Luận văn xây dựng công trình_mặt cắt ngang

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
116
lượt xem
20
download

Luận văn xây dựng công trình_mặt cắt ngang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương này sẽ nghiên cứu áp dụng giải bài toán cụ thể với phần mềm tự viết sau đó so sánh với kết quả của phần mềm "pile_wall" với của một số tác giả trong đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn xây dựng công trình_mặt cắt ngang

 1. Luaän vaên thaïc syõ 138 CHÖÔNG 6 NGHIEÂN CÖÙU AÙP DUÏNG BAØI TOAÙN CUÏ THEÅ Trong chöông naøy seõ nghieân cöùu aùp duïng giaûi baøi toaùn cuï theå vôùi phaàn meàm töï vieát sau ñoù so saùnh vôùi keát qua cuûa phaàn meàm “pile_wall” vôùi keát ñöôc trích ra töø cuoán “ SAGE CRIP PUBLICATIO DIRECTORY” cuûa moät soá taùc giaû trong ñoù. BAØI TOAÙN: Baøi ñöôïc trích ra töø cuoán “Sage Crisp Publications Directory” do hai taùc giaû sau :”Powrie, W vaø Li,ESF ” xuaát baûn naêm 1991 .Baøi toaùn ñöôïc moâ taû nhö sau: Töôøng ñöôïc thi coâng baèng phöông phaùp top-down vaø ñöôïc choáng ñôõ baèng thanh choáng taïm vaøhieän nay phöông phaùp naøy ñöôïc duøng raát phoå bieán.Trong baøi toaùn naøy taùc giaû duøng phaàn töû höõu haïn chöông trình Sage Crisp ñeå nghieân cöùu söï aûnh höôûng caùc yeáu toá leân söï öùng xöû cuûa töôøng . Töôøng chaén, moät maët beân ñöôïc ñaøo saâu 9 m trong ñaát quaù coá keát xem hình 6.1 Hình 6.1 Maët caét ngang
 2. Luaän vaên thaïc syõ 139 Moâ hình : Moâ hình trong baøi toaùn naøy laø söï keát hôïp moâ hình Cam-Clay treân mieàn öôùt cuûa traïng thaùi tôùi haïn, maët Hvorslev vaø maët khoâng chòu caét 1-3 treân mieàn khoâ xem hình 6.2 Hình 6.2 Moâ Hình tính toaùn
 3. Luaän vaên thaïc syõ 140 Hình 6.3 Sô ñoà tính toaùn Hình 6.4 Tröôøng chuyeån vò
 4. Luaän vaên thaïc syõ 141 Ma traän ñoä cöùng moãi phaàn töû ñöôïc tính ñaët taûi, dôû taûi κ trong maët phaúng ν − ln p ' E ' = 3(1 − 2ν )vp' / k (5-1) p max v = 1 + e = (1 + e0 + λ − κ ) − λ ln p ' max + k ln( ) (5.2) p' Caùc thoâng soá cuûa ñaát: Caùc thoâng soá duøng phaân tích λ 0.155 κ 0.016 Γ 2.41 e0 1.41 M 1.03 ν’ 0.2 γw 9.81 KN/m3 γ 22 KN/m3 φH 15.50 S 2 -6 kx 10 m/s ky 10-6m/s Heä soá aùp löïc ngang: σ' K 0 = h = (1 − sin φ ' )OCR sin φ ' (5.3) σ v' Traïng thaùi öùng suaát tröôùc khi ñaøo nhö sau Depth u σ’v K0 σ’h K0 σ’h 0 0 0 1 0 2 0 1 0 22 1 22 2 44 2 9.8 34.2 1 34.2 2 68.4 4 29.4 58.6 1 58.6 2 117.2 9 78.4 119.6 1 119.6 2 239.5 14 127.4 180.6 1 180.6 1.83 330.5 18 166.6 229.4 1 229.4 1.66 380.8
 5. Luaän vaên thaïc syõ 142 18.9 175.4 240.4 1.63 392.5 1.63 392.5 25.0 25.2 314.8 1.46 461.0 1.46 461.0 32.0 303.8 400.2 1.34 5373 1.34 537.3 40.4 36.1 502.7 1.23 619.3 1.23 619.3 Ñaët tröng vaät lieäu cuûa töôøng: E=17x103 Mpa ν’=0.15 γ=22 KN/m3 Thanh choáng EF/L= 5x105 KN/m Cao ñoä thanh choáng 4 m Tröôøng hôïp 1 Töôøng daøy 1.5m, chieàu daøi töôøng 18m Keát quaû quaù trình phaân tích cuûa Powrie vaø Li nhö sau: Moment (KNm/m) -1260 Löïc thanh choáng (KN/m) 582 Chuyeån vò lôùn nhaát cuûa 19.6 töôøng(mm) Keát quaû phaân tích töø chöông trình töï vieát Hình 6.5 Bieåu ñoà moment
 6. Luaän vaên thaïc syõ 143 Hình 6.6 Bieåu ñoà Moment Mmax=1113.37 KNm/m Hình 6.7 Bieåu ñoà löïc caét Qmax=538.88 KM/m
 7. Luaän vaên thaïc syõ 144 Hình 6.7 Bieåu ñoà löc caét Qmax=538.88 KN/m Hình 6.8 Chuyeån vò ngang cuûa töôøng 21.733 mm Hình 6.9 Tröôøng chuyeån vò
 8. Luaän vaên thaïc syõ 145 Hình 6.9 Tröôøng chuyeån vò Hình 6.10 Löïc thanh choáng N=-806.33KN/m Tröôøng hôïp 2 Beà daøy cuûa töôøng giaûm xuoáng töø 1.5m coøn 1.25m Keát quaû quaù trình phaân tích cuûa Powrie vaø Li nhö sau: Moment (KNm/m) -1075 Löïc thanh choáng (KN/m) 555 Chuyeån vò lôùn nhaát cuûa 25.9 töôøng(mm) Keát quaû phaân tích töø chöông trình töï vieát Hình 6.11 Bieåu ñoà moment
 9. Luaän vaên thaïc syõ 146 Hình 6.12 Bieåu ñoà moment Mmax=996.59 KNm/m Hình 6.13 Bieåu ñoà löïc caét Qmax=511.08 KN/m
 10. Luaän vaên thaïc syõ 147 Hình 6.14 Chuyeån vò ngang cuûa töôøng 19.435 mm Hình 6.15 Tröôøng chuyeån vò
 11. Luaän vaên thaïc syõ 148 Hình 6.16 Löïc thanh choáng Nmax=778.499 KN/m Tröôøng hôïp 3: Taêng heä soá aùp löïc ngang K0= 2 nhö trong baûn treân, beà daøy töôøng 1.5m caùc ñaëc tröng vaät coøn laïi nhö treân Keát quaû quaù trình phaân tích cuûa Powrie vaø Li nhö sau: Moment (KNm/m) -1558 Löïc thanh choáng (KN/m) 953 Chuyeån vò lôùn nhaát cuûa 20.8 töôøng(mm) Hình 5.17 Bieåu ñoà moment Mmax=1474.49 KN/m
 12. Luaän vaên thaïc syõ 149 Hình 6.18 Bieåu ñoà löïc caét Qmax=774.99 KN/m Hình 6.19 Chuyeån vò ngang lôùn nhaát cuûa töôøng 27.553 mm
 13. Luaän vaên thaïc syõ 150 Hình 6.20 Tröôøng chuyeån vò Tröôøng hôïp 4:6.21 Löïc thanh choáng Nmax=1170.11 KN/m Hình Giaûm ñoä cöùng cuûa ñaát vôùi caùc thoâng soá nhö sau: M=0.76, κ=0.032 Ñaët tröng vaät lieäu cuûa töôøng:
 14. Luaän vaên thaïc syõ 151 E=17x103 Mpa ν’=0.15 γ=22 KN/m3 Thanh choáng EF/L= 5x105 KN/m Cao ñoä thanh choáng 4 m Keát quaû quaù trình phaân tích cuûa Powrie vaø Li nhö sau: Moment (KNm/m) -1445 Löïc thanh choáng (KN/m) 651 Chuyeån vò lôùn nhaát cuûa 39.4 töôøng(mm) Hình 6.22 Bieåu ñoà moment Mmax=1478.155 KNm/m
 15. Luaän vaên thaïc syõ 152 Hình 6.23 Bieåu ñoà löïc caét Qmax=645.6 KN/m Hình 6.24 Chuyeån vò ngang cua töôøng 77.21 mm
 16. Luaän vaên thaïc syõ 153 Hình 6.25 Tröôøng chuyeån vi Hình 6.26 Löïc thanh choáng Nmax= 923.099 KN/m Tröôøng hôïp 5 Thay ñoåi ñoä cöùng thanh choáng EF/L=2.8x105 KN/m Keát quaû quaù trình phaân tích cuûa Powrie vaø Li nhö sau: Moment (KNm/m) -1208
 17. Luaän vaên thaïc syõ 154 Löïc thanh choáng (KN/m) 553 Chuyeån vò lôùn nhaát cuûa 23.1 töôøng(mm) Hình 6.27 Bieåu ñoà moment Mmax=1104.35KNm/m Hænh 6.28 Bieåu ñoà löïc caét Qmax=535.98 KN/m
 18. Luaän vaên thaïc syõ 155 Hình 6.29 Chuyeån vò ngang cuûa töôøng 21.67mm Hình 6.28 Bieåu ñoà löïc caét Qmax= 535.9 KN/m Hình 6.30 Tröôøng chuyeån vò
 19. Luaän vaên thaïc syõ 156 Hình 6.31 Löïc thanh choáng Nmax=802.47 KN/m
 20. Luaän vaên thaïc syõ 157 PHAÀN III CHÖÔNG 7 KEÁT LUAÄN & KIEÁN NGHÒ 7-1 KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản