Luận văn tốt nghiệp: Mạng lưới thoát nước mưa - TS. Lưu Xuân Lộc

Chia sẻ: Bui Duy Dong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

2
811
lượt xem
321
download

Luận văn tốt nghiệp: Mạng lưới thoát nước mưa - TS. Lưu Xuân Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Mạng lưới thoát nước mưa do TS. Lưu Xuân Lộc thực hiện nhằm trình bày một số nội dung chính như sau: Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa theo phương pháp thích hợp, ứng dụng chương trình Epaswmm trong thiết kế mạng lưới thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Mạng lưới thoát nước mưa - TS. Lưu Xuân Lộc

 1. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
 2. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC Chöông 5 : MAÏNG LÖÔÙI THOAÙT NÖÔÙC MÖA A/ THIEÁT KEÁ MAÏNG LÖÔÙI THOAÙT NÖÔÙC MÖA THEO PHÖÔNG PHAÙP THÍCH HÔÏP -Muïc ñích cuûa caùc döï aùn thoaùt nöôùc möa laø nhaèm ñaït ñöôïc yeâu caàu neàn thaønh phoá khoâng bò ngaäp nöôùc, ñeå ñaït ñöôïc yeâu caàu ñoù, phaûi coù söï keát hôïp giöõa thoaùt nöôùc ñoâ thò vaø quy hoaïch chieàu cao ñoâ thò -Do möùc ñoä nhieãm baån cuûa nöôùc möa thaáp (so vôùi caùc loaïi nöùôc thaûi khaùc) neân khoâng caàn qua traïm xöû lyù tröôùc khi thaûi vaøo nguoàn. Vì vaäy ta xaây döïng moät maïng löôùi thoaùt möa rieâng cho khu vöïc vôùi yeâu caàu chuyeån löôïng möa ra soâng , raïch nhanh nhaát. Vaïch tuyeán thoaùt nöôùc möa - Maïng löôùi thoaùt nöôùc möa boá trí theo nguyeân taéc töï chaûy, vò trí naøo coù ñoä saâu choân coáng lôùn phaûi boá trí bôm ñöa leân cao vaø sau ñoù cho töï chaûy. - Heä thoáng coáng goùp chính phuï thuoäc vaøo löu vöïc thoaùt nöôùc. Löu vöïc thoaùt nöôùc laø phaàn dieän tích maø nöôùc thaûi seõ chaûy taäp trung vaøo coáng goùp chính. - Trình töï vaïch tuyeán: + Phaân chia löu vöïc thoaùt nöôùc. + Xaùc ñònh vò trí traïm laøm saïch, vaø xaû nöôùc vaøo nguoàn. + Vaïch tuyeân coáng goùp chính, coáng goùp löu vöïc. - Caùc coáng thoaùt nöôùc möa ñeàu ñaët doïc theo caùc tuyeán ñöôøng noäi boä. - Caùc tuyeán coáng caáp II laø truïc thoaùt nöôùc chính cuûa löu vöïc do ñoù caàn boá trí doïc theo caùc truïc giao thoâng chính. - Cao ñoä maët ñöôøng phaûi thaáp hôn cao ñoä neàn ñöôøng xaây döïng. - Höôùng san neàn xaây döïng phaûi nghieâng veà phía loøng ñöôøng vôùi ñoä doác toái thieåu 0.004 ñeå taïo thuaän lôïi cho doøng chaûy treân maët. - Treân maët caét ngang ñöôøng phaûi coù hai maùi, ñoä doác höôùng ngang maët ñöôøng laø 0.02 ñeå cho doøng chaûy taäp trung veà raûnh hai beân ñöôøng. - Treân maët caét doïc khi ñoä doác cuûa maët ñöôøng nhoû hôn 0.003 thì raûnh hai beân ñöôøng vaãn taïo ra ñoä doác 0.004 daïng raêng cöa ñeå taäp trung nöôùc veà caùc gieáng thu, töø ñoù ñöa nöôùc xuoáng coáng beân döôùi. - Khoâng ñeå nöôùc möa doàn tuï vaøo caùc ngaõ giao nhau cuûa ñöôøng phoá - Khoaûng caùch toái ña cuûa caùc gieáng thu: - Ñoä doác doïc ñöôøng phoá: idh < 0.004 ⇒ L ≤ 50m/gieáng = 0.004 ÷ 0.006 ⇒ L ≤ 60m/gieáng = 0.006 ÷ 0.01 ⇒ L ≤ 70m/gieáng = 0.01 ÷ 0.03 ⇒ L ≤ 80m/gieáng SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 108 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 3. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC IV.5-Tính toaùn maïng löôùi thoaùt nöôùc möa 5.2. Xaùc ñònh caùc thoâng soá thieát keá ban ñaàu 5.2.1. Heä soá doøng chaûy : Löôïng möa rôi xuoáng chæ chaûy vaøo coáng thoaùt nöôùc moät phaàn, phaàn coøn laïi thaám xuoáng ñaát, hoaëc ñoïng laïi treân maët ñaát. Tyû leä giöõa löôïng nöôùc möa chaûy trong coáng vaø löôïng möa rôi goïi laø heä soá doøng chaûy. Heä soá doøng chaûy phuï thuoäc vaøo tính chaát maët phuû, maät ñoä xaây döïng, ñoä doác maët ñaát... trong tính toaùn, laáy heä soá doøng chaûy theo baûng sau : Baûng 5.1 : Heä soá doøng chaûy theo daïng beà maët Khu vöïc C Nhaø vöôøn 0.6 Lieân keá 0.7 Song laäp 0.7 Bieät thöï 0.6 Chung cö 0.6 Tröôøng hoïc 0.6 TTTM 0.8 Coâng vieân 0.2 Ñöôøng 0.8 CLBTDTT 0.8 Traïm bôm 0.6 5.2.2. Ñoä doác coáng Ñoä doác coáng ñöôïc choïn trong khoaûng : imin ≤ i tínhtoaùn 1 - imin : choïn theo coâng thöùc imin = (D : mm) D Coáng (m) imin 0,5 0,002 0,6 0,0017 0,8 0,0013 1,0 - 1,2 0,001 1,5 0,0007 1,8 0,0006 5.2.3. Dieän tích caùc tieåu löu vöïc SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 109 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 4. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC Tuyeán soá 1: Baûng 5.2. Dieän tích vaø tích soá A.C cuûa caùc tieåu löu vöïc Dieän tích(ha) STT Coáng Nuùt LK SL NV CC TB Ñöôøng CV TM CLB Toång S CA 1 1-2 1 1.08 0.675 1.070 2.825 1.909 2 2-A 2 0.593 0.680 1.104 2.377 1.121 3 A1-A A1 1.216 0.340 1.182 2.738 2.035 4 A-B A 1.040 0.340 0.911 2.291 1.695 5 3-B 3 1.8 1.511 0.69 4.001 2.427 6 B-C B 0.730 1.416 1.709 3.855 2.728 7 C-D C 0.828 4.632 0.264 0.164 5.888 4.386 8 D-E D 0.659 0.291 0.498 1.441 1.063 9 4-5 4 2.16 1.094 3.254 2.172 10 5-E 5 0.821 1.05 1.355 3.226 1.950 11 E-xa E 0.581 0.581 0.437 1.600 1.163 Tuyeán soá 2: Dieän tích Toång STT Coáng Nuùt LK SL NV BT Ñöôøng CV CLB S CA 1 6-7 6 1.32 0.711 2.031 1.493 2 7-F 7 0.345 1.355 1.700 1.360 3 F1-F F1 1.162 0.35 1.416 0.445 3.372 2.245 4 F-G F 0.532 1.331 0.959 2.822 1.938 5 8-G 8 0.342 0.61 0.957 0.952 2.861 1.561 6 G-H G 2.403 1.953 0.393 4.749 3.083 7 H-I H 1.062 1.05 1.782 3.894 2.904 8 I-J I 1.204 0.576 1.150 0.244 3.174 2.215 9 J-xa J 1.204 0.948 1.370 3.522 2.603 Tuyeán soá 3: Dieän tích Toång STT Coáng Nuùt LK SL NV BT Ñöôøng CV TH S CA 1 9-K 9 1.320 0.680 2.000 1.468 2 K-L K 1.716 1.180 2.896 2.145 3 10-L 10 1.180 0.493 1.673 1.221 4 L-M L 0.944 0.590 0.890 2.4236 1.785 5 11-M 11 0.720 0.344 0.759 0.3 2.123 1.306 6 M-N M 1.536 0.720 0.344 1.863 0.3 4.763 3.264 7 12-N 12 0.505 0.967 0.831 2.303 1.695 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 110 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 5. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC 8 N-O N 1.945 0.320 2.041 0.352 4.658 3.289 9 O-P O 1.163 1.634 1.617 4.413 3.088 10 13-P 13 0.920 1.34 1.7 3.960 2.024 11 P-XA P 1.152 0.988 1.146 0.272 3.557 2.370 5.3. Tính toaùn thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc möa 5.3.1. Caùc coâng thöùc tính toaùn : a . Löu löôïng nöôùc möa • Löu löôïng nöôùc möa chaûy qua coáng theo phöông phaùp thích hôïp: möa xaåy ra ñoàng thôøi vaø ñoàng nhaát treân toaøn löu vöïc; cöôøng ñoä möa phaân boá ñeàu trong suoát thôøi gian möa; cöôøng ñoä möa laáy baèng thôøi gian taäp trung nöôùc. Qi = I * ∑ Ci * Ai (m3/s) (5.1) 360 - Ci : Heä soá doøng chaûy cuûa khu vöïc i: treân moät löu vöïc, löu löôïng möa rôi qmöa ñöôïc chia laøm hai phaàn: moät phaàn thaám xuoáng ñaát qthaám, moät phaàn chaûy traøn treân beà maët ñeå xuoáng coáng, keânh qtraøn. qmöa = qthaám+ qtraøn. qtran q Theo ñònh nghóa: C = = 1 − tham . q mua q mua Nhö vaäy: C tuøy thuoäc vaøo tình hình söû duïng beà maët löu vöïc ñoù. - Ai : dieän tích khu vöïc i- (ha) b . Caùc coâng thöùc thuûy löïc • Ñöôøng kính oáng tính toaùn: Ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû cheá ñoä chaûy ñaày coáng khoâng aùp. 1.Coáng troøn coù m luoàng ñöôøng kính D: 3/8  3,21.n.Qi  DI tt =  (m ) (5.2)  m iC    a 2. Coáng hoäp coù m luoàng (axb), vôùi k = . b b=[ 1.587 nQ * (1 + k )2 / 3 ]3 / 8 (5.3) m i k 5/3 n : Heä soá nhaùm cuûa oáng ( n = 0.015) ii : ñoä doác cuûa coáng thöù i (%) => Choïn ñöôøng kính oáng coù treân thò tröôøng Di (m) • Cöôøng ñoä möa tính toaùn (mm/h) 6250 I= (5.4) (t + 36.7) Trong ñoù: t: Thôøi gian nöôùc chaûy töø ñieåm xa nhaát ñeán hoá ga cuûa coáng ñang xeùt t = tm + ∇ t (phuùt): SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 111 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 6. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC tm= 10 phuùt : Thôøi gian nöôùc chaûy veà gieáng thaêm • Thôøi gian nöôùc chaûy trong coáng i ( phuùt ) Li ∇ ti = (phuùt) (5.6) 60 * Vi Trong ñoù: Li : chieàu daøi coáng i (m) 4Qi Vi : vaän toác nöôùc chaûy trong coáng i (m/s): Vi = (m/s) (5.7) π D2 D: ñöôøng kính oáng ñaõ choïn (m). 5.3.2. Tính toaùn thuûy löïc coáng thoaùt nöôùc möa : Caùc giaù trò tính toaùn ñöôïc trình baøy trong baûng, trong ñoù : - Coät ( 2 ) : Teân ñoaïn coáng. - Coät ( 3 ) : Nuùt nhaän nöôùc möa - Coät ( 4 ) : Ñoä doác itt ñöôïc chon sao cho itt ≥ imin - Coät ( 5 ) : Chieàu daøi ñoaïn coáng. - Coät ( 6 ) : Thôøi gian nöôùc chaûy ñeán maët caét ñang xeùt - Coät ( 7 ) : Cöôøng ñoä möa ñöôïc tính theo coâng thöùc (5.4) - Coät ( 8 ) : Toång A.C (giaù trò coäng doàn ), ñaõ xaùc ñònh ôû treân - Coät ( 9 ) : Löu löôïng tính toaùn - Coät ( 10 ) : Ñöôøng kính tính toaùn Dtt (chaûy ñaày ), tính theo coâng thöùc (5.2) - Coät ( 11 ) : Ñöôøng kính choïn (Döïa vaøo ñöôøng kính coù thöïc teá treân thi tröôøng) - Coät ( 12 ) : Dieän tích öôùt, tính trong tröôøng hôïp chaûy ñaày coáng( maët caét hình troøn) - Coät ( 13 ) : Vaän toác chaûy trong coáng ñöôïc tính theo coâng thöùc(5.7) - Coät ( 14 ) : Thôøi gian chaûy trong ñoaïn coâng thöù I ñöôïc tính theo coâng thöùc (5.6) - Coät ( 15 ) : Ñoä doác imin (imin =1/Dc) - Coät ( 21 ) : thôøi gian nöôùc chaûy trong coáng, tính theo coâng thöùc (5.5) - Coät ( 22 ), ( 23 ) : thôøi gian taäp trung nöôùc Keát quaû tính toaùn SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 112 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 7. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC TUYEÁN 1 STT Coáng Nuùt i Chieàu daøi Td I CA CIA D Dchon W V ∇ ti imim 3 m phut mm/h m /s m m m2 m/s phut [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 1 1-2 1 0.002 134 10 139.615 2.449 0.950 0.982 1 0.785 1.210 1.846 0.0010 2 2-A 2 0.002 158 11.8461 134.305 3.029 1.130 1.049 1 0.785 1.440 1.829 0.0010 3 A1-A A1 0.002 134 10 139.615 2.035 0.789 0.916 1 0.785 1.005 2.222 0.0010 4 A-B A 0.002 209 13.675 129.429 5.064 1.821 1.254 1.5 1.766 1.031 3.379 0.0007 5 3-B 3 0.002 158 10 139.615 2.427 0.941 0.979 1 0.785 1.199 2.197 0.0010 6 B-C B 0.002 187 17.055 121.292 10.219 3.443 1.592 1.8 2.543 1.354 2.302 0.0006 7 C-D C 0.002 137 19.357 116.31 14.605 4.719 1.792 1.8 2.543 1.855 1.231 0.0006 8 D-E D 0.002 144 20.5877 113.811 15.668 4.953 1.825 2 3.140 1.577 1.521 0.0005 9 4-5 4 0.002 109 10 139.615 2.172 0.842 0.939 1 0.785 1.073 1.693 0.0010 10 5-E 5 0.002 116 11.6934 134.729 4.122 1.543 1.178 1.2 1.130 1.365 1.417 0.0008 11 E-xa E 0.002 50 22.109 110.867 20.953 6.453 2.015 2 3.140 2.055 0.406 0.0005 TUYEÁN 2 STT Coáng Nuùt i Chieàu daøi Td I CA CIA D Dchon W V ∇ ti imim 3 m phut mm/h m /s m m m2 m/s phut [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 1 6-7 6 0.002 134 10 139.615 1.493 0.579 0.816 0.8 0.502 1.152 1.938 0.0013 2 7-F 7 0.002 195 11.9378 134.052 2.853 1.062 1.025 1 0.785 1.353 2.402 0.0010 3 F1-F F1 0.002 134 10 139.615 2.245 0.871 0.951 1 0.785 1.109 2.014 0.0010 4 F-G F 0.001 209 14.339 127.744 7.036 2.497 1.607 1.8 2.543 0.982 3.548 0.0006 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 113MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 8. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC 5 8-G 8 0.002 195 10 139.615 1.561 0.605 0.830 0.8 0.502 1.205 2.697 0.0013 6 G-H G 0.002 187 17.888 119.44 11.680 3.875 1.665 1.8 2.543 1.524 2.046 0.0006 7 H-I H 0.002 137 19.9334 115.126 14.584 4.664 1.784 1.8 2.543 1.834 1.245 0.0006 8 I-J I 0.002 144 21.1786 112.65 16.799 5.257 1.866 1.8 2.543 2.067 1.161 0.0006 9 J-xa J 0.002 50 22.3398 110.434 19.402 5.952 1.955 2 3.140 1.895 0.440 0.0005 TUYEÁN 3 STT Coáng Nuùt i Chieàu daøi Td I CA CIA D Dchon W V ∇ ti imim 3 m phut mm/h m /s m m m2 m/s phut [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 1 9-K 9 0.002 69 10 139.615 1.468 0.205 0.553 0.6 0.283 0.725 1.586 0.0017 2 K-L K 0.002 133 11.5857 135.03 4.364 0.589 0.821 0.8 0.502 1.173 1.890 0.0013 3 10-L 10 0.002 69 10 139.615 1.221 0.170 0.516 0.6 0.283 0.603 1.906 0.0017 4 L-M L 0.002 204 13.475 129.944 7.371 0.958 0.986 1 0.785 1.220 2.787 0.0010 5 11-M 11 0.002 106 10 139.615 1.306 0.182 0.529 0.6 0.283 0.645 2.738 0.0017 6 M-N M 0.002 182 16.262 123.107 11.941 1.470 1.157 1.2 1.130 1.300 2.333 0.0008 7 12-N 12 0.002 173 10 139.615 1.695 0.237 0.583 0.6 0.283 0.838 3.443 0.0017 8 N-O N 0.002 159 18.595 117.914 16.925 1.996 1.298 1.2 1.130 1.765 1.501 0.0008 9 O-P O 0.002 128 20.0957 114.797 20.012 2.297 1.368 1.5 1.766 1.301 1.640 0.0007 10 13-P 13 0.002 173 10 139.615 2.024 0.283 0.624 0.6 0.283 1.000 2.884 0.0017 11 P-XA P 0.002 50 21.736 111.575 24.406 2.723 1.458 1.5 1.766 1.542 0.541 0.0007 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 114MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 9. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC Baûng tính khoái löôïng ñaøo ñaép Ñoaïn L (m) EL1(m) EL2(m) D(m) itt EL1,ñc(m)EL2,ñc(m) h1(m) h2(m) htb(m) b(m) Wñaøo (m3) Wñaép (m3) coáng [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] TUYEÁN SOÁ 1 1-2 134 2.5 2.5 1 0.002 0.900 0.632 1.600 1.868 1.734 1.600 573.222 561.575 2-A 158 2.5 2.5 1 0.002 0.632 0.316 1.868 2.184 2.026 1.600 836.442 854.819 A1-A 134 2.5 2.5 1 0.002 0.900 0.632 1.600 1.868 1.734 1.600 573.222 561.575 A-B 209 2.5 2.5 1.5 0.002 -0.184 -0.602 2.684 3.102 2.893 2.100 2144.345 2130.014 3-B 158 2.5 2.5 1 0.002 0.900 0.584 1.600 1.916 1.758 1.600 688.577 677.381 B-C 187 2.5 2.5 1.8 0.002 -0.902 -1.276 3.402 3.776 3.589 2.400 2815.109 2807.103 C-D 137 2.5 2.5 1.8 0.002 -1.276 -1.550 3.776 4.050 3.913 2.400 2335.437 2384.177 D-E 144 2.5 2.5 2 0.002 -1.750 -2.038 4.250 4.538 4.394 2.600 3035.235 3099.414 4-5 109 2.5 2.5 1 0.002 0.900 0.682 1.600 1.818 1.709 1.600 457.227 445.942 5-E 116 2.5 2.5 1.2 0.002 0.482 0.250 2.018 2.250 2.134 1.800 709.709 694.219 E-xa 50 2.5 2.5 2 0.002 -2.038 -2.138 4.538 4.638 4.588 2.600 1122.684 1158.725 TUYEÁN SOÁ2 6-7 134 2.5 2.5 0.8 0.002 1.100 0.832 1.400 1.668 1.534 1.400 445.440 453.701 7-F 195 2.5 2.5 1 0.002 0.632 0.242 1.868 2.258 2.063 1.600 1058.613 1086.552 F1-F 134 2.5 2.5 1 0.002 0.900 0.632 1.600 1.868 1.734 1.600 573.222 561.575 F-G 209 2.5 2.5 1.8 0.001 -0.558 -0.767 3.058 3.267 3.163 2.400 2631.457 2519.540 8-G 195 2.5 2.5 0.8 0.002 1.100 0.710 1.400 1.790 1.595 1.400 683.477 702.552 G-H 187 2.5 2.5 1.8 0.002 -0.767 -1.141 3.267 3.641 3.454 2.400 2665.621 2627.717 H-I 137 2.5 2.5 1.8 0.002 -1.141 -1.415 3.641 3.915 3.778 2.400 2219.926 2245.565 I-J 144 2.5 2.5 1.8 0.002 -1.415 -1.703 3.915 4.203 4.059 2.400 2589.025 2667.108 J-xa 50 2.5 2.5 2 0.002 -1.903 -2.003 4.403 4.503 4.453 2.600 1074.620 1101.049 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 115MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 10. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC TUYEÁN SOÁ3 9-K 69 2.5 2.5 0.6 0.002 1.300 1.162 1.200 1.338 1.269 1.200 160.631 169.346 K-L 133 2.5 2.5 0.8 0.002 0.962 0.696 1.538 1.804 1.671 1.400 496.824 515.965 10-L 69 2.5 2.5 0.6 0.002 1.300 1.162 1.200 1.338 1.269 1.200 160.631 169.346 L-M 204 2.5 2.5 1 0.002 0.496 0.088 2.004 2.412 2.208 1.600 1217.968 1269.296 11-M 106 2.5 2.5 0.6 0.002 1.300 1.088 1.200 1.412 1.306 1.200 256.522 271.861 M-N 182 2.5 2.5 1.2 0.002 -0.112 -0.476 2.612 2.976 2.794 1.800 1625.700 1703.836 12-N 173 2.5 2.5 0.6 0.002 1.300 0.954 1.200 1.546 1.373 1.200 448.098 479.021 N-O 159 2.5 2.5 1.2 0.002 -0.476 -0.794 2.976 3.294 3.135 1.800 1678.581 1798.507 O-P 128 2.5 2.5 1.5 0.002 -1.094 -1.350 3.594 3.850 3.722 2.100 1887.084 1993.067 13-P 173 2.5 2.5 0.6 0.002 1.300 0.954 1.200 1.546 1.373 1.200 448.098 479.021 P-XA 50 2.5 2.5 1.5 0.002 -1.350 -1.450 3.850 3.950 3.900 2.100 789.750 841.671 Toång 1446 38402.498 39031.237 TOÅNG KHOÁI LÖÔÏNG ÑAØO : 38402.498 M3 TOÅNG KHOÁI LÖÔÏNG ÑAÉP : 39031.237 M3 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 116MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 11. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC Caùc gía trò trong baûng tính: - Coät ( 1 ) : Teân ñoaïn coáng - Coät ( 2 ) : Chieàu daøi ñoaïn coáng. - Coät ( 3 ) , ( 4 ) : Cao trình maët ñaát taïi vò trí ñaàu vaø cuoái coáng - Coät ( 6 ) : Ñoä doác itt ñöôïc chon sao cho itt ≥ imin. - Coät ( 7 ), (8) : Cao trình ñaùy coáng taïi vò trí ñaàu vaø cuoái coáng, ñöôïc tính theo coâng thöùc : Ñoä saâu choâng coáng ban ñaàu choïn: 0.6 (m) EL1,ñc =EL1 -(Di +0.6) Ñoaïn coáng ñaàu tieân : EL 2.ñc =EL1,ñc -i1L1 EL1* ,ñc =EL2,ñc +D1 -D 2 Ñoaïn coáng keá tieáp : EL 2* ,ñc =EL1* ,ñc -i 2 L2 Trong ñoù: EL1,EL2 :Cao trình maït ñaát taïi ñaàu vaø cuoái oáng EL1*,ñc, EL2*ñc :Cao trình ñyù coáng taïi maët caét ñaàu vaø cuoái coáng keá tieáp - Coät ( 9 ),(10) : Ñoä saâu tính töø maët ñaát tôùi ñaùy coáng taïi maët caét ñaàu vaø cuoái coáng Chieàu saâu ñaït coáng taïi maët caét ñaàu: h1=EL1-EL1*,ñc Chieàu saâu ñaët coáng taïi maët caét cuoái: h2=EL2-EL2*,ñc - Coät ( 12) : Beà roäng ñaùy hoá moùng choân coáng - Coät ( 13) ,(14): Khoái löôïng ñaát ñaøo , ñöôïc tính theo coâng thöùc Hoá ñaøo ñeå ñaët coáng coù kích thöôùc: + Chieàu saâu choân coáng: htb=(h1+h2)/2 + Chieàu saâu choân coáng ban ñaàu: 0.6 (m) + Beà roäng ñaùy : bi =Di+0.6 + Heä soá maùi doác : m=0.5 Khoái löôïng ñaát ñaøo: Vñaøo =∑ Li ×h tb ×(bi +mh tb ) (m3 ) Trong ñoù: + Li :Chieàu daøi ñoaïn coáng thöù i + Di :Ñöôøng kính ñoaïn coáng thöù i Khoái löôïng ñaát ñaép: Vñaép =k×  Vñaøo -∑ Li ×πDi2 /4 (m3 )   + Heä soá k xeát ñeùn söï rôi vaûi vaø tôi xoáp cuûa ñaát k=1.2 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 117 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 12. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC B . ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG TRÌNH EPASWMM TRONG THIEÁT KEÁ MAÏNG LÖÔÙI THOAÙT NÖÔÙC MÖA Khi thieát keá maïng löôùi thoaùt nöôùc möa theo phöông phaùp thích hôïp, ta chæ xaùc ñònh ñöôïc giaù trò lôùn nhaát cuûa doøng chaûy ra khoûi löu vöïc, do ñaõ giaû thieát laø möa rôi phaân boá ñeàu treân toaøn boä löu vöïc keùo daøi trong khoaûng thôøi gian chính baèng thôøi gian taäp trung nöôùc cuûa löu vöïc. Maët khaùc, phöông phaùp thích hôïp cuõng khoâng keå ñeán caùc aûnh höôûng cuûa ñieàu kieän bieân nhö aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu, cöôøng ñoä möa thay ñoåi theo thôøi gian, ñoàng thôøi cuõng khoâng coù khaû naêng khaûo saùt söï thay ñoåi löu löôïng trong caùc ñoaïn coáng töø luùc baét ñaàu möa ñeán khi keát thuùc möa. Ñeå coù theå khaûo saùt söï laøm vieäc cuûa maïng löôùi thoaùt nöôùc möa ñaõ thieát keá theo phöông phaùp thích hôïp ôû phaàn treân khi coù söï aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu, cöôøng ñoä möa thay ñoåi theo thôøi gian, cuõng nhö khaûo saùt söï thay ñoåi löu löôïng trong caùc ñoaïn coáng trong suoát quaù trình möa vaø keùo daøi sau ñoù neáu caàn , ta seõ söû duïng chöông trình EpaSWMM V5.006a. 5.4. Caùc soá lieäu ban ñaàu Vôùi muïc ñích laø kieåm tra laïi maïng löôùi thoaùt nöôùc möa theo phöông phaùp thích hôïp ñaõ thieát keá ôû treân neân caùc thoâng soá ban ñaàu veà nuùt taäp trung nöôùc, tieåu löu vöïc, caùc ñoaïn coáng vaø ñöôøng kính, cao trình ñænh coáng, ñaùy coáng seõ ñöôïc laáy töø caùc thoâng soá ñaõ tính toaùn ôû phaàn treân theo phöông phaùp thích hôïp. 5.4.1. TIeåu löu vöïc ( Subcatchment ) & Nuùt taäp trung nöôùc ( Junction ) - Caùc tieåu löu vöïc taäp trung nöôùc veà caùc nuùt ñöôïc theå hieän trong hình 5.1, caùc giaù trò naèm trong caùc tieåu löu vöïc laø dieän tích. - Tyû leä % dieän tích khoâng thaám (% Imperv ) cuûa caùc tieåu löu vöïc ñöôïc laáy baèng giaù trò C ( heä soá doøng chaûy trong baûng 5.1 ) - Beà roäng löu vöïc ( Width ): laø giaù trò baèng dieän tích löu vöïc chia cho chieàu daøi doøng chaûy max. Chieàu daøi doøng chaûy max laø chieàu daøi cuûa höôùng nöôùc chaûy töø ñieåm xa nhaát ñeán ñieåm thoaùt nöôùc cuûa löu vöïc. - % ñoä doác trung bình ( % Slope) SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 118 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 13. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC 5.4.2. Cao trình ñaùy hoá ga ( Invert Elevation ) & Chieàu saâu hoá ga ( Max Depth) Cao trình ñaùy hoá ga vaø chieàu saâu hoá ga ñöôïc trình baøy trong baûng 5.4, trong ñoù: - Coät ( 1 ), ( 2 ) : teân ñoaïn coáng & ñöôøng kính ( m ) - Coät ( 3 ), ( 4 ) : cao trình ñaùy coáng taïi caùc hoá ga ( laáy giaù trò töø maïng löôùi thieát keá theo phöông phaùp thích hôïp ) - Coät ( 5 ), ( 6 ) : cao trình ñaùy hoá ga ( Invert El ) = cao trình ñaùy coáng – 0,2m ( phaàn laéng caën ). - Coät ( 7), (8) : chieàu saâu hoá ga ( Max Depth ) (m) = cao trình maët ñaát töï nhieân – cao trinh ñaùy hoá ga Baûng 5.4 Cao trình ñaùy hoá ga vaø chieàu saâu hoá ga Ñoaïn coáng D EL1,ñc EL2,ñc EL1,dc-0.2 EL2,dc-0.2 h1 h2 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] TUYEÁN 1 1-2 1 0.900 0.632 0.700 0.432 1.8 2.068 2-A 1 0.632 0.316 0.432 0.116 2.068 2.384 A1-A 1 0.900 0.632 0.700 0.432 1.8 2.068 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 119 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 14. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC A-B 1.5 -0.184 -0.602 -0.384 -0.802 2.884 3.302 3-B 1 0.900 0.584 0.700 0.384 1.8 2.116 B-C 1.8 -0.902 -1.276 -1.102 -1.476 3.602 3.976 C-D 1.8 -1.276 -1.550 -1.476 -1.75 3.976 4.25 D-E 2 -1.750 -2.038 -1.950 -2.238 4.45 4.738 4-5 1 0.900 0.682 0.700 0.482 1.8 2.018 5-E 1.2 0.482 0.250 0.282 0.05 2.218 2.45 E-xa 2 -2.038 -2.138 -2.238 -2.338 4.738 4.838 TUYEÁN 2 6-7 0.8 1.100 0.832 0.900 0.632 1.6 1.868 7-F 1 0.632 0.242 0.432 0.042 2.068 2.458 F1-F 1 0.900 0.632 0.700 0.432 1.8 2.068 F-G 1.8 -0.558 -0.767 -0.758 -0.967 3.258 3.467 8-G 0.8 1.100 0.710 0.900 0.51 1.6 1.99 G-H 1.8 -0.767 -1.141 -0.967 -1.341 3.467 3.841 H-I 1.8 -1.141 -1.415 -1.341 -1.615 3.841 4.115 I-J 1.8 -1.415 -1.703 -1.615 -1.903 4.115 4.403 J-xa 2 -1.903 -2.003 -2.103 -2.203 4.603 4.703 TUYEÁN3 9-K 0.6 1.300 1.162 1.100 0.962 1.4 1.538 K-L 0.8 0.962 0.696 0.762 0.496 1.738 2.004 10-L 0.6 1.300 1.162 1.100 0.962 1.4 1.538 L-M 1 0.496 0.088 0.296 -0.112 2.204 2.612 11-M 0.6 1.300 1.088 1.100 0.888 1.4 1.612 M-N 1.2 -0.112 -0.476 -0.312 -0.676 2.812 3.176 12-N 0.6 1.300 0.954 1.100 0.754 1.4 1.746 N-O 1.2 -0.476 -0.794 -0.676 -0.994 3.176 3.494 O-P 1.5 -1.094 -1.350 -1.294 -1.55 3.794 4.05 13-P 0.6 1.300 0.954 1.100 0.754 1.4 1.746 P-XA 1.5 -1.350 -1.450 -1.550 -1.65 4.05 4.15 5.4.3. Conduit - Coáng baèng beâtoâng , heä nhaùm n = 0,015 - Ñöôøng kính coáng ( Max Depth ) : laáy theo giaù trò töø maïng löôùi thieát keá theo phöông phaùp thích hôïp. - Inlet Offset, Outlet Offset : chieàu cao töø ñaùy coáng ñeán ñaùy hoá ga cuûa ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa ñoaïn oáng. Caùc ñoaïn coáng noái tieáp nhau theo cao trình ñænh coáng. Caùc giaù trò ñöôïc trình baøy trong baûng 5.5. SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 120 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 15. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC Baûng 5.5 Giaù trò Inlet Offset, Outlet Offset cuûa caùc ñoaïn coáng Ñoaïn coáng D(m) Inlet Outlet Ñoaïn coáng D(m) Inlet Outlet 1-2 1 0.2 0.2 G-H 1.8 0.2 0.2 2-A 1 0.2 0.2 H-I 1.8 0.2 0.2 A1-A 1 0.2 0.874 I-J 1.8 0.2 0.2 A-B 1.5 0.2 0.2 J-XA2 2 0.2 0.2 3-B 1 0.2 1.442 9-K 0.6 0.2 0.2 B-C 1.8 0.2 0.2 K-L 0.8 0.2 0.2 C-D 1.8 0.2 0.2 10-L 0.6 0.2 0.799 D-E 2 0.2 0.2 L-M 1 0.2 0.2 4-5 1 0.2 0.2 11-M 0.6 0.2 1.537 5-E 1.2 0.2 3.595 M-N 1.2 0.2 0.2 E-XA1 2 0.2 0.2 12-N 0.6 0.2 2.276 6-7 0.8 0.2 0.2 N-O 1.2 0.2 0.2 7-F 1 0.2 0.2 O-P 1.5 0.2 0.2 F1-F 1 0.2 0.59 13-P 0.6 0.2 3.137 F-G 1.8 0.2 0.2 P-XA3 1.5 0.2 0.2 8-G 0.8 0.2 1.6 5.4.4. Cöôøng ñoä möa - Cöôøng ñoä möa thieát keá tính theo chu kyø 2naêm ( khai baùo Time Series Thôøi gian 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 I (mm/h) 20,2 36,7 12,8 8,9 6,5 5,0 Thôøi gian 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 I (mm/h) 4,4 3,5 2,9 2,4 2,1 1,8 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 121 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 16. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC Nhaän xeùt keát quaû tính toaùn. a . Bieåu ñoà quan heä Total Inflow – Outlow, cöôøng ñoä möa – Outlow - Töø luùc baét ñaàu möa laø 15h ñeán ñænh möa laø 15h30, toång löu löôïng taïo thaønh lôùn hôn löu löôïng thoaùt ra, do nöôùc möa rôi treân caùc tieåu löu vöïc ôû vi trí xa cöûa xaû phaûi maát moät khoaûng thôøi gian ñeå taäp trung nöôùc veà caùc hoá ga vaø chaûy trong coáng ñeå ñeán cöûa xaû. Löôïng nöôùc thoaùt ra cöûa xaû luùc naøy chæ laø luôïng nöôùc thoaùt cuûa caùc tieåu löu vöïc coù vò trí naèm gaàn cöûa xaû neân coù thôøi gian nöôùc chaûy trong coáng nhoû, do ñoù thôøi gian nöôùc chaûy ñeán cöûa xaû nhanh. - Thôøi gian nöôùc baét ñaàu thoaùt ra cöûa xaû laø 15h6’ treã hôn luùc baét ñaàu möa 6’. - Töø 15h30 ñeán luùc heát möa (18h) toång löu löôïng taïo thaønh nhoû hôn löu löôïng thoaùt ra, do löôïng nöôùc möa thoaùt ra luùc naøy bao goàm caû löôïng nöôùc ñaõ rôi treân caùc löu vöïc naèm veà vò trí xa cöûa xaû tröôùc ñoù chaûy veà ñeán cöûa xaû, vaø löôïng nöôùc rôi treân caùc löu vöïc gaàn cöûa xaû. - Löu löôïng taïo thaønh do möa max = 4,51 m3/s (luùc 15h30) lôùn hôn löu löôïng thoaùt ra max = 4.2m3/s (luùc 15h34), nguyeân nhaân cuõng gioáng nhö treân, laø do thôøi gian taäp trung nöôùc cuûa caùc tieåu löu vöïc veà ñeán cöûa xaû laø khaùc nhau, daãn ñeán coù söï phaân boá laïi löu löôïng thoaùt ra cöûa xaû so vôùi löu löôïng möa rôi xuoáng. b . So saùnh löu löôïng thoaùt ra theo phöông phaùp thích hôïp (ñaõ thieát keá ôû phaàn treân) vaø theo moâ hình SWMM SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 122 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 17. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC Baûng 5.6. Baûng so saùnh löu löôïng thoaùt ra so saùnh taïi ñoaïn coáng cuoái ( ñoaïn E-XA1) Thôøi gian keå töø Qmax ( m3/s) luùc baét ñaàu möa Theo phöông phaùp thích hôïp 6.453 22phuùt 6giaây Theo moâ hình SWMM 4.2 25phuùt 15giaây - Söï khaùc nhau veà löu löôïng laø do cöôøng ñoä möa khi thieát keá theo phöông phaùp thích hôïp ñöôïc giaû thieát laø khoâng ñoåi, phaân boá ñeàu treân toaøn boä löu vöïc vaø keùo daøi trong khoaûng thôøi gian baèng thôøi gian taäp trung nöôùc, giaù trò nhaän ñöôïc laø giaù trò lôùn nhaát. Coøn cöôøng ñoä möa trong moâ hình SWMM tuy cuõng phaân boá ñeàu treân toaøn boä löu vöïc, nhöng cöôøng ñoä thì thay ñoåi töø luùc baét ñaàu ñeán khi keát thuùc. Do ñoù löu löôïng taïo thaønh khaùc nhau. 5.4.5 Moät soá keát quaû tính toaùn: - Löu löôïng caùc oáng taïi thôøi ñieåm thoaùt nöôùc nhieàu nhaát SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 123 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 18. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC - Löu löôïng tuyeán coáng (A1-A,A-B,B-C,C-D,D-E,E-XA1) - SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 124 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 19. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC Vaän toác tuyeán coáng (A1-A,A-B,B-C,C-D,D-E,E-XA1) Vaän toác caùc tuyeán coáng taïi thôøi ñieåm thoaùt nöôùc nhieàu nhaát SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 125 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 20. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC Do ñòa hình baèng phaúng ñoä doác töông ñoái ñeàu giöõa caùc ñoaïn coáng neân vaän toâc cheânh leäch giöõa caùc ñoaïn coáng khoâng lôn . SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 126 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản