LuanVanThacSiLuuThiThuHien

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thùy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
7
lượt xem
2
download

LuanVanThacSiLuuThiThuHien

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng, từ đó đề xuất các giải pháp đảm bảo hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng đạt hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LuanVanThacSiLuuThiThuHien

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> LƯU THỊ THU HIỀN<br /> <br /> XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH<br /> VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG<br /> TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK LĂK<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH<br /> <br /> ĐĂK LĂK – 2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> LƯU THỊ THU HIỀN<br /> <br /> XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH<br /> VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG<br /> TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK LĂK<br /> <br /> Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật hành chính<br /> Mã số: 60 38 01 02<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ DIỆU OANH<br /> <br /> ĐĂK LĂK – 2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài:<br /> Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng là một công cụ<br /> sắc bén có vai trò quyết định đến hiệu quả của hoạt động quản lý thuế giá<br /> trị gia tăng cũng như quyết định sự tồn tại, phát triển của sắc thuế này.<br /> Hoạt động xử lý vi phạm hành chính không đạt hiệu quả cũng có nghĩa là<br /> các quy định về thuế giá trị gia tăng chưa phù hợp, cần phải điều chỉnh,…<br /> Việc xây dựng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong<br /> lĩnh vực thuế giá trị gia tăng phải phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của<br /> Luật xử lý vi phạm hành chính, đồng thời phải khai thác, phát huy những<br /> thế mạnh mang tính đặc thù riêng của thuế giá trị gia tăng mà một trong<br /> số đó là các quy định pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật về thuế chỉ<br /> bao gồm các hình thức xử phạt và một số biện pháp khắc phục hậu quả,<br /> không quy định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.<br /> Đăk Lăk là một tỉnh nằm ở trung tâm khu vực Tây Nguyên, thuận<br /> lợi cho việc giao lưu hàng hoá, những năm qua tỉnh được đánh giá có sức<br /> mua lớn nhất khu vực. Hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại và<br /> chợ trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm cho các du<br /> khách đến tham quan và đầu tư tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, cùng với việc<br /> phát triển về kinh tế, thời gian vừa qua tình hình vi phạm pháp luật về<br /> thuế giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh có diễn biến ngày càng phức tạp,<br /> hành vi vi phạm pháp luật về thuế giá trị gia tăng bị phát hiện ngày càng<br /> nhiều nhưng việc xử lý chưa đạt hiệu quả.<br /> Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, tác giả xin chọn đề<br /> tài “Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh<br /> Đăk Lăk” để thực hiện luận văn thạc sỹ của mình với hy vọng những<br /> đóng góp của đề tài sẽ phần nào giải quyết được khó khăn, tồn tại trong<br /> công tác xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng, nâng cao hiệu<br /> quả của hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế, hướng tới một<br /> hệ thống thuế hiệu quả và công bằng.<br /> 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận văn<br /> Qua tìm hiểu những công trình đã được nghiên cứu có thể thấy<br /> một số công trình đã nghiên cứu có liên quan về thuế giá trị gia tăng như:<br /> Pháp luật về thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam, luận văn thạc sỹ luật học<br /> (2013), Trương Thị Hồng Nhung, Đại học quốc gia Hà Nội – Khoa luật.<br /> Luận văn đi sâu nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật về thuế<br /> giá trị gia tăng và hướng hoàn thiện; Những vấn đề pháp lý về việc áp<br /> <br /> 1<br /> <br /> dụng thuế Giá trị gia tăng ở Việt Nam (2002), luận án tiến sỹ Luật học,<br /> Nguyễn Thị Thương Huyền, Viện nghiên cứu Nhà nước và pháp luật;<br /> Pháp luật về thuế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam – những vấn đề<br /> lý luận và thực tiễn (2012), Luận án tiến sỹ Luật, Vũ Văn Cương, Đại học<br /> Luật Hà Nội; Pháp luật về thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam, thực trạng và<br /> hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sỹ luật học, Trần Thị Minh Hiền, người<br /> hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Thu Giang; Pháp luật về thuế giá trị<br /> gia tăng và các biện pháp bảo đảm thực hiện (2002), luận văn thạc sỹ, Lê<br /> Thị Bích Liên, Hà nội; Một số ý kiến trao đổi về dự thảo Luật thuế giá trị<br /> gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (2008), TS Phạm Thị Thu<br /> Giang, Tạp chí Luật học số 4/2008,…<br /> Có thể thấy các công trình kể trên tác giả đã hướng tới nghiên<br /> cứu pháp luật về thuế giá trị gia tăng hoặc những vấn đề liên quan đến<br /> pháp luật về thuế nói chung, một số đề tài cũng đã bước đầu nghiên cứu<br /> về xử phạt hành chính trong lĩnh thuế giá trị gia tăng nhưng mới dừng lại<br /> ở nghiên cứu một góc độ, một khía cạnh (chủ yếu là hành vi vi phạm)<br /> chưa có một nghiên cứu nào hoàn chỉnh và chuyên sâu về việc xử lý vi<br /> phạm hành chính trong lĩnh vực thuế nhất là trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ của Luận văn<br /> 3.1. Mục đích<br /> Luận văn này sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và<br /> thực tiễn liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia<br /> tăng, từ đó đề xuất các giải pháp đảm bảo hoạt động xử lý vi phạm hành<br /> chính trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng đạt hiệu quả và phù hợp với tình<br /> hình thực tế của địa phương.<br /> 3.2. Nhiệm vụ<br /> Luận văn giải quyết những nhiệm vụ sau:<br /> - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vi phạm hành chính và xử lý vi<br /> phạm hành chính trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng.<br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình vi phạm hành chính và<br /> hoạt động xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế<br /> tỉnh Đăk Lăk.<br /> - Đề xuất và luận chứng những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực,<br /> hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng<br /> tại Cục thuế tỉnh Đăk Lăk.<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn<br /> 4.1. Đối tượng nghiên cứu:<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đối tượng của luận văn là những vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt<br /> động xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh<br /> Đăk Lăk.<br /> 4.2. Phạm vi nghiên cứu:<br /> - Về không gian: Cục thuế tỉnh Đăk Lăk.<br /> - Về thời gian: Từ năm 2013 đến nay (tháng 6 năm 2016).<br /> - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ<br /> bản của hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế giá trị<br /> gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk Lăk, các văn bản pháp luật và chủ trương,<br /> chính sách đảm bảo cho hoạt động xử lý vi phạm hành chính của Cục<br /> thuế tỉnh Đăk Lăk được nghiêm minh, chính xác và kịp thời trong giai<br /> đoạn hiện nay, cụ thể:<br /> + Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước đối với<br /> hoạt động xử phạt vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng hiện nay;<br /> + Phân tích, đánh giá thực trạng xử lý vi phạm hành chính về<br /> thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk Lăk;<br /> + Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả<br /> của việc xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế<br /> tỉnh Đăk Lăk.<br /> 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn<br /> 5.1. Phương pháp luận<br /> Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư<br /> tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về<br /> nhà nước và pháp luật, về tuyên truyền, giáo dục và thực hiện pháp luật.<br /> 5.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> - Luận văn sử dụng các phương pháp của triết học duy vật biện chứng<br /> và duy vật lịch sử, như phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, phân<br /> tích, tổng hợp, hệ thống hoá, thống kê,….<br /> 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn<br /> 6.1. Ý nghĩa lý luận<br /> Tổng kết lý luận về công tác xử lý vi phạm hành chính về thuế<br /> giá trị gia tăng đi từ tổng quan vấn đề nghiên cứu, đến hệ thống khái<br /> niệm, các nội dung quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính về thuế<br /> giá trị gia tăng, tạo cơ sở vững chắc cho việc đề xuất các biện pháp quản<br /> lý hoạt động trên.<br /> 6.2. Ý nghĩa thực tiễn<br /> Luận văn là tài liệu tham khảo cho việc hoàn thiện chính sách<br /> pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng; là tài liệu<br /> tham khảo cho công tác bồi dưỡng, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản