Luật báo chí

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
289
lượt xem
121
download

Luật báo chí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân ; Để phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam ; Căn cứ vào Điều 4, Điều 67 và Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; Luật này quy định chế độ báo chí. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật báo chí

 1. LU T BÁO CHÍ b o m quy n t do báo chí, quy n t do ngôn lu n trên báo chí c a công dân, phù h p v i l i ích c a ch nghĩa xã h i và c a nhân dân ; phát huy vai trò c a báo chí trong s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c theo ư ng l i im ic a ng c ng s n Vi t Nam ; Căn c vào i u 4, i u 67 và i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ; Lu t này quy nh ch báo chí. CHƯƠNG I NH NG QUY NH CHUNG i u 1. Vai trò, ch c năng c a báo chí Báo chí nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là phương ti n thông tin i chúng thi t y u iv i i s ng xã h i ; là cơ quan ngôn lu n c a các t ch c c a ng, cơ quan Nhà nư c, t ch c xã h i (dư i ây g i chung là t ch c) ; là di n àn c a nhân dân. i u 2. B o m quy n t do báo chí, quy n t do ngôn lu n trên báo chí Nhà nư c t o i u ki n thu n l i công dân th c hi n quy n t do báo chí, quy n t do ngôn lu n trên báo chí và báo chí phát huy úng vai trò c a mình. 1
 2. Báo chí, nhà báo ho t ng trong khuôn kh pháp lu t và ư c Nhà nư c b o h ; không m t t ch c, cá nhân nào ư c h n ch , c n tr báo chí, nhà báo ho t ng. Không ai ư c l m d ng quy n t do báo chí, quy n t do ngôn lu n trên báo chí xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, t p th và công dân. Báo chí không b ki m duy t trư c khi in, phát sóng. i u 3. Các lo i hình báo chí Báo chí nói trong Lu t này là báo chí Vi t Nam, g m : báo in (báo, t p chí, b n tin th i s , b n tin thông t n) ; báo nói (chương trình phát thanh) ; báo hình (chương trình truy n hình, chương trình nghe - nhìn th i s ư c th c hi n b ng các phương ti n k thu t khác nhau), b ng ti ng Vi t, ti ng các dân t c thi u s Vi t Nam, ti ng nư c ngoài. CHƯƠNG II QUY N T DO BÁO CHÍ, QUY N T DO NGÔN LU N TRÊN BÁO CHÍ C A CÔNG DÂN i u 4. Quy n t do báo chí, quy n t do ngôn lu n trên báo chí c a công dân Công dân có quy n : 1- ư c thông tin qua báo chí v m i m t c a tình hình t nư c và th gi i ; 2- Ti p xúc, cung c p thông tin cho cơ quan báo chí và nhà báo; g i tin, bài, nh và tác ph m khác cho báo chí mà không ch u s ki m duy t c a t ch c, cá nhân nào và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung thông tin ; 2
 3. 3- Phát bi u ý ki n v tình hình t nư c và th gi i ; 4- Tham gia ý ki n xây d ng và th c hi n ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c ; 5- Góp ý ki n, phê bình, ki n ngh , khi u n i, t cáo trên báo chí iv i các t ch c c a ng, cơ quan Nhà nư c, t ch c xã h i và thành viên c a các t ch c ó. i u 5. Trách nhi m c a báo chí i v i quy n t do báo chí, quy n t do ngôn lu n trên báo chí c a công dân Cơ quan báo chí có trách nhi m : 1- ăng, phát sóng tác ph m, ý ki n c a công dân ; trong trư ng h p không ăng, phát sóng ph i tr l i và nói rõ lý do ; 2- Tr l i ho c yêu c u t ch c, ngư i có ch c v tr l i b ng thư ho c trên báo chí v ki n ngh , khi u n i, t cáo c a công dân g i n. 3
 4. CHƯƠNG III NHI M V VÀ QUY N H N C A BÁO CHÍ i u 6. Nhi m v và quy n h n c a báo chí Báo chí có nhi m v và quy n h n sau ây : 1- Thông tin trung th c v m i m t c a tình hình t nư c và th gi i ; 2- Tuyên truy n, ph bi n ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, thành t u văn hoá, khoa h c, k thu t trong nư c và th gi i theo tôn ch , m c ích c a cơ quan báo chí ; góp ph n nâng cao ki n th c, áp ng nhu c u văn hoá lành m nh c a nhân dân, b o v truy n th ng t t p c a dân t c, xây d ng và phát tri n dân ch xã h i ch nghĩa, tăng cư ng kh i oàn k t toàn dân, xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c ; 3- Ph n ánh và hư ng d n dư lu n xã h i ; làm di n àn th c hi n quy n t do ngôn lu n c a nhân dân ; 4- Phát hi n, bi u dương gương t t, nhân t m i ; u tranh ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t và các hi n tư ng tiêu c c xã h i khác ; 5- M r ng s hi u bi t l n nhau gi a các nư c và các dân t c, tham gia vào s nghi p c a nhân dân th gi i vì hoà bình, c l p dân t c, dân ch và ti n b xã h i. i u 7. Cung c p thông tin cho báo chí 4
 5. Trong ph m vi quy n h n, nhi m v c a mình, các t ch c có quy n và nghĩa v cung c p thông tin cho báo chí, giúp cho báo chí thông tin chính xác, k p th i và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung thông tin. i v i v án ang ư c i u tra ho c chưa xét x thì các cơ quan ti n hành t t ng có quy n không cung c p thông tin cho báo chí, nhưng báo chí có quy n thông tin theo các ngu n tài li u c a mình và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung thông tin. Báo chí có quy n và nghĩa v không ti t l tên ngư i cung c p thông tin n u có h i cho ngư i ó, tr trư ng h p có yêu c u c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân ho c Chánh án Toà án nhân dân c p t nh và tương ương tr lên c n thi t cho vi c i u tra, xét x t i ph m nghiêm tr ng. i u 8. Tr l i trên báo chí Ngư i ng u cơ quan báo chí có quy n yêu c u các t ch c, ngư i có ch c v tr l i v n mà công dân nêu ra trên báo chí ; các t ch c, ngư i có ch c v có trách nhi m tr l i trên báo chí. T ch c, công dân có quy n yêu c u cơ quan báo chí tr l i v v n mà báo chí ã thông tin ; cơ quan báo chí có trách nhi m tr l i. Cơ quan báo chí phát hi n ho c nh n ư c khi u n i, t cáo c a công dân v nh ng vi c có d u hi u ph m t i thì ph i báo ngay cho cơ quan i u tra ho c Vi n ki m sát b ng văn b n ; cơ quan i u tra, Vi n ki m sát có trách nhi m th lý và tr l i cho báo chí cách gi i quy t. i u 9. C i chính trên báo chí Báo chí thông tin sai s th t, xuyên t c, vu kh ng xúc ph m danh d c a t ch c, danh d , nhân ph m c a công dân thì ph i c i chính và xin l i ho c ăng, 5
 6. phát sóng l i c i chính c a t ch c, công dân. Trong trư ng h p báo chí không c i chính ho c c i chính không tho áng ; không ăng, phát sóng l i c i chính c a t ch c, công dân mà không có lý do chính áng thì h có quy n khi u n i v i cơ quan ch qu n báo chí ho c yêu c u Toà án xét x . L i c i chính c a cơ quan báo chí c a t ch c, công dân ph i ư c ăng, phát sóng k p th i và tương x ng v i thông tin c n c i chính. i u 10. Nh ng i u không ư c thông tin trên báo chí quy n t do ngôn lu n trên báo chí ư c s d ng úng n, báo chí ph i tuân theo nh ng i u sau ây : 1- Không ư c kích ng nhân dân ch ng Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, phá ho i kh i oàn k t toàn dân ; 2- Không ư c kích ng b o l c, tuyên truy n chi n tranh xâm lư c, gây h n thù gi a các dân t c và nhân dân các nư c, kích ng dâm ô, i tr y, t i ác ; 3- Không ư c ti t l bí m t Nhà nư c : bí m t quân s , an ninh, kinh t , i ngo i và nh ng bí m t khác do pháp lu t quy nh ; 4- Không ư c ưa tin sai s th t, xuyên t c, vu kh ng nh m xúc ph m danh d c a t ch c, danh d , nhân ph m c a công dân. 6
 7. CHƯƠNG IV T CH C BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO i u 11. Cơ quan báo chí Cơ quan báo chí là cơ quan th c hi n m t lo i hình báo chí nói t i i u3 c a Lu t này. i u 12. Cơ quan ch qu n báo chí Cơ quan ch qu n báo chí là t ch c ng tên xin c p gi y phép ho t ng c a báo chí và tr c ti p qu n lý cơ quan báo chí. Cơ quan ch qu n báo chí có nhi m v và quy n h n sau ây : 1- Xác nh, ch o th c hi n tôn ch , m c ích, i tư ng ph c v và ph m vi phát hành ch y u, công su t, th i gian, t n s , ph m vi to sóng và ngôn ng th hi n c a cơ quan báo chí ư c quy nh trong gi y phép ; 2- B nhi m, mi n nhi m ngư i ng u cơ quan báo chí thu c quy n mình, sau khi trao i ý ki n v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo chí. i u 13. Ngư i ng u cơ quan báo chí 1- Ngư i ng u cơ quan báo chí là T ng biên t p (báo in) ho c T ng giám c, Giám c ( ài phát thanh, ài truy n hình, cơ s th c hi n chương trình nghe - nhìn th i s ) ; 2- Ngư i ng u cơ quan báo chí ph i là ngư i có qu c t ch Vi t Nam, có a ch thư ng trú t i Vi t Nam, có các tiêu chu n chính tr , o c và nghi p v báo chí do Nhà nư c quy nh ; 7
 8. 3- Ngư i ng u cơ quan báo chí lãnh o và qu n lý cơ quan báo chí v m i m t, b o m th c hi n tôn ch , m c ích c a cơ quan báo chí và ch u trách nhi m trư c th trư ng cơ quan ch qu n và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a cơ quan báo chí. i u 14. Nhà báo Nhà báo ph i là ngư i có qu c t ch Vi t Nam, có a ch thư ng trú t i Vi t Nam, có các tiêu chu n chính tr , o c và nghi p v báo chí do Nhà nư c quy nh, ang ho t ng ho c công tác thư ng xuyên v i m t cơ quan báo chí Vi t Nam và ư c c p th nhà báo. i u 15. Quy n và nghĩa v c a nhà báo Nhà báo có quy n và nghĩa v sau ây : 1- Nhà báo có quy n và nghĩa v thông tin trung th c, ph n ánh ý ki n, nguy n v ng c a nhân dân, góp ph n th c hi n quy n t do báo chí, quy n t do ngôn lu n trên báo chí c a công dân ; 2- Nhà báo có quy n ho t ng báo chí trên lãnh th C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ; 3- Nhà báo ch u trách nhi m v n i dung tác ph m báo chí c a mình ; có quy n khư c t vi c biên so n ho c tham gia biên so n tác ph m báo chí trái v i Lu t này ; 4- Nhà báo ư c hư ng m t ch ưu tiên, ưu ãi c n thi t cho ho t ng báo chí theo quy nh c a H i ng b trư ng ; 8
 9. Không ai ư c e do , uy hi p tính m ng, xúc ph m danh d , nhân ph m c a nhà báo ho c phá hu , thu gi phương ti n, tài li u, c n tr nhà báo trong ho t ng ngh nghi p úng pháp lu t. Không ai ư c l m d ng danh nghĩa nhà báo làm vi c vi ph m pháp lu t. i u 16. H i nhà báo Vi t Nam H i nhà báo Vi t Nam có quy n và nghĩa v tham gia xây d ng và góp ph n th c hi n chính sách thông tin - báo chí ; b o v các quy n và l i ích h p pháp c a nhà báo. CHƯƠNG V QU N LÝ NHÀ NƯ C V BÁO CHÍ i u 17. Qu n lý Nhà nư c v báo chí Qu n lý Nhà nư c v báo chí bao g m : 1- Xây d ng pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n s nghi p báo chí, chính sách tài tr báo chí, chính sách i v i nhà báo ; 2- Ban hành quy ch ho t ng báo chí, c p gi y phép ho t ng báo chí ; 3- Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n phương hư ng, nhi m v báo chí và các quy nh pháp lu t v báo chí ; x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 9
 10. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, H i ng b trư ng th c hi n quy n qu n lý Nhà nư c v báo chí trong c nư c, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương th c hi n quy n qu n lý Nhà nư c v báo chí a phương theo s phân c p do H i ng b trư ng quy nh. i u 18. i u ki n ho t ng c a báo chí T ch c mu n thành l p cơ quan báo chí ph i có các i u ki n sau ây : 1- Có ngư i tiêu chu n ng u cơ quan báo chí theo quy nh t i i u 13 c a Lu t này ; 2- Xác nh rõ tên g i, tôn ch , m c ích, i tư ng ph c v , ph m vi phát hành ch y u, công su t, th i gian, t n s , ph m vi to sóng và ngôn ng th hi n c a cơ quan báo chí ; 3- Có tr s chính và có các i u ki n c n thi t khác b o m cho ho t ng c a cơ quan báo chí. i u 19. C p gi y phép ho t ng báo chí Cơ quan báo chí ph i có gi y phép do cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo chí c p m i ư c ho t ng. Trong trư ng h p không c p gi y phép thì ch m nh t là ba mươi ngày, k t ngày nh n ư c ơn xin phép, cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo chí ph i tr l i, nói rõ lý do. T ch c b t ch i c p gi y phép có quy n khi u n i v i Ch t ch H i ng b trư ng. i u 20. Hi u l c c a gi y phép Cơ quan báo chí ph i th c hi n úng nh ng i u ghi trong gi y phép ; n u mu n thay i tên g i, tôn ch , m c ích, i tư ng ph c v , ngôn ng th hi n, ph m vi phát hành ch y u, kỳ h n xu t b n thì ph i xin phép l i. 10
 11. Vi c xác nh, thay i công su t, th i gian, t n s , ph m vi to sóng ph i ư c phép c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v t n s vô tuy n i n. Không ư c chuy n như ng gi y phép ho t ng báo chí cho cơ quan, t ch c khác. i u 21 . Xu t b n n ph m báo chí khác, phát sóng chương trình c bi t, chương trình ph Cơ quan báo chí, t ch c khác mu n xu t b n c san, s ph ; ài phát thanh, ài truy n hình mu n phát sóng chương trình c bi t, chương trình ph khác v i tôn ch , m c ích, ngôn ng th hi n ghi trong gi y phép thì ph i xin phép cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo chí. i u 22. In báo chí, phát sóng chương trình phát thanh, truy n hình Cơ s in có trách nhi m th c hi n h p ng, b o m th i gian phát hành c a báo chí ; không ư c in báo chí không có gi y phép, không ư c in l i tác ph m báo chí ã có l nh c m lưu hành c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo chí. Cơ s k thu t phát sóng cho ài phát thanh, ài truy n hình có trách nhi m b o m ph m vi to sóng quy nh. ài phát thanh, ài truy n hình, cơ s th c hi n chương trình nghe - nhìn th i s không ư c phát n i dung tác ph m báo chí ã có l nh c m lưu hành ho c t ch thu. i u 23. Lưu chi u Báo chí in ph i n p lưu chi u trư c khi phát hành ; báo nói, báo hình ph i lưu gi b n th o, phim nh a, băng, ĩa, ghi âm, ghi hình theo quy nh c a H i ng b trư ng. 11
 12. i u 24. Phát hành báo chí Cơ quan báo chí ư c t ch c phát hành ho c u thác cho t ch c, cá nhân có ăng ký phát hành. Không ai ư c c n tr vi c phát hành báo chí t i ngư i c, n u không có l nh c m lưu hành. Không m t t ch c, cá nhân nào ư c lưu hành n ph m báo chí không có gi y phép xu t b n ho c ã có l nh c m. i u 25. Qu ng cáo Báo chí ư c ăng, phát sóng qu ng cáo và thu ti n qu ng cáo. N i dung qu ng cáo ph i tách bi t v i n i dung tuyên truy n và không ư c vi ph m quy nh t i i u 10 c a Lu t này. i u 26. H p báo T ch c, công dân mu n h p báo ph i báo trư c cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v báo chí. Nghiêm c m h p báo có n i dung vi ph m quy nh t i i u 10 c a Lu t này. 12
 13. CHƯƠNG VI KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 27. Khen thư ng Cơ quan báo chí, nhà báo, t ch c và công dân có thành tích và c ng hi n vào ho t ng báo chí thì ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. Nhà báo có thành tích xu t s c thì ư c t ng danh hi u vinh d Nhà nư c. i u 28. X lý vi ph m 1- Cơ quan báo chí, t ch c khác vi ph m quy nh v gi y phép ho t ng báo chí, v n i dung thông tin trên báo chí, v c i chính do thông tin sai s th t, xuyên t c, vu kh ng và các quy nh khác c a Lu t này thì tuỳ theo m c nh ho c n ng mà b c nh cáo, ph t ti n, thu h i, t ch thu n ph m, băng, ĩa ghi âm, ghi hình, ình b n t m th i ho c thu h i gi y phép theo quy nh c a pháp lu t x ph t vi ph m hành chính. Cơ quan báo chí, công dân thông tin gây thi t h i cho t ch c, công dân khác thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t dân s . 2- Ngư i ch u trách nhi m chính v nh ng hành vi quy nh t i kho n 1 i u này thì tuỳ theo m c nh ho c n ng mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . 3- Ngư i vi ph m các quy nh v cung c p thông tin, tr l i trên báo chí, thành l p cơ quan báo chí, phát hành, qu ng cáo, h p báo, c n tr ho t ng báo chí, xúc ph m danh d , nhân ph m nhà báo và các quy nh khác c a Lu t này thì 13
 14. tuỳ theo m c nh ho c n ng mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . CHƯƠNG VII I U KHO N CU I CÙNG i u 29 Lu t này thay th Lu t s 100 SL-L002 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy nh ch báo chí. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Lu t này u bãi b . i u 30 Căn c vào quy nh c a Lu t này, H i ng b trư ng ban hành quy ch ho t ng c a báo chí nư c ngoài t i Vi t Nam và quy ch ho t ng c a báo chí Vi t Nam liên quan n nư c ngoài. i u 31 H i ng b trư ng quy nh chi ti t thi hành Lu t này. ------------------------------------ Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 6 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989 14
 15. 15
Đồng bộ tài khoản