Luật Công đoàn

Chia sẻ: Nguyen Thom | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
249
lượt xem
109
download

Luật Công đoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh của Chủ tịch Hội đồng nhà nước số 40-LCT/HđNN8 ngày 7-7-1990 cống b ố Luật Công đoàn. Hội đồng Nhà nước Nước CHXHCN Việt Nam Căn cứ vào điều 100 của Hiến pháp nước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Công đoàn

 1. Luật Công đoàn Lệnh của Chủ tịch Hội đồng nhà nước số 40-LCT/HđNN8 ngày 7-7-1990 cống b ố Luật Công đoàn. Hội đồng Nhà nước Nước CHXHCN Việt Nam Căn cứ vào điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vi ệt Nam và đi ều 34 c ủa luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước. Nay công bố Luật Công đoàn đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vi ệt Nam thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990. T. M Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ tịch Võ Chí Công Luật Công Đoàn Để phát huy vai trò của công đoàn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, b ảo đ ảm quy ền dân ch ủ và lợi ích của người lao động. Căn cứ vào điều 10, 32, 83, 86 và 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã h ội ch ủ nghĩa Vi ệt Nam; Luật này qui định chức năng, quyền và trách nhiệm của Công đoàn. • Chương I: Quy định chung • Chương II: Quyền và trách nhiệm của công đoàn • Chương III: Những bảo đảm hoạt động công đoàn • Chương IV: Điều khoản cuối cùng http://www.ldld.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=567 1
 2. LUẬT CÔNG ÐOÀN Ðể phát huy vai trò của công đoàn trong cách m ạng xã h ội ch ủ nghĩa, b ảo đ ảm quyền dân ch ủ và lợi ích của người lao động Căn cứ vào các Ðiều 10, 32, 83, 86 và Ðiều 106 c ủa Hi ến pháp n ước C ộng hoà xã h ội ch ủ nghĩa Việt Nam Luật này quy định chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Ði ề u 1 1- Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng l ớn của giai c ấp công nhân và c ủa ng ười lao đ ộng Việt Nam (gọi chung là người lao động) t ự nguyện lập ra d ưới s ự lãnh đạo c ủa Ð ảng c ộng s ản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã h ội Vi ệt Nam; là tr ường h ọc ch ủ nghĩa xã hội của người lao động. 2- Những người lao động Việt Nam làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, xí nghiệp có vốn đầu t ư nước ngoài, đ ơn vị s ự nghi ệp, c ơ quan Nhà n ước, t ổ ch ức xã hội (gọi chung là cơ quan, đơn vị, tổ chức) đều có quyền thành l ập và gia nh ập công đoàn trong khuôn khổ Ðiều lệ công đoàn Việt Nam. Các hội của những người lao động thành lập theo quy định c ủa pháp lu ật có quy ền gia nh ập các Liên đoàn lao động. Khi thành lập, mỗi tổ chức công đoàn thông báo cho cơ quan chính quy ền, t ổ ch ức h ữu quan để xây dựng quan hệ công tác. Cấm mọi hành vi cản trở, vi phạm nguyên t ắc t ự nguyện tham gia t ổ ch ức và ho ạt đ ộng công đoàn; phân biệt đối xử với lý do người lao động gia nhập, hoạt động công đoàn. 3- Công đoàn từ cấp cơ sở trở lên có tư cách pháp nhân. 4- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, các công đoàn ngành Vi ệt Nam có quy ền gia nh ập các t ổ chức công đoàn quốc tế phù hợp với mục đích hoạt động của mình. Ði ề u 2 1- Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, l ợi ích hợp pháp, chính đáng c ủa ng ười lao đ ộng; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, gi ải quy ết vi ệc làm, c ải thi ện đ ời s ống v ật chất, tinh thần của người lao động. 2- Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý c ơ quan, đ ơn v ị, t ổ ch ức, qu ản lý kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước; trong ph ạm vi ch ức năng c ủa mình, th ực hi ện quy ền ki ểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, t ổ chức theo quy đ ịnh của pháp luật. 2
 3. 3- Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục, động viên ng ười lao đ ộng phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và b ảo vệ T ổ quốc Vi ệt Nam xã h ội ch ủ nghĩa. Ði ề u 3 1- Trong mọi hoạt động, công đoàn phải tuân theo Hiến pháp, pháp luật. Cơ quan Nhà nước, thủ trưởng đơn vị, tổ chức tôn trọng quyền đ ộc l ập v ề t ổ ch ức và các quyền khác của công đoàn quy định tại Luật này. 2- Cơ quan Nhà nước, thủ trưởng đơn vị, t ổ chức và công đoàn ph ải tăng c ường m ối quan h ệ h ợp tác trong mọi hoạt động nhằm mục đích xây dựng cơ quan, đ ơn vị, t ổ ch ức, xây d ựng đ ất n ước và chăm lo lợi ích của người lao động; khi có những vấn đề còn có ý ki ến khác nhau thì ph ải ti ến hành đối thoại, hiệp thương, tìm cách giải quyết theo đúng pháp lu ật. C ơ quan Nhà n ước, th ủ trưởng đơn vị, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện cần thiết để công đoàn hoạt động. 3- Với sự thoả thuận của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, H ội đ ồng b ộ tr ưởng quy đ ịnh c ụ th ể về mối quan hệ hoạt động giữa cơ quan Nhà nước, thủ trưởng đ ơn v ị, t ổ ch ức v ới các c ấp công đoàn. CHƯƠNG II QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN Ði ề u 4 1- Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia v ới Nhà n ước xây d ựng và th ực hi ện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách, cơ ch ế quản lý kinh t ế, ch ủ tr ương, chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam có quyền tham d ự h ội ngh ị c ủa H ội đ ồng b ộ trưởng. Chủ tịch công đoàn các cấp được dự hội nghị của cơ quan Nhà nước, đ ơn v ị, t ổ ch ức h ữu quan khi bàn những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và l ợi ích c ủa ng ười lao đ ộng. 2- Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền Hiến pháp và pháp luật, giáo d ục ng ười lao đ ộng ý th ức chấp hành và tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, tích c ực xây d ựng ch ủ nghĩa xã h ội và b ảo v ệ Tổ quốc, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, lao động có kỷ luật, có năng su ất, ch ất l ượng và hi ệu quả. 3- Công đoàn cơ sở cùng với cơ quan, đơn vị, t ổ chức b ảo đ ảm th ực hi ện quy ền làm ch ủ c ủa t ập thể lao động theo quy định của pháp luật. 4- Công đoàn cùng với cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh t ế quốc doanh, đơn v ị s ự nghi ệp và h ợp tác xã tổ chức phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa, phát huy m ọi ti ềm năng c ủa ng ười lao đ ộng th ực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Ði ề u 5 1- Trong phạm vi các vấn đề có liên quan trực ti ếp đến quy ền, nghĩa v ụ và l ợi ích c ủa ng ười lao động, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam có quyền trình d ự án luật, pháp l ệnh ra tr ước Qu ốc h ội và Hội đồng Nhà nước. 3
 4. 2- Công đoàn tham gia với cơ quan Nhà nước xây d ựng pháp luật, chính sách, ch ế đ ộ v ề lao động, tiền lương, bảo hộ lao động và các chính sách xã h ội khác liên quan tr ực ti ếp đ ến quy ền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. 3- Công đoàn có trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc th ực hi ện các chính sách, ch ế đ ộ v ề lao động. Ði ề u 6 1- Công đoàn phối hợp với cơ quan Nhà nước nghiên cứu ứng d ụng khoa h ọc, k ỹ thu ật b ảo h ộ lao động, xây dựng các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao đ ộng và vệ sinh công nghi ệp. 2- Công đoàn có trách nhiệm giáo dục, vận động người lao động ch ấp hành nghiêm ch ỉnh các quy định về bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường. 3- Công đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hộ lao đ ộng. Khi phát hi ện n ơi làm vi ệc có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng người lao động, công đoàn có quy ền yêu c ầu ng ười có trách nhiệm thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn lao đ ộng, k ể c ả tr ường h ợp ph ải t ạm ngừng hoạt động, nếu thấy cần thiết. 4- Việc điều tra các vụ tai nạn lao động phải có đ ại diện c ủa công đoàn tham gia. Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước hoặc Toà án xử lý ng ười chịu trách nhi ệm đ ể x ảy ra tai n ạn lao động theo quy định của pháp luật. Ði ề u 7 Công đoàn tham gia với cơ quan, đơn vị tổ chức hữu quan gi ải quy ết vi ệc làm, t ổ ch ức d ạy nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp, văn hoá, khoa học, kỹ thuật cho ng ười lao đ ộng. Ði ề u 8 1- Công đoàn tham gia xây dựng các chính sách xã hội và tham gia v ới c ơ quan Nhà n ước qu ản lý bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 2- Công đoàn có trách nhiệm cùng cơ quan, đơn vị, tổ ch ức h ữu quan chăm lo đ ời s ống văn hoá, hoạt động thể dục thể thao, tổ chức nghỉ ngơi, du lịch cho ng ười lao đ ộng. 3- Công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, đơn vị, t ổ ch ức quản lý và s ử d ụng qu ỹ phúc l ợi t ập thể, phục vụ lợi ích của người lao động. Ði ề u 9 1- Trong phạm vi chức năng của mình, công đoàn kiểm tra việc ch ấp hành pháp lu ật v ề h ợp đ ồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, ti ền th ưởng, b ảo h ộ lao đ ộng, b ảo hi ểm xã h ội và các chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và l ợi ích của ng ười lao đ ộng. 2- Khi kiểm tra, công đoàn yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đ ơn v ị, t ổ ch ức trả l ời nh ững v ấn đ ề đ ặt ra, kiến nghị biện pháp sửa chữa các thiếu sót, ngăn ng ừa vi ph ạm pháp lu ật và x ử lý ng ười vi phạm pháp luật. 4
 5. 3- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải trả lời cho công đoàn bi ết k ết qu ả gi ải quy ết nh ững kiến nghị do công đoàn nêu ra trong thời hạn pháp luật quy đ ịnh. Nh ững v ấn đ ề không gi ải quy ết được phải nói rõ lý do. Ði ề u 10 Công đoàn đại diện cho người lao động yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đ ơn vị, t ổ ch ức ti ếp và trả lời các vấn đề do người lao động đặt ra. Khi cần thiết, công đoàn tổ chức đối thoại giữa t ập th ể lao động v ới thủ tr ưởng c ơ quan, đ ơn v ị, tổ chức hữu quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa v ụ và l ợi ích c ủa ng ười lao động. Ði ề u 11 1- Công đoàn cơ sở đại diện cho người lao động ký thoả ước lao đ ộng t ập th ể v ới giám đ ốc xí nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; giám sát việc ký kết và thực hi ện h ợp đ ồng lao đ ộng. 2- Công đoàn tham gia với cơ quan Nhà nước giải quy ết khi ếu nại, t ố cáo c ủa ng ười lao đ ộng theo pháp luật. 3- Công đoàn đại diện cho người lao động thương l ượng với thủ trưởng c ơ quan, đ ơn v ị, t ổ ch ức để giải quyết các tranh chấp lao động xảy ra trong cơ quan, đ ơn v ị, t ổ ch ức mình. Khi c ơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc Toà án xét xử tranh chấp lao đ ộng ph ải có đ ại di ện c ủa công đoàn tham dự và phát biểu ý kiến. 4- Người lao động, dù chưa là đoàn viên công đoàn cũng có quy ền yêu c ầu Ban ch ấp hành công đoàn đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tr ước Toà án, th ủ tr ưởng c ơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan. Ði ề u 12 1- Cơ quan Nhà nước, thủ trưởng đơn vị, t ổ chức cần ph ải th ảo luận v ới công đoàn cùng c ấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đ ến quy ền, nghĩa v ụ và l ợi ích c ủa ng ười lao động. 2- Trước khi quyết định các vấn đề về tiền lương, ti ền th ưởng, nhà ở, thi hành k ỷ lu ật đ ến m ức buộc người lao động thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao đ ộng tr ước th ời h ạn thì giám đ ốc xí nghiệp quốc doanh, thủ trưởng cơ quan Nhà nước, đơn vị s ự nghiệp ph ải th ảo lu ận, nh ất trí v ới Ban chấp hành công đoàn. Trong trường hợp không nhất trí về những vấn đề quy định tại khoản này thì hai bên ph ải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Trong th ời h ạn ba m ươi ngày, k ể t ừ ngày nhận được báo cáo, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải trả lời. Hội đồng bộ trưởng và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam quy đ ịnh c ụ th ể trình t ự, th ủ t ục gi ải quyết các trường hợp không nhất trí giữa công đoàn với thủ trưởng cơ quan, đ ơn v ị, t ổ ch ức. Các vấn đề thuộc phạm vi tranh chấp lao động thì gi ải quy ết theo pháp lu ật v ề gi ải quy ết tranh chấp lao động. 5
 6. 3- Những vấn đề thuộc phạm vi thảo luận và nhất trí gi ữa Tổng liên đoàn lao đ ộng Vi ệt Nam và Hội đồng bộ trưởng thì giải quyết theo Quy chế phối hợp hoạt đ ộng gi ữa hai bên. Ði ề u 13 Căn cứ vào những quy định tại Luật này, Hội đồng bộ trưởng cùng với T ổng liên đoàn lao đ ộng Việt Nam quy định cụ thể quyền và trách nhiệm công đoàn cơ s ở phù h ợp v ới đ ặc đi ểm c ủa t ừng loại cơ quan, đơn vị, tổ chức và xí nghiệp thuộc các thành phần kinh t ế, hợp tác xã. CHƯƠNG III NHỮNG BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN Ði ề u 14 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức tạo điều kiện làm việc, cung cấp thông tin c ần thi ết đ ể công đoàn thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của mình. Với sự thoả thuận của Tổng liên đoàn lao động Vi ệt Nam, Hội đ ồng b ộ tr ưởng quy đ ịnh c ụ th ể các vấn đề này. Ði ề u 15 1- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức t ạo điều kiện thuận lợi để ng ười lao đ ộng làm tròn nhi ệm vụ khi họ được bầu vào Ban chấp hành công đoàn hoặc được công đoàn giao nhi ệm v ụ. 2- Cán bộ công đoàn không chuyên trách được dành một số thời gian nh ất đ ịnh trong gi ờ làm vi ệc để hoạt động công đoàn. Hội đồng bộ trưởng và Tổng liên đoàn lao đ ộng Vi ệt Nam quy đ ịnh c ụ thể thời gian và điều kiện hoạt động của cán bộ công đoàn không chuyên trách. 3- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam quy định s ố lượng cán b ộ hoạt động chuyên trách công đoàn. Tiền lương của cán bộ chuyên trách do Tổng liên đoàn lao đ ộng Vi ệt Nam quy đ ịnh theo chính sách chung và do quỹ công đoàn đài thọ. 4- Khi quyết định buộc thôi việc, cho thôi việc hoặc ch ấm d ứt h ợp đ ồng lao đ ộng tr ước th ời h ạn và thuyên chuyển công tác đối với uỷ viên Ban chấp hành công đoàn thì ph ải đ ược Ban ch ấp hành công đoàn cùng cấp thoả thuận; đối với Chủ t ịch Ban ch ấp hành công đoàn thì ph ải đ ược công đoàn cấp trên trực tiếp thoả thuận. Ði ề u 16 1- Công đoàn thực hiện tự quản về tài chính theo pháp luật và nh ững quy đ ịnh c ủa T ổng liên đoàn lao động Việt Nam. 2- Các nguồn thu vào quỹ công đoàn gồm có : a) Tiền do đoàn viên công đoàn đóng góp; thu đ ược t ừ hoạt động văn hoá, th ể thao, du l ịch, kinh doanh của công đoàn; do các tổ chức quốc t ế, các công đoàn nước ngoài ủng h ộ; 6
 7. b) Kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp; tiền trích t ừ quỹ c ơ quan, đ ơn v ị, t ổ ch ức chuy ển vào quỹ công đoàn theo quy định của Hội đồng bộ trưởng. Ði ề u 17 Tài sản của công đoàn là tài sản xã hội chủ nghĩa, đ ược pháp luật b ảo v ệ và khuy ến khích phát triển, phải quản lý và sử dụng đúng pháp luật. Các b ất đ ộng s ản, đ ộng s ản, các qu ỹ công đoàn, các phương tiện hoạt động và các tài s ản khác do công đoàn t ạo nên, do n ước ngoài vi ện trợ cho công đoàn là tài sản thuộc quyền sở hữu của công đoàn. Chương IV ÐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Ði ề u 18 Người vi phạm các quy định của Luật này, thì tuỳ theo m ức đ ộ nh ẹ hoặc n ặng mà b ị x ử lý k ỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhi ệm hình s ự. Ði ề u 19 Luật này thay thế Luật công đoàn ngày 5-11-1957. Các quy định trước đây trái v ới Lu ật này đ ều bãi bỏ. ------------------------------------------ Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ h ọp th ứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990. LuËt C«ng ®oµn (söa ®æi) C¨n cø HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992  ®∙ ®îc   söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12   n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; Quèc héi ban hµnh LuËt C«ng ®oµn (söa ®æi) CH¬NG I NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG §iÒu 1. C«ng ®oµn  7
 8. C«ng  ®oµn lµ  tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi réng lín cña giai cÊp c«ng nh©n vµ  cña ngêi lao  ®éng ViÖt Nam tù  nguyÖn lËp ra díi sù l∙nh  ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, lµ  thµnh viªn trong   hÖ thèng chÝnh trÞ cña x∙ héi ViÖt Nam;  ®¹i diÖn, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh  ®¸ng  cña c¸n bé, c«ng nh©n, c«ng chøc, viªn chøc vµ  ng êi lao  ®éng (gäi chung lµ  ngêi lao  ®éng); gãp  phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam x∙ héi chñ nghÜa. §iÒu 2. Ph¹m vi ®iÒu chØnh  LuËt nµy quy  ®Þnh vÒ  quyÒn thµnh lËp, gia nhËp  vµ  ho¹t  ®éng c«ng  ®oµn cña ngêi lao  ®éng; chức năng, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng ®oµn; tr¸ch nhiÖm cña nhµ n íc, c¬ quan nhµ níc,  tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp sö  dông lao  ®éng, tæ chøc  ®¹i diÖn cña ngêi sö  dông lao  ®éng;  nh÷ng b¶o  ®¶m ho¹t  ®éng cña c«ng  ®oµn; gi¶i quyÕt tranh chÊp vµ  xö  lý  vi ph¹m quyÒn c«ng  ®oµn. §iÒu 3. §èi tîng ¸p dông 1. LuËt nµy ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙  héi, tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp, tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp, ®¬n   vÞ  sù  nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp,  ®¬n vÞ  sö  dông lao  ®éng kh¸c, tæ chøc cña ngêi sö  dông lao  ®éng, ngêi lao ®éng (gäi chung lµ c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp, c¸ nh©n). 2. C¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp níc ngoµi, c¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt  Nam ®Þnh c  ë níc ngoµi ho¹t ®éng trªn l∙nh thæ ViÖt Nam cã liªn quan  ®Õn tæ chøc vµ ho¹t ®éng   c«ng ®oµn, còng ¸p dông theo quy ®Þnh cña LuËt nµy.    §iÒu 4. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. QuyÒn c«ng ®oµn lµ nh÷ng b¶o ®¶m ph¸p lý do Nhµ níc x¸c lËp ®Ó c«ng ®oµn thùc hiÖn  chøc n¨ng cña m×nh. QuyÒn c«ng  ®oµn bao gåm quyÒn thµnh lËp, gia nhËp vµ  ho¹t  ®éng c«ng   ®oµn cña ngêi lao ®éng vµ cña tæ chøc c«ng ®oµn.  2. C«ng ®oµn c¬ së lµ tæ chøc c¬ së cña c«ng ®oµn, tËp hîp ®oµn viªn c«ng ®oµn vµ ng êi  lao  ®éng trong mét  ®¬n vÞ  sö  dông lao  ®éng hoÆc mét sè   ®¬n vÞ  sö  dông lao  ®éng,  ®îc C«ng  ®oµn cÊp trªn c¬ së quyÕt ®Þnh thµnh lËp theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ c«ng ®oµn ViÖt Nam.  3. NghiÖp ®oµn lµ tæ chøc c¬ së cña c«ng ®oµn, tËp hîp ®oµn viªn c«ng ®oµn vµ ng êi lao  ®éng tù do, hîp ph¸p cïng ngµnh, nghÒ theo ®Þa bµn, ®¬n vÞ lao ®éng ® îc C«ng ®oµn cÊp trªn c¬  së quyÕt ®Þnh thµnh lËp theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ c«ng ®oµn ViÖt nam.  4. C«ng ®oµn cÊp trªn c¬ së lµ một cÊp tæ chøc trong hÖ thèng  c«ng  ®oµn. C«ng  ®oµn  cÊp trªn c¬  së  cã  quyÒn thµnh lËp, c«ng nhËn, gi¶i thÓ, chØ  ®¹o ho¹t  ®éng c«ng  ®oµn c¬  së,   nghiÖp ®oµn vµ liªn kÕt c¸c c«ng ®oµn c¬ së, nghiÖp ®oµn theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ c«ng ®oµn  ViÖt nam. 5. C¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch lµ ngêi ®¶m nhiÖm c«ng viÖc thêng xuyªn trong tæ chøc  C«ng ®oµn, ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña C«ng ®oµn tuyÓn dông, sö dông, bæ nhiÖm. 8
 9. 6. C¸n bé C«ng ®oµn kh«ng chuyªn tr¸ch lµ ngêi lµm viÖc kiªm nhiÖm, ®îc §¹i héi, Héi nghÞ  c«ng  ®oµn bÇu ra hoÆc  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn cña C«ng  ®oµn chØ  ®Þnh, bæ nhiÖm vµo   chøc danh tõ Tæ phã c«ng ®oµn trë lªn. 7. §¹i diÖn tËp thÓ  lao  ®éng  ë  c¬ së lµ Ban chÊp hµnh c«ng  ®oµn c¬  së, Ban chÊp hµnh  nghiÖp ®oµn, Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn l©m thêi hoÆc C«ng ®oµn cÊp trªn c¬ së.  8. §¬n vÞ sö  dông lao  ®éng lµ  c¬ quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp, c¸ nh©n cã  thuª   mín, tuyÓn dông, sö dông vµ tr¶ c«ng lao ®éng. 9. Tæ chøc ®¹i diÖn cña ngêi sö dông lao ®éng lµ tæ chøc do nh÷ng ngêi sö dông lao ®éng  lËp ra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó ®¹i diÖn, b¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi sö dông lao ®éng. 10. Tranh chÊp vÒ quyÒn c«ng ®oµn lµ nh÷ng tranh chÊp ph¸t sinh gi÷a ngêi lao ®éng, tæ  chøc c«ng ®oµn víi c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ,  doanh nghiÖp sö dông lao ®éng vÒ viÖc thùc hiÖn  quyÒn c«ng ®oµn cña ngêi lao ®éng vµ quyÒn c«ng ®oµn cña tæ chøc c«ng ®oµn. §iÒu 5. QuyÒn thµnh lËp, gia nhËp vµ ho¹t ®éng c«ng ®oµn  1. Ngêi lao  ®éng ViÖt Nam lµm viÖc trong c¸c c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp  thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ,  ®Òu cã  quyÒn thµnh lËp, gia nhËp vµ  ho¹t  ®éng c«ng  ®oµn theo  quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ §iÒu lÖ c«ng ®oµn ViÖt Nam.  2. C¬ quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ,  doanh nghiÖp ®ang ho¹t  ®éng cha cã  tæ chøc c«ng  ®oµn  th× chËm nhÊt sau s¸u th¸ng kÓ tõ ngµy LuËt nµy cã hiÖu lùc vµ nh÷ng  c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ,  doanh nghiÖp míi thµnh lËp cha cã  tæ chøc C«ng  ®oµn th×  chËm nhÊt sau s¸u th¸ng kÓ  tõ  ngµy  b¾t ®Çu ho¹t ®éng, c«ng ®oµn cÊp trªn c¬ së cã quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm thµnh lËp c«ng ®oµn c¬ së   hoÆc chØ ®Þnh Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn l©m thêi. 3. Khi c«ng ®oµn c¬ së ®îc thµnh lËp hoÆc Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn l©m thêi ® îc chØ  ®Þnh theo  ®óng quy  ®Þnh cña §iÒu lÖ  c«ng  ®oµn ViÖt Nam th×  đơn vị sö  dông lao  ®éng ph¶i  thõa nhËn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c«ng ®oµn c¬ së ho¹t ®éng. §iÒu 6. Nguyªn t¾c thµnh lËp, tæ chøc vµ ho¹t ®éng c«ng ®oµn  1. Tæ chøc c«ng  ®oµn c¬ së, nghiÖp ®oµn (gäi chung lµ c«ng ®oµn c¬ së) ® îc thµnh lËp,  ho¹t ®éng, gi¶i thÓ hoÆc chÊm døt ho¹t ®éng trªn c¬ së tù nguyÖn cña ng êi lao ®éng vµ ®îc c«ng  ®oµn cÊp trªn c¬ së quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ c«ng ®oµn ViÖt Nam.  2. Khi thµnh lËp, ho¹t ®éng, gi¶i thÓ hoÆc chÊm døt ho¹t ®éng c«ng ®oµn c¬ së th× c«ng   ®oµn cÊp trªn c¬ së th«ng b¸o víi c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã liªn quan. 3. C«ng ®oµn tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, theo quy ®Þnh cña   ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ c«ng ®oµn ViÖt Nam. 4. C«ng ®oµn tõ cÊp c¬ së trë lªn cã t c¸ch ph¸p nh©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 7. HÖ thèng tæ chøc cña C«ng ®oµn C«ng ®oµn ViÖt Nam lµ tæ chøc thèng nhÊt cã c¸c cÊp c¬ b¶n sau ®©y: 1. Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam. 9
 10. 2. Liªn  ®oµn Lao ®éng tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (sau  ®©y gäi lµ liªn  ®oµn lao  ®éng tØnh, thµnh phè), c«ng ®oµn ngµnh trung ¬ng, c«ng ®oµn tæng c«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn  ®oµn. 3. C«ng ®oµn cÊp trªn c¬ së. 4. C«ng ®oµn c¬ së, nghiÖp ®oµn.   §iÒu 8. Hîp t¸c quèc tÕ vÒ c«ng ®oµn 1. Hîp t¸c quèc tÕ vÒ c«ng  ®oµn víi c¸c níc, tæ chøc quèc tÕ trªn nguyªn t¾c  b×nh ®¼ng, t«n träng chñ quyÒn, phï hîp víi ph¸p luËt mçi níc vµ th«ng lÖ quèc tÕ.  2. Tæng Liªn  ®oµn lao ®éng ViÖt Nam, c¸c c«ng  ®oµn ngµnh trung  ¬ng, c«ng  ®oµn Tæng  c«ng ty trùc thuéc Tæng Liªn  ®oµn lao ®éng ViÖt Nam cã quyÒn gia nhËp c¸c tæ chøc c«ng  ®oµn  quèc tÕ phï hîp víi t«n chØ, môc ®Ých ho¹t ®éng cña m×nh. §iÒu 9. ¸p dông LuËt c«ng ®oµn, ®iÒu íc quèc tÕ vµ c¸c LuËt cã liªn quan 1. ViÖc thµnh lËp, tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña c«ng  ®oµn ¸p dông theo quy  ®Þnh cña LuËt  nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã  liªn quan. Tr êng hîp cã  quy  ®Þnh kh¸c nhau gi÷a LuËt  nµy víi LuËt kh¸c vÒ c«ng ®oµn th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 2. Trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam lµ thµnh viªn cã quy   ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh cña LuËt nµy th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã.  §iÒu 10. Nh÷ng hµnh vi bÞ nghiªm cÊm Nghiªm cÊm c¸c c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp, c¸ nh©n thùc hiÖn c¸c hµnh vi   sau ®©y: 1. C¶n trë, g©y khã kh¨n cho viÖc tæ chøc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng c«ng ®oµn; 2. Ph©n biÖt ®èi xö víi ngêi lao ®éng v× lý do thµnh lËp, gia nhËp vµ ho¹t ®éng c«ng ®oµn;   Ph©n biÖt  ®èi xö  víi c¸n bé  c«ng  ®oµn chuyªn tr¸ch do C«ng  ®oµn cÊp trªn cö   ®Õn lµm viÖc t¹i   doanh nghiÖp. 3. Sö  dông c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ  vµ  c¸c thñ   ®o¹n kh¸c  ®Ó  can thiÖp vµo tæ chøc vµ  ho¹t   ®éng c«ng ®oµn. 4. Lîi dông quyÒn c«ng ®oµn ®Ó vi ph¹m ph¸p luËt, x©m ph¹m lîi Ých cña Nhµ níc, x∙ héi, c¬  quan, tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp, c¸ nh©n. CH¬NG II Chøc n¨ng, QUYÒN Vµ TR¸CH NHIÖM CñA C«NG ®OµN §iÒu 11. Chøc n¨ng cña C«ng ®oµn C«ng ®oµn ®¹i diÖn b¶o vÖ c¸c quyÒn lîi hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña ngêi lao ®éng; tham gia  qu¶n lý nhµ níc, qu¶n lý kinh tÕ vµ x∙ héi, tham gia kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¬ quan nhµ n íc,  tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp sö dông lao ®éng; tuyªn truyÒn vµ vËn ®éng ngêi lao ®éng chÊp  hµnh ph¸p luËt, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. 10
 11. §iÒu 12. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña C«ng ®oµn trong viÖc ®¹i diÖn b¶o  vÖ quyÒn, lîi Ých cña ngêi lao ®éng 1. Hç  trî  vµ  h íng dÉn ngêi lao  ®éng giao kÕt vµ  thùc hiÖn hîp  ®ång lao   ®éng, hîp ®ång lµm viÖc víi ®¬n vÞ sö dông lao ®éng. 2. Th¬ng lîng, x©y dùng, ký  kÕt vµ  thùc hiÖn tho¶  íc lao  ®éng tËp thÓ  t¹i  doanh nghiÖp vµ cÊp ngµnh. 3. §èi tho¹i víi ®¬n vÞ sö dông lao ®éng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan   ®Õn quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ngêi lao ®éng.  4. Tæ chøc c¸c ho ¹t ®éng t vÊn ph¸p luËt, trî gióp ph¸p lý cho ngêi lao ®éng. 5.  Tham gia  víi c¸c tæ chøc, c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  gi¶i quyÕt tranh chÊp lao  ®éng ph¸t sinh trong quan hÖ lao ®éng.  6. Thùc hiÖn quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm kiÕn nghÞ, khëi kiÖn khi quyÒn cña ngêi lao ®éng bÞ  vi ph¹m. Tham gia tè  tông trong c¸c vô  ¸n lao  ®éng, hµnh chÝnh, ph¸ s¶n doanh nghiÖp, hîp t¸c x∙   ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña ngêi lao ®éng tríc Toµ ¸n.  7. Tæ chøc vµ l∙nh ®¹o ®×nh c«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 13. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña C«ng ®oµn tham gia qu¶n lý nhµ n ­ íc, qu¶n lý kinh tÕ vµ x∙ héi 1. Tham gia víi c¬  quan nhµ  níc x©y dùng vµ  thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ch¬ng  tr×nh vÒ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi; c¬  chÕ  qu¶n lý  kinh tÕ; gi¶i quyÕt viÖc lµm, tæ  chøc d¹y nghÒ, n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp, v¨n hãa, khoa häc, kü thuËt cho ng ­ êi lao ®éng; tham gia x©y dùng quan hÖ lao ®éng hµi hoµ, æn ®Þnh vµ tiÕn bé trong  doanh nghiÖp. 2. Tham gia víi c¬ quan nhµ níc x©y dùng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt  vÒ lao ®éng, viÖc lµm, tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hé lao ®éng  vµ c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt kh¸c liªn quan ®Õn quyÒn, nghÜa vô cña tæ chøc c«ng  ®oµn vµ ngêi lao ®éng. 3. Phèi hîp tæ chøc c¸c phong tr µo thi  ®ua trong tõng ngµnh,  ®Þa ph ¬ng,  c¬ quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp. 4. Phèi hîp víi c¬  quan nhµ  níc nghiªn cøu, øng dông khoa häc, kü  thuËt  b¶o hé lao ®éng, x©y dùng c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m an toµn, vÖ sinh lao ®éng.  5. Tham gia víi c¬  quan nhµ  níc qu¶n lý  b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ;  gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.   §iÒu 14. QuyÒn tr×nh dù ¸n LuËt Tæng Liªn  ®oµn lao  ®éng ViÖt Nam cã  quyÒn tr×nh dù  ¸n luËt, ph¸p lÖnh   tríc Quèc héi vµ Uû ban thêng vô Quèc héi vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan trùc tiÕp ®Õn  tæ chøc C«ng ®oµn, quyÒn, nghÜa vô cña ngêi lao ®éng, . 11
 12. §iÒu 15. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña C«ng ®oµn tham dù c¸c phiªn häp  C«ng ®oµn c¸c cÊp cã quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm tham gia c¸c phiªn h äp  khi bµn  vµ  quyÕt  ®Þnh nh÷ng vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn quyÒn lîi vµ  nghÜa vô  cña ng êi lao  ®éng: 1. Chñ tÞch Tæng Liªn  ®oµn Lao  ®éng ViÖt Nam cã  quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm  tham dù c¸c phiªn häp cña ChÝnh phñ. 2. Chñ  tÞch Liªn  ®oµn Lao  ®éng tØnh, thµnh phè   ® îc tham dù  c¸c kú  häp  Héi ®ång nh©n d©n, c¸c phiªn häp cña Uû ban nh©n d©n cïng cÊp. 3. Chñ  tÞch c«ng  ®oµn ngµnh, Chñ  tÞch c«ng  ®oµn cÊp trªn c¬  së  vµ  Chñ  tÞch c«ng  ®oµn c¬  së   ®îc dù  héi nghÞ  cña c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh  nghiÖp. §iÒu 16.  QuyÒn vµ  tr¸ch nhiÖm cña C«ng  ®oµn tham gia kiÓm tra,  gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp 1. Tham gia x©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ trong c¸c c¬ quan, tæ  chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tham gia víi c¬  quan nhµ  n íc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ  ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p lu Ët liªn quan ®Õn quyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi lao ®éng. 3. Tæ chøc kiÓm tra vµ  phèi hîp víi c¬  quan nhµ  n íc tæ chøc thanh tra,  kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao  ®éng; c«ng  ®oµn; c¸n bé, c«ng chøc; b¶o  hiÓm x∙ héi; b¶o hiÓm y tÕ vµ ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. 4. Khi kiÓm tra, phèi hîp thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao  ®éng, c«ng  ®oµn,   c¸n bé, c«ng chøc, b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ  ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp,  c«ng ®oµn cã quyÒn yªu cÇu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp  cung cÊp c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt,  gi¶i tr×nh nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, ®iÒu tra; kiÕn nghÞ biÖn ph¸p söa ch÷a thiÕu   sãt, ng¨n ngõa vi ph¹m, kh¾c phôc hËu qu¶ vµ  yªu cÇu c¬ quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn xö lý ngêi vi  ph¹m ph¸p luËt.  5. Trong trêng hîp ph¸t hiÖn n¬i lµm viÖc cã yªó tè ¶nh hëng hoÆc nguy hiÓm ®Õn søc khoÎ, tÝnh  m¹ng ngêi lao ®éng, C«ng ®oµn cã quyÒn yªu cÇu ngêi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ngay c¸c biÖn ph¸p b¶o  ®¶m an toµn lao ®éng, kÓ c¶ trêng hîp ph¶i t¹m ngõng ho¹t ®éng. §iÒu 17. Tr¸ch nhiÖm  cña C«ng  ®oµn trong c«ng t¸c tuyªn truy Òn vµ  vËn ®éng ngêi lao ®éng chÊp hµnh ph¸p luËt, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc 1. Tuyªn truyÒn  ®êng lèi, chñ  tr¬ng cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, chÝnh  s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n íc liªn quan  ®Õn c«ng ®oµn vµ giai cÊp c«ng nh©n ViÖt   Nam. 12
 13. 2. Tuyªn truyÒn, vËn  ®éng, gi¸o dôc ngêi lao  ®éng  ý  thøc chÊp hµnh ph¸p luËt, t¸c phong  c«ng nghiÖp, kû  luËt lao  ®éng vµ   ®Êu tranh b¶o vÖ  ph¸p chÕ  x∙ héi chñ  nghÜa, gãp phÇn x©y   dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §iÒu 18. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña C«ng ®oµn trong c«ng t¸c ph¸t triÓn ®oµn viªn vµ  thµnh lËp c«ng ®oµn c¬ së 1. C«ng  ®oµn cã  quyÒn vµ  tr¸ch nhiÖm ph¸t triÓn  ®oµn viªn, thµnh lËp c«ng  ®oµn c¬  së  trong c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. 2. ViÖc thµnh lËp c«ng ®oµn c¬ së hoÆc chØ ®Þnh Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn l©m thêi ë   c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn thµnh lËp c«ng  ®oµn do C«ng  ®oµn   cÊp trªn c¬ së quyÕt ®Þnh.  3. C«ng ®oµn cÊp trªn c¬ së cã quyÒn cö c¸n bé c«ng ®oµn ®Õn c¸c c¬ quan,  tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp sö dông lao ®éng ®Ó tuyªn truyÒn, vËn ®éng, híng  dÉn ngêi lao ®éng thµnh lËp, gia nhËp vµ ho¹t ®éng c«ng ®oµn. 4. C«ng ®oµn c¬ së ë nh÷ng c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp cã tõ 500 lao ®éng   trë lªn cã Ýt nhÊt mét c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch. C«ng ®oµn cÊp trªn c¬ së cã quyÒn vµ tr¸ch   nhiÖm lùa chän c¸n bé  c«ng  ®oµn t¹i c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp hoÆc cö  c¸n bé   c«ng  ®oµn chuyªn tr¸ch  ®Õn lµm viÖc t¹i c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp sau khi trao   ®æi, thèng nhÊt víi ngêi sö dông lao ®éng.  §iÒu 19. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng ®oµn ®èi víi ngêi lao  ®éng  ë  c¬ quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp cha thµnh lËp c«ng ®oµn c¬ së  C«ng ®oµn cÊp trªn c¬ së cã quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm ®¹i diÖn, b¶o vÖ   quyÒn vµ lîi Ých hîp  ph¸p, chÝnh ®¸ng cña ngêi lao ®éng ë c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp cha thµnh lËp  ®îc tæ chøc c«ng ®oµn c¬ së, theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña LuËt nµy. §iÒu 20. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cô thÓ cña c¸c cÊp c«ng ®oµn ChÝnh phñ  thèng nhÊt víi Tæng Liªn  ®oµn lao  ®éng ViÖt Nam quy  ®Þnh  quyÒn vµ  tr¸ch nhiÖm cô  thÓ  cña c«ng  ®oµn c¬  së  vµ  c«ng  ®oµn cÊp trªn c¬  së  phï hîp víi tõng lo¹i h×nh c¬ quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh  phÇn kinh tÕ. Ch¬ng Iii  Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ níc, c¬ quan nhµ níc,  tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp ®èi víi C«ng ®oµn §iÒu 21.  Quan hÖ  gi÷a C«ng  ®oµn víi c¬  quan nhµ  n íc, tæ chøc,  ®¬n  vÞ, doanh nghiÖp  Quan hÖ gi÷a C«ng ®oµn víi c¬ quan nhµ níc, tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp lµ quan hÖ  hîp t¸c, phèi hîp ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng, quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn theo quy  ®Þnh cña ph¸p  13
 14. luËt; vµ ®îc thùc hiÖn theo quy chÕ phèi hîp ho¹t ®éng do tæ chøc c«ng  ®oµn vµ c¬ quan nhµ n íc  h÷u quan ë tõng cÊp, tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp thèng nhÊt, ban hµnh. §iÒu 22. Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ níc, c¬ quan nhµ níc ®èi víi C«ng ®oµn 1. Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm b¶o  ®¶m, hç  trî, t¹o nh÷ng  ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt  cho c«ng  ®oµn thùc hiÖn chøc n¨ng, quyÒn vµ  tr¸ch nhiÖm theo quy  ®Þnh cña  LuËt nµy. 2. C¸c c¬ quan nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt; thanh tra,  kiÓm tra vµ xö lý nghiªm nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt c«ng ®oµn;  phèi hîp víi c«ng ®oµn ch¨m lo  vµ b¶o ®¶m quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p chÝnh ®¸ng cña ngêi lao ®éng.  3. Khi x©y dùng v¨n b¶n ph¸p lu Ët cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn quyÒn, nghÜa   vô  vµ  chÕ   ®é  chÝnh s¸ch  ®èi víi ngêi lao  ®éng, c¬  quan nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm  th¶o luËn, lÊy ý kiÕn cña c«ng ®oµn cïng cÊp. Tríc khi th¶o luËn, lÊy ý kiÕn cña c«ng ®oµn, c¬ quan nhµ níc ph¶i cung cÊp  c¸c th«ng tin, t liÖu cÇn thÕt ®Ó c«ng ®oµn tham gia cã hiÖu qu¶. 4. C¬  quan nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Ó  c«ng  ®oµn thùc hiÖn  quyÒn tham gia qu¶n lý nhµ  níc; t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng  ®oµn tham gia c¸c ho¹t  ®éng tè   tông, ®¹i diÖn, b¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 23. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp ®èi  víi C«ng ®oµn 1. T¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng êi lao  ®éng thµnh lËp, gia nhËp vµ  ho¹t  ®éng c«ng ®oµn; 2. Céng t¸c vµ  phèi hîp víi tæ chøc c«ng  ®oµn cÊp trªn c¬  së  trong viÖc   thµnh lËp c«ng ®oµn c¬ së vµ thùc hiÖn quyÒn, tr¸ch nhiÖm  ®¹i diªn, b¶o vÖ ng êi  lao ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 3. Phèi hîp víi c«ng  ®oµn c¬  së  x©y dùng quy chÕ  phèi hîp ho¹t  ®éng phï  hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña mçi bªn.  4. Trao  ®æi, cung cÊp th«ng tin liªn quan  ®Õn tæ chøc, ho¹t  ®éng cña c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp. Hîp t¸c trong viÖc  ®èi tho¹i, th ¬ng lîng, ký  kÕt vµ  thùc hiÖn tho¶   íc lao  ®éng tËp thÓ; gi¶i quyÕt tranh chÊp lao  ®éng vµ  nh÷ng vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao  ®éng; x©y dùng quan   hÖ  lao  ®éng hµi hoµ, æn  ®Þnh, tiÕn bé  t¹i doanh nghiÖp; x©y dùng c¬  quan, tæ  chøc, ®¬n vÞ trong s¹ch, v÷ng m¹nh. 5. Tríc  khi quyÕt  ®Þnh nh÷ng vÊn  ®Ò  liªn quan trùc tiÕp  ®Õn quyÒn vµ  nghÜa vô  cña ngêi lao  ®éng, c¬  quan, tæ  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp ph¶i lÊy  ý  kiÕn  tham gia vµ ®îc sù nhÊt trÝ cña c«ng ®oµn cïng cÊp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. TrÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 27 cña LuËt nµy. 14
 15. CH¬NG iv NH÷NG B¶O ®¶M HO¹T ®éNG cña C«NG ®OµN §iÒu 24. B¶o ®¶m vÒ tæ chøc, c¸n bé 1. Tæng Liªn  ®oµn lao  ®éng ViÖt Nam quyÕt  ®Þnh vÒ  tæ chøc vµ  c¸n bé   cña hÖ  thèng c«ng  ®oµn theo thÈm quyÒn,  ®Ó  ®¸p øng yªu cÇu thùc hiÖn chøc   n¨ng, nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  2. C¸c cÊp c«ng  ®oµn  ®îc b¶o  ®¶m vÒ lùc lîng c¸n bé c«ng  ®oµn ho¹t  ®éng chuyªn tr¸ch,   kh«ng chuyªn tr¸ch, ngêi lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång theo quy ®Þnh vµ h íng dÉn cña Tæng Liªn  ®oµn lao ®éng ViÖt Nam.  §iÒu 25. B¶o ®¶m ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng c«ng ®oµn 1.  C¬  quan nhµ  níc, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp sö  dông lao  ®éng thuéc c¸c thµnh  phÇn kinh tÕ cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ trô së, n¬i lµm viÖc vµ b¶o  ®¶m c¸c ph ¬ng tiÖn lµm viÖc cÇn  thiÕt cho c«ng ®oµn ho¹t ®éng. 2. Ngêi lao ®éng lµ c¸n bé c«ng ®oµn kh«ng chuyªn tr¸ch ®îc sö dông thêi gian trong giê lµm  viÖc ®Ó ho¹t ®éng c«ng ®oµn vµ ®îc c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp tr¶ l¬ng: a. Chñ tÞch, Phã chñ tÞch c«ng  ®oµn c¬ së vµ c«ng ®oµn cÊp trªn c¬ së tõ ba ngµy  ®Õn  s¸u ngµy trong mét th¸ng. b. Uû viªn ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së, tæ trëng c«ng ®oµn tõ 1 ®Õn 3 ngµy trong mét  th¸ng. 3. Ngêi lao ®éng lµ c¸n bé c«ng ®oµn kh«ng chuyªn tr¸ch  ®îc nghØ lµm viÖc cã hëng l¬ng  trong nh÷ng ngµy tham gia tËp huÊn, héi häp do c«ng ®oµn cÊp trªn c¬ së triÖu tËp. 4.  Ngêi lao  ®éng lµ  c¸n bé  c«ng  ®oµn kh«ng chuyªn tr¸ch do  c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ,  doanh nghiÖp tr¶ l¬ng, ®îc hëng phô cÊp ho¹t ®éng c«ng ®oµn theo quy ®Þnh cña Tæng Liªn ®oµn  lao ®éng ViÖt Nam.  5. C¸n bé  c«ng  ®oµn chuyªn tr¸ch t ¹i doanh nghiÖp do c«ng  ®oµn tr¶ l ¬ng,  ®îc ngêi sö dông lao  ®éng tr¶ phô cÊp chªnh lÖch tiÒn l¬ng, b¶o  ®¶m c¸c quyÒn  lîi, phóc lîi tËp thÓ nh ngêi lao ®éng lµm viÖc trong doanh nghiÖp theo tho¶  íc lao  ®éng tËp thÓ hoÆc quy chÕ cña doanh nghiÖp.  §iÒu 26. B¶o ®¶m cho c¸n bé c«ng ®oµn  1. Ngêi lao ®éng lµ c¸n bé c«ng ®oµn kh«ng chuyªn tr¸ch  ® îc b¶o ®¶m viÖc  lµm theo hîp ®ång lao  ®éng, hîp ®ång lµm viÖc  ®∙ giao kÕt víi c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp. Trêng hîp hîp  ®ång lao  ®éng, hîp  ®ång lµm viÖc hÕt h¹n  mµ  ngêi lao  ®éng  ®ang trong nhiÖm kú  tham gia Ban ch Êp hµnh c«ng  ®oµn c¬  së, th×  mÆc nhiªn  ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn hîp  ®ång  ®Õn hÕt nhiÖm kú; nÕu vÉn  ®îc tÝn nhiÖm bÇu tham gia  Ban chÊp hµnh c«ng  ®oµn c¬ së nhiÖm kú tiÕp theo  th×   ®îc ký  kÕt hîp  ®ång lao  ®éng kh«ng x¸c  ®Þnh thêi h¹n hoÆc hîp  ®ång lao   ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n b»ng víi thêi h¹n nhiÖm kú cña BCH c«ng ®oµn c¬ së.. 15
 16. 2. Trong thêi gian ngêi lao ®éng lµm c«ng t¸c c«ng  ®oµn,  c¬ quan, tæ chøc,   ®¬n vÞ, doanh nghiÖp sö  dông lao  ®éng kh«ng  ®îc  ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng, hîp  ®ång lµm viÖc, kû  luËt h¹  bËc l ¬ng, chuyÓn lµm c«ng viÖc  kh¸c, buéc th«i viÖc hoÆc sa th¶i n Õu kh«ng cã lý  do chÝnh  ®¸ng vµ ® îc sù tham  gia, chÊp thuËn cña Ban chÊp hµnh c«ng  ®oµn c¬  së  hoÆc C«ng  ®oµn cÊp trªn  c¬ së. 3. Trong trêng hîp ngêi lao  ®éng lµm c«ng t¸c c«ng  ®oµn, bÞ  c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ,  doanh nghiÖp sö  dông lao ®éng chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng, hîp ®ång lµm viÖc, buéc th«i viÖc   hoÆc sa th¶i tr¸i ph¸p luËt, th× c«ng  ®oµn sö dông c¸c biÖn ph¸p yªu cÇu c¬ quan qu¶n lý nhµ níc  can thiÖp hoÆc ®¹i diÖn khëi kiÖn tríc toµ ¸n ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi; ®ång thêi  hç trî t×m kiÕm viÖc  lµm míi vµ trî cÊp mét kho¶n phô cÊp b¶o ®¶m æn ®Þnh ®êi sèng trong thêi gian bÞ gi¸n ®o¹n viÖc  l µ m. §iÒu 27. Tµi chÝnh c«ng ®oµn 1. C«ng  ®oµn thùc hiÖn tù  qu¶n vÒ  tµi chÝnh theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  cña Tæng   Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam. 2. Tµi chÝnh c«ng ®oµn gåm c¸c nguån thu sau: a. §oµn phÝ  c«ng  ®oµn do  ®oµn viªn  ®ãng hµng th¸ng theo quy  ®Þnh cña §iÒu lÖ  c«ng   ®oµn ViÖt Nam. b. Kinh phÝ  c«ng  ®oµn do  c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp  ®ãng  b»ng 2% tæng qu ü tiÒn l¬ng thùc tr¶ cho ngêi lao ®éng. c. Kinh phÝ Nhµ níc cÊp hç trî. d. Nguån thu kh¸c tõ ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao, du lÞch kinh doanh cña c«ng ®oµn; thu tõ   c¸c ®Ò ¸n, dù ¸n do Nhµ níc giao, tõ viÖn trî, hç trî cña c¸c c«ng  ®oµn níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n  trong vµ ngoµi níc. §iÒu 28. Sö dông, qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®oµn 1. Tµi chÝnh c«ng ®oµn ®îc sö dông chi cho ho¹t ®éng thùc hiÖn  quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña c«ng  ®oµn vµ duy tr× ho¹t ®éng cña hÖ thèng c«ng ®oµn: a. Tæ chøc tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ®êng lèi, chñ tr¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p  luËt cña Nhµ níc, n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ cho ngêi lao ®éng. b. Tæ chøc ho¹t ®éng  ®¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p chÝnh ®¸ng cña ng êi lao  ®éng. c. Ph¸t triÓn ®oµn viªn, x©y dùng c«ng ®oµn c¬ së v÷ng m¹nh. d. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vÒ giíi vµ b×nh ®¼ng giíi. ®. Hç  trî  tæ chøc ho¹t  ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ  dôc thÓ  thao, gi¸o dôc truyÒn thèng,   nghØ ng¬i dìng søc cho ngêi lao ®éng. 16
 17. e. Hç trî tæ chøc phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt gãp phÇn hoµn thµnh nhiÖm vô cña   c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp. g. Tæ chøc th¨m hái èm ®au, ho¹n n¹n, hiÕu hØ vµ c¸c ho¹t ®éng ch¨m lo kh¸c cho ng êi lao  ®éng. h. B¶o  ®¶m kinh phÝ ho¹t  ®éng cña bé m¸y ®Ó  thùc hiÖn chøc n¨ng vµ  nhiÖm vô cña tæ   chøc c«ng ®oµn. 2. Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam quy ®Þnh cô thÓ viÖc ph©n phèi, sö dông, qu¶n lý   tµi chÝnh c«ng ®oµn.  3. Uû ban kiÓm tra c«ng ®oµn c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tµi chÝnh c«ng ®oµn. 4. Nhµ níc gi¸m s¸t viÖc qu¶n lý, sö dông tµi chÝnh cña c«ng ®oµn theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt. §iÒu 29. Tµi s¶n c«ng ®oµn  Nh÷ng tµi s¶n ®îc h×nh thµnh tõ nguån ®ãng gãp cña ®oµn viªn c«ng ®oµn, tõ nguån vèn cña  c«ng ®oµn; tµi s¶n do nhµ níc chuyÓn giao quyÒn së h÷u cho c«ng ®oµn vµ c¸c nguån kh¸c phï hîp víi   quy ®Þnh cña ph¸p luËt lµ tµi s¶n thuéc së h÷u cña c«ng ®oµn. Tæng Liªn  ®oµn lao  ®éng ViÖt nam thùc hiÖn quyÒn vµ  tr¸ch nhiÖm së  h÷u tµi s¶n cña   c«ng ®oµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. CH¬NG V Gi¶i quyÕt tranh chÊp, xö lý  vi ph¹m  ph¸p luËt c«ng ®oµn §iÒu 30. Gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ quyÒn c«ng ®oµn  Khi ph¸t sinh  tranh chÊp vÒ  quyÒn c«ng  ®oµn gi÷a ng êi lao  ®éng, tæ chøc  c«ng  ®oµn víi c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, doanh nghiÖp, th×  thÈm quyÒn, tr×nh  tù, thñ tôc gi¶i quyÕt tranh chÊp ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh díi ®©y:  1. C¸c tranh ch Êp thuéc ph¹m vi quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña c«ng  ®oµn trong  quan hÖ  lao  ®éng th×  thÈm quyÒn, t r×nh tù, thñ  tôc gi¶i quyÕt theo ph¸p lu Ët gi¶i  quyÕt tranh chÊp lao ®éng. 2. C¸c tranh chÊp thuéc ph¹m vi quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng ®oµn trong   c¸c quan hÖ kh¸c, th× thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt theo ph¸p luËt t¬ng  øng liªn quan. 3. C¸c tranh chÊp liªn quan  ®Õn viÖc kh«ng thùc hiÖn hoÆc tõ chèi thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm  cña doanh nghiÖp ®èi víi C«ng ®oµn c¬ së hoÆc C«ng  ®oµn cÊp trªn c¬ së cã thÓ trùc tiÕp kiÕn   nghÞ c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt, hoÆc khëi kiÖn yªu cÇu Toµ ¸n xÐt xö, cìng  chÕ thùc hiÖn theo ph¸p luËt.         §iÒu 31. Xö lý vi ph¹m ph¸p luËt c«ng ®oµn 17
 18. 1. C¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña  LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn quyÒn c«ng ®oµn, th× tïy theo tÝnh   chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh, båi thêng thiÖt h¹i, ®×nh chØ ho¹t  ®éng hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ChÝnh phñ  quy  ®Þnh cô  thÓ  viÖc xö ph¹t hµnh chÝnh  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt   c«ng ®oµn. CH¬NG vi §IÒU KHO¶N thi hµnh §iÒu 32. HiÖu lùc thi hµnh  LuËt nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh tõ  ngµy…. th¸ng…. n¨m 2011 vµ  thay thÕ  LuËt C«ng  ®oµn  n¨m 1990. §iÒu 33. Híng dÉn thi hµnh  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  h íng dÉn thi hµnh LuËt nµy sau khi thèng  nhÊt víi Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam .  LuËt nµy ®∙ ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XII, kú häp thø….   th«ng qua ngµy…. th¸ng…. n¨m 2010. 18
Đồng bộ tài khoản