Luận văn:" Xác định kết quả kinh doanh của xí nghiệp lương thực Cái Cam"

Chia sẻ: chauphong

Viec thc hien ch trương ca Đng và Nhà Nưc ta trong nhng năm qua nên kinh tê nưc ta đã dân chuyen t nên kinh tê tap trung quan liêu bao câp sang nên kinh tê th trưng vi s qun lý vĩ mô ca Nhà Nưc theo đúng chê đo Xã Hoi Ch Nghĩa. Trong nên kinh tê th trưng s cnh tranh gia các doanh nghiep là rât khôc liet, cho nên vân đê vê li nhuan trong hot đong kinh doanh đưc các doanh nghiep đat lên hàng đâu, nói vay không có nghĩa là các doanh nghiep ch chy theo li nhuan...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luận văn:" Xác định kết quả kinh doanh của xí nghiệp lương thực Cái Cam"

Luận văn
Xác định kết quả kinh
doanh của xí nghiệp lương
thực Cái Cam
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
L IM ĐU
E& F
1 Lí do ch n đ tài

Vi c th c hi n ch trương c a Đ ng và Nhà Nư c ta trong nh ng năm
qua n n kinh t nư c ta đã d n chuy n t n n kinh t t p trung quan liêu bao
c p sang n n kinh t th trư ng v i s qu n lý vĩ mô c a Nhà Nư c theo
đúng ch đ Xã H i Ch Nghĩa.
Trong n n kinh t th trư ng s c nh tranh gi a các doanh nghi p là
r t kh c li t, cho nên v n đ v l i nhu n trong ho t đ ng kinh doanh đư c
các doanh nghi p đ t lên hàng đ u, nói v y không có nghĩa là các doanh
nghi p ch ch y theo l i nhu n mà không quan tâm đ n nh ng v n đ khác
ch n h n như tích lũy c a công ty.
Hi n nay xu hư ng chung c a công ty là không ng ng nâng cao doanh
thu h giá thành s n ph m nhưng ch t lư ng v n đ m b o, t đó gia tăng l i
nhu n đ đ m b o vi c kinh doanh c a doanh nghi p đư c n đ nh.
Do đó xác đ nh k t qu kinh doanh là quá trình nh n th c và đánh giá
toàn b ti n trình và k t qu ho t đ ng kinh doanh, qua đó ta th y r nguyên
nhân cùng ngu n g c c a các v n đ phát sinh, phát hi n và khai thác nh ng
ti m tàng c a doanh nghi p đ k p th i kh c ph c đ mang l i hi u qu kinh
t cao hơn, đ ng th i có nh ng bi n pháp đ qu n lý.
M t khác vi c xác đ nh k t qu kinh doanh là công c cung c p thông
tin không ch c n thi t cho các nhà qu n tr bên trong doanh nghi p đ đi u
hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh mà còn c n thi t đ cho các đ i tư ng s
d ng bên ngoài doanh nghi p đ có quy t đ nh đúng đ n trong vi c h p tác
đ u tư.
Đó là lý do mà em ch n đ tài “XÁC Đ NH K T QU KINH
DOANH C A XÍ NGHI P LƯƠNG TH C CÁI CAM”. V i hy v ng
1
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYh c t p và góp ph n nh vào vi c m ng l i hi u t t cho ho t đông kinh
doanh c a công ty.
2 M c tiêu và n i dung ch n đ tài
2.1 M c tiêu nghiên c u
M c tiêu chung là : M t trong nh ng yêu c u cơ b n c a vi c xác
đ nh k t qu kinh doanh là đ ra gi i pháp nh m khai thác nh ng kh năng
ti m tàng, t đó nâng cao hi u qu kinh doanh thông qua vi c ki m tra đánh
giá di n bi n m t cách thư ng xuyên đ bi t đư c nh ng nhân t nh hư ng
đ đ ra nh ng phương pháp h u hi u và k p th i nh t đ đem l i hi u qu
kinh doanh đư c t t hơn.
M c tiêu riêng là: M c tiêu c th c a xác đ nh k t qu kinh doanh
t i Xí Nghi p là nh m đánh giá xem xét vi c th c hi n các ch tiêu kinh t
như: Trong năm ti p theo Xí Nghi p ph i s n xu t và tiêu th đư c bao
nhiêu s n ph m, t ng doanh thu c a Xí Nghi p là bao nhiêu, chi phí s n xu t
trên cơ s đó ta so sánh v i nh ng năm trư c xem cao hơn hay th p hơn so
v i nh ng năm trư c là bao nhiêu và th c hi n các ch tiêu đó đ n m c đ
nào, tìm ra nh ng nguyên nhân ch quan hay khách quan nh hư ng tr c
ti p hay gián ti p đ n quá trình ho t đ ng kinh doanh đ đ ra gi i pháp kh c
ph c, cũng thông qua vi c xác đ nh k t qu kinh doanh ta cũng có th xác
đ nh đư c có c n c i ti n phương th c ho t đ ng, c i ti n t ch c qu n lí
ho t đ ng kinh doanh, nâng cao năng su t và hi u qu ho t đ ng c th là:
Tìm hi u t c đ tăng trư ng qua các giai đo n.
Đánh giá hi u qu ho t đ ng và nghiên c u v tình hình tài chính. T
đó đưa ra m t s bi n pháp nâng cao l i nhu n.
Xác đ nh k t qu kinh doanh là h t s c c n thi t đ i v i n n kinh t .
Đ ti n hành xác đ nh k t qu kinh doanh thì yêu c u trư c h t là tìm hi u cơ
s lí thuy t v xác đ nh k t qu kinh doanh.
Phân tích tình hình tiêu th .
nh hư ng đ n doanh thu.
Các nhân t2
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYCác nhân t nh hư ng đ n l i nhu n.
2.2 N i dung nghiên c u
Tính giá thành g o 5%
Xác đ nh k t qu kinh doanh.
3 Phương pháp nghiên c u
3.1 Phương pháp ti p c n thông tin
đơn v th c t p.
Thu th p s li u
S d ng phương pháp thu th p s li u, ngoài ra còn trao đ i v i các
phòng ban lãnh đ o công ty đ xin đư c thông tin c n thi t.
3.2 Phương pháp nghiên c u
Phương pháp chi ti t
Phương pháp so sánh
Phương pháp phân t
Phương pháp liên h cân đ i
Trong các phương pháp trên thì phương pháp so sánh đư c dùng
nhi u trong quá trình phân tích đ tài này.
4 Gi i h n và ph m vi nghiên c u
V th i gian : t ngày 30/7/2009 đ n ngày 30/9/2009.
V không gian đ tài đư c th c hi n t i Xí Nghi p Lương Th c Cái
Cam.
Ho t đ ng kinh doanh t i Xí Nghi p Lương Th c Cái Cam ch y u là
m t hàng g o, t m, cám xu t kh u và tiêu th n i đ a theo s y nhi m c a
T ng công ty và vi c xác đ nh k t qu kinh doanh r t ph c t p đòi h i ph i
có nhi u th i gian và ki n th c đ u tư sâu r ng v nhi u v n đ nghiên c u.
Đ đư c c th , khi xác đ nh k t qu kinh doanh nh ng s li u đ xác đ nh
k t qu đư c trích t b ng báo cáo k t qu t ng k t cu i năm c a hai năm
2007 và 2008, nghiên c u c th ba m t hàng gao, t m, cám. Do đó v i
ki n th c tích lũy còn nhi u h n ch nên “ XÁC Đ NH K T QU KINH
DOANH C A XÍ NGHI P LƯƠNG TH C CÁI CAM” còn nhi u thi u3
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYsót và h n ch , kính mong s đóng góp ý ki n c a quý th y cô và anh ch đ
đ tài đư c hoàn ch nh hơn và hy v ng qua vi c xác đ nh k t qu kinh doanh
này s th y đư c khái quát hơn v quá trình ho t đ ng kinh doanh c a Xí
Nghi p.
4
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
PH N 1: GI I THI U KHÁI QUÁT V KHU
CÔNG NGHI P HÒA PHÚ
E& F

CHƯƠNG 1: GI I THI U KHÁI QUÁT V KHU
CÔNG NGHI P HÒA PHÚ

1.1 L ch s hình thành và quá trình phát tri n
Tháng 12/1998 theo ch trương c a Chính Ph xây d ng khu công
nghi p Hòa Phú t i xã Tân Ngãi nhưng do c u M Thu n xây d ng nên đi u
ki n không còn phù h p đ xây d ng mà d i v xây d ng t i Long H .
H th ng giao thông KCN có 7 tuy n đư ng giao thông: 5 tuy n
đư ng ngang và 2 tuy n đư ng d c, chi u r ng t i đa 15m, t i thi u 8m.
H th ng thoát nư c ra sông Bà Lan, sông L p Hòa thoát v h th ng
x lý nư c th i t p trung.
Ban qu n lý KCN theo chi u d c t B xu ng T nh, t T nh xu ng
Trư ng Ban qu n lý.
T ng m c đ u tư 231 t trong đó ngân sách T nh h tr 123 t , đi n
l c 1,2 t , Bưu chính vi n thông 3,4 t , 103 t ngân sách h tr .
1.2 Quy mô c a khu công nghi p Hòa Phú
Khu công nghi p HÒA PHÚ v i di n tích 137,1 ha, trong đó 92,74 ha
cho các nhà đ u tư thuê 27,1 ha làm trung tâm hành chính, 8,59 ha làm khu
công viên và tr ng cây xanh.
Khu công nghi p có 15 công ty, có 4 lo i công ty: công ty TNHH,
công ty c ph n, công ty tư nhân, công ty 100% v n nư c ngoài, trong đó có
4 công ty nư c ngoài 100 % v n đ u tư nư c ngoài.
1. Công ty TNHH T Xuân, di n tích đ t thuê là 33 ha S v n đ u tư
là 44 tri u USD, s n xu t gi y th thao, giày lưu hóa, giày da và hàng d ng
th thao xu t kh u.5
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY2. Công ty TNHH Đ L c, di n tích đ t thuê là 1,83 ha, s v n đ u tư
là 9,4 t đ ng, s n xu t th c ăn gia súc, gia c m, th y h i s n.
3. Công ty TNHH Beofeed, di n tích đ t thuê là 0,7 ha, s v n đ u tư
là 80 t đ ng, s n xu t th c ăn gia c m, th y h i s n.
4. Công ty TNHH Thi t L p, di n tích đ t thuê là 6,4 ha, s v n đ u
tư là 89,9 t đ ng, ch bi n nông s n, th c ph m.
5. Công ty s n xu t kinh doanh xu t nh p kh u Vĩnh Long, di n tích
đ t thuê là 7,7 ha, s v n đ u tư là 48,4 t đ ng, s n xu t hàng th công m
ngh và mai m c.
6. Công ty C Ph n ACECOOK Vi t Nam chi nhánh Vĩnh Long, di n
tích đ t thuê là 3 ha, s v n đ u tư là 5 tri u USD, s n xu t mì ăn li n
7. Công ty TNHH Á Châu, di n tích đ t thuê là 3,2 ha, s v n đ u tư
là 51,3 t đ ng, s n xu t th c ăn chăn nuôi th y s n
8. Công ty C Ph n Phú Long, di n tích đ t thuê là 2,7 ha, s v n đ u
tư là 28 t đ ng, s n xu t bao bì carton và gi y
9. Công ty TNHH Tân H i Long, di n tích đ t thuê là 4,9 ha, s v n
đ u tư là 13,56 t đ ng , s n xu t bê tông ly tâm
10. Doanh nghi p tư nhân Vi t Hưng, di n tích đ t thuê 7 ha, s v n
đ u tư 7,42 t đ ng, ch bi n khoai lan chiên xu t kh u
11. Công ty TNHH thép Thanh Tín Vĩnh Long, di n tích đ t thuê là
3,7 ha, s v n đ u tư là 66,2 t đ ng, s n xu t kinh doanh s t thép
12. Công ty TNHH Phi Dũng, di n tích đ t thuê là 3 ha, s v n đ u tư
là 90 t đ ng, s n xu t th c ăn th y s n
13. Công ty TNHH CJ VINA ARGI chi nhánh Vĩnh Long, di n tích
đ t thuê là 2.5 ha , s v n đ u tư là 3,1 tri u USD, s n xu t th c ăn th y h i
s n gia c m.
14. Công ty TNHH Bosing, di n tích đ t thuê là 7 ha, s v n đ u tư là
16 tri u USD, s n xu t mai m c xu t kh u
6
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY15. Công ty TNHH s n xuât TM Đ i Vi t Hương chi nhánh Vĩnh
Long, di n tích đ u tư là 3,5 ha, s v n đ u tư là 30 t đ ng, s n xu t m
ph m và các s n ph m t y v sinh.
1.3 V n đ quy ho ch và xây d ng môi trư ng
Tham mưu cho lãnh đ o ban v huy ho ch Khu Công Nghi p, tuy n
công nghi p và qu n lý quy ho ch theo đi u l qu n lý xây d ng đư c xây
d ng đư c phê di t. Hư ng d n l p d án kh thi, xây d ng đi u l qu n lý
xây d ng Khu Công Nghi p trình y Ban Nhân Dân T nh phê duy t.
Ph i h p v i công ty phát tri n h t ng Khu Công Nghi p hư ng d n
các Doanh nghi p xây d ng công trình theo đúng quy ho ch chi ti t và hoàn
ch nh các th t c có liên quan. Đôn đ c ki m tra vi c tri n khai th c hi n các
d án xây d ng cơ s h t ng trong và ngoài rào Khu Công Nghi p và xây
d ng c a doanh nghi p đúng quy trình th t c.
T ch c xây d ng và qu n lý th c hi n quy ho ch chi ti t, ti n đ xây
d ng, phát tri n khu công nghi p bao g m: Quy ho ch phát tri n công trình
k t c u h t ng, quy ho ch b trí ngành ngh , tham gia phát tri n công trình
k t c u h t ng ngoài khu công nghi p liên quan và khu dân cư ph c v cho
công nhân lao đ ng t i Khu Công Nghi p.
Nghiên c u đ xu t giá giao đ t và cho thuê đ t, các lo i phí d ch v .
Lưu tr tài li u quy ho ch, h sơ thi t k các công trình xây d ng trong khu
công nghi p.
Tham mưu th c hi n nhi m v b o v môi trư ng Khu Công Nghi p
theo quy đ nh.
1.4 Phương hư ng phát tri n
Trư c nhu c u phát tri n kinh t ngày càng tăng nhanh trên đ a bàn
t nh, đ đáp ng và t o đi u ki n cho các nhà đ u tư ho t đ ng, tăng cư ng
ngành ngh s n xu t kinh doanh, ch t ch UBND t nh có công văn ch đ o
gi i phóng m t b ng Khu Công Nghi p Hòa Phú giai đo n II.
7
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYTheo đó ch t ch UBND t nh giao cho ban qu n lý d án đ u tư và
xây d ng các khu và tuy n công nghi p thu c Ban qu n lý các Khu Công
Nghi p t nh Vĩnh Long làm ch đ u tư, ti p nh n v n c a ngân sách nhà
nư c đ th c hi n công tác b i thư ng, h tr , tái đ nh cư gi i phóng m t
b ng khu đ t thu c d án đ u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng khu
công nghi p Hòa Phú giai đo n II. (xã Hòa Phú, huy n Long H ) sau khi
hoàn thành công tác gi i phóng m t b ng, s bàn giao l i cho công ty c ph n
Hòa Phú đ tri n khai th c hi n d án.
V ngu n v n th c hi n công tác b i thư ng, h tr , và tái đ nh cư đ
gi i phóng m t: Giao cho Giám đ c Tài Chính ch trì, ph i h p v i Giám
đ c S k ho ch và Đ u tư, Trư ng ban qu n lý các khu công nghi p tham
mưu UBND tình quy t đ nh b trí ngu n kinh phí, đ th c hi n công tác gi i
phóng m t b ng theo đúng quy đ nh.
Trư ng ban qu n lý các khu công nghi p ch đ o Ban qu n lý d án
đ u tư và xây d ng các khu và tuy n công nghi p ký h p đ ng tr c ti p v i
H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư huy n Long H tr c hi n công tác
b i thư ng, h tr và tái đ nh cư gi i phóng m t b ng cũng như có k ho ch
gi i ngân chi tr theo đúng quy đ nh; ch u trách nhi m ph i h p, ki m tra,
theo dõi các công vi c và h sư có liên quan v chu n b đ u tư c a công ty
C Ph n Hòa Phú trư c đây bàn giao c th cho Ban qu n lý d án đ u tư và
xây d ng các khu và tuy n công nghi p ti p t c th c hi n.
1.5 Ngành ngh thu hút đ u tư
Các ngành công nghi p nh và ngành công nghi p có ô nhi m, ít gây
ti ng n, nhưng không ô nhi m ngu n nư c như công nghi p ch bi n lương
th c, th c ph m, công nghi p dư c ph m, m ph m, công nghi p hàng tiêu
dùng, hàng gia d ng, bao bì các lo i, công nghi p d t may m c, công ngh
l p ráp đi n, đi n t , s n xu t các m t hàng th công m ngh .
8
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY1.6 Chính sách khuy n khích đ u tư c a Khu Công Nghi p

Giá thuê đ t 5, 10, 50 năm đã tính thêm th i gian mi n gi m ti n thuê
đ t theo quy đ nh c a B Tài Chính và c a T nh.
Giá thuê l i đ t, phí cơ s h t ng trong Khu Công Nghi p Hòa Phú
ch có tính ch t giai đo n I.
Giá thuê đ t đư c th hi n c th qua b ng sau :

Đơn giá cho Đơn giá cho thuê c giai đo n (Chưa
thuê m t tính gi m % do n p trư c theo QĐ
nă m 189 c a B tài chính)
(USD/m2/ 5 n ăm 10 n ăm 50 n ăm
(USD/m2/5 (USD/m2/10 (USD/m2/50
Năm)
năm) năm) năm)
1 - Thuê đ t trong KCN
0,50 1,82 3,47 10,00
Hòa Phú
- Thuê l i đ t 0,20 0,73 1,39 4,00
- Phí cơ s h t ng 0,30 1,09 2,08 6,00
2 - Thuê đ t thô
- Các phư ng Vĩnh
0,20 0,73 1,39 4,00
Long tuy n CN C Chiên
- T nh Vĩnh Long và n i
0,18 0,65 1,25 3,60
th các th tr n - các c m
công nghi p.
- Đ t không ph i đô th
0,03 0,11 0,21 0,60
còn l i
- Đ t hoang hoá 50,00 181,81 346,38 999,96
(USD/ha/giai đo n)
- M t nư c sông h
75,00 272,72 519,57 1.499,93
(USD/ha/giai đo n)
9
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
CHƯƠNG 2: GI I THI U V CÔNG TY C PH N
HÒA PHÚ

2.1 L ch s hình thành và quá trình phát tri n
y Ban T nh Vĩnh Long đã bàn giao khu đ t v a huy
Đ u năm 2004
ho ch và gi i t a m t b ng t i Hòa Phú cho Công Ty V t Li u Và Xây D ng
Vĩnh Long. Ngay trong th i đi m nh n đư c thì Công Ty V t Li u Và Xây
D ng Vĩnh Long (ti n thân c a Công Ty C Ph n Hòa Phú) đã nhanh chóng
thành L p Ban Qu n Lý Cho Khu Công Nghi p Hòa Phú. Đ n nh ng năm
2005 do Chính Sách C Ph n Hóa các Doanh Nghi p Nhà Nư c c a Chính
Ph và đ n 01/01/2006 Công Ty V t Li u Và Xây D ng Vĩnh Long đã th t
s chuy n đ i thành Công Ty C Ph n V t Li u Xây D ng Vĩnh Long và Xí
Nghi p K t C u H T ng Hòa Phú. Đ n tháng 06/2007 do nhu c u phát tri n
c a giai đo n 2 nên Xí Nghi p tách riêng ra m t công ty và l y tên g i là
Công Ty C Ph n Hòa Phú (trách nhi m chính c a công ty là qu n lý Khu
Công Nghi p Hòa Phú cho giai đo n 1 và tri n khai đ u tư xây d ng cho giai
đo n 2).
2.2 Cơ c u t ch c c a Công Ty C Ph n Hòa Phú
V i t ng s v n đi u l c a công ty: 100 t đ ng. (c ph n c a công
ty do các c đông sáng l p n m gi và t m th i chưa bán ra ngoài.)
Sơ đ b máy t ch c công ty:
H I Đ NG QU N TR
(G m 4 thàn


BAN GIÁM Đ C
(G m 2 ngư i)
PHÒNG PHÒNG PHÒNG BPVH
KTTH HCTC KHKT XLNT10
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYƯu đi m :
Công ty có ba phòng riêng bi t t o nhi u đi u ki n thu n l i cho nhân
viên làm vi c có hi u qu hơn, như không gian làm vi c thoáng mát d ch u,
phân công trách nhi m rõ ràn cho t ng thành viên c a t ng phòng.
S qu n lý công ty theo t ng t t th p đ n cao, đ u tiên là H i đ ng
qu n th sau đó là Giám đ c g m có 2 ngư i k ti p là 3 phòng ban, phòng
K toán hành chính, phòng Hành chính s nghi p, phòng Khoa h c kĩ thu t
và m t b ph n V n hành và x lý nư c th i, v i b máy qu n lý này thì t o
s thu n l i cho s qu n lý t c p lãnh đ o đ n c p nhân viên.
Như c đi m :
Do vi c phân chia t ng b ph n riêng cũng có nhi u h n ch : khi có
s c x y ra thì đùn đ y trách nhi m cho nhau, gây phân chia bè phái, thi u
quan h m t thi t gi a các phòng ban.
2.3 Quy mô c a Công Ty C Ph n Hòa Phú
Công ty đã chính th c đư c thành l p và đi vào ho t đ ng t gi a năm
2007.
Mô hình ho t đ ng c a công ty: sau khi y Ban Nhân Dân T nh Vĩnh
Long đã gi i t a m t b ng và bàn giao cho công ty thì ngay sau đó công ty
chính th c b t tay vào công vi c. Công ty s mua đ t đ san l p m t b ng và
chia ra thành t ng khu t ng c m đ th c hi n quá trình cho thuê.
Lĩnh v c kinh doanh chính c a công ty : đó là cho thuê đ t đ ph c v
cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh v i nhi u hình th c cho thuê như cho thuê
ng n h n, trung và dài h n, cho thuê tr trư c ho c tr l n theo đ nh kỳ.
Giá đư c áp d ng cho thuê như sau: (giá thuê và phương th c thanh
toán đã đư c y Ban Nhân Dân T nh Vĩnh Long qui đ nh 12/09/2005).
2.4 T ch c công tác k toán
Ch đ k toán áp d ng theo quy đ nh s 15/2006 QĐ/BTC
Hình th c ghi s k toán s d ng hình th c Nh t Ký Chung
B ph n k toán g m có 4 ngư i11
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYM t k toán trư ng ch u trách nhi m th c hi n đúng ch đ k toán
tài chính theo quy đ nh, quy t toán k p th i, chính xác. Cung c p thông tin
t ng h p và chi ti t theo yêu c u c a lãnh đ o.
M t k toán thanh toán, kim k toán kho qu n lý tài s n.
M t k toán t ng h p
M t th qu kim báo cáo thu
2.5 Quy trình luân chuy n ch ng t
Khi t p h p ch ng t g c thì ph i qua k toán trư ng. Cu i kỳ báo
b ph n nào thì lưu
cáo cho k toán t ng h p, ch ng t luân chuy n b
ph n đó.
2.6 Quy trình s n xu t s n ph m
Do công ty mang tính ch t là công ty qu n lý. T ng b ph n c a công
ty s đư c phân công qu n lý t ng l nh v c khác nhau theo ch c năng và
nhi m v . Riêng nhà máy nư c th i ch u s qu n lý c a 2 phòng (phòng k
toán h n h p và phòng k toán k thu t).
12
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
CHƯƠNG 3: BÀI H C KINH NGHI M

Trong giai đo n hi n nay cùng v i s đ i m i toàn di n c a n n kinh
t th trư ng Khu Công Nghi p Hòa phú đã và đang t n t i và phát tri n
nhưng v n t n t i nhi u v n đ đ c ra như v tình hình ô nhi m môi trư ng,
tình hình nhân công làm vi c v i m c lương quá th p, tình tr ng lao đ ng dư
th a theo mùa v còn quá cao, …. Vi c chuy n d ch khu kinh t đã góp ph n
gi i quy t đư c kho n trên 7000 lao đ ng đ a phương và trên 3000 lao đ ng
c a vùng. Khu Công Nghi p Hòa Phú mu n phát tri n v ng ch c thì c n ph i
gi i quy t ngay các v n đ v môi trư ng và m t s v n đ đã đư c nêu ra
trên. Các công ty đang ho t đ ng trong Khu Công Nghi p c n ph i nghiêm
ch nh ch p hành các n i quy c a Khu Công Nghi p Hòa Phú và các chính
sách c a Chính Ph . Ban qu n lý Khu Công Nghi p Hòa Phú c n ph i có
nh ng hành đ ng c th đ x lý các công ty ho t đ ng trong Khu Công
Nghi p có hành vi vi ph m các n i qui đã nêu trong h p đ ng. Cương quy t
t cáo đ i v i các công ty có hành vi vi ph m Pháp Lu t.
Ch vài gi ng n ng i đi tham quan Công Ty C Ph n Hòa Phú đã
giúp em hi u thêm nhi u v ho t đ ng c a m t công ty là như th nào. Em đã
có d p so sánh gi lý thuy t đã h c v i th c t v ph n hành k toán và các
ph n hành khác v cách ghi chép ch ng t , s sách cách luân chuy n ch ng
t . Em nh n th y Phòng K Toán và các phòng ban khác như Phòng K
Ho ch K Thu t, Phòng Hành Chính T Ch c,… c a công ty C Ph n Hòa
Phú đã th c hi n đúng trách nhi m v chuyên môn nghi p v c a mình. B
ph n t ch c qu n lý g n nh , cán b công nhân viên có năng l c, tích c c,
vui v và nhi t tình trong công vi c c a mình và giúp đ chúng em trong su t
bu i đi tham quan t i công ty.
13
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
PH N 2: T CH C CÔNG TÁC K TOÁN T I
XÍ NGHI P LƯƠNG TH C CÁI CAM
E& F


CHƯƠNG 1: GI I THI U KHÁI QUÁT V XÍ
NGHI P LƯƠNG TH C CÁI CAM
1.1 L ch s hình thành và quá trình phát tri n
QĐ 21/XNK 93 ngày 28/07/1993 chuy n t tr m thu mua và ch bi n
hàng xu t kh u thành Xí Nghi p ch bi n hàng xu t kh u tr c thu c công ty
XNK Vĩnh Long.
QĐ01/QĐ XNK.96 ngày 06/01/1997 thành l p Xí Nghi p ch bi n
lương th c xu t kh u tr c thu c công ty XNK Vĩnh Long.
QĐ01/QĐ XNK ngày 04/01/2001 đ i tên Xí Nghi p ch bi n Lương
Th c Xu t Kh u thành Xí Nghi p Lương Th c Cái Cam.
QĐ22/QĐ.XNK ngày 24/12/2007 thành l p Xí Nghi p Lương th c
Cái Cam, tr c thu c Công Ty C Ph n XNK Vĩnh Long.
Đ a ch : 171/18A, Qu c l 1A, xã Trư ng An, TP Vĩnh Long
Đi n tho i: (070) 3822324 – Fax: (070) 3816422
Tr s chính :
3-5, đư ng 30/4, phư ng I, TP Vĩnh long, t nh Vĩnh Long
Đi n tho i: (070) 3823618 – Fax: (070) 3823822
1.2 Đ c đi m kinh doanh
Mua bán lương th c; nông s n nguyên li u, nông s n sơ ch (t m,
cám,….); máy móc thi t b và ph tùng thay th ; phân bón và hóa ch t s
d ng trong nông nghi p; nhiên li u đ ng cơ.
Xay xát thóc lúa, đánh bóng g o. Liên doanh v i các đơn v trong và
ngoài nư c đ đ u tư ch bi n nông s n xu t kh u và trong các lĩnh v c khác.
14
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYKinh doanh b t đ ng s n v i quy n s h u ho c đi thuê (cho thuê đ t,
kho, bãi; môi gi i b t đ ng s n, d ch v nhà đ t…).
M t hàng kinh doanh
G o 5% t m
G o 10% t m
G o 15% t m
G o 25% t m
G o 100% t m
Ph ph m (t m 3, cám)
1.3 Ch c năng và nhi m v c a Xí Nghi p
1.3.1 Ch c năng
Đư c Cty y quy n ký các h p đ ng mua bán và thu mua lúa, g o các
lo i đ ch bi n cung ng xu t kh u và tiêu th n i đ a.
Có b ph n k toán riêng, t h ch toán và l p báo cáo tài chính dư i
hình th c báo s g i v công ty theo t ng kỳ quy đ nh.
Đư c vay v n b ng ti n Vi t Nam t i các ngân hàng.
Đư c ký k t h p đ ng v i các đơn v s n xu t kinh doanh thu c các
thành ph n kinh t .
1.3.2 Nhi m v
Th c hi n nhi m v s n xu t kinh doanh theo k ho ch công ty giao
và ho t đ ng dư i s qu n lý và ch đ o c a giám đ c công ty.
Báo cáo quy t toán chính xác, trung th c, k p th i.Tuân th các quy
đ nh v nguyên t c k toán tài chính, th ng kê và pháp lu t Nhà Nư c.
Qu n lý nhân s , tài s n, thi t b phù h p v i ch c năng và nhi m v ,
đ m b o an toàn và s d ng có hi u qu ti n v n và tài s n đư c giao.
Th c hi n đúng quy ch tài chính c a đơn v .
T o ngu n v n kinh doanh xu t nh p kh u đ u tư m r ng s n xu t
kinh doanh, bù đ p chi phí, t cân đ i thu, chi trong xu t nh p kh u, làm tròn
nghĩa v v i ngân sách nhà nư c và th c hi n ch tiêu xu t kh u.15
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYQu n lý và s d ng ngu n v n c a xí nghi p ngày càng ho t đ ng có
hi u qu nh m phát tri n s n xu t kinh doanh có lãi.
S d ng v n có hi u qu , m r ng quy mô s n xu t kinh doanh, đ i
m i máy móc thi t b .
T ch u trách nhi m v s li u trên báo cáo tài chính và công khai báo
cáo tài chính hàng năm.
1.4 Cơ c u b máy t ch c qu n lý c a Xí Nghi p


GIÁM Đ CP. GIÁM Đ C P. GIÁM Đ C K TOÁN
TCHC TRƯ NGQU N Đ C TH
NV
QU
PHÂN XƯ NG K TOÁN
TH TH BO
TT.KCS TT.VHM KHO 1 KHO 2 VNV.KCS NV.VHM 1 NV.VHM 2 NV.VHM3

T ng s cán b công nhân viên: 15 ngư i
Trình đ : Đ i h c 02, cao đ ng 01, trung c p 05, b ng ngh 04, lao
đ ng ph thông 03.
Các t ch c đoàn th : Công đoàn b ph n Xí Nghi p Lương Th c Cái
Cam, phân đoàn Đoàn TNCS HCM tr c thu c chi đoàn công ty.
16
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY1.5 Nh n xét v cơ c u b máy t ch c
Ưu đi m :
Quy n h n t p trung vào giám đ c xí nghi p d n đ n nh ng thông tin
đư c tri n khai nhanh ch ng t c p trên đ n c p dư i.
T p trung năng l c trong các ho t đ ng c i cách, nâng cao ch t lư ng
s n ph m lên hàng đ u.
V i sơ đ t ch c trên thu n l i cho vi c qu n lý có hi u qu hơn do
sơ đ t ch c đơn gi n, d n đ n đem l i hi u qu cao trong ho t đ ng s n
xu t kinh doanh.
Tuy đơn gi n nhưng cũng tương đ i đ y đ các b ph n, giám đ c d
dàng phân chia nhi m v gi a các b ph n, khi có chuy n x y ra khó đ l i
cho nhau, t o đi u ki n thu n l i cho nhân viên làm vi c an tâm hơn.
Nh ư t đi m :
M i b ph n có chuyên môn và ch c năng khác nhau nên r t khó
khăn trong h p tác trong quá trình s n xu t c a xí nghi p.
1.6 Phân công nhi m v
1.6.1 Giám đ c
a. Trách nhi m :
Ch u trách nhi m trư c ban giám đ c công ty và pháp lu t v ho t
đ ng s n xu t kinh doanh c a Xí Nghi p.
Xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh.
Qu n lý và s d ng hi u qu tài s n đư c giao.
T ch c s n xu t kinh doanh đúng quy ch tài chính công ty và lu t
pháp nhà nư c.
Quan h và ph i h p ch t ch các t ch c Đ ng, công đoàn và đoàn
th trong vi c th c hi n các ch trương c a Đ ng và chính sách nhà nư c.
b. Quy n h n :
Ký các h p đ ng mua bán và h p đ ng lao đ ng theo quy ch công ty,
quy t đ nh giá c mua bán.
17
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY1.6.2 Phó giám đ c
1.6.2.1 Phó giám đ c s n xu t kinh doanh
a. Trách nhi m :
Theo dõi giá c th trư ng hàng ngày ph c v cho vi c ký k t các h p
đ ng mua, bán.
Tham mưu cho giám đ c v tình hình s n xu t kinh doanh trong và
ngoài đơn v , giúp cho ho t đ ng c a Xí Nghi p di n bi n thu n l i và đ t
hi u qu t t nh t, ch đ o tr c ti p khu v c s n xu t.
Đ m nh n m t s công vi c khác do giám đ c phân công.
b. Quy n h n :
Các ch ng t mua bán, chi phí công nhân b c x p. Phân công, đi u
đ ng cán b công nhân viên b ph n s n xu t theo yêu c u chung.
1.6.2.2 Phó giám đ c t ch c hành chánh
a. Trách nhi m :
Ph trách công tác t ch c hành chánh qu n tr t i đơn v .
L p và theo dõi các h p đ ng lao đ ng, th a ư c lao đ ng t p th cho
cán b công nhân viên và công nhân.
L p đ ngh nâng lương cho cán b công nhân viên đ n h n theo quy
đ nh c a ch đ ti n lương.
So n th o và thanh lý h p đ ng đ u tư xây dưng cơ b n đ m b o
đúng theo quy đ nh.
L p các báo cáo, văn b n và đ m nh n m t s công vi c khác do giám
đ c phân công.
b. Quy n h n :
Hư ng d n và nh c nh cán b công nhân viên làm đúng theo n i quy
và quy ch c a đơn v .
1.6.3 Phòng k toán tài v
1.6.3.1 K toán trư ng
a. Trách nhi m :18
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
Ch u trách nhi m chung v công tác k toán c a đơn v trư c lãnh đ o
Xí Nghi p, công ty và pháp lu t.
Th c hi n đúng ch đ k toán tài chính theo quy đ nh, quy t toán k p
th i, chính xác.
Cung c p thông tin t ng h p và chi ti t theo yêu c u c a lãnh đ o đ
ph c v công tác qu n lý và ch đ o ho t đ ng kinh doanh c a đơn v .
Ki m tra giám sát ch t ch tình hình s n xu t kinh doanh.Trên cơ s
đó, qu n lý v n ti t ki m, hi u qu .
So n th o và thanh lý h p đ ng mua bán.
Tham mưu cho lãnh đ o trong vi c th c hi n các ch trương, chính
sách theo ch đ k toán hi n hành.
Tính giá thành s n ph m, đ ng th i đ m nhi m khâu k toán t ng h p
và quy t toán.
b. Quy n h n :
Ký các ch ng t k toán, t ch i thanh toán chi phí sai qui đ nh và
nh ng ch ng t b t h p l .
Phân công, đi u đ ng nhân viên thu c phòng theo yêu c u chung c a
công tác chuyên môn.
Yêu c u qu n đ c phân xư ng và t ki m tra ch t lương s n ph m
cung c p t l thu h i, đ u tr n và t n kho đ ph c v công tác chuyên môn
và có s li u báo cáo k p th i.
Đ xu t giám đ c cho ki m kê hàng hoá và tài s n khi c n thi t.
1.6.3.2 Nhân viên k toán
a. Trách nhi m :
Căn c vào ch ng t g c đư c duy t, ki m tra tính h p l c a các
ch ng t thanh toán, l p phi u thu, chi và c p nh t vào s nh t ký chuyên
dùng. Đ ng th i h ch toán chi phí đúng tính ch t, rõ ràng và chính xác. Đ i
chi u thư ng xuyên v i th qu , ki m qu th c t cu i tháng và l p biên b n.
19
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYCăn c vào phi u ki m hàng nh p, xu t đư c duy t, l p phi u nh p,
xu t và vào s nh t ký chuyên dùng, thư ng xuyên đ i chi u v i th kho.
Đ ng th i, c p nh t chi ti t và đôn đ c thu h i công n . Báo cáo k p th i cho
lãnh đ o nh ng công n có bi u hi n tr ch m so v i th i gian th a thu n.
Theo dõi và ghi chép tình hình tăng, gi m c a TSCĐ, TSLĐ, đ ng
th i tính và trích kh u hao TSCĐ theo đúng nguyên t c.
Tính và trích lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, qu c u t xã h i.
L p báo cáo thu và tình hình s d ng hóa đơn k p th i theo quy đ nh
c a Cty và c c thu .
Đánh máy văn b n theo s phân công c a lãnh đ o.
b. Quy n h n :
Hư ng d n cho ngư i thanh toán làm th t c đúng quy đ nh.
T ch i thanh toán đ i v i nh ng ch ng t không h p l .
Yêu c u th qu và th kho đ i chi u đ nh kỳ và đ t xu t.
1.6.3.3 Th qu
a. Trách nhi m :
Căn c các ch ng t thu chi c p nh t vào s qu h ng ngày, thư ng
xuyên đ i chi u t n qu v i k toán ti n m t. M i tháng l p biên b n ki m
qu .
Qu n lý ti n m t rõ ràng, ch t ch . Thu chi đúng nguyên t c.
Theo dõi các kho n thu, chi đoàn phí công đoàn. Thu, n p đ ng phí và
qu c u t xã h i.
K t h p cùng nhân viên k toán theo dõi công n mua bán.
b. Quy n h n :
T ch i thanh toán đ i v i nh ng ch ng t thu, chi không h p l
(Chưa đ ch ký).
Yêu c u v i b ph n liên đ i trách nhi m đ i chi u t n qu trên s
sách và ki m qu th c t đ nh kỳ m i tháng, có biên b n kèm theo.
20
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
1.6.4 Qu n đ c phân xư ng
a. Trách nhi m :
Ch u trách nhi m chung trư c ban giám đ c c a Xí Nghi p v s
lư ng, ch t lư ng hàng hóa và m i ho t đ ng s n xu t trong kho.
Theo dõi và ghi chép t l thu h i qua máy. T đó, xác nh n kh i
lư ng s n ph m hoàn thành cho công nhân.
Qu n lý và s p x p m t cách khoa h c công tác gi a các b ph n đ
ch t lư ng công vi c đ t hi u qu t t nh t.
Nh c nh cán b công nhân viên ch p hành nghiêm ch nh n i quy
kho.
b. Quy n h n :
Đi u đ ng công vi c h ng ngày trong khu v c s n xu t.
Huy đ ng l c lư ng công nhân theo yêu c u.
1.6.5 T ki m tra ch t lư ng s n ph m (KCS)
1.6.5.1 T trư ng
a. Trách nhi m :
Ch u trách nhi m chung trư c quy đ nh c a phân xư ng và ban giám
đ c v công tác ki m tra ch t lư ng hàng hóa trong kho.
Phân lo i và s p x p hàng hóa h p lý đ quá trình ch bi n đ t hi u
qu cao.
Ph i h p ch t ch v i b ph n máy và kho, n m t l các lô hàng
trong quá trình ch bi n.
Ki m tra khâu đóng gói hàng xu t, bao bì, may bao, cân tr ng lư ng.
Xây d ng chân hàng, tham mưu lãnh đ o tính toán t l đ u tr n hàng
xu t ch t lư ng, hi u qu .
21
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYb. Quy n h n :
Đ xu t v i giám đ c v ch t lư ng nh p và xu t khi hàng chưa đ t
yêu c u.
Phân công, đi u đ ng nhân viên KCS theo yêu c u công tác chuyên
môn.Yêu c u ki m kê kho khi c n thi t.
1.6.5.2 Nhân viên KCS
a. Trách nhi m :
Ki m tra ch t lư ng hàng hóa xu t, nh p kho.
Phân lo i và s p x p hàng hóa theo s phân công c a t trư ng.
b. Quy n h n :
Đ xu t v i t trư ng v ch t lư ng nh p và xu t khi hàng chưa đ t
yêu c u.
1.6.6 T v n hành máy
1.6.6.1 T trư ng
a. Trách nhi m :
Ch u trách nhi m chung trư c quy đ nh phân xư ng và ban giám đ c
v công tác v n hành và b o trì máy móc thi t b trong kho.
Ph i h p ch t ch v i b ph n kho, KCS trong quá trình ch bi n.
L p s nh t ký v n hành máy trình lãnh đ o m i ngày.
Thư ng xuyên ki m tra b o qu n thi t b máy móc, v sinh an toàn lao
đ ng.
Ki m tra đôn đ c công nhân trong b ph n máy lau, khâu đóng gói
cân đong chính xác đ công vi c luôn đ t ch t lư ng và cung c p s li u báo
cáo.
b. Quy n h n :
Phân công, đi u đ ng nhân viên v n hành máy trong khâu ch bi n.
Đ xu t lên ban giám đ c v vi c b o trì, nâng c p MMTB.
Đ xu t ph i h p v i b ph n KCS trong vi c ki m tra ch t lư ng
hàng hóa trong quá trình ch bi n.22
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
1.6.6.2 Nhân viên v n hành máy
a. Trách nhi m :
S d ng máy móc thi t b đúng theo nguyên t c và quy trình v n hành
đ có s n ph m phù h p và đ t chu n.
Ki m tra, v sinh máy khi h t ca s n xu t và b o trì thi t b theo đúng
đ nh kỳ, đ m b o v sinh an toàn lao đ ng.
Ghi s nh t ký v n hành máy m i ngày.
b. Quy n h n :
Đ xu t v i t trư ng k t h p cùng b ph n KCS ki m tra ch t lư ng
hàng hóa trong quá trình ch bi n .
1.6.7 Th kho
a. Trách nhi m :
T ch c nh p và xu t hàng đ s và ch t lư ng theo đúng th t c đã
quy đ nh.T ch c d tr hàng trong kho theo qui ph m b o qu n hàng hóa.
Qu n lý các thi t b trong kho.T ch c v sinh kho hàng.
Qu n lý s kho và các ch ng t khác, ghi chép rõ ràng, đáp ng k p
th i yêu c u báo cáo nh p, xu t, t n.Tham gia ki m tra, ki m kê đ nh kỳ, b t
thư ng kho.
b. Quy n h n :
Có ý ki n v vi c đi u đ ng nhân viên h tr công tác kho.
Yêu c u k toán đ i chi u đ nh kỳ và đ t xu t.
1.6.8 B o v
a. Trách nhi m :
Có m t thư ng tr c t i Xí nghi p k c ngày và đêm.
Gi gìn an toàn tài s n trong Xí nghi p.
Ki m tra ngư i l , công nhân và hàng hóa ra vào c ng. Ki m tra d ng
c phòng ch ng cháy n đ m b o an toàn trong cơ quan. Ki m tra công - t c
đi n khi h t gi làm vi c.
23
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
b. Quy n h n :
Không cho ngư i l m t và không ph n s vào kho.
Không cho xe ra vào c ng n u không xu t trình gi y t h p l ch ng
minh.
1.7 T ch c b máy k toán
1.7.1 Nhân s
G m có 3 ngư i : 1 k toán trư ng, 1 k toán viên, m t th qu


Phòng K Toán
K Toán Trư ng K Toán Viên Th Qu

Sơ đ : Phòng K Toán c a Xí Nghi p lương th c Cái Cam
1.7.2 Hình th c s k toán
Hình th c s k toán mà Xí Nghi p s d ng là hình th c Nh t Ký
Chung.
Ch ng t k toánS nh t ký S , th k
S NH T KÝ CHUNG
đ t bi t toán chi

S CÁI B ng t ng h p chi ti t


B ng cân đ i
s phát sinh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
24
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
Ghi chú:
Ghi h ng ngày
Ghi cu i tháng, ho c đ nh kỳ
Quan h đ i chi u, ki m tra
1.8 Thu n l i và khó khăn c a Xí Nghi p
1.8.1 Thu n l i
Xí Nghi p n m trung tâm c a v a lúa Đ ng B ng Sông C u Long
nên r t thu n ti n cho vi c mua nguyên v t li u đ u vào ph c v cho quá
trình s n xu t, đây cũng là m t đi u ki n góp ph n làm tăng thêm l i nhu n
cho quá trình s n xu t.
Cơ s v t ch t tương đ i đ y đ đ ph c v cho s n xu t thành thành
ph m.
Do s n ph m chính c a Xí Nghi p là lương th c cho nên công ngh
cũng tương đ i đơn gi n, d s d ng hơn nh ng ngành ngh khác.
1.8.2 Khó khăn
Do s c nh tranh quy t li t gi a các Xí Nghi p trên đ a bàn nên vi c
thu nguyên li u g p không ít khó khăn như: Xí Nghi p ph i tăng giá nguyên
v t li u m i thu hút khách hàng đêm l i bán làm chi phí tăng cao và l i
nhu n gi m.
Đ u ra không n đ nh do Xí Nghi p ho t đ ng theo h p đ ng c a
T ng công ty chưa có h p đ ng thì Xí Nghi p ng ng ho t đ ng vì g o là m t
hàng ch s d ng đư c trong m t th i gian nh t đ nh.
Xí Nghi p ch bi n không n đ nh, chưa khai thác h t năng l c hi n
có, vào v đông xuân l i thi u máy móc thi u nhân công, nhưng trái mùa thì
th i gian r nh r i nhi u vì ngành ngh c a Xí Nghi p ho t đ ng theo mùa.
Vi c kinh doanh ph ph m t m, cám, có s tham gia nhưng v n chưa
nhi u, chưa g n k t v i vi c cung c p t m cam cho nhà đ u tư.
25
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
1.9 Đ nh hư ng phát tri n trong tương lai

Không ng ng phát tri n các ho t đ ng s n xu t kinh doanh theo các
ngành, ngh quy đ nh trong gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và pháp
lu t nh m t i đa hóa l i nhu n c a Công ty, nâng cao giá tr Công ty và
không ng ng c i thi n đ i s ng, đi u ki n làm vi c, thu nh p cho ngư i lao
đ ng, đ ng th i làm tròn nghĩa v n p ngân sách cho Nhà nư c.
Trong tương lai Xí Nghi p s tăng cư ng m r ng kinh doanh ra nư c
ngoài, tìm cho mình m t th trư ng r ng l n trong tương lai.
Phát huy t i đa vi c kinh doanh c a Xí Nghi p đ l i nhu n đ t cao
nh t, đ làm đư c đi u này Xí Nghi p c n ph i đ i m i thi t b s n xu t, m
r ng th trư ng, tuy n thêm nhân viên có năng l c, làm vi c đúng gi .
Trong tương lai Xí Nghi p ph i có v trí đ ng đ u trong các Xí
Nghi p thu c cơ quan ch qu n, là Xí Nghi p có bán đư c s lư ng hàng
nhi u nh t t trư c đ n nay.
26
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
CHƯƠNG 2: TÍNH GIÁ THÀNH VÀ XÁC Đ NH
K T QU KINH DOANH C A XÍ NGHI P
LƯƠNG TH C CÁI CAM

2.1 Nghi p v Nh p Xu t Nguyên v t li u và lư ng hàng t n kho
2.1.1 Mua nguyên v t li u chính
Khi có nghi p v phát sinh thì k toán ghi nh n và ghi vào S Nh t
Kí Mua Hàng:
PNK20L Ngày 12/1 mua g o 5% c a ông Lâm Xuân Hi n v i s
lư ng là 54.615 kg đơn giá là 6.600 đ/kg, chưa tr ti n ngư i bán.
PNK41L Ngày 16/1 mua nguyên li u g o 5% c a ông Đinh Thành
Công v i s lư ng 17.946 kg đơn giá 6.600 đ/kg, đã tr b ng ti n m t.
MUA NGUYÊN V T LI U CHÍNH 1521 (Nh p)
G o tr ng 5%
Đơn Ghi có TK 1521
Ch ng t
D i n gi i TKĐƯ giá (Nh p)
S Ngày Lư ng Ti n
(Kg)
20L 12/1 Lâm Xuân Hi n -LH 331 6.600 52.615 347.259.000
41L 16/9 Đinh Thành Công 1111 6.600 65.946 435.243.600


Trên đây ch là m t vài nghi p v tiêu bi u minh h a cho tình hình
mua nguyên v t li u chính c a Xí Nghi p.
2.1.2 Mua nguyên v t li u s n xu t khác
M t s nghi p v phát sinh :
S dư đ u kì là : ch may bao 4.512.907
Cao su 1 m 3.247.272
PNK01 Ngày 01/01 mua 1.298 kg than đá c c v i giá 2100 đ/kg chưa
tr ngư i bán.27
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYPXK Ngày 04/02 xu t 4 kg ch mai bao cám đ bán v i t ng s ti n là 120.000 đ ng. ghi nhân s lư ng t n còn l i là
192,5 kg tương ng v i s ti n là 4.392.907 đ ng. Than đá c c xu t 100 kg v i s ti n là 210.000 đ ng.
MUA NGUYÊN V T LI U S N XU T KHÁC 1523 (25/02)
Ch n g t Nh p Xu t Tn
TK s
Đơn giá
D i n gi i TKĐƯ
d ng
S Ngày Lư ng Ti n Lư ng Ti n Lư ng Ti n
(đ ng)
7.760.179
S dư đ u
Ch may bao 133,5 4.512.907
Cao su 1m 47 3.247.272
Nh p
PNK01 01/01 Than đá c c 331 2.100 1.289 2.706.900
Xu t dùng
PXK 04/02 Ch mai bao 64172 4 120.000 129,5 4.392.907
Than đá c c 64172 100 210.000 1.189 2.496.900
Cao su 1m 47 3.247.272
T ng 2.706.900 330.000 1.365,50 10.137.097
Ngày 25 tháng 02 năm 2008
Th kho K toán K toán trư ng
Lê Thanh Tòng Tiêu Tr ng Nghĩa Lê Th M Duyên28
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY2.1.3 Công c d ng c
Các nghi p v phát sinh là:
PNK01 ngày 05/01 mua 1 t l nh sanyo v i giá 3.363.636 đ ng đã tr ngư i bán b ng ti n m t, sau đó xu t dùng b
ph n qu n lý.
N TK 1531 3.363.636
Có TK 331 3.363.636

MUA CÔNG C D NG C 1531

Ch n g t Nh p Xu t
TK TK s
Đơn giá
D i n gi i
ĐƯ d ng
S Ngày Lư ng Ti n Lư ng Ti n
(đ ng)
Nh p
PNK01 05/01 T l nh Sanyo 331 3.363.636 1 3.363.636
Xu t dùng
PXK 04/02 T l nh sanyo 242 1 3.363.636
T ng 3.363.636 3.363.636
Ngày 28 tháng 02 năm 2008
Th kho K toán K toán trư ng
Lê Thanh Tòng Tiêu Tr ng Nghĩa Lê Th M Duyên29
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY2.1.4 Bao bì – d ng c khác
Nghi p v phát sinh
Không có mua m i mà xu t hàng t n đ u kì còn c a tháng trư c. PXK01 ngày 31/01 xu t theo hàng v i s lư ng 3.350
bao bì v i s ti n 5.025.000 đ ng.BAO BÌ – CÔNG C D NG C 1532

Ch ng t Nh p Xu t Tn
ĐG
D i n gi i TK s d ng
S Ngày Lư ng Ti n Lư ng Ti n Lư ng Ti n
(đ ng)
T n đ u n ăm 3.350 5.025.000
K t chuy n s d ng
PXK 31/01 Xu t theo hàng 6.412 3.350 5.025.000
T ng 3.350 5.025.000

Ngày 28 tháng 02 năm 2008
Th kho K toán K toán trư ng
Lê Thanh Tòng Tiêu Tr ng Nghĩa Lê Th M Duyên
30
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY2.2 T p h p chi phí ho t đ ng đ tính giá thành
2.2.1 Chi phí nguyên v t li u tr c ti p
Nghi p v phát sinh
Căn c vào s mua hàng, ngày 8/02 xu t kho 149.513 kg g o nguyên
li u đ s n xu t thành g o 5%.


CHI PHÍ NGUYÊN V T LI U TR C TI P S N XU T
TK 621 (08/02)
G o 5%
Ch ng t N TK 621 N TK 154
D i n gi i
Có TK 1521 Có TK 621
S ngày
Căn c vào s mua hàng 794.593.990
1 Lau 123.561 kg 794.593.990
K t chuy n 794.593990

C ng 794.593990 794.593990

Ngày 08 tháng 02 năm 2008
K toán K toán trư ng
Tiêu Tr ng Nghĩa Lê Th M Duyên


Đ nh kho n
N TK 621 794.593.990
Có TK 1521 794.593.990
K t chuy n chi phí NVL tr c ti p s n xu t

N TK 154 794.593.990
Có TK 621 794.593.990
31
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY2.2.2 Chi phí nhân công tr c ti p
Các nghi p v phát sinh là
Chi thanh toán lương cho công nhân tr c ti p s n xu t là
PC08 ngày 12/02 chi 1.741.021 đ ng
PC09 ngày 25/02 chi 260.000 đ ng
PC32 ngày 26/02 chi 351.663 đ ng
PC34 ngày 27/02 chi 385.830 đ ng
PC37ngày 28/02 chi 125.638 đ ng

CHI PHÍ NHÂN CÔNG TR C TI P S N XU T TK 622
( THÁNG 02)

Ch ng t N TK 622 N TK 154
D i n gi i
Có TK 1521 Có TK 622
S ngày
C ăn c s ti n m t 1.741.021
PC08 12/02 Thanh toán chi phí CN 618.180
PC09 25/02 Thanh toán chi phí CN 260.000
PC32 26/02 Thanh toán chi phí CN 351.663
PC34 27/02 Thanh toán chi phí CN 385.830
PC37 28/02 Thanh toán chi phí CN 125.638
K t chuy n 1.741.021

C ng 1.741.021 1.741.021

Ngày 28 tháng 02 năm 2008
K toán K toán trư ng
Tiêu Tr ng Nghĩa Lê Th M Duyên


Đ nh kho n nghi p v phát sinh

N TK 622 1.741.021
Có TK 1521 1.741.021

K t chuy n chi phí lương nhân công tr c ti p

N TK 154 1.741.021
Có TK 622 1.741.02132
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY2.2.3 Chi phí s n xu t chung
Các nghi p v phát sinh là
Ti n đi n dùng cho s n xu t đ t 1 là 3.551.609 đ ng, s n xu t đ t 2 là
2.546.000 đ ng.
Mua ch i s d ng cho phân xư ng v i s ti n là 130.000 đ ng. v t
li u khác dùng cho s n xu t tr giá là 1.309.092 đ ng. Kh u hao TSCĐ dùng
cho phân xư ng là 2.990.260 đ ng.
Ti n lương tr cho nhân viên phân xư ng tr c ti p s n xu t là
15.980.600 đ ng.
Ti n b o hi m là 2.646.054 đ ng, trong đó kinh phí công đoàn là
278.532 đ ng, b o hi m xã h i là 2.808.990 đ ng , b o hi m y t là 278.532
đ ng.
Đ nh kho n các nghi p v :
N TK 627 25.289.523
Có TK 1111 3.681.609
Có TK 2141 2.990.260
Có TK 33412 15.980.600
Có TK 338 2.646.054
K t chuy n chi phí s n xuât chung

N TK 154 25.289.523
Có TK 627 25.289.523
33
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYCHI PHÍ S N XU T CHUNG (TK 627)

CT GHI NTK 627
Di n TK T ng 6271 CPVLPX 6277
6273 6274
Gi i ĐƯ S ti n
S N CPDCP KHTSC
Bo B
Lương Ti n ăn Đi n
X Đ
hi m Q
S phát sinh 25.289.523 13.980.600 2.000.000 2.646.504 130.000 2.990.260 3.551.609
I Căn c s TM 1111 3.681.609 130.000 3.551.609
Đ t s x kỳ 1
17B 19 2.546.000 2.546.000
Đ t s x kỳ 2
25 25 1.005.609 1.005.609
36 28 Mua ch i 130.000 130.000
II VLSXK 1522 1.309.092
III PB.KHTSCĐ 2141 2.990.260 2.990.260
IV CP NVPX 33412 15.980.600 13.980.600 2.000.000
V BH, KPCĐ 338 2.646.054 2.646.054
3382 278.532 278.532
3383 2.808.990 2.808.990
3384 278.532 278.532
K t chuy n 154 25.289.523 13.980.600 2.000.000 2.646.504 130.000 2.990.260 3.551.609
18.626.654 130.000 2.990.260 3.551.609

Ngày 24 tháng 02 năm 2008
Th kho K toán K toán trư ng
Lê Thanh Tòng Tiêu Tr ng Nghĩa Lê Th M Duyên
34
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY2.2.4 K t chuy n chi phí đ tính giá thành s n ph m


154
621 155

821.625.534 821.625.534
794.593.990
794.593.990 794.593.990

821.625.534 821.625.534
794.593.990 794.593.990

622 Giá thành đơn v 1 kg g o 5% là

821.625.534
1.741.021
1.741.021 1.741.021
= 6.649 đ/kg
Z1kg =
123.561
1.741.021 1.741.021

627

25.289.523
25.289.523 25.289.523

25.289.523 25.289.523 821.625.534
821.625.534
35
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYSau khi tính giá thành đơn v Xí Nghi p nh p s li u vào s chi phí s n xu t kinh doanh dùng cho TK 154 nh m m c
đích d qu n lý vì Xí Nghi p xu t kh u nhi u lo i g o và c t m cám, tránh sai sót trong quá trình tính toán.
CHI PHÍ S N XU T D DANG TK 154 (THÁNG 02)

Ch n g t Ghi N TK 154
Tài kho n
D i n gi i Chia ra theo kho n m c
T ng s
Đ i ng
S Ngày
ti n NVL NC CPSXC
S phát sinh N 821.625.534 794.593.990 1.741.021 25.289.523
II
Căn c s mua hàng (NVL) 621 794.593.990 794.593.990
Căn c vào s chi phí, KC 622 1.741.021 1.741.021
Căn c vào s chi phí SXC 627 25.289.523 25.289.523
S dư cu i (123.561 kg) 821.625.534
IV
BÚT TOÁN T P TRUNG
V
821.625.534
N 154
Có 621 794.593.990
Có 622 1.741.021
Có 627 25.289.523
K t chuy n
821.625.534
N 155
821.625.534
Có 154

Th kho K toán K toán trư ng
Lê Thanh Tòng Tiêu Tr ng Nghĩa Lê Th M Duyên
36
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYT t c các nghi p v Xí Nghi p đi u ghi nh n vào s nh m đ qu n lý
ch c ch hơn tránh sai sót.
Do thành ph m chính c a Xí Nghi p là g o, nên quá trình s n xu t
m t ít th i gian và ít chi phí, ch t n chi phí xay xát là ch y u cho nên giá
v n hàng bán v i giá mua nguyên v t li u đ u vào (lúa) đ s n xu t không
chênh l ch nhi u, đôi khi ch chênh l ch 1000 ho c 1200 m t kg nguyên v t
li u/ thành ph m.
Giá thành s n ph m cũng đư c ghi nh n vào s , các đ nh kho n chính
liên quan đ n vi c tính giá thành cũng đư c ghi nh n vào s .
Các đ nh kho n phát sinh
N TK 154 821.625.534
Có TK 621 794.593.990
Có TK 622 1.741.021
Có TK 627 25.289.523
N TK 155 821.625.534
Có TK 154 821.625.534
Trên đây là k t qu tính giá thành c a m t tháng, giá thành đơn v c a
g o 5% là 6.649 đ ng / kg. Còn giá nguyên v t li u chính mua vào là 6.600
đ ng / kg, m i kg g o ch hơn 49 đ ng, qua đây cho th y m t hàng lương th c
đ t bi t là g o chi phí phát sinh trong quá trình s n xu t thành ph m là r t ít
không đáng k .
Ngoài ra Xí Nghi p còn có nhi u nghi p v khác n a dư i đây là k t
qu kinh doanh c a Xí Nghi p Lương th c Cái Cam. Đ xác đ nh k t qu
kinh doanh ta xác đ nh giá v n hàng bán, doanh thu, chi phí bán hàng chi phí
qu n lí doanh nghi p, ngoài ra còn có m t s lo i chi phí khác n a chi phí tài
chính.
37
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
2.3 Ghi nh n doanh thu và giá v n hàng bán
Giá v n hàng bán c a tháng 03 năm 2008 là 1.103.173.983 đ ng, ta có đ nh kho n sau.
N TK 632 1.103.173.983
Có TK 155 1.103.173.983
K t chuy n :
N TK 911 1.103.173.983
Có TK 632 1.103.173.983


S GIÁ V N HÀNG BÁN TK 632 (THÁNG 03)


Ch n g t Ghi N TK 632 – ghi Có TK Ghi Có TK 632 – ghi N TK
D i n gi i
S Ngày 154 155 157 Công N 911 Công Có
Bán hàng 1.103.173.983 1.103.173.983
K t chuy n 1.103.173.983 1.103.173.983

C ng 1.103.173.983 1.103.173.983 1.103.173.983 1.103.173.983
Ngày 28 tháng 03 năm 2008
Th kho K toán K toán trư ng
Lê Thanh Tòng Tiêu Tr ng Nghĩa Lê Th M Duyên


38
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
Trong tháng 3 doanh thu bán các thành ph m ch y u là t m 3 và cám, cho nên doanh thu không đư c cao như nh ng
tháng khác trong năm.
N TK 131 1.159.755.781
Có TK 5112 1.104.529.315
Có TK 3331 55.226.426
K t chuy n :
N TK 5112 1.159.755.781
Có TK 911 1.159.755.781


DOANH THU BÁN CÁC THÀNH PH M TK 5112 (THÁNG 03)


Ch ng t Ghi Có TK 5112
Ghi N T n g s ti n
D i n gi i Thu
TK 131 Trên hóa đơn
S Ngày Lư ng Đơn giá Thành ti n
0082112 T m 3 212.661.000 37.975 5600 212.661.000 10.633.050 223.294.050
Cám 891.868.315 235.275 3.791 891.868.315 44.593.416 936.461.731
T ng 1.104.529.315 273.250 4042 1.104.529.315 55.226.426 1.159.755.781
Ngày 28 tháng 03 năm 2008
Th kho K toán K toán trư ng
Lê Thanh Tòng Tiêu Tr ng Nghĩa Lê Th M Duyên39
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
Ngoài doanh thu t bán thành ph m Xí Nghi p còn có kho n doanh thu khác ch ng h n như doanh thu t ti n cho thuê
m t b ng, ti n nư c cho thuê m t b ng.
THU NH P KHÁC TK 711 (THÁNG 03)

Hóa đơn Ghi Có TK 711 – ghi N các TK T ng s ti n
Di n gi i Thu Trên HĐ
Thành
S Ngày 131 Lư ng Đơn giá
ti n
1/ Đi n cho thuê 1.477.212 1.038 1.364 1.477.212 147.723 1.624.935
MB
0081102 18/03 Đ ng Minh Lý- CM 387.376 284 1.364 387.376 38.738 426.114
0081104 T ng Th Thanh-VL 920.700 675 1.364 920.700 92.070 1.012.770
Nguy n Ngoc Phư c
0081108 169.136 124 1.364 169.136 16.915 186.051
2/ Nư c cho thuê 595.250 125 4.762 595.250 29.762 625.012
m t b ng
0081103 Đ ng Minh Lý- CM 104.604 22 4.762 104.604 5.238 110.002
0081105 T ng Th Thanh-VL 428.580 90 4.762 428.580 21.429 450.009
Nguy n Ngoc Phư c
0081109 61.906 13 4.762 61.906 3.095 65.001

T ng 2.072.462 2.072.462 177.485 2.249.947
Ngày 28 tháng 03 năm 2008
Th kho K toán K toán trư ng
Lê Thanh Tòng Tiêu Tr ng Nghĩa Lê Th M Duyên
40
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY2.4 T p h p chi phí đ xác đ nh k t qu kinh doanh
2.4.1 Chi phí bán hàng
CHI PHÍ BÁN HÀNG TK 641 (THÁNG 03)

Ch n g t Ghi N TK 641
Ngày ghi TK T ng
D i n gi i
S ĐƯ S ti n
S Ngày Đóng gói B cx p
S phát sinh 24.933.354 23.345.165 1.579.189
I 1111 1.579.189 1.579.189
Căn c s ti n m t
10 6 206.897 206.897
Chi phí công nhân
35 13 106.488 106.488
Chi phí công nhân
65 19 216.120 216.120
Chi phí công nhân
126 22 95.322 95.322
Chi phí công nhân
137 24 162.500 162.500
Chi phí công nhân
166 25 293.328 293.328
Chi phí công nhân
168 26 77.550 77.550
Chi phí công nhân
201 28 279.990 279.990
Chi phí công nhân
204 28 140.994 140.994
Chi phí công nhân
II 1532 11.352.727 11.352.727
Bao bán theo hàng
335 12.001.487 12.001.487
Bao bán theo hàng
K t chuy n 24.933.354
911
Ngày 28 tháng 03 năm 2008
Th kho K toán K toán trư ng
Lê Thanh Tòng Tiêu Tr ng Nghĩa Lê Th M Duyên
41
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY2.4.2 Chi phí qu n lý doanh nghi p

CHI PHÍ QU N LÍ DOANH NGHI P TK 642 (THÁNG 03)
Ch ng t Ghi N TK 642
TK T ng s
D i n gi i 6421 CPNVQL 6423
ĐƯ Ti n
Sô Ngày
DCĐD
Lương Ti n ăn B o hi m
24.563.712 10.152.000 1.000.000 1.887.840 610.000
S phát sinh
I Căn c s TM 1111 7.654.842 410.000
2 4 Phí n p ti n 122.727
3 4 Công tác phí 118.640
5 5 Ti p khác 43.000
9 12 Ti n NSH 461.162
10 12 Phí n p ti n 136.364

II Phân b CPTTDH 242 3.869.000
III TLCBQL 334 11.152.000 10.152.000 1.000.000
IV BH và KPCĐ 338 1.887.840 1.887.840
K t chuy n 911 24.563.712

Ngày 28 tháng 03 năm 2008
Th kho K toán K toán trư ng
Lê Thanh Tòng Tiêu Tr ng Nghĩa Lê Th M Duyên
42
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
Chi phí bán hàng ch y u là chi phí đóng gói và chi phí bót x p, cho
nên ch phí bán hàng ch chi m t l nh trong chi phí ho t đ ng c a Xí
Nghi p ch y u là chi b ng ti n m t ngoài ra còn có kho n chi phí mua bao
đ đóng gói.
Ngoài ra chi phí qu n lý doanh nghi p thì chi m t tr ng nhi u hơn chi
phí bán hàng bao g m chi phí ti n lương ti n ăn ti n b o hi m cho nhân viên
chi phí d ng c . C hai lo i chi phí này c n ph i làm gi m m c t i thi u đ
chi phí ho t đ ng c a doanh nghi p gi m d n đ n mang l i l i nhu n cho
doanh nghi p.
Các kho n chi phí tài chính ch y u là chi phí lãi vay.
N TK 641 24.933.354
Có TK 1111 24.933.354
K t chuy n:
N TK 911 24.933.354
Có TK 641 24.933.354
Chi phí qu n lí doanh nghi p
N TK 642 24.563.712
Có TK 1111 24.563.712
K t chuy n:
N TK911 24.563.712
Có TK 642 24.563.712
Chi phí tài chính
N TK 635 7.250.000
Có TK 3368 7.250.000
K t chuy n:
N TK 911 7.250.000
Có TK 635 7.250.000
43
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY2.4.3 Chi phí tài chính
Chi phí tài chính c a công ty ch y u là chi phí lãi vay.
Nghi p v phát sinh tháng 03
Ch ng t s 00102 ngày 22/03 tr ti n lãi vay cho ngân hàng v i s ti n là 7.250.000 ngàn.
N TK 635 7.250.000
Có TK 3368 7.250.000
N TK 911 7.250.000
Có TK 635 7.250.000

CHI PHÍ TÀI CHÍNH TK 635 (THÁNG 03)

Ch ng t Ghi N TK 635 – ghi Có các TK
Ghi N TK 911
D i n gi i Tài kho n
Ghi Có TK 635
S Ngày 2141 3368 Công n
Khác

00102 22 Lãi ti n vay 7.250.000 7.250.000
Công ty
K t chuy n 7.250.000
7.250.000 7.250.000 7.250.000


Ngày 22 tháng 03 năm 2008
Th kho K toán K toán trư ng
Lê Thanh Tòng Tiêu Tr ng Nghĩa Lê Th M Duyên
44
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYSau khi ghi nh n doanh thu và các lo i chi phí thì Xí Nghi p k t chuy n chi phí đ xác đ nh k t qu kinh doanh, theo
đ nh kì hàng tháng và t ng tài kho n Xí Nghi p đi u ghi s k toán c a tài kho n đó, sau đó chuy n lên cho cơ quan chu qu n
xét duy t, đ n h t m t năm thì l p Báo Cáo Tài Chính theo năm tài chính.
2.4.4 Sơ đ xác đ nh k t qu kinh doanh
911
632 5112

1.159.755.781
1.159.755.781 1.159.755.781
1.103.173.98 1.103.173.983 1.103.173.983
3
1.104.529.315 1.159.755.781
1.103.173.98 1.103.173.9
(2) 1.907.194
641 711

24.933.354 24.933.35 24.933.354 2.072.462 2.072.462
2.072.462

24.933.354 24.933.35 2.072.462 2.072.462
(1) 7.250.000
642 635

24.563.712
24.563.712 24.563.712 7.250.000 7.250.000 (1)

24.563.712 24.563.712 7.250.000 7.250.000
1.161.828.243 1.161.828.24345
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
Trong tháng 03 k t qu kinh doanh c a Xí Nghi p có lãi 1.907.194
đ ng lãi g p, b i vì thu là cho ch công ty n p Xí Nghi p ch có nhi m v
n p doanh thu cho cơ quan chu qu n.
Tình hình kinh doanh c a Xí nghi p ngày càng thu n l i các khách
hàng c a Xí Nghi p ngày càng nhi u.
Hàng tháng Xí Nghi p đi u xác đ nh k t qu kinh doanh và t t c các
nghi p v đi u đư c ghi nh n trên s .
Chi phí bán hàng và chi phí qu n lí doanh nghi p không đáng k ch
y u là giá v n hàng bán chi m t tr ng cao trong chi phí ho t đ ng c a doanh
nghi p, chi phí tài chính cũng không đáng k ch y u là chi phí lãi vay.
Doanh thu bao g m 2 kho n doanh thu t bán thành ph m và doanh
thu khác kho n doanh thu khác cũng không đáng k ch y u là doanh thu bán
thành ph m do đó vi c xác đ nh k t qu kinh doanh c a Xí Nghi p ch đơn
gi n không g m rà ph c t p.
46
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
2.5 B ng báo cáo k t qu kinh doanh c a Xí Nghi p năm 2007-2008
Chênh l ch 08/07
Mã Năm 2007 Năm 2008
Ch tiêu
S Giá tr %

1 2 3 4 5
1. DTBH và 01 14.782.326.593 94.598.942.113 79.816.615.520 539,9
cung c p d ch v
2. Các kho n 02 0 0 0 0
gi m t r D T
3. DTBH và 10 14.782.326.593 94.598.942.113 94.598.927.331 539,9
cung c p d ch v
(10=01-02)
4. Giá v n hàng 11 14.923.231.898 91.235.786.112 76.312.554.214 511,4
bán
5. L i nhu n 20 -140.905.305 3.363.155.991 3.504.061.296 2468
g p v BH và
CCDV
(20=10-11)
21 0 0 0 0
6. DT ho t đ ng
TC
7. Chi phí TC 22 50.870.000 156.436.849 105.566.849 207,5
Chi phí lãi vay 23 50.870.000 156.436.849 105.566.849 207,5
8. Chi phí BH 24 246.710.388 1.329.441.929 1.082.731.541 438,8
9. Chi phí 25 451.353.550 1.434.534.042 983.180.492 217,8
QLDN
10. L i nhu n 30 -152.714.443 533.743.171 686.457.614 449,5
thu n t HĐKD
11. Thu nh p 31 10.145.632 7.783.262 -2.362.370 -23,3
khác
12. Chi phí khác 32 0 0 0 0
13. L i nhu n 40 10.145.632 7.783.262 -2.362.370 -23,3
khác (40=31-32)
14. T ng LNTT 50 -879.693.611 541.526.433 1.421.220.044 161,6
(50=30+40)
15. Chi phí
51 0 0 0 0
TNDN hi n hành
16. Chi phí
52 0 0 0 0
TNDN hoãn l i
17. L i nhu n
60 -879.693.611 541.526.433 1.421.220.144 161,6
sau thu TNDN
(60=50-51-52)
47
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYNh n xét:
Qua b ng k t qu ho t đ ng kinh doanh c a xí nghi p năm 2007 -
2008 ta th y :
Năm 2007 doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là 14.782.326.593
năm 2008 là 94.598.942.113 đ ng, tăng 79.816.615.520 đ ng so v i năm
2008 t c là tăng 593,9 % (tăng g n 6 l n so v i năm 2007).
Giá v n hàng bán năm 2007 là 14.923.231.898 đ ng năm 2008 là
91.235.786.112 đ ng, tăng 76.312.554.214 đ ng so v i năm 2008 t c tăng
511,4 % (tăng kho n 5 l n so v i năm 2007).
L i nhu n g p năm 2007 là -140.905.305 đ ng năm 2008 là
3.363.155.991 đ ng, tăng 3.504.061.296 đ ng so v i năn 2008 t c tăng 2468
% (tăng g n 25 l n so v i năn 2007).
Doanh thu t ho t đ ng tài chính thì không có.
Chi phí tài chính năm 2007 là 50.870.000 đ ng năm 2008 là
156.436.849 đ ng, tăng 105.556.849 đ ng t c tăng 207,5% (tăng kho n 2 l n
so v i năm 2008).
Chi phi bán hàng năm 2007 là 246.710.388 đ ng năm 2008 là
1.329.441.929 đ ng , tăng 1.082.731.541 đ ng so v i năm 2008 t c tăng
438,3 % ( tăng kho n 4 l n so v i năm 2008).
Chi phí qu n lý doanh nghi p năm 2007 là 451.353.550 năm 2008 là
1.434.534.042, tăng 983.180.492 đ ng so v i năm 2008 t c tăng 217,8 %
(tăng kho n 2 l n so v i năm 2008).
L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh năm 2007 là -152.714.443
đ ng năm 2008 là 533.743.171 đ ng, tăng 686.457.614 đ ng so v i năm
2008 t c tăng 449,55% (tăng kho n 4,5 l n so v i năm 2008).
Thu nh p khác năm 2007 là 10.145.632 đ ng năm 2008 là 7.783.632
đ ng, gi m 2.362.370 đ ng so v i năm 2008 t c gi m 23,3 % (gi m kho n 2
l n so v i năm 2008).
48
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYc 2 năm đi u b ng 0 nên l i nhu n khác cũng gi m
Chi phí khác
b ng kho n thu nh p thu đư c t c là l i nhu n khác năm 2007 gi m
2.362.370 đ ng so v i năm 2008 t c gi m 23,3 % so v i năm 2008.
Do không có thu thu nh p doanh nghi p nên l i nhu n trư c thu và
l i nhu n sau thu đi u b ng nhau. L i nhu n sau thu năm 2007 là
- 879.693.611 đ ng năm 2008 là 541.526.433 đ ng, tăng 1.421.220.144 đ ng
so v i năm 2008 t c tăng 161,1 % (tăng kho n 1,6 l n so v i năm 2008).
M c dù doanh thu c a năm 2007 tăng r t nhi u l n so v i năm 2008
nhưng chi phí cũng tăng theo nhưng tăng ích hơn so v i doanh thu nên l i
nhu n sau thu dù có tăng nhưng đi u đó không tương ng v i s tăng c a
doanh thu.
M t nguyên nhân khác n a là do năm 2007 làm ăn thua l nên dù năm
2008 làm ăn có l i dù 1 đ ng cũng là tăng hơn so v i năm 2008, dù ta th y
năm 2008 có lãi và tăng nhi u l n so v i năm 2007 nhưng Xí Nghi p c n
xem xét l i vì thu thu nh p doanh nghi p Xí Nghi p v n chưa n p và m t s
nguyên nhân khách quan, ch qu n khác, đ đánh giá k t qu ho t đông kinh
doanh c a Xí Nghi p đư c khách quan hơn.
49
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
CHƯƠNG 3 : M T S BI N PHÁP NÂNG CAO
HI U QU HO T Đ NG KINH DOANH

3.1 Tăng doanh thu
3.1.1 Tăng s lư ng hàng bán ra
B t kỳ m t doanh nghi p nào cũng mu n tăng doanh thu đ tăng
doanh thu thì ph i tăng s lư ng hàng bán ra, lư ng hàng bán ra càng l n thì
kéo theo doanh thu càng tăng. Đ làm đư c đi u này thì Xí Nghi p c n ph i
đ y m nh nghiên c u th trư ng trong và ngoài nư c, thành l p t Marketing,
có chính sách thu hút khách hàng ngoài ra vi c th c hi n chương trình đào
t o nhân viên cũng r t là quan tr ng trong vi c tăng s lư ng hàng bán ra,
mu n nhân viên làm vi c h t mình vì công ty đ hi u qu đ t đư c cao hơn
thì công ty c n có nh ng chính sách ưu đãi cho nhân viên vì ngu n nhân l c
r t quan tr ng nó quy t đ nh cho t t c m t Xí Nghi p mà không có nhân
viên thì không còn g i là m t Xí Nghi p do đó mu n tăng đ ơc s lư ng
hàng bán ra thì trư c tiên ph i th c hi n m t s chính sách ưu đãi đ i v i
nhân viên:
Phân công lao đ ng ph i h p lý, đúng ngư i đúng vi c.
Có chính sách b o hi m ti n lương h p lý.
Có chính sách đãi ng đào t o nhân viên.
Nâng cao hơn n a hi u qu qu n lý t ch c h ch toán b ng vi c trang
b thêm máy vi tính t i các phòng.
Có k ho ch đào t o nâng cao ki n th c cho công nhân viên mi
lĩnh v c đ c bi t là lĩnh v c có liên quan đ n t ng chuyên môn c a m i nhân
viên.
Đào t o hu n luy n nhân viên v các nghi p v k thu t.
50
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYĐào t o nh ng nhân viên có trình đ , có hi u bi t v th trư ng đ có
th gi i đáp nh ng th c m t cho khách hàng khi h có nhu c u tìm hi u h p
tác v i Xí Nghi p.
3.1.2 Đ y m nh vi c nghiên c u th trương trong và ngoài
nư c
Xí Nghi p lương th c Cái Cam có ngu n thu ch y u t m t hàng g o
là m t hàng r t c n thi t đ i v i m i ngư i c trong nư c và ngoài nư c nên
v n đ nghiên c u th trư ng là r t c n thi t.
Tuy nhiên đây là v n đ h t s c ph c t p, v i th trư ng nư c ngoài ta
ch có th theo dõi qua t p chí báo đài ho c cơ quan ch qu n, nh ng môi
gi i kinh doanh.
Nhưng Xí Nghi p v n ph i c g n vư t qua vì nh ng thông tin câp
nh t đư c có vai trò quan tr ng, nó s giúp Xí Nghi p d đoán trư c tình
hình và có nh ng k ho ch đúng đ n phù h p trong tương lai.
Đ nghiên c u th trư ng đ t hi u qu cao c n ph i có thông tin v th
trư ng tương đ i chính xác, đ th c hi n v n đ đó Xí Nghi p c n th c hi n
các bư c sau:
- Có k ho ch t ng h p thông tin v th trư ng, nhu c u t ngu n thu
nh p.
- Quan tâm hơn v n đ qu n bá vì nó giúp Xí Nghi p có kh năng thu
th p thông tin và ph n h i chính xác.
- Đ i v i khách hàng quen thu c Xí Nghi p nên g i phi u thăm dò ý
c a khách hàng, c n đ t ra nh ng câu h i xác v i th c t tình hình c a Xí
Nghi p, c n ph i đưa cán b đi h p m t gi a các doanh nghi p trong và
ngoài nư c.
- C n tham gia vào các bu i h i ch tri n lãm qu c t l n trong nư c
đ Xí Nghi p có th nâng cao chuyên môn v a tìm hi u thêm th trư ng đ
hi u thêm nhu c u c a khách hàng qua đó có th tìm thêm khách hàng m i.
51
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
3.1.3 Thành l p t Marketing
hi n t i cũng
Đ ho t đ ng kinh doanh xu t nh p kh u đ t hi u qu
như trong tương lai, Xí Nghi p c n ph i n m b t thông tin k p th i v th
trư ng m t cách chính xác, bi t nh ng thông tin v đ i th c nh tranh đ
phân tích ưu như c đi m c a h đ ng th i xem xét b n thân mình đ đưa ra
k ho ch kinh doanh phù h p, luôn n m b t th ch đ ng trong kinh doanh.
Ngoài ra vi c thành l p t Marketing cũng có th giúp cho Xí Nghi p
phân khúc đư c th trư ng đ t đó có th hi u rõ hơn khúc thì trư ng nào
tiêu dùng lo i g o nào t đó Xí Nghi p có th cung c p m t hàng theo nhu
c u c a khách hàng ch ng h n như khu v c nông thôn thì thư ng h s s
d ng lo i g o r ti n hơn khu v c thành ph , ho c vùng nông thôn thư ng
khu v c nay s không bán đư c t đó Xí Nghi p có th
làm ru ng nên g o
có hư ng đ cung c p g o t t hơn.
Mu n th c hi n t t v n đ này Xí Nghi p c n ph i thành l p t
Marketing chuyên trách nhi m đ thu th p thông tin m t cách hi u qu trong
lĩnh v c này c n thi t là kh u tuy n ch n nhân viên có kh năng suy đoán
linh ho t và có kh năng giao ti p tôt.
3.1.4 Phương ti n v n chuy n hàng hóa
Phương ti n v n chuy n hàng hóa là m t y u t r t quan tr ng đ i v i
vi c mua, bán hàng m t Xí Nghi p mu n bán đư c s lư ng hàng l n thì
phương ti n v n chuy n ph i có đ y đ khi khách hàng c n và đây cũng là lý
do đ có th thu hút đư c khách hàng.
C n thành l p riêng m t đ i xe chuyên v n chuy n hàng hóa cho
khách hàng, ngoài ra còn ph i có phương ti n v n chuy n đư ng sông nhưng
n i ô thành ph nhưng l i không có giáp sông vì
do v trí c a Xí Nghi p là
v y Xí Nghi p c n ph i mư n m t b n sông đ mua tàu ch hàng cho
khách, như v y s ti t ki m chi phí hơn là khi khách hàng có yêu c u thì
mư n tàu.52
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
3.1.5 Có chính sách thu hút khách hàng
Đ i v i khách hàng l n thì Xí Nghi p c n t o m i quan h thân thi t
v i lo i khách hàng này vì h có vai trò quan tr ng trong vi c tiêu thu hàng
c a Xí Nghi p v i s lư ng l n, n u đ l m t m t khách hàng l n thì thi t
h i cho Xí Nghi p là r t l n vì s lư ng hàng h mua là r t l n.
M t m t Xí Nghi p c n t o uy tín đ i v i t t c các khách hàng vì
trong kinh doanh thì ch tín nên đ t hàng đ u.
C n th c hi n m t s chính sách khuy n mãi : chi t kh u thanh toán
t c là khách hàng nào tr ti n trư c th i h n c n thanh toán cho Xí Nghi p
thì Xí Nghi p có th cho h hư ng ph n trăm trên doanh s bán ra, ho c chi t
kh u thương m i t c là mua hàng v i s lư ng l n thì cũng đư c hư ng ph n
trăm trên doanh s bán, ho c gi m giá đ i v i khách hàng quen ho c mua s
lư ng l n.
3.2 Gi m chi phí
Chi phí là m t trong nh ng nhân t quan tr ng có nh hư ng r t l n
đ n tình hình l i nhu n c a Xí Nghi p. Chi phí đ u vào quy t đ nh giá bán vì
v y, Xí Nghi p c n n m rõ giá c c a các ngu n nguyên li u đ u vào,đ ng
th i nghiên c u quy trình s n xu t tìm ki m các ngu n nguyên li u thư ng
xuyên đ tránh tình tr ng thi u ngu n nguyên li u, t kh u xây xát đ n kh u
qu n lý đ n khâu bán hàng.
Đ i v i ngu n nguyên li u chính c a Xí Nghi p hi n nay g o giá c
không n đ nh và liên t c tăng, do đó Xí Nghi p c n ph i tìm nhi u nhà cung
ng đ u vào đ cho giá c nguyên v t li u m t cách h p lý.
3.2.1 Đ i m i công ngh ph c v cho ch bi n xây xát
Khoa h c công ngh ngày càng đi đ n đ nh cao đ đ ng v ng trên th
trư ng đòi h i Xí Nghi p ph i am hi u và áp d ng máy móc vào đơn v
mình sao cho phù h p v i quy trình s n xu t c a công ty.
53
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYVì th mu n nâng cao ch t lư ng ho t đ ng, đơn v c n nên đ u tư b
sung thêm công ngh ch bi n, nh ng trang thi t b phù h p v i kh năng
ho t đ ng c a đ ng đáp ng đư c tiêu chu n xu t kh u, tăng kh năng c nh
tranh, đem l i uy tín cho Xí Nghi p.
Đ u tư công ngh không ch d ng l i ch đem l i ch t lương cao
cho s n ph m đem l i uy tín cho Xí Nghi p mà còn giúp Xí Nghi p gi m
lư ng công nhân ph c v cho quá trình s n xu t gi m đư c chi phí.
Bên c nh đó còn tăng cư ng trình đ kĩ thu t c a công nhân t i Xí
Nghi p, tuy nhiên công vi c đ u tư ch bi n ph i xem xét l a ch n nhân viên
kĩ thu t không khéo s rơi vào tình tr ng máy móc thì t i tân nhưng nhân
viên c a Xí Nghi p thì không s d ng h t ch c năng c a máy.
3.2.2 Đ nh m c hao h t nguyên v t li u
Đ nh m c hao h t nguyên v t li u tuy là không đáng k nhưng không
ki m soát đ nh m c hao h t nguyên v t li u m t cách kĩ càng s d dang d n
đ n th t thoát vi c th t thoát đó có nhi u nguyên nhân có th là do nhân viên
b ph n máy không kĩ làm th t thoát ho c cũng có th x y ra tình tr ng m t
mát nguyên v t li u do tr m c p…vì v y c n ph i l p ra m t đ nh m c tiêu
hao nguyên v t li u đ khi x y ra tình tr ng này có th k p th i phát hi n
ngăn ng a trôm c p.
Thi t l p đ nh m c tiêu hao nguyên v t li u, ki m soát quá trình s n
xu t đ gi m m c hao h t nguyên v t li u. N u hao h t nguyên v t li u quá
cao trong quá trình s n xu t s làm tăng chi phí d n đ n tăng giá thành s n
ph m làm cho giá bán tăng d n đ n làm gi m l i th c nh tranh trên th
trư ng.
3.2.3 n đ nh giá nguyên v t li u đ u vào
Giá c nguyên v t li u đ u vào là y u t r t quan tr ng trong vi c c u
thành nên giá thành s n ph m vì Xí Nghi p Lươnng Th c Cái Cam m t hàng
chính là g o nên giá nguyên v t li u r t c n chú ý quan tâm nhi u. V i l i Xí
Nghi p s n xu t m t hàng chính là g o là s n ph m có tính ch t th i v cho54
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYnên giá c không n đ nh khi đ n th i v thì giá c th p hơn cho nên nguyên
li u đ u vào thư ng không n đ nh.
Xí Nghi p c n ph i phát tri n nguyên li u t i ch đ n đ nh giá
nguyên v t li u đ u vào và giá v n hàng bán. n đ nh nguyên v t li u đ u
n đ nh đư c chi phí thu mua nguyên v t li u
vào là r t quan tr ng không ch
mà còn n đ nh s n xu t c a Xí Nghi p đ tránh tình tr ng khó khăn khi thu
mua nguyên v t li u trong s n xu t cho nên Xí Nghi p c n ph i làm t t v n
đ này.
3.2.4 Vi c phân ph i hàng hóa trong tương lai và v n đ tăng
d tr
n đ nh đ i ngũ công nhân k t h p l p đ t dây chuy n s n xu t nh m
ch đ ng trong s n xu t.
L p đ t thêm m t máy xát tr ng ph c v cho nhu c u ch bi n.
Đ u tư thêm băng chuy n t i g o nh m gi m áp l c thi u công ngh
lao đ ng lúc vào v thu ho ch.
T ch c n m b t và khai thác thông tin k p th i, chính xác cho yêu
c u s n xu t kinh doanh.
Xây d ng và phát tri n m ng lư i thu mua ch bi n v i m c tiêu tăng
nhanh s n lư ng, đ m b o ch t lư ng cung ng xu t kh u.
4.1 Nâng cao hi u qu s d ng v n
4.1.1 Nâng cao hi u qu s d ng v n lưu đ ng
Trong đi u ki n doanh nghi p ho t đ ng đư c ch y u b ng các
ngu n v n huy đ ng t bên ngoài thì đ gi m thi u chi phí sư d ng v n, Xí
Nghi p nên linh ho t tìm các ngu n tài tr v i lãi su t phù h p. M t s
ngu n công ty có th xem xét huy đ ng như: Vay ngân hàng, ngu n v n liên
doanh liên k t, v n chi m d ng.
V i nh ng khách hàng mua l v i kh i lư ng nh , Xí Nghi p nên
th c hi n chính sách “mua đ t bán đ an”, không đ n ho c ch cung c p
m c th p v i nh ng khách hàng nh nhưng thư ng xuyên.
chi t kh u55
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYV i nh ng khách hàng l n trư c khi h p đ ng Xí Nghi p c n phân
lo i khách hàng tìm hi u v kh năng thanh toán c a h , h p đ ng ph i luôn
ph i quy đ nh ch t ch theo th i gian, phương th c thanh toán và phương
th c thanh toán h p đ ng.
M s theo đõi chi ti t các kho n n , cách s p x p các kho n thu theo
tu i như v y s bi t m t cách d dàng kho n nào s p đ n h n đ có bi n pháp
h i thúc khách hàng tr ti n. Đ nh kỳ công ty c n t ng k t công tác tiêu th
ki m tra các kho n khách hàng đang n v s lư ng và th i gian thanh toán
tránh tình tr ng các kho n n rơi vào n khó đòi.
Xí Nghi p nên áp d ng bi n pháp tài chính thúc đ y tiêu th s n ph m
và h n ch v n b chi m d ng như chi c kh u thanh toán và ph t vi ph m quá
th i h n thanh toán.
Ngoài ra còn có m t s bi n pháp phòng ng a r i ro :
Khi đã kinh doanh trong n n kinh t th trư ng, Xí Nghi p luôn luôn
ph i nh n th c đư c r ng mình ph i s n sàng đ i phó v i m i s thay đ i,
bi n đ ng ph c t p có th x y ra b t kỳ lúc nào. Nh ng r i ro b t thư ng
trong kinh doanh như: n n kinh t l m phát, giá c th trư ng tăng lên,…mà
nhi u khi nhà qu n lý không lư ng h t đư c. Vì v y, đ h n ch ph n nào
nh ng t n th t có th x y ra, công ty c n ph i th c hi n các bi n pháp phòng
ng a đ khi v n kinh doanh nói chung và v n lưu đ ng nói riêng b hao h t,
công ty có th có ngay ngu n bù đ p, đ m b o cho quá trình ho t đ ng kinh
doanh di n ra liên t c.
Mua b o hi m cho hàng hóa đang đi trên đư ng cũng như hàng hóa
đang năm trong kho.Vi c Xí Nghi p mua b o hi m giúp Xí Nghi p t o ra
m t lá ch n v ng ch c giúp công ty có đi u ki n v tài chính đ ch ng đ có
hi u qu m i r i ro, t n th t b t ng x y ra mà không nh hư ng đ n v n lưu
đ ng.
Cu i kỳ Xí Nghi p c n ki m tra rà soát đánh giá l i v t tư hàng hóa
v n b ng ti n đ i chi u v i s sách k toán đ x lý chênh l ch.56
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
4.1.2 Nâng cao hi u qu s d ng TSCĐ
TSCĐ luôn có giá tr l n nên vi c s d ng chúng sao cho có hi u qu
là m t nhi m v khó khăn.
TSCĐ đư c s d ng đúng m c đích, pháp huy năng su t làm vi c, k t
h p công tác qu n lý s d ng TSCĐ như đ u tư, b o qu n, s a ch a, ki m
kê, đánh giá…đư c ti n hành m t cách thư ng xuyên có hi u qu góp ph n
ti t ki m v t tư s n xu t nâng cao c v s lư ng l n ch t lư ng s n xu t như
v y Xí Nghi p s th c hi n đư c m c tiêu t i đa hóa l i nhu n c a mình.
V n đ s d ng h p lý công su t năng su t c a TSCĐ s góp ph n
phát tri n s n xu t, thu h i v n đ u tư nhanh đ tái s n xu t, trang b thêm và
đ i m i không ng ng TSCĐ, đây là m c tiêu quan tr ng khi đưa TSCĐ vào
s d ng.
V n đ s d ng TSCĐ sao cho có hi u qu có ý nghĩa to l n không
ch trong lý lu n mà c trong th c ti n qu n lý doanh nghi p. Đ c bi t là đ i
v i Công ty Cao su Sao Vàng Hà n i là nơi mà TSCĐ đư c s d ng r t
phong phú, nhi u ch ng lo i cho nên v n đ qu n lý s d ng g p nhi u ph c
t p. N u không có nh ng gi i pháp c th thì s gây ra nh ng lãng phí không
nh cho doanh nghi p.
57
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
CHƯƠNG 4 : NH N XÉT VÀ KI N NGH

4.1 Nh n xét
Sau th i gian m t tháng th c t p em th y th i gian r t ng n nhưng
đư c s ch p nh n c a ban lãnh đ o Xí Nghi p Lương Th c Cái Cam cùng
v i s giúp đ h t s c t n tình c a anh ch phòng k toán đã giúp em r t
nhi u trong vi c hoàn thành báo cáo trong l n ki n t p ng n h n này.
Hi u qu tiêu th s n ph m đ t đư c tương đ i t t đ c bi t là năm
2008 s n lư ng tiêu th tăng vư t b t so v i năm 2007, m c dù còn g p
nhi u khó khăn và bi n đ ng c a th trư ng nhưng Xí Nghi p v n gi đư c
v th và ti p t c phát huy th m nh riêng c a mình.
Đ i s ng cán b công nhân viên c i thi n r t nhi u. Nh ng k t qu
trên đ t đư c là do thành q a lao đ ng c a t t c công nhân viên, đ t bi t là
s lãnh đ o sáng su t c a ban giám đ c Xí Nghi p và s báo cáo chính sát và
k p th i c a phòng k toán.
Bên c nh đó Xí Nghi p còn t n t i nhi u v n đ c n gi i quy t, c n
t ng bư c kh c ph c nh ng đi m y u đ đ t đư c hi u q a kinh doanh và
tiêu th ngày càng cao hơn.
Tình hình tài chính c a Xí Nghi p g p không ít khó khăn, đ t bi t là
ngu n v n ph i ph thu c vào công ty, còn ph i vay ngân hàng ph i tr lãi
hàng tháng làm cho chi phí tăng lên d n đ n gi m l i nhu n.
Do Xí Nghi p kinh doanh v i quy mô không l n nên phương th c
mua hàng ch đơn gi n và g n nên ti n đ mua hàng và giao hàng đúng th i
h n.
Vi c s n xu t kinh doanh c a Xí Nghi p n đ nh và phát tri n không
nh ng làm tăng doanh thu và l i nhu n mà còn tác đ ng đ n đ i s ng xã h i
58
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYt o công ăn vi c làm cho ngư i lao đ ng trên đ a bàn đ h có thu nh p và
m c s ng n đ nh. Ngoài ra Xí Nghi p còn giúp cho ng ơi nông dân tiêu th
m t lư ng l n lúa g o, t o vi c làm cho ngư i dân góp ph n gi m đi m t
ph n t n n xã h i.
4.2 Ki n ngh
Hi n nay giá g o xu t kh u r t cao nhưng ngu n hàng thì l i khan
hi m nên Xí Nghi p c n đ y m nh công tác tìm ki m ngu n hàng. Bên c nh
đó c n b sung thêm ngu n v n lưu đ ng t ch c t t công tác thu mua thi t
l p công tác thu mua n đ nh và ch c ch n nh m tăng s n lư ng g o cung
ng cho xu t kh u, c n tích c c tìm ki m th trư ng tiêu th m i.
T khâu mua hàng đ n kh u s n xu t Xí Nghi p c n ph i t ch c có
h th ng đ tránh x y ra nh ng v n đ ngoài ý mu n như m t c p ch n h n
r i đ i th a l n nhau không ai chiu trách nhi m v mình h t m c khác t
ch c ch c ch t khâu mua hàng đ n khâu s n xu t r i bán hàng như v y s
làm nâng cao hi u qu ho t đ ng c a Xí nghi p t đó mang l i hi u qu cao
cho Xí Nghi p.
Bên c nh đó Xí Nghi p c n m r ng quy mô th trư ng thêm hơn n a
góp ph n t o thêm s l n m nh c a mình. Vì xu hư ng hòa nh p trong n n
kinh t th trư ng Xí Nghi p c n ph i t thân v n đ ng hơn n a đ có th đưa
ho t đ ng kinh doanh c a Xí Nghi p ngày càng đi lên, t n d ng ngu n l c có
s n đ t o l i th cho mình do đó Xí nghi p c n ph i có nh ng bư c chu n b
v m i m t cho mình như:
M r ng quy mô th trư ng kinh doanh
T o uy tín cho Xí Nghi p
C n đ ra chư ng trình ho t đ ng c th đ khai thác t t ngu n
nguyên li u đ u vào và thành ph m tiêu th đư c nhanh chóng k p th i đáp
ng đư c nhu c u c a khách hàng.
Không ng ng tìm ki m đ i tác đ hàng không b t n kho d n đ n
đ ng v n.59
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LYT ch c n m b t và khai thác k p th i chính xác cho yêu c u s n xu t
kinh doanh.
Xây d ng và phát tri n m ng lư i thu mua nguyên li u r ng rãi.
T p trung đ u tư hoàn ch nh máy móc thi t b đ ng b , chú ý đ n
chi u sâu nâng cao năng l c s n xu t.
Tăng cư ng m r ng quan h v i khách hàng ph i l y khách hàng là
m c tiêu ph n đ u hàng đ u vì khách hàng là thư ng đ do v y c n có thái đ
t t đ i v i khách hàng, dù cho có s n ph m t t đ n đâu nhưng không gi
đư c khách hàng thì công vi c kinh doanh c a Xí Nghi p s g p g t r i.
C n chú tr ng đ n uy cách ch t lư ng s n ph m, tìm bi n pháp h u
hi u nh t đ gi m chi phí đ u vào đ đ u ra gi m giá thành s n ph m.
Nghiên c u gi m b t chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh
nghi p cùng m t lúc th c hi n các kho n chi tiêu trong chi phí bán hàng và
qu n lý cho h p lý đ tránh lãng phí. Vì n u chi phí bán hàng gi m nhưng
ngư c l i chi phí qu n lý tăng thì bù tr l i thì cũng không làm tăng doanh s
bán và d n đ n cũng không làm tăng l i nhu n.
Xí Nghi p c n có ch đ đãi ng khen thư ng v t ch t k p th i cũng
như k lu t nghiêm minh đ i v i nh ng hành vi sai trái nh m đ ng viên
ngư i lao đ ng đ ho t đ ng kinh doanh c a Xí Nghi p có hi u qu hơn.
Hơn Xí Nghi p l i n m khu v c Đ ng B ng Sông C u Long là v a
lúa l n th hai c nư c cho nên Xí Nghi p c n phát huy tích c c hơn n a v
c s lư ng l n ch t lư ng đ ch t lư ng g o c a Đ ng B ng Sông C u Long
đư c ti n xa hơn n a.
60
GVHD: TS. LEÂ THÒ LANH SVTH: NGUYEÃN THÒ CHUÙC LY
61

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Tài Liệu Quản trị kinh doanh Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản