Luận văn xây dựng công trình_Chương 3

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
108
lượt xem
63
download

Luận văn xây dựng công trình_Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích hệ chịu lực của nhà: hệ chịu lực của nhà được tạo thành từ nhiều kết cấu chịu lực cơ bản. Nó là bộ phận chủ yếu của công trình nhận các loại tải trọng và truyền chúng xuống nền đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn xây dựng công trình_Chương 3

 1. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM CHÖÔNG III KEÁT CAÁU KHUNG NHAØ CAÙC ÑAËC TRÖNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN PHAÂN TÍCH HEÄ CHÒU LÖÏC CUÛA NHAØ Heä chòu löïc cuûa nhaø ñöôïc taïo thaønh töø nhieàu keát caáu chòu löïc cô baûn. Noù laø boä phaän chuû yeáu cuûa coâng trình nhaän caùc loaïi taûi troïng vaø truyeàn chuùng xuoáng neàn ñaát. Heä chòu löïc cuûa nhaø ñöôïc quyeát ñònh bôûi hình khoái coâng trình vaø loaïi vaät lieäu chuû yeáu ñeå thi coâng caùc keát caáu chòu löïc chính. Heä chòu löïc cuûa nhaø thuoäc heä khung-Caên cöù vaøo hình daïng cuûa nhaø coù chieàu daøi > 2 laàn chieàu roäng, vaäy heä chòu löïc cuûa nhaø laø heä khung phaúng vaø khung ngang laø heä chòu löïc chính. I. CAÁU TAÏO KHUNG. 1. Maët caét ngang khung: Maët caét ngang khung giöõa truïc theo thieát keá goàm 2block ñoäc laäp naèm ñoái xöùng qua tim doïc nhaø, moãi Block coù 5 taàng 3 nhòp, taàng 1 cao 3,3m, caùc taàng coøn laïi cao 3m. CAÁU TAÏO MAËT CAÉT NGANG KHUNG NHAØ 17.300 15.300 12.300 9.300 6.300 3.300 0.000 1500 3500 3500 3000 2000 10000 A B C D 2. Sô ñoà tính: SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 23
 2. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM 12.300 9.300 6.300 3.300 0.000 - 1.60 1850 3500 3500 3000 1000 A B C D • Quan nieäm tính khung: 1. Xem coät ngaøm vaøo maët moùng ôû coát –1.6m. 2. Lieân keát coät vôùi daàm laø nuùt cöùng (ngaøm). 3. Chuyeån vò cuûa nuùt treân cuøng moät xaø ngang laø nhö nhau. 4. Saøn khoâng tham gia chòu löïc trong khung. 5. Hoaït taûi gioù taùc duïng xuoáng ñeán chaân coät 6. Sô ñoà truyeàn taûi leân khung: Treân maët baèng phaïm vi 2 khung lieàn keà toaøn boä taûi troïng ñöôïc truyeàn veà khung theo nguyeân taéc: o Töôøng ngaên taùc duïng tröïc tieáp leân daàm khung cuûa taàng ñoù. o Trong phaïm vi 2 khung gaàn keà, khi truyeàn taûi troïng veà khung, daàm doïc ñöôïc tính nhö daàm ñôn keâ treân 2 goái töïa II. CHOÏN SÔ BOÄ KÍCH THÖÔÙC: 1. Kích thöôùc daàm : - Daàm ngang 20 x 40 cm2. - Daàm doïc 20 x 30 cm2. - Daàm moâi 15 x 30 cm2 vaø 15 x 40 cm2. - Coät phuï ñôû töôøng 20 x 20 cm2. 2. Xaùc ñònh noäi löïc truyeàn xuoáng coät : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 24
 3. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM MAËT BAÈNG TRUYEÀN TAÛI LEÂN KHUNG: 1000 D C 3000 3500 B 3500 A 1850 4000 4000 Tónh taûi : o Saøn caùc taàng δ = 8cm coù gs = 327 kg/m2. o Caùc oâ saøn coù phoøng veä sinh ñöôïc tính : gb = 475 kg/m2. Noäi löïc truyeàn xuoáng coät : n N = ∑ N = S(gs + ps) + TLBT daàm ngang , doïc trong S + TLBT töôøng i i =1 trong S + TLBT coät truyeàn xuoáng . Vôùi :S laø dieän tích saøn taùc duïng leân coät. Troïng löôïng baûn thaân daàm ngang : 0.2 x ( 0.4 – 0.08 ) x 2500 x 1.1 = 176 kg/m. Troïng löôïng baûn thaân daàm ngang : 0.2 x ( 0.3 – 0.08 ) x 2500 x 1.1 = 121 kg/m. Troïng löôïng baûn thaân töôøng : 0.1 x 3 x 1800 x 1.1 = 594 kg/m. Coät A5 (D5): - Töø taàng 3 – 5 : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 25
 4. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM ⎛ 4 + 4 1.85 4 + 4 3.5 NA3-5 = ⎜ ⎜ x x(327 + 360 ) + x x(327 + 195 ) + ⎝ 2 2 2 2 1.85 + 3.5 4+4 3.5 4 + 4 ⎞ + 176 x + 121 x + 594 x + ⎟x 3 ⎟ 2 2 2 2 ⎠ = (2541.9 + 3654 + 470.8 + 484 + 3415.5) x 3 = 10566.2 x 3 = 31698.6 kg. Xeùt ñeán aûnh höôûng gioù : Ntt = NA23 x 1.2 = Fc x Rn N x1.2 31698.6x1. 2 ⇒ Fc = A3 - 5 = = 422.65 cm2. Rn 90 2 Choïn Fc = 20 x 30 cm . - Töø taàng 1 – 2 : NA12 = 10566.2 x 5 + 0.2 x 0.3 x 3 x 2500 x 1.1 x 2 = 53821 kg. Xeùt ñeán aûnh höôûng gioù : Ntt = NA12 x 1.2 = Fc x Rn N x1.2 53821x1.2 ⇒ Fc = A12 = = 717.6 cm2. Rn 90 2 Choïn Fc = 20 x 40 cm . Coät B5 : - Töø taàng 3 – 5 : NA23 = {(3.5x4x(327+195)) + (176 x 3.5) + (121x4) + (594 x3.5)} x 3 = (7308 + 616 + 484 + 2079) x 3 = 10487 x 3 = 31461 kg. Xeùt ñeán aûnh höôûng gioù : Ntt = NB3-5 x 1.2 = Fc x Rn N x1.2 31461x1.2 ⇒ Fc = B3 - 5 = = 419.5 cm2. Rn 90 2 Choïn Fc = 20 x 30 cm . - Töø taàng 1 – 2 : NA12 = 10487 x 5 + 0.2 x 0.3 x 3 x 2500 x 1.1 x 2 = 53425 kg. Xeùt ñeán aûnh höôûng gioù : Ntt = NB12 x 1.2 = Fc x Rn N x1.2 53425x1.2 ⇒ Fc = B12 = = 712.3 cm2. Rn 90 2 Choïn Fc = 20 x 40 cm . Coät C5 : - Töø taàng 3 – 5 : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 26
 5. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM ⎛ 3.5 4 + 4 NC3-5 = ⎜ ⎜ x (327 +195) + 3 4.(475 +195) +176 3.5 + 3 +121x4 + ⎝ 2 2 2 2 3.5 + 3 ⎞ ⎞ + 594⎛⎜ + 4 ⎟ ⎟x3 ⎝ 2 ⎠⎟⎠ = (3654 + 4020 + 572 + 484 + 4306.5) x 3 = 13036.5 x 3 = 39109.5 kg. Xeùt ñeán aûnh höôûng gioù : Ntt = NC3-5 x 1.2 = Fc x Rn N x1.2 39109.5x1. 2 ⇒ Fc = C3 - 5 = = 521.46 cm2. Rn 90 2 Choïn Fc = 20 x 30 cm . - Töø taàng 1 – 2 : NA12 = 13036.5 x 5 + 0.2 x 0.3 x 3 x 2500 x 1.1 x 2 = 66172.5 kg. Xeùt ñeán aûnh höôûng gioù : Ntt = NC12 x 1.2 = Fc x Rn N x1.2 66172.5x1. 2 ⇒ Fc = C12 = = 882.3 cm2. Rn 90 2 Choïn Fc = 25 x 40 cm . Coät D5 : - Töø taàng 3 – 5 : ⎛ 3.5 4 + 4 ND3-5 = ⎜ ⎜ x (475+195) + 1 4.(327 +195) +176 3 +1 +121x4 + ⎝ 2 2 2 2 3 +1 ⎞ ⎞ + 594⎛⎜ + 4 ⎟ ⎟x3 ⎝ 2 ⎠⎟⎠ = (4020 + 1374 + 352 + 484 + 3564) x 3 = 9794 x 3 = 29382 kg. Xeùt ñeán aûnh höôûng gioù : Ntt = NC3-5 x 1.2 = Fc x Rn N x1.2 29382x1.2 ⇒ Fc = D3 - 5 = = 391.76 cm2. Rn 90 2 Choïn Fc = 20 x 20 cm . - Töø taàng 1 – 2 : ND12 = 9794 x 5 + 0.2 x 0.2 x 3 x 2500 x 1.1 x 2 = 49630 kg. Xeùt ñeán aûnh höôûng gioù : Ntt = ND12 x 1.2 = Fc x Rn N x1.2 49630x1.2 ⇒ Fc = D12 = = 616.7 cm2. Rn 90 SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 27
 6. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM Choïn Fc = 20 x 40 cm2. III. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG: Tuøy theo loaïi oâ baûn maø ta phaân taûi troïng veà khung theo daïng hình thang hoaëc tam giaùc. 5 Vôùi taûi troïng tam giaùc: gi = g .l 8 si 1 Vôùi taûi troïng hình thang: gi = ( 1-2β2 + β3). q.l1 vôùi β = l1 / 2l2. hoaëc tra baûng: gi = k.gsi.l1. A) Tónh taûi : Xem maùi tolle nhö saøn BTCT ñeå thieân veà an toaøn. 1. Taàng 2 ñeán taàng 5: a). Taûi phaân boá ñeàu : - Do baûn saøn oâ 1 truyeàn vaøo: 5 5 g1 = l2 x gs1 x = 3.5 x 327 x = 715.3 kg/m. 8 8 - Do baûn saøn oâ 2 truyeàn vaøo: 5 5 g2 = l3 x gs3 x = 3 x 475 x = 890.63 kg/m. 8 8 - Do töôøng truyeàn vaøo : g t = b t x h t x n x γt = 0.1 x (3 – 0.4) x 1.1 x 1800 = 515kg/m. - Do taûi troïng baûn thaân daàm : gd = bd x (hd – hs) x n x γbt = 0.2 x (0.4 – 0.08) x 1.1 x 2500 = 176kg/m. Baûng toång tónh taûi taùc duïng leân daàm khung Nhòp AB = BC CD Taûi kg/m gs 715.3 890.63 gt 515 515 gd 176 176 ∑ 1406 1582 Ñaàu consol caùch truïc A coù taûi troïng : gcs = gd + gt = 176 = 176 kg/m. Ñaàu consol caùch truïc D coù taûi troïng : gcs = gd + gt = 176 + 515 = 691 kg/m. b). Taûi troïng taäp trung taïi nuùt: SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 28
 7. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM • Nuùt ôû ñaàu consol caùch truïc A: - Do saøn truyeàn vaøo: ⎛ 1.85 ⎞ Gs = gs1 x ⎜⎜ ⎟x4 = 327 x 3.7 ⎟ ⎝ 2 ⎠ = 1210 kg. - Do troïng löôïng daàm moâi truyeàn vaøo: Gdm = (hdm – hs). bdm . n . γbt . 4 = (0.4 – 0.08)x 0.15 x 1.1 x 2500 x 4 = 528kg. - Do töôøng truyeàn vaøo: Gt = bt . ht . n . γt . 4 = 0.1 x 1.2 x 1.1 x 1800 x 4 = 950.4kg. - Do coät phuï truyeàn vaøo: Gcp = hcp . bcp . ht . n . γbt = 0.2 x 0.2 x 1.1 x 2500 = 330kg. ⇒ Vaäy löïc taäp trung taïi ñaàu consol laø : Gcs = Gs + Gdm + Gt + Gcp = 1210 + 528 + 950.4 + 330 = 3018.4kg. • Nuùt taïi truïc A: - Do saøn truyeàn vaøo: ⎛ 0.25 + 2 ⎞ ⎛ 3.5 ⎞ Gs = gs1 x ⎜ 3.7 + ⎜ ⎟ x⎜ ⎟x2 ⎝ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ = 327 x (3.7+3.9375) = 2479.5 kg. - Do troïng löôïng daàm doïc truyeàn vaøo: Gd = bd . (hd – hs). n . γbt . 4 = 0.2 x (0.3 – 0.08)x 1.1 x 2500 x 4 = 484kg. - Do töôøng xaây treân daàm doïc truyeàn vaøo: Gt = bt . ht . n . γt . 4 = 0.1 x (3 – 0.4) x 1.1 x 1800 x 4 = 2059.2kg. - Do troïng löôïng baûn thaân coät: Gc3.4.5 = bc . hc . ht . n . γbt = 0.2 x 0.3 x 3 x 1.1 x 2500 = 495kg. Gc2 = bc . hc . ht . n . γbt = 0.2 x 0.4 x 3 x 1.1 x 2500 = 660kg. Baûng toång tónh taûi taùc duïng leân daàm khung Taûi kg Gs Gt Gd Gc ∑ N NA3.4.5 2479.5 484 2059.2 495 5518 SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 29
 8. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM NA2 2479.5 484 2059.2 660 5683 • Nuùt taïi truïc B: - Do saøn truyeàn vaøo: Gs = gs1 x(3.9375 x 2) = 327 x (3.9375 x 2) = 2575.13 kg. - Do troïng löôïng daàm doïc truyeàn vaøo: Gd = bd . (hd – hs). n . γbt . 4 = 0.2 x (0.3 – 0.08)x 1.1 x 2500 x 4 = 484kg. - Do troïng löôïng baûn thaân coät: Gc3.4.5 = bc . hc . ht . n . γbt = 0.2 x 0.3 x 3 x 1.1 x 2500 = 495kg. Gc2 = bc . hc . ht . n . γbt = 0.2 x 0.4 x 3 x 1.1 x 2500 = 660kg. Baûng toång tónh taûi taùc duïng leân daàm khung Taûi kg Gs Gt Gc ∑ N NA3.4.5 2575.13 484 495 3554 NA2 2575.13 484 660 3719 • Nuùt taïi truïc C: - Do saøn truyeàn vaøo: ⎛ 0.5 + 2 ⎛ 3 ⎞ ⎞ Gs = gs2 x ⎜ 3.9375 + ⎜ x⎜ ⎟x2 ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎝ 2 ⎝2⎠ ⎠ = 3.9375 x 327 + 475 x 3.75 = 3069 kg. - Do troïng löôïng daàm doïc truyeàn vaøo: Gd = bd . (hd – hs). n . γbt . 4 = 0.2 x (0.4 – 0.08)x 1.1 x 2500 x 4 = 484kg. - Do töôøng xaây treân daàm doïc truyeàn vaøo: Gt = bt . ht . n . γt . 4 = 0.1 x (3 – 0.4) x 1.1 x 1800 x 4 = 2059.2kg. - Do troïng löôïng baûn thaân coät: Gc3.4.5 = bc . hc . ht . n . γbt = 0.2 x 0.3 x 3 x 1.1 x 2500 = 495kg. Gc2 = bc . hc . ht . n . γbt SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 30
 9. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM = 0.25 x 0.4 x 3 x 1.1 x 2500 = 825kg. Baûng toång tónh taûi taùc duïng leân daàm khung Taûi kg Gs Gt Gd Gc ∑ N NA3.4.5 3069 484 2059.2 495 6107 NA2 3069 484 2059.2 825 6437 • Nuùt taïi truïc D daàm : - Do saøn truyeàn vaøo: ⎛ 0.5 + 2 ⎞ ⎛ 3 ⎞ 1 Gs = (gs2 x ⎜⎜ ⎟x⎜ ⎟x2 ) + (gs1 x x 4) ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎝2⎠ 2 1 = (475 x 3.75) + (327 x x 4) 2 = 1781.25 + 654 = 2435.25 kg. - Do troïng löôïng daàm doïc truyeàn vaøo: Gd = bd . (hd – hs). n . γbt . 4 = 0.2 x (0.3 – 0.08)x 1.1 x 2500 x 4 = 484kg. - Do töôøng xaây treân daàm doïc truyeàn vaøo: Gt = bt . ht . n . γt . 4 = 0.1 x (3 – 0.4) x 1.1 x 1800 x 4 = 2059.2kg. - Do troïng löôïng baûn thaân coät: Gc3.4.5 = bc . hc . ht . n . γbt = 0.2 x 0.3 x 3 x 1.1 x 2500 = 495kg. Gc2 = bc . hc . ht . n . γbt = 0.2 x 0.4 x 3 x 1.1 x 2500 = 660kg. Baûng toång tónh taûi taùc duïng leân daàm khung Taûi kg Gs Gt Gd Gc ∑ N NA3.4.5 2435.25 484 2059.2 495 5474 NA2 2435.25 484 2059.2 660 5639 • Nuùt ôû ñaàu consol caùch truïc D: - Do saøn truyeàn vaøo: 1 1 Gs = gs1 x x 4 = 327 x x 4 2 2 = 654 kg. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 31
 10. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM - Do troïng löôïng daàm moâi truyeàn vaøo: Gdm = (hdm – hs). bdm . n . γbt . 4 = (0.4 – 0.08)x 0.15 x 1.1 x 2500 x 4 = 528kg. - Do töôøng truyeàn vaøo: Gt = bt . ht . n . γt . 4 = 0.1 x 1.2 x 1.1 x 1800 x 4 = 950.4kg. - Do coät phuï truyeàn vaøo: Gcp = hcp . bcp . ht . n . γbt = 0.2 x 0.2 x 1.1 x 2500 = 330kg. ⇒ Vaäy löïc taäp trung taïi ñaàu consol laø : Gcs = Gs + Gdm + Gt = 654 + 528 + 950.4 + 330 = 2462kg. 2. Taàng maùi : a). Taûi phaân boá ñeàu: - Do baûn saøn oâ 1 truyeàn vaøo: 5 5 g1 = l2 x gs1 x = 3.5 x 327 x = 715.3 kg/m. 8 8 - Do baûn saøn oâ 2 truyeàn vaøo: 5 5 g2 = l3 x gs3 x = 3 x 475 x = 890.63 kg/m. 8 8 - Do töôøng thaønh saân thöôïng truyeàn vaøo : gt = bt x ht x n x γt .bn . = 0.1 x 1.2 x 1.1 x 1800 = 238kg/m. - Do lôùp vöõa taïo doác: gtd = bn x hv x n x γt. = 0.05 x 1.1 x 2500 x 4 = 550kg/m. - Do taûi troïng baûn thaân daàm : gd = bd x (hd – hs) x n x γbt = 0.2 x (0.3 – 0.08) x 1.1 x 2500 = 176kg/m. Baûng toång tónh taûi taùc duïng leân daàm khung Nhòp AB = BC CD Taûi kg/m gs 715.3 890.63 gt 238 238 SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 32
 11. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM gd 176 176 gtd 550 550 ∑ 1680 1855 Ñaàu consol caùch truïc A coù taûi troïng : gCS = gd = 176 kg/m. Ñaàu consol caùch truïc D coù taûi troïng : gcs = gd = 176 kg/m. b). Taûi taäp trung taïi nuùt : • Nuùt ôû ñaàu consol caùch truïc A: - Do saøn truyeàn vaøo: ⎛ 1.85 ⎞ Gs = gs1 x ⎜⎜ ⎟x4 = 327 x 3.7 ⎟ ⎝ 2 ⎠ = 1210 kg. - Do troïng löôïng daàm moâi truyeàn vaøo: Gdm = (hdm – hs). bdm . n . γbt . 4 = (0.4 – 0.08)x 0.15 x 1.1 x 2500 x 4 = 528 kg. - Do töôøng truyeàn vaøo: Gt = bt . ht . n . γt . 4 = 0.1 x 1.2 x 1.1 x 1800 x 4 = 950.4 kg. ⇒ Vaäy löïc taäp trung taïi ñaàu consol laø : Gcs = Gs + Gdm + Gt = 1210 + 528 + 950.4 = 2866.4 kg. • Nuùt taïi truïc A: - Do saøn truyeàn vaøo: ⎛ 0.25 + 2 ⎞ ⎛ 3.5 ⎞ Gs = gs1 x ⎜ 3.7 + ⎜ ⎟ x⎜ ⎟x2 ⎝ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ = 327 x (3.7+3.9375) = 2479.5 kg. - Do troïng löôïng daàm doïc truyeàn vaøo: Gd = bd . (hd – hs). n . γbt . 4 = 0.2 x (0.4 – 0.08)x 1.1 x 2500 x 4 = 484 kg. GA = Gs + Gd = 2479.5 + 484 = 2964 kg. • Nuùt taïi truïc B daàm : - Do saøn truyeàn vaøo: Gs = 2575.13 kg. - Do troïng löôïng daàm doïc truyeàn vaøo: Gd = 484 kg. GB = Gs + Gd = 2575.13 + 484 = 3059 kg. B SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 33
 12. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM • Nuùt taïi truïc C daàm : - Do saøn truyeàn vaøo: Gs = 3069kg. - Do troïng löôïng daàm doïc truyeàn vaøo: Gd = 484 kg. GC = Gs + Gd = 3069 + 484 = 3553 kg. • Nuùt taïi truïc D daàm : - Do saøn truyeàn vaøo: Gs = 2435.25 kg. - Do troïng löôïng daàm doïc truyeàn vaøo: Gd = 484 kg. GD = Gs + Gd = 2435.25 + 484 = 2919.25 kg. • Nuùt ôû ñaàu consol caùch truïc D: - Do saøn truyeàn vaøo: Gs = 654 kg. - Do troïng löôïng daàm moâi truyeàn vaøo: Gdm = 528kg. - Do töôøng truyeàn vaøo: Gt = 950.4kg. ⇒ Vaäy löïc taäp trung taïi ñaàu consol laø : Gcs = Gs + Gdm + Gt = 654 + 528 + 950.4 = 2133 kg. 3. Taàng 1: (chæ coù taûi taäp trung taïi nuùt) • Nuùt taïi truïc A : - Do troïng löôïng baûn thaân coät: Gc = bc . hc . ht . n . γbt = 0.2 x 0.4 x 3.3 x 1.1 x 2500 = 726 kg. - Do töôøng xaây treân ñaø kieàn: Gt = bt . ht . n . γt . 4 = 0.1 x 3.3 x 1.1 x 1800 x (3.5/2) = 1143.45kg. NA = Gc + Gt = 726 + 1143.45 = 1870 kg. • Nuùt taïi truïc B : - Do troïng löôïng baûn thaân coät: Gc = bc . hc . ht . n . γbt = 0.2 x 0.4 x 3.3 x 1.1 x 2500 = 726 kg. - Do töôøng xaây treân ñaø kieàn: Gt = bt . ht . n . γt . 4 = 0.1 x 3.3 x 1.1 x 1800 x 3.5 = 2286.9 kg. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 34
 13. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM NB = Gc + Gt = 726 + 2286.9 = 3013 kg. • Nuùt taïi truïc C : - Do troïng löôïng baûn thaân coät: Gc = bc . hc . ht . n . γbt = 0.25 x 0.4 x 3.3 x 1.1 x 2500 = 907.5 kg. - Do töôøng xaây treân ñaø kieàn: Gt = bt . ht . n . γt . 4 = 0.1 x 3.3 x 1.1 x 1800 x {(3.5/2) + (3/2)} = 2123.55 kg. NA = Gc + Gt = 907.5 + 2123.55 = 30311 kg. • Nuùt taïi truïc D : - Do troïng löôïng baûn thaân coät: Gc = bc . hc . ht . n . γbt = 0.2 x 0.4 x 3.3 x 1.1 x 2500 = 726 kg. - Do töôøng xaây treân ñaø kieàn: Gt = bt . ht . n . γt . 4 = 0.1 x 3.3 x 1.1 x 1800 x (3/2) = 980.1 kg. NA = Gc + Gt = 726 + 980.1 = 1706 kg. B) Hoaït taûi: Taàng 2 ñeán taàng 5 vaø saøn maùi: 1. Taûi phaân boá ñeàu: - Do baûn saøn oâ 1 truyeàn vaøo: 5 5 P1 = l1 x ps1 x =3.5 x 360 x = 426.6 kg/m. 8 8 - Do baûn saøn oâ 2 truyeàn vaøo: 5 5 P2 = l2 x ps2 x = 3 x 195 x = 365.63 kg/m. 8 8 2. Taûi taäp trung taïi nuùt do saøn truyeàn vaøo: • Nuùt ôû ñaàu consol caùch truïc A: ⎛ 2.15 ⎞ ⎛ 2.15 ⎞ Ps = ps1 x ⎜ ⎜ ⎟x4 = 360 x ⎜ ⎟ ⎜ ⎟x4 = 1332kg. ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ÔÛ saøn maùi ps1 = 195 kg/m2. ⎛ 2.15 ⎞ Ps = 195 x ⎜ ⎜ ⎟x4 = 722kg. ⎟ ⎝ 2 ⎠ SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 35
 14. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM • Nuùt taïi truïc A: Ps = 1332 + (3.9375 x 195) = 2100 kg. ÔÛ saøn maùi : Ps = 721.5 + 767.8 = 1490 kg. • Nuùt taïi truïc B: Ps = (195 x 3.9375) x 2 = 1535.6 kg. • Nuùt taïi truïc C: Ps = (3.9375 + 3.75)195 = 1499.05 kg. • Nuùt taïi truïc D: Ps = (195 x 3.75) + (360 x 2) = 1451.25 kg. ÔÛ saøn maùi : ps1 = 195 kg/m2. Ps = (195 x 3.75) + (195 x 2) = 1121.25 kg. • Nuùt ôû ñaàu consol caùch truïc A: 1 Ps = ps1 x x 4 = 360 x 2 = 720 kg. 2 ÔÛ saøn maùi ps1 = 195 kg/m2. Ps = 195 x 2 = 390 kg. 3. Hoaït taûi gioù: Taûi troïng goàm 2 thaønh phaàn tónh vaø ñoäng. Coâng trình coù chieàu cao döôùi 40m vaø tæ soá chieàu cao treân nhòp nhoû hôn 1.5 neân phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù khoâng caàn xeùt ñeán. • Gioù ñaåy : Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa gioù ñaåy ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : W = W0 . k . n . c . B W0 = 83 daN/m2 : giaù trò aùp löïc gioù tieâu chuaån theo baûn ñoà phaân vuøng treân laõnh thoå Vieät Nam. k : heä soá keå ñeán söï thay ñoåi aùp löïc gioùtheo ñoä cao so vôùi moùc chuaån vaø daïng ñòa hình. Coâng trình naèm ôû ñòa hình A. n = 1.2 : heä soá tin caäy c = + 0.8 : hs khí ñoäng hoïc phuï thuoäc vaøo daïng coâng trình. B = 4 m : beà roäng ñoùn gioù cuûa khung dang xeùt. • Gioù huùt : Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa gioù huùt ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : W’ = W0 . k . n . c’. B c’ = - 0.6 Z k W0 c c' n B W W' SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 36
 15. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM 3.3 1.011 83 0.8 -0.6 1.2 4 322.1 -241.55 6.3 1.099 83 0.8 -0.6 1.2 4 350.1 -262.61 9.3 1.165 83 0.8 -0.6 1.2 4 371.2 -278.39 12.3 1.208 83 0.8 -0.6 1.2 4 384.9 -288.66 15.3 1.243 83 0.8 -0.6 1.2 4 396.2 -297.13 1. TÓNH TAÛI CHAÁT ÑAÀY 2688.4 3059 3553 2919.25 2964 1855 2133 176 1680 1680 176 15.300 3018.4 5518 6107 5474 3554 2462 176 12.300 1406 1406 1582 691 3018.4 5518 3554 6107 5474 176 2462 9.300 1406 1406 1582 691 3018.4 5518 3554 6107 5474 176 2462 6.300 1406 1406 1582 691 3018.4 5639 5683 3719 6437 176 2462 3.300 1406 1406 1582 691 1870 3013 30311 1706 0.000 - 1.60 1850 3500 3500 3000 1000 A B C D 2. HOAÏT TAÛI CAÙCH TAÀNG LEÛ SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 37
 16. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM 15.300 1332 1451.25 2100 1535.6 1499 720 12.300 426.6 426.6 365.63 9.300 1332 2100 1499 1451.25 1535.6 720 6.300 426.6 426.6 365.63 3.300 0.000 - 1.60 1850 3500 3500 3000 1000 A B C D 3. HOAÏT TAÛI CAÙCH TAÀNG CHAÜN 722 1490 1499.05 1121.25 1535.6 390 15.300 426.6 426.6 365.63 12.300 2100 1499.05 1451.25 1535.6 1332 720 9.300 426.6 426.6 365.63 6.300 2100 1451.25 1535.6 1499.05 1332 720 3.300 426.6 426.6 365.63 0.000 - 1.60 1850 3500 3500 3000 1000 A B C D 4. HOAÏT TAÛI CAÙCH NHÒP CHAÜN SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 38
 17. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM 722 722 767.8 767.8 390 390 15.300 426.6 767.8 767.8 731.25 731.25 12.300 426.6 365.63 1332 767.8 767.8 720 720 1332 9.300 426.6 767.8 767.8 731.25 731.25 6.300 426.6 365.63 1332 767.8 767.8 720 720 1332 3.300 426.6 0.000 - 1.60 1850 3500 3500 3000 1000 A B D 5. HOAÏT TAÛI CAÙCH NHÒP LEÛ 767.8 767.8 731.25 731.25 15.300 426.6 365.63 1332 767.8 767.8 720 720 1332 12.300 426.6 767.8 767.8 731.25 731.25 9.300 426.6 365.63 1332 767.8 720 720 1332 767.8 6.300 426.6 767.8 767.8 731.25 731.25 3.300 426.6 365.63 0.000 - 1.60 2150 3500 3500 3000 1000 A B C D 6. HOAÏT TAÛI LIEÀN NHÒP SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 39
 18. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM 767.8 1535.6 767.8 390 390 15.300 426.6 426.6 1332 731.3 767.8 1499.05 1332 12.300 426.6 365.63 767.8 1535.6 767.8 720 720 9.300 426.6 426.6 1332 731.3 767.8 1499.05 1332 6.300 426.6 365.63 767.8 1535.6 720 720 767.8 3.300 426.6 426.6 0.000 - 1.60 2150 3500 3500 3000 1000 A B C D 7. GIOÙ TRAÙI 15.300 396.2 297.13 12.300 384.9 288.7 9.300 371.2 278.4 6.300 350.15 262.61 3.300 322.1 241.55 0.000 - 1.60 2150 3500 3500 3000 1000 A B C D 8. GIOÙ PHAÛI SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 40
 19. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM 15.300 297.13 396.2 12.300 288.7 384.9 9.300 278.4 371.2 6.300 262.61 350.15 3.300 241.55 322.1 0.000 - 1.60 2150 3500 3500 3000 1000 A B C D PHAÀN TÖÛ DAÀM VAØ COÄT 33 38 5 34 10 35 15 36 20 37 25 31 37 43 49 12.300 27 32 4 28 9 29 14 30 19 31 24 30 36 42 48 9.300 21 26 3 22 8 23 13 24 18 25 23 29 35 41 47 6.300 15 20 2 16 7 17 12 18 17 19 22 28 34 40 46 3.300 9 14 1 10 6 11 11 12 16 13 21 27 33 39 45 0.000 5 6 7 8 26 32 38 44 - 1.6 1 2 3 4 1850 3500 3500 3000 1000 A B C D Caùc caáu truùc toå hôïp: SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 41
 20. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM + Toå hôïp chính : 1 – 2 ; 1 – 3 ; 1 – 4 ; 1 – 5 ; 1 – 6 ; 1 – 7 ; 1 – 8 ; 1 – 2 – 3 . Heä soá : 1 – 1 ; 1 – 1 ; 1 – 1 ; 1 – 1 ; 1 – 1 ; 1 – 1 ; 1 – 1 ; 1 – 1 – 1 . + Toå hôïp phuï : 1 – 2 – 7 ; 1 – 3 – 7 ; 1 – 4 – 7 ; 1 – 5 – 7 ; 1 – 6 – 7. 1 – 2 – 3 – 7; 1 – 2 – 8; 1 – 3 – 8; 1 – 4 – 8; 1 – 5 – 8; 1 – 6 – 8; 1 – 2 – 3 – 8. Heä soá :1 – 0.9 – 0.9;1 – 0.9 – 0.9; 1 – 0.9 – 0.9; 1 – 0.9 – 0.9; 1 – 0.9 – 0.9; 1 – 0.9 – 0.9 – 0.9 ; 1 – 0.9 – 0.9 ; 1 – 0.9 – 0.9 ; 1 – 0.9 – 0.9 ; 1 – 0.9 – 0.9 ; 1 – 0.9 – 0.9; 1 – 0.9 – 0.9 – 0.9. Duøng phaàn meàm MICROFEAP I ñeå giaûi khung vaø duøng chöông trình toå hôïp noäi löïc & tính coát theùp cuûa 2 taùc giaû HY GIA PHUÙC vaø BUØI VAÊN CHUÙNG ñeå tính coát theùp vaø tìm caëp noäi löïc nguy hieåm cuûa khung. Keát quaû boäi löïc vaø tính toaùn coát theùp xem ôû phaàn PHUÏ LUÏC . SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU (KHUNG 5) TRANG : 42

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản