EPS) là 10.882 đ ng/c phi u. Đ t đư c k t qu đó là do trong năm 2006
Công ty đ u tư 35,5 t đ ng xây d ng nhà máy đ t tiêu chu n WHO – GMP
và đã đư c C c qu n lý Dư c Vi t Nam c p gi y ch ng nh n nhà máy đ t tiêu
chu n WHO – GMP ngày 19 tháng 12 năm 2006. Đ u tư 50 t đ ng nh n
chuy n quy n s d ng đ t t i đ a ch : 288 Bis đư ng Nguy n Văn C , P. An


Trang 39
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

Hoà, Qu n Ninh Ki u, Tp. C n thơ đ chu n b m t b ng xây d ng nhà máy
s n xu t m i theo yêu c u phát tri n Công ty giai đo n 2007 – 2010. (Ngu n:
Báo cáo thư ng niên năm 2006 Công ty C ph n Dư c H u Giang).

- Năm 2007 là năm đ u tiên Công ty C ph n Dư c H u Giang tăng v n đi u
l lên 200 t đ ng, và cũng là năm đ u tiên doanh thu bán hàng và cung c p
d ch v vư t m c 1.000 t đ ng. C th doanh thu bán hàng và cung c p d ch
v đ t 1.285.210 tri u đ ng, tăng 412.138 tri u đ ng, tương ng v i t l tăng
47,21% so v i năm 2006. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh đ t
127.859 tri u đ ng, tăng 40.948 tri u đ ng, tương ng v i t l tăng 47,11%
so v i năm 2006. Trong năm 2007 l i nhu n khác đ t đư c 454 tri u đ ng,
tăng 305 tri u đ ng, ng v i t l tăng 204,70% so v i năm 2006. T vi c tăng
l i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh và l i nhu n khác d n đ n l i nhu n
trư c thu cũng tăng 41.253 tri u đ ng, ng v i t l tăng 47,38% so v i năm
2006. Công ty gi v ng đư c l i nhu n trư c thu /doanh thu thu n m c
10%. Lãi cơ b n trên m i c phi u (EPS) năm 2007 là: 6.132 đ ng/c phi u
gi m 4.750 đ ng, ng v i t l gi m 43,65% so v i năm 2006. Nguyên nhân
có th là do trong năm 2007, công ty phát hành thêm c phi u. Bên c nh đó,
giá tr t ng s n lư ng và doanh thu thu n hàng s n xu t c a Công ty liên t c là
năm th 12 d n đ u ngành công nghi p Dư c Vi t Nam và có kho ng cách r t
xa so v i doanh nghi p đ ng th 2. (Ngu n: Báo cáo thư ng niên năm 2007
công ty C ph n Dư c H u Giang).

- Năm 2008 trong đi u ki n nguyên v t li u đ u vào tăng cao, Dư c H u
Giang đã t p trung phát tri n danh m c các s n ph m ch l c, t p trung nghiên
c u s n xu t thêm nhi u s n ph m m i, ch đ ng đư c 90% s n ph m t s n
xu t cung ng cho th trư ng, nh v y mà doanh thu không s t gi m, l i
nhu n v n đ t m c tiêu tăng trư ng n đ nh hơn 10%/năm. C th k t qu s n
xu t - kinh doanh năm 2008 doanh thu bán hàng và cung c p d ch v đ t
1.528.207 tri u đ ng, tăng 242.997 tri u đ ng, ng v i t l tăng 18,91% so
v i năm 2007. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh năm 2008 đ t
148.755 tri u đ ng, tăng 20.896 tri u đ ng, ng v i t l tăng 16,34% so v i
năm 2007. L i nhu n khác cũng đ t đư c 1.822 tri u đ ng, tăng 1.368 tri u
đ ng, ng v i t l tăng 301,32% so v i năm 2007. Năm 2008 thì t ng l i
nhu n k toán trư c thu tăng 22.264 tri u đ ng, ng v i t l tăng 17,35% và
lãi cơ b n trên m i c phi u (EPS) năm 2008 cũng tăng 646 đ ng, ng v i t
l tăng 10,53% so v i năm 2007. (Ngu n: Báo cáo thư ng niên năm 2008
Công ty C ph n Dư c H u Giang).

2.5 Thu n l i, khó khăn và phương hư ng phát tri n c a công ty trong th i
gian t i:

2.5.1 Thu n l i:
Trang 40
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

- Chính ph , B Y t , C c qu n lý Dư c Vi t Nam có nh ng chính sách thúc
đ y phát tri n công nghi p Dư c, khuy n khích h th ng đi u tr và ngư i tiêu
dùng quan tâm đ n vi c s d ng thu c s n xu t trong nư c có ch t lư ng cao.

- Cùng v i s phát tri n c a kinh t , khoa h c k thu t,…con ngư i ngày
càng có ý th c chăm sóc s c kho c a mình d n đ n s c mua c a ngư i dân
tăng cao. H th ng đi u tr , ngư i tiêu dùng có lòng tin hơn đ i v i dư c ph m
s n xu t trong nư c nói chung và tín nhi m s n ph m c a Dư c H u Giang nói
riêng.

- S quan tâm, ch đ o k p th i c a lãnh đ o UBND, các s , ban, ngành
Tp.C n Thơ.

- S h tr v tín d ng t phía các ngân hàng.

- S đóng góp sáng t o, hi u qu c a đ i ngũ Ban lãnh đ o và toàn th cán
b công nhân viên trong Công ty.

- Công ty có m ng lư i ho t đ ng t B c vào Nam v i h th ng chi nhánh
ho t đ ng r t năng đ ng.

- Hi u qu kinh doanh t t t o ra đư c nhi u l i nhu n, t o đư c s tin tư ng
các nhà đ u tư vào Công ty. Cũng chính vì th mà Công ty s d dàng huy
đ ng v n t phát hành c phi u, trái phi u.

- B ph n k toán luôn tuân th ch t ch ch đ k toán ban hành và các s
sách, ch ng t luôn đư c lưu tr c n th n, d ki m soát. Do đó t o đi u ki n
thu n l i trong vi c theo dõi và qu n lý tình hình tài chính t i đơn v .

2.5.2 Khó khăn:

- S tăng giá c a nguyên v t li u dư c ph m, nhiên li u, v t tư ngành nh a,
ngành gi y,... nh hư ng đ n giá thành s n ph m và hi u qu ho t đ ng kinh
doanh c a Công ty.

- M t s kho n m c chi phí đ i v i doanh nghi p b kh ng ch . Do v y,
Công ty không th đ u tư h p lý cho ho t đ ng qu ng cáo, ti p th , khuy n
mãi, làm h n ch kh năng c nh tranh so v i các doanh nghi p có v n đ u tư
nư c ngoài.

- S c nh tranh gay g t v giá gi a các doanh nghi p s n xu t trong nư c,
doanh nghi p nư c ngoài, doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài.

2.5.3 Phương hư ng phát tri n trong th i gian t i:

V đ u tư phát tri n:


Trang 41
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t- Đ u tư cho nhà máy s n xu t, kho
- Liên k t v i các nhà máy s n xu t dư c ph m trong và ngoài nư c
- Thành l p các công ty tr c thu c nh m phát tri n quy mô công ty thành m t
t p đoàn có uy tín trong lĩnh v c y dư c.
- Đ u tư cho nghiên c u và phát tri n s n ph m
- Đ u tư cho h th ng phân ph i

V h th ng qu n tr :

- Khai thác, s d ng hi u qu công c KPI, giao ch tiêu, đi u hành ki m tra k
ho ch.
- Hoàn thi n và nâng c p các chương trình ph n m m qu n tr hi n có phù h p
v i yêu c u s d ng và phát tri n không ng ng c a công ty.
- Xây d ng hi u qu h th ng thông tin n i b , thông tin th trư ng, thông tin
khách hàng, thông tin khoa h c k thu t trong và ngoài nư c.
- Nghiên c u v lu t pháp và thông l kinh doanh qu c t .

V Marketing:

- Xây d ng đ i ngũ Marketing có trình đ cao, chuyên nghi p.
- Marketing đư c xác đ nh là đơn v tiên phong; xây d ng t t đ nh hư ng, m c
tiêu, chi n lư c phát tri n c a công ty trong ng n h n và dài h n đ “Con tàu
Dư c H u Giang v ng vàng bư c ra bi n l n”.
- Tham gia qu ng bá thương hi u thông qua các kỳ h i ch tri n lãm, gi i
thi u s n ph m trong và ngoài nư c.V bán hàng:

- Gi v ng và m r ng th ph n n đ nh m c 10% - 15% t ng doanh thu
hàng s n xu t trong nư c, đ y m nh ho t đ ng xu t kh u.
- Phát tri n bán hàng vào h th ng đi u tr
- Đ u tư chi u sâu chính sách chăm sóc khách hàng.

V ho t đ ng kinh doanh:

- Đ t t c đ tăng trư ng giai đo n 2008 – 2010 không dư i 25%/năm.
- Chuyên môn hoá h th ng s n xu t.

V tài chính:

- Ki m soát t t chi phí đ xây d ng cơ c u giá thành h p lý, tăng s c c nh
tranh c a s n ph m trên th trư ng.
- Nâng cao hi u qu s d ng v n.


Trang 42
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

- Duy trì tình hình tài chính lành m nh, tích c c tìm ki m các ngu n tài tr có
chi phí th p.
- Báo cáo tài chính k p th i, minh b ch và công khai.

V ngu n nhân l c:

- Nâng cao năng l c qu n lý, đ c bi t phát tri n ngu n nhân l c qu n lý c p
cao.
- C ng c t ch c nhân s , hu n luy n, đào t o nhân viên, tăng cư ng tuy n
ch n và thu hút ngu n nhân l c gi i t bên ngoài nh m đáp ng nhu c u phát
tri n c công ty. - Đ u tư đào t o, nâng cao tay ngh cho ngư i lao đ ng, phát
tri n các phong trào thi đua sáng t o.
- Chăm lo đ n đ i s ng v t ch t và tinh th n c a cán b , công nhân viên công
ty.
CHƯƠNG 3: K TOÁN V N B NG TI N, L P VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO
LƯU CHUY N TI N T T I CÔNG TY C PH N
DƯ C H U GIANG

3.1 K toán v n b ng ti n:

3.1.1 K toán ti n m t t i qu (VND):
Tài kho n s d ng 111 (1111)

Trình t ghi chép:Trang 43
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

Căn c vào ch ng t , k toán l p phi u thu – chi, cu i ngày in báo cáo t n
qu đ i chi u v i th qu . Th qu l p s qu thu – chi ti n cu i ngày, l p s
ki m kê ti n cu i ngày đ i chi u v i báo cáo t n qu c a k toán thanh toán.

3.1.2 K toán ti n g i ngân hàng (VND):
Tài kho n s d ng 112 (1121)

Trình t ghi chép:

- Căn c vào phi u thu – chi ti n m t vào tài kho n ti n g i ngân hàng, th
qu n p ti n m t và l y gi y báo t ngân hàng v , k toán ti n g i ngân hàng
ghi vào s tài kho n ti n g i ngân hàng.

- Căn c vào gi y báo Có t ngân hàng các kho n ti n chuy n đ n công ty
vào s ti n g i ngân hàng.

- L p các U nhi m chi (UNC) chuy n kho n tr ti n hàng và các kho n
khác, l p séc rút ti n m t nh p qu công ty.

- Cu i tháng đ i chi u v i s s dư ngân hàng.

Trình t ghi s k toán theo hình th c k toán Ch ng t ghi s :

Hàng ngày, căn c vào các Ch ng t k toán ho c B ng T ng h p ch ng t
k toán cùng lo i đã đư c ki m tra dùng làm căn c ghi s , k toán l p Ch ng
t ghi s . Căn c vào Ch ng t ghi s đ ghi vào s Đăng ký Ch ng t ghi s ,
sau đó đư c dùng đ ghi vào S Cái. Các ch ng t k toán sau khi làm căn c
l p Ch ng t ghi s đư c dùng đ ghi vào s , th k toán chi ti t có liên quan.

Cu i tháng, ph i khoá s tính ra t ng s ti n c a các nghi p v kinh t , tài
chính phát sinh trong tháng trên s Đăng ký Ch ng t ghi s , tính ra T ng s
phát sinh N , T ng s phát sinh Có và s dư c a t ng tài kho n trên S Cái.
Căn c vào S Cái l p B ng cân đ i s phát sinh.

Sau khi đ i chi u kh p đúng, s li u ghi trên S Cái và B ng t ng h p chi
ti t (đư c l p t các s , th k toán chi ti t) đư c dùng đ l p Báo cáo tài
chính.B ng t ng h p ch ng t g c thu chi v n b ng ti n:

1) Ngày 01 nhân viên Đ ng Văn A đ ngh t m ng 3.000.000 đ ng đi công
tác Thành Ph H Chí Minh.
Trang 44
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

2) Ngày 02 Tr n Văn Bé rút ti n g i t ngân hàng VIBank v nh p qu ti n
m t, s ti n 80.000.000 đ ng.

3) Ngày 03 chi ti n mua quà sinh nh t nhân viên, s ti n 5.350.000 đ ng.

4) Ngày 03 thu ti n thanh lý thùng nh a v i s ti n 2.793.000 (trong đó thu
GTGT là 5%).

5) Ngày 04 chi ti n in băng roan qu ng cáo v i s ti n là 7.480.000 đ ng
(trong đó thu GTGT là 10%).

6) Ngày 05 chi tr ti n chi phí g i thu c m u b ng ti n m t s ti n là
2.629.000 đ ng.

7) Ngày 06 bán ph li u s ti n thu đư c là 14.175.000 đ ng (trong đó thu
GTGT 10%).

8) Ngày 06 đ i lý Đăklăk tr ti n hàng b ng chuy n kho n s ti n là
105.000.000 đ ng.

9) Ngày 07 thu ti n hoa h ng báo Quý I v i s ti n là 320.000 đ ng.

10) Ngày 07 thu ti n bán hàng c a B nh vi n Đa khoa Sóc Trăng s ti n là
28.780.500 đ ng.

11) Ngày 08 chi ti n mua sách v i s ti n 479.640 đ ng (thu GTGT 10%).

12) Ngày 09 chi t m ng cho nhân viên Phan Văn Thanh đi công tác Bc
Liêu v i s ti n 9.000.000 đ ng.

13) Ngày 09 tr ti n cho công ty Tâm Minh b ng ti n g i ngân hàng s ti n
34.742.715 đ ng.

14) Ngày 10 chi ti n mua ly in hình khách hàng v i s ti n 17.000.000 đ ng.

15) Ngày 11 thu gi m ti n chi phí công tác cho nhân viên v i s ti n 3.995.000
đ ng.

16) Ngày 11 thu ti n c a đ i lý Tây Ninh b ng ti n g i ngân hàng s ti n
91.650.000 đ ng.

17) Ngày 12 chi ti n cho nhân viên Lê Văn E đi công tác An Giang s ti n
1.500.000 đ ng.

18) Ngày 13 thu ti n t m ng c a nhân viên Phan Văn Thanh đi công tác còn
l i, s ti n 500.000 đ ng.


Trang 45
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t19) Ngày 14 thu gi m chi phí h i ch s ti n 7.268.545 đ ng.

20) Ngày 14 B nh vi n Đa khoa Trung Ương C n Thơ tr ti n thu c b ng
chuy n kho n s ti n 120.000.000 đ ng.

21) Ngày 16 chi ti n cho nhân viên Nguy n Văn Dũ tr ti n ti p khách v i s
ti n 3.560.000 đ ng.

22) Ngày 16 thu ti n thu c c a B nh vi n Đ m Dơi tr b ng chuy n kho n s
ti n 52.700.000 đ ng.

23) Ngày 17 tr n b ng ti n g i ngân hàng s ti n 44.926.390 đ ng cho công
ty Tâm Minh.

24) Ngày 18 chi cho nhân viên Nguy n Văn Âu thuê xe c a DNTN TM DV
DL Thuý Nga đi công tác s ti n 18.795.000 đ ng (trong đó thu GTGT là
5%).

25) Ngày 18 B nh vi n Long M chuy n tr ti n thu c s ti n 65.900.000
đ ng.

26) Ngày 22 thu ti n hàng b ng ti n m t c a đ i lý Đăk Lăk v i s ti n
50.600.000 đ ng.

27) Ngày 22 thu ti n c a B nh vi n Tân Hi p b ng chuy n kho n s ti n là
40.100.000 đ ng.

28) Ngày 23 chi tr ti n đi n tháng 9 cho công ty Đi n l c C n Thơ s ti n
5.203.000 đ ng.

29) Ngày 23 tr ti n cho công ty Nam Phương b ng ti n g i ngân hàng v i s
ti n 31.340.138 đ ng.

30) Ngày 25 thu ti n hàng c a B nh vi n Đa khoa Vĩnh Long v i s ti n
1.250.000 đ ng.

31) Ngày 26 chi ti n t m ng cho nhân viên Huỳnh Th Thu đi mua trang thi t
b s ti n 53.00.000 đ ng.

32) Ngày 27 chi ti n nư c tháng 9 v i t ng s ti n thanh toán là 7.370.000
đ ng.

33) Ngày 27 đ i lý Qu ng Nam tr ti n hàng b ng chuy n kho n s ti n
70.288.000 đ ng.Trang 46
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

34) Ngày 28 thu ti n thanh lý máy photo v i s ti n 29.013.600 đ ng.

35) Ngày 29 thu ti n hàng c a B nh vi n Đa khoa Đ ng Tháp s ti n
12.650.000 đ ng.

36) Ngày 30 B nh vi n Viên Long chuy n tr s ti n 30.600.000 đ ng.

37) Ngày 31 Xuyên tr n công ty V n Huy s ti n 35.340.000 đ ng.

38) Ngày 31 chi ti n t m ng cho nhân viên Phan Th Ngân v i s ti n
75.000.000 đ ng.

F Trình t ghi vào t ng lo i s :

˜ Khi nh n đư c Ch ng t g c (các hoá đơn, ch ng t ) sau đó ki m tra và l p
Ch ng t ghi s :
Công tác k toán đư c th c hi n đ nh kỳ t 5 đ n 10 ngày.

CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 01
Ngày 10 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Rút ti n g i t ngân hàng VIBank nh p 1111 1121 80.000.000
qu ti n m t
C ng 80.000.000

- Kèm theo: 01 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)

Bùi Minh Đ c
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 02
Ngày 10 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
2.660.000 7
Trang 4
SVTH: LêtNguylý thùng nh a
Thu ti n hanh n Thanh Toàn 1111 711
Thu ti n bán ph li u 1111 711 13.500.000
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 03
Ngày 10 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Thu ti n thu GTGT thanh lý thùng 1111 33311 133.000
nh a
Thu ti n thu GTGT bán ph li u 1111 33311 675.000
C ng 808.000

- Kèm theo: 02 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)


Bùi Minh Đ c
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 04
Ngày 10 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
320.000 8
Trang 4
SVTH: Lêhoa h ngThanh Toàn
Thu ti n Nguy n báo quý 1 1111 6423
C ng 320.000
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 05
Ngày 10 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Thu ti n B nh vi n Đa khoa Sóc Trăng 1111 1311 28.780.500
C ng 28.780.500

- Kèm theo: 01 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)


Bùi Minh Đ c
Trang 49
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 06
Ngày 10 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Chi ti n t m ng cho Đ ng Văn A 141 1111 3.000.000
Chi t m ng cho Phan Văn Thanh 141 1111 9.000.000
C ng 12.000.000

- Kèm theo: 02 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)


Bùi Minh Đ c
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 07
Ngày 10 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Chi ti n mua quà sinh nh t nhân viên 4312 1111 5.350.000
C ng 5.350.000

- Kèm theo: 01 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)

Bùi Minh Đ c
Trang 50
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 08
Ngày 10 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Chi ti n băng roan qu ng cáo 6418 1111 6.800.000
Chi tr ti n chi phí g i thu c m u 6418 1111 2.390.000
C ng 9.190.000

- Kèm theo: 02 ch ng t g c

C n Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)


Bùi Minh Đ c
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 09
Ngày 10 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Chi ti n mua sách 6423 1111 456.800
Chi ti n mua ly in hình khách hàng 6428 1111 17.000.000
C ng 17.456.800

- Kèm theo: 02 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)

Trang 51
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Bùi Minh Đ c
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 10
Ngày 10 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Tr ti n thu GTGT qu ng cáo 1331 1111 680.000
Tr ti n thu GTGT g i thu c m u 1331 1111 239.000
Tr ti n thu GTGT mua sách 1331 1111 22.840
C ng 941.840

- Kèm theo: 03 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)

Bùi Minh Đ c
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 11
Ngày 10 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Đ i lý Đăklăk tr ti n hàng b ng 1121 131 105.000.000
chuy n kho n qua NH Công Thương
C ng 105.000.000

- Kèm theo: 01 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2008
Trang 52
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
K toán ghi s K toán trư ng
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 12
Ngày 10 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Tr ti n cho công ty Tâm Minh qua NH
Công Thương 331 1111 34.742.715
C ng 34.742.715

- Kèm theo: 01 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)

Bùi Minh Đ c
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 13
Ngày 20 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Thu gi m chi phí công tác 1111 6418 3.995.000
Thu gi m chi phí h i ch 1111 6418 7.268.545
11.263.545 3
Trang 5
C ng
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn

- Kèm theo: 02 ch ng t g c
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 14
Ngày 20 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Thu ti n t m ng Phan Văn Thanh 1111 141 500.000
C ng 500.000

- Kèm theo: 01 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)Bùi Minh Đ c
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 15
Ngày 20 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính:Trang 54
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 16
Ngày 20 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Tr ti n thu GTGT thuê xe 1331 1111 895.000
C ng 895.000

- Kèm theo: 01 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)Bùi Minh Đ c
Trang 55
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t


CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 17
Ngày 20 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Thu ti n đ i lý Tây Ninh qua NH Công
Thương 1121 131 91.650.000
B nh vi n Đa khoa TƯ C n Thơ tr
ti n thu c qua NH Công Thương 1121 131 120.000.000
Thu ti n thu c c a B nh vi n Đ m Dơi
qua NH VIBank 1121 131 52.700.000
Thu ti n c a B nh vi n Long M qua
NH VIBank 1121 131 65.900.000
C ng 330.250.000

- Kèm theo: 04 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)

Bùi Minh Đ c
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 18
Ngày 20 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Tr n b ng TGNH qua NH Công
Thương cho công ty Tâm Minh 331 1121 44.926.390
C ng 44.926.390

- Kèm theo: 01 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)

Bùi Minh Đ c


Trang 56
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 19
Ngày 31 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Thu ti n hàng c a đ i lý Đăklăk 1111 1312 50.600.000
Thu ti n c a BVĐK Vĩnh Long 1111 1313 1.250.000
C ng 51.850.000

- Kèm theo: 02 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)Bùi Minh Đ c
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 20
Ngày 31 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Thu ti n thanh lý máy photo 1111 711 27.632.000
C ng 27.632.000

- Kèm theo: 01 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)Bùi Minh Đ c Trang 57
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 21
Ngày 31 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Thu ti n hàng BVĐK Đ ng Tháp 1111 511 11.500.000
C ng 11.500.000

- Kèm theo: 01 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)

Bùi Minh Đ c
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 22
Ngày 31 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Thu thu GTGT thanh lý máy photo 1111 33311 1.381.600
Thu GTGT bán hàng cho BVĐK
1.150.000
Đ ng Tháp 1111 33311
C ng 2.531.600

- Kèm theo: 02 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2008
Trang 58
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
K toán ghi s K toán trư ng
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 23
Ngày 31 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Chi t m ng cho Huỳnh Th Thu 141 1111 53.000.000
Chi t m ng cho Phan Th Ngân 141 1111 75.000.000
C ng 128.000.000

- Kèm theo: 02 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)

Bùi Minh Đ c
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 24
Ngày 31 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Tr ti n nư c tháng 9 6428 1111 6.700.000
SVTH: Lê Nguy n T9 cho Đi n l c C n
Tr ti n đi n tháng hanh Toàn 6428 1111 4.730.000 9
Trang 5
Thơ
C ng 11.430.000
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 25
Ngày 31 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Thu GTGT ti n đi n 1331 1111 473.000
Thu GTGT ti n nư c 1331 1111 670.000
C ng 1.143.000

- Kèm theo: 02 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)


Bùi Minh Đ c
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

CH NG T GHI S
S : 26
Ngày 31 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n gi i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Trang 60
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Thu ti n đ i lý Qu ng Nam qua NH
Công Thương 1121 131 70.288.000
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ
CH NG T GHI S
S : 27
Ngày 31 tháng 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Di n g i i Tài kho n đ i ng S ti n
N Có
Xuyên tr n cho công ty V n Huy qua NH
Công Thương 331 1121 35.340.000
Tr ti n cho công ty Nam Phương qua NH
Công Thương 331 1121 31.340.138
C ng 66.680.138
- Kèm theo: 02 ch ng t g c
C n Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2008
K toán ghi s K toán trư ng
(Ký, h tên) (Ký, h tên)

Bùi Minh Đ c
˜ T Ch ng t ghi s ta ghi vào S đăng ký Ch ng t ghi s

CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

S ĐĂNG KÝ CH NG T GHI S
Năm: 2008
Đơn v tính: đ ng
Trang: 01
Ch ng t ghi s Ch ng t ghi s
S ti n S ti n
S Ngày, S Ngày,
Trang 61
SVTH:uLê Nguy n Thanh Toàn
hi tháng hi u tháng
01 10/10 80.000.000 15 20/10 22.960.000
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
T Ch ng t ghi s ta ghi vào S Cái theo t ng tài kho n:
đây em ch ghi ví d S Cái minh ho cho m t s tài kho n, đ qua đó có
th hi u đư c th c t ghi s như th nào.


CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ

S CÁI
Năm: 2008
Tên tài kho n: Ti n m t (VND)
S hi u: 111 (1111)
Đơn v tính: đ ng
Trang: 01

Ngày, Ch ng t ghi s S hi u TK S ti n
tháng Di n gi i đ i ng
S Ngày, N Có
ghi s hi u tháng
S dư đ u tháng 386.295.762
10/10 01 10/10 Rút TGNH nh p qu ti n m t 1121 80.000.000
10/10 02 10/10 Thu ti n thanh lý; bán ph li u 711 16.160.000
10/10 03 10/10 Thu GTGT thanh lý; bán ph liêu 33311 808.000
10/10 04 10/10 Thu ti n hoa h ng báo quý 1 6423 320.000
10/10 05 10/10 Thu ti n hàng BVĐK Sóc Trăng 1311 28.780.500
10/10 06 10/10 Chi ti n t m ng 141 12.000.000
10/10 07 10/10 Chi ti n mua quà sinh nh t 4312 5.350.000
10/10 08 10/10 Chi qu ng cáo; g i thu c m u 6418 9.190.000
10/10 09 10/10 Chi ti n mua sách; mua ly 6423, 6428 17.456.800
10/10 10 10/10 Tr ti n thu GTGT 1331 941.840
20/10 13 20/10 Thu gi m chi phí công tác; h i ch 6418 11.263.545
20/10 14 20/10 Thu ti n t m ng 141 500.000
Trang 62
SVTH: Lê Nguy n Thanh n thuê xe công tác; ti p khách
Toàn
20/10 15 20/10 Chi ti 6421, 6428 22.960.000
20/10 16 20/10 Thu GTGT thuê xe 1331 895.000
31/10 19 31/10 Thu ti n hàng 1312, 1313 51.850.000
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ
S CÁI
Năm: 2008
Tên tài kho n: Ti n g i ngân hàng (VND)
S hi u: 112 (1121)
Đơn v tính: đ ng
Trang: 02

Ngày, Ch n g t SH S ti n
tháng ghi s Di n gi i TK
ghi s đi
S Ngày, N Có
ng
hi u tháng
S dư đ u tháng 1.577.565.200
10/10 01 10/10 Rút TGNH nh p qu ti n m t 1111 80.000.000
10/10 11 10/10 Đ i lý Đăklăk tr ti n chuy n kho n qua
NH Công Thương 131 105.000.000
10/10 12 10/10 Tr ti n cho công ty Tâm Minh qua NH
Công Thương 331 34.742.715
20/10 17 20/10 Thu ti n hàng qua ngân hàng
131 330.250.000
20/10 18 20/10 Tr n b ng TGNH cho công ty Tâm Minh 331 44.926.390
31/10 26 31/10 Thu ti n khách hàng 131 140.988.000
Trang 63
SVTH: Lê Nguy n TrhanhhToàn
T ti n àng
31/10 27 31/10 331 66.680.138
C ng phát sinh tháng 576.238.000 226.349.243
S dư cu i tháng 1.927.453.957
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ
S CÁI
Năm: 2008
Tên tài kho n: Ph i thu c a khách hàng
S hi u: 131
Đơn v tính: đ ng
Trang: 03

Ngày, Ch ng t ghi S hi u S ti n
tháng s Di n gi i TK đ i
ghi s ng
S Ngày, N Có
hi u tháng
S dư đ u tháng 936.115.762
10/10 05 10/10 Thu ti n hàng b ng ti n m t 1111 28.780.500
10/10 11 10/10 Thu ti n khách hàng b ng TGNH 1121 105.000.000
20/10 17 20/10 Thu ti n đ i lý b ng TGNH 1121 330.250.000
31/10 19 31/10 Thu ti n m t c a đ i lý, b nh vi n 1111 51.850.000
31/10 26 31/10 Thu TGNH c a đ i lý, b nh vi n 1121 140.988.000
C ng phát sinh tháng - 656.868.500
S dư cu i tháng 279.247.262
Trang 64
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
- S này có: 06 trang, đánh s trang t trang s 01 đ n trang 06.
C n Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2008
- Ngày m s :
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ
S CÁI
Năm: 2008
Tên tài kho n: Thu GTGT đư c kh u tr (hàng hoá, d ch v )
S hi u: 133 (1331)
Đơn v tính: đ ng
Trang: 04

Ngày, Ch ng t ghi S hi u S ti n
tháng s Di n gi i TK đ i
ghi s ng
S Ngày, N Có
hi u tháng
-
S dư đ u tháng
10/10 10 10/10 Tr ti n thu GTGT b ng ti n m t 1111 941.840
20/10 16 20/10 Tr ti n thu GTGT thuê xe 1111 895.000
31/10 19 31/10 Tr ti n thu GTGT b ng ti n m t 1111 1.143.000
C ng phát sinh tháng 2.979.840 -
S dư cu i tháng 2.979.840

- S này có: 06 trang, đánh s trang t trang s 01 đ n trang 06.
C n Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2008
- Ngày m s :
Ngư i ghi s K toán trư ng Giám đ c
(Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u)

Bùi Minh Đ c


CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ
S CÁI
Năm: 2008
Tên tài kho n: T m ng
S hi u: 141
Đơn v tính: đ ng
Trang: 05

Ngày, Ch ng t ghi S hi u S ti n
tháng s Di n gi i TK đ i
ghi s ng
S Ngày,
hi u tháng N Có
S dư đ u tháng 35.245.000
10/10 06 10/10 Chi t m ng b ng ti n m t 1111 12.000.000
20/10 14 20/10 Thu t m ng b ng ti n m t 1111 500.000
31/10 23 31/10 Chi t m ng b ng ti n m t 1111 128.000.000
Trang 65
SVTH: Lê Nguy n Thanh g phát sinh tháng
C n Toàn 140.000.000 500.000
S dư cu i tháng 174.745.000
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
288 Bis – Nguy n Văn C - Tp.C n Thơ
S CÁI
Năm: 2008
Tên tài kho n: Ph i tr cho ngư i bán
S hi u: 331
Đơn v tính: đ ng
Trang: 06

Ngày, Ch ng t S hi u S ti n
tháng ghi s Di n gi i TK đ i
ghi s ng
S Ngày,
hi u tháng N Có
S dư đ u tháng 253.786.215
Tr ti n ngư i cung c p qua NHCT
10/10 12 10/10 1121 34.742.715
Tr ti n ngư i cung c p qua NHCT
20/10 18 20/10 1121 44.926.390
Tr ti n ngư i cung c p
31/10 27 31/10 1121 66.680.138
C ng phát sinh tháng 146.349.243 -
S dư cu i tháng 107.436.972
- S này có: 06 trang, đánh s trang t trang s 01 đ n trang 06.
C n Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2008
- Ngày m s :
Ngư i ghi s K toán trư ng Giám đ c
(Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u)

Bùi Minh Đ c
F T Ch ng t ghi s (có kèm ch ng t g c) th qu ghi vào S qu (Ti n
m t) đ theo dõi s ti n m t thu vào, chi ra trong ngày đ cu i ngày, cu i
tháng ki m tra trên s c a k toán ti n m t.
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
Phòng Qu n tr tài chính
S QU
Tài kho n: 1111 – Ti n m t (VND)
T ngày: 01/10/2008 đ n ngày 31/10/2008
Đơn v tính: đ ng
S ch ng t S ti n
Ngày, Di n gi i TK đ i
tháng ng
Thu Chi Thu Chi Tn
S dư đ u tháng 386.295.762
01/10 C001 Chi t m ng _A 141 3.000.000 383.295.762
Trang 66
02/10VTH: Lê Nguy n Rút ti n nToàn
S T001 Thanh h p qu 1121 80.000.000 463.295.762
03/10 C002 Mua quà SN nhân viên 4312 5.350.000 457.945.762
03/10 T002 Thanh lý thùng nh a 711 2.660.000
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
3.2 L p và phân tích báo cáo lưu chuy n ti n t :

3.2.1 L p báo cáo lưu chuy n ti n t :


Trang 67
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t- Đ l p báo cáo lưu chuy n ti n t có 2 phương pháp:
+ Phương pháp tr c ti p
+ Phương pháp gián ti p

Hai phương pháp ch khác cách l p ho t đ ng kinh doanh còn ho t đ ng đ u
tư và ho t đ ng tài chính đ u gi ng nhau, t c là s d ng phương pháp tr c ti p.

- Phương pháp l p báo cáo lưu chuy n ti n t mà Công ty áp d ng đó là
phương pháp gián ti p. Nhưng do s li u b h n ch nên em ch l p báo cáo
lưu chuy n ti n t c a tháng 10 và l p theo phương pháp tr c ti p.
B ng 3.1a: B ng báo cáo lưu chuy n ti n t tháng 10
CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
Đ a ch : 288 Bis – Nguy n Văn C - Tp. C n Thơ
BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T
(Theo phương pháp tr c ti p) (*)
Tháng: 10 năm 2008
Đơn v tính: đ ng
Thuy t
Ch tiêu Mã s minh Tháng 10 Tháng 9
I. Lưu chuy n ti n t ho t
đ ng kinh doanh
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p 01
d ch v và doanh thu khác 807.583.645 604.148.928
2. Ti n chi tr cho ngư i cung 02
c p hàng hoá, d ch v (435.715.883) (241.403.016)
3. Ti n chi tr cho ngư i lao 03 - -
đ ng
4. Ti n chi tr lãi vay 04 - -
5. Ti n chi n p thu thu nh p 05 - -
doanh nghi p
6. Ti n thu khác t ho t đ ng 06 - -
kinh doanh
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng 07 - -
kinh doanh
Lưu chuy n ti n thu n t ho t 20
đ ng kinh doanh 371.867.762 362.745.912
II. Lưu chuy n ti n t ho t
đ ng đ u tư
1. Ti n chi đ mua s m, xây 21 - -
d ng TSCĐ và các tài s n dài
h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, như ng 22
bán TSCĐ và các tài s n dài h n 43.792.000 47.250.000
khác
3. Ti n chi cho vay, mua các 23 - -
công c n c a đơn v khác
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i 24 - -
các công c n c a đơn v khác
Trang 68
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy tB ng 3.1b: B ng báo cáo lưu chuy n ti n t tháng 10 (ti p theo)

CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG
Đ a ch : 288 Bis – Nguy n Văn C - Tp. C n Thơ
BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T (ti p theo)

Thuy t
Ch tiêu Mã s minh Tháng 10 Tháng 9
II. Lưu chuy n ti n t ho t
đ ng đ u tư
5. Ti n chi đ u tư góp v n vào 25 - -
đơn v khác
6. Ti n thu h i đ u tư góp v n 26 - -
vào đơn v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c 27 - -
và l i nhu n đư c chia
Lưu chuy n ti n thu n t 30 43.792.000 47.250.000
ho t đ ng đ u tư
III. Lưu chuy n ti n t ho t
đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát hành c 31
phi u, nh n v n góp c a ch
s hu - -
2. Ti n chi tr v n góp cho 32
các ch s h u, mua l i c
phi u c a doanh nghi p đã - -
phát hành
3. Ti n vay ng n h n, dài h n 33
nh n đư c - -
4. Ti n chi tr n g c vay 34 - -
5. Ti n chi tr n thuê tài 35
chính - -
6. C t c, l i nhu n đã tr cho 36
ch s h u - -
Lưu chuy n ti n t ho t 40 - -
đ ng tài chính
Lưu chuy n ti n thu n 50
trong kỳ 415.659.762 409.995.912
Ti n và tương đương ti n 60
đ u kỳ 1.963.860.962 1.553.865.050
nh hư ng c a thay đ i t giá 61
h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và tương đương ti n 70
cu i kỳ 2.379.520.724 1.963.860.962
C n Thơ, ngày 05 tháng 11 năm 2008

Ngư i l p bi u K toán trư ng Giám đ c
(Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u)

Bùi Minh Đ c
Trang 69
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t
3.2.2 Phân tích báo cáo lưu chuy n ti n t :
Vi c phân tích Báo cáo lưu chuy n ti n t d a trên s li u c a tháng 09,
tháng 10.
B ng 3.2: B ng so sánh báo cáo lưu chuy n ti n t tháng 9, 10
Đơn v tính: đ ng
Chênh l ch tháng 10 so
v i tháng 9
Ch tiêu Tháng 9 Tháng 10 Tương
Tuy t đ i đi
(±) (%)
I. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và 604.148.928 807.583.645 203.434.717 33,67
doanh thu khác
2. Ti n chi tr cho ngư i cung c p hàng hoá, (241.403.016) (435.715.883) (212.312.867) 87,95
d ch v
Lưu chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh 362.745.912 371.867.762 9.121.850 2,51
II. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng đ u tư
1. Ti n thu t thanh lý, như ng bán TSCĐ và 47.250.000 43.792.000 (3.458.000) (7,32)
các tài s n dài h n khác
Lưu chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u tư 47.250.000 43.792.000 (3.458.000) (7,32)
III. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
Lưu chuy n ti n t ho t đ ng tài chính - - - -
Lưu chuy n ti n thu n trong kỳ 409.995.912 415.659.762 5.663.850 1,38
Ti n và tương đương ti n đ u kỳ 1.553.865.050 1.963.860.962 409.995.912 26,39
Ti n và tương đương ti n cu i kỳ 1.963.860.962 2.379.520.724 415.659.962 21,17
Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh:

- Lưu chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh c a tháng 10 là
371.867.762 đ ng tăng 9.121.850 đ ng, tương ng t l tăng 2,51%. Cho th y
ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong tháng 10 c a Công ty có ph n kh i s c
hơn so v i tháng 9. Và vi c tăng đó là do nh ng ch tiêu nào tác đ ng, ta c n
tìm hi u s bi n đ ng c a các ch tiêu đó.

- C th :

+ Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác:
Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác c a Công ty trong
tháng 10 đ t 807.583.645 đ ng, tăng 203.434.717 đ ng, tương ng t l tăng
33,67% so v i trong tháng 9. Cho th y trong tháng 10 do Công ty v a cho ra
m t s n ph m m i như: thu c b dành cho tr em, thu c dành cho ngư i già,
ngư i b b nh tim m ch, thu c có ngu n g c dư c li u thiên nhiên,…Cho nên
Công ty đã đ y m nh vi c qu ng cáo, qu ng bá s n ph m. T đó d n đ n Công


Trang 70
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

ty có nhi u h p đ ng hơn, khách hàng bi t đ n s n ph m hơn mà doanh thu đã
tăng lên so v i tháng 9. M t khác,vi c tăng đó cũng là do Công ty thu đư c
các kho n n do khách hàng chi m d ng Công ty các kỳ trư c.

+ Ti n chi tr cho ngư i cung c p hàng hoá và d ch v :
Trong tháng 10 do Công ty đ y m nh vi c qu ng cáo, qu ng bá s n ph m,
cho nên đã d n đ n chi phí trong tháng 10 đã tăng hơn so v i tháng 9. C th ,
ti n chi tr cho ngư i cung c p hàng hoá và d ch v trong tháng 10 là
435.715.883 đ ng, tăng 212.312.867 đ ng, tương ng v i t l 87,95% so v i
tháng 9. Bên c nh, vi c tăng đó cũng là do trong tháng 10 Công ty đã tr n
(ti n nguyên li u, ti n đi n, ti n đi n tho i, ti n nư c,…) mà Công ty đã chi m
d ng c a các công ty khác.
Như v y kh năng thanh toán c a Công ty trong tháng 10 r t t t, nhưng Công
ty c n kh n trương thu đòi các kho n n mà khách hàng chi m d ng c a Công
ty các kỳ trư c, đ dùng đ ng v n này đ đ u tư vào các lĩnh v c mà có ch
s sinh l i cao hơn.

+ Các ch tiêu còn l i do không đ d li u đ đưa vào nên không th phân
tích đư c.

Lưu chuy n ti n t ho t đ ng đ u tư:

- Lưu chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u tư trong tháng 10 c a Công ty có
ph n gi m sút so v i tháng 9. Nguyên nhân t i sao lưu chuy n ti n t ho t
đ ng đ u tư trong tháng l i gi m so v i tháng 9 ta c n đi vào tìm hi u các ch
tiêu nh hư ng c a nó.

- C th :

+ Ti n thu t thanh lý, như ng bán tài s n c đ nh và các tài s n dài h n
khác:
Trong tháng 10 Công ty đã thanh lý, như ng bán m t s tài s n v i t ng tr
giá thu đư c là 43.792.000 đ ng. Nhưng s ti n thu đư c t thanh lý, như ng
bán trong tháng 10 l i th p hơn 3.458.000 đ ng, tương ng t l gi m 7,32%
so v i tháng 9. Nguyên nhân là do Công ty v a thanh lý, như ng bán tài s n c
đ nh trong tháng 9 xong.

+ Các ch tiêu còn l i do không đ d li u đ đưa vào nên không th phân
tích đư c. Cho nên lưu chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u tư ch có m t ch
tiêu đó là ti n thu t thanh lý, như ng bán tài s n c đ nh và các tài s n dài h n
khác.

Lưu chuy n ti n t ho t đ ng tài chính:
Trang 71
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

Do s li u trong tháng 10 không đ , d n đ n các ch tiêu nh hư ng đ n lưu
chuy n ti n t ho t đ ng tài chính không có. Cho nên, em không th đi vào
phân tích các ch tiêu nh hư ng đ n dòng ti n t ho t đ ng tài chính.

F Lưu chuy n ti n thu n trong kỳ (tháng 10) là: 415.659,762 đ ng, tăng
5.663,850 đ ng, tương ng t l tăng 1,38% so v i trong tháng 9. Cho th y
trong tháng 10 Công ty đã phát huy đư c s lưu chuy n c a đ ng v n và đã
làm cho đ ng v n lúc sau cao hơn lúc trư c. Đó là m t d u hi u t t cho Công
ty, cho th y Công ty đang ăn nên làm ra, đang trên đà phát tri n.

F Ti n và tương đương ti n đ u kỳ (tháng 10) là: 1.963.860.962 đ ng tăng
409.995,912 đ ng, tương ng t l tăng 26,39% so v i tháng 9.

F Ti n và tương đương ti n cu i kỳ (tháng 10) là: 2.379.520,724 đ ng, tăng
415.659,962 đ ng, tương ng t l tăng 21,17% so v i trong tháng 9.

Cho th y Công ty đã r t n l c đ làm cho đ ng v n ngày m t tăng lên và
luôn có ý đ nh “Đ ng v n lúc sau ph i luôn luôn cao hơn lúc trư c”, cho
th y Công ty luôn ph n đ u đ làm sao cho m t đ ng v n b ra ph i thu l i
đư c ít nh t là m t đ ng ban đ u.
Trang 72
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

CHƯƠNG 4: NH N XÉT – KI N NGH

4.1 Nh n xét:

Qua th c t tìm hi u công tác k toán v n b ng ti n, cũng như cách th c,
nguyên t c l p và phân tích báo cáo lưu chuy n ti n t t i Công ty C ph n
Dư c H u Giang, có th rút ra đư c m t s nh n xét sau:

† Nh n xét chung v công tác k toán:

- Phương pháp h ch toán các nghi p v kinh t phát sinh t i Công ty đư c
th c hi n theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c. Tuy nhiên Công ty c n ph i l a
ch n m t hình th c k toán thích h p, bên c nh Công ty c n đ y m nh hơn
n a công tác h ch toán nh t là k toán v n b ng ti n, k toán công n , k toán
t ng h p tính giá thành và xác đ nh k t qu kinh doanh, giúp cho Ban lãnh đ o
Công ty đánh giá đúng tình hình tài chính c a Công ty mà k p th i đ ra chính
sách chi n lư c kinh doanh thích h p.

- Công ty có m ng lư i tiêu th r ng l n t B c vào Nam v i đa d ng hoá
các m t hàng, lĩnh v c kinh doanh, Công ty đã s d ng ch ng t , s sách theo
đúng ch đ k toán quy đ nh.

- B máy k toán đư c phân công nhi m v rõ ràng giúp cho công tác k
toán di n ra thu n ti n và liên t c. Bên c nh đó, vi c tin h c hoá công tác k
toán t i Công ty giúp cho vi c t ch c h ch toán x lý các nghi p v k toán
đơn gi n hơn, nhanh chóng, d dàng theo dõi, đ ng th i l i chính xác và ti t
ki m đư c nhân l c.

† Nh n xét v tình hình luân chuy n v n:

- Qua so sánh phân tích s li u c a B ng lưu chuy n ti n t qua hai tháng 9,
tháng 10. Ta th y vòng luân chuy n v n c a Công ty l n và tháng 10 có xu
hư ng cao hơn tháng 9, cho th y Công ty ho t đ ng hi u qu .

- Công ty đã phát huy đư c hi u qu s d ng v n lưu đ ng, nhưng ngu n
v n lưu đ ng m t kh năng tài tr cho nhu c u s n xu t kinh doanh, do đó
Công ty ph i vay n c a các t ch c tín d ng. M t khác, Công ty l i đ cho
m t s đ i lý, c a hàng chi m d ng m t kho n v n tương đ i l n làm nh
hư ng x u đ n hi u qu s d ng v n c a Công ty.

- Qua phân tích Báo cáo lưu chuy n ti n t ta th y vi c phân b v n và k t
c u v n c a Công ty chưa hoàn thi n, Công ty c n ph i có bi n pháp làm gi m
các kho n n ph i thu, n ph i tr tránh tình tr ng chi m d ng v n và đ ng
v n nh m làm tăng hi u qu s d ng v n.
Trang 73
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

+ V ho t đ ng kinh doanh: Công ty c n tăng cư ng các ch tiêu v doanh
thu bán hàng và cung c p d ch v ; gi m các kho n chi tiêu b ng cách: tăng
cư ng ký k t h p đ ng cung c p thu c, d ch v ,… cho các đ i tác, gi m thi u
các kho n chi tiêu khác.

+ V ho t đ ng đ u tư: Do ch l p báo cáo lưu chuy n ti n t c a tháng 10,
không có các ch tiêu tác đ ng nhi u mà ch có ch tiêu thanh lý tài s n c
đ nh, nên c n thanh lý các tài s n đã h t h n kh u hao, mua s m các thi t b ,
máy móc m i đ m r ng s n xu t.

+ V ho t đ ng tài chính: Do ch l p báo cáo lưu chuy n ti n t c a tháng
10, nên các ch tiêu v ho t đ ng tài chính không có nên không th đánh giá,
phân tích cho tháng ti p theo đư c.

4.2 Ki n ngh :

† V tài kho n s d ng chung:

- Khi áp d ng h th ng tài kho n k toán, các đơn v c n ph i th ng nh t
theo quy đ nh c a B tài chính v n i dung và phương pháp c a t ng tài
kho n.

- T i T ng Công ty cũng m các tài kho n k toán đ ghi chép, ph n ánh
theo quy đ nh. Hàng quý l p Báo cáo tài chính g m:

+ B ng Cân đ i k toán

+ Báo cáo lưu chuy n ti n t

+ Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh

+ Thuy t minh báo cáo tài chính

- Căn c h th ng tài kho n c a T ng Công ty, t ng đơn v xác đ nh c th
các tài kho n k toán áp d ng đơn v mình c th hoá chi ti t thêm t tài
kho n c p 3, c p 4 nhưng không trái v i tài kho n c a T ng Công ty và h
th ng tài kho n c a doanh nghi p.

† V công tác k toán:

˜ Ti n m t:

- Đ i v i ti n m t k toán qu c n ghi chép hàng ngày, liên t c theo trình t
phát sinh các kho n thu, chi, nh p xu t qu ti n m t, ngân phi u và tính ra s
t n qu ti n m t m i th i đi m.Trang 74
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

- Th qu hàng ngày ph i ki m kê s ti n m t t n qu th c t và ti n hành
đ i chi u v i các s li u c a s qu ti n m t và s k toán ti n m t. N u có
chênh l ch k toán và th qu ph i ki m tra l i đ xác đ nh nguyên nhân và
ki n ngh bi n pháp x lý chênh l ch.

˜ Ti n g i ngân hàng:

- Khi nh n đư c ch ng t c a ngân hàng g i đ n, k toán ph i ki m tra, đ i
chi u v i ch ng t g c kèm theo. Trư ng h p có s chênh l ch gi a s li u
trên s k toán c a đơn v , s li u trên ch ng t g c v i s li u ngân hàng thì
ph i thông báo cho ngân hàng đ cùng đ i chi u, xác minh và x lý k p th i.

- nh ng đơn v có các t ch c, b ph n ph thu c, có th m tài kho n
chuyên thu, chuyên chi ho c m tài kho n thanh toán phù h p đ thu n ti n
cho công tác giao d ch, thanh toán. K toán ph i m s theo dõi chi ti t đ
giám sát ch t ch tình hình s d ng t ng lo i ti n g i nói trên.

† V Báo cáo lưu chuy n ti n t :

- Báo cáo lưu chuy n ti n t là m t b ph n h p thành c a báo cáo tài chính,
nó cung c p thông tin giúp ngư i s d ng đánh giá các thay đ i trong tài s n
thu n, cơ c u tài chính, kh năng chuy n đ i c a tài s n thành ti n, kh năng
thanh toán và kh năng c a doanh nghi p trong vi c t o ra các lu ng ti n trong
quá trình ho t đ ng.

- Báo cáo lưu chuy n ti n t làm tăng kh năng c a doanh nghi p trong vi c
t o ra các lu ng ti n trong quá trình ho t đ ng. Báo cáo lưu chuy n ti n t làm
tăng kh năng đánh giá khách quan tình hình ho t đ ng kinh doanh c a doanh
nghi p và kh năng so sánh gi a các doanh nghi p vì nó lo i tr các nh
hư ng c a vi c s d ng các phương pháp k toán khác nhau cho cùng giao
d ch và hi n tư ng. Cho nên vi c l p Báo cáo lưu chuy n ti n t ph i đúng quy
đ nh v nguyên t c, trình t l p, phương pháp l p cũng như cách trình bày Báo
cáo lưu chuy n ti n t .

- Bên c nh đó, Báo cáo lưu chuy n ti n t dùng đ xem xét và d đoán kh
năng v s lư ng, th i gian và đ tin c y c a các lu ng ti n trong tương lai;
dùng đ ki m tra l i các đánh giá, d đoán trư c đây v các lu ng ti n; ki m
tra m i quan h v kh năng sinh l i v i lư ng lưu chuy n ti n thu n và nh ng
tác đ ng c a thay đ i giá c . Cho nên qua Báo cáo lưu chuy n ti n t ta có th
nh n bi t rõ hơn v tình hình tài chính, kinh doanh, đ u tư c a doanh nghi p.

† V hình th c s k toán:

Công ty s d ng hình th c Ch ng t ghi s là h p lý. Và vi c s d ng m u
s , b ng bi u ph i tuân theo quy đ nh c a t ng lo i hình th c k toán và lo i
hình k toán. Do Công ty là doanh nghi p l n, nghi p v kinh t phát sinh


Trang 75
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

nhi u, ph c t p, bên c nh đ i ngũ nhân viên k toán nhi u và đòi h i trình đ
chuyên môn k toán cao nên hàng năm c n t ch c các l p h c nh m nâng cao
nghi p v v k toán. Vi c tuy n nhân viên k toán cũng đòi h i nh ng nhân
viên có trình đ chuyên môn cao và đ o đ c ngh nghi p t t đ có th đ m
đương trách nhi m trong công vi c.

† V áp d ng ti n b vào trong công tác k toán:

Do là m t Công ty l n nên nghi p v phát sinh nhi u cho nên c n ph i áp
d ng tin h c hoá vào trong công tác h ch toán, đó là s d ng ph n m m k
toán. Và vi c s d ng ph n m m k toán ph i l a ch n m t ph n m m cho phù
h p v i tình hình c a Công ty. Bên c nh thư ng xuyên cũng ph i t ch c các
l p đào t o, hư ng d n vi c s d ng ph n m m k toán cho các nhân viên khi
có nh ng thay đ i.

† V t ch c công tác ki m soát, ki m tra:
Vi c t ch c công tác ki m soát, ki m tra n i b cũng c n ph i coi tr ng
giúp nâng cao hi u qu , hi u su t qu n lý cũng như t o ni m tin cho các đ
tam nhân (ngân hàng, nhà đ u tư, khách hàng, đ i tác,…).

PH N K T LU N
&


Đ i v i m t doanh nghi p chuyên s n xu t kinh doanh dư c ph m, v i hàng
trăm ch ng lo i thu c, đa ngành ngh , bên c nh còn tham gia vào các lĩnh v c
khác cho nên các nghi p v kinh t phát sinh hàng ngày r t đa d ng, ph c t p.
Do th i gian th c t p có h n, ki n th c còn non tr , s li u th c t chưa nhi u,
đ c bi t là k năng đánh giá phân tích c a em chưa sâu s c, cũng như k năng
th c t chưa cao nên em ch tìm hi u đư c v n đ có liên quan đ n đ tài
nghiên c u c a mình bao g m các n i dung sau:

- Nêu đư c m t s cơ s lý lu n v k toán v n b ng ti n (ti n m t, ti n g i
ngân hàng,…), cũng như bi t đư c cách l p b ng lưu chuy n ti n t theo t ng
phương pháp: phương pháp tr c ti p và phương pháp gián ti p.

- Ngoài ra em cũng bi t đư c trình t , cách th c ghi chép vào s sách k toán
khi nh n đư c các ch ng t g c (bao g m các hoá đơn, các phi u, các gi y
báo, gi y u nhi m thu, u nhi m chi,…).

- Qua vi c l p Báo cáo lưu chuy n ti n t c a tháng 10, bên c nh đó em có
phân tích, so sánh, đánh giá các ch tiêu nh hư ng đ n s luân chuy n c a
dòng ti n. Qua đó em cũng đưa ra m t s gi i pháp, ki n ngh nh m nâng cao
hi u qu c a vi c s d ng v n.
Trang 76
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t

- Qua quá trình nghiên c u đ tài k toán v n b ng ti n em đã ph n nào hi u
đư c quy trình k toán t i Công ty, cũng như bi t đư c hình th c k toán Công
ty đang áp d ng. T đó, th y đư c s khác bi t gi a lý thuy t đã h c và th c
t công vi c.

Do th i gian nghiên c u có h n c ng v i ki n th c còn h n h p, vi c ti p
xúc v i th c t còn nhi u b ng , chưa cao nên đ tài nghiên c u không tránh
kh i nhi u sai sót. R t mong s góp ý c a Th y, Cô và các b n đ đ tài
nghiên c u c a em đư c hoàn thi n hơn.
Trang 77
SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản